Kenocidin Spray and Dip 5 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Kenocidin Spray and Dip 5 mg/ g Namáčecí koupel struků, roztok
 • Dávkování:
 • 5mg/ g
 • Léková forma:
 • Namáčecí koupel struků, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Kenocidin Spray and Dip 5 mg/g Namáčecí koupel struků, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Biguanidy a amidines
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900689 - 1 x 1 l - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/078/11-C
 • Datum autorizace:
 • 23-09-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kenocidin Spray and Dip

Chlorhexidini digluconas 5 mg/ml, namáčecí koupel struků/sprej na struky, roztok pro skot (dojnice)

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Chlorhexidini digluconas: 5,00 mg/ml (jako chlorhexidinum: 2,815 mg/ml)

Patentní modř V (E 131): 0,03 mg/ml

Glycerol: 60,00 mg/ml

Alantoin: 1,00 mg/ml

3.

LÉKOVÁ FORMA

Namáčecí koupel struků/sprej na struky, roztok

Modrý roztok

4.

VELIKOST BALENÍ

1L, 5L, 10L, 20L, 25L, 60L, 200L. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice).

6.

INDIKACE

Dezinfekce struků jako součást strategie prevence mastitid u dojnic v laktaci.

K udržení zdravého stavu kůže struku a konce struku

7.

ZPŮSOB A CESTA (Y) PODÁNÍ

Použití na struky.

Přípravek je okamžitě připravený k použití ve formě namáčecí koupele struků nebo spreje na struky v

období po dojení; aplikace je možná až dvakrát denně.

Použijte v dávce nejméně 5ml/krávu/aplikaci.

Struky namáčejte okamžitě po ukončení dojení každé dojnice. Ujistěte se, že je struk zcela pokryt

přípravkem do tří čtvrtin jeho délky. Další možný postup je, že se přípravek aplikuje formou nástřiku

spreje na celý povrch každého struku bezprostředně po dojení.

Namáčecí nádobka nebo postřikovač by měly být vždy podle potřeby doplňovány.

Pokud jsou pro aplikaci používány běžné namáčecí nádobky nebo postřikovač, měl by být pro každé

dojení použit čerstvý roztok. Namáčecí nádobka nebo postřikovač

by měly být vyprázdněny,

vyčištěny a vypláchnuty po každém dojení, nebo v případě, že došlo v průběhu dojení k jejich

kontaminaci.

Nevracejte zbylý roztok z namáčecí nádobky nebo postřikovače zpět do původního obalu.

Nepoužívejte přípravek na čištění nebo sanitaci dojícího zařízení.

8.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Zajistěte, aby vemeno a struky byly před dalším dojením čisté a suché.

Přípravek může být používán v průběhu březosti a laktace.

Chlorhexidin může být inaktivován anionickými nebo neionickými surfaktanty (např. mýdla) nebo

anorganickými anionty a nesmí se proto mísit s vodou z vodovodu a dalšími chemikáliemi,

dezinfektanty či jinými přípravky na ošetření struků a vemene.

Tento veterinární léčivý přípravek je určen pro použití na struky, nevyskytuje se významná absorbce

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě, že se objeví příznaky onemocnění, přivolejte veterinárního lékaře.

Pouze pro zevní použití.

Použití pro léčbu struků s kožními lézemi může prodloužit proces hojení ran. Doporučuje se přerušit

léčbu do doby, než budou léze vyhojeny.

Přítomnost organických nečistot (hnis, krev, atd.) může omezovat dezinfekční účinek chlorhexidinu

Pokud jsou venkovní teploty pod bodem mrazu, nechte struky oschnout před tím, než jsou zvířata

vypuštěna do venkovních prostor.

Před tím, než jsou zvířata vystavena vlhku (dešti), podmínkám chladu či větrnému počasí, nechte

přípravek zaschnout.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí je vypláchněte čistou tekoucí vodou

a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití vypijte velké množství vody a vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Udržujte mimo dosah potravin a krmiv pro zvířata.

Po použití si umyjte ruce.

Pokud se přípravek používá ve formě spreje, nepracujte ve vzniklém aerosolu.

Lidé se známou přecitlivělostí na chlorhexidin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Změna léčivé látky namáčecí koupele struků může ve velmi vzácných případech způsobit podráždění

kůže

Kontraindikace

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na chlorhexidin nebo na některou z pomocných látek.

10.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Datum exspirace: ____ / _____ / ______

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte kanystry dobře uzavřené.

Chraňte před mrazem.

Pokud došlo ke zmrznutí veterinárního léčivého přípravku, rozehřejte ho v teplé místnosti a před

použitím ho dobře promíchejte.

Chraňte před světlem.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

ŠKODLIVÝ PRO RYBY A VODNÍ ORGANISMY. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky

přípravkem nebo použitým obalem.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci a držitele povolení k výrobě odpovědného za

propouštění šarže:

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Belgie

Tel. +32 (0) 57 21 78 77

Fax. +32 (0) 57 21 78 79

Mail: info@cidlines.com

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

99/0785/11-C

17.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: