Kenocidin 5.0 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Kenocidin 5.0 mg/ g Namáčecí koupel struků, roztok
 • Dávkování:
 • 5.0mg/ g
 • Léková forma:
 • Namáčecí koupel struků, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Kenocidin 5.0 mg/g Namáčecí koupel struků, roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • dojnice v laktaci
 • Terapeutické oblasti:
 • Biguanidy a amidines
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900401 - 1 x 1 l - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/045/11-C
 • Datum autorizace:
 • 30-05-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

KOMBINOVANÁ ETIKETA A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kenocidin

Chlorhexidini digluconas 5 mg/ml, namáčecí koupel struků, roztok pro skot (dojnice)

2.

OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Chlorhexidini digluconas: 5.00 mg/ml (odpovídá chlorhexidinum 2.815 mg/ml)

Patentová modř V (E131): 0.03 mg/ml

Glycerol: 51.00 mg/ml

Alantoin: 1.00 mg/ml

3.

LÉKOVÁ FORMA

Namáčecí koupel struků, roztok

Modrá viskózní tekutina

4.

VELIKOST BALENÍ

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 60 l, 200 l. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice).

6.

INDIKACE

Dezinfekce struků jako součást strategie prevence mastitid u mléčných krav v laktaci.

Podpora dobrého stavu kůže struku a konce struku.

7.

ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Použití na struky.

Přípravek je připravený pro použití ve formě namáčecí koupele struků v období po dojení. Aplikace

je možná až dvakrát denně.

Použijte v dávce nejméně 5ml/krávu/aplikaci.

Struky namáčejte okamžitě po ukončení dojení každé dojnice. Ujistěte se, že je struk zcela pokryt

přípravkem do tří čtvrtin jeho délky. Namáčecí nádobka by měla být vždy podle potřeby doplněna.

Pokud jsou pro aplikaci používány běžné namáčecí nádobky, měl by být pro každé dojení použit

čerstvý roztok. Namáčecí nádobka by měla být vyprázdněna, vyčištěna a vypláchnuta po každém

dojení nebo v případě, že došlo v průběhu dojení k její kontaminaci.

Nevracejte zbylý roztok z namáčecí nádobky zpět do původního obalu.

Nepoužívejte přípravek na čištění a/nebo sanitaci dojícího zařízení.

8.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Zajistěte, aby vemeno a struky byly před dalším dojením čisté a suché.

Přípravek může být používán v průběhu březosti a laktace.

Chlorhexidin může být inaktivován aniontovými nebo neiontovými povrchově aktivními látkami

(např. mýdla, a to i na přírodní bázi) nebo anorganickými anionty. Nesmí se tedy mísit s vodou z

vodovodu, dalšími chemikáliemi, dezinfekčními prostředky nebo s dalšími přípravky na ošetření

struku a vemene.

Tento veterinární léčivý přípravek je určen k ošetření struku, nedochází k jeho významné absorpci.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze pro vnější použití.

Před expozicí zvířat na dešti, v chladném či větrném počasí, nechte přípravek zaschnout.

Pokud jsou venkovní teploty pod bodem mrazu, nechte struky oschnout před tím, než jsou zvířata

vypuštěna do venkovních prostor. Použití pro léčbu struků s kožními lézemi může prodloužit proces

hojení ran. Doporučuje se přerušit léčbu do doby, než budou léze vyhojeny.

Přítomnost organických nečistot (hnis, krev, atd.) může omezovat dezinfekční účinek chlorhexidinu.

Pokud se objeví známky onemocnění, konzultujte s veterinárním lékařem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s očima. V případě zasažení očí je vypláchněte čistou tekoucí vodou

a vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití vypijte velké množství vody a vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

etiketu praktickému lékaři.

Udržujte mimo dosah potravin a krmiv pro zvířata.

Po použití si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na chlorhexidin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Změna léčivé látky přípravku může ve velmi vzácných případech způsobit podráždění kůže.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na chlorhexidin nebo na některou z pomocných látek.

10.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Spotřebujte do: ____ / _____ / ______

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu.

Chraňte před mrazem.

Pokud došlo k zamrznutí veterinárního léčivého přípravku, rozehřejte ho v teplé místnosti a před

použitím ho dobře promíchejte.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

200litrový obal by neměl být vrácen k opětovnému naplnění.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

ŠKODLIVÝ PRO RYBY A VODNÍ ORGANISMY. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky

přípravkem nebo použitým obalem.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ

SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

CIDLINES NV

Waterpoortstraat 2

8900 Ieper

Belgie

Tel. +32 (0) 57 21 78 77

Fax. +32 (0) 57 21 78 79

Mail: info@cidlines.com

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

99/045/11-C

17.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Lot: {číslo}