IVOMEC 6.0 mg Premix pro medikaci krmiva

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ivermectin
Dostupné s:
Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
ATC kód:
QP54AA
INN (Mezinárodní Name):
Ivermectin (Ivermectinum)
Dávkování:
6.0mg
Léková forma:
Premix pro medikaci krmiva
Terapeutické skupiny:
prasata
Terapeutické oblasti:
Avermektiny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9999498 - 1 x 5 kg - pytel
Registrační číslo:
98/447/93-C
Datum autorizace:
1993-05-26

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = Etiketa

IVOMEC 0,6% w/w premix pro medikaci krmiva

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Dopharma B.V, Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Nizozemí

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 4 chemin du Calquet, 31000 Toulouse, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IVOMEC 0,6% w/w premix pro medikaci krmiva

Ivermectinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Ivomec je světležlutý až světlehnědý, sypký premix pro medikaci krmiva, který v 1 gramu obsahuje:

Léčivá látka:

Ivermectinum 6 mg

4.

INDIKACE

Přípravek účinně potlačuje šíření následujících parazitů prasat, pokud je podáván v krmivu tak, aby

byla zajištěna doporučená dávka 0,1 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti denně po dobu 7 dní.

Gastrointestinální nematody

Ascaris suum (dospělci a larvy L

Hyostrongylus rubidus (dospělci a larvy L

Oesophagostomum spp. (dospělci a larvyL

Strongyloides ransomi (dospělci)*

Ascarops strongylina (dospělci)

Plicnivky

Metastrongylus spp. (dospělci)

Ledvinové nematody

Stephanurus dentatus (dospělci, larvy L

Strongyloides ransomi

Vši

Haematopinus suis

Svrab

Sarcoptes scabiei var. suis

* Přípravek podávaný březím prasnicím před porodem účinně zabrání přenosu S.ransomi mlékem

z prasnic na selata.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat jiným živočišným druhům z důvodu vážných nežádoucích účinků včetně výskytu fatálních

reakcí u psů.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky, pokud je přípravek prasatům podáván v doporučené dávce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 100

g ivermektinu/ kg živé hmotnosti po dobu 7 dní v krmivu. Vhodné

množství přípravku v gramech na tunu kompletního krmiva může být vypočítáno následovně:

potřebné množství přípravku v kg na tunu kompletní krmné směsi =

= [ 0,1 x průměrná ž. hm. ( v kg)] :[6 x průměrný denní příjem krmiva ( v kg) ]

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění homogenity zamíchání se přípravek smíchá nejprve s vhodným množstvím krmiva před

zamícháním do hotové krmné směsi.

Přípravek může být míchán i do granulovaného krmiva za předpokladu, že peletování párou

nepřesáhne 10 sekund při teplotě do 85°C.

Přidáním 2 ppm ivermektinu do krmiva zajistíme dávkování minimálně 100

g ivermektinu/ kg živé

hmotnosti a den pro prasata, jejichž průměrná denní spotřeba krmiva je alespoň 5% jejich živé

hmotnosti. U prasat s omezeným příjmem krmiva nebo krmených dietami s vysokým obsahem

bílkovin, jejichž průměrná denní spotřeba krmiva nedosahuje 5% živé hmotnosti, se množství

použitého přípravku přizpůsobuje dodržení dávky 0,1 mg ivermektinu/ kg ž.hm.

Prasata v

období růstu

Doporučená dávka 100

g/kg živé hmotnosti denně po 7 dní se získá pro prasata o hmotnosti do 40 kg,

zamícháním 333g přípravku na tunu kompletního krmiva. Ivermektin musí být do krmiva dobře

zamíchán a zkrmován kontinuálně po dobu 7 dní. Tam, kde se používá regulovaný krmný program

nebo jsou prasata krmena krmivem s vyšším podílem bílkovin, může průměrný denní příjem krmiva u

prasat s živou hmotností 40 kg a více klesnout pod 5%.

Pro prasata vážící 40 kg a více se zamíchá 400g přípravku na tunu kompletní krmné směsi.

Dospělá prasata

Doporučená dávka pro dospělá prasata vážící přes 100 kg živé hmotnosti se dosáhne důkladným

zamícháním 1,67 kg přípravku na tunu krmiva. Výsledné medikované krmivo se zkrmuje v množství 1

kg na 100 kg živé hmotnosti po dobu 7 dní jako část individuální dávky. Tam, kde se zkrmuje

medikovamé krmivo jako část krmné dávky, doporučuje se podávat ivermektinem medikované krmivo

jako první. Po té co je zkonzumováno se podá zbytek denní krmné dávky. Toto se opakuje po dobu 7

dní.

Skupiny prasat se ošetřují během 7 po sobě jdoucích dnů po přemístění do čistých kotců. Pokud není

možný turnusový zástav, doporučuje se zahájit program tlumení parazitóz ošetřením všech prasat v

chovu.

U prasat, která přicházejí do styku se zamořeným stájovým prostředím, půdou nebo pastvinou, si

parazitární reinvaze mohou vyžádat opětovné ošetření.

Protože ivermektin nepůsobí na roztoče okamžitě, je třeba zabránit jejich přenosu na neošetřená

zvířata nebo do čistých zařízení. Obecně platí, že by se prasata neměla převádět do čistých kotců ani

dostávat do styku s neošetřenými prasaty minimálně týden po ukončení ošetření.

Ivermektin nepůsobí na vajíčka vší, jejichž vývoj trvá až tři týdny. Proto si jejich tlumení vyžaduje

opětovné ošetření.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: prasata vážící více než 100 kg: 12 dnů

prasata vážící méně než 100 kg: 3 dny

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci s přípravkem je zakázáno kouřit a jíst.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Při nakládání s přípravkem zamezte jeho styku s oční sliznicí a pokožkou. Pokud dojde k zasažení očí

a pokožky, opláchněte zasažené místo vodou.

Přípravek je určen pouze pro podání zvířeti.

Uchovávejte mimo dosah dětí

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

VYSOCE NEBEZPEČNÉ PRO RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHY. Je třeba se vyvarovat kontaminace

vodních toků přípravkem nebo použitými obaly.

Při styku s půdou se ivermektin snadno a pevně váže a po určité době se stává inaktivním. Obaly a

jakékoliv zbytky obsahu přípravku se bezpečně likvidují podle platných právních předpisů tak, aby

nedošlo ke kontaminaci vodních toků.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2020

15.

DALŠÍ INFORMACE

U chovných zvířat nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ve vztahu k fertilitě nebo zabřezávání

při používání doporučených hladin ivermektinu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení

5 kg vak s polyetylénovou vložkou.

Číslo šarže

{číslo}

Exspirace

{měsíc/rok}

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IVOMEC 0,6 % w/w premix pro medikaci krmiva

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g obsahuje

Léčivá látka

Ivermectinum

6 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Premix pro medikaci krmiva

Světležlutý až světlehnědý, sypký prášek

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Prasata

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Přípravek účinně potlačuje šíření následujících parazitů prasat, pokud je podáván v krmivu tak, aby

byla zajištěna doporučená dávka 0,1 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti denně po dobu 7 dní.

Gastrointestinální nematody

Ascaris suum (dospělci a larvy L

Hyostrongylus rubidus (dospělci a larvy L

Oesophagostomum spp. (dospělci a larvyL

Strongyloides ransomi (dospělci)*

Ascarops strongylina (dospělci)

Plicnivky

Metastrongylus spp. (dospělci)

Ledvinové nematody

Stephanurus dentatus (dospělci, larvy L

Strongyloides ransomi

Vši

Haematopinus suis

Svrab

Sarcoptes scabiei var. suis

* Přípravek podávaný březím prasnicím před porodem účinně zabrání přenosu S.ransomi mlékem

z prasnic na selata.

4.3

Kontraindikace

Nepodávat jiným živočišným druhům z důvodu vážných nežádoucích účinků včetně výskytu fatálních

reakcí u psů.

4.4

Zvláštní upozornění

Bližší informace jsou poskytnuty výše.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zvláštní opatření nejsou požadována.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem je zakázáno jíst a kouřit.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Při nakládání s přípravkem zamezte jeho styku s oční sliznicí a pokožkou. Pokud dojde k zasažení očí

a pokožky, opláchněte zasažené místo vodou.

Přípravek je určen pouze pro podání zvířeti.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky, pokud je prasatům přípravek podáván v doporučené dávce.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

U chovných zvířat nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ve vztahu k fertilitě nebo zabřezávání

při používání doporučených hladin ivermektinu.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nebyla pozorována inkompatibilita s jinými, běžně používanými přípravky.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Perorální podání.

Pro zajištění homogenity zamíchání se přípravek smíchá nejprve s vhodným množstvím krmiva před

zamícháním do hotové krmné směsi.

Doporučená dávka je 100

g ivermektinu/ kg živé hmotnosti po dobu 7 dní v krmivu. Vhodné

množství premixu v gramech na tunu kompletního krmiva může být vypočítáno následovně:

potřebné množství přípravku v kg na tunu kompletní krmné směsi =

= [ 0,1 x průměrná ž. hm. ( v kg)] :[6 x průměrný denní příjem krmiva ( v kg) ]

K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost.

Přípravek může být míchán i do granulovaného krmiva za předpokladu, že peletování párou

nepřesáhne 10 sekund při teplotě do 85°C.

Přidáním 2 ppm ivermektinu do krmiva zajistíme dávkování minimálně 100

g ivermektinu/ kg živé

hmotnosti a den pro prasata, jejichž průměrná denní spotřeba krmiva je alespoň 5% jejich živé

hmotnosti. U prasat s omezeným příjmem krmiva nebo krmených dietami s vysokým obsahem

bílkovin, jejichž průměrná denní spotřeba krmiva nedosahuje 5% živé hmotnosti, se množství

použitého přípravku přizpůsobuje dodržení dávky 0,1 mg ivermektinu/ kg ž.hm.

Prasata v

období růstu

Doporučená dávka 100

g/kg živé hmotnosti denně po 7 dní se získá pro prasata o hmotnosti do 40 kg

zamícháním 333g premixu na tunu kompletního krmiva. Ivermektin musí být do krmiva dobře

zamíchán a zkrmován kontinuálně po dobu 7 dní. Tam, kde se používá regulovaný krmný program

nebo jsou prasata krmena krmivem s vyšším podílem bílkovin, může průměrný denní příjem krmiva u

prasat s živou hmotností 40 kg a více klesnout pod 5%.

Pro prasata vážící 40 kg a více se zamíchá 400g premixu na tunu kompletní krmné směsi.

Dospělá prasata

Doporučená dávka pro dospělá prasata vážící přes 100 kg živé hmotnosti se dosáhne důkladným

zamícháním 1,67 kg premixu na tunu krmiva. Výsledné medikované krmivo se zkrmuje v množství 1

kg na 100 kg živé hmotnosti po dobu 7 dní jako část individuální dávky. Tam, kde se zkrmuje

medikované krmivo jako část krmné dávky, doporučuje se podávat ivermektinem medikované krmivo

jako první. Po té co je zkonzumováno, podá se zbytek denní krmné dávky. Toto se opakuje po dobu 7

dní.

Skupiny prasat se ošetřují během 7 po sobě jdoucích dnů po přemístění do čistých kotců. Pokud není

možný turnusový zástav, doporučuje se zahájit program tlumení parazitóz ošetřením všech prasat v

chovu.

U prasat, která přicházejí do styku se zamořeným stájovým prostředím, půdou nebo pastvinou, si

parazitární reinvaze mohou vyžádat opětovné ošetření.

Protože ivermektin nepůsobí na roztoče okamžitě, je třeba zabránit jejich přenosu na neošetřená

zvířata nebo do čistých zařízení. Obecně platí, že by se prasata neměla převádět do čistých kotců ani

dostávat do styku s neošetřenými prasaty minimálně týden po ukončení ošetření.

Ivermektin nepůsobí na vajíčka vší, jejichž vývoj trvá až tři týdny. Proto si jejich tlumení vyžaduje

opětovné ošetření.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Přípravek podávaný prasatům v hladinách 5x vyšších než doporučená dávka 0,1mg ivermektinu na kg

živé hmotnosti po dobu 21 dní (trojnásobek doporučené délky léčby) nezpůsobil nežádoucí účinky ve

vztahu k léčbě.

Nejsou určena žádná antidota.

4.11

Ochranné lhůty

Maso:

prasata vážící více než 100 kg: 12 dnů

prasata vážící méně než 100 kg: 3 dny

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Avermektin, ATCvet kód:QP54AA01

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Ivermektin

patří do třídy makrocyklických laktonových endektocidů, které mají specifický

mechanismus účinku. Látky se selektivně váží na glutamat vstupy chloridových kanálů, k vazbě

dochází v nervových vláknech a svalových buňkách. Tato vazba vede k vzestupu permeability

buněčné membrány pro chloridové ionty s hyperpolarizací nervů nebo svalových buněk, výsledkem je

paralýza a úhyn parazita.

Látky této třídy mohou také vzájemně ovlivňovat ostatní ligandy chloridových kanálů, makrocyklické

laktony mají nižší afinitu k savčím chloridovým kanálům a neurotransmiteru gamma- aminomáselné

kyselině (GABA).

Bezpečnost látek této třídy je charakterizována tím, že savci nemají glutamat- chloridové kanály,

makrocyclické laktony mají nízkou afinitu k jiným ligandům chloridovým kanálům a ne snadno

pronikají hematoencefalickou barierou.

5.2

Farmakokinetické údaje

Maximální koncentrace v

plazmě

Po podání krmiva obsahujícího 2 ppm ivermektinu značeného tritiem prasatům v doporučené dávce od

0,1 mg/kg/den, byla plazmová koncentrace celkového ivermektinu 29,7 ppb, 21. den byly průměrné

plasmové koncentrace pod 0,1ppb.

Exkrece: délka vylučování a cesta

Po krmení prasat krmivem s obsahem 2ppm ivermektinu značeného tritiem v doporučené dávce

0,1mg/kg/den byla v játrech nejvyšší průměrná hladina residuí přijaté látky 237,1ppb, následoval tuk,

ledviny a svalovina s 207,2, 116,8 a 57,5 ppb. Z těchto tkání během 21 dní po ukončení podávání látky

byla nejvyšší průměrná hladina ivermektinu v tuku. Sedmý den po ukončení aplikace byly průměrné

celkové hladiny residuí v játrech, tuku, ledvinách a ve svalovině 10,7, 18,0, 3,1 a 2,5 ppb. Svalovina

obsahovala obecně nejméně residuí ivermektinu. Odpověď radioaktivní dávky v exkretech odebraných

7. den aplikace a 21. den po ukončení její aplikace byla 95,6 až 105,7%. Z moče bylo vytěženo pouze

0,1 až 0,3% radioaktivity, zbytek byl nalezen ve feces. Většina tritiem značeného ivermektinu se

vyloučila během 3 dnů od ukončení podávání látky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Hydrogenricinomakrogol

Destilované monoacylglyceroly

Butylhydroxyanisol

Propyl-gallát

Kyselina citronová (bezvodá)

Propylenglykol

Jemně drcený kukuřičný klas

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

1 x 5 kg; vícevrstvé papírové vaky s vnitřní polyethylenovou vrstvou. Bez vnějšího přebalu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

VYSOCE NEBEZPEČNÉ PRO RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHY. Je třeba se vyvarovat kontaminace

vodních toků přípravkem nebo použitými obaly.

Při styku s půdou se ivermektin snadno a pevně váže a po určité době se stává inaktivním. Obaly a

jakékoliv zbytky obsahu přípravku se bezpečně likvidují podle platných právních předpisů tak, aby

nedošlo ke kontaminaci vodních toků.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

98/447/93-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

26.5.1993; 19.6.1998; 18.6.2003, 7.3.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2020

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace