Isoflutek 1000 mg/g Tekutina k inhalaci parou

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Isofluran
Dostupné s:
Laboratorios Karizoo, S.A.
ATC kód:
QN01AB
INN (Mezinárodní Name):
Isoflurane (Isofluranum)
Léková forma:
Tekutina k inhalaci parou
Terapeutické skupiny:
koně, psi, kočky, okrasní ptáci, plazi, fretky, drobná zvířata, myši, potkani, činčily, křečci, morčata
Terapeutické oblasti:
Halogenované uhlovodíky
Přehled produktů:
Kódy balení: 9905746 - 1 x 250 ml - láhev
Registrační číslo:
96/021/17-C
Datum autorizace:
2017-04-20

Přečtěte si celý dokument

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE K BALENÍ PRO:

ISOFLUTEK 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.

Polígono Industrial La Borda

Mas Pujades, 11-12

08140 – CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

Španělsko

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ISOFLUTEK 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

Isofluranum

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Isofluranum

1000 mg

Tekutina k inhalaci parou.

Čirá bezbarvá těkavá kapalina.

INDIKACE

Indukce a udržení celkové anestézie.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u zvířat se známými sklony k maligní hypertermii.

Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí k isofluranu.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Isofluran vyvolává snížení krevního tlaku a respiratorní depresi v závislosti na dávce. Jen ojediněle byly

zaznamenány srdeční arytmie a přechodná bradykardie.

Velmi zřídka byla u vnímavých zvířat zaznamenána maligní hypertermie.

Při použití isofluranu k anestezii zvířat s poraněním hlavy je třeba zvážit použití řízené ventilace k udržení

normální hladiny CO

, aby se nezvyšoval cerebrální průtok krve.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, psi, kočky, okrasné ptactvo, plazi, potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a fretky.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Inhalace.

MAC (minimální alveolární koncentrace v kyslíku) nebo efektivní dávka (ED

) a navrhované koncentrace

uvedené níže pro cílové druhy by měly být použity pouze jako vodítko nebo výchozí hodnoty. Skutečná

koncentrace vyžadovaná praxí závisí na mnoha proměnných, včetně současného použití dalších léků během

anestézie a klinického stavu pacienta.

Isofluran může být používán ve spojení s jinými léky obvykle užívanými ve veterinární anestézii k premedikaci,

indukci a analgezii. Některé specifické příklady jsou uvedeny v informacích u jednotlivých cílových druhů.

Použití analgezie pro bolestivé výkony je v souladu se správnou veterinární praxí.

Zotavení z isofluranové narkózy je obvykle klidné a rychlé. Potřebu analgezie pro pacienta je třeba zvážit před

ukončením celkové anestézie.

Ačkoli anestetika vykazují nízký poškozující vliv na atmosféru, je dobrou praxí používat

odsávací zařízení s uhlíkovými filtry, spíše než je vypouštět do ovzduší.

KONĚ

MAC isofluranu pro koně je přibližně 1,31%.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léky obvykle užívanými v režimu veterinární anestézie. Bylo zjištěno, že

následující léky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin,

diazepam, dobutamin, dopamin, guaiafenesin, ketamin, morfin, pentazocin, pethidin, thiamylal, thiopenton a

xylazin. Léky používané pro premedikaci by měly být vybírány individuálně pro pacienta. Je třeba věnovat

pozornost níže uvedeným možným interakcím.

Interakce:

Bylo zaznamenáno snížení MAC pro isofluran u koní po podání detomidinu a xylazinu.

Indukce anestézie

Protože není běžně praktikováno navození anestézie u dospělých koní při použití isofluranu, může být k

navození anestézie použit barbiturát s krátkým účinkem jako je thiopental sodný, ketamin nebo guaiafenesin. 3

až 5% koncentrace isofluranu pak může být použita k dosažení požadované hloubky anestézie za 5 až 10 minut.

Pro navození anestézie u hříbat lze použít isofluran v koncentraci 3-5% ve vysokém průtoku kyslíku.

Udržování anestézie

Anestézie se udržuje za použití 1,5 – 2,5% isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

MAC isofluranu u psů je přibližně 1,28%.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léky obvykle užívanými v režimu veterinární anestézie. Bylo zjištěno, že

následující léky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain,

diazepam, dobutamin, efedrin, epinefrin, etomidat, glykopyrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin,

oxymorfon, propofol, thiamylal, thiopenton a xylazin. Léky používané k premedikaci je třeba vybrat pro

pacienta individuálně. Je třeba věnovat pozornost níže uvedeným možným interakcím.

Interakce:

Bylo zaznamenáno snížení MAC pro isofluran u psů po podání morfinu, oxymorfonu, acepromazinu,

medetomidinu a midazolamu.

Současné podávání midazolamu/ketaminu během isofluranové anestézie může mít za následek výrazný

kardiovaskulární účinek, zejména vznik arteriální hypotenze.

V průběhu anestézie isofluranem jsou sníženy tlumivé účinky propranololu na myokardiální kontraktilitu, což

naznačuje mírný stupeň aktivity β- receptorů.

Indukce anestézie

Navození anestezie s obličejovou maskou je možné při použití až 5% isofluranu s premedikací nebo bez ní.

Udržování anestézie

Anestézie se udržuje za použití 1,5 – 2,5% isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

KOČKY

MAC isofluranu u koček je přibližně 1,63%.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léky obvykle užívanými v režimu veterinární anestézie. Bylo zjištěno, že

následující léky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin a

oxymorfon. Léky používané k premedikaci je třeba vybrat pro pacienta individuálně. Je třeba věnovat pozornost

níže uvedeným možným interakcím.

Interakce:

Bylo zaznamenáno zhoršení několika kardio-respiratorních parametrů při intravenózním podání midazolam-

butorfanol u isofuranem indukovaných koček jako má epidurální fentanyl a medetomidin.

Bylo prokázáno, že isofluran snižuje citlivost srdce k adrenalinu (epinefrinu).

Indukce anestézie

Navození anestezie s obličejovou maskou je možné při použití až 4% isofluranu s premedikací nebo bez ní.

Udržování anestézie

Anestézie se udržuje za použití 1,5 – 3% isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

OKRASNÉ PTACTVO

Je zaznamenáno jen málo hodnot MAC/ED

, např. 1,34% pro jeřába kanadského, 1,45% pro poštovního holuba,

snížené na 0,89% podáním midazolamu a 1,44% pro kakaduovité, snížené na 1,08% po podání analgetika

butorfanol.

Bylo zaznamenáno užití isofluranové anestézie u mnoha druhů od malých ptáků jako zebřička až po velké jako

supi, orli a labutě.

Lékové interakce, kompatibility:

V literatuře je prokázána kompatibilita propofolu s isofluranovou anestezií u labutí.

Interakce:

Bylo zaznamenáno snížení MAC butorfanolem pro isofuran u kakaduů. Bylo zaznamenáno snížení MAC

midazolamem pro isofluran u holubů.

Indukce anestézie

Navození anestézie 3 - 5% isofluranem je obvykle rychlé. U labutí je zaznamenáno navození anestézie s

propofolem a následným udržováním isofluranem .

Udržování anestézie

Udržovací dávka závisí na druhu a jedinci.

2 – 3% jsou obecně přiměřená a bezpečná.

Pro některé druhy čápů a volavek postačí 0,6 - 1%.

Pro některé supy a orly může být potřeba až 4 – 5%.

Pro některé kachny a husy může být potřeba 3,5 – 4%.

Všeobecně ptáci velmi rychle odpovídají na změny koncentrace isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

PLAZI

Isofluran je četnými autory považován za anestetikum volby pro mnoho druhů. Literatura uvádí jeho použití u

rozmanitých druhů plazů (např. různé druhy ještěrek, želv, leguánů, chameleonů a hadů).

byla u leguána pustinného stanovena na 3,14% při 35

C a 2,83% při 20

Lékové interakce, kompatibility:

Žádná specifická publikace o plazích nepopisuje kompatibilitu či interakce jiných léků při anestézii isofluranem.

Indukce anestézie

Navození anestezie je obvykle rychlé s 2 - 4% isofluranu.

Udržování anestézie

1 – 3% je používaná koncentrace.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

POTKANI, MYŠI, KŘEČCI, ČINČILY, PÍSKOMILOVÉ, MORČATA A FRETKY

Isofluran je doporučován jako anestetikum u řady různých druhů malých savců.

Je uváděna MAC 1,34% pro myši a 1,38%, 1,46% a 2,4% pro potkany.

Lékové interakce, kompatibility:

Žádná specifická publikace o malých savcích nepopisuje kompatibilitu či interakce jiných léků při anestézii

isofluranem.

Indukce anestézie

Isofluran v koncentraci 2 – 3%.

Udržování anestézie

Isofluran v koncentraci 0,25 – 2%.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Isofluran by měl být podáván s použitím přesně kalibrovaného odpařovače

ve vhodném anestetickém systému, protože se mohou rychle a snadno měnit hladiny anestézie.

Isofluran lze podávat ve směsi s kyslíkem nebo ve směsi kyslík/oxid dusný.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Kůň: 2 dny

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PŘO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte láhev ve vnějším obalu.

Uchovávejte láhev dobře uzavřenou.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu a vnějším obalu po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro

každý cílový druh

Metabolismus ptáků a řady malých savců je ovlivněn významným poklesem tělesné teploty dané velkým

poměrem povrchu těla k živé hmotnosti.

Metabolismus léčiva u plazů je pomalý a velmi závisí na teplotě prostředí.

Snadnost a rychlost změny hloubky anestézie isofluranem a jeho pomalé odbourávání mohou být považovány za

výhodu u zvláštních skupin pacientů, jako jsou staří, mladí nebo pacienti s poruchou jaterní, renální či srdeční

funkce.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

U kardiopatických pacientů by měl být přípravek použit až po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

Puls a dýchání musí být monitorovány s ohledem na frekvenci a funkci. Zástava či zpomalení dýchání musí být

řešeny asistovanou ventilací. Během udržování anestézie je třeba dbát na průchodnost dýchacích cest a

dostatečné zásobování tkání kyslíkem. V případě srdeční zástavy zaveďte úplnou kardiopulmonální resuscitaci.

Zvláštní opatření

určené osobám, které podávají

veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nevdechujte páry. Uživatelé by měli sledovat národní přípustné limity isofluranové zátěže při práci.

Operační a pooperační prostory by měly být přiměřeně větrány nebo ventilovány, aby se předešlo hromadění

výparů anestetika. Zařízení pro nucenou výměnu vzduchu musí být udržována provozuschopná.

Těhotné a kojící ženy by neměly přijít do kontaktu s přípravkem a neměly by vstupovat do operačních

a pooperačních prostor. Nepoužívejte masku při prodlouženém nástupu a udržování celkové anestézie.

Tam, kde je to možné, používejte k podání isofluranu během celkové anestézie endotracheální tubus s manžetou.

V zájmu okolního prostředí je vhodné opatřit odsávací zařízení uhlíkovými filtry.

Při manipulaci s isofluranem postupujte opatrně a rozlitou kapalinu ihned odstraňte za použití inertního a savého

materiálů, např. pilin. V případě jakéhokoli potřísnění kůže nebo očí opláchněte zasažené místo vodou a zabraňte

kontaktu s ústy. Dojde-li k vážnější expozici, přemístěte postiženou osobu pryč od zdroje expozice, vyhledejte

rychlou lékařskou pomoc a ukažte jim tuto příbalovou informaci.

Halogenové anestetické látky mohou způsobovat poškození jater. V případě isofluranu je to idiosynkratická

odpověď velmi zřídka pozorovaná po opakované expozici.

Pro lékaře: Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte symptomatickou a podpůrnou léčbu.

Poznámka: adrenalin a katecholaminy mohou vyvolat srdeční dysrytmii.

Březost:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Isofluran

byl bezpečně používán k anestezii během císařského řezu u psů a koček.

Laktace:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U člověka se účinek myorelaxantů, zvláště nedepolarizujících (kompetetivních) typů jako atrakurium,

pankuronium nebo vekuronium, isofluranem zvyšuje. Obdobná potenciace může být očekávána u cílových

zvířat, ačkoli je pro tento efekt málo přímých důkazů.

Současná inhalace rajského plynu (oxid dusný) zlepšuje účinek isofluranu u člověka, stejnou potenciaci lze

očekávat i u zvířat.

Současné použití sedativ nebo analgetik pravděpodobně sníží množství isofluranu potřebného k dosažení a

udržení anestézie.

Některé příklady jsou uvedeny v sekci „DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB

PODÁNÍ

“.

Isofluran vykazuje slabší senzitivizující vliv na myokard, na účinek cirkulačních dysrytmogenních

katecholaminů, než halotan.

Isofluran může být degradován na oxid uhelnatý suchými absorbenty oxidu uhličitého.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování isofluranem může vyústit v hlubokou respiratorní depresi. Proto musí být respirace pozorně

monitorována a podpořena, je-li třeba, dodáním kyslíku a/nebo asistovanou ventilací.

V případě vážné kardiopulmonální deprese musí být podávání isofluranu přerušeno, dýchací okruh doplněn

kyslíkem, zjištěna průchodnost dýchacích cest a zavedena asistovaná nebo řízená ventilace s čistým kyslíkem.

Kardiovaskulární deprese musí být léčena látkami zvyšujícími objem plazmy, léky na zvýšení tlaku krve,

antiarytmiky a dalšími vhodnými prostředky.

Inkompatibility

Isofluran je znám jako látka reagující se suchým sorbentem oxidu uhličitého na oxid uhelnatý. K omezení rizika

tvorby oxidu uhelnatého v uzavřených dýchacích přístrojích a možnosti zvýšení karboxyhemoglobinové hladiny,

absorbenty oxidu uhličitého by se neměly nechat vyschnout.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření

napomáhají chránit životní prostředí.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2017

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

Karton s 1 láhví obsahující 250 ml.

Registrační číslo přípravku:

Pro další informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte lokálního zástupce držitele

rozhodnutí o registraci.

Přečtěte si celý dokument

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ISOFLUTEK 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 gram přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Isofluranum

1000 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

LÉKOVÁ FORMA

Tekutina k inhalaci parou.

Čirá bezbarvá těkavá kapalina.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat

Koně, psi, kočky, okrasné ptactvo, plazi, potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a fretky.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Indukce a udržení celkové anestézie.

Kontraindikace

Nepoužívejte u zvířat se známými sklony k maligní hypertermii.

Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí k isofluranu.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Metabolismus ptáků, a do jisté míry i malých savců, je více ovlivněn poklesem tělesné teploty díky

většímu poměru povrchu těla k živé hmotnosti. Metabolismus léčiva u plazů je pomalý a velmi závisí

na teplotě prostředí.

Snadnost a rychlost změny hloubky anestézie isofluranem a jeho pomalé odbourávání mohou být

považovány za výhodu u zvláštních skupin pacientů, jako jsou staří, mladí nebo pacienti s poruchou

jaterní, renální či srdeční funkce.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

U kardiopatických pacientů by měl být přípravek použit až po zvážení poměru terapeutického

prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Puls a dýchání musí být monitorovány s ohledem na frekvenci a funkci. Zástava či zpomalení dýchání

musí být řešeny asistovanou ventilací. Během udržování anestézie je třeba dbát na průchodnost

dýchacích cest a dostatečné zásobování tkání kyslíkem. V případě srdeční zástavy zaveďte úplnou

kardiopulmonální resuscitaci.

Zvláštní opatření určen

osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Nevdechujte páry. Uživatelé by měli sledovat národní přípustné limity isofluranové zátěže při práci.

Operační a pooperační prostory by měly být přiměřeně větrány nebo ventilovány, aby se předešlo

hromadění výparů anestetika. Zařízení pro nucenou výměnu vzduchu musí být udržována

provozuschopná.

Těhotné a kojící ženy by neměly přijít do kontaktu s přípravkem a neměly by vstupovat do operačních

a pooperačních prostor. Nepoužívejte masku při prodlouženém nástupu a udržování celkové anestézie.

Tam, kde je to možné, používejte k podání isofluranu během celkové anestézie endotracheální tubus

s manžetou.

V zájmu okolního prostředí je vhodné opatřit odsávací zařízení uhlíkovými filtry.

Při manipulaci s isofluranem postupujte opatrně a rozlitou kapalinu ihned odstraňte za použití

inertního a savého materiálů, např. pilin. V případě jakéhokoli potřísnění kůže nebo očí opláchněte

zasažené místo vodou a zabraňte kontaktu s ústy. Dojde-li k vážnější expozici, přemístěte postiženou

osobu pryč od zdroje expozice, vyhledejte rychlou lékařskou pomoc a ukažte jim tuto příbalovou

informaci.

Halogenové anestetické látky mohou způsobovat poškození jater. V případě isofluranu je to

idiosynkratická odpověď velmi zřídka pozorovaná po opakované expozici.

Pro lékaře: Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte symptomatickou a podpůrnou léčbu.

Poznámka: adrenalin a katecholaminy mohou vyvolat srdeční dysrytmii.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Isofluran vyvolává snížení krevního tlaku a respiratorní depresi v závislosti na dávce. Jen ojediněle

byly zaznamenány srdeční arytmie a přechodná bradykardie.

Velmi zřídka byla u vnímavých zvířat zaznamenána maligní hypertermie.

Při použití isofluranu k anestezii zvířat s poraněním hlavy je třeba zvážit použití řízené ventilace

k udržení normální hladiny CO

, aby se nezvyšoval cerebrální průtok krve.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Březost

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Isofluran byl bezpečně používán k anestezii během císařského řezu u psů a koček.

Laktace:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U člověka se účinek myorelaxantů, zvláště nedepolarizujících (kompetetivních) typů jako atrakurium,

pankuronium nebo vekuronium, isofluranem zvyšuje. Obdobná potenciace může být očekávána u

cílových zvířat, ačkoli je pro tento efekt málo přímých důkazů.

Současná inhalace rajského plynu (oxid dusný) zlepšuje účinek isofluranu u člověka, stejnou

potenciaci lze očekávat i u zvířat.

Současné použití sedativ nebo analgetik pravděpodobně sníží množství isofluranu potřebného

k dosažení a udržení anestézie.

Některé příklady jsou uvedeny v bodu 4.9. Isofluran vykazuje slabší senzibilizující vliv na myokard,

na účinek cirkulačních dysrytmogenních katecholaminů, než halotan.

Isofluran může být degradován na oxid uhelnatý suchými absorbenty oxidu uhličitého.

Podávané množství a způsob podání

Inhalace.

Isofluran by měl být podáván s použitím přesně kalibrovaného odpařovače

ve vhodném anestetickém systému, protože se mohou rychle a snadno měnit hladiny anestézie.

Isofluran lze podávat ve směsi s kyslíkem nebo ve směsi kyslík/oxid dusný.

MAC (minimální alveolární koncentrace v kyslíku) nebo efektivní dávka (ED

) a navrhované

koncentrace uvedené níže pro cílové druhy by měly být použity pouze jako vodítko nebo výchozí

hodnoty. Skutečná koncentrace vyžadovaná praxí závisí na mnoha proměnných, včetně současného

použití dalších léků během anestézie a klinického stavu pacienta.

Isofluran může být používán ve spojení s jinými léky obvykle užívanými ve veterinární anestézii

k premedikaci, indukci a analgezii. Některé specifické příklady jsou uvedeny v informacích u

jednotlivých cílových druhů. Použití analgezie pro bolestivé výkony je v souladu se správnou

veterinární praxí.

Zotavení z isofluranové narkózy je obvykle klidné a rychlé. Potřebu analgezie pro pacienta je třeba

zvážit před ukončením celkové anestézie.

Ačkoli anestetika vykazují nízký poškozující vliv na atmosféru, je dobrou praxí používat

odsávací zařízení s uhlíkovými filtry, spíše než je vypouštět do ovzduší.

ONĚ

MAC isofluranu pro koně je přibližně 1,31%.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léky obvykle užívanými v režimu veterinární anestézie. Bylo

zjištěno, že následující léky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, alfentanil, atrakurium,

butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaiafenesin, ketamin, morfin, pentazocin,

pethidin, thiamylal, thiopenton a xylazin. Léky používané pro premedikaci by měly být vybírány

individuálně pro pacienta. Je třeba věnovat pozornost níže uvedeným možným interakcím.

Interakce:

Bylo zaznamenáno snížení MAC pro isofluran u koní po podání detomidinu a xylazinu.

Indukce anestézie

Protože není běžně praktikováno navození anestézie u dospělých koní při použití isofluranu, může být

k navození anestézie použit barbiturát s krátkým účinkem jako je thiopental sodný, ketamin nebo

guaiafenesin. 3 až 5% koncentrace isofluranu pak může být použita k dosažení požadované hloubky

anestézie za 5 až 10 minut.

Pro navození anestézie u hříbat lze použít isofluran v koncentraci 3-5% ve vysokém průtoku kyslíku.

Udržování anestézie

Anestézie se udržuje za použití 1,5 – 2,5% isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

MAC isofluranu u psů je přibližně 1,28%.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léky obvykle užívanými v režimu veterinární anestézie. Bylo

zjištěno, že následující léky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, butorfanol,

buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, epinefrin, etomidat, glykopyrolat, ketamin,

medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, thiamylal, thiopenton a xylazin. Léky

používané k premedikaci je třeba vybrat pro pacienta individuálně. Je třeba věnovat pozornost níže

uvedeným možným interakcím.

Interakce:

Bylo zaznamenáno snížení MAC pro isofluran u psů po podání morfinu, oxymorfonu, acepromazinu,

medetomidinu a midazolamu.

Současné podávání midazolamu/ketaminu během isofluranové anestézie může mít za následek

výrazný kardiovaskulární účinek, zejména vznik arteriální hypotenze.

V průběhu anestézie isofluranem jsou sníženy tlumivé účinky propranololu na myokardiální

kontraktilitu, což naznačuje mírný stupeň aktivity β- receptorů.

Indukce aneztézie

Navození anestezie s obličejovou maskou je možné při použití až 5% isofluranu s premedikací nebo

bez ní.

Udržování anestézie

Anestézie se udržuje za použití 1,5 – 2,5% isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

KOČKY

MAC isofluranu u koček je přibližně 1,63%.

Premedikace

Isofluran může být použit s dalšími léky obvykle užívanými v režimu veterinární anestézie. Bylo

zjištěno, že následující léky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atrakurium, atropin,

diazepam, ketamin a oxymorfon. Léky používané k premedikaci je třeba vybrat pro pacienta

individuálně. Je třeba věnovat pozornost níže uvedeným možným interakcím.

Interakce:

Bylo zaznamenáno zhoršení několika kardio-respiratorních parametrů při intravenózním podání

midazolam-butorfanol u isofluranem indukovaných koček jako má epidurální fentanyl nebo

medetomidin. Bylo prokázáno, že isofluran snižuje citlivost srdce k adrenalinu (epinefrinu).

Indukce anestézie

Navození anestezie s obličejovou maskou je možné při použití až 4% isofluranu s premedikací nebo

bez ní.

Udržování anestézie

Anestézie se udržuje za použití 1,5 – 3% isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

OKRASNÉ PTACTVO

Je zaznamenáno jen málo hodnot MAC/ED

, např. 1,34% pro jeřába kanadského, 1,45% pro

poštovního holuba, snížené na 0,89% podáním midazolamu a 1,44% pro kakaduovité, snížené na

1,08% po podání analgetika butorfanol.

Bylo zaznamenáno užití isofluranové anestézie u mnoha druhů od malých ptáků jako zebřička až po

velké jako supi, orli a labutě.

Lékové interakce, kompatibilit

V literatuře je prokázána kompatibilita propofolu s isofluranovou anestezií u labutí.

Interakce:

Bylo zaznamenáno snížení MAC butorfanolem pro isofluran u kakaduů. Bylo zaznamenáno snížení

MAC midazolamem pro isofluran u holubů.

Indukce anestézie

Navození anestézie 3 - 5% isofluranem je obvykle rychlé. U labutí je zaznamenáno navození anestézie

s propofolem a následným udržováním isofluranem .

Udržování anestézie

Udržovací dávka závisí na druhu a jedinci.

2 – 3% jsou obecně přiměřená a bezpečná.

Pro některé druhy čápů a volavek postačí 0,6 - 1%.

Pro některé supy a orly může být potřeba až 4 – 5%.

Pro některé kachny a husy může být potřeba 3,5 – 4%.

Všeobecně ptáci velmi rychle odpovídají na změny koncentrace isofluranu.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

PLAZI

Isofluran je četnými autory považován za anestetikum volby pro mnoho druhů. Literatura uvádí jeho

použití u rozmanitých druhů plazů (např. různé druhy ještěrek, želv, leguánů, chameleonů a hadů).

byla u leguána pustinného stanovena na 3,14% při 35

C a 2,83% při 20

Lékové interakce, kompatibilit

Žádná specifická publikace o plazích nepopisuje kompatibilitu či interakce jiných léků při anestézii

isofluranem.

Indukce anestézie

Navození anestezie je obvykle rychlé s 2 - 4% isofluranu.

Udržování anestézie

1 – 3% je používaná koncentrace.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

POTKANI, MYŠI, KŘEČCI, ČINČILY, PÍSKOMILOVÉ, MORČATA A FRETKY

Isofluran je doporučován jako anestetikum u řady různých druhů malých savců.

Je uváděna MAC 1,34% pro myši a 1,38%, 1,46% a 2,4% pro potkany.

Lékové interakce, kompatibilit

Žádná specifická publikace o malých savcích nepopisuje kompatibilitu či interakce jiných léků při

anestézii isofluranem.

Indukce anestézie

Isofluran v koncentraci 2 – 3%.

Udržování anestézie

Isofluran v koncentraci 0,25 – 2%.

Ukončení anestézie

Ukončení anestézie je obvykle klidné a rychlé.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování isofluranem může vyústit v hlubokou respiratorní depresi. Proto musí být respirace

pozorně monitorována a podpořena, je-li třeba, dodáním kyslíku a/nebo asistovanou ventilací.

V případě vážné kardiopulmonální deprese musí být podávání isofluranu přerušeno, dýchací okruh

doplněn kyslíkem, zjištěna průchodnost dýchacích cest a zavedena asistovaná nebo řízená ventilace s

čistým kyslíkem.

Kardiovaskulární deprese musí být léčena látkami zvyšujícími objem plazmy, léky na zvýšení tlaku

krve, antiarytmiky a dalšími vhodnými prostředky.

4.11

Ochranné lhůty

Maso: Kůň: 2 dny

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Anestetika celková, halogenované uhlovodíky

ATCvet kód: QN01AB06

Farmakodynamické vlastnosti

Isofluran vyvolává bezvědomí působením na centrální nervový systém. Má malé nebo žádné

analgetické vlastnosti.

Stejně jako ostatní inhalační anestetika tohoto typu, isofluran oslabuje respiratorní a kardiovaskulární

systém. Isofluran je absorbován po nadýchání a rychle distribuován přes krevní řečiště do dalších tkání

včetně mozku. Jeho rozdělovací koeficient krev/plyn je 1,4 při 37

C. Absorpce a distribuce isofluranu

a eliminace nemetabolizovaného isofluranu plícemi jsou rychlé, s klinickými následky rychlé indukce

a probuzení a snadným a rychlým vedením hloubky anestézie.

Farmakokinetické údaje

Metabolismus isofluranu je minimální (asi 0,2%, především na anorganické fluoridy) a téměř všechen

podaný isofluran je vyloučen v nezměněné formě plícemi.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Nejsou obsaženy.

Inkompatibility

Isofluran je znám jako látka reagující se suchým sorbentem oxidu uhličitého na oxid uhelnatý. K

omezení rizika tvorby oxidu uhelnatého v uzavřených dýchacích přístrojích a možnosti zvýšení

karboxyhemoglobinové hladiny, absorbenty oxidu uhličitého by se neměly nechat vyschnout.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 30 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Zvláštní opatření při uchovávání

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte láhev ve vnějším obalu. Uchovávejte láhev dobře uzavřenou.

Druh a složení vnitřního obalu

Velikosti balení:

Krabice s 1 lahví obsahující 250 ml.

Jantarově

zbarvená

skleněná

láhev

(typ

III)

obsahující

přípravku.

Láhev

polypropylenový/polyethylenový šroubovací nepropustný uzávěr a hrdlo s manžetou z tvrzeného

polyethylenu, která nasedá na uzávěr a hrdlo láhve.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS KARIZOO, S.A.

Polígono Industrial La Borda

Mas Pujades, 11-12

08140 – CALDES DE MONTBUI (Barcelona)

Španělsko

REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

96/021/17-C

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20. 4. 2017

DATUM REVIZE TEXTU

Duben 2017

DALŠÍ INFORMACE

Výdej pouze na předpis veterinárního lékaře.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace