IVABRADIN TEVA 5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
IVABRADIN-HYDROCHLORID (IVABRADINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha
ATC kód:
C01EB17
INN (Mezinárodní Name):
IVABRADINE HYDROCHLORIDE (IVABRADINI HYDROCHLORIDE)
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
84 KAL; 60 KAL; 56 KAL; 30 KAL; 28 KAL; 14 KAL; 120 KAL; 90 KAL; 120; 90; 98 KAL; 98; 84; 60; 56; 30; 28; 14; 112 KALBLI Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
IVABRADIN
Přehled produktů:
IVABRADIN TEVA
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
41/ 786/15-C
Datum autorizace:
2017-09-01

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls65462/2022

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ivabradin Teva

5 mg potahované tablety

Ivabradin Teva

7,5 mg potahované tablety

ivabradinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Ivabradin Teva a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ivabradin Teva užívat

3. Jak se Ivabradin Teva užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ivabradin Teva uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Ivabradin Teva a k čemu se používá

Přípravek Ivabradin Teva (ivabradin) je lék na srdce užívaný k léčbě:

Symptomatické stabilní anginy pectoris (která vyvolává bolest na hrudi) u dospělých pacientů se

srdeční frekvencí vyšší nebo rovnou 70 tepům za minutu. Používá se u dospělých pacientů, kteří

netolerují nebo nemohou užívat léky na srdce zvané betablokátory. Používá se také v kombinaci s

betablokátory u dospělých pacientů, jejichž stav není při užívání betablokátoru samotného

upraven.

Chronického srdečního selhání u dospělých pacientů se srdeční frekvencí vyšší nebo rovnou 75

tepům za minutu. Používá se v kombinaci s běžnou terapií, včetně léčby betablokátory, nebo

pokud se léčba betablokátory nesmí používat nebo je netolerována.

O stabilní angině pectoris (obvykle nazývané "angina"):

Stabilní angina je onemocnění srdce, které vzniká, když srdce nedostává dostatek kyslíku.

Nejčastějším příznakem anginy je bolest na hrudi nebo nevolnost.

O chronickém srdečním selhání

Chronické srdeční selhání je onemocnění srdce, ke kterému dochází, když srdce není schopno

pumpovat dostatek krve do celého těla. Nejčastějšími příznaky srdečního selhání jsou dušnost, slabost,

únava a otoky kotníků.

Jak Ivabradin Teva působí?

Specifický účinek ivabradinu na snížení srdečního tepu pomáhá:

- kontrolovat a snižovat počet záchvatů anginy pectoris snížením požadavku srdce na kyslík,

- zlepšit srdeční funkci a délku přežití u pacientů s chronickým srdečním selháním.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ivabradin Teva užívat

Neužívejte

přípravek

Ivabradin Teva:

jestliže jste alergický(á) na ivabradin nebo kteroukoliv další složku tohoto přípravku uvedenou v

bodě 6;

jestliže je Vaše klidová tepová frekvence před léčbou příliš pomalá (pod 70 tepů za minutu);

jestliže trpíte kardiogenním šokem (srdeční stav léčený v nemocnici);

jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu (syndrom chorého sinu, sinoatriální blokáda a

síňokomorová blokáda třetího stupně);

jestliže právě máte srdeční záchvat;

jestliže trpíte velmi nízkým krevním tlakem;

jestliže trpíte nestabilní anginou (závažná forma anginy, u které se bolest na hrudi objevuje velmi

často a s námahou nebo bez námahy);

jestliže máte srdeční selhání, které se poslední dobou zhoršuje;

jestliže je srdeční frekvence udávaná výhradně kardiostimulátorem;

jestliže trpíte závažnými jaterními problémy;

jestliže již užíváte léky k léčbě plísňových infekcí (jako ketokonazol, itrakonazol), makrolidová

antibiotika (jako josamycin, klarithromycin, telithromycin nebo erythromycin podávané ústy)

nebo léky k léčbě HIV infekce (jako nelfinavir, ritonavir) nebo nefazodon (přípravek k léčbě

deprese) nebo diltiazem, verapamil (užívaný na vysoký krevní tlak nebo anginu pectoris);

jestliže jste žena v reprodukčním věku (můžete otěhotnět) a nepoužíváte spolehlivou antikoncepci;

jestliže jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět;

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ivabradin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu (jako je např. nepravidelný tep srdce, bušení srdce

(palpitace), zvýšení bolesti na hrudi) nebo trpíte trvalou fibrilací síní (typ nepravidelného tepu

srdce) nebo abnormalitou v EKG (elektrokardiogramu) nazývanou "dlouhý QT syndrom",

jestliže máte příznaky jako únava, závratě nebo dušnost (to by mohlo znamenat, že se Vaše srdce

nadměrně zpomalilo),

jestliže máte příznaky fibrilace síní (neobvykle vysokou klidovou tepovou frekvenci (více než 110

tepů za minutu) nebo nepravidelný puls, bez zjevného důvodu, což dělá měření obtížným),

jestliže jste měli nedávno mrtvici (mozkovou),

jestliže trpíte mírným až středně závažným nízkým krevním tlakem,

jestliže trpíte neupraveným vysokým krevním tlakem, zejména po změně antihypertenzní léčby,

jestliže trpíte závažným srdečním selháním nebo srdečním selháním s abnormalitou v EKG

(elektrokardiogramu) nazývanou "blokáda Tawarových ramének",

jestliže trpíte chronickým onemocněním oční sítnice,

jestliže trpíte mírnou poruchou funkce jater,

jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, promluvte si s Vaším lékařem, dříve než

začnete přípravek Ivabradin Teva užívat nebo během jeho užívání.

Děti

a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím mladším 18 let. Dostupné údaje nejsou v této

věkové skupině dostatečné.

Další léčivé přípravky a přípravek

Ivabradin Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

(a) nebo možná budete užívat.

Ujistěte se, abyste řekli svému lékaři, pokud užíváte některé z následujících léků, protože může být

nutná úprava dávky přípravku Ivabradin Teva nebo sledování:

flukonazol (přípravek proti plísním)

rifampicin (antibiotikum)

barbituráty (při obtížném spaní nebo epilepsii)

fenytoin (na epilepsii)

Hypericum perforatum neboli třezalka tečkovaná (přírodní lék na depresi)

přípravky prodlužující QT interval k léčbě poruch srdečního rytmu nebo jiných stavů:

chinidin, disopyramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (k léčbě poruch srdečního rytmu)

bepridil (k léčbě anginy pectoris)

některé druhy léků k léčbě úzkosti, schizofrenie nebo jiných psychóz (jako pimozid,

ziprasidon, sertindol)

antimalarika (jako meflochin nebo halofantrin)

nitrožilní erythromycin (antibiotikum)

pentamidin (lék proti parazitům)

cisaprid (proti pronikání žaludečního obsahu zpět do jícnu (reflux))

Některé typy diuretik, které mohou způsobit pokles hladiny draslíku v krvi, jako je furosemid,

hydrochlorothiazid, indapamid (používané k léčbě edému, vysokého krevního tlaku).

Užívání přípravku

Ivabradin Teva

s jídlem a pitím

Vyvarujte se konzumace grapefruitové šťávy během léčby přípravkem Ivabradin Teva.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Ivabradin Teva, jste-li těhotná nebo plánujete otěhotnět (viz "Neužívejte

přípravek Ivabradin Teva").

Jestliže jste těhotná a užila jste přípravek Ivabradin Teva, poraďte se se svým lékařem.

Neužívejte přípravek Ivabradin Teva jestliže jste v reprodukčním věku (můžete otěhotnět) a

nepoužíváte spolehlivou antikoncepci (viz "Neužívejte přípravek Ivabradin Teva").

Neužívejte přípravek Ivabradin Teva, pokud kojíte (viz "Neužívejte přípravek Ivabradin Teva").

Poraďte se se svým lékařem, pokud kojíte nebo chcete začít kojit, protože kojení musí být přerušeno,

pokud užíváte přípravek Ivabradin Teva.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ivabradin Teva může vyvolat přechodné světelné zrakové jevy (dočasný jas v zorném poli,

viz "Možné nežádoucí účinky"). Pokud se u Vás objeví, buďte opatrní při řízení nebo obsluze strojů v

situacích, kdy může dojít k náhlé změně intenzity světla, zejména když řídíte v noci.

Ivabradin Teva obsahuje lakt

ózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Ivabradin Teva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Ivabradin Teva má být užíván během jídla.

Přípravek Ivabradin Teva 5 mg potahované tablety lze rozdělit na stejné dávky.

Jestliže jste léčen(a) z důvodu stabilní anginy pectoris

Úvodní dávka nemá překročit jednu tabletu přípravku Ivabradin Teva 5 mg dvakrát denně. Pokud i

nadále máte příznaky anginy pectoris a dobře snášíte dávku 5 mg dvakrát denně, dávka může být

zvýšena. Udržovací dávka nemá překročit 7,5 mg dvakrát denně. Lékař Vám předepíše dávku, která je

pro Vás vhodná. Obvyklá dávka je jedna tableta ráno a jedna tableta večer. V některých případech

(např. jestliže je Vám 75 let a více) může lékař předepsat poloviční dávku, tj. půl tablety přípravku

Ivabradin Teva 5 mg (což odpovídá 2,5 mg ivabradinu) ráno a půl 5mg tablety večer.

Jestliže jste léčen(a) z důvodu chronického srdečního selhání

Obvyklá doporučená úvodní dávka je jedna tableta přípravku Ivabradin Teva 5 mg dvakrát denně,

pokud je to nutné, může být zvýšena na jednu tabletu přípravku Ivabradin Teva 7,5 mg dvakrát denně.

Váš lékař rozhodne o správné dávce pro Vás. Obvyklá dávka je jedna tableta ráno a jedna tableta

večer. V některých případech (např. pokud je Vám 75 let a více) může lékař předepsat poloviční

dávku, tj. půl tablety přípravku Ivabradin Teva 5 mg (odpovídající 2,5 mg ivabradinu) ráno a půl 5mg

tablety večer.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ivabradin Teva, než jste měl(a)

Velká dávka přípravku Ivabradin Teva Vám může přivodit potíže s dýcháním nebo únavu, protože

dojde k nadměrnému zpomalení Vašeho srdce. V takovém případě okamžitě kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Ivabradin Teva

Pokud jste zapomněl(a) vzít dávku přípravku Ivabradin Teva, vezměte si další dávku v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Kalendář vytištěný na blistru obsahujícím tablety by Vám měl pomoci pamatovat si, kdy jste si

naposledy vzali tabletu přípravku Ivabradin Teva.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ivabradin Teva

Protože léčba anginy pectoris a chronického srdečního selhání je obvykle celoživotní, měl(a) byste se

poradit se svým lékařem, než přestanete užívat tento přípravek.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Ivabradin Teva je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne následující závažný nežádoucí účinek, přestaňte užívat přípravek

Ivabradin Teva a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc:

Otok obličeje, jazyka nebo hrdla, potíže s dýcháním nebo polykáním (angioedém) - k tomu

dochází méně často (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí).

Nejčastější nežádoucí reakce související s tímto přípravkem jsou závislé na dávce a vztahují se k jeho

mechanismu účinku:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

Světelné zrakové jevy (krátké okamžiky zvýšeného jasu, nejčastěji vyvolané náhlou změnou intenzity

světla). Mohou být také popsány jako kruh stínu kolem osvětleného bodu (halo), barevné záblesky,

rozložení obrazu nebo mnohočetné obrázky. Obvykle se objevují během prvních dvou měsíců léčby,

poté se mohou vyskytnout opakovaně a vymizí během léčby nebo po jejím ukončení.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Změna srdeční funkce (příznakem je zpomalení tepové frekvence). Objevuje se zejména během

prvních 2 až 3 měsíců od zahájení léčby.

Byly hlášeny také další nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Nepravidelný rychlý tep srdce (fibrilace síní), neobvyklé vnímání tepu srdce (zpomalený srdeční

rytmus, srdeční tep mimo pravidelný rytmus, síňo-komorová blokáda 1. stupně (EKG: prodloužený

interval PQ)), nekontrolovaný krevní tlak, bolest hlavy, závratě a rozmazané vidění (zamlžené vidění).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

Bušení srdce (palpitace) a mimořádné tepy srdce, nevolnost (pocit na zvracení), zácpa, průjem, bolest

břicha, pocit závratě, obtíže s dýcháním (dušnost), svalové křeče, zvýšení hladiny kyseliny močové

v krvi, zvýšení počtu eozinofilů v krvi (druh bílých krvinek) a zvýšení hladiny kreatininu v krvi

(produkt rozpadu svalů), kožní vyrážka, angioedém (jako otok obličeje, jazyka nebo hrdla, obtíže

s dýcháním nebo s polykáním), nízký krevní tlak, mdloba, pocit únavy, pocit slabosti, abnormální

srdeční záznam na EKG (elektrokardiogramu), dvojité vidění, zhoršené vidění.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

Kopřivka, svědění, zčervenání kůže, pocit nevolnosti.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

Nepravidelné srdeční tepy (síňokomorová blokáda 2. a 3. stupně, syndrom chorého sinu).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak Ivabradin Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další i

nformace

Co obsahuje přípravek Ivabradin Teva

Léčivou látkou je ivabradinum (jako ivabradini hydrochloridum).

Ivabradin Teva 5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 5 mg (jako ivabradini

hydrochloridum).

Ivabradin Teva 7,5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 7,5 mg (jako ivabradini

hydrochloridum).

Pomocné látky v jádru tablety jsou: magnesium-stearát (E470B), koloidní bezvodý oxid křemičitý

(E551), maltodextrin, kukuřičný škrob, monohydrát laktózy a v potahové vrstvě tablety:

polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350 (E1521), mastek (553b).

Jak přípravek Ivabradin Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Ivabradin Teva 5 mg tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety

označeny „A274“ na jedné straně a s půlicí rýhou na straně druhé, rozměry tablety 8,2 x 4,1 mm.

Ivabradin Teva 7,5 mg tablety jsou bílé nebo téměř bílé, trojhranné, bikonvexní, potahované tablety

označeny „A267“ na jedné straně, rozměry tablety 7,5 x 7,2 mm.

OPA-Al-PE-vysoušedlo/Al-PE blistry. Vysoušedlo je uloženo v polyolefinové těsnící vrstvě.

Vícevrstvá fólie neumožňuje kontakt mezi vysoušedlem a tabletami. Blistry jsou baleny do

kartonových krabiček, které obsahují: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 112 a 120 potahovaných tablet.

OPA-Al-PE-vysoušedlo/Al-PE kalendářní blistry. Vysoušedlo je uloženo v polyolefinové těsnicí

vrstvě. Vícevrstvá fólie neumožňuje kontakt mezi vysoušedlem a tabletami. Blistry jsou baleny do

kartonových krabiček, které obsahují: 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 112 a 120 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

Balkanpharma - Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitsa 2600

Bulharsko

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3, Blaubeuren

89143 Baden-Wuerttemberg

Německo

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25,

10000 Zagreb

Chorvatsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru

registrován

pod těmito názvy:

Název členského

státu

Název léčivého přípravku}

Německo

Ivabradin-ratiopharm 5 mg Filmtabletten

Ivabradin-ratiopharm 7,5 mg Filmtabletten

Rakousko

Ivabradin ratiopharm 5 mg FilmtablettenIvabradin ratiopharm 7,5 mg

Filmtabletten

Česká republika

Ivabradin Teva

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 29. 6. 2022

Estonsko

Ivabradine Actavis

Chorvatsko

Ivabradin Actavis 5 mg filmom obložene tablete

Ivabradin Actavis 7,5 mg filmom obložene tablete

Island

Ivabradine Teva

Itálie

Ivabradina Teva Italia

Lotyšsko

Ivabradine Actavis 5 mg plėvele dengtos tabletės

Ivabradine Actavis 7,5 mg plėvele dengtos tabletės

Litva

Ivabradine Actavis 5 mg apvalkotās tabletes

Ivabradine Actavis 7,5 mg apvalkotās tabletes

Rumunsko

Ivabradină Teva 5 mg comprimate filmate

Ivabradină Teva 7,5 mg comprimate filmate

Slovenská

republika

Ivabradín Teva Slovakia

Dánsko

Ivabradin Teva B.V.

Portugalsko

Ivabradina Mepha

Španělsko

Ivabradina ratiogen 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Ivabradina ratiogen 7,5 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Přečtěte si celý dokument

1/15

Sp. zn. sukls65462/2022

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ivabradin Teva 5 mg potahované tablety

Ivabradin Teva 7,5 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ivabradin Teva 5 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 5 mg (jako ivabradini hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem: 50,97 mg laktózy (jako monohydrátu).

Ivabradin Teva 7,5 mg:

Jedna potahovaná tableta obsahuje ivabradinum 7,5 mg (jako ivabradini hydrochloridum).

Pomocná látka se známým účinkem: 76,46 mg laktózy (jako monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Ivabradin Teva 5 mg: bílá nebo téměř bílá, oválná, bikonvexní, potahovaná tableta označená „A274“

na jedné straně a s půlicí rýhou na straně druhé, rozměry tablety 8,2 x 4,1 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Ivabradin Teva 7,5 mg: bílá nebo téměř bílá, trojhranná, bikonvexní, potahovaná tableta označená

„A267“ na jedné straně, rozměry tablety 7,5 x 7,2 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris

Ivabradin je indikován k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris u dospělých s

ischemickou chorobou srdeční s normálním sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 70 tepů/min.

Ivabradin je indikován:

u dospělých, u kterých nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány betablokátory

nebo v kombinaci s betablokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni optimální

dávkou betablokátoru.

Léčba chronického srdečního selhání

Ivabradin je indikován u chronického srdečního selhání třídy NYHA II až IV se systolickou dysfunkcí,

u dospělých pacientů se sinusovým rytmem, jejichž srdeční frekvence je ≥ 75 tepů/min, v kombinaci

se standardní terapií včetně léčby betablokátory, nebo pokud je léčba betablokátory kontraindikována

nebo není tolerována (viz bod 5.1).

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Symptomatická léčba chronické stabilní anginy pectoris

2/15

Doporučuje se, aby rozhodnutí o zahájení nebo titraci léčby bylo provedeno na základě dostupných

opakovaných měření srdeční frekvence, EKG nebo ambulantního 24hodinového monitorování.

U pacientů ve věku do 75 let nemá úvodní dávka ivabradinu překročit 5 mg dvakrát denně. Pokud je

pacient nadále symptomatický, dobře toleruje úvodní dávku a klidová srdeční frekvence zůstává vyšší

než 60 tepů za minutu, po třech až čtyřech týdnech léčby je možno dávku zvýšit na následující vyšší

dávku u pacientů léčených 2,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně. Udržovací dávka nemá

překročit 7,5 mg dvakrát denně.

Pokud do 3 měsíců od zahájení léčby nedojde ke zlepšení symptomů anginy pectoris, léčba

ivabradinem má být ukončena.

Kromě toho má být ukončení léčby zváženo, pokud je dosaženo pouze omezené symptomatické

odpovědi a pokud nedojde ke klinicky relevantnímu poklesu klidové srdeční frekvence během tří

měsíců.

Pokud se během léčby tepová frekvence v klidu sníží pod 50 tepů za minutu nebo se u pacienta objeví

symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze, dávka musí být titrována

směrem dolů až na nejnižší dávku 2,5 mg dvakrát denně (půl 5 mg tablety dvakrát denně). Po snížení

dávky je třeba monitorovat srdeční frekvenci (viz bod 4.4). Pokud i po snížení dávky zůstává srdeční

frekvence nižší než 50 tepů za minutu nebo pokud přetrvávají symptomy bradykardie, léčba musí být

ukončena.

Léčba chronického srdečního selhání

Léčba smí být zahájena pouze u pacientů se stabilním srdečním selháním. Doporučuje se, aby

ošetřující lékař měl zkušenosti s léčbou chronického srdečního selhání.

Obvyklá doporučená úvodní dávka ivabradinu je 5 mg dvakrát denně. Po dvou týdnech léčby může

být dávka zvýšena na 7,5 mg dvakrát denně, pokud je klidová srdeční frekvence trvale vyšší než 60

tepů/min nebo snížena na 2,5 mg dvakrát denně (polovina 5mg tablety dvakrát denně), pokud je

klidová srdeční frekvence trvale nižší než 50 tepů/min, nebo při výskytu symptomů vztahujících se k

bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze. Je-li srdeční frekvence mezi 50 až 60 tepy/min, má

být udržována dávka 5 mg dvakrát denně.

Pokud se v průběhu léčby srdeční frekvence trvale sníží pod 50 tepů/min v klidu nebo pacient

zaznamená symptomy vztahující se k bradykardii, dávka musí být snížena na nejbližší nižší dávku u

pacientů užívajících 7,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně. Pokud se srdeční frekvence

trvale zvýší nad 60 tepů za minutu v klidu, dávka může být zvýšena na nejbližší vyšší dávku u

pacientů užívajících 2,5 mg dvakrát denně nebo 5 mg dvakrát denně.

Léčba musí být ukončena, pokud srdeční frekvence zůstává nižší než 50 tepů/min nebo přetrvávají

symptomy bradykardie (viz bod 4.4).

Zvláštní populace

Starší

pacienti

U pacientů ve věku 75 let nebo více má být zvažována nižší úvodní dávka (2,5 mg dvakrát denně, tj.

půl 5mg tablety dvakrát denně), před titrací dávky, pokud je to nezbytné.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin a clearance kreatininu nad 15 ml/min není nutná úprava

dávkování (viz bod 5.2).

Údaje od pacientů s clearance kreatininu nižší než 15 ml/min nejsou k dispozici. Ivabradin proto má

být u této populace používán s opatrností.

Porucha funkce jater

U mírné poruchy funkce jater není nutná úprava dávkování. U pacientů se středně těžkou poruchou

funkce jater má být ivabradin používán s opatrností. Použití ivabradinu je kontraindikováno u pacientů

s těžkou poruchou funkce jater, jelikož v této populaci nebyl studován a lze očekávat velké zvýšení

systémové expozice (viz body 4.3 a 5.2).

3/15

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost ivabradinu u dětí ve věku do 18 let nebyla stanovena.

V současnosti dostupné údaje týkající se léčby chronického srdečního selhání jsou popsány v bodě 5.1

a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování.

Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se symptomatické léčby chronické stabilní anginy pectoris.

Způsob podání

Tablety se užívají dvakrát denně perorálně, tj. jedna tableta ráno a jedna tableta večer, během jídla (viz

bod 5.2).

4.3. Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Klidová tepová frekvence před léčbou pod 70 tepů za minutu

Kardiogenní šok

Akutní infarkt myokardu

Těžká hypotenze (< 90/50 mmHg)

Těžká porucha funkce jater

Sick sinus syndrom

Sino-atriální blokáda

Nestabilní nebo akutní srdeční selhání

Závislost na kardiostimulátoru (srdeční frekvence udávaná výhradně kardiostimulátorem)

Nestabilní angina pectoris

AV blokáda 3. stupně

Kombinace se silnými inhibitory cytochromu P450 3A4 jako azolová antimykotika (ketokonazol,

itrakonazol), makrolidová antibiotika (klarithromycin, erythromycin per os, josamycin,

telithromycin), inhibitory HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon (viz body 4.5 a 5.2)

Kombinace s verapamilem nebo diltiazemem, což jsou středně silné inhibitory CYP3A4 snižující

srdeční frekvenci (viz bod 4.5)

Těhotenství, kojení a ženy ve fertilním věku, které nepoužívají vhodnou antikoncepci (viz bod 4.6)

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Nedostatečný přínos na klinické výsledky u pacientů se symptomatickou chronickou stabilní anginou

pectoris

Ivabradin je indikován pouze k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris, protože nemá

příznivý vliv na kardiovaskulární výsledky, např. infarkt myokardu nebo kardiovaskulární úmrtí (viz

bod 5.1).

Měření srdeční frekvence

Jelikož srdeční frekvence může mít významné výkyvy v průběhu času, je třeba zvážit opakované

měření srdeční frekvence, EKG nebo ambulantní 24hodinové monitorování před zahájením léčby

ivabradinem a u pacientů již léčených ivabradinem, u nichž se uvažuje o titraci dávky. Platí to i pro

pacienty s nízkou srdeční frekvencí, zejména pokud srdeční frekvence klesne pod 50 tepů za minutu,

nebo po snížení dávky (viz bod 4.2).

Srdeční arytmie

Ivabradin není účinný v léčbě nebo prevenci srdečních arytmií a pravděpodobně ztrácí svou účinnost,

pokud se objeví tachyarytmie (např. ventrikulární nebo supraventrikulární tachykardie). Ivabradin tedy

není doporučován u pacientů s fibrilací síní nebo jinými srdečními arytmiemi, které zasahují do funkce

sinusového uzlu.

4/15

U pacientů léčených ivabradinem je riziko vzniku fibrilace síní vyšší (viz bod 4.8). Fibrilace síní byla

častější u pacientů, kteří současně užívali amiodaron nebo silná antiarytmika I. třídy. Doporučuje se

pravidelně klinicky monitorovat pacienty léčené ivabradinem ohledně výskytu fibrilace síní (trvalé

nebo paroxysmální), což má také zahrnovat monitoring EKG, pokud je klinicky indikováno (např. v

případě obnovení anginy pectoris, palpitací, nepravidelného tepu).

Pacienti mají být informováni o projevech a příznacích fibrilace síní a mají být poučeni, aby při jejich

výskytu kontaktovali svého lékaře.

Pokud se během léčby objeví fibrilace síní, je třeba pečlivě přehodnotit poměr přínosů a rizik při

pokračování léčby ivabradinem.

Pacienti s chronickým srdečním selháním s poruchami intraventrikulárního vedení (blokáda levého

Tawarova raménka, blokáda pravého Tawarova raménka) a komorovou dyssynchronií mají být pečlivě

sledováni.

Použití u pacientů s AV blokádou 2. stupně

Ivabradin není doporučován u pacientů s AV blokádou 2. stupně.

Použití u pacientů s nízkou tepovou frekvencí

Léčba ivabradinem nesmí být zahajována u pacientů s klidovou tepovou frekvencí před léčbou pod 70

tepů za minutu (viz bod 4.3).

Pokud se během léčby tepová frekvence v klidu trvale sníží pod 50 tepů za minutu nebo se u pacienta

objeví symptomy vztahující se k bradykardii jako závratě, únava nebo hypotenze, dávka musí být

titrována směrem dolů a pokud přetrvává tepová frekvence nižší než 50 tepů za minutu nebo pokud

přetrvávají symptomy bradykardie, léčba musí být ukončena (viz bod 4.2).

Kombinace s blokátory kalciových kanálů

Současné podávání ivabradinu s blokátory kalciového kanálu snižujícími tepovou frekvenci jako

verapamil nebo diltiazem je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.5). Při kombinaci ivabradinu s nitráty

a blokátory kalciového kanálu dihydropyridinového typu jako amlodipin nebyly zjištěny problémy

týkající se bezpečnosti. Účinnost ivabradinu navíc v kombinaci s blokátory kalciového kanálu

dihydropyridinového typu nebyla prokázána (viz bod 5.1).

Chronické srdeční selhání

Pro zvážení léčby ivabradinem musí být srdeční selhání stabilní. Ivabradin musí být používán s

opatrností u pacientů se srdečním selháním s funkční klasifikací NYHA IV vzhledem k omezenému

množství údajů u této populace pacientů.

Cévní mozková příhoda

Použití ivabradinu se nedoporučuje bezprostředně po cévní mozkové příhodě, protože nejsou k

dispozici údaje týkající se těchto situací.

Vizuální funkce

Ivabradin ovlivňuje retinální funkci). Nebyl zaznamenán toxický účinek dlouhodobé léčby

ivabradinem na retinu (viz bod 5.1). Pokud se objeví jakékoli neočekávané zhoršení vizuální funkce,

mělo by být zváženo ukončení léčby. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů s retinitis pigmentosa.

Pacienti s hypotenzí

5/15

Údaje u pacientů s mírnou až středně těžkou hypotenzí jsou omezené a ivabradin má proto být u těchto

pacientů používán s opatrností. Ivabradin je kontraindikován u pacientů s těžkou hypotenzí (krevní

tlak < 90/50 mmHg) (viz bod 4.3).

Fibrilace síní - srdeční arytmie

Pokud je u pacientů léčených ivabradinem zahajována farmakologická kardioverze, nebylo prokázáno

riziko (nadměrné) bradykardie při návratu k sinusovému rytmu. Nicméně vzhledem k tomu, že nejsou

k dispozici dostatečné údaje, neurgentní DC-kardioverze má být zvažována 24 hodin po poslední

dávce ivabradinu.

Použití u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT nebo léčených přípravky prodlužujícími QT

interval

Ivabradin nemá být použit u pacientů s vrozeným syndromem dlouhého QT nebo léčených přípravky

prodlužujícími QT interval (viz bod 4.5). Pokud se taková kombinace jeví jako nezbytná, je potřeba

pečlivě sledovat srdeční funkce.

Snížení tepové frekvence způsobené ivabradinem může vyvolat prodloužení intervalu QT, což může

způsobit závažné arytmie, zvláště Torsade de pointes.

Hypertonici vyžadující změnu léčby krevního tlaku

Pokud u pacientů s chronickým srdečním selháním léčených ivabradinem dochází ke změně léčby, je

třeba monitorovat krevní tlak ve vhodném intervalu (viz bod 4.8).

Pomocné látky

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakodynamické interakce

Nedoporučené současné použití

Léčivé přípravky prodlužující QT interval

Kardiovaskulární léčivé přípravky prodlužující QT interval (např. chinidin, disopyramid, bepridil,

sotalol, ibutilid, amiodaron).

Nekardiovaskulární léčivé přípravky prodlužující QT interval (např. pimozid, ziprasidon,

sertindol, meflochin, halofantrin, pentamidin, cisaprid, intravenózní erythromycin).

Současnému podávání kardiovaskulárních a nekardiovaskulárních léčivých přípravků prodlužujících

QT interval a ivabradinu je třeba se vyhnout, protože prodloužení QT intervalu může být znovu

vyvoláno snížením tepové frekvence. Pokud se taková kombinace jeví nezbytná, je potřebné pečlivé

sledování srdeční funkce (viz bod 4.4).

Opatrnost při současném použití

Diuretika snižující hladinu draslíku (thiazidová diuretika a kličková diuretika)

6/15

Hypokalemie může zvyšovat riziko vzniku arytmií. Protože ivabradin může způsobit bradykardii,

následná kombinace hypokalemie a bradykardie je predisponujícím faktorem vzniku závažných

arytmií zvláště u pacientů se syndromem dlouhého QT, vrozeným nebo vyvolaným.

Farmakokinetické interakce

Ivabradin je metabolizován pouze prostřednictvím CYP3A4 a je velmi slabým inhibitorem tohoto

cytochromu. U ivabradinu bylo prokázáno, že nemá vliv na metabolismus a plazmatické koncentrace

jiných substrátů CYP3A4 (mírných, středně silných a silných inhibitorů). Inhibitory a induktory

CYP3A4 mohou interagovat s ivabradinem a ovlivňovat jeho metabolismus a farmakokinetiku v

klinicky významném rozsahu. Studie interakcí prokázaly, že inhibitory CYP3A4 zvyšují plazmatické

koncentrace ivabradinu, zatímco induktory je snižují. Zvýšené plazmatické koncentrace ivabradinu

mohou být spojeny s rizikem nadměrné bradykardie (viz bod 4.4).

Kontraindikace současného použití

Silné inhibitory CYP3A4

Současné použití silných inhibitorů CYP3A4 jako azolová antimykotika (ketokonazol, itrakonazol),

makrolidová antibiotika (klarithromycin, erythromycin per os, josamycin, telithromycin), inhibitory

HIV proteáz (nelfinavir, ritonavir) a nefazodon je kontraindikováno (viz bod 4.3). Silné inhibitory

CYP3A4 ketokonazol (200 mg jednou denně) a josamycin (1 g dvakrát denně) zvýšily průměrnou

plazmatickou expozici ivabradinu 7 až 8 násobně.

Středně silné inhibitory CYP3A4

Specifické studie interakcí na zdravých dobrovolnících a pacientech prokázaly, že kombinace

ivabradinu s látkami snižujícími tepovou frekvenci diltiazemem nebo verapamilem vedla ke zvýšení

expozice ivabradinu (2 až 3-násobné zvýšení AUC) a dalšímu snížení tepové frekvence o 5 tepů za

minutu. Současné použití ivabradinu s těmito léčivými přípravky je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Nedoporučené současné

po

užívání

Expozice ivabradinu byla dvojnásobně zvýšena po současném podání s grapefruitovou šťávou. Proto

je třeba se vyvarovat konzumaci grapefruitové šťávy.

Opatrnost při současném použití

Středně

silné inhibitory CYP3A4

Současné použití ivabradinu s ostatními středně silnými inhibitory CYP3A4 (např. flukonazol) může

být zváženo při zahájení dávkou 2,5 mg dvakrát denně a pokud je klidová tepová frekvence nad 70

tepů za minutu, se sledováním tepové frekvence.

Induktory CYP3A4

Induktory CYP3A4 (např. rifampicin, barbituráty, fenytoin, Hypericum perforatum [třezalka

tečkovaná]) mohou snížit expozici ivabradinu a jeho účinnost. Současné použití léčivých přípravků

indukujících CYP3A4 může vyžadovat úpravu dávek ivabradinu. Bylo prokázáno, že kombinace

ivabradinu 10 mg dvakrát denně s třezalkou tečkovanou snižuje AUC ivabradinu o polovinu.

Používání třezalky tečkované má být během léčby ivabradinem omezeno.

Další současné použití

Specifické studie interakcí neprokázaly klinicky významné účinky následujících léčivých přípravků na

farmakokinetiku a farmakodynamiku ivabradinu: inhibitory protonové pumpy (omeprazol,

lansoprazol), sildenafil, inhibitory HMG CoA reduktázy (simvastatin), blokátory kalciového kanálu

dihydropyridinového typu (amlodipin, lacidipin), digoxin a warfarin. Navíc nebyl pozorován klinicky

7/15

významný efekt ivabradinu na farmakokinetiku simvastatinu, amlodipinu, lacidipinu, na

farmakokinetiku a farmakodynamiku digoxinu, warfarinu ani na farmakodynamiku kyseliny

acetylsalicylové.

V pivotních klinických studiích III. fáze byly následující léčivé přípravky rutinně kombinovány s

ivabradinem, aniž by byla ovlivněna bezpečnost: inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu,

antagonisté angiotenzinu II, betablokátory, diuretika, antagonisté aldosteronu, krátkodobě a

dlouhodobě působící nitráty, inhibitory HMG CoA reduktázy, fibráty, inhibitory protonové pumpy,

perorální antidiabetika, kyselina acetylsalicylová a ostatní antiagregancia.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku mají používat během léčby vhodnou antikoncepci (viz bod 4.3).

Těhotenství

Údaje o podávání ivabradinu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Tyto studie prokázaly embryotoxické a teratogenní účinky

(viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Proto je ivabradin v těhotenství

kontraindikován (viz bod 4.3).

Kojení

Studie na zvířatech ukazují, že ivabradin se vylučuje do mléka. Proto je podávání ivabradinu během

kojení kontraindikováno (viz bod 4.3).

Ženy, které potřebují léčbu ivabradinem, musí přestat kojit a zvolit jiný způsob výživy dítěte.

Fertilita

Studie na potkanech neprokázaly žádný účinek na fertilitu u samců ani samic (viz bod 5.3).

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Ivabradin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost obsluhovat stroje.

U zdravých dobrovolníků byla provedena specifická studie ke zhodnocení možného vlivu ivabradinu

na schopnost řídit, ve které nebylo prokázáno poškození této schopnosti. Nicméně v postmarketingové

praxi byly hlášeny případy zhoršení schopnosti řídit následkem zrakových symptomů. Ivabradin může

vyvolat přechodné světelné jevy, zejména zrakové vjemy (viz bod 4.8). Možný výskyt těchto

světelných jevů má být vzat v úvahu při řízení nebo obsluze strojů v situacích, kdy může dojít k

náhlým změnám v intenzitě světla, zejména při řízení v noci.

4.8. Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastější nežádoucí účinky ivabradinu jsou světelné jevy (zrakové vjemy tzv. fosfény) (14,5 %) a

bradykardie (3,3 %). Jsou závislé na dávce a souvisí s farmakologickým účinkem léčivého přípravku.

8/15

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Během klinických studií byly zaznamenány následující nežádoucí účinky a jsou řazeny podle

následující frekvence: velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100);

vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); neznámé (z dostupných údajů nelze určit).

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému

Méně časté

Eosinofilie

Poruchy metabolismu a

výživy

Méně časté

Hyperurikemie

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy, obecně během prvního měsíce léčby

Závrať, možná v souvislosti s bradykardií

Méně časté*

Synkopa, možná v souvislosti s bradykardií

Poruchy oka

Velmi časté

Světelné jevy (fosfény)

Časté

Rozmazané vidění

Méně časté*

Diplopie

Zhoršené vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

Vertigo

Srdeční poruchy

Časté

Bradykardie

AV blokáda 1. stupně (EKG: prodloužený interval

Komorové extrasystoly

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace, supraventrikulární extrasystoly, EKG

prodloužený interval QT

Velmi

vzácné

AV blokáda 2. stupně, AV blokáda 3. stupně

Sick sinus syndrom

Cévní poruchy

Časté

Nekontrolovaný vysoký krevní tlak

Méně časté*

Hypotenze, možná v souvislosti s bradykardií

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Méně časté

Dušnost

Gastrointestinální poruchy

Méně časté

Nauzea

Zácpa

Průjem

Bolest břicha*

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Méně časté*

Angioedém

Vyrážka

Vzácné*

Erytém

Pruritus

Urtikarie

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Méně časté

Svalové spazmy

Poruchy ledvin a močových

cest

Méně časté

Zvýšená hladina kreatininu v krvi

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Méně časté*

Astenie, možná v souvislosti s bradykardií

Únava, možná v souvislosti s bradykardií.

Vzácné*

Malátnost, možná v souvislosti s bradykardií.

*Frekvence počítána z klinických studií, kde nežádoucí účinky byly zaznamenány ze spontánních

hlášení.

Popis vybraných nežádoucích účinků

9/15

Světelné jevy (fosfény) byly zaznamenány u 14,5% pacientů, popsané jako přechodné zvýšení jasu na

omezené ploše zrakového pole. Obvykle jsou spouštěny náhlou změnou intenzity světla. Fosfény

mohou také být popsány jako kruh stínu kolem osvětleného bodu (halo), rozložení obrazu

(stroboskopické nebo kaleidoskopické efekty), barevné záblesky nebo mnohočetný obraz (retinální

perzistence). Fosfény se obvykle objevují během prvních dvou měsíců léčby, poté se mohou

vyskytnout opakovaně. Fosfény byly obecně hlášeny jako mírně až středně intenzivní. Všechny

fosfény vymizely během léčby nebo po jejím ukončení, většina z nich (77,5%) vymizela během léčby.

Méně než 1% pacientů změnilo své každodenní návyky nebo přerušilo léčbu v důsledku výskytu

fosfén.

Bradykardie byla hlášena u 3,3 % pacientů zejména během prvních 2 až 3 měsíců od zahájení léčby.

0,5 % pacientů mělo těžkou bradykardii nižší nebo rovno 40 tepů za minutu.

Ve studii SIGNIFY byla pozorována fibrilace síní u 5,3 % pacientů užívajících ivabradin v porovnání

s 3,8 % ve skupině užívající placebo. V souhrnné analýze všech dvojitě zaslepených, kontrolovaných

klinických studií fáze II/III v délce trvání nejméně 3 měsíců, které zahrnuly více než 40000 pacientů,

byl výskyt fibrilace síní 4,86 % u pacientů léčených ivabradinem v porovnání s 4,08 % v kontrolní

skupině, což odpovídá poměru rizik 1,26; 95% CI [1,15-1,39].

Ve studii SHIFT zaznamenalo více pacientů epizody zvýšeného krevního tlaku během léčby

ivabradinem (7,1 %) v porovnání s pacienty léčenými placebem (6,1 %). Tyto epizody se nejčastěji

vyskytovaly krátce po změně léčby krevního tlaku, byly přechodné a neovlivnily účinek léčby

ivabradinem.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Symptomy

Předávkování může vést k závažné a dlouhotrvající bradykardii (viz bod 4.8).

Léčba

Závažná bradykardie má být léčena symptomaticky ve specializovaném zařízení. V případě

bradykardie se špatnou hemodynamickou tolerancí může být zvážena symptomatická léčba včetně

intravenózního podání beta-stimulačních léčivých přípravků jako např. isoprenalin. V případě nutnosti

může být zavedena dočasná kardiostimulace.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kardiaka, jiná kardiaka. ATC kód: C01EB17.

10/15

Mechanismus účinku

Ivabradin je látkou výhradně snižující tepovou frekvenci, která působí prostřednictvím selektivní a

specifické inhibice kardiálního pacemakerového I

proudu, který kontroluje spontánní diastolickou

depolarizaci v sinusovém uzlu a reguluje tepovou frekvenci. Účinky na srdce jsou specifické na

sinusový uzel bez účinku na intraatriální, atrioventrikulární nebo intraventrikulární časy vedení nebo

na myokardiální kontraktilitu nebo ventrikulární repolarizaci.

Ivabradin může ovlivňovat také retinální Ih proud, který je velmi podobný kardiálnímu I

proudu.

Podílí se na přechodné změně rozlišení zrakového systému zkrácením retinální odpovědi na jasné

světelné stimuly. V situacích, které působí jako spouštěče (např. rychlé změny intenzity světla),

způsobuje částečná inhibice Ih ivabradinem světelné jevy, které pacient může příležitostně

zaznamenat. Světelné jevy (fosfény) jsou popsány jako přechodné zvýšení jasu na omezené ploše

zrakového pole (viz bod 4.8).

Farmakodynamické účinky

Hlavní farmakodynamickou vlastností ivabradinu u člověka je specifické snížení tepové frekvence

závislé na dávce. Analýza snížení tepové frekvence s dávkami až 20 mg dvakrát denně ukazuje

tendenci k plató efektu, což odpovídá snížení rizika těžké bradykardie pod 40 tepů za minutu (viz bod

4.8).

V obvyklých doporučených dávkách dochází ke snížení tepové frekvence o přibližně 10 tepů za

minutu v klidu a během zátěže. To vede ke snížení srdeční práce a spotřeby kyslíku myokardem.

Ivabradin neovlivňuje intrakardiální vedení, kontraktilitu (nemá negativní inotropní účinek) nebo

ventrikulární repolarizaci:

v klinických elektrofyziologických studiích ivabradin neovlivňoval dobu atrioventrikulárního

nebo intraventrikulárního vedení nebo korigované QT intervaly;

u pacientů s dysfunkcí levé komory (ejekční frakce levé komory (LVEF) mezi 30 až 45%)

ivabradin neměl žádný nepříznivý vliv na LVEF.

Klinická účinnost a bezpečnost

Antianginózní a antiischemická účinnost ivabradinu byla studována v pěti dvojitě slepých

randomizovaných studiích (tři versus placebo, jedna versus atenolol a jedna versus amlodipin). Tyto

studie zahrnuly celkem 4111 pacientů s chronickou stabilní anginou pectoris, z nichž 2617 pacientů

užívalo ivabradin.

Ivabradin v dávkách 5 mg dvakrát denně byl účinný na parametry zátěžového testu po 3 až 4 týdnech

léčby. Účinnost byla potvrzena v dávce 7,5 mg dvakrát denně. Dodatečný přínos dávek nad 5 mg

dvakrát denně byl potvrzen zejména v referenční kontrolované studii ve srovnání s atenololem:

celková doba zátěže v době nejnižšího účinku se zvýšila asi o 1 minutu po jednom měsíci léčby v

dávkách 5 mg dvakrát denně a dále se zlepšila téměř o 25 vteřin po dalším 3 měsíčním období povinné

titrace dávek na 7,5 mg dvakrát denně. V této studii byl antianginózní a antiischemický přínos

ivabradinu potvrzen u pacientů ve věku 65 let a starších. Účinnost dávek 5 a 7,5 mg dvakrát denně

byla shodná ve studiích na parametrech zátěžového testu (celková doba zátěže, doba do limitní anginy

pectoris, doba do objevení se anginy pectoris a doba do objevení se 1mm deprese ST úseku) a byla

spojena se snížením počtu záchvatů anginy pectoris přibližně o 70%. Dávkovací režim ivabradinu

dvakrát denně poskytl rovnoměrnou účinnost po celých 24 hodin.

V randomizované, placebem kontrolované studii u 889 pacientů prokázal ivabradin přidaný k

atenololu 50 mg jednou denně aditivní účinnost ve všech parametrech zátěžového testu hodnoceného

v době nejnižšího účinku "trough" účinku (12 hodin po perorálním podání).

V randomizované, placebem kontrolované studii na 725 pacientech ivabradin přidaný k amlodipinu 10

mg jednou denně neprokázal účinnost navíc v době nejnižšího účinku léku (12 hodin po perorálním

podání), zatímco účinnost navíc byla prokázána v době maximálního účinku léku (3-4 hodiny po

perorálním podání).

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace