KETOBION NEO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KETOBION NEO Perorální roztok
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KETOBION NEO Perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kozy, ovce, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Léky pro prevenci a nebo léčbu acetonemii
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902710 - 1 x 500 ml - láhev; 9938761 - 500 x 1 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/086/01-C
 • Datum autorizace:
 • 12-12-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace = etiketa

_______________________________________________________________________________________

1. Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za

uvolnení šarže, pokud se nezhoduje

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a. s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Biotika a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika

2. Název veterinárního léčivého přípravku

K E T O B I O N NEO sol. ad us.vet.

Perorální roztok

5 l (10 l, 25 l)

3. Obsah léčivých a ostatních látek

1 ml roztoku obsahuje

Léčivé látky: DL-Hydroxymethioninum 20,0 mg, Cobaltum 22,7 µg (jako Cobaltosi chloridum 50 µg), Amonii

propionas 50,0 mg, Propylenglycolum 400,0 mg

Pomocné látky: Melasa 480,0 mg

4. Indikace

Terapie a prevence subklinických a klinických forem poruch energetického metabolizmu přežvýkavců

(v průběhu gravidity, v poporodním období a v období nejvyšší užitkovosti - acetonemie dojnic, toxémie

gravidních ovcí). Podpůrná terapie při poškození jater následkem intoxikací, poruch metabolizmu tuků a

cukrů, poruchách bachorového trávení (po antibiotické terapii), malnutrici, kachexii, podvýživě, septikemických

onemocněních, traumatických poškozeních předžaludků; při výskytu puerperálních komplikací a zhoršených

reprodukčních ukazatelích při vysoké užitkovosti.

Doplněk při energetickém deficitu krmných dávek a náhlých změnách krmiva.

5. Kontraindikace

Nejsou známy.

6. Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

7. Cílový druh zvířat

Skot, ovce, kozy.

8. Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání

skot

2 x denně 250 ml pro toto

ovce, kozy

2 x denně 50 ml pro toto

Per os (sondou, v krmivu).

9. Pokyny pro správné podání

Lék se podává obyčejně 1 týden před porodem a 4-5 týdnů po porodu a v odůvodněných případech se může

podávat i delší dobu. U vysokoprodukčních dojnic i při těžkých ketózách je možné dávku po porodu

zdvojnásobit.

10. Ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.

11. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti po 1. otevření 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12. Zvláštní upozornění

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15 minut. Při

podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu substance s kůží se doporučuje postižené místo omýt vodu a mýdlem.

Při náhodném perorálním požití může přípravek vyvolat průjem a podráždění GIT účinkem vysoké salinity a

koncentrace jednoduchých cukrů.

V případě komplikací vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

13. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. Datum poslední revize příbalové informace

Listopad 2016

15. Další informace

Interakce

Nejsou známy.

POUZE PRO ZVÍŘATA!

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení

500 ml, 2000 ml, 5 l, 10 l, 25 l.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo

96/086/01-C

Číslo šarže:

EXP: měsíc/rok

Po 1. otevření spotřebujte do: