JODOFOAM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • JODOFOAM intrauterinní pěna
 • Léková forma:
 • intrauterinní pěna
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • JODOFOAM intrauterinní pěna
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Antiseptika
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937534 - 1 x 45.2 g - tlaková láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/051/00-C
 • Datum autorizace:
 • 17-07-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-05-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (=ETIKETA)

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Duna-Coop Kft., H-2330, Dunaharaszti, Széchenyi utca 60

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft., 8900 Zalaegerszeg, Kamilla utca 3,

Maďarsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

JODOFOAM ENDOFOAM intrauterinní pěna

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 nádobka (45.2 g) obsahuje:

Léčivé látky:

Iodium 200 mg,

Kalii iodidum 400 mg

Přípravek je červenohnědý roztok (po opadnutí žlutohnědé pěny)

4. INDIKACE

Chronická postpuerperální onemocnění dělohy, tj. endometrititdy I. – III.

stupně. Preventivně sanace dělohy v chovech skotu se zvýšenou

incidencí (35-40%) puerperálních endometritid.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat během březosti.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB

PODÁNÍ

Jedna nádobka obsahuje jednu dávku přípravku. Ve většině případů se

podává jedna dávka, tj. vyprázdní se celý obsah nádobky. Pokud je to

nezbytné, lze léčbu 2-3 krát opakovat, a to v sedmidenních intervalech

mezi dvěma aplikacemi. Při léčbě pyometry je možno aplikovat max. 2

balení najednou.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podávejte přípravek do dělohy pomocí sterilního katetru, který je

připevněn k nádobce. Nejprve dezinfikujte vnější genitálie, poté jednou

rukou zafixujte děložní hrdlo a druhou rukou zaveďte katetr vagínou a

děložním hrdlem do dutiny děložní. Po zavedení musí být nádobka s

přípravkem připevněna ke katetru.

Katetr může být zaveden také prostřednictvím známé Albrechtsenovy

metody. Tato metoda spočívá v tom, že je děložní čípek fixován pomocí

Albrechtsenových lékařských kleští, přitáhnut vpřed směrem do vagíny a

v této pozici je katetr zaveden do dělohy.

Jestliže nádobka je příliš chladná, může dojít k obtížnému vyprázdnění

obsahu. V tomto případě je doporučeno její zahřátí na tělesnou teplotu.

Nepoužívejte k tomuto účelu příliš horkou vodu.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nádobka je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50

°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Chraňte před nárazy.

12.ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření, týkající se ošetřených zvířat

Před upotřebením protřepat.

Po aplikaci přípravku neprovádějte masáž dělohy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární

léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě zasažení pokožky

omyjte exponované místo větším množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí k jodovým preparátům by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat

nepropustné gumové či latexové rukavice.

Zabraňte kontaktu přípravku s očima, náhodná expozice očí přípravkem

může vyvolat jejich podráždění. Chraňte si oči a obličej.

Nádobka je pod stálým tlakem a její náplň je vysoce hořlavá.

Sprej neaplikujte do otevřeného ohně nebo na rozpálený materiál.

Prázdnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně.

Zamezte vdechování přípravku.

Sprej používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných

prostorách

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Při aplikaci přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

V případě náhodného pozření nebo v případě zasažení očí přípravkem,

vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu ošetřujícímu lékaři.

Použití v průběhu březosti a laktace

Nepoužívejte v období březosti.

Lze použít během laktace.

13.ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z

tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2019

15.DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Druh obalu

1 tlakový obal s 1 dávkou přípravku obsahující 45,2 g náplně a sterilní

katetr s přípojnou hlavicí, sloužící k jednomu použití.

Velikost balení

1 tlakový obal

Potřebujete-li

získat

další

informace

týkající

tohoto

veterinárního

léčivého

přípravku,

kontaktujte

prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

VELE spol. s r.o

Ústí č. 88

Větrný Jeníkov

TEL.:+420 567 275 046

LÉKOVÁ FORMA

Intrauterinní pěna

EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:{číslo}