KLABAX 500MG Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dostupné s:
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Praha
ATC kód:
J01FA09
INN (Mezinárodní Name):
CLARITHROMYCIN (CLARITHROMYCINUM)
Dávkování:
500MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KLARITHROMYCIN
Přehled produktů:
KLABAX
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 222/03-C
Datum autorizace:
2004-11-01
EAN kód:
8901296006139

sp.zn. sukls76821/2020

Příbalová informace: informace pro uživatele

Klabax 500 mg

potahované tablety

clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co nal

eznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Klabax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klabax užívat

Jak se přípravek Klabax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Klabax uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Klabax a k

čemu se používá

Přípravek Klabax patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová antibiotika.

Přípravek Klabax je určen k léčbě dospělých a dospívajících starších 12 let.

Klabax se používá k léčbě infekcí, jako jsou:

- infekce dolních cest dýchacích, například zánět průdušek nebo zánět plic,

- infekce horních cest dýchacích, například zánět hltanu a zánět vedlejších nosních dutin,

- mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání,

- infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s vředy dvanáctníku,

- zubní infekce,

- tuberkulózní infekce komplexem Mycobacterium avium.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klabax užívat

Neužívejte pří

pravek Klabax:

jestliže

jste

alergický(á)

klarithromycin

nebo

jiná

makrolidová

antibiotika

(např.

erythromycin, azithromycin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě

jestliže

užíváte

terfenadin

nebo

astemizol

sennou

rýmu

nebo

alergii),

cisaprid

nebo

domperidon (k léčbě žaludečních obtíží) nebo pimozid (k léčbě psychiatrických onemocnění).

Kombinace těchto přípravků může někdy způsobit vážné narušení srdečního rytmu. Poraďte se se

svým lékařem o alternativní léčbě.

jestliže Vám lékař řekl, že máte abnormálně nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemie)

jestliže jste Vy nebo někdo ve Vaší rodině trpěl poruchami srdečního rytmu (komorová srdeční

arytmie včetně torsade de pointes) nebo abnormalitami elektrokardiogramu (EKG, elektrický

záznam srdce) zvané prodloužení QT intervalu

jestliže užíváte námelové alkaloidy (obvykle se užívají při migréně)

jestliže užíváte se statiny (léky určené na snížení hladiny cholesterolu v krvi)

jestliže užíváte tikagrelor nebo ranolazin (užívané k prevenci cévní mozkové příhody nebo

srdečního infarktu)

jestliže užíváte kolchicin (užívaný k léčbě dny)

jestliže trpíte vážnými jaterními problémy v kombinaci s ledvinovými problémy

jestliže užíváte midazolam ve formě tablet

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Klabax se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

jste alergický(á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin

máte problémy s játry

máte problémy s ledvinami

trpíte srdečními potížemi

jestliže jste těhotná (viz bod “Těhotenství, kojení a plodnost”)

trpíte nebo jste náchylný(á) k plísňovým infekcím

trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis

užíváte léčivé přípravky, které snižují hladinu cukru v krvi (perorální hypoglykemická léčiva)

nebo inzulin

máte abnormálně nízkou hladinu hořčíku v krvi (hypomagnesemie)

máte nerovnováhu ostatních solí (elektrolytů) v krvi

se u vás vyskytnou příznaky, jako je nechutenství, žloutenka, tmavé zabarvení moči, svědění na

kůži či zvýšená citlivost v pravé polovině břicha, přestaňte užívat přípravek Klabax a navštivte

svého lékaře, neboť se může jednat o známky poškození funkce jater

se u vás v souvislosti s léčbou přípravkem Klabax vyskytne průjem, kontaktujte, prosím, svého

lékaře

opatrnosti je zapotřebí při současném užívání klarithromycinu a ostatních látek, které působí

toxicky na sluchový systém, především aminoglykosidů (druh antibiotik). Váš lékař Vás bude

sledovat.

užíváte

jiné

přípravky,

kterých

známo,

vážně

narušují

srdeční

rytmus

(přípravky

obsahující terfenadin, astemizol, cisaprid a pimozid: viz Neužívejte Klabax)

Přípravek je nutné užívat v pravidelných časových intervalech podle doporučení lékaře. I při

rychlém ústupu obtíží je nezbytné, aby byla dodržena celková předepsaná doba užívání!

Při vynechání jedné nebo více dávek se o dalším postupu poraďte s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Klabax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které budete užívat.

NEUŽÍ

VEJTE

přípravek Klabax, pokud současně užíváte:

ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)

terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergii)

pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)

cisaprid nebo domperidon (na léčbu žaludečních obtíží)

chinidin nebo disopyramid (mohou se vyskytnout arytmie typu torsade de pointes)

ústy podávaný midazolam

simvastatin nebo lovastatin (k léčbě vysoké hladiny cholesterolu)

Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků:

kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin

léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin

léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin

léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin, valproát nebo karbamazepin

léčivé přípravky používané k léčbě některých duševních nemocí, např. kvetiapin

theofylin, používaný k léčbě astmatu

benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. alprazolam, midazolam nebo triazolam

fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum

rifabutin, rifampicin, rifapentin nebo aminoglykosidy (např. gentamicin) – používané k léčbě

některých infekcí

cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích

léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo rosuvastatin ritonavir, atazanavir,

etravirin, sachinavir, efavirenz, nevirapin nebo zidovudin, používané k léčbě HIV pozitivních

pacientů

přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí

sildenafil, tadalafil, vardenafil, používané k léčbě problémů s erekcí

cilostazol (na léčbu křečí v nohách)

methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění)

ibrutinib nebo vinblastin (léčba rakoviny)

omeprazol, používaný k léčbě zažívacích potíží

tolterodin, používaný při častém močení

itrakonazol nebo flukonazol, používané k léčbě plísňových infekcí

blokátory kalciových kanálů, např. verapamil, amlodopin, diltiazem (k léčbě vysokého krevního

tlaku nebo poruch srdečního rytmu)

léky, které snižují hladinu krevního cukru (perorální hypoglykemika, např. nateglinid, repaglinid)

nebo inzulin.

Přípravek

Klabax

s jídlem a pitím

Klabax můžete užívat s jídlem nebo bez jídla, podle toho, co upřednostňujete.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Klabax nemá být podáván těhotným nebo kojícím matkám, pokud přínos léčby pro matku nepřeváží

nad riziky pro dítě. Malé množství klarithromycinu může být vylučováno do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Užívání přípravku Klabax může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte proto dopravní

prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

Tento léčivý přípravek obsahuje

méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě bez sodíku.

3.

Jak se přípravek Klabax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Klabax dvakrát denně každých 12 hodin po dobu 5–7 dnů,

kromě zánětu vedlejších nosních dutin a zápalu plic, které vyžadují léčbu 7–14 dnů. U závažnějších

infekcí může lékař dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku Klabax dvakrát denně každých 12 hodin.

Pro léčbu zubních infekcí

je doporučená dávka 1 tableta přípravku Klabax dvakrát denně každých 12

hodin po dobu 5 dní.

Dávkování

u

pacientů s

tuberkulózní

infekcí

vyvolanou

komplexem

Mycobacterium

avium

(MAC)

Doporučená počáteční dávka u dospělých je 1 tableta přípravku Klabax dvakrát denně každých 12

hodin. S léčbou diseminovaných infekcí vyvolaných MAC u pacientů s AIDS je nutno pokračovat tak

dlouho, dokud se neprojeví klinický a mikrobiologický účinek léčby. Klarithromycin je nutno podávat

v kombinaci s dalšími přípravky působícími proti mykobakteriím.

Profylaktická dávka pro MAC infekce je 500 mg dvakrát denně.

Dávkování u léčby pro potlačení infekce bakterií

Helicobacter pylori

Pro potlačení přítomnosti H. pylori ve dvanáctníku určí dávkovací schéma a případnou kombinaci s

dalšími léky odborný lékař – gastroenterolog.

Doporučené dávkovací režimy jsou:

-trojkombinace

Klabax 500 mg (1 tableta) 2 x denně každých 12 hodin spolu s lansoprazolem 30 mg 2 x denně a

amoxicilinem 1000 mg 2 x denně po dobu 10 dní.

Klabax 500 mg (1 tableta) 2 x denně každých 12 hodin spolu s amoxicilinem 1000 mg 2x denně a

omeprazolem 20 mg 2 x denně po dobu 7 až 10 dní.

- dvojkombinace

Klabax 500 mg (1 tableta) 3 x denně každých 8 hodin spolu s omeprazolem 40 mg 1 x denně po dobu

14 dní s následným podáváním omeprazolu 20 mg nebo 40 mg 1 x denně dalších 14 dní.

Klabax 500 mg (1 tableta) 3 x denně každých 8 hodin spolu s lansoprazolem 60 mg 1 x denně po dobu

14 dní. Pro úplné vyléčení vředů je obvykle nutná léčba léky tlumícími žaludeční sekreci.

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min) je nutno dávku

klarithromycinu snížit na polovinu, tzn. na 250 mg jednou denně, nebo při těžších infekcích na 250 mg

dvakrát denně. U těchto pacientů lze léčbu nasadit na dobu maximálně 14 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Klabax

, než jste mě

l(a)

Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití

přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.

Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou

informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

Klabax

Jestliže jste zapomněl(a) užít Klabax, užijte obvyklou dávku ihned, jakmile si vzpomenete, pokud není

téměř čas na užití další dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Klabax

Nepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus

léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud

Vás

objeví

závažná

kožní

reakce:

červená,

podkožními

hrbolky

puchýřky

(exantematózní pustulóza), neprodleně kontaktujte lékaře. Frekvence těchto nežádoucích účinků není

známa (z dostupných údajů nelze určit).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté: mohou postihnout až 1 pacienta z 10

žaludeční potíže jako jsou pocit na zvracení, zvracení, trávicí potíže, bolesti břicha

průjem

změny chuti

bolest hlavy

nespavost

změny v testech jaterních funkcí

vyrážka, zvýšené pocení

Méně časté: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

kvasinkové infekce, poševní infekce

přecitlivělost

snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek

snížení chuti k jídlu

úzkost, závratě, spavost, třes

poruchy sluchu, ušní šelest

srdeční poruchy (bušení srdce, změny na EKG)

poruchy trávicího ústrojí (zánět žaludku, záněty dutiny ústní a jazyka, zácpa, sucho v ústech,

říhání, nadýmání, plynatost)

poruchy odtoku žluči (cholestáza), zánět jater

kožní reakce (svědění, kopřivka)

celkové reakce (malátnost, tělesná slabost, bolesti na hrudi, pocit mrazení, únava)

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

pseudomembranózní kolitida (zánět sliznice tlustého střeva)

erysipel (růže)

snížení počtu typu bílých krvinek nebo krevních destiček

anafylaktická reakce (závažná alergická reakce)

angioedém (otok na různých místech organismu)

psychické poruchy (stavy zmatenosti, odcizení, deprese, halucinace, abnormální sny)

křeče

ztráta chuti, změny nebo ztráta čichu

parestezie (pocity brnění, mravenčení)

ztráta sluchu

poruchy srdečního rytmu

krvácení

zánět slinivky břišní

změny zabarvení jazyka nebo zubů

žloutenka až selhání jater

kožní alergické reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, poléková

vyrážka), akné

poruchy svalů

selhání či zánět ledvin

změny zabarvení moči

prodloužení protrombinového času, zvýšení INR (zvýšení hodnoty testu srážlivosti krve)

5.

Jak přípravek Klabax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Klabax obsahuje

Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, povidon, magnesium-stearát, kyselina stearová,

mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, potahová vrstva Opadry 2H52875

žlutá

(hypromelóza,

hyprolóza,

propylenglykol,

oxid

titaničitý,

vanilin,

mastek

hlinitý

chinolinové žluti), čištěná voda.

Jak přípravek Klabax vypadá

a co

obsahuje toto balení

Klabax jsou světložluté, oválné, bikonvexní potahované tablety s přibližnými rozměry 19,4 mm x 9,1

mm x 6,9 mm. Na jedné straně s reliéfem C a 2 na jedné straně půlící rýhy a vroubkované v průběhu

půlící rýhy na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Přípravek Klabax je dodáván v krabičce obsahující

PVC/PVDC/Al

blistr s 14 potahovanými tabletami.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o regi

straci

do 31. 5. 2020

Adamed Czech Republic s.r.o.

Thámova 137/16

186 00 Praha 8 - Karlín

Česká republika

od 1. 6. 2020

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4

Česká republika

Výrobce

S.C. Terapia S.A., Str. Fabricii, nr.124, cod 400632 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Rumunsko

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., Polarisavenue 87, 2132 JH, Hoofddorp, Nizozemsko

Alkaloida Chemical Company Zrt., Kabay János u. 29, Tiszavasvári 4440, Mad'arsko

Tato příbalová informace byla naposle

dy

revidována

: 23. 4. 2020

1/20

sp.zn. sukls76821/2020

SOUHRN

Ú

DA

JŮ O

PŘÍ

PRAVKU

1. N

Á

ZEV P

ŘÍ

PRAVKU

Klabax 500 mg

potahované tablety

2. KVALIT

ATIVNÍ A

KVANTIT

ATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. L

É

K

OVÁ

FORMA

Potahovaná tableta

Klabax 500 mg: světložluté, bikonvexní oválné potahované tablety s přibližnými rozměry 19,4 mm x

9,1 mm x 6,9 mm. Na jedné straně s reliéfem C a 2 na jedné straně půlící rýhy a vroubkované v

průběhu půlící rýhy na druhé straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICK

É Ú

DAJE

4.1 Terapeutick

é

indikace

Klarithromycin ve formě tablet je indikován k léčbě infekcí vyvolaných citlivými mikroorganismy u

dospělých a dospívajících od 12 let.

Mezi jeho hlavní indikace patří:

infekce dolních cest dýchacích (např. bronchitida, pneumonie) (viz informace o citlivosti možných

původců v bodech 4.4 a 5.1)

infekce horních cest dýchacích (např. faryngitida, sinusitida)

infekce kůže a měkkých tkání (např. folikulitida, celulitida, erysipel) (viz informace o citlivosti

možných původců v bodech 4.4 a 5.1)

zubní infekce

diseminované nebo lokalizované mykobakteriální infekce vyvolané Mycobacterium avium nebo

Mycobacterium

intracellulare.

Lokalizované

infekce

vyvolané

Mycobacterium

chelonae,

Mycobacterium fortuitum nebo Mycobacterium kansasii.

klarithromycin je indikován k prevenci diseminované infekce vyvolané Mycobacterium avium

komplex u pacientů s infekcí HIV a s počtem lymfocytů CD4 nižším nebo rovnajícím se 100/mm

klarithromycin v kombinaci s antisekretoriky je indikován k eradikaci H.pylori s výslednou

sníženou recidivou tvorby duodenálních vředů (viz bod 5.1).

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení pro vhodné používání antibiotik.

4.2 Dávková

n

í a způ

sob pod

á

n

í

Dávkování u dospělých:

Obvyklá doporučená dávka klarithromycinu u dospělých a dětí od 12 let věku je 250 mg dvakrát

denně. Při těžších infekcích lze dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně. Obvyklá délka léčby je 5 až

14 dní, kromě komunitní pneumonie a sinusitidy, které vyžadují léčbu 6-14 dnů.

Pro léčbu zubních infekcí je doporučená dávka klarithromycinu 250 mg dvakrát denně po dobu 5

dní.

2/20

U pacientů s poruchou renální funkce a clearance kreatininu pod 30 ml/min je nutno dávku

klarithromycinu snížit na polovinu, tzn. na 250 mg jednou denně, nebo při těžších infekcích na 250

mg dvakrát denně. U těchto pacientů lze léčbu nasadit pouze na dobu 14 dní.

Dávkování u pacientů s mykobakteriálními infekcemi: doporučená dávka u dospělých s infekcemi

vyvolanými mykobakteriemi je 500 mg dvakrát denně.

S léčbou diseminovaných infekcí vyvolaných Mycobacterium avium komplexem u pacientů s AIDS

je nutno pokračovat tak dlouho, dokud se neprojeví klinický a mikrobiologický účinek léčby.

Klarithromycin je nutno podávat v kombinaci s dalšími antimykobakteriálními přípravky.

S léčbou jiných netuberkulózních infekcí vyvolaných mykobakteriemi je nutno pokračovat podle

rozhodnutí lékaře.

Profylaktická dávka pro MAC infekce: doporučená dávka klarithromycinu u dospělých je 500 mg

dvakrát denně.

Pro eradikaci H. pylori jsou doporučeny tyto dávkovací režimy:

- trojkombinace

Klarithromycin 500 mg 2x denně spolu s lansoprazolem 30 mg 2x denně a amoxicilinem 1000 mg 2x

denně po dobu 10 dní.

Klarithromycin 500 mg 2x denně spolu s amoxicilinem 1000 mg 2x denně a omeprazolem 20 mg 2x

denně po dobu 7 až 10 dní.

- dvojkombinace

Klarithromycin 500 mg 3x denně spolu s omeprazolem 40 mg 1x denně po dobu 14 dní s následným

podáváním omeprazolu 20 mg nebo 40 mg 1x denně dalších 14 dní.

Klarithromycin 500 mg 3x denně spolu s lansoprazolem 60 mg 1x denně po dobu 14 dní. Pro úplné

vyléčení vředů je obvykle nutná terapie antisekretoriky.

Další informace:

H. pylori se vyskytuje zásadně v souvislosti s peptickou vředovou chorobou.

Tímto patogenem je infikováno 90 až 100 % pacientů s duodenálními vředy. Ukázalo se, že

eradikace H. pylori snižuje procento recidivy tvorby duodenálních vředů a snižuje tak potřebu

udržovací antisekretorické terapie.

Léčba vředové choroby duodena trojkombinací:

V dobře kontrolované dvojitě slepé studii podstoupili pacienti s duodenálními vředy a s infekcí

vyvolanou

bakterií

H.

pylori

eradikační

terapii

založenou

podávání

trojkombinace

klarithromycinu 500 mg 2x denně, amoxicilinu 1000 mg 2x denně a omeprazolu 20 mg 1x denně po

dobu 10 dní, nebo dvojkombinace klarithromycinu 500 mg 3x denně a omeprazolu 40 mg 1x denně

po dobu 14 dní. Eradikace bakterií H. pylori bylo dosaženo u 90 % pacientů, jimž byl podáván

klarithromycin v trojkombinaci a u 60 % pacientů, jimž byla podávána dvojkombinace.

nezávislé

studii

byla

pacientům

infikovaným

H.

pylori

podávána

eradikační

léčba

klarithromycinem v dávce 500 mg 2x denně spolu s amoxicilinem 1000 mg 2x denně a omeprazolem

20 mg 1x denně (skupina A) nebo omeprazol 20 mg 2x denně (skupina B) po dobu 7 dnů. U těchto

pacientů, kteří předtím nepodstoupili léčbu zaměřenou na eradikaci H. pylori, bylo zjištěno vymizení

tohoto mikroorganismu v 86 % (95% CI=69-95) u skupiny A a v 75 % (95% CI=62-85) u skupiny B,

rozdíl nebyl statisticky významný. V otevřené studii byl pacientům s duodenálními vředy a infekcí

H.

pylori

pacientům

vředů

dyspepsií

infekcí

H.

pylori

podáván

dobu

dní

klarithromycin 500 mg 2 x denně, lansoprazol 30 mg 2 x denně a amoxicilin 1000 mg 2 x denně. U

91 % pacientů došlo k eradikaci H. pylori.

Léčba vředové choroby duodena dvojkombinací:

V dobře kontrolovaných dvojitě slepých studiích podstoupili pacienti s duodenálními vředy a s

infekcí vyvolanou H.pylori eradikační terapii založenou na podávání klarithromycinu 500 mg 3x

denně a omeprazolu 40 mg 1x denně po dobu 14 dní s následným podáváním omeprazolu 40 mg

(studie A) nebo omeprazolu 20 mg 1x denně (studie B, C a D) po dobu dalších 14 dní; pacienti ve

3/20

všech kontrolních skupinách dostávali samotný omeprazol po dobu 28 dní. Ve studii A došlo k

eradikaci H. pylori u více než 80 % pacientů, jimž byl podáván klarithromycin a omeprazol a pouze

u 1 % pacientů, kteří dostávali samotný omeprazol. Ve studiích B, C a D činilo procento eradikace

více než 70 % (klinicky vyhodnocená analýza) u pacientů, jimž byl podáván klarithromycin a

omeprazol, a méně než 1 % u pacientů, kteří dostávali pouze omeprazol. Po 6 měsících bylo ve všech

studiích procento recidivy vředu u pacientů léčených klarithromycinem a omeprazolem statisticky

významně nižší než u pacientů léčených samotným omeprazolem.

Ve dvojitě zaslepené klinické studii dostávali pacienti s infekcí H. pylori při eradikační léčbě 500 mg

klarithromycinu 3x denně a 60 mg lansoprazolu denně buď v jediné dávce, nebo v dílčích dávkách

po dobu 14 dní. K eradikaci H. pylori došlo u více než 60 % pacientů užívajících kombinovanou

terapii.

Dávkování u pediatrické populace:

Klinické studie byly u dětí ve věku od 6 měsíců do 12 let provedeny s použitím klarithromycinu ve

formě perorální suspenze. Použití tabletové či intravenózní formy klarithromycinu nebylo u dětí do

12 let věku studováno. Rovněž není k dispozici dostatek dat pro použití intravenózní formy

klarithromycinu u dospívajících do 18 let. Děti ve věku do 12 let mají užívat klarithromycin ve formě

pediatrické suspenze (granule pro perorální suspenzi).

U pacientů s poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu pod 30 ml/ min, má být dávka

klarithromycinu snížena na polovinu tzn. 250 mg jednou denně nebo 250 mg dvakrát denně u

závažných infekcí. Léčba u těchto pacientů nemá přesáhnout 14 dní.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na makrolidová antibiotika, léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku

přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Protože denní dávka nemůže být redukována na dávku nižší než 500 mg denně, tableta Klabaxu

500 je kontraindikována u pacientů s clearance kreatinu pod 30 ml/ min. Všechny ostatní lékové

formy mohou tito pacienti užívat.

Současné podávání klarithromycinu a jakéhokoliv následujícího léku je kontraindikováno:

astemizol, cisaprid, domperidon, pimozid, terfenadin, jelikož to může vést k prodloužení QT

intervalu a srdečním arytmiím, včetně komorové tachykardie, fibrilace komor a arytmií typu

torsades de pointes (viz bod 4.5).

Současné podávání klarithromycinu a tikagreloru nebo ranolazinu je kontraindikované.

Současné podávání klarithromycinu a ergotaminu nebo dihydroergotaminu je kontraindikováno,

neboť může dojít k ergotaminové toxicitě.

Perorálně podávaný midazolam spolu s klarithromycinem je kontraindikován.

Klarithromycin nesmí být podáván pacientům s výskytem prodloužení QT intervalu (vrozené nebo

dokumentované získané prodloužení QT intervalu) nebo komorových arytmií, včetně torsades de

pointes v anamnéze (viz body 4.4 a 4.5).

Klarithromycin nesmí být podáván současně s inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny, tedy

lovastatinem či simvastatinem), které podléhají rozsáhlé metabolizaci CYP3A4, z důvodu

zvýšeného rizika vzniku myopatie, včetně rhabdomyolýzy (viz bod 4.5).

Klarithromycin nesmí být podáván pacientům s hypokalemií (riziko prodloužení QT intervalu).

Klarithromycin nesmí být podáván pacientům, kteří trpí závažným selháním jater a současně

postižením funkce ledvin.

Stejně jako u jiných silných inhibitorů CYP3A4, klarithromycin nesmí být podáván u pacientů

užívajících kolchicin.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.4 Z

vlášt

n

í

upozorn

ě

n

í a o

pa

tře

n

í

pro pou

ž

it

í

Klarithromycin nemá být předepisován těhotným ženám, a to hlavně v prvním trimestru, bez

pečlivého zvážení přínosu a rizik (viz bod 4.6).

4/20

Porucha funkce ledvin

Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Klarithromycin je metabolizován převážně játry, proto je při podávání tohoto antibiotika pacientům s

poruchou funkce jater nutná opatrnost. Opatrnost si vyžaduje i podávání klarithromycinu pacientům

se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin (viz body 4.2 a 5.2).

U pacientů užívajících klarithromycin byly hlášeny případy jaterní dysfunkce, včetně zvýšení

jaterních enzymů, hepatocelulární a/nebo cholestatické hepatitidy (se žloutenkou nebo bez ní). Toto

postižení jater může být závažné a je obvykle reverzibilní.

Byly také hlášeny případy fatálního selhání jater (viz bod 4.8). Je možné, že někteří z těchto pacientů

měli preexistující onemocnění jater nebo užívali jiné hepatotoxické léčivé přípravky. Pacienty je

třeba poučit, aby ukončili léčbu a ohlásili svému lékaři, pokud se u nich vyskytnou jakékoliv známky

či příznaky rozvoje onemocnění jater, jako je anorexie, žloutenka, tmavě zbarvená moč, pruritus

nebo bolesti břicha.

Kolchicin

Byly zaznamenány postmarketingové zprávy, týkající se toxicity kolchicinu při současném užívání

klarithromycinu a kolchicinu, zvláště u starších pacientů. Některé z těchto případů se vyskytly u

pacientů s renální insuficiencí. U několika z těchto pacientů byly hlášeny i případy úmrtí (viz bod

4.5; kolchicin). Současné podávání klarithromycinu a kolchicinu je kontraindikované (viz bod 4.3).

Užití kolchicinu je kontraindikováno u pacientů se závažnou renální nebo hepatální insuficiencí, kteří

současně užívají inhibitory P-glykoproteinů nebo silné inhibitory CYP3A4.

Zkřížená rezistence a zkřížená hypersenzitivita s jinými antibiotiky

Pozornost je třeba věnovat i možnosti zkřížené rezistence mezi klarithromycinem a jinými

makrolidovými antibiotiky, jakož i mezi linkomycinem a klindamycinem.

Opatrnosti je zapotřebí při současném podávání klarithromycinu a triazolobenzodiazepinů, jako je

triazolam a intravenózně nebo orálně podávaný midazolam. Perorálně podávaný midazolam je

kontraindikován (viz bod 4.5 (viz bod 4.5).

Užití jakékoliv antimikrobiální léčby, jako např. klarithromycin k léčbě infekce způsobené H. pylori,

může vést k selekci mikroorganismů rezistentních na léčbu.

Pseudomembranózní kolitida byla popsána téměř u všech antibakteriálních přípravků, včetně

makrolidových antibiotik; její závažnost se může pohybovat od mírné až po život ohrožující. Průjem,

jehož původcem je Clostridium difficile (CDAD), byl hlášen při užívání prakticky všech

antibakteriálních léčiv včetně klarithromycinu; jeho závažnost se může pohybovat v rozmezí od

mírného průjmu až po fatální kolitidu. Léčba antimikrobiálními léčivy pozměňuje normální střevní

flóru, což může vést k přemnožení C. difficile. Na možnost CDAD je třeba myslet u všech pacientů,

u nichž se vyskytl průjem následně po užívání antibiotik. Anamnézu je potřeba odebírat velmi

pečlivě, protože případy výskytu CDAD byly hlášeny i po dvou měsících po užívání antibiotik. Z

tohoto důvodu je třeba zvážit přerušení léčby klarithromycinem bez ohledu na jeho indikaci. Je třeba

provést mikrobiální vyšetření a zahájit vhodnou léčbu. Je zapotřebí vyhnout se léčivům

zpomalujícím peristaltiku.

Dlouhodobé užívání může, stejně jako u ostatních antibiotik, vést ke kolonizaci se zvýšeným

množstvím rezistentních bakterií a mykóz. Pokud se objeví superinfekce, je nutné zajistit vhodnou

léčbu.

Kardiovaskulární příhody

Při léčbě makrolidy včetně klarithromycinu bylo pozorováno prodloužení srdeční repolarizace a QT

intervalu, kde hrozí riziko vzniku srdeční arytmie a torsades de pointes (viz bod 4.8). Protože

následující situace mohou vést ke zvýšenému riziku komorových arytmií (včetně torsades de

pointes), má být klarithromycin podáván s opatrností u následujících pacientů:

U pacientů s ischemickou chorobou srdeční, závažnou kardiální insuficiencí, poruchami vedení

vzruchu nebo klinicky relevantní bradykardií.

U pacientů s poruchami hladin elektrolytů jako je hypomagnesemie. Klarithromycin je

kontraindikován u pacientů s hypokalemií (viz bod 4.3).

U pacientů současně užívajících jiná léčiva, která mohou prodloužení QT intervalu vyvolávat (viz

bod 4.5).

5/20

Současné podávání klarithromycinu s astemizolem, cisapridem, domperidonem, pimozolem a

terfenadinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Klarithromycin nesmí být podáván pacientům s vrozenou či prokázanou získanou prolongací QT

intervalu nebo komorovými arytmiemi v anamnéze (viz bod 4.3).

klarithromycinEpidemiologické studie zkoumající riziko nežádoucích kardiovaskulárních dopadů při

užívání makrolidů poskytují variabilní výsledky. Z některých observačních studií však vyplývá vzácné

krátkodobé riziko arytmie, infarktu myokardu a kardiovaskulární mortality spojené s makrolidy, včetně

klarithromycinu. Tato zjištění je třeba vzít při předepisování klarithromycinu v úvahu stejně jako jeho

léčebné přínosy.

Pneumonie

Z hlediska výskytu rezistence bakterie Streptococcus pneumoniae na makrolidy je důležité, že testování

citlivosti bude provedeno při předepisování klarithromycinu z důvodu komunitní pneumonie. V případě

nozokomiální pneumonie se má klarithromycin užívat v kombinaci s dalšími vhodnými antibiotiky.

Infekce kůže a měkkých tkání mírné až střední závažnosti

Tyto infekce jsou nejčastěji způsobovány bakteriemi Staphylococcus aureus a Streptococcus pyogenes,

které mohou být oba rezistentní na makrolidy. Proto je důležité, aby bylo provedeno testování citlivosti.

V případech, kde není možné použít beta-laktamová antibiotika (např. alergie), mohou být lékem volby

jiná antibiotika, jako je klindamycin. V současnosti je u makrolidů zvažována pouze úloha u některých

kožních

měkkotkáňových

infekcí,

jako

jsou

infekce

způsobené

bakteriíí

Corynebacterium

minutissimum, acne vulgaris a erysipel a v situacích, kdy není možné používat léčbu penicilinem.

V případě závažné akutní hypersenzitivní reakce, jako je anafylaxe, Stevensův-Johnsonův syndrom a

toxická epidermální nekrolýza, je třeba léčbu klarithromycinem přerušit okamžitě a je třeba urgentně

zahájit odpovídající léčbu. Klarithromycin musí být podáván opatrně u pacientů, kteří již užívají

induktory CYP3A4 (viz bod 4.5).

Opatrnosti

zapotřebí

při

současném

podávání

klarithromycinu

ostatních

ototoxických

látek,

především

aminoglykosidů.

průběhu

ukončení

léčby

být

prováděno

monitorování

vestibulárních funkcí a sluchu.

Inhibitory HMG

CoA reduktázy (statiny)

Souběžné užití klarithromycinu s lovastatinem nebo simvastatinem je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Při předepisování klarithromycinu s jinými statiny je zapotřebí opatrnosti. U pacientů, kteří souběžně

užívají klarithromycin a statiny byla hlášena rhabdomyolýza. Pacienty je třeba monitorovat s ohledem

na příznaky myopatie. V situacích, kdy se použití klarithromycinu se statiny nelze vyhnout, doporučuje

se předepsat nejnižší registrovanou dávku statinu. Je možné zvážit užití statinu, který není závislý na

metabolismu CYP3A (např. fluvastatin)(viz bod4.5).

Perorální hypoglykemika/inzulín

Souběžné užití klarithromycinu a perorálních hypoglykemik (jako jsou deriváty sulfonylurey) a/nebo

inzulínu může způsobit významnou hypoglykemii. Je doporučeno pozorné monitorování glykemie (viz

bod 4.5).

Perorální antikoagulancia

Spontánní hlášení z postmarketingového období naznačují, že současné užívání klarithromycinu a

perorálních antikoagulancií může účinky perorálních antikoagulancií zvyšovat. Existuje riziko závažné

hemoragie a významného prodloužení INR a protrombinového času, pokud je klarithromycin podáván

současně s warfarinem. Pokud pacienti užívají současně klarithromycin a perorální antikoagulancia, je

zapotřebí u nich pravidelně monitorovat INR a protrombinový čas.

4.5 Interakce s jin

ý

mi l

éč

iv

ý

mi p

ří

pravk

y a jiné

formy interakce

Užití následujících léčivých přípravků je přísně kontraindikováno z důvodu možných

závažných lékových interakcí:

Astemizol, cisaprid, domperidon, pimozid a terfenadin

6/20

Při současném užívání klarithromycinu a cisapridu dochází ke zvýšení hladiny cisapridu, což může

vést k prodloužení intervalu QT a srdečním arytmiím včetně tachykardie komor, fibrilace komor a

torsades de pointes. Podobné účinky byly pozorovány při současném užívání klarithromycinu a

pimozidu (viz bod 4.3).

Terfenadin

Makrolidy ovlivňují metabolismus terfenadinu; výsledkem jsou zvýšené hladiny této látky, což může

být příležitostně spojeno s poruchami srdečního rytmu, jako je prodloužení QT intervalu, tachykardie

komor, fibrilace komor a torsades de pointes (viz bod 4.3). Ve studii se 14 zdravými dobrovolníky

vedlo současné podávání klarithromycinu a terfenadinu k dvojnásobnému až trojnásobnému

vzestupu sérové hladiny kyselého metabolitu terfenadinu a k prodloužení intervalu QT bez klinicky

zjistitelného účinku. Podobné účinky byly pozorovány při současném podání astemizolu a jiných

makrolidových antibiotik.

Chinidin, disopyramid

Po zavedení přípravku do praxe se při současném užívání klarithromycinu a chinidinu nebo

disopyramidu vyskytly torsades de pointes. Během léčby klarithromycinem mají být monitorovány

sérové hladiny těchto léků.

Ergotamin/dihydroergotamin

Postmarketingové zprávy ukazují, že současné podávání klarithromycinu s ergotaminem nebo

dihydroergotaminem bylo spojeno s akutní námelovou toxicitou charakterizovanou vazospasmem,

ischemií končetin nebo tkání včetně centrálního nervového systému. Současné užití klarithromycinu

a těchto léčivých přípravků je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Perorálně podávaný midazolam

Při současném podávání midazolamu s tabletami klarithromycinu (500 mg dvakrát denně), AUC

midazolamu se zvýšil 7krát po jeho perorálním podání. Současné perorální podání midazolamu a

klarithromycinu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Inhibitory HMG-CoA reduktázy (statiny)

Současné užití klarithromycinu spolu s lovastatinem nebo simvastatinem je kontraindikováno (viz

bod 4.3), protože tyto statiny podléhají rozsáhlé metabolizaci CYP3A4 a současná léčba

klarithromycinem zvyšuje jejich plasmatickou koncentraci, která zvyšuje riziko myopatie, včetně

rhabdomyolýzy. Hlášení o rhabdomyolýze byla zaznamenána u pacientů užívajících klarithromycin

současně s těmito statiny. Pokud se nelze vyhnout léčbě klarithromycinem, musí být léčba

lovastatinem nebo simvastatinem přerušena po dobu užívání klarithromycinu.

Při předepisování klarithromycinu se statiny je třeba dbát opatrnosti. V situacích, kdy se použití

klarithromycinu se statiny nelze vyhnout, doporučuje se užít nejnižší možnou dávku. Je možné zvážit

užití statinu, který není závislý na metabolismu CYP3A (např. fluvastatin). Pacienti mají být

monitorováni kvůli známkám a příznakům myopatie.

Vliv jiných léčivých přípravků na klarithromycin

Léčiva, která indukují CYP3A (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, třezalka

tečkovaná), mohou indukovat také metabolismus klarithromycinu. To může vést ke vzniku

subterapeutických hladin klarithromycinu, a tím i k jeho nižší účinnosti. Kromě toho může být

potřeba sledovat plasmatické hladiny induktoru CYP3A, protože později mohou být tyto zvýšeny v

důsledku inhibice CYP3A klarithromycinem (viz také odpovídající souhrn údajů o přípravku daného

podávaného induktoru CYP3A). Současné užívání rifabutinu a klarithromycinu vedlo k vzestupu a

následnému poklesu sérových hladin a dále ke zvýšení rizika uveitidy.

O následujících léčivých přípravcích je známo nebo se předpokládá, že ovlivňují koncentrace

klarithromycinu v cirkulaci; může být proto zapotřebí upravit dávky klarithromycinu nebo zvážit

léčbu jinými přípravky.

Efavirenz, nevirapin, rifampicin, rifabutin a rifapentin

Silné induktory metabolismu systému cytochromu P450, jako je efavirenz, nevirapin, rifampicin,

rifabutin a rifapentin, mohou urychlovat metabolismus klarithromycinu a tím snižovat plasmatické

7/20

hladiny klarithromycinu, kdežto hladiny 14-OH-klarithromycinu, tedy metabolitu, který je také

mikrobiologicky aktivní, zvyšují. Jelikož mikrobiologické účinky klarithromycinu a 14-OH-

klarithromycinu se u různých druhů bakterií liší, může být zamýšlený terapeutický efekt při

současném užívání klarithromycinu a induktorů enzymů oslaben.

Etravirin

Etravirin může snižovat expozici klarithromycinu, avšak koncentrace aktivního metabolitu, 14-OH-

klarithromycinu, jsou zvýšeny. Jelikož 14-OH-klarithromycin vykazuje sníženou aktivitu vůči

Mycobacterium avium complex (MAC), může se to projevit na celkové účinnosti klarithromycinu

vůči tomuto patogenu; z tohoto důvodu je při léčbě MAC vhodné zvážit nasazení jiného antibiotika.

Flukonazol

Současné podávání flukonazolu v dávce 200 mg denně a klarithromycinu v dávce 500 mg dvakrát

denně 21 zdravým dobrovolníkům vedlo ke zvýšení průměrných minimálních koncentrací (C

klarithromycinu v ustáleném stavu o 33 % a plochy pod křivkou (AUC) o 18 %. Koncentrace

aktivního metabolitu 14-OH-klarithromycinu v ustáleném stavu nebyly při současnému užívání s

flukonazolem signifikantně ovlivněny. Není nutná úprava dávek klarithromycinu.

Ritonavir

Farmakokinetická studie ukázala, že současné podávání 200 mg ritonaviru každých 8 hodin a 500 mg

klarithromycinu každých 12 hodin vedlo k výrazné inhibici metabolismu klarithromycinu. Současné

podání ritonaviru vedlo ke zvýšení hodnoty Cmax klarithromycinu o 31 %, Cmin o 182 % a AUC o

77 %. Byla pozorována prakticky úplná inhibice tvorby 14-OH-klarithromycinu. Díky širokému

rozsahu terapeutických dávek klarithromycinu u pacientů s normální funkcí ledvin není nutné dávku

klarithromycinu snižovat. U pacientů s poškozením ledvin však mají být provedeny následující

úpravy: u pacientů s clearance kreatininu 30-60 ml/min má být dávka klarithromycinu snížena o 50

% a u pacientů s clearance kreatininu <30 ml/min o 75 %. Dávky přesahující 1 g/den nemají být

podávány současně s ritonavirem.

Podobnou úpravy dávkování je třeba zvážit u pacientů s poškozením renálních funkcí, kteří užívají

ritonavir k posílení farmakokinetického účinku jiných HIV inhibitorů proteázy včetně atazanaviru a

sachinaviru (viz bod níže, Obousměrné lékové interakce).

Účinek klarithromycinu na jiné léčivé přípravky

Interakce zprostředkované CYP3A

Je známo, že současné užívání klarithromycinu inhibuje CYP3A, což může být u léků

metabolizovaných primárně přes CYP3A, spojeno se zvýšením jejich sérových koncentrací, a to

může vést ke zvýšení nebo prodloužení terapeutického účinku nebo nežádoucích účinků současně

užívaného léčiva. Klarithromycin má tedy být užíván s opatrností u pacientů léčených jinými

léčivými přípravky, jež jsou známými substráty enzymu CYP3A, obzvláště pokud má tento substrát

úzké bezpečnostní hranice (jako např. karbamazepin) a/nebo je tímto enzymem extenzivně

metabolizován. U pacientů užívajících současně klarithromycin, lze zvážit úpravu dávek a pokud je

to možné i pečlivě sledovat sérové koncentrace léčiv primárně metabolizovaných prostřednictvím

CYP3A.

O následujících léčivých přípravcích je známo nebo se předpokládá, že se metabolizují přes CYP3A

isoenzym: alfentanil, alprazolam, astemizol, bromokriptin, karbamazepin, cilostazol, cisaprid,

cyklosporin, disopyramid, domperidon, námelové alkaloidy, ibrutinib, lovastatin, methylprednisolon,

midazolam, omeprazol, perorální antikoagulancia (např. warfarin viz bod 4.4), atypická

antipsychotika (např. kvetiapin), pimozid, chinidin, rifabutin, sildenafil, simvastatin, sirolimus,

takrolimus, terfenadin, triazolam a vinblastin.

Podobný mechanismus prostřednictvím jiného izoenzymu cytochromového systému P450 je znám u

fenytoinu, theofylinu a valproátu.

Antiarytmika

Po zavedení přípravku do praxe se vyskytly při současném užívání klarithromycinu a chinidinu nebo

disopyramidu arytmie typu torsades de pointes. Při současném užívání klarithromycinu s těmito

8/20

přípravky je třeba kontrolovat elektrokardiogram kvůli možnému prodloužení QTc intervalu. Během

léčby klarithromycinem mají být monitorovány sérové hladiny těchto léků.

Byly hlášeny postmarketingové případy hypoglykemie při současném podávání klarithromycinu a

disopyramidu. Proto hladiny glukózy v krvi mají být monitorovány při současném podávání

klarithromycinu a disopyramidu.

Perorální antidiabetika / inzulin

U určitých hypoglykemik, jako je nateglinid a repaglinid může dojít k inhibici enzymu CYP3A

klarithromycinem, a to může vést k hypoglykemii, pokud jsou tato léčiva užívána současně.

Doporučuje se pečlivé sledování glykemie.

Omeprazol

Klarithromycin (v dávce 500 mg každých 8 hodin) byl podáván v kombinaci s omeprazolem (40 mg

denně) zdravým dospělým jedincům. Plasmatické koncentrace omeprazolu v ustáleném stavu byly v

důsledku současného užití klarithromycinu zvýšeny (Cmax byla zvýšena o 30 %, AUC0-24 o 89 % a

t1/2 o 34 %). Průměrná hodnota žaludečního pH v průběhu 24 hodin byla 5,2 v případě, kdy byl

omeprazol užíván samostatně a 5,7, pokud byl užíván současně s klarithromycinem.

Sildenafil, tadalafin a vardenafil

Každý z těchto inhibitorů fosfodiesterázy je metabolizován alespoň zčásti prostřednictvím CYP3A a

CYP3A může být při současném užívání klarithromycinu inhibován. Současné užívání

klarithromycinu se sildenafilem, tadalafilem nebo vardenafilem může pravděpodobně vést ke

zvýšené expozici inhibitorů fosfodiesterázy. Při současném užívání těchto léčiv spolu s

klarithromycinem je potřeba zvážit snížení dávek sildenafilu, tadalafilu a vardenafilu.

Theofylin, karbamazepin

Výsledky klinických studií ukazují, že dochází k mírnému, avšak statisticky významnému (p

0,05)

zvýšení hladin cirkulujícího theofylinu nebo karbamazepinu, pokud byl jeden nebo oba léky

podávány současně s klarithromycinem. Lze zvážit snížení dávek.

Tolterodin

Metabolismus tolterodinu probíhá primárně cestou 2D6 isoformy cytochromu P450 (CYP2D6).

Nicméně u části populace, jíž CYP2D6 chybí, probíhá metabolismus, jak bylo zjištěno,

prostřednictvím CYP3A. U této části populace vede inhibice CYP3A k signifikantně vyšším

sérovým koncentracím tolterodinu. U populace pomalých CYP2D6 metabolizátorů může být při

užívání inhibitorů CYP3A, jako je klarithromycin, nutné snížení dávek tolterodinu.

Triazolobenzodiazepiny (jako je alprazolam, midazolam, triazolam)

Pokud byl midazolam užíván současně s klarithromycinem v tabletách (500 mg dvakrát denně), byly

AUC midazolamu zvýšeny 2,7krát po intravenózním podání midazolamu a 7krát po jeho perorálním

podání. Je třeba vyhnout se současnému užívání perorálně podaného midazolamu a klarithromycinu.

Pokud je intravenózně užívaný midazolam podán současně s klarithromycinem, je třeba důsledně

sledovat odezvu pacienta, aby bylo možno upravit dávku léčiva. Při podání midazolamu cestou

vstřebání ústní sliznicí (bukálně), kdy látka obchází presystémovou eliminaci, bude interakce spíše

podobná interakci při intravenózním podání midazolamu než při perorálním podání. Stejná

doporučení lze také aplikovat na jiné benzodiazepiny, které jsou metabolizovány prostřednictvím

CYP3A, včetně triazolamu a alprazolamu. U benzodiazepinů, jejichž eliminace není závislá na

CYP3A (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je klinicky významná interakce s klarithromycinem

nepravděpodobná.

Byly hlášeny postmarketingové případy lékových interakcí a účinků na centrální nervový systém

(CNS) (jako např. somnolence a zmatenost) při současném užívání klarithromycinu a triazolamu.

Doporučuje se sledovat pacienty z důvodu zvýšeného výskytu farmakologických účinků na CNS.

Jiné lékové interakce

Aminoglykosidy

Je třeba opatrnosti s ohledem na souběžné podávání klarithromycinu s dalšími ototoxickými léky,

zejména aminoglykosidy. Viz bod 4.4.

9/20

Kolchicin

Kolchicin je substrát pro CYP3A a efluxní transportér P- glykoproteid (Pgp). Je známo, že

klarithromycin a další makrolidy inhibují CYP3A a Pgp. Pokud se klarithromycin a kolchicin

podávají společně, inhibice Pgp anebo CYP3A působením klarithromycinu mohou způsobit zvýšení

expozice kolchicinu. (Viz bod 4.3. a 4.4).

Digoxin

Digoxin je považován za substrát pro efluxní transportér P-glykoprotein (Pgp). O klarithromycinu je

známo, že Pgp inhibuje. Pokud se klarithromycin a digoxin podávají společně, inhibice Pgp

působením klarithromycinu může způsobit zvýšení expozice digoxinu. Při sledování po uvedení na

trh byly hlášené zvýšené sérové koncentrace digoxinu u pacientů, kteří dostávají klarithromycin a

digoxin souběžně. Někteří pacienti vykazovali klinické příznaky shodné s toxicitou digoxinu,

zahrnující potenciálně fatální arytmie. Koncentrace digoxinu v séru mají být důkladně monitorovány

v době, kdy pacienti dostávají současně digoxin a klarithromycin.

Zidovudin

Interakční klinické studie klarithromycinu s řízeným uvolňováním a zidovudinu nebyly zatím

provedeny. Pokud je nutné současné užívání klarithromycinu a zidovudinu, je vhodné podávat

klarithromycin s okamžitým uvolňováním.

Současné perorální podávání klarithromycinu s okamžitým uvolňováním a zidovudinu dospělým

osobám infikovaným virem HIV může mít za následek snížení koncentrací zidovudinu v ustáleném

stavu. Protože se zdá, že klarithromycin interferuje s absorpcí současně podaného perorálního

zidovudinu, lze této interakci zpravidla zabránit rovnoměrným rozložením dávek klarithromycinu a

zidovudinu tak, aby mezi oběma léčivy vznikl 4hodinový odstup. Zdá se, že tato interakce se podle

všeho neobjevuje u dětí s infekcí HIV, jimž je podáván klarithromycin v suspenzi spolu se

zidovudinem nebo dideoxyinozinem. Tato interakce je také nepravděpodobná, pokud je

klarithromycin podán v intravenózní infuzi.

Fenytoin a valproát

Vyskytly se spontánní nebo publikované zprávy o interakcích inhibitorů CYP3A zahrnujících

klarithromycin s léky, které jsou metabolizovány pravděpodobně CYP3A (například fenytoin a

valproát). U těchto léků je doporučeno stanovení sérové koncentrace, pokud se podávají souběžně s

klarithromycinem. Byly hlášeny zvýšené sérové hladiny.

Obousměrné lékové inte

rakce

Atazanavir

Oba léčivé přípravky, jak klarithromycin, tak atazanavir, jsou substráty a inhibitory CYP3A a byla u

nich prokázána obousměrná léková interakce. Současné užívání klarithromycinu (500 mg denně)

spolu s atazanavirem (400 mg jednou denně) vedlo k 2násobnému vzestupu expozice

klarithromycinu a 70% poklesu expozice 14-OH-klarithromycinu, spolu s 28% vzestupem AUC

atazanaviru. Z důvodu rozsáhlé terapeutické šíře klarithromycinu nemusí být u pacientů s normální

renální funkcí potřeba dávky klarithromycinu upravit. U pacientů s mírným poškozením renálních

funkcí (clearance kreatininu 30 až 60 ml/min) mají být dávky klarithromycinu sníženy o 50 %. U

pacientů s clearance kreatininu <30 ml/min mají být dávky klarithromycinu sníženy o 75 % a užita

vhodná forma klarithromycinu. Klarithromycin v dávkách vyšších než 1000 mg za den nesmí být

spolu s inhibitory proteázy užíván.

Blokátory kalciových kanálů

Při současném užívání klarithromycinu a blokátorů kalciových kanálů metabolizovaných CYP3A4

(např. verapamil, amlodipin, diltiazem) je nutná opatrnost vzhledem k riziku hypotenze. Plazmatické

koncentrace klarithromycinu stejně jako blokátorů kalciových kanálů se mohou zvýšit v důsledku

vzájemného působení. Hypotenze, bradyarytmie a laktátová acidóza byly pozorovány u pacientů

užívajících současně klarithromycin a verapamil.

Itrakonazol

Obě léčiva, jak klarithromycin, tak itrakonazol, jsou substráty a inhibitory CYP3A, což vede k

obousměrné lékové interakci. Klarithromycin může zvyšovat plasmatické hladiny itrakonazolu,

zatímco itrakonazol může zvyšovat plasmatické hladiny klarithromycinu. Pacienti užívající současně

10/20

itrakonazol a klarithromycin mají být sledováni z hlediska výskytu známek zvýšeného nebo

prodlouženého farmakologického účinku.

Sachinavir

Obě léčiva, jak klarithromycin, tak sachinavir, jsou substráty a inhibitory CYP3A, což vede k

obousměrné lékové interakci. Současné užívání klarihromycinu (500 mg 2x denně) a sachinaviru

(měkké želatinové tobolky, 1200 mg 3x denně) vedlo u 12 zdravých dobrovolníků k tomu, že v

ustáleném stavu byly hodnoty AUC o 177 % a Cmax o 187 % vyšší než ty, které se vyskytují při

samostatném užití sachinaviru. Hodnoty AUC a Cmax klarithromycinu byly přibližně o 40 % vyšší

než ty při samostatném užití klarithromycinu. Pokud jsou tyto léčivé přípravky užívány po omezenou

dobu a ve studovaných dávkách a formách, není nutná úprava dávek. Výsledky lékových

interakčních studií při užití měkkých želatinových tobolek nemusí odpovídat účinkům, které se

vyskytují při užití tvrdých želatinových tobolek sachinaviru. Výsledky z lékových interakčních studií

provedených se sachinavirem užívaným samostatně nemusí být shodné s účinky, které se

vyskytovaly při léčbě kombinací sachinaviru/ritonaviru. Pokud je sachinavir užíván spolu s

ritonavirem, je třeba zvážit možný vliv ritonaviru na klarithromycin (viz bod 4.4).

4

.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Bezpečnost užívání klarithromycinu během těhotenství dosud nebyla stanovena.

Na základě dostupných výsledků, získaných ze studií na myších, potkanech, králících a opicích nelze

možnost nežádoucích účinků na embryofetální vývoj vyloučit (viz bod 5.3). Z tohoto důvodu je třeba

před jeho užitím v těhotenství pečlivě zvážit přínosy a možná rizika.

Kojení

Bezpečnost klarithromycinu pro kojence při užití během kojení nebyla stanovena. Klarithromycin se

vylučuje do mateřského mléka.

Fertilita

Studie fertility u potkanů neprokázaly žádný škodlivý vliv (viz bod 5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Údaje hodnotící účinky klarithromycinu na schopnost používat stroje nejsou k dispozici. Existuje

možnost výskytu závratí, točení hlavy, stavu zmatenosti a dezorientace, které se mohou objevit při

léčbě přípravkem, to je třeba vzít v úvahu u pacientů, kteří se chystají řídit vozidlo nebo obsluhovat

stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

a. Souhrnný bezpečnostní profil

Nejčastěji uváděnými nežádoucími účinky klarithromycinu jak u dospělých, tak u pediatrických

pacientů, jsou potíže postihující gastrointestinální ústrojí, jako nauzea, dyspepsie, bolesti břicha,

zvracení a průjmy. Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle nezávažné a jsou v souladu se známým

bezpečnostním profilem makrolidových antibiotik (viz část b. bodu 4.8). Mezi jiné nežádoucí účinky

patřily bolesti hlavy, pachuť v ústech a přechodné zvýšení hladin jaterních enzymů. V klinických

studiích nebyl pozorován žádný signifikantní rozdíl mezi incidencí těchto nežádoucích účinků mezi

pacienty s nebo bez přítomné mykobakteriální infekce.

b. Souhrnná tabulka nežádoucích účinků

Následující tabulka zobrazuje nežádoucí účinky hlášené z provedených klinických studií a z

postmarketingu při užívání klarithromycinu ve formě tablet s okamžitým uvolňováním, granulí pro

přípravu perorální suspenze, prášku pro přípravu infuzního roztoku, tablet s prodlouženým

uvolňováním a tablet s řízeným uvolňováním.

Nežádoucí účinky, jejichž výskyt je v souvislosti s klarithromycinem přinejmenším možný, jsou

rozděleny dle následující frekvence výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně

časté (≥1/1000 až <1/100) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace