IVOMEC 6.0 mg

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IVOMEC 6.0 mg Premix pro medikaci krmiva
 • Dávkování:
 • 6.0mg
 • Léková forma:
 • Premix pro medikaci krmiva
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IVOMEC 6.0 mg Premix pro medikaci krmiva
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9999498 - 1 x 5 kg - pytel

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 98/447/93-C
 • Datum autorizace:
 • 26-05-1993
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = Etiketa

IVOMEC 0,6% w/w premix pro medikaci krmiva

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL SAS, 29 avenue Tony Garnier, 690 07 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Dopharma B.V, Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Nizozemí

Merial, 4 Chemin du calquet, 313 00 Toulouse, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IVOMEC 0,6% w/w premix pro medikaci krmiva

Ivermectinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Ivomec je světležlutý až světlehnědý, sypký premix pro medikaci krmiva, který v 1 gramu obsahuje:

Léčivá látka:

Ivermectinum 6 mg

4.

INDIKACE

Přípravek účinně potlačuje šíření následujících parazitů prasat, pokud je podáván v krmivu tak, aby

byla zajištěna doporučená dávka 0,1 mg ivermektinu na kg živé hmotnosti denně po dobu 7 dní.

Gastrointestinální nematody

Ascaris suum ( dospělci a larvy L

Hyostrongylus rubidus ( dospělci a larvy L

Oesophagostomum spp. ( dospělci a larvyL

Strongyloides ransomi (dospělci)*

Ascarops strongylina (dospělci)

Plicnivky

Metastrongylus spp. (dospělci)

Ledvinové nematody

Stephanurus dentatus (dospělci, larvy L

Strongyloides ransomi

Vši

Haematopinus suis

Svrab

Sarcoptes scabiei var. suis

* Přípravek podávaný březím prasnicím před porodem účinně zabrání přenosu S.ransomi mlékem

z prasnic na selata.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepodávat jiným živočišným druhům z důvodu vážných nežádoucích účinků včetně výskytu fatálních

reakcí u psů.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky, pokud je přípravek prasatům podáván v doporučené dávce.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 100

g ivermektinu/ kg živé hmotnosti po dobu 7 dní v krmivu. Vhodné

množství přípravku v gramech na tunu kompletního krmiva může být vypočítáno následovně:

potřebné množství přípravku v kg na tunu kompletní krmné směsi =

= [ 0,1 x průměrná ž. hm. ( v kg)] :[6 x průměrný denní příjem krmiva ( v kg) ]

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro zajištění homogenity zamíchání se přípravek smíchá nejprve s vhodným množstvím krmiva před

zamícháním do hotové krmné směsi.

Přípravek může být míchán i do granulovaného krmiva za předpokladu, že peletování párou

nepřesáhne 10 sekund při teplotě do 85°C.

Přidáním 2 ppm ivermektinu do krmiva zajistíme dávkování minimálně 100

g ivermektinu/ kg živé

hmotnosti a den pro prasata, jejichž průměrná denní spotřeba krmiva je alespoň 5% jejich živé

hmotnosti. U prasat s omezeným příjmem krmiva nebo krmených dietami s vysokým obsahem

bílkovin, jejichž průměrná denní spotřeba krmiva nedosahuje 5% živé hmotnosti, se množství

použitého přípravku přizpůsobuje dodržení dávky 0,1 mg ivermektinu/ kg ž.hm.

Prasata v

období růstu

Doporučená dávka 100

g/kg živé hmotnosti denně po 7 dní se získá pro prasata o hmotnosti do 40

kg, zamícháním 333g přípravku na tunu kompletního krmiva. Ivermektin musí být do krmiva dobře

zamíchán a zkrmován kontinuálně po dobu 7 dní. Tam, kde se používá regulovaný krmný program

nebo jsou prasata krmena krmivem s vyšším podílem bílkovin, může průměrný denní příjem krmiva u

prasat s živou hmotností 40 kg a více klesnout pod 5%.

Pro prasata vážící 40 kg a více se zamíchá 400g přípravku na tunu kompletní krmné směsi.

Dospělá prasata

Doporučená dávka pro dospělá prasata vážící přes 100 kg živé hmotnosti se dosáhne důkladným

zamícháním 1,67 kg přípravku na tunu krmiva. Výsledné medikované krmivo se zkrmuje v množství 1

kg na 100 kg živé hmotnosti po dobu 7 dní jako část individuální dávky. Tam, kde se zkrmuje

medikovamé krmivo jako část krmné dávky, doporučuje se podávat ivermektinem medikované krmivo

jako první. Po té co je zkonzumováno se podá zbytek denní krmné dávky. Toto se opakuje po dobu 7

dní.

Skupiny prasat se ošetřují během 7 po sobě jdoucích dnů po přemístění do čistých kotců. Pokud není

možný turnusový zástav, doporučuje se zahájit program tlumení parazitóz ošetřením všech prasat v

chovu.

U prasat, která přicházejí do styku se zamořeným stájovým prostředím, půdou nebo pastvinou, si

parazitární reinvaze mohou vyžádat opětovné ošetření.

Protože ivermektin nepůsobí na roztoče okamžitě, je třeba zabránit jejich přenosu na neošetřená

zvířata nebo do čistých zařízení. Obecně platí, že by se prasata neměla převádět do čistých kotců ani

dostávat do styku s neošetřenými prasaty minimálně týden po ukončení ošetření.

Ivermektin nepůsobí na vajíčka vší, jejichž vývoj trvá až tři týdny. Proto si jejich tlumení vyžaduje

opětovné ošetření.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: prasata vážící více než 100 kg: 12 dnů

prasata vážící méně než 100 kg: 3 dny

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 3 měsíce

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při manipulaci s přípravkem je zakázáno kouřit a jíst .

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Při nakládání s přípravkem zamezte jeho styku s oční sliznicí a pokožkou. Pokud dojde k zasažení očí

a pokožky, opláchněte zasažené místo vodou.

Přípravek je určen pouze pro podání zvířeti

Uchovávejte mimo dosah dětí

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

VYSOCE NEBEZPEČNÉ PRO RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHY. Je třeba se vyvarovat kontaminace

vodních toků přípravkem nebo použitými obaly.

Při styku s půdou se ivermektin snadno a pevně váže a po určité době se stává inaktivním. Obaly a

jakékoliv zbytky obsahu přípravku se bezpečně likvidují podle platných právních předpisů tak, aby

nedošlo ke kontaminaci vodních toků.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2012

15.

DALŠÍ INFORMACE

U chovných zvířat nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ve vztahu k fertilitě nebo zabřezávání

při používání doporučených hladin ivermektinu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení

5 kg vak s polyetylénovou vložkou.

Číslo šarže

{číslo}

Exspirace

{měsíc/rok}