Karsivan 100 mg Potahované tablety

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Propentofyllin
Dostupné s:
Intervet International , B.V.
ATC kód:
QC04AD
INN (Mezinárodní Name):
Propentofylline (Propentofyllinum)
Léková forma:
Potahované tablety
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Purinové deriváty
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935633 - 6 x 10 tableta - blistr
Registrační číslo:
96/049/04-C
Datum autorizace:
2004-04-14

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Karsivan 100 mg potahovaná tableta

Karsivan 50 mg potahovaná tableta

Propentofyllinum

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet GmbH

Siemensstr. 105

1210 Wien

Rakousko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Karsivan 100 mg potahovaná tableta

Karsivan 50 mg potahovaná tableta

Propentofyllinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Karsivan 50 mg: Propentofyllinum 50 mg v 1 potahované tabletě.

Karsivan 100 mg: Propentofyllinum 100 mg v 1 potahované tabletě.

4.

INDIKACE

Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie,

pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

Poznámka

Pozitivní podpůrný účinek má přípravek také při individuálních geriatrických diagnózách (senilní

hluchota, slabozrakost aj.).

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto

skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba

léčbu přerušit. Zvracení bylo pozorováno v ojedinělých případech, zejména při započetí léčby.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání. Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti dlouhodobě, dvakrát denně.

Např.:

Živá hmotnost psa

2x denně

Počet

50 mg

tablet

nebo

Počet

100 mg

tablet

do 4 kg

¼ tablety

5-8 kg

½ tablety

9-15 kg

1 tableta

½ tablety

16-25 kg

1½ tablety

26-33 kg

2 tablety

1 tableta

34-50 kg

3 tablety

1½ tablety

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a

zamíchány do krmení.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a blistru po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.

Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem používat ochranné rukavice.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Předávkování

Příznaky zahrnují nadměrnou kardiální a cerebrální stimulaci. V takových případech by

měla být zvířata léčena symptomaticky.

Charakteristika

Účinná látka, propentofylin, zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší

využití živin a kyslíku v periferních tkáních. Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok

červených krvinek krevním řečištěm.

Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních

tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.

Biotransformace probíhá nejvíce v játrech. Z organizmu se vylučuje ve formě metabolitů z 80-90% v

moči, zbytek v trusu. V organizmu se neakumuluje.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Velikost balení: 60 tablet

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Karsivan 100 mg potahovaná tableta

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivá látka:

Propentofyllinum 100 mg v 1 tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Okrová, bikonvexní, oválná tableta s dělící rýhou na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Psi.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Zlepšení prokrvení mozku a periferních tkání u psů.

Poruchy prokrvení způsobené zejména stářím. Stářím podmíněná malátnost, unavitelnost, apatie,

pohybové potíže, nechutenství, hubnutí, špatná kvalita srsti u psů.

4.3

Kontraindikace

Nepodávat březím fenám a chovným zvířatům v reprodukčním věku, protože vliv přípravku na tuto

skupinu zvířat nebyl ještě vyhodnocen.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při výrazném snížení funkce ledvin dávku redukovat.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na propentofylin by měli při nakládání s veterinárním léčivým

přípravkem používat ochranné rukavice.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Ojediněle se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (např. kopřivka). V takovém případě je třeba

léčbu přerušit. Zvracení bylo pozorováno v ojedinělých případech, zejména při započetí léčby.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Viz kontraindikace.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Aplikuje se dávka 3 mg / kg živé hmotnosti dlouhodobě, dvakrát denně.

Živá hmotnost psa

2x denně

Počet tablet

9-15 kg

1/2 tablety

26-33 kg

1 tableta

34-50 kg

1+1/2 tablety

Tablety se mohou aplikovat perorálně přímo do dutiny ústní, uschovány v pamlsku nebo rozlámány a

zamíchány do krmení.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Příznaky zahrnují nadměrnou kardiální a cerebrální stimulaci. V takových případech by měla být

zvířata léčena symptomaticky.

4.11

Ochranné lhůty

Není určeno pro potravinová zvířata.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Periferní vazodilatancia – purinové deriváty

ATCvet kód: QC04AD90

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Propentofylin patří ke xanthinovým derivátům. V řadě studií provedených na různých druzích zvířat

se prokázalo, že zlepšuje prokrvení mozku, srdce a kosterních svalů a umožňuje tak lepší využití živin

a kyslíku v periferním oběhu. Zabraňuje agregaci krevních destiček a zlepšuje průtok červených

krvinek krevním řečištěm.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po perorální aplikaci se propentofylin rychle a úplně vstřebává a rychle se dostává do periferních

tkání. Po perorálním podání u psů se dosahuje maximálních plazmatických hladin již za 15 minut.

Poločas rozpadu je přibližně 30 minut a biologická dostupnost původní látky činí asi 30%, přičemž v

organizmu je dostupná celá řada jejích účinných metabolitů. Biotransformace probíhá nejvíce v

játrech. Propentofylin se vylučuje z organizmu ve formě metabolitů z 80-90% v moči, zbytek v

trusu.

V organizmu se neakumuluje.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Monohydrát laktózy

Kukuřičný škrob

Krospovidon

Mastek

Stearan hořečnatý

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potah tablety

Hypromelóza

Mastek

Oxid titaničitý (E 171)

Žlutý oxid železitý (E 172)

Makrogol 8000

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Papírová krabička obsahující 6 PVC/Al blistrů potažených hliníkovou fólií po 10 tabletách.

Velikost balení: 60 tablet

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/049/04-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.7.1994, 24.3.1999, 24.9.2004, 19.1.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Únor 2014

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace