IVERMIX 0, 15 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IVERMIX 0, 15 mg/ g Perorální prášek
 • Dávkování:
 • 0.15mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IVERMIX 0,15 mg/g Perorální prášek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • jeleni, daňci, srnci, mufloní zvěř, divoká prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9900760 - 1 x 5 kg - vak

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/096/11-C
 • Datum autorizace:
 • 01-12-2011
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

I.B.2 PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

IVERMIX 0,15 mg/g perorální prášek

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Tekro, spol. s r.o.

Višňová 2/484

140 00 Praha 4

Tel.: +420 585 004 366

Fax.: +420 585 004 303

e-mail: leciva@tekro.cz

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Tekro, spol. s r.o.

provoz Nová Dědina

783 91 Uničov

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IVERMIX 0,15 mg/g perorální prášek

Ivermectinum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g obsahuje

Léčivá látka: Ivermectinum 0,15 mg

Pomocné látky: Butylhydroxytoluen (E 321)

0,125 mg

Léková forma: perorální prášek

Popis: bílý až téměř bílý prášek

INDIKACE

Léčba a nebo potlačení intenzity ekto a endoparazitóz vyvolaných parazity:

Gastrointestinální hlístice:

Jelen

- Capillaria spp., Nematodirus filicollis, Oesophagostomum radiatum,

Spiculopteragia spiculoptera, Trichocephalus spp., Trichostrongylus spp.,

Daněk - Haemonchus contortus, Chabertia ovina, Nematodirus spp.,

Oesophagostomum spp., Ostertagia spp., Skrjabinagia kolchida,

Spiculopteragia asymmetrica, Trichocephalus spp., Trichostrongylus spp.

Srnec - Capillaria spp., Cooperia spp., Haemonchus contortus, Chabertia

ovina, Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Ostertagia spp.,

Rinadia mathewossiani, Spiculopteragia spiculoptera, Skrjabinagia

kolchida, Teladorsagia circumcinta, Trichocephalus spp.,

Trichostrongylus spp.

Muflon - Chabertia ovina, Nematodirus spp.

Prase divoké - Ascaris suum, Ascarops strongylina, Physocephalus

sexalatus, Simondsia paradoxa, Strongyloides ransomi,

Trichuris suis

Plicnivky:

Jelen

- Dictyocaulus spp., Elaphostrongylus cervi, Varestrongylus sagittatus

Daněk - Dictyocaulus spp., Varestrongylus sagittatus

Srnec - Dictyocaulus spp., Varestrongylus capreoli

Muflon - Müllerius capillaris

Prase divoké - Metastrongylus spp.

Střečkovitost:

Jelen

- Hypoderma actaeon, Pharyngomyia picta

Srnec - Cephenemyia stimulator, Hypoderma diana

Svrab:

Prase divoké - Sarcoptes suis

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat pro žádné jiné živočišné druhy z důvodu vážných nežádoucích účinků včetně

výskytu fatálních reakcí u psů.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nebyly zjištěny.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Jelen, daněk, srnec, muflon, prase divoké

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v krmné směsi.

Směs krmiva s přípravkem je možné podat pouze zvířatům, která jsou zvyklá na

příjem krmné směsi. Pokud zvířata na příjem příkrmu navyklá nejsou, musí podání

směsi krmiva s přípravkem bezpodmínečně předcházet návyková fáze alespoň 14

dnů, kdy je podávána shodná krmná směs bez zamíchání přípravku, viz také bod 4.5.

Jelen, daněk, srnec:

Léčba endoparazitóz : 0,2 mg ivermectinu/kg ž. hm./den, po dobu 2 dnů.

Přípravek se zamíchá do krmné směsi v poměru 1:9 (5 kg přípravku + 45 kg krmiva).

Podávané množství směsi krmiva s přípravkem:

Jelen při hmotnosti 120 kg – denní dávka směsi krmiva s přípravkem 1600 g, daněk

při hmotnosti 65 kg – denní dávka směsi krmiva s přípravkem 845 g, srnec při

hmotnosti 15 kg – denní dávka směsi krmiva s přípravkem 200 g.

Léčba střečkovitosti: 0,3-0,4 mg/ kg ž.hm./ den. Doporučuje se opakované podání u

zvířat v přírodě v odstupu jednoho týdne.

Muflon: 0,415 mg/ kg ž.hm./ den, po dobu 6 dnů

Prase divoké: 0,1 mg ivermectinu/kg ž. hm./den, po dobu 7 dnů.

Příprava směsi krmiva s přípravkem:

1. fáze – přípravek se smíchá s krmnou směsí v poměru 1:9 (1 díl přípravku + 9 dílů

krmiva).

2. fáze – vzniklá směs se dále zamíchá s krmná směs v poměru 1:6,5.

Takto připravená směs krmiva s přípravkem se podává 7 dnů v dávce 0,5 kg/10 kg ž.

hm./den.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným

podáním léku.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso jelení, daňčí, srnčí a mufloní zvěře 28 dní.

Maso divokých prasat 14 dní.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před přímým slunečním zářením

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené po

EXP.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém,

opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

U volně žijících zvířat se léčivé přípravky používají pouze v případech, kdy je jejich použití

odůvodněno podrobným posouzením zdravotního stavu volně žijících zvířat a podmínkami

v příslušné honitbě soukromým veterinárním lékařem.

Předložené studie dokládají, že u volně žijící zvěře dochází po podání léčiva k potlačení

intenzity infekce.

K zajištění ochrany zdraví veřejnosti s ohledem na zbytky farmakologicky aktivních látek ve

zvířatech a v živočišných produktech rozhodne Státní veterinární správa o termínu pro

použití léčivých přípravků u volně žijících zvířat. Rozhodnutí Státní veterinární správa

zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Použití léčivých přípravků u volně žijících

zvířat je uživatel honitby povinen písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů

předem.

Antiparazitikum lze aplikovat zvěři pouze v krmivu, na které je dlouhodobě navyknutá, tedy v

krmivu, kterým se v období zimních měsíců pravidelně přikrmuje. Pokud zvěř v období před

aplikací antiparazitika není přikrmována, vzniká vysoké riziko rozvoje bachorových acidóz,

které mohou být i příčinou úhynu zvířat. V tomto případě je bezpodmínečně nutné zajistit

přípravné (návykové) období minimálně 14 dní, ve kterém se postupně navyšuje předkládání

tohoto krmiva až do dávky, odpovídající následné dávce směsi krmiva s přípravkem.

Vhodnou obilovinou pro medikaci je drcený oves, případně ječmen a jetelotravní úsušky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Při práci

používat gumové rukavice a další ochranné pomůcky. Pokožku potřísněnou tímto

přípravkem omýt vodou a neabrazivním mýdlem. Při náhodném proniknutí do očí vyjmout

kontaktní čočky, intenzivně vyplachovat tekoucí vodou (15 min) a vyhledat lékaře. Při

náhodném požití nevyvolávat zvracení a vyhledat lékaře. Nejezte, nepijte a nekuřte během

aplikace veterinárního léčivého přípravku.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.

Březost a laktace:

Studie reprodukční toxicity u cílových zvířat nebyly provedeny.

Nicméně studie provedené na laboratorních zvířatech a na taxonomicky příbuzných druzích

zvířat (prase, ovce, skot) prokázaly bezpečnost ivermektinu podávaného v doporučených

dávkách v průběhu březosti a laktace.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním

lékařem.

Předávkování:

Při podání doporučené dávky nebyly zaznamenány nežádoucí účinky.

Nejsou doporučena žádná antidota.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Ivermektin je silně toxický pro ryby a další vodní organismy.

Je třeba se vyvarovat kontaminace vodních toků přípravkem nebo použitými obaly.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Červenec 2018

Velikosti balení: 5 kg, 10 kg.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

DATUM EXSPIRACE

EXP:

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/096/11-C

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:

Pozn: Takto označené informace nebudou na konkrétní etiketě.