JODOFOAM intrauterinní pěna

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Kombinace dezinfekce
Dostupné s:
Duna-Coop Kft.
ATC kód:
QG51AD
INN (Mezinárodní Name):
Combinations of antiseptics (Kalii iodas, Iodum)
Léková forma:
intrauterinní pěna
Terapeutické skupiny:
krávy
Terapeutické oblasti:
Antiseptika
Přehled produktů:
Kódy balení: 9937534 - 1 x 45.2 g - tlaková láhev
Registrační číslo:
96/051/00-C
Datum autorizace:
2000-07-17

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (=ETIKETA)

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Duna-Coop Kft., H-2330, Dunaharaszti, Széchenyi utca 60

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft., 8900 Zalaegerszeg, Kamilla utca 3,

Maďarsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

JODOFOAM ENDOFOAM intrauterinní pěna

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 nádobka (45.2 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Iodium 200 mg,

Kalii iodidum 400 mg

Přípravek je červenohnědý roztok (po opadnutí žlutohnědé pěny)

4. INDIKACE

Chronická postpuerperální onemocnění dělohy, tj. endometrititdy I. – III.

stupně. Preventivně sanace dělohy v chovech skotu se zvýšenou

incidencí (35-40%) puerperálních endometritid.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat během březosti.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB

PODÁNÍ

Jedna nádobka obsahuje jednu dávku přípravku. Ve většině případů se

podává jedna dávka, tj. vyprázdní se celý obsah nádobky. Pokud je to

nezbytné, lze léčbu 2-3 krát opakovat, a to v sedmidenních intervalech

mezi dvěma aplikacemi. Při léčbě pyometry je možno aplikovat max. 2

balení najednou.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podávejte přípravek do dělohy pomocí sterilního katetru, který je

připevněn k nádobce. Nejprve dezinfikujte vnější genitálie, poté jednou

rukou zafixujte děložní hrdlo a druhou rukou zaveďte katetr vagínou a

děložním hrdlem do dutiny děložní. Po zavedení musí být nádobka s

přípravkem připevněna ke katetru.

Katetr může být zaveden také prostřednictvím známé Albrechtsenovy

metody. Tato metoda spočívá v tom, že je děložní čípek fixován pomocí

Albrechtsenových lékařských kleští, přitáhnut vpřed směrem do vagíny a

v této pozici je katetr zaveden do dělohy.

Jestliže nádobka je příliš chladná, může dojít k obtížnému vyprázdnění

obsahu. V tomto případě je doporučeno její zahřátí na tělesnou teplotu.

Nepoužívejte k tomuto účelu příliš horkou vodu.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50

°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Chraňte před nárazy.

12.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření, týkající se ošetřených zvířat

Před upotřebením protřepat.

Po aplikaci přípravku neprovádějte masáž dělohy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární

léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě zasažení pokožky

omyjte exponované místo větším množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí k jodovým preparátům by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat

nepropustné gumové či latexové rukavice.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima, náhodná expozice očí přípravkem

může vyvolat jejich podráždění. Chraňte si oči a obličej.

Nádobka je pod stálým tlakem a její náplň je vysoce hořlavá.

Sprej neaplikujte do otevřeného ohně nebo na rozpálený materiál.

Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Zamezte vdechování přípravku.

Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných

prostorách

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Při aplikaci přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

V případě náhodného pozření nebo v případě zasažení očí přípravkem,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu ošetřujícímu lékaři.

Použití v průběhu březosti a laktace

Nepoužívejte v období březosti.

Lze použít během laktace.

13.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z

tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2019

15.DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Druh obalu

1 tlakový obal s 1 dávkou přípravku obsahující 45,2 g náplně a sterilní

katetr s přípojnou hlavicí, sloužící k jednomu použití.

Velikost balení

1 tlakový obal

Potřebujete-li

získat

další

informace

týkající

tohoto

veterinárního

léčivého

přípravku,

kontaktujte

prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

VELE spol. s r.o

Ústí č. 88

Větrný Jeníkov

TEL.:+420 567 275 046

LÉKOVÁ FORMA

Intrauterinní pěna

EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:{číslo}

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

Název veterinárního léčivého přípravku

JODOFOAM ENDOFOAM intrauterinní pěna

2.

Kvalitativní a kvantitativní složení

Léčivé látky:

1 nádobka obsahuje:

Iodium 200 mg

Kalii iodidum 400 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

Léková forma

Intrauterinní pěna

Červenohnědý roztok (po opadnutí žlutohnědé pěny)

4.

Klinické údaje

4.1. Cílové druhy zvířat

Krávy

4.2. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Chronická postpuerperální onemocnění dělohy, tj. endometrititdy I. –

III. stupně. Preventivně sanace dělohy v chovech skotu se zvýšenou

incidencí (35-40%) puerperálních endometritid.

4.3. Kontraindikace

Nepoužívat během březosti.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

4.4. Zvláštní upozornění

Přípravek je vhodné aplikovat pod kontrolou dělohy pomocí palpace.

4.5. Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření, týkající se ošetřených zvířat

Před upotřebením protřepat. Je rovněž vhodné přípravek zahřát na

tělesnou teplotu.

Po aplikaci přípravku neprovádějte masáž dělohy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární

léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě zasažení pokožky

omyjte exponované místo větším množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí k jodovým preparátům by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat

nepropustné gumové či latexové rukavice.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima, náhodná expozice očí

přípravkem může vyvolat jejich podráždění. Chraňte si oči a obličej.

Nádobka je pod stálým tlakem a její náplň je vysoce hořlavá.

Sprej neaplikujte do otevřeného ohně nebo na rozpálený materiál.

Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Zamezte vdechování přípravku.

Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře

větraných prostorách

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Při aplikaci přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

V případě náhodného pozření nebo v případě zasažení očí přípravkem,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu ošetřujícímu lékaři.

4.6. Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívejte v období březosti.

Lze použít během laktace.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy

interakce

Nejsou známy.

4.9. Podávané množství a způsob podání

Jedna nádobka obsahuje jednu dávku přípravku. Ve většině případů

se podává jedna dávka, tj. vyprázdní se celý obsah nádobky. Pokud

je to nezbytné, lze léčbu 2-3 krát opakovat, a to v sedmidenních

intervalech mezi dvěma aplikacemi. Při léčbě pyometry je možno

aplikovat max. 2 balení najednou.

Podávejte přípravek do dělohy pomocí sterilního katetru, který je

připevněn k nádobce. Nejprve dezinfikujte vnější genitálie, poté

jednou rukou zafixujte děložní hrdlo a druhou rukou zaveďte katetr

vagínou a děložním hrdlem do dutiny děložní. Po zavedení musí být

nádobka s přípravkem připevněna ke katetru.

Katetr

může

být

zaveden

také

prostřednictvím

známé

Albrechtsenovy metody. Tato metoda spočívá v tom, že je děložní

čípek fixován pomocí Albrechtsenových lékařských kleští, přitáhnut

vpřed směrem do vagíny a v této pozici je katetr zaveden do dělohy.

Jestliže nádobka je příliš chladná, může dojít k obtížnému vyprázdnění

obsahu. V tomto případě je doporučeno její zahřátí na tělesnou teplotu.

Nepoužívejte k tomuto účelu příliš horkou vodu.

4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota),

pokud je to nutné

Předávkování nebylo popsáno.

4.11. Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt

5. Farmakologické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiseptika,

ATCvet kód: QG51AD30

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Jód má silné oxidativní účinky podobně jako chlór a bróm. Jód štěpí

organické látky, je protoplazmatikým jedem s antiseptickým účinkem.

Způsobuje lokální podráždění v místě aplikace, hyperémii a zvýšené

prokrvení tkání.

5.2. Farmakokinetické údaje

Po aplikaci se jód velmi rychle vstřebává prakticky do všech tkání.

Nejsou však známy případy, že by toxikologicky extrémně vysoká

hladina v krvi nebo měkkých tkáních vykazovala setrvalý stav, neboť

jód je velmi rychle vylučován z těla, především ledvinami, játry a

žlučí. Je rovněž vylučován v nižších dávkách mlékem, neděje se tak

však při léčbě dělohy pomocí přípravku Jodofoam endofoam.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam pomocných látek

Cetylstearylalkohol

Natrium-lauryl-sulfát

Propylenglykol

Hnací plyny

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

Doba

použitelnosti

veterinárního

léčivého

přípravku

neporušeném obalu: 3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám

nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do

ohně.

Chraňte před nárazy.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu

1 tlakový obal s 1 dávkou přípravku obsahující 45,2 g náplně a

sterilní katetr s přípojnou hlavicí, sloužící k jednomu použití.

6.6.

Zvláštní

opatření

pro

zneškodňování

nepoužitého

veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází

z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který

pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních

předpisů.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

Duna-Coop Kft., H-2330, Dunaharaszti, Széchenyi utca 60

8. Registrační číslo(a)

96/051/00-C

9. Datum registrace/prodloužení registrace

17.7.2000/28.8.2008, 3.11.2011

10. Datum revize textu

Květen 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace