IVABRADINE AUXILTO 5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
IVABRADIN-HYDROCHLORID (IVABRADINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Auxilto Healthcare s.r.o., Praha
ATC kód:
C01EB17
INN (Mezinárodní Name):
IVABRADINE HYDROCHLORIDE (IVABRADINI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84; 56; 28; 14; 100; 112; 98 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
IVABRADIN
Přehled produktů:
ILIBRIFT
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
41/ 830/15-C

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls43894/2021, sukls43908/2021

a k sp. zn. sukls43763/2021

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ivabradine Auxilto 5 mg

potahované tablety

Ivabradine Auxilto 7,5 mg

potahované tablety

ivabradinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

:

Co je přípravek Ivabradine Auxilto a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ivabradine Auxilto užívat

Jak se přípravek Ivabradine Auxilto užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ivabradine Auxilto uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Ivabradine Auxilto

a k čemu se používá

Ivabradine Auxilto (ivabradin) je lék na srdce používaný k léčbě:

symptomatické stabilní anginy pectoris (která vyvolává bolest na hrudi) u dospělých pacientů

se srdeční frekvencí vyšší nebo rovnou 70 tepům za minutu. Používá se u dospělých pacientů,

kteří netolerují nebo nemohou užívat léky na srdce zvané betablokátory. Používá se také v

kombinaci s betablokátory u dospělých pacientů, jejichž stav není při užívání betablokátoru

samotného upraven.

chronického srdečního selhání u dospělých pacientů se srdeční frekvencí vyšší nebo rovnou 75

tepům za minutu. Používá se v kombinaci s běžnou léčbou, včetně léčby betablokátory, nebo

pokud pacient betablokátory nesmí užívat nebo je netoleruje.

O stabilní angině pectoris (obvykle nazývané „angina”)

Stabilní angina je onemocnění srdce, které vzniká, když srdce nedostává dostatek kyslíku. Obvykle se

objevuje mezi 40. a 50. rokem věku. Nejčastějším příznakem anginy je bolest na hrudi nebo nevolnost.

Angina s větší pravděpodobností vzniká, pokud srdce bije rychleji v situacích jako tělesná námaha,

rozrušení, vystavení chladu nebo po jídle. Toto zvýšení srdeční frekvence může vyvolat bolest na

hrudi u lidí, kteří trpí anginou.

O chronickém srdečním selhání

Chronické srdeční selhání je onemocnění srdce, ke kterému dochází, když srdce není schopno

pumpovat dostatek krve do celého těla. Nejčastějšími příznaky srdečního selhání jsou dušnost, slabost,

únava a otoky kotníků.

Jak přípravek Ivabradine Auxilto působí?

Přípravek Ivabradine Auxilto působí zejména tím, že snižuje srdeční frekvenci o několik tepů za

minutu. To snižuje požadavek srdce na kyslík, zejména v situacích, kdy je více pravděpodobné, že

nastane záchvat anginy. Touto cestou pomáhá přípravek Ivabradine Auxilto kontrolovat a snižovat

počet záchvatů anginy.

Jelikož zvýšená srdeční frekvence nežádoucím způsobem ovlivňuje srdeční funkci a délku přežití u

pacientů s chronickým srdečním selháním, specifický účinek ivabradinu na snížení tepové frekvence

pomáhá zlepšit srdeční funkci a délku přežití u těchto pacientů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Ivabradine Auxilto

užívat

Neužívejte přípravek

Ivabradin Auxilto

jestliže jste alergický(á) na ivabradin nebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže je Vaše klidová tepová frekvence před léčbou příliš pomalá (pod 70 tepů za minutu),

jestliže máte kardiogenní šok (srdeční stav léčený v nemocnici),

jestliže máte poruchu srdečního rytmu,

jestliže právě máte srdeční záchvat,

jestliže máte velmi nízký krevní tlak,

jestliže máte nestabilní anginu (závažná forma anginy, u které se bolest na hrudi objevuje

velmi často a s námahou nebo bez námahy),

jestliže máte srdeční selhání, které se poslední dobou zhoršuje,

jestliže je srdeční frekvence udávaná výhradně kardiostimulátorem,

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater,

jestliže již používáte léky k léčbě plísňových infekcí (jako ketokonazol, itrakonazol),

makrolidová antibiotika (jako josamycin, klarithromycin, telithromycin nebo erythromycin

podávané ústy) nebo léky k léčbě HIV infekce (jako nelfinavir, ritonavir) nebo nefazodon

(přípravek k léčbě deprese) nebo diltiazem, verapamil (užívaný na vysoký krevní tlak nebo

anginu pectoris),

jestliže jste žena v reprodukčním věku (věk kdy můžete otěhotnět) a nepoužíváte spolehlivou

antikoncepci,

jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět,

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ivabradine Auxilto se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže máte poruchy srdečního rytmu (jako je např. nepravidelný tep srdce, bušení srdce

(palpitace), zvýšení bolesti na hrudi) nebo trpíte trvalou fibrilací síní (typ nepravidelného tepu

srdce) nebo abnormalitou v EKG (elektrokardiogramu) nazývanou „dlouhý QT syndrom“,

jestliže máte příznaky jako únava, závratě nebo dušnost (to by mohlo znamenat, že se Vaše

srdce nadměrně zpomalilo),

jestliže máte příznaky fibrilace síní (neobvykle vysokou klidovou tepovou frekvenci (více než

110 tepů za minutu) nebo nepravidelný puls bez zjevného důvodu, což dělá měření obtížným),

jestliže jste měl(a) nedávno mrtvici (mozkovou),

jestliže máte mírný až středně závažný nízký krevní tlak

jestliže máte nekontrolovaný krevní tlak, zejména po změně antihypertenzní léčby (léčba

vysokého krevního tlaku),

jestliže máte závažné srdeční selhání nebo srdeční selhání se změnou v EKG

(elektrokardiogramu) nazývanou „blokáda Tawarových ramének“,

jestliže máte chronické onemocnění oční sítnice,

jestliže máte mírnou poruchu funkce jater,

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, promluvte si přímo s Vaším lékařem, dříve

než začnete přípravek Ivabradine Auxilto užívat nebo během jeho užívání.

Děti

Přípravek Ivabradine Auxilto není určen pro podávání dětem a dospívajícím mladším než 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Ivabradin Auxilto

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ujistěte se, abyste řekli svému lékaři, pokud používáte některé z následujících léků, protože může být

nutná úprava dávky přípravku Ivabradine Auxilto nebo sledování:

flukonazol (přípravek proti plísním),

rifampicin (antibiotikum),

barbituráty (při poruchách spánku nebo epilepsii),

fenytoin (na epilepsii),

Hypericum perforatum neboli třezalka tečkovaná (přírodní lék na depresi),

přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu nebo jiných stavů prodlužující QT interval:

chinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (k léčbě poruch srdečního rytmu)

bepridil (k léčbě anginy pectoris)

některé druhy léků k léčbě úzkosti, schizofrenie nebo jiných psychóz (jako pimozid,

ziprasidon, sertindol)

antimalarika (jako meflochin nebo halofantrin)

erythromycin podávaný do žíly (antibiotikum)

pentamidin (lék proti parazitům)

cisaprid (proti pronikání žaludečního obsahu zpět do jícnu)

některé typy diuretik (léky k odvodnění), které mohou způsobit pokles hladiny draslíku v krvi,

jako je furosemid, hydrochlorothiazid, indapamid (používané k léčbě edému, vysokého

krevního tlaku).

Přípravek

Ivabradine Auxilto s

jídlem a pitím

Vyvarujte se konzumace grapefruitové šťávy během léčby přípravkem Ivabradin Auxilto.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Neužívejte přípravek Ivabradin Auxilto, jste-li těhotná nebo plánujete-li otěhotnět (viz „Neužívejte

přípravek Ivabradin Auxilto”).

Jestliže jste těhotná a užila jste přípravek Ivabradin Auxilto, promluvte si s Vaším lékařem.

Neužívejte přípravek Ivabradine Auxilto jestliže jste v reprodukčním věku (můžete otěhotnět) a

nepoužíváte spolehlivou antikoncepci (viz „Neužívejte přípravek Ivabradin Auxilto“).

Neužívejte přípravek Ivabradin Auxilto, pokud kojíte (viz „Neužívejte přípravek Ivabradin Auxilto”).

Promluvte si s Vaším lékařem, pokud kojíte nebo chcete začít kojit, protože kojení musí být přerušeno,

pokud užíváte přípravek Ivabradin Auxilto.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ivabradine Auxilto může vyvolat přechodné světelné zrakové jevy (dočasný jas v zorném

poli, viz „Možné nežádoucí účinky”). Pokud se u Vás objeví, buďte opatrný(á) při řízení nebo obsluze

strojů v situacích, kdy může dojít k náhlé změně intenzity světla, zejména když řídíte v noci.

3.

Jak se

přípravek

Ivabradine Auxilto

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Ivabradine Auxilto má být užíván během jídla.

Jestliže jste léčen(a) z důvodu stabilní anginy pectoris

Úvodní dávka nemá překročit jednu tabletu přípravku Ivabradine Auxilto 5 mg dvakrát denně. Pokud i

nadále máte příznaky anginy pectoris a dobře snášíte dávku 5 mg dvakrát denně, dávka může být

zvýšena. Udržovací dávka nemá překročit 7,5 mg dvakrát denně. Lékař Vám předepíše dávku, která je

pro Vás vhodná. Obvyklá dávka je jedna tableta ráno a jedna tableta večer. V některých případech

(např. jestliže jste vyššího věku) může lékař předepsat poloviční dávku, tj. půl tablety přípravku

Ivabradine Auxilto 5 mg (což odpovídá 2,5 mg ivabradinu) ráno a půl 5mg tablety večer.

Jestliže jste léčen(a) z důvodu chronického srdečního selhání

Obvyklá doporučená úvodní dávka je jedna tableta přípravku Ivabradine Auxilto 5 mg dvakrát denně,

pokud je to nutné, může být zvýšena na jednu tabletu přípravku Ivabradine Auxilto 7,5 mg dvakrát

denně. Váš lékař rozhodne o správné dávce pro Vás. Obvyklá dávka je jedna tableta ráno a jedna

tableta večer. V některých případech (např. pokud jste starší) může lékař předepsat polovinu dávky,

což je půlka 5mg tablety přípravku Ivabradine Auxilto (odpovídající 2,5 mg ivabradinu) ráno a půlka

5mg tablety večer.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Ivabradin Auxilto,

než jste měl(a)

Velká dávka přípravku Ivabradine Auxilto Vám může přivodit potíže s dýcháním nebo únavu, protože

dojde k nadměrnému zpomalení Vašeho srdce. V takovém případě okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Ivabradin Auxilto

Pokud jste zapomněl(a) vzít dávku přípravku Ivabradin Auxilto, vezměte si další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Kalendář vytištěný na blistru obsahujícím tablety Vám pomůže pamatovat si, kdy jste si naposledy

vzal(a) tabletu přípravku Ivabradin Auxilto.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek

Ivabradin Auxilto

Protože léčba anginy pectoris a chronického srdečního selhání je obvykle celoživotní, měl(a) byste se

poradit se svým lékařem, než přestanete užívat tento přípravek.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ivabradine Auxilto je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejčastější nežádoucí účinky související s tímto přípravkem jsou závislé na dávce a vztahují se k jeho

mechanismu účinku:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1z 10 lidí)

Světelné zrakové jevy (krátké okamžiky zvýšeného jasu, nejčastěji vyvolané náhlou změnou

intenzity světla). Mohou být také popsány jako kruh stínu kolem osvětleného bodu (halo),

barevné záblesky, rozložení obrazu nebo mnohočetné obrázky. Obvykle se objevují během

prvních dvou měsíců léčby, poté se mohou vyskytnout opakovaně a vymizí během léčby nebo

po jejím ukončení.

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Změna srdeční funkce (příznakem je zpomalení tepové frekvence). Objevuje se zejména

během prvních 2 až 3 měsíců od zahájení léčby.

Byly hlášeny také další nežádoucí účinky:

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí)

Nepravidelný rychlý tep srdce, neobvyklé vnímání činnosti srdce, neupravený krevní tlak,

bolesti hlavy, závratě a rozmazané vidění (zamlžené vidění).

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 lidí)

Bušení srdce (palpitace) a mimořádné ozvy srdce, nauzea (pocit na zvracení), zácpa, průjem,

bolest břicha, pocit závratě, obtíže s dýcháním (dušnost), svalové křeče, změny v

laboratorních parametrech: zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi, zvýšení počtu eozinofilů

v krvi (druh bílých krvinek) a zvýšení hladiny kreatininu v krvi (produkt rozpadu svaloviny),

kožní vyrážka, angioedém (jako oteklý obličej, jazyk nebo hrdlo, obtíže s dýcháním nebo s

polykáním), nízký krevní tlak, mdloba, pocit únavy, pocit slabosti, abnormální srdeční záznam

na EKG (elektrokardiogramu), dvojité vidění, zhoršené vidění.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1000 lidí)

Kopřivka, svědění, zčervenání kůže, pocit nevolnosti.

Velmi

vzácné

(mohou postihnout až 1 z 10000 lidí)

Nepravidelný srdeční rytmus.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Ivabradine Auxilto

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek

chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Ivabradine Auxilto obsahuje

Léčivou látkou je ivabradinum (ve formě ivabradini hydrochloridum). Jedna potahovaná

tableta obsahuje ivabradinum 5 mg (odpovídající ivabradini hydrochloridum 5,390 mg) nebo

ivabradinum 7,5 mg (odpovídající ivabradini hydrochloridum 8,085 mg).

Pomocnými látkami obsaženými v jádru tablety jsou: mannitol, krospovidon, magnesium-

stearát, a v potahové vrstvě: hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, glycerol.

Jak přípravek

Ivabradine Auxilto

vypadá a co obsahuje toto balení

Ivabradine Auxilto 5 mg potahované tablety jsou podlouhlé, bílé, potahované tablety s půlicí rýhou na

jedné straně a obou bocích, o rozměru 4,8±0,3 × 8,8±0,4 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ivabradine Auxilto 7,5 mg potahované tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté tablety o průměru

7,1±0,4 mm.

Tablety jsou dostupné v baleních obsahujících 14, 28, 56, 84, 98, 100 nebo 112 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Auxilto Healthcare s.r.o.,Bucharova 2657/12 , Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce

S.C. Zentiva S.A

50 Theodor Pallady Blvd,

District 3,

032266 Bukurešť

Rumunsko

Tento

léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován

pod

těmito

názvy:

Česká republika : Ivabradine Auxilto

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 1. 4. 2021

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls43894/2021, sukls43908/2021

a k sp. zn. sukls43763/2021

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ivabradine Auxilto 5 mg potahované tablety

Ivabradine Auxilto 7,5 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ivabradine Auxilto 5 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 5 mg (odpovídající 5,390 mg ivabradini

hydrochloridum).

Ivabradine Auxilto 7,5 mg potahované tablety:

Jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 7,5 mg (odpovídající 8,085 mg ivabradini

hydrochloridum).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Ivabradine Auxilto 5 mg potahované tablety:

Podlouhlá, bílá tableta s půlicí rýhou na jedné straně a obou bocích, o rozměru 4,8±0,3 × 8,8±0,4 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ivabradine Auxilto 7,5 mg potahované tablety:

Bílá až téměř bílá, kulatá tableta o průměru 7,1±0,4 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris

Ivabradin je indikován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u dospělých s

ischemickou chorobou srdeční s normálním sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 70 tepů/min.

Ivabradin je indikován:

u dospělých, u kterých nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány betablokátory, nebo

v kombinaci s betablokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni optimální

dávkou betablokátoru.

Léčba chronického srdečního selhání

Ivabradin je indikován u chronického srdečního selhání třídy NYHA II až IV se systolickou dysfunkcí,

u pacientů se sinusovým rytmem, jejichž srdeční frekvence je ≥ 75 tepů/min, v kombinaci se

standardní terapií včetně léčby betablokátory, nebo pokud je léčba betablokátory kontraindikována

nebo není tolerována (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Pro různé dávky jsou dostupné potahované tablety obsahující 5 mg a 7,5 mg ivabradinu.

Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris

Doporučuje se, aby rozhodnutí o zahájení nebo titraci léčby bylo provedeno na základě dostupných

opakovaných měření srdeční frekvence, EKG nebo ambulantního 24hodinového monitorování.

U pacientů ve věku do 75 let nemá úvodní dávka ivabradinu překročit 5 mg dvakrát denně.

Pokud je pacient nadále symptomatický, dobře toleruje úvodní dávku a klidová srdeční frekvence

zůstává vyšší než 60 tepů za minutu, po třech až čtyřech týdnech léčby je možno dávku zvýšit na

následující vyšší dávku u pacientů léčených 2,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně.

Udržovací dávka nemá překročit 7,5 mg dvakrát denně.

Pokud do 3 měsíců od zahájení léčby nedojde ke zlepšení symptomů anginy pectoris, léčba

ivabradinem má být ukončena.

Kromě toho má být ukončení léčby zváženo, pokud je dosaženo pouze omezené symptomatické

odpovědi a pokud nedojde ke klinicky relevantnímu poklesu klidové srdeční frekvence během tří

měsíců. Pokud se během léčby tepová frekvence v klidu sníží pod 50 tepů za minutu (bpm) nebo se u

pacienta objeví symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze, dávka musí

být titrována směrem dolů až na nejnižší dávku 2,5 mg dvakrát denně (půl 5mg tablety dvakrát denně).

Po snížení dávky je třeba monitorovat srdeční frekvenci (viz bod 4.4). Pokud i po snížení dávky

zůstává srdeční frekvence nižší než 50 tepů za minutu nebo pokud přetrvávají symptomy bradykardie,

léčba musí být ukončena.

Léčba chronického srdečního selhání

Léčba smí být zahájena pouze u pacientů se stabilním srdečním selháním.

Doporučuje se, aby ošetřující lékař měl zkušenosti s léčbou chronického srdečního selhání.

Obvyklá doporučená úvodní dávka ivabradinu je 5 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech léčby může

být dávka zvýšena na 7,5 mg dvakrát denně, pokud je klidová srdeční frekvence trvale vyšší než 60

tepů/min nebo snížena na 2,5 mg dvakrát denně (polovina 5mg tablety dvakrát denně), pokud je

klidová srdeční frekvence trvale nižší než 50 tepů/min, nebo při výskytu symptomů vztahujících se k

bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze. Je-li srdeční frekvence mezi 50 až 60 tepů/min, má

být udržována dávka 5 mg dvakrát denně.

Pokud se v průběhu léčby srdeční frekvence trvale sníží pod 50 tepů/min (bpm) v klidu nebo pacient

zaznamená symptomy vztahující se k bradykardii, dávka musí být snížena na nejbližší nižší dávku u

pacientů užívajících 7,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně. Pokud se srdeční frekvence

trvale zvýší nad 60 tepů za minutu v klidu, dávka může být zvýšena na nejbližší vyšší dávku u

pacientů užívajících 2,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně.

Léčba musí být ukončena, pokud srdeční frekvence zůstává nižší než 50 tepů/min nebo přetrvávají

symptomy bradykardie (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Starší

pacienti

U pacientů ve věku 75 let nebo více má být zvážena nižší úvodní dávka (2,5 mg dvakrát denně, tj. půl

5mg tablety dvakrát denně), před titrací dávky, pokud je to nezbytné.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin a clearance kreatininu nad 15 ml/min není nutná úprava

dávkování (viz bod 5.2).

Údaje od pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min nejsou k dispozici. Ivabradin proto má

být u této populace používán s opatrností.

Porucha funkce jater

U mírné poruchy funkce jater není nutná úprava dávkování. U pacientů se středně těžkou poruchou

funkce jater má být ivabradin používán s opatrností. Použití ivabradinu je kontraindikováno u pacientů

s těžkou poruchou funkce jater, jelikož v této populaci nebyl studován a lze očekávat velké zvýšení

systémové expozice (viz body 4.3 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ivabradinu v léčbě chronického srdečního selhání u dětí ve věku do 18 let

nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná

doporučení ohledně dávkování.

Způsob podání

Tablety se užívají dvakrát denně perorálně, tj. jedna tableta ráno a jedna tableta večer, během jídla (viz

bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1,

klidová tepová frekvence před léčbou pod 70 tepů za minutu,

kardiogenní šok,

akutní infarkt myokardu,

těžká hypotenze (< 90/50 mmHg),

těžká porucha funkce jater,

sick sinus syndrom,

sino-atriální blokáda,

nestabilní nebo akutní srdeční selhání,

závislost na kardiostimulátoru (srdeční frekvence udávaná výhradně kardiostimulátorem),

nestabilní angina pectoris,

AV blokáda 3. stupně,

kombinace se silnými inhibitory cytochromu P450 3A4 jako azolová antimykotika

(ketokonazol, itrakonazol), makrolidová antibiotika (klarithromycin, erythromycin per os,

josamycin, telithromycin), inhibitory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon (viz body

4.5 a 5.2),

kombinace s verapamilem nebo diltiazemem, což jsou středně silné inhibitory CYP3A4

snižující srdeční frekvenci (viz bod 4.5),

těhotenství, kojení a ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou antikoncepci (viz bod

4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní upozornění

Nedostatečný přínos na klinické výsledky u pacientů se symptomatickou chronickou stabilní

anginou

pectoris

Ivabradin je indikován pouze k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris, protože nemá

příznivý vliv na kardiovaskulární výsledky (např. infarkt myokardu nebo kardiovaskulární úmrtí), (viz

bod 5.1).

Měření srdeční frekvence

Jelikož srdeční frekvence může mít významné výkyvy v průběhu času, je třeba zvážit opakované

měření srdeční frekvence, EKG nebo ambulantní 24hodinové monitorování před zahájením léčby

ivabradinem a u pacientů již léčených ivabradinem, u nichž se uvažuje o titraci dávky. Platí to i pro

pacienty s nízkou srdeční frekvencí, zejména pokud srdeční frekvence klesne pod 50 tepů/min, nebo

po snížení dávky (viz bod 4.2).

Srdeční arytmie

Ivabradin není účinný v léčbě nebo prevenci srdečních arytmií a pravděpodobně ztrácí svou účinnost,

pokud se objeví tachyarytmie (např. ventrikulární nebo supraventrikulární tachykardie). Ivabradin tedy

není doporučován u pacientů s fibrilací síní nebo jinými srdečními arytmiemi, které zasahují do funkce

sinusového uzlu.

U pacientů léčených ivabradinem je riziko vzniku fibrilace síní vyšší (viz bod 4.8). Fibrilace síní byla

častější u pacientů, kteří současně užívali amiodaron nebo silná antiarytmika I. třídy. Doporučuje se

pravidelně klinicky monitorovat pacienty léčené ivabradinem ohledně výskytu fibrilace síní (trvalé

nebo paroxysmální), což má také zahrnovat monitoring EKG, pokud je klinicky indikováno (např. v

případě obnovení anginy pectoris, palpitací, nepravidelného tepu).

Pacienti mají být informováni o projevech a příznacích fibrilace síní a mají být poučeni, aby při jejich

výskytu kontaktovali svého lékaře.

Pokud se během léčby objeví fibrilace síní, je třeba pečlivě přehodnotit poměr přínosů a rizik při

pokračování léčby ivabradinem.

Pacienti s chronickým srdečním selháním s poruchami intraventrikulárního vedení (blokáda levého

Tawarova raménka, blokáda pravého Tawarova raménka) a komorovou dyssynchronií mají být pečlivě

sledováni.

Použití u pacientů s AV blokádou 2. stupně

Ivabradin není doporučován u pacientů s AV blokádou 2. stupně.

Použití u pacientů s nízkou tepovou frekvencí

Léčba ivabradinem nesmí být zahájena u pacientů s klidovou tepovou frekvencí před léčbou pod 70

tepů za minutu (viz bod 4.3).

Pokud se během léčby tepová frekvence v klidu trvale sníží pod 50 tepů/min nebo se u pacienta objeví

symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze, dávka musí být titrována

směrem dolů a pokud přetrvává tepová frekvence nižší než 50 tepů/min nebo pokud přetrvávají

symptomy bradykardie, léčba musí být ukončena (viz bod 4.2).

Kombinace s blokátory kalciových kanálů

Současné podávání ivabradinu s blokátory kalciového kanálu snižujícími tepovou frekvenci jako

verapamil nebo diltiazem je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Při kombinaci ivabradinu s nitráty

a blokátory kalciového kanálu dihydropyridinového typu jako amlodipin nebyly zjištěny problémy

týkající se bezpečnosti. Zvýšená účinnost ivabradinu v kombinaci s blokátory kalciového kanálu

dihydropyridinového typu nebyla prokázána (viz bod 5.1).

Chr

onické srdeční selhání

Pro zvážení léčby ivabradinem musí být srdeční selhání stabilní. Ivabradin musí být používán s

opatrností u pacientů se srdečním selháním s funkční klasifikací NYHA IV vzhledem k omezenému

množství údajů u této populace pacientů.

Cévní mozková příhoda

Použití ivabradinu se nedoporučuje bezprostředně po cévní mozkové příhodě, protože nejsou k

dispozici údaje týkající se těchto situací.

Vizuální funkce

Ivabradin ovlivňuje retinální funkci. Toxický účinek dlouhodobé léčby ivabradinem na retinu nebyl

zaznamenán (viz bod 5.1). Pokud se objeví jakékoli neočekávané zhoršení vizuální funkce, má být

zváženo ukončení léčby. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s retinitis pigmentosa.

Opatření pro použití

Pacienti s hypotenzí

Údaje u pacientů s mírnou až středně těžkou hypotenzí jsou omezené a ivabradin proto má být u těchto

pacientů používán s opatrností. Ivabradin je kontraindikován u pacientů s těžkou hypotenzí (krevní

tlak < 90/50 mmHg) (viz bod 4.3).

Fibrilace síní

- srde

ční arytmie

Pokud je u pacientů léčených ivabradinem zahajována farmakologická kardioverze, nebylo prokázáno

riziko (nadměrné) bradykardie při návratu k sinusovému rytmu. Nicméně vzhledem k tomu, že nejsou

k dispozici dostatečné údaje, neurgentní DC-kardioverze má být zvažována 24 h po poslední dávce

ivabradinu.

Použití u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT nebo léčených přípravky prodlužujícími QT

interval

Ivabradin nemá být použit u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT nebo léčených přípravky

prodlužujícími QT interval (viz bod 4.5). Pokud se taková kombinace jeví jako nezbytná, je potřeba

pečlivě sledovat srdeční funkce.

Snížení tepové frekvence způsobené ivabradinem může vyvolat prodloužení intervalu QT, což může

způsobit závažné arytmie, zvláště Torsade de pointes.

Hypertonici vyžadující změnu léčby krevního tlaku

Ve studii SHIFT zaznamenalo více pacientů epizody zvýšeného krevního tlaku během léčby

ivabradinem (7,1 %) v porovnání s pacienty léčenými placebem (6,1 %). Tyto epizody se nejčastěji

vyskytovaly krátce po změně léčby krevního tlaku, byly přechodné a neovlivnily účinek léčby

ivabradinem. Pokud u pacientů s chronickým srdečním selháním léčených ivabradinem dochází ke

změně léčby, je třeba monitorovat krevní tlak ve vhodném intervalu (viz bod 4.8).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Nedoporučené současné použití

Léčivé přípravky prodlužující QT interval

kardiovaskulární léčivé přípravky prodlužující QT interval (např. chinidin, disopyramid,

bepridil, sotalol, ibutilid, amiodaron).

nekardiovaskulární léčivé přípravky prodlužující QT interval (např. pimozid, ziprasidon,

sertindol, meflochin, halofantrin, pentamidin, cisaprid, intravenózní erythromycin).

Současnému podávání kardiovaskulárních a nekardiovaskulárních léčivých přípravků prodlužujících

QT interval a ivabradinu je třeba se vyhnout, protože prodloužení QT intervalu může být znovu

vyvoláno snížením tepové frekvence. Pokud se taková kombinace jeví nezbytná, je potřebné pečlivé

sledování srdeční funkce (viz bod 4.4).

Opatrnost při současném použití

Diuretika snižující hladinu draslíku (thiazidová diuretika a kličková diuretika)

Hypokalemie může zvyšovat riziko vzniku arytmií. Protože ivabradin může způsobit bradykardii,

následná kombinace hypokalemie a bradykardie je predisponujícím faktorem vzniku závažných

arytmií zvláště u pacientů se syndromem dlouhého QT, vrozeným nebo vyvolaným.

Farmakokinetické interakce

Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4)

Ivabradin je metabolizován pouze prostřednictvím CYP3A4 a je velmi slabým inhibitorem tohoto

cytochromu. U ivabradinu bylo prokázáno, že nemá vliv na metabolismus a plazmatické koncentrace

jiných substrátů CYP3A4 (mírných, středně silných a silných inhibitorů). Inhibitory a induktory

CYP3A4 mohou interagovat s ivabradinem a klinicky významně ovlivňovat jeho metabolismus a

farmakokinetiku. Studie lékových interakcí prokázaly, že inhibitory CYP3A4 zvyšují plazmatické

koncentrace ivabradinu, zatímco induktory je snižují. Zvýšené plazmatické koncentrace ivabradinu

mohou být spojeny s rizikem nadměrné bradykardie (viz bod 4.4).

Kontraindikace současného použití

Současné použití silných inhibitorů CYP3A4 jako azolová antimykotika (ketokonazol, itrakonazol),

makrolidová antibiotika (klarithromycin, erythromycin per os, josamycin, telithromycin), inhibitory

HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon je kontraindikováno (viz bod 4.3). Silné inhibitory

CYP3A4 ketokonazol (200 mg jednou denně) a josamycin (1 g dvakrát denně) zvýšily průměrnou

plazmatickou expozici ivabradinu 7 až 8 násobně.

Středně silné inhibitory CYP3A4: specifické studie interakcí na zdravých dobrovolnících a pacientech

prokázaly, že kombinace ivabradinu s látkami snižujícími tepovou frekvenci diltiazemem nebo

verapamilem vedla ke zvýšení expozice ivabradinu (2 až 3násobné zvýšení AUC) a dalšímu snížení

tepové frekvence o 5 tepů za minutu. Současné použití ivabradinu s těmito léčivými přípravky je

kontraindikováno (viz bod 4.3).

Nedoporučené současné

po

užívání

Grapefruitová šťáva: expozice ivabradinu byla dvojnásobně zvýšena po současném podání s

grapefruitovou šťávou. Proto je třeba se vyvarovat konzumace grapefruitové šťávy.

Opatrnost při současném použití

středně silné inhibitory CYP3A4: současné použití ivabradinu s ostatními středně silnými

inhibitory CYP3A4 (např. flukonazol) může být zváženo při zahájení dávkou 2,5 mg dvakrát

denně a pokud je klidová tepová frekvence nad 70 tepů za minutu, se sledováním tepové

frekvence.

induktory CYP3A4: induktory CYP3A4 (např. rifampicin, barbituráty, fenytoin, Hypericum

perforatum [třezalka tečkovaná]) mohou snížit expozici ivabradinu a jeho účinnost. Současné

použití léčivých přípravků indukujících CYP3A4 může vyžadovat úpravu dávek ivabradinu.

Bylo prokázáno, že kombinace ivabradinu 10 mg dvakrát denně s třezalkou tečkovanou

snižuje AUC ivabradinu o polovinu. Používání třezalky tečkované má být během léčby

ivabradinem omezeno.

Další současné použití

Specifické studie lékových interakcí neprokázaly klinicky významné účinky následujících léčivých

přípravků na farmakokinetiku a farmakodynamiku ivabradinu: inhibitory protonové pumpy

(omeprazol, lansoprazol), sildenafil, inhibitory HMG CoA reduktázy (simvastatin), blokátory

kalciového kanálu dihydropyridinového typu (amlodipin, lacidipin), digoxin a warfarin. Navíc nebyl

pozorován klinicky významný efekt ivabradinu na farmakokinetiku simvastatinu, amlodipinu,

lacidipinu, na farmakokinetiku a farmakodynamiku digoxinu, warfarinu ani na farmakodynamiku

kyseliny acetylsalicylové.

V pivotních klinických studiích III. fáze byly následující léčivé přípravky rutinně kombinovány s

ivabradinem, aniž by byla ovlivněna bezpečnost: inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu,

antagonisté angiotenzinu II, betablokátory, diuretika, antagonisté aldosteronu, krátkodobě a

dlouhodobě působící nitráty, inhibitory HMG CoA reduktázy, fibráty, inhibitory protonové pumpy,

perorální antidiabetika, kyselina acetylsalicylová a ostatní antiagregancia.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají používat během léčby vhodnou antikoncepci (viz bod 4.3).

Těhotenství

Údaje o podávání ivabradinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Tyto studie prokázaly embryotoxické a teratogenní

účinky (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto je ivabradin v těhotenství

kontraindikován (viz bod 4.3).

Kojení

Studie na zvířatech ukazují, že ivabradin se vylučuje do mléka. Proto je podávání ivabradinu během

kojení kontraindikováno (viz bod 4.3).

Ženy, které potřebují léčbu ivabradinem, musí přestat kojit a zvolit jiný způsob výživy dítěte.

Fertilita

Studie na potkanech neprokázaly žádný účinek na fertilitu u mužů ani u žen (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

U zdravých dobrovolníků byla provedena specifická studie ke zhodnocení možného vlivu ivabradinu

na schopnost řídit, ve které nebylo prokázáno ovlivnění této schopnosti. Nicméně v postmarketingové

praxi byly hlášeny případy zhoršení schopnosti řídit následkem zrakových symptomů. Ivabradin může

vyvolat přechodné světelné jevy, zejména zrakové vjemy (viz bod 4.8).

Možný výskyt těchto světelných jevů má být vzat v úvahu při řízení nebo obsluze strojů v situacích,

kdy může dojít k náhlým změnám v intenzitě světla, zejména při řízení v noci.

Ivabradin nemá vliv na schopnost obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Přehled bezpečnostního profilu

Ivabradin byl studován v klinických studiích zahrnujících téměř 45 000 účastníků. Nejčastější

nežádoucí účinky ivabradinu - světelné jevy (zrakové vjemy tzv. fosfény) a bradykardie - jsou závislé

na dávce a souvisí s farmakologickým účinkem léčivého přípravku.

Do tabulky sestavený přehled nežádoucích účinků

Během klinických studií byly zaznamenány následující nežádoucí účinky a jsou řazeny podle následující

frekvence: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10

000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

MedDRA Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického systé

mu

Méně časté

Eosinofilie

Poruchy metabolismu a výživy

Méně časté

Hyperurikemie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy, obecně během prvního měsíce

léčby

Závrať, možná v souvislosti s bradykardií

Méně časté

Synkopa, možná v souvislosti s bradykardií

Poruchy oka

Velmi časté

Světelné jevy (fosfény)

Časté

Rozmazané vidění

Méně časté

Diplopie

Zhoršené vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Bradykardie

AV blokáda 1. stupně (EKG: prodloužený

interval PQ)

Komorové extrasystoly

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace, supraventrikulární extrasystoly

Velmi vzácné

AV blokáda 2. a 3. stupně

Sick sinus syndrom

Cévní poruchy

Časté

Neupravený vysoký krevní tlak

Méně časté

Hypotenze, možná v souvislosti s

bradykardií

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Méně časté

Dušnost

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Nauzea

Zácpa

Průjem

Bolest břicha

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

Angioedém

Vyrážka

Vzácné

Erythém

Svědění

Kopřivka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Méně časté

Svalové křeče

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Méně časté

Astenie, možná v souvislosti s bradykardií

Únava, možná v souvislosti s bradykardií

Vzácné

Nevolnost, možná v souvislosti s bradykardií

Vyšetření

Méně časté

Zvýšení kreatininu v krvi

EKG: Prodloužený interval QT

*Frekvence počítána z klinických studií, kde nežádoucí účinky byly zaznamenány ze spontánních

hlášení.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Světelné jevy (fosfény) byly zaznamenány u 14,5 % pacientů, popsané jako přechodné zvýšení jasu na

omezené ploše zrakového pole. Obvykle jsou spouštěny náhlou změnou intenzity světla. Fosfény

mohou také být popsány jako kruh stínu kolem osvětleného bodu (halo), rozložení obrazu

(stroboskopické nebo kaleidoskopické efekty), barevné záblesky nebo mnohočetný obraz (retinální

perzistence). Fosfény se obvykle objevují během prvních dvou měsíců léčby, poté se mohou

vyskytnout opakovaně. Fosfény byly obecně hlášeny jako mírně až středně intenzivní. Všechny

fosfény vymizely během léčby nebo po jejím ukončení, většina z nich (77,5 %) vymizela během léčby.

Méně než 1 % pacientů změnilo své každodenní návyky nebo přerušilo léčbu v důsledku výskytu

fosfén.

Bradykardie byla hlášena u 3,3 % pacientů zejména během prvních 2 až 3 měsíců od zahájení léčby.

0,5 % pacientů mělo těžkou bradykardii nižší nebo rovno 40 tepů za minutu.

Ve studii SIGNIFY byla pozorována fibrilace síní u 5,3 % pacientů užívajících ivabradin v porovnání

s 3,8 % ve skupině užívající placebo. V souhrnné analýze všech dvojitě zaslepených, kontrolovaných

klinických studií fáze II/III v délce trvání nejméně 3 měsíců, které zahrnuly více než 40 000 pacientů,

byl výskyt fibrilace síní 4,86 % u pacientů léčených ivabradinem v porovnání s 4,08 % v kontrolní

skupině, což odpovídá poměru rizik 1,26, 95% CI [1,15-1,39].

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Symptomy

Předávkování může vést k závažné a dlouhotrvající bradykardii (viz bod 4.8).

Management

Závažná bradykardie má být léčena symptomaticky ve specializovaném zařízení. V případě

bradykardie se špatnou hemodynamickou tolerancí může být zvážena symptomatická léčba včetně

intravenózního podání beta-stimulačních léčivých přípravků jako např. isoprenalin. V případě nutnosti

může být zavedena dočasná kardiostimulace.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kardiaka, jiná kardiaka

ATC kód: C01EB17.

Mechanismus účinku

Ivabradin je látkou výhradně snižující tepovou frekvenci, která působí prostřednictvím selektivní a

specifické inhibice kardiálního pacemakerového I

proudu, který kontroluje spontánní diastolickou

depolarizaci v sinusovém uzlu a reguluje tepovou frekvenci. Účinky na srdce jsou specifické na

sinusový uzel bez účinku na intraatriální, atrioventrikulární nebo intraventrikulární časy vedení nebo

na myokardiální kontraktilitu nebo ventrikulární repolarizaci.

Ivabradin může ovlivňovat také retinální I

proud, který je velmi podobný kardiálnímu I

proudu.

Podílí se na přechodné změně rozlišení zrakového systému zkrácením retinální odpovědi na jasné

světelné stimuly. V situacích, které působí jako spouštěče (např. rychlé změny intenzity světla),

způsobuje částečná inhibice I

ivabradinem světelné jevy, které pacient může příležitostně

zaznamenat. Světelné jevy (fosfény) jsou popsány jako přechodné zvýšení jasu na omezené ploše

zrakového pole (viz bod 4.8).

Farmakodynamické účinky

Hlavní farmakodynamickou vlastností ivabradinu u člověka je specifické snížení tepové frekvence

závislé na dávce. Analýza snížení tepové frekvence s dávkami až 20 mg dvakrát denně ukazuje

tendenci k plató efektu, což odpovídá snížení rizika těžké bradykardie pod 40 tepů za minutu (viz bod

4.8).

V obvyklých doporučených dávkách dochází ke snížení tepové frekvence o přibližně 10 tepů/min v

klidu a během zátěže. To vede ke snížení srdeční práce a spotřeby kyslíku myokardem. Ivabradin

neovlivňuje intrakardiální vedení, kontraktilitu (nemá negativní inotropní účinek) nebo ventrikulární

repolarizaci:

v klinických elektrofyziologických studiích ivabradin neovlivňoval dobu atrioventrikulárního

nebo intraventrikulárního vedení nebo korigované QT intervaly;

u pacientů s dysfunkcí levé komory (ejekční frakce levé komory (LVEF) mezi 30 až 45 %)

ivabradin neměl žádný nepříznivý vliv na LVEF.

Klinická účinnost a bezpečnost

Antianginózní a antiischemická účinnost ivabradinu byla studována v pěti dvojitě slepých

randomizovaných studiích (tři vs. placebo, jedna vs. atenolol a jedna vs. amlodipin). Tyto studie

zahrnuly celkem 4111 pacientů s chronickou stabilní anginou pectoris, z nichž 2617 pacientů užívalo

ivabradin.

Ivabradin v dávkách 5 mg dvakrát denně byl účinný na parametry zátěžového testu po 3 až 4 týdnech

léčby. Účinnost byla potvrzena v dávce 7,5 mg dvakrát denně. Dodatečný přínos dávek nad 5 mg

dvakrát denně byl potvrzen zejména v referenční kontrolované studii ve srovnání s atenololem:

celková doba zátěže v době nejnižšího účinku se zvýšila asi o 1 min po jednom měsíci léčby v

dávkách 5 mg dvakrát denně a dále se zlepšila téměř o 25 vteřin po dalším 3 měsíčním období nucené

titrace dávek na 7,5 mg dvakrát denně. V této studii byl antianginózní a antiischemický přínos

ivabradinu potvrzen u pacientů ve věku 65 let a starších. Účinnost dávek 5 a 7,5 mg dvakrát denně

byla shodná ve studiích na parametrech zátěžového testu (celková doba zátěže, doba do limitní anginy

pectoris, doba do objevení se anginy pectoris a doba do objevení se 1mm deprese ST úseku) a byla

spojena se snížením počtu záchvatů anginy pectoris přibližně o 70 %. Dávkovací režim ivabradinu

dvakrát denně poskytl rovnoměrnou účinnost po celých 24 h.

V randomizované, placebem kontrolované studii u 889 pacientů prokázal ivabradin přidaný k

atenololu 50 mg jednou denně zvýšení účinnosti ve všech parametrech zátěžového testu hodnoceného

v době nejnižšího účinku (at trough) (12 hodin po perorálním podání).

V randomizované, placebem kontrolované studii na 725 pacientech ivabradin přidaný k amlodipinu

10 mg jednou denně neprokázal přidanou účinnost v době nejnižšího účinku léku (12 h po perorálním

podání), zatímco přidaná účinnost byla prokázána v době maximálního účinku léku (3 - 4 h po

perorálním podání).

V randomizované, placebem kontrolované studii u 1277 pacientů ivabradin v kombinaci s

amlodipinem 5 mg jednou denně nebo nifedipinem GITS 30 mg jednou denně vykázal v průběhu

6-týdenní léčebné periody statisticky signifikantní zvýšení účinnosti v terapeutické odpovědi

(definované jako snížení počtu záchvatů anginy pectoris o nejméně 3 za týden a/nebo prodloužení

doby do nástupu deprese ST úseku o 1 mm alespoň o 60 sekund během zátěžového testu na běžícím

pásu) měřené v době nejnižšího účinku léku (12 h po perorálním podání ivabradinu) (OR = 1,3, 95%

1,0-1,7

; p = 0,012.Ivabradin neprokázal přidanou účinnost u sekundárních cílových parametrů

zátěžového testu (ETT) v době nejnižšího účinku léku, nicméně přidaná účinnost byla prokázána v

době maximálního účinku léku (3-4 h po perorálním podání ivabradinu).

Účinnost ivabradinu byla ve studiích účinnosti po dobu 3 až 4 měsíců léčby plně zachována.

Neprojevila se farmakologická tolerance (ztráta účinnosti) rozvíjející se během léčby ani rebound

fenomén po náhlém přerušení léčby. Antianginózní a antiischemické účinky ivabradinu byly spojeny

se snížením tepové frekvence v závislosti na dávce a se statisticky významným snížením dvojproduktu

(tepová frekvence x systolický krevní tlak) v klidu a během zátěže. Účinky na krevní tlak a periferní

cévní rezistenci byly minimální a nebyly klinicky významné.

Trvalé snížení tepové frekvence bylo prokázáno u pacientů léčených ivabradinem nejméně jeden rok

(n = 713). Nebyl pozorován vliv na metabolismus glukosy nebo lipidů.

Antianginózní a antiischemická účinnost ivabradinu byla zachována i u diabetických pacientů

(n = 457) s podobným profilem bezpečnosti jako u celkové populace.

Rozsáhlé studie BEAUTIFUL se zúčastnilo 10 917 pacientů s ischemickou chorobou srdeční a

poruchou funkce levé komory (LVEF < 40 %), kdy 86,9 % pacientů užívalo zároveň i betablokátory

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace