KEFAVET VET 500 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • KEFAVET VET 500 mg Potahovaná tableta
 • Dávkování:
 • 500mg
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • KEFAVET VET 500 mg Potahovaná tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • První generace cefalosporinů
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936995 - 1 x 14 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/016/08-C
 • Datum autorizace:
 • 17-03-2008
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

KEFAVET VET 250 mg, potahované tablety

KEFAVET VET 500 mg, potahované tablety

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Orion Corporation

P.O.Box 65

FI-02101 Espoo

Finsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

KEFAVET VET 250 mg, potahované tablety

KEFAVET VET 500 mg, potahované tablety

cefalexinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje: cefalexinum monohydricum odpovídající cefalexinum 250 mg nebo 500 mg .

Další přísady: monohydrát laktosy, sodná sůl sacharinu, oxid titaničitý (E171).

Popis tablety:

250 mg: Bílé až nažloutlé okrouhlé bikonvexní tablety (o průměru přibližně 10 mm) s dělící rýhou na

jedné straně, znaky CX nad rýhou, údaj 250 pod rýhou.

500 mg: Bílé až nažloutlé podlouhlé bikonvexní tablety (velikosti přibližně 7 x 18 mm) s dělící rýhou

na obou stranách.

4.

INDIKACE

K léčbě infekcí močových cest a opakovaných závažných kožních infekcí u psů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporiny nebo penicilin.

Nepoužívat v případě výskytu rezistence k cefalosporinům nebo penicilinům.

Nepoužívat u králíků, morčat, křečků a pískomilů.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může se vyskytnout mírný průjem a zvracení, obvykle na začátku léčebného období. V případě

závažných nežádoucích účinků v žaludku nebo střevech je třeba léčbu přerušit a obrátit se na

veterinárního lékaře.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování je u jednotlivých zvířat individuální. Řiďte se pokyny veterinárního lékaře.

Tablety Kefavet VET lze podávat zvířeti přímo do tlamy nebo rozdrcené přidávat do krmení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Chraňte před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případech známé renální insuficience je nutné dávku snížit. Nové dávkování předepíše veterinární

lékař.

Nesprávné použití přípravku může zvýšit výskyt bakterií rezistentních k cefalexinu a může snížit

účinnost léčby ostatními beta-laktámovými antibiotiky z důvodu možné zkřížené rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat

hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno

s přípravky tohoto typu nepracovat.

Při

manipulaci

s přípravkem

dodržujte

všechna

doporučená

bezpečnostní

opatření

a buďte maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu. Po použití si umyjte ruce.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů či

očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

V případě náhodného požití, zejména u malého dítěte, vyhledejte ihned lékařskou péči a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Z důvodu nežádoucích farmakodynamických interakcí nepodávejte cefalexin společně s přípravky

působícími bakteriostaticky.

Současné podávání cefalosporinů první generace s aminoglykosidy nebo některými diuretiky jako je

furosemid může zvyšovat riziko nefrotoxicity.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Akutním symptomem toxicity cefalexinu po perorálním podání dávky 500 mg/kg je zvracení. Při

perorálním podávání dávek 200 a 400 mg/kg po dobu 365 dní bylo pozorováno slinění a individuální

dávivé reakce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikosti balení:

250 mg: 14, 20, 28, 70 a 140 tablet

500 mg: 14, 28, 30, 70 a 140 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Obchodní zastoupení:

Orion OYJ

Zelený pruh 95/97,

140 00, Praha, ČR

Tel.: +420 227 027 263, fax: +420 227 230 661

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.