IVOMEC EPRINEX 5 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IVOMEC EPRINEX 5 mg/ ml Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on
 • Léková forma:
 • Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IVOMEC EPRINEX 5 mg/ml Roztok pro nalévání na hřbet - pour-on
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9937163 - 1 x 250 ml - láhev

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/124/98-C
 • Datum autorizace:
 • 12-11-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

IVOMEC EPRINEX 5 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Merial – 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, 4 Chemin du Calquet, 31300 TOULOUSE, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IVOMEC EPRINEX 5 mg/ml roztok pro nalévání na hřbet - pour-on

Eprinomectinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Eprinomectinum 5 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E321) 0,1 mg

Čirý bezbarvý roztok.

4.

INDIKACE

Léčba a prevence parazitárních onemocnění vyvolaných:

Gastrointestinální oblí červi (dospělci a vývojová stádia L4)

Ostertagia ostertagi (včetně inhibovaných larev L4 )

O. lyrata (dospělci)

Ostertagia spp.

Haemonchus placei

Trichostrongylus axei

T. columbriformis

Trichostrongylus spp.

Cooperia spp.

Cooperia oncophora

C. punctata

C. pectinata

C. surnabada

Bunstomum phlebotonum

Nematodirus helvetianus

Oesophagostomum radiatum

Oesophagostomum spp.

Trichuris spp. (dospělci)

Plicní červi

Dictyocaulus viviparus

Střečci

Hypoderma bovis

H. lineatum

Zákožky svrabové

Chorioptes bovis

Sarcoptes scabiei var. Bovis

Vši

Linognathus vituli

Haematopinus eurysternus

Solenopotes capillatus

Damalinia bovis

Mouchy

Haematobia irritans

Trvání účinku:

28 dnů proti

Dictyocaulus viviparous, Ostertagia ostertagi, Oesophagostomum

radiatum, Cooperia spp.,

21 dnů proti Trichostrongylus axei, Trichostrongylus columbriformis, Haemonchus

placei

14 dní proti Nematodirus helvetianus

7 dnů proti Haematobia irritans

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat jiným zvířatům.

Nepodávat perorálně nebo injekčně.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly zjištěny při podání doporučené dávky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání naléváním na hřbet – pour-on.

Podávat výhradně na povrch kůže v dávce 0,5 mg eprinomektinu na kg ž. hm., což odpovídá

doporučené dávce 1 ml přípravku na 10 kg ž.hm. Přípravek se aplikuje podél linie hřbetu v

úzkém pruhu od kohoutku po kořen ocasu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost.

Nedoporučuje se aplikovat na hřbet znečištěný bahnem a hnojem.

Systém: Stlač - Odměř - Nalij (250 ml a 1000 ml balení)

Připevněte odměrku k lahvičce.

Nastavte požadovanou dávku otočením horní části odměrky tak, aby se kryla aktuální živá

hmotnost se značkou na rýhovaném uzávěru. V případě, že živá hmotnost je mezi dvěmi

značkami, použijte vyšší nastavení.

Lahvičku držte svisle a stlačením dopravte požadovanou dávku kapaliny s mírným přebytkem

(je indikována kalibračními ryskami) do odměrky. Uvolněním stlačení se dávka automaticky

nastaví na správnou úroveň. Při aplikaci dávky lahvičku nakloňte.

Kanystr s upínacími popruhy (2

500 ml a 5000 ml balení)

Aplikátor připojte na kanystr následujícím způsobem:

Volný konec spojovacích hadiček připevněte k aplikátoru.

Hadičky připevněte k uzávěru se zarážkou, který je součástí každého balení.

Přepravní uzávěr vyměňte za uzávěr s upevněnou hadičkou.

Opatrně nasajte roztok do aplikátoru a kontrolujte, aby přípravek nevytékal ven.

Řiďte se pokyny výrobce o nastavení dávky, správném použití a údržbě aplikační soupravy.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 15 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Neskladujte lahve s připojeným dávkovačem, když není používán. Po každém použití

dávkovač odstraňte a nahraďte ho uzávěrem lahve.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii,

je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé

době podávání

poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku

nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny

podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují

rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné

skupiny a mající jiný způsob účinku.

V rámci EU nebyly zaznamenány údaje o rezistenci na eprinomektin. Protože však byla

zaznamenána rezistence na jiné makrocyklické laktony u parazitů skotu, musí být použití léku

založené na místní epidemiologické informaci o citlivosti nematod/jednotlivých druhů

helmintů a doporučeních, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek může vyvolat podráždění pokožky a očí. Používejte ochranné rukavice při aplikaci

přípravku. V případě kontaktu přípravku s kůží omyjte zasažené místo ihned vodou a

mýdlem. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody. Pokud se

dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Nejezte, nepijte a nekuřte během aplikace přípravku.

Po použití si umyjte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce:

Nedoporučuje se podávat současně s jinými přípravky se silnou vazbou na bílkoviny plasmy.

Použití během gravidity, laktace:

Eprinomektin může být aplikován ve všech stádiích laktace. Bezpečnost přípravku byla

doložena jak pro laktující, tak pro březí krávy.

Zvláštní bezpečnostní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek je účinný proti všem larválním stádiím Hypoderma spp. Při léčbě střečkovitosti se

doporučuje aplikaci opakovat co nejdříve po skončení náletu střečků.

Skot by se měl ošetřovat po skončení náletu střečků, protože zasáhnutí larev v období, kdy se

nachází v životně důležitých orgánech, může u hostitele vyvolat nežádoucí reakce. Zasáhnutí

Hypoderma lineatum v období, kdy se nachází v tkáních jícnu, může způsobit tympanii,

zasáhnutí Hypoderma bovis v období, kdy se nachází ve vertebrálním kanále, může způsobit

poruchy lokomoce nebo ochrnutí. Z tohoto důvodu by se měl skot ošetřovat před nebo po

skončení těchto vývojových forem. Konzultujte se svým veterinárním lékařem optimální dobu

podání.

Promoknutí zvířat v deštivém počasí před a po aplikaci neovlivní účinnost přípravku.

Velikosti balení:

250 ml lahev + 25 ml dávkovač

1 l lahev + 60 ml dávkovač

2,5 l kontejner pro aplikaci s příslušným dávkovacím aplikátorem

5 l kontejner pro aplikaci s příslušným dávkovacím aplikátorem

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.