IRINOTECAN STRIDES 20 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU, INF CNC SOL 1X2ML/40MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
TRIHYDRÁT IRINOTEKAN-HYDROCHLORIDU (IRINOTECANI HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM)
Dostupné s:
Strides Arcolab International Limited, Watford
ATC kód:
L01XX19
Dávkování:
20MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X2ML, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 264/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls126308/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

Irinotecan Strides 20 mg/mlkoncentrát pro přípravuinfuzního roztoku

Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovouinformaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat,protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravekbyl předepsánvýhradněVám.Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejnéznámky onemocněníjako Vy.

Pokudseu vás vyskytnekterýkoli znežádoucích účinkůvzávažné míře nebo pokud se

u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, kterénejsou uvedeny vtéto příbalové informaci,

sdělte to svému lékaři.

Co naleznete v tétopříbalové informaci:

Co je Irinotecan Strides a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Irinotecan Strides používat.

Jak sepřípravek Irinotecan Strides používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak přípravek Irinotecan Strides uchovávat.

Další informace.

1. CojepřípravekIrinotecanStrides20mg/mlkoncentrátpropřípravkuinfuzního

roztoku a kčemu se používá

Irinotecan Strides patří do skupiny léků nazývaných cytostatika (protinádorové léky).

Irinotecan Strides se používá pro léčbu pokročilého karcinomu tlustého střeva a rekta u

dospělých, buď vkombinaci sjinými léky (např. 5-fluorouracil/kyselinafolinová,

bevacizumab, cetuximab,kapecitabin) nebo samostatně (monoterapie).

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekIrinotecanStrides20

mg/mlkoncentrát pro přípravku infuzního roztoku používat

Neužívejte přípravek Irinotecan Strides

jestliže jste alergický(á) na irinotecan hydrochlorid trihydrát nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku(uvedenou vbodě 6),

pokud máte jakoukoliv jinou střevní chorobu nebo střevní obstrukci v anamnéze,

jestliže kojíte,

jestliže máte zvýšené hladiny bilirubinu vkrvi (více nežtrojnásobekhorní hranice

normy),

jestliže máte těžké selhání kostní dřeně,

jestliže jste vešpatném celkovém zdravotním stavu (hodnoceno dle mezinárodního

standardu),

jestliže užíváte přírodní léčivé přípravkyobsahujícítřezalku tečkovanou(Hypericum

perforatum).

Přečtěte si prosím příbalovou informaci pro cetuximab, bevacizumab nebokapecitabin pro

další informace o kontraindikacích těchtoléčivýchpřípravků.

Upozornění a opatření

Tento léčivý přípravek je určen pouze pro dospělé.Pokud byl tento léčivý přípravek

předepsán dítěti, zkonzultujte to spříslušným lékařem.

Zvláštní opatrnosti je třeba také u starších pacientů.

Vzhledem ktomu, že přípravek Irinotecan Strides je protinádorový lék, bude vám podáván ve

zvláštním oddělení a poddohledem lékaře, který jeproškolen v užíváníprotinádorových léků.

Personál oddělení vám vysvětlí, co musíte běhemléčbya po léčbě dělat. Tato příbalová

informace vám pomůžesizapamatovat, že:

1) Prvních 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Strides

Během podávání přípravku Irinotecan Strides (30-90 min) a krátce pojehopodání se u vás

mohou objevit některé z následujících příznaků.

průjem

pocení

bolesti břicha

slzení očí

poruchy zraku

nadměrné slinění

Zdravotnický termínoznačujícítytopříznaky je akutní cholinergní syndrom, který je možné

léčit (atropinem). Pokud máte jakýkoliv ztěchto příznaků, okamžitě to řekněte svému lékaři,

kterývámposkytneveškerounezbytnou léčbu.

2) Od dne po léčbě přípravkem Irinotecan Strides do další léčby

Během tohoto období se u vás mohou objevit různé příznaky, které mohou být závažné a

mohou vyžadovat okamžitou léčbu nebo důkladný dohled.

Průjem

Pokud se váš průjem objeví více než 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Strides

(„opožděný průjem“), může to být závažné. Často se objeví asi 5 dnů po podání.

Průjem je třeba léčit okamžitě apoddůkladnýmdohledem.

Okamžitě po první tekuté stolici proveďte následující:

Užijte jakoukoliv léčbu proti průjmu, kterou vám lékařpředepsal, přesně tak, jak vám

řekl. Léčbu není možné bez konzultace lékaře měnit.

Doporučená protiprůjmová léčba je loperamid (4 mg pro první dávku a pak 2 mg každé

2 hodiny, také během noci). Stím je třeba pokračovat po dobu alespoň 12 hodin po

poslední tekuté stolici. Doporučená dávkaloperamidu se nesmí užívatdélenež 48

hodin.

Okamžitězačněte pítvelké množství vody a rehydratačních tekutin (například vodu,

sodovou vodu, šumivý nápoj, polévku nebo použijteperorální rehydratační terapii).

Okamžitěvyhledejtesvéhoošetřujícíholékařea řekněte mu o průjmu. Pokud nejste

schopen/na lékaře zastihnout, kontaktujte oddělení nemocnice, které dohlíží na léčbu

přípravkem Irinotecan Strides. Je velmi důležité, aby byli informování o průjmu.

Musíte okamžitěvyhledatlékaře nebo oddělení dohlížející na léčbu, pokud

máte nevolnost nebo zvracíte spolu s průjmem,

máte teplotu a také průjem,

máte i nadále průjem48 hodin po začátku léčby průjmu.

Upozornění!Neužívejte žádnou léčbu průjmu kromě té, kterou vám předepsalváš lékař,a

tekutinyvyjmenovanévýše. Postupujte dle pokynů vašeho lékaře. Protiprůjmová léčba se

nesmípoužívat kprevenci další epizody průjmu, i když se u vás vyskytl opožděný průjem

vpředchozích cyklech.

Teplota

Pokud se teplota těla zvyšuje nad 38°C, může to být známka infekce, zejména pokud máte

současně průjem. Pokud máte jakoukoliv teplotu (nad 38°C), kontaktujte okamžitě svého

lékaře nebo oddělení, aby vám mohliposkytnout veškeroupotřebnou léčbu.

Nevolnost a zvracení

Pokudtrpítenevolnostíanebo zvracením, kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo oddělení.

Snížený počet bílých krvinek (neutropenie)

Přípravek Irinotecan Strides může způsobovat pokles počtu některých zvašich bílých krvinek,

které hrají důležitou úlohu v boji s infekcemi. To je označováno jako neutropenie.

Neutropenie se často objevuje během léčby přípravkem Irinotecan Strides a jedočasná.

Váš lékařmápro vás zajistit pravidelné krevní testy, aby se mohly sledovat tyto bílé krvinky.

Neutropenie je závažná a měla by se okamžitě léčit a pečlivě sledovat.

Potíže sdýcháním

Pokud máte jakékoliv potíže sdýcháním, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Porušená funkce jater

Před zahájením léčby přípravkem Irinotecan Strides a před každým následujícím léčebným

cyklem semázkontrolovatfunkce jater (z vyšetření krve).

Pokud máte jeden nebo více zvýše uvedených příznaků poté, co se vrátíte znemocnice domů,

měli byste okamžitě kontaktovat lékaře nebo oddělení, které provádí dohled nad léčbou

přípravkem Irinotecan Strides.

Porucha funkce ledvin

Vzhledem ktomu, že tento léčivý přípraveknebyltestován na pacientech spotížemi

sledvinami, ověřte si prosím u vašeho lékaře, pokud máte sledvinami potíže.

Srdeční potíže

Pokud máte srdeční selhání, zvýšené riziko vzniku srdečního selhání nebo pokud jste

vminulosti podstoupili chemoterapii, promluvte si se svým lékařem, protože přípravek

Irinotecan Strides může způsobIt srdeční selhání. Funkce vašeho srdce bude vyšetřena před

léčboua během léčby přípravkem Irinotecan Strides a budou provedena opatření, aby se

minimalizovaly všechnyovlivnitelnérizikové faktory (například kouření, hypertenze a

hyperlipidemie).

Očkování

Informujte svého lékaře, pokud jste vposlední doběbyli očkováninebo je u vásočkování

vplánu.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste

užíval(a) vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To

platí také pro bylinné přípravky, silné vitamíny a minerály.

Některé léky mohou měnit účinky přípravku Irinotecan Strides, např. ketokonazol (pro léčbu

plísňovýchinfekcí), rifampicin (pro léčbu tuberkulózy) a některé léky pro léčbu epilepsie

(karbamazepin, fenobarbital a fenytoin), warfarin (antikoagulační přípravek používaný k

ředěníkrve) nebo jiné antikoagulanty, atazanavir (používaný pro léčbu HIV), cyklosporin

nebo takrolimus (používané pro utlumení imunitního systému vašeho těla) a vakcíny

(očkovací látky).

Bylinný lék ztřezalkytečkované(Hypericum perforatum) se nesmí užívat spolu spřípravkem

Irinotecan Strides a nesmí se užívat mezi léčebnými cykly, protože to může snižovat účinky

přípravku Irinotecan Strides.

Pokud potřebujete operaci, řekněte prosím svému lékaři nebo anesteziologovi, že tento léčivý

přípravek užíváte, protože to může měnit účinky některých léků používaných během operace.

Pokudužíváte přípravek Irinotecan Strides vkombinaci sléky, které obsahují

cetuximab, bevacuzimab nebokapecitabin, přečtěte si před použitím příbalovou

informaci těchto léčivých přípravků.

Těhotenství,kojeníaplodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Přípravek Irinotecan Strides senemápoužívat během těhotenství, pokud to není jednoznačně

nutné. Ženy vplodném věku semajívyvarovatotěhotnění.

Antikoncepční opatření je třeba používat u muže i ženy běhemléčbya po dobu minimálně

jednoho, resp. tří měsíců po ukončení léčby.Pokudjste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že

můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se sesvým lékařem dříve, než začnete

tento přípravek užívat.

Není známo, zda je přípravek Irinotecan Strides vylučován do mateřského mléka. Proto je

třeba kojení ukončit po dobu trvání léčby přípravkem Irinotecan Strides.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vněkterých případech může přípravek Irinotecan Strides způsobovatnežádoucíúčinky, které

ovlivňují schopnost řídit a používat nástroje nebo stroje. Kontaktujte svého lékaře nebo

lékárníka, pokud si nejste jistý/á.

Během prvních 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Strides můžete mít pocit závratě a

poruchy zraku. Pokud ktomu dojde, neřiďte, nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte

stroje.

Přípravek Irinotecan Strides obsahuje sorbitol.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Irinotecan Strides obsahuje méně než 1mmolsodíku(23mg) vjednom ml, tzn. je

prakticky„bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Irinotecan Strides 20 mg/mlkoncentrátpro přípravku infuzního

roztoku používá

Pouze pro dospělé.

Irinotecan Strides bude podáván jakoinfuze do vaší žíly v průběhu 30 až 90 minut.

Množstvíinfuze, které Vám bude podáno, bude záviset na Vašem věku, velikosti a celkovém

zdravotním stavu. Také bude záviset na jakékoliv jiné léčbě, kterou jste dostali pro léčbu vaší

rakoviny. Váš lékař vypočítá povrch vašeho těla v metrech čtverečních (m 2 ).

Pokud jste byli vminulosti léčeni 5-fluorouracilem, budete normálně léčeni samotným

přípravkem Irinotecan Strides s počáteční dávkou350 mg/m² každé 3 týdny.

Pokud jste vminulosti nedostávali chemoterapii, bude Vám normálně podáváno180

mg/m² přípravku Irinotecan Strides každé dva týdny.To bude následováno

kyselinoufolinovou a5-fluorouracilem.

Pokud jste léčenipřípravkem Irinotecan Strides vkombinaci scetuximabem, obdržíte

obvykle stejnou dávku přípravku Irinotecan jako vposledních cyklech předchozího

režimu sobsahem irinotekanu.

Pokud obdržíte přípravek Irinotecan Strides vkombinaci scetuximabem, musí být přípravek

Irinotecan Strides podáván minimálně 1 hodinu poskončeníinfuze cetuximabu.

Pokudbudete užívatpřípravek Irinotecan Strides vkombinaci scetuximabem, přečtěte si

příbalovou informaci cetuximabu.

Pokudbudete užívatpřípravek Irinotecan Strides vkombinaci sbevacuzimabem, přečtěte si

příbalovou informaci kbevacuzimabu.

Pokudbudete užívatpřípravek Irinotecan Strides vkombinaci skapecitabinem, přečtěte si

příbalovou informaci kekapecitabinu.

Co se týče aktuální léčby, postupujte dle pokynů svého lékaře.

Délka vaší celé léčby bude záviset napostupu (progresi) Vašeho onemocněnía na tom, jak se

cítíte. Váš lékař vám řekne, jak dlouho může vaše léčba trvat.

Tyto dávky mohou být upraveny Vaším lékařem v závislosti na Vašem stavu a jakýchkoliv

vedlejších účincích, které se u Vás mohou vyskytnout.

Pokud si myslíte, že jste užili více přípravku Irinotecan Strides, než jste měl/a, kontaktujte

svého lékaře.

4. Možnénežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít itentopřípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Váš lékař svámi tyto nežádoucí účinky prodiskutuje a vysvětlí rizika a

přínosy vaší léčby. Některé tyto nežádoucí účinkymohou být závažné. Pokud si všimnete

jakýchkoliv znásledujících nežádoucích účinků, řekněte to okamžitě svému lékaři, protože

možná budete potřebovat urgentní lékařskou péči (viz také informace vbodě „Zvláštní

opatrnosti při použití přípravku Irinotecan Strides je zapotřebí“).

Velmi časté: postihují více než 1 uživatele z 10

Anémie (snížený počet červených krvinek), který může způsobovat bledost kůže nebo

může způsobovat slabost nebo dušnost.

Neutropenie (snížený početurčitého typubílých krvinek), která zvyšuje riziko infekce.

Vkombinované terapii trombocytopenie (snížený počet krevních destiček), která

způsobuje vznik modřin a tendenci ke krvácení a abnormální krvácení.

Přimonoterapii:teplota a infekce.

Přimonoterapii: teplota bez infekce a bez souběžného těžkého poklesu počtuurčitého

typubílých krvinek (neutropénie).

Opožděný těžký průjem.

Přimonoterapii:těžká nevolnost a zvracení.

Ztráta vlasů (vlasyopětnarostou po ukončení léčby).

Vkombinované terapii přechodné mírné až střední zvýšení sérových hladin jaterních

enzymů (AST,ALT, alkalická fosfatáza) nebo bilirubinu.

Vkombinované terapii skapecitabinem všechny stupně nežádoucích lékových reakcí:

trombóza / embolie.

Časté: postihují 1 až10 uživatelů ze 100

Těžký přechodný akutní cholinergní syndrom:hlavní příznaky jsou definovány jako

časný průjem a různé jiné příznaky, jako je bolest břicha, zarudnutí, bolesti, svědění a

slzení očí (zánět spojivek), rýma (rhinitis), nízký krevní tlak, rozšíření krevních cév,

pocení, zimnice, pocit celkového nepohodlí a nemoci, závrať, zrakové poruchy, zúžení

zornic, slzení očí a zvýšené slinění, které se objevují běhempodávání přípravkunebo v

průběhu prvních 24 hodin poinfuzi přípravku Irinotecan Strides.

Přimonoterapii:trombocytopenie (snížený počet krevních destiček), která způsobuje

vznik modřin, tendenci ke krvácení a abnormální krvácení.

Přikombinované terapii:teplota a infekce.

Přikombinované terapii: teplota bez infekce a bez souběžného těžkého poklesu počtu

určitého typubílých krvinek (neutropenie).

Infekce spojené stěžkým poklesem počtuurčitého typubílých krvinek (neutropenie),

která vedlakúmrtí ve 3 případech.

Teplota spojená svýrazným poklesem počtuurčitého typubílých krvinek (febrilní

neutropenie).

Ztráta vody (dehydratace),často spojená sprůjmem anebo zvracením.

Zácpa.

Vkombinované terapii těžká nevolnost a zvracení.

Pocit slabosti (asténie).

Přimonoterapii:přechodné mírné až střední zvýšení sérových hladin jaterních enzymů

(transaminázy, alkalická fosfatáza) nebo bilirubinu.

Přikombinované terapii:přechodné výrazné zvýšené sérových hladin bilirubinu.

Přechodnémírné až střední zvýšení hladin kreatininu vkrvi.

Vkombinované terapii skapecitabinem všechny stupně nežádoucích lékových reakcí–

reakce zpřecitlivělosti, srdeční ischémie/infarkt a nežádoucí lékové reakce stupně 3 a 4:

febrilní neutropenie

Vkombinované terapii skapecitabinem a bevacuzimabem–stupeň 3 a 4 nežádoucích

lékových reakcí: neutropenie, trombóza/embolie, hypertenze a srdeční ischémie/infarkt.

Méně časté: postihují 1 až10 uživatelů z 1000

Mírné alergické reakce zahrnující zarudnutí a svědění kůže, kopřivku, zánět spojivek,

rhinitidu.

Mírná kožní reakce, mírné reakce v místěinfuze.

Časné účinky, jako jsou dechové potíže (dušnost).

Onemocnění plic projevující se jako dušnost, suchý kašel a inspirační(nádechové)

chrůpky (intersticiální plicní choroba).

Částečná nebo kompletní blokáda střev (střevníobstrukce, ileus), krváceníztrávicího

traktu.

Střevní zánět, způsobující bolesti břicha anebo průjem (stav známý jako

pseudomembranózní kolitida).

Renální insuficience(zhoršení funkce ledvin), nízký krevní tlak nebo kardio-cirkulační

selhání u pacientů, u nichž se objevily epizody dehydratace spojené s průjmem anebo

zvracením nebo sepsí.

Vzácné: postihují 1 až10 uživatelů z 10000

Těžká alergické reakce zahrnující otok rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo hrdla,

kterémohou způsobovat potíže s polykáním nebo extrémní potíže s dýcháním

(anafylaktická / anafylaktoidní reakce). Pokud ktomu dojde, řekněte to okamžitě svému

lékaři.

Časné účinky, jako je svalová kontrakce nebo křeče apocit necitlivosti(parestézie).

Zánět tlustého střeva způsobující bolesti břicha (kolitida zahrnující apendix, ischemická

a ulcerózní kolitida).

Střevní perforace(proděravění střevní stěny).

Ztráta chuti (anorexie), bolesti břicha, zánět sliznic.

Symptomatický nebo asymptomatický zánětslinivky břišní.

Zvýšený krevní tlak běhempodánía po podánípřípravku.

Snížené hladiny draslíku a sodíku vkrvi, většinou související sprůjmem a zvracením.

Velmi vzácné: postihují více než 1 uživatele z 10000

Přechodné poruchy řeči.

Zvýšené hladiny některých trávicích enzymů, které štěpí cukry (amyláza) a tuky

(lipáza).

Jeden případ periferní trombocytopenie sprotilátkami proti destičkám.

Pokud užíváte přípravek Irinotecan Strides vkombinaci sléky, které obsahují cetuximab,

bevacuzimab nebokapecitabin, některé nežádoucí účinky,jako je např. akneiformní vyrážka,

které se u vás mohou vyskytnout, souvisejí také stouto kombinací.Proto si prosím přečtěte

příbalovou informaci pro cetuximab, bevacuzimab nebokapecitabin.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli zuvedenýchnežádoucích účinkůnebo pokud se objeví

nežádoucí účinek, který není uveden vtéto příbalové informaci,prosím.sděltetosvému

lékaři.

5. Jak přípravekIrinotecan Strides 20 mg/ml Koncentrát pro přípravkuuchovávat

Uchovávejte mimodosah a dohleddětí.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutí data použití, které je uvedeno na obalu za „EXP“.

Doba použitelnosti sevztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Obsah lahvičkysemá použít bezprostředněpo prvnímotevřenílahvičky.

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na 12 hodin při teplotě 25°C a 24 hodin

při teplotě 2 až 8°C po naředění v 0,9% chloridu sodném nebo 5% roztoku glukosy. Z

mikrobiologického hlediska by se měl přípravek použít okamžitě.Není-li použit

okamžitě, odpovídá za dobu skladování po otevření a za podmínky uchovávání před

použitím uživatela tato doba by za normálních okolností neměla být delší než 24 hodin

při teplotě 2 až 8°C, pokud zředění neproběhlo za kontrolovaných a ověřených

aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Irinotecan Stridesobsahuje

Účinnou látkou je irinotecanihydrochloridumtrihydricum.

1 ml koncentrátu obsahuje 20mg irinotecanihydrochloridumtrihydricum,což

odpovídá17,33mg irinotecanum.

Jedna 2ml lahvička obsahuje 40mg irinotecanihydrochloridumtrihydricum.

Jedna 5ml lahvička obsahuje 100 mg irinotecanihydrochloridumtrihydricum.

Pomocnými látkami jsou sorbitol E420, kyselina mléčná, hydroxid sodný, kyselina

chlorovodíková a vodanainjekci.

Jak Irinotecan Strides vypadá a co obsahuje toto balení

Irinotecan Strides 20 mg/mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztoku je čirý, světle žlutý

roztok,prakticky prostýčástic.

Velikost balení:

1 x 2ml

1 x 5ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí oregistraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Strides Arcolab International Limited

Watford,Velká Británie

Výrobce

Strides Arcolab Polska SP.ZO.O.Warszawa,Polsko

Tento léčivý přípravek je registrován vČlenských státech EU pod následujícími názvy:

Nizozemsko: Irinotecan HCl-trihydraat Strides

Rakousko: Irinotecan Strides

Belgie: Irinotecan Strides

Bulharsko: Irinotecan Strides

Kypr: Irinotecan Strides

Česká republika: Irinotecan Strides

Německo: Irinotecan Strides

Dánsko: Irinotecan Strides

Estonsko: Irinotecan Strides

Řecko: Irinotecan Strides

Finsko: Irinotecan Strides

Francie: Irinotecan Strides Arcolab International

Maďarsko: Irinotecan Strides

Irsko: Irinotecan

Island: Irinotecan Strides

Itálie: Irinotecan Strides Arcolab International

Lotyšsko: Irinotecan Strides

Litva: Irinotecan Strides

Lucembursko Irinotecan Strides

Malta: Irinotecan Strides

Norsko: Irinotecan Strides

Polsko: Irinotecan Strides

Portugalsko: Irinotecano Strides

Rumunsko: Irinotecan Strides Arcolab International

Španělsko: Irinotecan Strides

Švédsko: Irinotecan Strides

Slovenská republika: Irinotecan Strides

Slovinsko: Irinotekan Strides Arcolab

Velká Británie: Irinotecan

Tato příbalová informace byla naposledyschválena

11.4.2012

Následující informace jsouurčenypouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod kpoužití-cytotoxické

Manipulace spřípravkem Irinotecan Strides

Podobně jako u všech protinádorových léků je třeba dbát opatrnosti i při manipulaci s

přípravkem Irinotecan Strides. Ředění by se mělo provádět za aseptických podmínek

školeným personálem na určeném místě. Je třeba provést opatření, aby se předešlo kontaktu

skůží a sliznicemi.

Pokyny kochraně pro přípravu infuzního roztoku Irinotecan Strides

Je třebapoužít ochrannou komoru, ochranné rukavice a také ochranný plášť. Pokud

není kdispozici ochranná komora, je třeba použítochrannou ústní maskua brýle.

Otevřenéobaly, jako jsou injekční lahvičky a infuzní láhve a použité kanyly, stříkačky,

katétry, zkumavky a zbytky cytostatikmajíbýt považovány za nebezpečný odpad a

mělyby se likvidovat dle místních pokynů pro manipulaci sNEBEZPEČNÝM

ODPADEM.

Vpřípadě únikuroztokupostupujte dle pokynů uvedených níže:

Je třeba nosit ochranný oděv.

Rozbité sklo je třeba sesbírat a umístit do nádoby na NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Kontaminované povrchy je třeba důkladně opláchnout velkým množstvím

studené vody.

Opláchnuté povrchy je třeba důkladně otřít a materiály použité pro otření je třeba

zlikvidovat jako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

Dojde-like styku přípravku Irinotecan Strides skůží,postiženouoblast je třeba

opláchnout dostatečným množstvím tekoucí vody a pak omýt mýdlem a vodou.

Vpřípadě kontaktu se sliznicemi omyjtepostiženouoblast dostatečným množstvím

vody. Pokud se u vás objeví jakékoliv potíže,vyhledejtelékaře.

Vpřípadě kontaktu přípravku Irinotecan Strides sočima proveďte výplach dostatečným

množstvím vody. Okamžitěvyhledejteoftalmologa.

Příprava infuzního roztoku

Irinotecan Strideskoncentrát pro přípravu infuzního roztoku je určen pro intravenózní

infuzi pouze ponaředění předpodáním vdoporučených roztocích, a to buď 0,9%

roztoku chloridu sodného proinfuzinebo 5% roztoku glukosyproinfuzi. Asepticky

odeberte požadované množství roztoku přípravku Irinotecan Strideskoncentrát pro

přípravu infuzního roztoku z lahvičky kalibrovanou stříkačkou a vstříkněte ji do 250ml

infuzního vaku nebo láhve.Roztok důkladně promíchejte otáčením vruce.

Infuz

Pokud je v lahvičkách nebo po rozpuštěnípozorovatelnýprecipitát,přípravek je nutno

zlikvidovat dle standardních postupů pro cytotoxické léčivé přípravky.

Dobauchovávání zředěného přípravkuje uvedena vpříbalové informaci.

Irinotecan Stridesnesmíbýt aplikován jako nitrožilní bolus nebo nitrožilní infuze kratší než

30 minut nebo delší než 90 minut.

Likvidace

Veškerýmateriál použitý pro přípravu, podání, nebo který byl jinak ve styku

spřípravkem Irinotecan Strides,majíbýt zlikvidován dle standardních místních postupů

pro zacházení scytotoxickými sloučeninami.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls126308/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Irinotecan Strides 20mg/mlkoncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1ml koncentrátu obsahuje 20mgirinotecani hydrochloridum trihydricum, ekvivalentní

17,33mg/mlirinotecanum.

Jedna2ml lahvička přípravkuIrinotecan Strides obsahuje 40mgirinotecani

hydrochloridum trihydricum.

Jedna5 ml lahvička přípravku Irinotecan Strides obsahuje 100 mgirinotecani

hydrochloridum trihydricum.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem:

Sorbitol E420 (45mg/ml)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3 LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát propřípravuinfuzníhoroztoku.

Čirý, světle žlutý roztokprakticky prostýčástic spH mezi 3,0 a 3,8 a osmolaritou mezi

270 a 392mosmol/l.

4 KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Irinotecan Strides je indikován pro léčbu pacientů s pokročilým kolorektálním

karcinomem:

v kombinaci s 5-fluorouracilem a kyselinoufolinovouu pacientů bez předchozí

chemoterapie pro pokročilou chorobu,

jako samostatný lék upacientů, u nichž došlo k selhání zavedeného léčebného

režimu obsahujícího 5-fluorouracil.

Irinotecan Strides vkombinaci scetuximabem je indikován pro léčbu pacientů

sdivokým typem KRAS u metastazujícího kolorektálního karcinomu exprimujícím

receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR), kterýmnebylo předléčeno

metastatické onemocnění nebou nichž selhalacytotoxickáterapie zahrnující irinotekan

(viz bod 5.1).

Irinotecan Strides vkombinaci s5-fluorouracilem, kyselinoufolinovoua

bevacizumabem jeindikován jako léčbaprvní volby u pacientů smetastatickým

karcinomem tlustého střeva nebo rekta.

Irinotecan Strides v kombinaci skapecitabinem s nebo bez bevacizumabu je indikován

pro první linii léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.

4.2 Dávkování a způsob podání

Pouze pro dospělé.Po zředěníje třebainfuzní roztok přípravkuIrinotecan Strides

infundovatdo periferní nebo centrální žíly.

Doporučené dávkování:

Vmonoterapii (projiždříve léčeného pacienta)

Doporučené dávkování přípravku Irinotecan Strides je 350mg/m² podávané jako

nitrožilníinfuze během 30 až 90 minut každé tři týdny (viz níže„Způsob podání“a

body4.4 a 6.6).

V kombinované terapii (pro dosud neléčené pacienty):

Bezpečnost a účinnost irinotekanu v kombinaci s 5-fluorouracilem (5FU) a kyselinou

folinovou(FA) bylahodnocenavnásledujícímdávkovacímschématu(viz bod 5.1):

Irinotekan s 5FU/FA každé 2 týdny.

Doporučená dávka přípravku Irinotecan Strides je 180mg/m² podaná jednou každé 2

týdny jako nitrožilníinfuze po dobu30 až 90 minut a následovaná infuzí s kyselinou

folinovou a5-fluorouracilem.

Pro dávkování a způsob podání spolu scetuximabem si přečtěte příbalovou informaci

ktomuto léčivému přípravku.

Normálně se užívá stejná dávka irinotekanu, jaká se podávala vposledních cyklech

předcházejícíchrežimuobsahujícímuirinotekan.Irinotekanse nesmí podávat časněji

než 1 hodinu po ukončeníinfuze cetuximabu.

Pro dávkování a způsob podání bevacizumabu si přečtěte souhrn údajů o přípravku

kbevacizumabu.

Pro dávkování a způsob podání kombinacekapecitabinu si prosím přečtěte bod 5.1 a

odpovídající bod vsouhrnu údajů o přípravku prokapecitabin.

Úprava dávky:

Irinotecan Strides by se měl podávat po dostatečném ústupu všech vedlejších účinků

na stupeň 0 nebo1 stupnice NCI-CTC (National Cancer Institute Common Toxicity

Criteria) a poté, co průjem související s léčbou zcela ustoupí.

Na začátku následné infuzní terapiemábýt dávka přípravku Irinotecan Strides a

případně 5FU snížena dle nejhoršího stupně nežádoucích účinků pozorovaných při

předchozíinfuzi.Léčba by se měla odložit o 1 až 2 týdny, aby se umožnila

rekonvalescence z nežádoucích účinků souvisejících s léčbou.

Při výskytu následujících vedlejších účinků je třeba snížit dávku o 15 až 20% u

přípravku Irinotecan Strides anebo případně u 5FU:

hematologická toxicita–neutropenie stupeň 4, febrilní neutropenie (neutropenie

stupeň 3 až 4 a teplota stupeň 2 až 4), trombocytopenie a leukopenie (stupeň 4),

nehematologická toxicita (stupeň 3-4).

Doporučenípro modifikaci dávky cetuximabu při podání vkombinaci sirinotekanem je

třeba dodržovat dle informací kproduktu pro tento léčivý přípravek.

Přečtěte si souhrn údajů o přípravku pro bevacizumab, kde jsou uvedeny modifikace

dávky bevacizumabu, pokud se podává vkombinaci spřípravkem Irinotecan

Strides/5FU/FA.

Vkombinaci skapecitabinem u pacientů ve věku 65 let a vícesedoporučuje snížení

počáteční dávkykapecitabinu na 800mg/m 2 dvakrát denně dle souhrnu údajů o

přípravku prokapecitabin.Přečtěte sidoporučení pro úpravu dávky vkombinovaném

režimu uvedeném vsouhrnu údajů o přípravku prokapecitabin.

Zvláštnískupiny pacientů:

Pacienti s poruchoufunkcejater:Přimonoterapiibyhladinabilirubinu v krvi(až3-

násobek horní hranice normy (HHN)) upacientů svýkonnostnímstavem≤2 měla

určit výchozí dávku přípravkuIrinotecan Strides.U těchto pacientů s

hyperbilirubinemiía protrombinovým časem delším než 50% je clearance irinotekanu

snížená (viz bod 5.2),a proto je riziko hematologické toxicityzvýšené.U této populace

pacientů je proto třebakontrolovatúplnýkrevní obrazkaždý týden.

U pacientů s hladinou bilirubinu až 1,5-násobku horní hranice normy (HHN) je

doporučená dávka přípravkuIrinotecan Strides 350mg/m².

U pacientů s hladinou bilirubinu od 1,5-do 3-násobku horní hranice normy je

doporučená dávka přípravku Irinotecan Strides200mg/m².

Pacienti s hladinou bilirubinu nad 3násobkem horní hranice normynemajíbýt

přípravkem Irinotecan Strides léčeni(viz body4.3. a 4.4).

U pacientů s jaterníinsuficiencíléčenýchirinotekanemv kombinacinejsou k dispozici

žádná data.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:PřípravekIrinotecan Stridessenedoporučujepro

použití u pacientů s poruchou funkce ledvin, protože u této populace nebyly provedeny

žádné studie.(Viz body4.4 a 5.2).

Starší lidé:U starších osob nebyly provedeny žádné farmakokinetické studie.Dávka by

však měla být zvolena u této populace opatrně, vzhledem k jejich vyššímu výskytu

snížených biologických funkcí.Tato populacemábýtintenzivněji sledována (viz bod

4.4).

Děti:Přípravek Irinotecan Stridesnesmípoužívat děti.

Způsob podání:

Irinotecan Strides je cytotoxický přípravek. Pro informace týkající se ředění a

zvláštních opatření pro likvidaci a další manipulaci viz bod 6.6.

Přípravek Irinotecan Stridesnemábýt aplikován jako nitrožilní bolus nebo nitrožilní

infuze kratší než 30 minut nebo delší než 90 minut.

Délka léčby:

Léčba přípravkem Irinotecan Stridesmápokračovat do objektivních známek progrese

choroby nebo neakceptovatelné toxicity.

4.3 Kontraindikace

Chronické zánětlivé střevní onemocnění anebo střevní obstrukce (viz bod 4.4).

Anamnéza těžkých reakcí přecitlivělosti natrihydrát irinotekan-hydrochloridu

nebona kteroukolivpomocnou látkuuvedenou vbodě 6.1. Bilirubin > 3násobek

horní hranice normy (viz bod 4.4).

Těžké selhání kostní dřeně.

WHO výkonnostní stav > 2

Současné užívání třezalky (viz bod 4.5)

Další kontraindikacetýkající secetuximabu nebo bevacizumabu nebo

kapecitabinu vizsouhrn údajů o přípravku (SPC)ktěmto léčivým přípravkům.

Kojení (viz body4.4 a 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití přípravku Irinotecan Stridesmábýt omezeno na zařízení specializované v

podávání cytotoxické chemoterapie a měl by se podávat pouze pod dohledem lékaře

kvalifikovaného v použití protinádorové chemoterapie.

Dle charakteru a incidence nežádoucích účinkůmůže býtpřípravek Irinotecan Strides

předepsán pouze v následujících případech po zvážení očekávaného přínosu proti

možným terapeutickýmrizikům:

u pacientů srizikovým faktorem, zejména těch svýkonnostním stavem dle WHO

= 2,

vněkolika vzácných případech, kde pacienti pravděpodobně nebudou dodržovat

doporučení týkající se nežádoucích účinků (potřeba okamžité a dlouhodobější

léčby průjmuvkombinaci s vysokým příjmem tekutin při vzniku pozdního

průjmu).Pro takové pacienty je doporučenpřísnýnemocniční dohled.

Je-li přípravek Irinotecan Strides používán v monoterapii, je obvykle předepsán dle

schématu podávání každé 3 týdny.Nicméně schématýdenní dávky (viz bod 5.1) je

možné zvážit u pacientů, kteří mohou potřebovat důkladnější sledování nebo kteří jsou

vystaveni obzvlášť velkému riziku těžké neutropenie.

Pozdní průjem

Pacientimajíbýt obeznámeni srizikem vznikupozdního průjmu, který se objevuje více

než 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Strides a kdykoliv před následujícím

cyklem.Vmonoterapii byl poinfuziirinotekanuprůměrný čas do objevení první tekuté

stolice 5 dnů.Pacientimajírychle informovat svého lékaře o jeho vzniku a okamžitě

začítpoužívatodpovídající terapii.

Pacienti se zvýšeným rizikem průjmu jsou ti, kteří podstoupili radioterapii abdominální

nebo pánevní oblasti, pacienti s výchozí hyperleukocytózou, pacienti s výkonnostním

stavem≥ 2 aženy.Pokud není správně léčen, může být průjem život ohrožující,

zejména v případě, žemápacient současně neutropenii.

Jakmile se objeví první tekutá stolice, měli by pacienti začít pít velké množství nápojů

obsahujících elektrolyty a měloby se okamžitě začítsodpovídající protiprůjmovou

léčbou.Tato protiprůjmová léčba bude předepsána oddělením, kde byl přípravek

Irinotecan Strides předepsán.Po propuštění z nemocnicemajípacienti obdržet

předepsaný lék, aby mohli léčit průjem okamžitě, jakmile se objeví.Dále musí

informovat svého lékaře nebo oddělení podávající přípravek Irinotecan Strides, pokud

se průjem objeví.

V současnosti se doporučenáléčba proti průjmu se skládá z vysokých dávek loperamidu

(4mg počáteční dávka a pak2mg po 2 hodinách).Tato léčbamápokračovat po dobu

12 hodin po poslední tekuté stolici a neměla by se upravovat.Za žádných okolností se

nemáloperamid podávat po dobu více než 48 následujících hodin v těchto dávkách z

důvodu nebezpečí vzniku paralytického ileu,aleani ne méně než 12 hodin.

Vedle protiprůjmové léčby jev případě průjmu spojeného s těžkou neutropenií (počet

neutrofilů < 500 buněk/mm 3 )třeba profylaktickypodávatširokospektrá antibiotika.

Vedle antibiotické terapie je doporučena hospitalizacez důvoduléčbyprůjmu v

následujícíchpřípadech:

průjem spojený shorečkou

těžký průjem (vyžadující intravenózní hydrataci).

průjem trvající déle než 48 hodin po úvodní vysokodávkové léčbě loperamidem.

Loperamidsenesmípodávat profylakticky, dokonce ani u pacientů, u nichž se objevil

pozdní průjem v předchozích cyklech.

U pacientů, kteří trpí těžkým průjmem, jevnásledných cyklechdoporučena redukce

dávky (viz bod 4.2).

Hematologické vyšetření

Během léčby přípravkem Irinotecan Strides je doporučenokontrolovatúplnýkrevní

obrazkaždý týden.Pacientimajíbýt obeznámeni srizikemneutropenie a významem

teploty.

Febrilní neutropenie(teplota > 38°Capočet neutrofilů≤ l000 buněk/mm 3 )mábýt

urgentně léčena v nemocnici pomocí širokospektrých intravenózních antibiotik.

U pacientů,u nichždošlo ktěžkým hematologickým příhodám,je doporučena redukce

dávky při následném podánípřípravku(viz bod 4.2).

U pacientů stěžkým průjmem je zvýšené riziko infekcí a hematologické toxicity.U

pacientů s těžkým průjmem je třeba provést vyšetření úplného krevního obrazu.

Jaterní insuficience

Na začátku a před každým cyklem semáprovést vyšetření jaterních testů.

U pacientů s hladinou bilirubinu1,5-až 3-násobkunormy je třebakaždý týden

kontrolovatúplnýkrevní obraz vzhledem k poklesu clearance irinotekanu (viz bod

5.2),a tím zvýšenémurizikuhematologické toxicity v této populaci.Přípravek

Irinotecan Strides senemápodávat u pacientů s hladinou bilirubinu > 3-násobek horní

hranice normy (viz bod 4.3).

Nauzea azvracení

Před každým podánímpřípravkemIrinotecan Strides je doporučena profylaktická léčba

antiemetiky.Nauzeaa zvraceníjsouudávány velmi často.Pacienti se zvracením

spojeným s pozdním průjmemmajíbýt hospitalizováni z důvodu léčby co nejdříve.

Akutní cholinergní syndrom

Pokud se objeví akutní cholinergní syndrom (definovaný jako časný průjem a různé jiné

příznaky, jako je pocení, abdominální křeče, slzení, mióza a salivace), je třeba aplikovat

atropin sulfát (0,25mg subkutánně), pokud není přítomna klinická kontraindikace (viz

bod4.8).U pacientů s astmatem je třeba opatrnosti.Upacientů, u nichž se vyskytl

akutní a těžký cholinergní syndrom,je doporučeno profylaktické podání atropin sulfátu

spolu s následnýmpodánímpřípravku Irinotecan Strides.

Poruchy dýchání

Intersticiálníplicní choroba, prezentující se jako plicní infiltráty,neníběhem léčby

irinotekanemčastá.Intersticiální plicní choroba může být fatální.Rizikové faktory,

které jsoupravděpodobněspojené s rozvojem intersticiální plicní choroby, zahrnují

použití pneumotoxických léků, radioterapie a kolonie stimulujících faktorů.Pacienti s

rizikovými faktorymajíbýt důkladně sledováni s ohledem na respirační příznaky před a

během léčbyirinotekanem.

Extravazace

I když neníirinotekan známý vezikant, je třeba opatrnosti, abyste se vyhnuli extravazaci

a místoinfuzeje třeba sledovat sohledem na známky zánětu.Pokud by došlo

kextravazaci, doporučuje se výplach místa a aplikace ledu.

Starší pacienti

Vzhledem k vyšší frekvenci snížených biologických funkcí u staršíchpacientů, zejména

jaterníchfunkcí, by se měla dávka přípravku Irinotecan Strides u této populaceurčovat

sopatrností (viz bod 4.2).

Chronické zánětlivé střevní onemocnění a/nebo střevní obstrukce

Pacienti nesmí být léčeni pomocí přípravku Irinotecan Stridesdo ústupu střevní

obstrukce (viz bod 4.3).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U této populace nebyly provedeny žádné studie.(viz body4.2 a 5.2).

Srdeční poruchy

Případyischemiemyokardu po léčbě irinotekanembyly pozorovány především u

pacientů sonemocněním srdce, jinými známými riziky onemocnění srdce nebopo

předchozí cytotoxickéchemoterapii(viz bod 4.8).

Vdůsledku tohomají býtpacienti se známými rizikovými faktory důkladně

monitorováni a je třebapřijmout takováopatření, aby se minimalizovalyvšechny

ovlivnitelnérizikové faktory (např. kouření, hypertenze a hyperlipidemie).

Imunosupresivní účinky / zvýšená citlivost na infekce

Podávání živých nebo živých atenuovaných vakcín u imunokompromitovaných

pacientů vdůsledku chemoterapeutik vč.irinotekanu může způsobit těžké nebo fatální

infekce.Vakcinaci živou vakcínou je třeba se vyhnout u pacientů, kteří dostávají

irinotekan.Jemožné podávat mrtvé nebo inaktivované vakcíny. Odpověď na takové

vakcíny však může být snížená.

Jiné

Vzhledem ktomu, že přípravek Irinotecan Strides obsahuje sorbitol, není vhodný v

případě hereditární intolerance fruktózy.

Vzácné případy renální insuficience, hypotenze nebo cirkulačního selhání byly

pozorovány u pacientů, u nichž se objevily epizody dehydratace spojené s průjmem

anebo zvracením nebo sepsí.Antikoncepční opatření je třeba používat běhemléčbya

minimálně tři měsíce pojejímukončení (viz bod 4.6).

Současné podávání irinotekanu spolu se silným inhibitorem (např. ketokonazol) nebo

induktoremenzymu CYP3A4 (např. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenytoin,

třezalka) může změnit metabolismus irinotekanu a je třeba se mu vyhnout(vizbod

4.5).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1mmol sodíku(23mg) v jednom ml, tzn. je

prakticky„bez sodíku“.

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce mezi irinotekanem a neuromuskulárními blokátory není možné vyloučit.

Vzhledem k tomu, že má přípravek Irinotecan Strides anticholinesterázovou aktivitu,

léky s anticholinesterázovou aktivitou mohou prodloužit neuromuskulární blokádu

suxamethonia a neuromuskulární blokádanedepolarizujících léků může být

antagonizována.

Několikstudiíukázalo, že souběžnépodávání CYP3A-indukujících antikonvulziv(např.

karbamazepin, fenobarbitalnebo fenytoin) vede k sníženíexpozici irinotekanu,

SN-38 a SN-38 glukuronidu a sníženífarmakodynamickýchúčinků.Účinky takových

antikonvulziv se odrazily snížením plochy pod křivkou SN-38 a SN-38G o 50 % nebo

více.

Indukce enzymů cytochromu P450 3A, zvýšená glukuronidace a zvýšená biliární

exkrece pak mohou hrát dále úlohu ve snížené expozici irinotekanu a jeho metabolitům.

Studie ukázala, že současné podávání ketokonazolu vedlo ve snížení plochy pod křivkou

APCo87% a zvýšení plochy pod křivkou u SN-38o109% ve srovnání se

samostatným podávánímirinotekanu.

Opatrnosti je třeba u pacientů, kteří současně užívají léky, které inhibují (např.

ketokonazol) nebo indukují (např. rifampicin, karbamazepin, fenobarbital nebo

fenytoin) lékový metabolismus cestoucytochromu P450 3A4.Současné podávání

irinotekanu spolu s inhibitory/induktory této metabolické cesty může změnit

metabolismusirinotekanu a je třeba semuvyhnout (viz bod 4.4).

Vmalé farmakokinetické studii (n=5), v níž bylirinotekan350mg/m 2 podáván

současně s třezalkou(Hypericum perforatum) vdávce 900mg, byl pozorován 42%

pokles plazmatické koncentrace účinného metabolituirinotekanu SN-38.

Třezalka snižuje plazmatické hladiny SN-38.Z tohoto důvodunemábýt třezalka

podávána společně sirinotekanem(viz bod 4.3).

Současné podávání 5-fluorouracilu / kyselinyfolinové v kombinovaném režimu nemění

farmakokinetikuirinotekanu.

Atazanavir-sulfát.Současné podávání atazanavir-sulfátu, inhibitoru CYP3A4 a

UGT1A1 má potenciál zvyšovat systémovouexpozici SN-38, což je účinný metabolit

irinotekanu.Lékaři tomajízohlednit při současném podávání těchto léků.

Interakce běžnépro všechny cytotoxické přípravky:Použití antikoagulanciíje běžné

vdůsledku zvýšeného rizika trombotických událostí u nádorových onemocnění. Pokud

jsou indikovánaantikoagulanciazeskupiny antagonistů vitamínu K, je nutná zvýšená

frekvence monitorování INR (Mezinárodní normalizovaný poměr) v důsledku jejich

úzkého terapeutického indexu, vysoké intraindividuální variabilitykrevní

trombogenicity a možnosti interakce mezi perorálními antikoagulanciia

protinádorovou chemoterapií.

Souběžné použití je kontraindikováno

-Vakcína proti žluté zimnici:riziko fatální generalizované reakce na vakcíny.

Souběžné použití není doporučeno

-Živé atenuované vakcíny (s výjimkou žluté zimnice):riziko systémového, případně

fatálního onemocnění (např. infekce).Riziko je zvýšené u subjektů, kteréjsou již

imunosuprimoványjejich základní chorobou.

Použití inaktivované vakcíny, kde existuje (poliomyelitida).

-Fenytoin:Riziko exacerbace křečí plynoucí zesníženého vstřebávání fenytoinu

trávicím traktem vlivem cytotoxického léku anebo riziko zvýšení toxicity vdůsledku

zvýšeného jaterního metabolismu fenytoinu.

Souběžné použití, které jetřeba zohlednit

-Cyklosporin, takrolimus:nadměrná imunosuprese srizikem lymfoproliferace.

Nejsou dostupné žádné údaje o tom, že by bezpečnostní profilirinotekanu byl ovlivněn

cetuximabem a naopak.

V jedné studii byly koncentraceirinotekanupodobnéu pacientů dostávajících bolus

irinotekanu/5FU/FA (125mg/m 2 irinotekanu, 500mg/m 2 5-FU a 20mg/m 2

leukovorinu, podané v opakovaných 6týdenních cyklech,sestávajících ztýdenní léčby

po dobu 4 týdnů, následované2-týdenním klidem) samostatně a v kombinacis

bevacizumabem.Plazmatické koncentrace SN-38, účinného metabolituirinotekanu,

byly analyzovány vpodskupině pacientů (přibližně30 vkaždémléčebném rameni).

Koncentrace SN-38 byly v průměru o 33% vyšší u pacientů, kteří dostávali bolus

irinotekanu/5FU/FA v kombinaci s bevacizumabem ve srovnání se samotným bolusem

irinotekanu/5FU/FA.Vzhledem kvysoké variabilitě mezi pacienty a omezenému

odběru vzorků je nejisté,zdazvýšení hladin SN-38 bylo vdůsledku bevacizumabu.

Vyskytlo se malé zvýšenívýskytuprůjmu stupně 3/4 a nežádoucí leukopenie vrameni

sbevacizumabem.

Více případůsnížení dávkyirinotekanu bylo hlášené u pacientů, kteří dostávali

irinotekan/5FU/FA vkombinaci sbevacizumabem.

Pacienti, u nichž dojde kevzniku těžkého průjmu, leukopenie nebo neutropenie

sbevacizumabem airinotekanem vkombinaci,majímít upravenou dávkuirinotekanu

dle specifikací vbodě 4.2.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici informace o použitíirinotekanu u těhotných žen.Bylo zjištěno, že

irinotekanjeembryotoxický a teratogenní u zvířat (viz bod 5.3).Na základě výsledků

studií na zvířatech a mechanismu účinkuirinotekanu se nedoporučuje používat tento

přípravek během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.Výhody léčby je třeba

zvážit proti možnému riziku pro plod vkaždém jednotlivém případě.

Ženy vproduktivnímvěku

Muži a ženy vproduktivním věku musí používat účinnou antikoncepci během léčby a

po jejím u končení jeden měsíc (muži), resp. 3 měsíce (ženy).

Fertilita

Neexistují žádné údaje u člověka o vlivuirinotekanu nafertilitu.U zvířat byly

dokumentovány nežádoucí účinkyirinotekanu nafertilitupotomků (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda jeirinotekan vylučován do lidského mléka.U laktujících potkanů byl

C-irinotekan detekován v mléce.Z důvodu možnosti nežádoucích reakcí u kojenců je

proto třeba v průběhu léčby přípravkemIrinotekan kojení přerušit (viz bod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacientimajíbýtupozorněnina možnost závratínebo poruch zraku, které se mohou

objevovat do 24 hodin po podání přípravku Irinotecan Strides amajíbýt poučeni, aby

neřídili aneobsluhovalistroje v případě, že se tyto příznaky objeví.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky uvedenépodrobněvtéto částisevztahují kirinotekanu.Není známo,

že by bezpečnostní profilirinotekanu byl ovlivněn cetuximabem a naopak.Vkombinaci

scetuximabem byly hlášeny další nežádoucí účinky mimo ty, které jsou očekávané u

cetuximabu (jako je akneiformní vyrážka v88%).Pro informace o nežádoucích

účincíchirinotekanu vkombinaci scetuximabem si přečtěte také odpovídající souhrn

údajů o přípravku.

Pro informace o nežádoucích účincích vkombinaci sbevacizumabem si přečtěte souhrn

údajů o přípravku pro bevacizumab.

Nežádoucí lékové reakce hlášené u pacientů léčenýchkapecitabinem vkombinaci

sirinotekanem kromě těch, které jsou pozorovány vmonoterapii skapecitabinem nebo

zaznamenané svyšší frekvencí ve srovnání smonoterapiíkapecitabinem zahrnují:velmi

časté–všechny stupně nežádoucích lékových reakcí:trombóza / embolie;časté–

všechny stupně nežádoucích lékových reakcí:reakce zpřecitlivělosti, srdeční

ischémie/infarkt;časté–, nežádoucí lékové reakce stupně 3 a 4:febrilní neutropenie.

Kompletní informace o nežádoucích reakcíchkapecitabinu si přečtětevsouhrnuúdajů

o přípravku prokapecitabin.

Nežádoucí lékové reakce stupně 3 a 4 hlášené u pacientů léčenýchkapecitabinem

vkombinaci sirinotekanem a bevacizumabem kromě těch, které jsou pozorovány

vmonoterapii skapecitabinem nebo zaznamenané svyšší frekvencí ve srovnání

smonoterapiíkapecitabinem,zahrnují:časté–stupeň 3 a 4 nežádoucích lékových

reakcí:neutropenie, trombóza/embolie, hypertenze a srdečníischemie/infarkt.Pro

kompletní informace o nežádoucích reakcíchkapecitabinu a bevacizumabu si přečtěte

odpovídající souhrn údajů o přípravku prokapecitabin a bevacizumab.

Následující nežádoucí účinky, které jsou možná nebo pravděpodobně spojené s

podávánímirinotekanu,byly hlášeny u765 pacientůpři doporučené dávce350mg/m²

v monoterapii a u 145 pacientů léčenýchirinotekanem v kombinované terapii s5FU/FA

ve schématu po 2 týdnech s doporučenou dávkou 180mg/m².

Nejčastější nežádoucí lékové reakce jsou časný a pozdní průjem, neutropenie, anémie,

trombocytopenie, alopecie a teplota při chybění infekce.Toxicita snižující dávku a

závažné nežádoucí lékové reakce, které vyžadují okamžitou lékařskou péči,jsou časný

a pozdní průjem, který je těžký a perzistující, neutropenie, nevolnost a/nebo zvracení a

potížes dýcháním.

Odhad frekvence:velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000

až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné(<1/10000).

Infekce a infestace

Méně časté:upacientů, u nichž došlo ksepsi,byla pozorována renální insuficience,

hypotenze nebo kardiocirkulační selhání:

Poruchy krve a lymfatického systému

Neutropenie je dávku limitující toxický účinek.Neutropenie byla reverzibilní a nebyla

kumulativní. Průměrný počet dnů do dosažení dna byl8 dnů bez ohledu na použití

monoterapie nebo kombinované terapie.

Vmonoterapii:

Velmi časté:neutropenie byla pozorována u78,7% pacientů a byla těžká (počet

neutrofilů < 500buněk/mm 3 )u 22,6% pacientů.Z hodnotitelných cyklů mělo 18%

pacientůpočetneutrofilůnižšínež1000buněk/mm 3 včetně 7,6%pacientůs počtem

neutrofilů < 500buněk/mm 3 .

Úplnéúpravy stavubylo obvykle dosaženo 22. den.

Anémie byla hlášena asi u 58,7% pacientů (8% s hemoglobinem <8g/dl a 0,9% s

hemoglobinem < 6,5g/dl).

Případyinfekce se objevily asi u 10,3% pacientů (2,5% cyklů) a byly spojeny s

těžkou neutropenií asi u5,3% pacientů (1,1% cyklů) a způsobily smrtve2

případech.

Časté:horečka s těžkou neutropeniíbyla hlášena u 6,2% pacientů av1,7% cyklů.

Trombocytopenie < 100000buněk/mm 3 byla pozorována u 7,4% pacientů av1,8%

cyklůa u0,9%pacientůs počtemtrombocytů ≤50000buněk/mm 3 av0,2% cyklů.

Téměř všichni pacienti se uzdravili do 22. dne.

Vkombinované terapii:

Velmičasté:neutropeniebylapozorovánau 82,5% pacientů a byla těžká (počet

neutrofilů < 500buněk/mm 3 ) u 9,8% pacientů.

Z hodnotitelných cyklů mělo 67,3% počet neutrofilůnižšínež1000buněk/mm 3

včetně 2,7% s počtem neutrofilů < 500buněk/mm 3 .

Úplného uzdravení bylo obvykle dosaženo během 7 až 8 dnů.

Anémie byla hlášena u 97,2% pacientů (2,1% s hemoglobinem <8g/dl).

Trombocytopenie (< 100000buněk/mm 3 ) byla pozorována u 32,6% pacientů av

21,8% cyklů.

Nebyla pozorovánaani jednatěžká trombocytopenie (< 50000buněk/mm 3 ).

Časté:horečka s těžkou neutropenií byla hlášena u 3,4% pacientů av0,9% cyklů.

Infekce se objevilyasi u 2% pacientů (0,5% cyklů) a byly spojeny s těžkou

neutropenií asi u2,1% pacientů (0,5% cyklů) a způsobily smrtv1 případě.

Velmi vzácné:jeden případ periferní trombocytopenie santitrombocytárními

protilátkami byl zaznamenán po uvolněníirinotekanuna trh.

Poruchy imunitního systému

Méně časté:mírné alergické reakce.

Vzácné:anafylaktické/ anafylaktoidní reakce.

Poruchy nervového systému

Velmivzácné:přechodné poruchy řeči spojené sinfuzíirinotekanu.

Srdeční poruchy

Vzácné:byla hlášena hypertenze běheminfuzea po infuzi.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Méně časté:intersticiální plicní onemocnění prezentující se jako plicníinfiltráty.Také

byly hlášené časné účinky, jako je dušnost (viz bod 4.4).

Gastrointestinální poruchy

Pozdní průjem

Průjem (který se objevuje více než 24 hodin po podání) jedávku limitujícítoxicitou

přípravkuIrinocekan Strides.

Vmonoterapii:

Velmi časté:těžký průjem byl pozorován u 20% pacientů, kteří dodržovali

doporučení pro léčbu průjmu.Z hodnotitelných cyklů mělo 14% těžký průjem.

Průměrný čas do objevení první tekuté stolice byl 5 dnů poinfuziirinotekanu.

Vkombinované terapii:

Velmi časté:těžký průjem byl pozorován u 13,1% pacientů, kteří dodržovali

doporučení pro léčbu průjmu.Z hodnotitelných cyklů mělo 3,9% těžký průjem.

Méně časté:byly hlášeny případy pseudomembranozní kolitidy, z nichž byl jeden

doložen bakteriologicky(Clostridium difficile).

Nauzeaa zvracení

Vmonoterapii:

Velmi časté:nauzeaa zvracení byly závažné asi u 10% pacientů léčených antiemetiky.

Vkombinované terapii:

Časté:byla pozorována nižší incidence těžkénauzeya zvracení (2,1%, resp. 2,8%

pacientů).

Dehydratace

Časté:epizody dehydratace často spojené sprůjmem a/nebo zvracením.

Méně časté:případy renální insuficience, hypotenze nebo kardio-cirkulačního selhání

byly pozorovány u pacientů, u nichž se objevily epizody dehydratace spojené s

průjmem a/nebozvracením.

Další gastrointestinální poruchy

Časté:zácpa související sirinotekanem anebo loperamidem byla pozorována

snásledujícím výskytem:

vmonoterapii:u méně než 10% pacientů,

vkombinované terapii:u 3,4% pacientů.

Méně časté:intestinální obstrukce, ileus nebo gastrointestinální krvácení.

Vzácné:kolitida zahrnujícítyflitidu, ischemickou a ulcerózníkolitidua intestinální

perforaci.

Sléčbou irinotekanem jsou spojené případy symptomatické nebo asymptomatické

pankreatitis.

Další mírné účinky zahrnují anorexii, bolesti břicha a mukositidu.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:reverzibilní alopecie.

Méně časté:mírnékožní reakce.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Vzácné:byly hlášeny časné účinky, jako je svalová kontrakce nebo křeče a parestézie.

Celkové poruchy a reakce vmístě aplikace

Velmi časté:teplota při chybění infekce a bez souběžné těžkéneutropenieseobjevily u

12% pacientů léčených vmonoterapii.

Časté:

Akutní cholinergní syndrom

Těžký přechodný akutní cholinergní syndrom byl pozorován u 9% pacientů

léčených v monoterapii a u1,4% pacientů léčených v kombinované terapii.Hlavní

příznaky byly definovány jako časný průjem a různé jiné příznaky, jako jsou bolest

břicha,konjunktivitida, rinitida, hypotenze, vazodilatace, pocení, zimnice, malátnost,

závratě, poruchy zraku, mióza, slzení a zvýšené slinění, které se objevují během nebo v

průběhu prvních 24 hodin poinfuzitrihydrátuirinotekan-hydrochloridu-.Tyto

příznaky mizí po podání atropinu (viz bod4.4).

Astenie byla závažná u méně než 10% pacientů léčených vmonoterapii a u 6,2%

pacientů léčených vkombinované terapii.Kauzální vztah kirinotekanu nebyl jasně

stanoven.

Teplota při chybění infekce a bez souběžné těžkéneutropenieseobjevilau 6,2%

pacientů léčených vkombinované terapii.

Méně časté:byly hlášené mírné reakce vmístěinfuze.

Vyšetření

Velmi časté:vkombinované terapii byly pozorovány přechodné sérové hladiny (stupeň

1 a 2) u ALT (alanin aminotransferáza), AST (aspartát aminotransferáza), alkalické

fosfatázy nebo bilirubinu u 15%,11%,11% resp.10% pacientů při chybění

progresivníchjaterníchmetastáz.

Časté:vmonoterapii bylo pozorováno přechodné a mírné až střední zvýšení sérových

hladin některé z transamináz, alkalické fosfatázy nebo bilirubinu u 9,2%, 8,1% resp.

1,8% pacientů při chybění progresivníchjaterníchmetastáz.Přechodné a mírné až

střední zvýšení sérových hladin kreatininu bylo pozorováno u 7,3% pacientů.

Vkombinované terapii bylo pozorováno přechodné zvýšení sérových hladin bilirubinu

na stupeň 3 u 1% pacientů (nebyl pozorován žádný stupeň 4).

Vzácné:hypokalémie a hyponatrémie většinou související sprůjmem a zvracením.

Velmi vzácné:zvýšení amylázy anebo lipázy.

4.9 Předávkování

Vyskytly se zprávyo předávkování při dávce přibližně do dvojnásobku doporučené

terapeutické dávky,cožmůže být fatální.Nejvýznamnější hlášené nežádoucí reakce

byly těžkáneutropeniea těžký průjem.

Neexistuje žádné specifické antidotum proirinotekan.Maximální podpůrnáléčbamá

být zavedena pro prevenci dehydratace v důsledku průjmu a pro léčbu jakékoliv

infekční komplikace.

5 FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antineoplastické látky, jiné antineoplastické látky.ATC

kód:L01XX19

Experimentální údaje

Irinotekan je semisyntetický derivátkamptotecinu.Jde o protinádorovou látku, která

působí jako specifický inhibitor DNA topoizomerázy I. Je metabolizován

karboxylesterázou ve většině tkání na SN-38, o němž bylo zjištěno, že je účinnější než

irinotekan v purifikované topoizomeráze I a má výraznější cytotoxický účinek než

irinotekan proti různým myším a lidským nádorovým buněčným liniím.Inhibice DNA

topoizomerázy Iirinotekanem nebo SN-38 indukuje léze jednořetězcovéDNA, které

blokují DNA replikační vidlici a jsou zodpovědné za cytotoxicitu.Bylo zjištěno, že

tato cytotoxická aktivita je nezávislá na čase a že je specifická pro S fázi.

In vitronebylo zjištěno, žebyirinotekan a SN-38bylyvýznamněrozpoznáványP-

glykoproteinemMDR,a vykazují cytotoxické aktivity proti buněčným liniím

rezistentním na doxorubicin a vinblastin.

Irinotekan má dále širokou protinádorovou účinnostin vivoproti myším nádorovým

modelům(duktální adenokarcinompankreatu P03, adenokarcinom prsu MA16/C,

adenokarcinom tlustého střeva C38 a C51) a proti lidským xenograftům

(adenokarcinom tlustého střeva Co-4, adenokarcinom prsu Mx-1, adenokarcinomy

žaludku ST-15 a SC-16).Irinotekan je také účinný proti nádorům exprimujícímP-

glykoprotein MDR (vinkristin a doxorubicinrezistentní P388 leukémie).

Vedle protinádorové aktivity přípravkuIrinotekan Strides je nejvýznamnějším

farmakologickýmúčinkemirinotekanu inhibice acetylcholinesterázy.

Klinické údaje

Vkombinované terapii pro léčbu první liniemetastatického kolorektálního

karcinomu

Vkombinované terapii skyselinoufolinovou a 5-fluorouracilem

Studie fáze III byla provedena u 385 dříve neléčených pacientů s metastatickým

kolorektálním karcinomem léčených buďv2-týdennímrežimu(viz bod 4.2),nebov

režimupodávání každý týden.V režimu podávání každé 2 týdny je 1. den podání

trihydrátuirinotekan-hydrochloriduvdávce 180mg/m² každé 2 týdny následováno

infuzíkyselinyfolinové(intravenózníinfuze 200mg/m² po dobu 2hodin) a 5-

fluorouracilu (intravenózní bolus 400mg/m² následovaný intravenózníinfuzí

600mg/m² po dobu 22 hodin).2. den jsou kyselinafolinová a 5-fluorouracil podány ve

stejné dávce a schématu.V týdenním schématu je podánítrihydrátuirinotekan-

hydrochloriduv dávce 80mg/m² následovánoinfuzí kyselinyfolinové(500mg/m²

podáno jako 2-hodinová intravenózníinfuze) a pak 5-fluorouracilem (2300 mg/m²

podáno jako24 hodinová intravenózníinfuze) po 6 týdnů.

Ve studii kombinované terapie s 2 režimy popsanými výše byla účinnostirinotekanu

hodnocena u198 léčených pacientů:

Kombinované režimy (n=198) Týdenní plán (n=50) Plán každé 2 týdny (n =

148)

Trihydrát irinotekan-

hydrochloridu+5FU/FA 5FU/FATrihydrát

irinotekan-

hydrochloridu

+5FU/FA 5FU/FATrihydrát

irinotekan-

hydrochloridu

+5FU/FA 5FU/FA

Rozsah

odpovědi

40,8 * 23,1 * 51,2 * 28,6 * 37,5 * 21,6 *

Hodnota pp<0,001 p=0,045 p=0,005

Medián

času do

progrese

(měsíce) 6,7 4,4 7,2 6,5 6,5 3,7

Hodnota pp<0,001 NS p=0,001

Medián

trvání

odpovědi

(měsíce) 9,3 8,8 8,9 6,7 9,3 9,5

Hodnota pNS p=0,043 NS

Medián

trvání

odpovědi

a

stabilizace

(měsíce) 8,6 6,2 8,3 6,7 8,5 5,6

hodnota p p<0,001 NS p=0,003

Medián

dobydo

selhání

léčby

(měsíce) 5,3 3,8 5,4 5,0 5,1 3,0

Hodnota pp=0,0014 NS p<0,001

Medián

přežití

(měsíce) 16,8 14,0 19,2 14,1 15,6 13,0

Hodnota pp=0,028 NS p=0,041

5FU:5-fluorouracil

FA:Kyselinafolinová

NS:nesignifikantní

*:Populační analýza dle protokolu.

V týdenním plánu byla incidence těžkého průjmu 44,4% u pacientů léčených

irinotekanem v kombinaci s 5FU/FA a 25,6% u pacientů léčených samotným 5FU/FA.

Incidence těžkéneutropenie(počet neutrofilů < 500buněk/mm 3 ) byla 5,8% u pacientů

léčenýchirinotekanemvkombinaci s 5FU/FA a 2,4% u pacientů léčených samotnou

5FU/FA.

Dále pak, medián časudo úplné deteriorace výkonnostního stavu byl významně delší

u skupinyirinotekanu vkombinaci než u skupiny samostatné5FU/FA (p=0,046).

Kvalita života byla hodnocena v této studii fáze III pomocí dotazníku EORTC QLQ-

C30.Dobadoúplnédeterioracenastávalavždypozději u skupin sirinotekanem.Vývoj

celkového zdravotního stavu / kvality životabyl trochu lepší u skupiny

vkombinacisirinotekanem, i když nebyl významný a ukazoval, že účinnost

irinotekanu v kombinaci by mohla být dosažena bez ovlivnění kvality života.

Vkombinované terapii s bevacizumabem

Fáze III randomizované dvojitě zaslepené klinické studie saktivní kontrolou hodnotila

bevacizumab vkombinaci sirinotekanem/5FU/FA jako první linii léčby pro

metastatický karcinom tlustého střeva nebo rekta (studie AVF2107g).Přidání

bevacizumabu ke kombinaciirinotekanu/5FU/FA vedlo ke statisticky významnému

zvýšení celkového přežití.Klinický přínos měřený dle celkového přežití byl

zaznamenán u všech předem specifikovaných podskupin pacientů zahrnujících skupiny

definované dle věku, pohlaví, výkonnostního stavu, lokalizace primárního nádoru,

počtu postižených orgánů a trvání metastatického onemocnění.Viz také souhrn údajů o

přípravku pro bevacizumab.Výsledky účinnosti studie AVF2107g jsou uvedeny v

následující tabulce.

AVF2107g

Rameno 1

irinotekan/5FU/FA

+ Placebo Rameno 2

irinotekan/5FU/FA

+ Avastin a

Počet pacientů 411 402

Celkové přežití

Medián přežití(měsíce) 15,6 20,3

95% Interval spolehlivosti 14,29–16,99 18,46–24,18

Poměr rizika b 0,660

Hodnota p 0,00004

Přežití bez progrese

Medián přežití(měsíce) 6,2 10,6

Poměr rizika b 0,54

Hodnota p < 0,0001

Celkový rozsah odpovědi

Rozsah (%) 34,8 44,8

95% IS 30,2–39,6 39,9–49,8

hodnota p 0,0036

Trvání odpovědi

Medián přežití(měsíce) 7,1 10,4

25–75 percentil (měsíce) 4,7–11,8 6,7–15,0

5 mg/kg každé 2 týdny.

Vzhledem ke kontrolnímu ramenu.

Vkombinované terapii scetuximabem

EMR 62 202-013:tato randomizovaná studie u pacientů s metastatickýmkolorektálním

karcinomem, kteří nedostali předchozí léčbu pro metastatické onemocnění ve srovnání s

kombinací cetuximabu airinotekanu plus infuzí 5-fluorouracilu/kyselinyfolinové (5-

FU/FA) (599 pacientů) pro stejnou chemoterapii samostatně (599 pacientů).Podíl

pacientů snádory s divokým typemgenu KRAS vpopulacipacientůs hodnotitelným

stavem genuKRAS byl 64%.

Údaje o účinnostigenerovanévtéto studii jsoushrnutyvníže uvedené tabulce:

Celková populace Populace sdivokýmtypem

KRAS

Variabilní/statistickýCetuximab

plus FOLFIRI

(N=599) FOLFIRI

(N=599) Cetuximab

plus FOLFIRI

(N=172) FOLFIRI

(N=176)

ORR

% (95%IS) 46,9 (42,9,

51,0) 38,7 (34,8,

42,8) 59,3 (51,6,

66,7) 43,2 (35,8,

50,9)

Hodnota p 0,0038 0,0025

PFS

Relativní riziko(95%

0,85 (0,726, 0,998) 0,68 (0,501, 0,934)

Hodnota p 0,0479 0,0167

IS = interval spolehlivosti, FOLFIRI =irinotekan plus infuzní 5-FU/FA, ORR =

objektivní rozsah odpovědi (pacienti s kompletní odpovědí nebo částečnou odpovědí),

PFS = přežití bez progrese.

Vkombinované terapii skapecitabinem

Údaje z randomizované kontrolované studie fáze III (CAIRO) podporují použití

kapecitabinu s počáteční dávkou 1000mg/m 2 po dobu 2 týdnůkaždé 3 týdny v

kombinaci sirinotekanem pro léčbu první volby u pacientů s metastatickým

kolorektálním karcinomem.820 pacientů bylo randomizováno pro sekvenční léčbu

(n=410) nebo kombinovanou léčbu (n=410).Sekvenční léčba byla tvořena léčbou první

linie skapecitabinem (1250mg/m 2 dvakrát denně po dobu 14 dnů),druhé linies

irinotekanem (350mg/m 2 v den 1), a kombinacíkapecitabinu třetí linie (1000mg/m 2

dvakrát denně po dobu 14 dnů) s oxaliplatinou (130mg/m 2 vden 1).Kombinovaná

léčba byla tvořena léčbou první linie skapecitabinem (1000mg/m 2 dvakrát denně po

dobu 14 dnů)vkombinaci sirinotekanem (250mg/m 2 v den 1) (XELIRI) a druhoulinií

kapecitabinu (1000mg/m 2 dvakrát denně po dobu 14 dnů) s oxaliplatinou (130mg/m 2 v

den 1).Všechny léčebné cykly byly podány vintervalech 3 týdnů.V léčbě první linie

byl medián přežití bez progrese u populaceurčenék léčbě 5,8 měsíců (95%IS, 5,1-

6,2 měsíců) pro monoterapiikapecitabinu a 7,8 měsíců (95%IS, 7,0-8,3 měsíců) pro

XELIRI (p=0,0002).

Údaje zprůběžné analýzy multicentrické randomizované kontrolované studie fáze II

(AIO KRK 0604) podporují použitíkapecitabinu s počáteční dávkou 800mg/m 2 po

dobu 2 týdnůkaždé 3 týdny v kombinaci sirinotekanema bevacizumabem pro léčbu

první linie u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.115 pacientů bylo

randomizováno pro léčbukapecitabinem vkombinaci sirinotekanem (XELIRI) a

bevacizumabem:kapecitabin (800mg/m 2 dvakrát denně po dobu dvou týdnů

následovaný 7-dennímobdobím klidu),irinotekan (200mg/m 2 jako 30-minutováinfuze

v den 1 každé 3 týdny) a bevacizumab (7,5mg/kg jako 30-až 90-minutováinfuzevden

1 každé 3 týdny); celkem 118 pacientů bylo randomizováno pro léčbukapecitabinem v

kombinaci s oxaliplatinou a bevacizumabem:kapecitabin (1000mg/m 2 dvakrát denně

po dobu dvou týdnů následovaný 7-denním klidovýmobdobím), oxaliplatina

(130mg/m 2 jako 2-hodinováinfuzev den 1 každé 3 týdny) a bevacizumab (7,5mg/kg

jako 30-až 90-minutováinfuzev den 1 každé 3 týdny).Přežití bez progrese po 6

měsících v populaciurčenékléčbě bylo 80% (XELIRI plus bevacizumab) versus 74%

(XELOX plus bevacizumab).Celkový rozsah odpovědi (celkový rozsah odpovědi plus

částečná odpověď) byl 45% (XELOX plus bevacizumab) versus 47% (XELIRI plus

bevacizumab).

Vmonoterapii pro léčbu druhé linie metastatického kolorektálního karcinomu

Klinické studie ve fázi II/III byly provedeny u více než 980 pacientů ve schématu

podávání každé 3týdny s metastatickým kolorektálním karcinomem, u nichž došlo k

selhání v předchozím režimu5-FU.Účinnostirinotekanu byla hodnocena u 765

pacientů s dokumentovanou progresí při podávání 5-FU při vstupu do studie.

Fáze III

Irinotekan proti podpůrné léčbě Irinotekan proti 5FU

Trihydrát

irinotekan-

hydrochloridu Podpůrná

léčba Hodnota

Trihydrát

irinotekan-

hydrochloridu 5FU Hodnota

n=183 n=90 n=127 n=129

Přežití

bez

progrese

po6

měsících

Neuplatňuje

Neuplatňuje

33,5* 26,7 p = 0,03

Přežití po

12

měsících

36,2* 13,8 p=0,0001 44,8* 32,4 p =

0,0351

Medián

přežití

(měsíce) 9,2* 6,5 p=0,0001 10,8* 8,5 p =

0,0351

NA:Neuplatňuje se

*:Statisticky významný rozdíl

Ve studiích fáze II provedených u 455 pacientů ve schématu podávání dávky každé 3

týdny bylo přežití bez progrese po6 měsících 30% a medián přežití byl 9 měsíců.

Medián času do progrese byl 18 týdnů.

Dále byly provedeny nekomparativní studie fáze II u 304 pacientů léčených pomocí

týdenního režimu dávkou125mg/m 2 podanouve forměnitrožilníinfuze po dobu90

minut během 4 následných týdnů následovaných 2 týdny odpočinku.V těchto studiích

byl průměrný čas do progrese 17 týdnů a průměrné přežití bylo 10 měsíců.Podobný

bezpečnostní profil byl pozorován ve schématu týdenního podávání u193 pacientů s

výchozí dávkou 125mg/m 2 ve srovnání s 3-týdenním dávkovacím schématem.Průměrný

čas do objevení první tekuté stolicebyl 11 dnů.

Vkombinaci scetuximabem po selhání cytotoxickou léčbuzahrnující irinotekan

Účinnost kombinace cetuximabu sirinotekanembyla hodnocena ve dvou klinických

studiích.Celkem 356 pacientů smetastatickým kolorektálním karcinomem

exprimujícím EGFR,ukterýchnedávno selhalaléčbairinotekan zahrnující

cytotoxickou léčbu a kteří měli minimální výkonnostní stav60dleKarnofského, ale

většina znichž měla výkonnostní stavdleKarnofského≥ 80, dostali kombinovanou

léčbu.

EMR 62 202-007:tato randomizovaná studie srovnávala kombinaci cetuximabua

irinotekanu(218 pacientů) smonoterapiícetuximabem (111 pacientů).

IMCL CP02-9923:jednoramenná otevřená studie, kteráhodnotila kombinovanou

terapii u 138 pacientů.

Údaje o účinnostivtěchto studiích jsoushrnutyvníže uvedené tabulce:

StudieN ORR DCR PFS (měsíce) OS (měsíce)

n

(%) 95%ISn

(%) 95%ISMedián95%ISMedián95%IS

Cetuximab +irinotekan

EMR

62

202-

21850

(22,9) 17,5,

29,1 121

(55,5) 48,6,

62,2 4,1 2,8, 4,3 8,6 7,6, 9,6

IMCL

CP02-

9923 13821

(15,2) 9,7,

22,3 84

(60,9) 52,2,

69,1 2,9 2,6, 4,1 8,4 7,2,

10,3

Cetuximab

EMR

62

202-

11112

(10,8) 5,7,

18,1 36

(32,4) 23,9,

42,0 1,5 1,4, 2,0 6,9 5,6, 9,1

IS = interval spolehlivosti, DCR = rozsah kontroly choroby(disease control rate)

(pacienti s kompletní odpovědí, částečnou odpovědí nebo stabilní chorobou po dobu

alespoň 6 týdnů), ORR = objektivní rozsah odpovědi (pacienti s kompletní odpovědí

nebo částečnou odpovědí), OS = čas celkového přežití, PFS = přežití bez progrese.

Účinnost kombinace cetuximabu sirinotekanembylalepší než monoterapie

cetuximabemve smyslu objektivní míry odpovědi (ORR), rozsahu kontroly choroby

(DCR) a přežití bez progrese (PFS).V randomizované studii nebyly prokázány žádné

účinky na celkové přežití (relativníriziko0,91, p = 0,48).

Farmakokinetická/farmakodynamická data

Intenzita hlavních toxických účinků, které se objevujív souvislosti sirinotekanem

(např. leukoneutropeniea průjem), souvisí s expozicí (AUC) výchozílátcea metabolitu

SN-38.Významné vztahy byly pozorovány mezi hematologickou toxicitou (snížení

počtu bílých krvinek a neutrofilůna spodní hranici) nebo intenzitou průjmu a

hodnotami AUCirinotekanu a metabolitu SN-38 v monoterapii.

Pacienti se sníženou aktivitou UGT1A1:

Uridindifosfát-glukuronyl transferáza 1A1 (UGT1A1) se podílí na metabolické

deaktivaci SN-38, aktivníhometabolituirinotekanu, na inaktivníSN-38glukuronid

(SN-38G).Gen UGT1A1 je vysoce polymorfní a způsobuje variabilní metabolické

kapacity mezi jedinci.Jedna specifická variace genu UGT1A1 zahrnuje polymorfismus

promotorové oblasti známýjako varianta UGT1A1*28.Tato varianta a další

kongenitální deficity vexpresi UGT1A1 (jako je Crigler-NajjarůvaGilbertův syndrom)

jsou spojené sesníženou aktivitou tohotoenzymu.Údaje z metaanalýzy ukazují, že

jedinci se syndromem Crigler-Najjar (typy 1 a 2) nebo ti, kteří jsou homozygotní pro

alelu UGT1A1*28 (Gilbertův syndrom),mají zvýšenérizikohematologické toxicity

(stupeň 3 a 4) po podáníirinotekanu ve střední nebo vysoké dávce (>150 mg/m 2 ).Vztah

mezi genotypem UGT1A1 a výskytemprůjmu indukovanéhoirinotekanemnebyl

stanoven.

Pacienti, u nichž je známo, že jsou homozygotní pro UGT1A1*28,majídostávat

normálně indikovanou počáteční dávkuirinotekanu.Tito pacienti všakmajíbýt

monitorováni sohledem na hematologickoutoxicitu.Snížená počáteční dávka

irinotekanu semázvážit u pacientů, u nichž se objevila předchozí hematologická

toxicita při předcházející léčbě.Přesné snížení počáteční dávky u této populacepacientů

nebylo stanoveno a jakákoliv následná modifikace dávkymávycházet zpacientovy

tolerancevůčiléčbě.(viz body 4.2 a 4.4).

Vsoučasnosti není dostatek údajů, aby bylo možné klinickou užitečnost UGT1A1

genotypizace rozhodnout.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

VestudiifázeI na60 pacientechs dávkovacím režimem 30-minutové nitrožilníinfuze

100 až750mg/m 2 každé tři týdny ukázalirinotekan bifázický nebo trifázický

eliminační profil.Průměrná plazmatická clearance byla 15l/h/m 2 a distribučníobjem v

ustáleném stavu (Vss):157l/m 2 .Průměrný plazmatický poločas první fáze trifázického

modelu byl12 minut, druhé fáze 2,5 hodiny a poločas poslední fáze byl 14,2 hodiny.

SN-38 vykázalobifázický eliminační profil s průměrnýmterminálním eliminačním

poločasem13,8 hodiny.

Na konciinfuze při doporučené dávce 350mg/m 2 bylaprůměrná vrcholová plazmatická

koncentraceirinotekanu a SN-38 7,7µg/ml, respektive 56ng/ml a průměrná hodnota

plochy pod křivkou (AUC) byla 34µg.h/ml, respektive 451ng.h/ml.Velká

interindividuální variabilita farmakokinetických parametrů je obecně pozorována u SN-

Populační farmakokinetická analýzairinotekanu byla provedena u 148 pacientů s

metastatickým kolorektálním karcinomem léčeným různými schématy a při různých

dávkách ve studii fáze II.Farmakokinetické parametry odhadované pomocí

tříkompartmentového modelu byly podobné těm, které byly pozorovány ve studii fáze I.

Všechny studie ukázaly, že se expoziceirinotekanu (CPT-11) a SN-38 zvyšuje

proporcionálně s podanou dávkou CPT-11; jejich farmakokinetika je nezávislá na počtu

předchozích cyklů a plánu podání.

In vitrobyla vazbairinotekanu a SN-38 na plazmatické proteinypřibližně 65%,

respektive 95%.

Studie látkové bilancea metabolismupomocí14 C-značenéholéku ukázaly, že více než

50% nitrožilně podané dávkyirinotekanu je vylučováno v nezměněné podobě,33%

stolicí, hlavně žlučí,a22% močí.

Metabolismus zprostředkovávají dvě cesty,každámetabolizujeminimálně12% dávky:

Hydrolýza karboxylesterázou na aktivnímetabolit SN-38. SN-38 je eliminován

hlavně glukuronidací a dále biliární a renální exkrecí(méně než 0,5% dávky

irinotekanu). SN-38 glukuronid je následně pravděpodobně hydrolyzován ve

střevě.

Oxidace závislá na enzymechcytochrom P450 3A vedoucí k otevření

zevníhopiperidinového kruhu se vznikem APC (derivát kyseliny

aminopentanoové) a NPC (primární aminový derivát) (viz část 4.5).

Hlavní entitou vplazmě je nezměněnýirinotekan a je následovaný APC, SN-38

glukuronidem a SN-38. Pouze SN-38 má významnou cytotoxickou aktivitu.

Clearanceirinotekanuje snížená asi o 40% u pacientů s bilirubinemií mezi 1,5-až3-

násobkem horní hranice normy.U těchto pacientů vede dávkairinotekanu 200mg/m 2 k

plazmatické expozici léku srovnatelné s pozorovanou expozicípři dávce350mg/m 2 u

pacientů s rakovinou s normálními jaterními parametry.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie toxicity jednorázové nebo opakované dávkyirinotekanubyly provedeny u myší,

potkanů a psů.Hlavní toxické účinky bylypozorovány na hematopoetickéma

lymfatickémsystému.U psů byl zaznamenán pozdní průjem spojený s atrofií a fokální

nekrózou střevní sliznice.U psů byla současně pozorována alopecie.Závažnost těchto

účinků byla závislá na dávce a byla reverzibilní.

Irinotekan a SN-38 bylyshledány jakomutagennív in vitrotestu chromozomálních

aberacínabuňkáchkmeneCHO a také v in vivo testupřítomnostimikrojader u myší.

Bylo však prokázáno, že postrádají jakýkoliv mutagenní potenciál v Amesově testu.

U potkanů léčených jednou týdně po dobu13 týdnů maximální dávkou 150mg/m 2 (což

jeméněnež polovina doporučené dávky pro člověka) nebyly91 týdnů po ukončení

léčbyhlášeny žádné nádory související s léčbou.

Reprodukce

Irinotekanjeteratogennípro potkanya králíkypři dávkách nižších, než je terapeutická

dávka pro člověka.Upotkanůvykazovalimladípotkaninarozeníléčeným zvířatům s

externími abnormalitamipoklesfertility.Tento jevnebyl pozorován u morfologicky

normálních mladých jedinců.Ugravidníchpotkanůdošlo kpoklesuhmotnosti placenty

a u potomkůke sníženífetální viability a zvýšenípočtuabnormalitvchování.

6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Sorbitol E420

Kyselina mléčná

Hydroxid sodný (kúpravě pH)

Kyselina chlorovodíková (k úpravě pH)

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Irinotecan Strides se nesmí míchat s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které

jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Lahvičky před otevřením

2 roky.

Po otevření

Obsah lahvičkysemá použít bezprostředně po prvním otevřenílahvičky.

Po rozředění

Chemická a fyzikální stabilitabyla prokázána na12 hodin při teplotě 25°C a 24 hodin

při teplotě 2 až 8°C ponaředění v 0,9% chloridu sodném nebo 5% roztoku glukosy.Z

mikrobiologického hlediska by se měl přípravekpoužít okamžitě.Není-li použit

okamžitě, odpovídá za dobuuchovávánípo otevření a za podmínky uchovávání před

použitím uživatelatato doba by za normálních okolnostínemábýt delší než 24 hodin

při teplotě 2až8°C, pokudzředěníneproběhloza kontrolovaných aověřených

aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho naředění jsou uvedeny v bodě

6.3.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Lahvička ztubulárního tmavéhoskla (typ I) sešedouchlorobutylovouzátkou a

hliníkovým uzávěrem flip off.

Velikost balení

1 x 2 ml

1 x 5 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření prolikvidaci přípravku a pro zacházení sním

Zacházení s přípravkem

Podobně jako u všech protinádorových léčivých přípravkůje třeba dbát opatrnosti i při

manipulaci s přípravkem Irinotecan Strides.

Ředěnímusíprovádětza aseptických podmínek školený personálvurčenémprostoru.

Je třeba provést opatření, aby se předešlo kontaktu skůží a sliznicemi.

Pokyny proředění

Irinotecan Strideskoncentrát pro přípravu infuzního roztoku je určen pro intravenózní

infuzi pouze ponaředěnípřed podáním vdoporučenýchroztocích, a to buďv0,9%

roztoku chloridu sodného proinfuzinebo 5% roztoku glukosy proinfuzi.Asepticky

odeberte požadované množství roztoku přípravkuIrinotecan Strideskoncentrát pro

přípravu infuzního roztoku z lahvičky kalibrovanou stříkačkoua vstříkněte ji do 250ml

infuzního vaku nebo láhve.Roztokdůkladně promíchejteotáčenímvruce.

Pokud je v lahvičkách nebo po rozpuštěnípozorovatelnýprecipitát,přípravek je nutno

zlikvidovat dle standardních postupů pro cytotoxické léčivé přípravky.

Bezpečnostní pokyny pro přípravu infuzního roztoku Irinotecan Strides

1.Je třebapoužítochrannoukomoru, ochranné rukavice a ochranný plášť.Pokud není

kdispozici ochranná komora, je třeba použítochrannou ústní maskua brýle.

2.Otevřenéobaly, jako jsou injekční lahvičky a infuzní láhve a použité kanyly,

stříkačky, katétry, zkumavky a zbytky cytostatikmajíbýt považovány za

nebezpečný odpad a měly by se likvidovat dle místních pokynů pro manipulaci

sNEBEZPEČNÝM ODPADEM.

3.Vpřípadě únikuroztokupostupujte dle pokynů uvedených níže:

je třeba nosit ochranný oděv,

rozbité sklo je třeba sesbírat a umístit do nádoby na NEBEZPEČNÝ

ODPAD,

kontaminované povrchy je třeba důkladně opláchnout velkým množstvím

studené vody,

opláchnuté povrchy je třeba důkladněotřít a materiály použité pro otření je

třeba zlikvidovat jako NEBEZPEČNÝ ODPAD.

4.Dojde-like styku přípravku Irinotecan Strides skůží,postiženouoblast je třeba

opláchnout dostatečným množstvím tekoucí vody a pak omýt mýdlem a vodou.

Vpřípadě kontaktu se sliznicemi omyjtepostiženouoblast dostatečným množstvím

vody.Pokud se u vás objeví jakékoliv potíže,vyhledejtelékaře.

5.Vpřípadě kontaktu přípravku Irinotecan Strides sočimadůkladněoči vypláchněte

dostatečným množstvím vody.Okamžitěvyhledejteočního lékaře.

Likvidace

Veškerýmateriálpoužitýpro přípravu, podání,nebokterý byljinak ve styku

spřípravkem Irinotecan Stridesmajíbýt zlikvidován dle standardníchmístníchpostupů

prozacházeníscytotoxickými sloučeninami.

7 DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Strides Arcolab International Limited

Watford,Velká Británie

8 REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/264/12-C

9 DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11.4.2012

10 DATUM REVIZE TEXTU

11.4.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace