Iressa

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
gefitinib
Dostupné s:
AstraZeneca AB
ATC kód:
L01XE02
INN (Mezinárodní Name):
gefitinib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Karcinom, plicní jiná než malobuněčná
Terapeutické indikace:
Iressa je indikován pro léčbu dospělých pacientů s lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic s aktivační mutací epidermální-growth-factor-receptor tyrosin kinázy.
Přehled produktů:
Revision: 14
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/001016
Datum autorizace:
2009-06-24
EMEA kód:
EMEA/H/C/001016

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

05-03-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

22-07-2009

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

05-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

05-03-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

05-03-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

05-03-2021

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

IRESSA 250 mg potahované tablety

gefitinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je IRESSA a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IRESSA užívat

Jak se IRESSA užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek IRESSA uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je IRESSA a k čemu se používá

IRESSA obsahuje léčivou látku gefitinib, která blokuje bílkovinu nazývanou “receptor epidermálního

růstového faktoru“ (EGFR). Tato bílkovina se účastní růstu a rozsevu nádorových buněk.

IRESSA se používá k léčbě dospělých s nemalobuněčným karcinomem plic. Je to onemocnění, při

kterém se tvoří zhoubné nádorové buňky v tkáni plic.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IRESSA užívat

Neužívejte přípravek IRESSA

jestliže jste alergický(á) na gefitinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6 „Co přípravek IRESSA obsahuje“).

pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem IRESSA se poraďte se svým lékařem:

jestliže jste někdy měl(a) jakékoliv jiné plicní problémy. Některé plicní problémy se mohou

během léčby přípravkem IRESSA zhoršit.

jestliže jste někdy měl(a) problémy s játry.

Děti a dospívající

IRESSA není určena dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a IRESSA

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména je třeba informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:

fenytoin nebo karbamazepin (k léčbě epilepsie).

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

itrakonazol (k léčbě plísňových infekcí).

barbituráty (druh léčiv určený k léčbě problémů se spánkem).

bylinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum, k léčbě deprese a

úzkosti).

inhibitory protonové pumpy, H

-antagonisté a antacida (k léčbě žaludečních vředů, trávicích

potíží, pálení žáhy a ke snížení kyselosti žaludku).

Tyto léky mohou ovlivňovat účinek přípravku IRESSA.

warfarin (nazývaný perorální antikoagulans, k prevenci krevních sraženin). Pokud užíváte tento

lék, lékař Vám bude pravděpodobně provádět krevní testy častěji.

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká nebo si nejste jisti, poraďte se před zahájením užívání

přípravku IRESSA se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo kojíte, poraďte se se svým

lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během užívání přípravku IRESSA je třeba vyloučit těhotenství, protože tento přípravek může poškodit

Vaše dítě.

Neužívejte přípravek IRESSA, pokud kojíte. Je to kvůli bezpečnosti Vašeho dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Iressa můžete cítit slabost. Jestliže k tomu dojde, neřiďte ani neobsluhujte

žádné nástroje či stroje.

IRESSA obsahuje laktosu.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím přípravku IRESSA se

svým lékařem.

IRESSA obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě “bez sodíku”.

3.

Jak se IRESSA užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna 250 mg tableta denně.

Užívejte tabletu každý den v přibližně stejnou dobu.

Tabletu můžete užívat společně s jídlem nebo bez jídla.

Neužívejte antacida (léky ke snížení kyselosti žaludku) 2 hodiny před a 1 hodinu po užití

přípravku IRESSA.

Pokud máte potíže s polknutím tablety, rozpusťte ji v polovině sklenice pitné (neperlivé) vody.

Nepoužívejte jiné tekutiny. Tabletu nedrťte. Míchejte, dokud se tableta nerozpustí, což může trvat až

20 minut. Vzniklou tekutinu hned vypijte. Abyste vypili všechen lék, pečlivě sklenici vypláchněte

vodou naplněnou do poloviny a vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku IRESSA, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek IRESSA užít

Co dělat v případě, že jste zapomněl(a) užít tabletu, záleží na tom, jak dlouhá doba zbývá do další

dávky.

Pokud do další dávky zbývá 12 hodin a více: vezměte si vynechanou tabletu, jakmile si

vzpomenete. Další dávku pak užijte normálně.

Pokud do další dávky zbývá méně než 12 hodin: vynechejte opomenutou dávku. Další dávku

pak užijte v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě tablety ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích účinků –

můžete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:

Alergická reakce (časté), zvláště v přítomnosti příznaků jako je otok obličeje, rtů, jazyka nebo

hrdla, potíže s polykáním, vyrážka, kopřivka a obtížné dýchání.

Pokud se Vám velmi těžce dýchá/nemůžete se nadechnout nebo se dýchání náhle ztíží, někdy

doprovázené kašláním nebo horečkou. Tyto příznaky mohou znamenat, že máte zánět plic

označovaný jako „intersticiální plicní nemoc“. Tato komplikace postihuje přibližně 1 pacienta

ze 100 léčených přípravkem IRESSA a může být život ohrožující.

Závažné kožní reakce (vzácné) postihující rozsáhlé plochy těla. Příznaky mohou zahrnovat

zarudnutí, bolest, vředy, puchýře a odlupování kůže. Postiženy mohou být také rty, nos, oči a

pohlavní orgány.

Odvodnění/dehydratace (časté) způsobené dlouhodobým nebo úporným průjmem, zvracením,

nevolností a nechutenstvím.

Oční problémy (méně časté), jako je bolest, zarudnutí očí, slzení, citlivost na světlo, poruchy

vidění nebo vrůstání řas směrem do oka. Tyto příznaky mohou znamenat, že máte vřed na

povrchu oka (rohovce).

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 osob

Průjem

Zvracení

Nevolnost/nucení na zvracení

Kožní reakce, jako je vyrážka podobná akné, která je doprovázena svěděním a suchou a/nebo

rozpraskanou kůží

Nechutenství/ztráta chuti k jídlu

Tělesná slabost

Zarudnutá a bolavá sliznice dutiny ústní

Zvýšení hladin jaterního enzymu označovaného jako alaninaminotransferáza v krevním testu;

pokud jsou příliš vysoké, lékař Vám může říci, abyste přestal(a) užívat přípravek IRESSA

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 osob

Sucho v ústech

Suché, červené nebo svědící oči

Červená a bolavá víčka

Problémy s nehty

Vypadávání vlasů

Horečka

Krvácení (např. krvácení z nosu nebo krev v moči)

Bílkovina v moči (prokázaná rozborem moči)

Zvýšení hladiny bilirubinu a jiného jaterního enzymu označovaného jako

aspartátaminotransferáza v krevním testu; pokud jsou příliš vysoké, lékař Vám může říci, abyste

přestal(a) užívat přípravek IRESSA

Zvýšení hladin kreatininu v krevním testu a ukazující na funkci ledvin

Zánět močového měchýře (pocit pálení v průběhu močení a častá, okamžitá potřeba močení)

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze100 osob

Zánět slinivky břišní. Příznaky zahrnují velmi silnou bolest v horní části břicha a silnou

nevolnost a zvracení

Zánět jater. Příznaky mohou zahrnovat celkový pocit slabosti doprovázený žloutenkou nebo bez

projevů žloutenky (zežloutnutí kůže a očního bělma). Tento nežádoucí účinek je méně častý,

avšak několik pacientů na něj zemřelo

Proděravění (perforace) žaludku nebo střeva

Kožní reakce na dlaních a chodidlech zahrnující brnění, necitlivost, bolest, otok nebo zarudnutí

(známé jako syndrom palmoplantární erytrodysestezie nebo syndrom ruka-noha).

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

Zánět krevních cév v kůži. Vzhledem se může podobat modřině nebo skvrnám neblednoucí

vyrážky na kůži

Krvácivý zánět močového měchýře (pocit pálení v průběhu močení a častá, okamžitá potřeba

močení s příměsí krve v moči)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek IRESSA uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a ochranné

fólii (za EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek IRESSA obsahuje

Léčivou látkou je gefitinibum. Jedna tableta obsahuje 250 mg gefitinibu.

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa

(E460), kroskaramelosa, povidon (K29-32) (E1201), natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát,

hypromelosa (E464), makrogol 300, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) a červený

oxid železitý (E172).

Jak přípravek IRESSA vypadá a co obsahuje toto balení

IRESSA je kulatá hnědá tableta, na jedné straně označená „IRESSA 250“ a na druhé straně je hladká.

IRESSA se dodává v blistrech v balení po 30 tabletách. Blistr může být děrovaný nebo neděrovaný.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Švédsko

Výrobce

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Švédsko

AstraZeneca UK Limited

Macclesfield

Cheshire SK10 2NA

Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

IRESSA 250 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje gefitinibum 250 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 163,5 mg monohydrátu laktosy.

Jedna tableta obsahuje 3,86 mg sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Tablety jsou hnědé, kulaté, bikonvexní, s vyraženým “IRESSA 250” na jedné straně a hladké na druhé

straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

IRESSA v monoterapii je indikována k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi EGFR-TK (viz

bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem IRESSA má být zahajována a sledovánana lékařem, který je zkušený v používání

protinádorových léčiv.

Dávkování

Doporučené dávkování přípravku IRESSA je jedna 250 mg tableta jednou denně. Při opomenutí dávky

je třeba ji užít, jakmile si pacient vzpomene. Jestliže však zbývá méně než 12 hodin do další dávky,

pacient nemá opomenutou dávku užít. Pacient nemá užívat dávku dvojnásobnou (dvě dávky ve

stejném čase), aby nahradil opomenutou dávku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku IRESSA u dětí a adolescentů ve věku do 18 let nebyla stanovena.

Neexistuje žádné relevantní použití gefitinibu v pediatrické populaci v indikaci NSCLC.

Porucha funkce jater

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (Child Pugh klasifikace B nebo C)

v důsledku jaterní cirhózy mají zvýšené plazmatické koncentrace gefitinibu. Tito pacienti mají být

pečlivě sledováni z hlediska nežádoucích účinků. Plazmatické koncentrace gefitinibu nebyly zvýšené

u pacientů se zvýšenými hladinami aspartátaminotransferázy (AST), alkalické fosfatázy nebo

bilirubinu, v důsledku jaterních metastáz (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin s

clearance kreatininu >20 ml/min není třeba upravovat

dávkování. U pacientů s clearance kreatininu

20 ml/min jsou k dispozici pouze omezené údaje a je

třeba postupovat s opatrností (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Není třeba upravovat dávkování s ohledem na věk pacienta (viz bod 5.2).

Pacienti s pomalým metabolismem CYP2D6

U pacientů se známým genotypem pomalého metabolismu CYP2D6 není třeba upravovat dávkování,

avšak je třeba je pečlivě sledovat s ohledem na nežádoucí účinky (viz bod 5.2).

Úprava dávkování v důsledku toxicity

Pacienti, kteří špatně tolerují průjem nebo kožní nežádoucí účinky, mohou být úspěšně léčeni tak, že

se krátkodobě přeruší léčba (až na 14 dnů), a léčba se znovu zahájí dávkou 250 mg (viz bod 4.8).

U pacientů, kteří netolerují léčbu ani po jejím přerušení, je třeba gefitinib vysadit a uvažovat

o alternativní léčbě.

Způsob podání

Tableta se užívá perorálně a lze ji užívat s jídlem nebo mimo jídlo, přibližně ve stejnou dobu každý

den. Tabletu lze spolknout celou a zapít vodou. Pokud není možné spolknout celou tabletu, tablety lze

podat jako disperzi ve vodě (prosté oxidu uhličitého). Jiné tekutiny by se neměly používat. Celá

tableta se vhodí do sklenice z poloviny naplněné pitnou vodou. Obsah sklenice se občas zamíchá, až se

tableta úplně rozpadne (to může trvat až 20 minut). Vzniklá disperze se okamžitě vypije, nejpozději do

60 minut. Sklenice se vypláchne stejným množstvím vody, která se rovněž vypije. Disperze může být

podána také pomocí nazogastrické sondy nebo gastrické sondy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou

v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V rámci zvažování, zda předepsat přípravek IRESSA k léčbě lokálně pokročilého nebo

metastazujícího NSCLC, je důležité, aby u všech pacientů byla vyšetřena EGFR mutace nádorové

tkáně. Pokud není vzorek nádorové tkáně hodnotitelný, lze využít cirkulující nádorovou DNA

(ctDNA) získanou ze vzorku krve (plazmy).

Je nutno použít pouze robustní spolehlivé a citlivé testy s prokázanou použitelností pro stanovení

mutace EGFR nebo ctDNA, aby se vyloučily falešně negativní a falešně pozitivní výsledky stanovení

(viz bod 5.1).

Intersticiální plicní nemoc (ILD)

ILD, která může probíhat zpočátku akutně, byla pozorována u 1,3 % pacientů léčených gefitinibem a

některé případy byly fatální (viz bod 4.8). Pokud dojde u pacientů ke zhoršení respiračních symptomů

jako je dyspnoe, kašel a horečka, podávání přípravku IRESSA je třeba přerušit a pacient by měl být

rychle vyšetřen. Potvrdí-li se ILD, je třeba léčbu přípravkem IRESSA ukončit a zahájit vhodnou léčbu.

V japonské farmakoepidemiologické studii případů a kontrol u 3159 pacientů s NSCLC, kterým byl

podáván gefitinib nebo chemoterapie a kteří byli sledováni po dobu 12 týdnů, byly identifikovány

následující rizikové faktory pro rozvoj ILD (bez ohledu na to, zda byl podáván přípravek IRESSA

nebo chemoterapie): kouření, špatný výkonnostní stav (PS ≥ 2), redukce normální plicní tkáně

prokázaná počítačovou tomografií (≤ 50 %), čerstvá diagnóza NSCLC (< 6 měsíců), již existující ILD,

vyšší věk (≥ 55 let) a současné onemocnění srdce. Zvýšené riziko úmrtí pacientů, u kterých se

vyvinula ILD při léčbě gefitinibem nebo chemoterapii, bylo pozorováno především v průběhu prvních

4 týdnů léčby (upravené relativní riziko (OR) 3,8; 95% interval spolehlivosti (CI) 1,9 až 7,7); poté

bylo relativní riziko nižší (upravený OR 2,5; 95% CI 1,1 až 5,8). Riziko smrti u pacientů, u kterých se

rozvinula ILD při léčbě přípravkem IRESSA nebo chemoterapii, bylo vyšší u pacientů s následujícími

rizikovými faktory: kouření, redukce normální plicní tkáně prokázaná počítačovou tomografií

(≤ 50 %), již existující ILD, vyšší věk (≥ 65 let) a rozsáhlé oblasti plic adherující k pleuře (≥ 50 %).

Hepatotoxicita a poškození jater

Ačkoliv byly pozorovány abnormality jaterních funkčních testů (včetně vzestupu

alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy a biliribinu), hepatitida byla pozorována méně často

(viz bod 4.8). Existují jednotlivé případy hlášení selhání jater, které byly v některých případech fatální.

Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat jaterní funkce. V případě mírných až středně závažných

změn jaterních funkčních testů by se měl gefitinib používat s opatrností. Pokud jsou změny závažné,

mělo by se uvažovat o ukončení léčby.

Porucha funkce jater v důsledku jaterní cirhózy mělo za následek zvýšení plazmatických koncentrací

gefitinibu (viz bod 5.2).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Induktory CYP3A4 mohou urychlit metabolismus gefitinibu a snížit koncentrace gefitinibu v plazmě.

Současné podávání induktorů CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbituráty nebo

bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou/Hypericum perforatum) může snížit účinnost léčby a

mělo by být vyloučeno (viz bod 4.5).

U pacientů s genotypem pomalých metabolizátorů pro substráty CYP2D6 může vést léčba účinnými

inhibitory CYP3A4 ke zvýšení plazmatických koncentrací gefitinibu. Při zahájení léčby inhibitory

CYP3A4 by měli být pacienti pečlivě sledováni s ohledem na nežádoucí účinky gefitinibu (viz

bod 4.5).

U některých pacientů užívajících warfarin současně s gefitinibem bylo zaznamenáno zvýšení hodnot

INR („International normalized ratio“) a/nebo případy krvácení (viz bod 4.5). U pacientů užívajících

warfarin současně s gefitinibem by měla být prováděna pravidelná kontrola změn protrombinového

času (PT) nebo INR.

Léčivé přípravky vyvolávající výrazné a trvalé zvýšení hodnoty žaludečního pH, jako jsou inhibitory

protonové pumpy a H

-antagonisté, mohou snížit biologickou dostupnost a koncentraci gefitinibu

v plazmě, a tak snížit účinnost. Pravidelně užívaná antacida podávaná v přibližně stejnou dobu

s gefitinibem mohou mít podobný účinek (viz body 4.5 a 5.2).

Výsledky z klinických studií fáze II, kde byl gefitinib podáván současně s vinorelbinem, ukazují, že

gefitinib může zvyšovat neutropenický účinek vinorelbinu.

Laktosa

IRESSA obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Přípravek IRESSA obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě “bez sodíku”.

Další varování

Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich vyskytnou: těžký

nebo přetrvávající průjem, nucení na zvracení, zvracení nebo anorexie, neboť tyto příznaky mohou

nepřímo vést k dehydrataci. Tyto příznaky je třeba léčit v závislosti na klinickém stavu (viz bod 4.8).

Pacienti, u kterých je vzhledem k příznakům a projevům, např. akutní nebo zhoršující se zánět očí,

slzení, citlivost na světlo, neostré vidění, bolest v očích a/nebo červené oči, podezření na zánět oční

rohovky, mají být neodkladně odesláni k oftalmologovi.

Pokud je potvrzena diagnóza ulcerózní keratitidy, je nutné léčbu gefitinibem přerušit, a pokud nedojde

k odeznění příznaků nebo pokud se příznaky objevují znovu po opětovném nasazení gefitinibu, je

nutné uvažovat o trvalém vysazení léčby.

Ve studii fáze I/II zkoumající použití gefitinibu a ozařování u dětí s čerstvě diagnostikovaným

gliomem mozkového kmene nebo neúplně resekovaným supratentoriálním maligním gliomem byly

zaznamenány 4 případy (1 smrtelný) krvácení do centrálního nervového systému (CNS) z celkového

počtu 45 dětí zařazených do studie. Další případ krvácení do CNS byl zaznamenán u dítěte

s ependymomem ve studii se samotným gefitinibem. Zvýšené riziko krvácení do mozku u dospělých

pacientů s NSCLC nebylo potvrzeno.

U pacientů užívajících gefitinib byla hlášena gastrointestinální perforace. Ve většině případů to bylo

ve spojitosti s jinými známými rizikovými faktory, např. souběžným podáváním léků jako jsou

steroidy, nebo nesteroidní protizánětlivé léky, anamnézou gastrointestinální ulcerace, věkem,

kouřením nebo metastázami do střeva v místě perforace.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Gefitinib je metabolizován převážně izoenzymy CYP3A4 a CYP2D6 cytochromu P450.

Léčivé látky, které mohou zvyšovat plazmatické koncentrace gefitinibu

Studie in vitro prokázaly, že gefitinib je substrátem pro p-glykoprotein (Pgp). Dostupná data však

neukazují na žádné klinické důsledky tohoto pozorování in vitro.

Látky inhibující CYP3A4 mohou snižovat clearance gefitinibu. Současné podávání s účinnými

inhibitory CYP3A4 (tj. ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, inhibitory proteázy, klaritromycin,

telitromycin) může zvýšit plazmatické koncentrace gefitinibu. Zvýšení může být klinicky relevantní,

neboť nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a expozici. Zvýšení může být vyšší u jednotlivých

pacientů s genotypem špatných metabolizátorů vázaných na CYP2D6. Předléčení itrakonazolem

(účinný inhibitor CYP3A4) u zdravých dobrovolníků způsobilo 80% zvýšení průměrné hodnoty AUC

gefitinibu. V případě současného podávání účinných inhibitorů CYP3A4 a gefitinibu musí být pacienti

pečlivě sledováni na projevy nežádoucích účinků gefitinibu.

Nejsou k dispozici údaje o současném užívání gefitinibu a inhibitorů CYP2D6, avšak účinné

inhibitory tohoto enzymu mohou vyvolat až 2násobné zvýšení plazmatických koncentrací gefitinibu

u pacientů s rychlým metabolismem vázaným na CYP2D6 (viz bod 5.2). Pokud se zahajuje současná

léčba gefitinibem a účinným inhibitorem CYP2D6, je třeba pečlivě sledovat výskyt nežádoucích

účinků.

Léčivé látky, které mohou snížit plazmatické koncentrace gefitinibu

Látky indukující aktivitu CYP3A4 mohou zvyšovat metabolismus a snižovat plazmatické koncentrace

gefitinibu, a tím snižovat účinnost gefitinibu. Současné podávání léčivých přípravků, které indukují

aktivitu CYP3A4 (tj. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbituráty a bylinné přípravky obsahující

třezalku tečkovanou/Hypericum perforatum), by mělo být vyloučeno. Předléčení rifampicinem

(účinný induktor CYP3A4) u zdravých dobrovolníků způsobilo snížení průměrné hodnoty AUC pro

gefitinib o 83 % (viz bod 4.4).

Látky, které významně a trvale zvyšují žaludeční pH, mohou snižovat plazmatické koncentrace

gefitinibu, a tím snížit účinnost gefitinibu. Vysoké dávky antacid s krátkodobým účinkem mohou mít

podobný účinek, jestliže jsou pravidelně užívána ve stejnou dobu jako gefitinib. Současné podávání

gefitinibu s ranititidinem zdravým dobrovolníkům v dávce, která trvale zvyšovala žaludeční aciditu na

5, snížilo průměrnou hodnotu AUC pro gefitinib o 47 % (viz body 4.4 a 5.2).

Léčivé látky, jejichž plazmatické koncentrace mohou být ovlivněny gefitinibem

Výsledky studií in vitro ukázaly, že gefitinib má omezenou schopnost inhibovat CYP2D6. V klinické

studii u pacientů byl gefitinib současně podáván s metoprololem (substrát pro CYP2D6). Výsledkem

bylo zvýšení expozice metoprololu o 35 %. Takové zvýšení může být potenciálně relevantní

u substrátů pro CYP2D6 s úzkým terapeutickým indexem. Při současném podávání substrátů pro

CYP2D6 a gefitinibu je třeba uvažovat o modifikaci dávky substrátů pro CYP2D6, zvláště u léčiv

s úzkým terapeutickým indexem.

Gefitinib inhibuje transportní protein BCRP in vitro, ale klinická relevance tohoto nálezu je neznámá.

Jiné potenciální interakce

U některých pacientů užívajících warfarin současně s gefitinibem bylo zaznamenáno zvýšení INR

a/nebo výskyt krvácení (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v plodném věku

Ženy v plodném věku musí být poučeny, že nesmí otěhotnět v průběhu léčby.

Těhotenství

Neexistují žádné údaje o používání přípravku IRESSA u těhotných žen. Studie prováděné na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko u lidí není známé. IRESSA se nemá

podávat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbytné.

Kojení

Není známo, zda gefitinib proniká do lidského mateřského mléka. Gefitinib a jeho metabolity se

kumulují v mateřském mléce laboratorních potkanů (viz bod 5.3). Gefitinib je kontraindikován

v průběhu kojení a kojení je nutné přerušit v průběhu léčby gefitinibem (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V průběhu léčby gefitinibem však byla hlášena astenie. Pacienti, u kterých se tento symptom objeví,

mají dbát zvýšené opatrnosti při řízení vozidel nebo obsluze strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Data ze spojené databáze studií ISEL, INTEREST a IPASS (klinické studie fáze III, 2462 pacientů

léčených přípravkem IRESSA) ukázala, že nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, které se objevily

u více než 20 % pacientů, jsou průjem a kožní nežádoucí účinky (zahrnující vyrážku, akné, suchou

kůži a svědění). Nežádoucí účinky se obvykle projeví během prvního měsíce léčby a jsou obvykle

reverzibilní. Přibližně 8 % pacientů mělo závažné nežádoucí účinky (obecná kritéria toxicity (CTC)

stupeň 3 nebo 4). Přibližně 3 % pacientů léčbu ukončilo kvůli nežádoucím účinkům.

Intersticiální plicní nemoc (ILD) se objevila u 1,3 % pacientů, často v závažné formě (CTC 3 až 4).

Byly hlášeny případy se smrtelnými následky.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Bezpečnostní profil uvedený v Tabulce 1 je podložen daty z klinického vývoje a poregistračních

zkušeností s gefitinibem. Nežádoucí účinky byly v Tabulce 1 rozděleny, kde to bylo možné, do

kategorií na základě počtu hlášených nežádoucích příhod ze spojené databáze klinických studií fáze III

ISEL, INTEREST a IPASS (2462 pacientů léčených přípravkem IRESSA).

Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až

< 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné

(< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Nechutenství, mírné nebo

středně závažné (CTC 1 nebo

Poruchy oka

Časté

Zánět spojivky, zánět očního

víčka a sucho v očích *

(6,0 %), nejčastěji mírné (CTC

Méně časté

Eroze rohovky, reverzibilní a

někdy ve spojení s růstem

aberantních řas. Keratitida

(0,12 %)

Cévní poruchy

Časté

Krvácení, např. krvácení

z nosu a krev v moči.

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté

Intersticiální plicní nemoc

(1,3 %), často závažná (CTC 3-

4). Byly hlášeny případy se

smrtelným zakončením.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, převážně mírný a

středně závažný (CTC 1 nebo

Zvracení, převážně mírné a

středně závažné (CTC 1 nebo

Nucení na zvracení, převážně

mírné (CTC 1).

Zánět dutiny ústní, převážně

mírný (CTC 1)

Časté

Dehydratace jako průvodní

projev průjmu, nevolnosti,

zvracení nebo nechutenství.

Sucho v ústech*, převážně

mírné (CTC 1).

Méně časté

Zánět slinivky břišní.

Gastrointestinální perforace.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté

Vzestup

alaninaminotransferázy

převážně mírný až středně

závažný.

Časté

Vzestup

aspartátaminotransferázy

převážně mírný až středně

závažný.

Vzestup celkového bilirubinu

převážně mírný až středně

závažný.

Méně časté

Zánět jater**.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté

Kožní nežádoucí účinky,

převážně mírné až středně

závažné (CTC 1 nebo 2) –

pustulózní vyrážka, někdy

svědivá se suchou kůží, včetně

fisur, na erytematózním

základě.

Časté

Poruchy nehtů.

Alopecie.

Alergické reakce (1,1 %),

včetně angioedému a kopřivky

Méně časté

Syndrom palmoplantární

erytrodysestezie

Vzácné

Bulózní projevy zahrnující

toxickou epidermální

nekrolýzu, Stevens-Johnsonův

syndrom a multiformní erytém.

Kožní vaskulitida

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Asymptomatické laboratorní

zvýšení kreatininu v krvi.

Proteinurie.

Cystitida.

Vzácné

Hemoragická cystitida

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Slabost, převážně mírná (CTC

Časté

Horečka

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s abnormálními laboratorními hodnotami je založen na

hlášeních, kde došlo ke změně příslušných laboratorních parametrů o 2 nebo více stupňů CTC.

Tento nežádoucí účinek se může vyskytnout ve spojení s dalšími příznaky suché tkáně (zejména

u kožních nežádoucích účinků) u pacientů užívajících gefitinib.

Zahrnuje jednotlivá hlášení selhání jater, která v některých případech skončila smrtí.

Intersticiální plicní nemoc (ILD)

Ve studii INTEREST byl výskyt nežádoucích příhod ILD 1,4 % (10) pacientů ve skupině léčené

gefitinibem vs 1,1 % (8) pacientů ve skupině léčené docetaxelem. Jeden případ ILD byl smrtelný a

vyskytl se u pacienta léčeného gefitinibem.

Ve studii ISEL byl výskyt nežádoucích příhod ILD v celkové populaci asi 1 % u obou léčených

skupin. Většina hlášených nežádoucích příhod ILD byla u pacientů asijského etnika, přičemž výskyt

ILD u pacientů asijského etnika užívajících gefitinib a placebo byl asi 3 %, resp. 4 %. Jeden případ

ILD byl smrtelný a vyskytl se u pacienta užívajícího placebo.

V poregistrační observační studii v Japonsku (3350 pacientů) byl hlášen výskyt ILD u 5,8 % pacientů

užívajících gefitinib. Podíl smrtelných nežádoucích příhod ILD byl 38,6 %.

V otevřené části klinické studie fáze III (IPASS) u 1217 pacientů srovnávající přípravek IRESSA a

kombinační chemoterapii karboplatina/paklitaxel jako léčbu první volby u vybraných pacientů

s pokročilým NSCLC v Ásii byl výskyt nežádoucích příhod ILD 2,6 % v rameni na IRESSA vs. 1,4 %

v rameni karboplatina/paklitaxel.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Pro případ předávkování gefitinibem neexistuje žádný specifický léčebný postup. V klinických

studiích fáze I však byl omezený počet pacientů léčen denními dávkami až 1000 mg. Bylo pozorováno

zvýšení četnosti výskytu a závažnosti některých nežádoucích účinků, zejména průjmu a kožní

vyrážky. Nežádoucí účinky související s předávkováním by měly být léčeny symptomaticky; zejména

závažný průjem by měl být léčen, podle klinické situace. V jedné studii byl omezený počet pacientů

týdně léčen dávkami od 1500 mg do 3500 mg. V této studii se expozice přípravku IRESSA

nezvyšovala s rostoucí dávkou, nežádoucí příhody byly většinou mírné až středně závažné a byly

v souladu s očekávaným bezpečnostním profilem přípravku IRESSA.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, inhibitory proteinkinázy; ATC kód: L01XE02

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Epidermální růstový faktor (EGF) a jeho receptor (EGFR [HER1; ErbB-1]) byly identifikovány jako

klíčové faktory v procesu buněčného růstu a proliferace normálních a nádorových buněk. Aktivační

mutace EGFR v rakovinné buňce jsou důležitým faktorem pro podporu růstu nádorových buněk,

blokádu apoptózy, zvyšenou produkci angiogenních faktorů a podporu procesu metastazování.

Gefitinib je malá molekula, selektivní inhibitor tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor

a je účinnou léčbou pro pacienty s aktivační mutací EGFR-TK bez ohledu na linii léčby. Nebyla

prokázána klinicky relevantní aktivita u pacientů bez známé mutace genu pro EGFR-TK.

Pro běžné aktivační mutace EGFR (delece exonu 19; L858R) existují robustní údaje o odpovědi

podporující citlivost na gefitinib; např. přežití bez progrese HR (95% CI) 0,489 (0,336; 0,710) pro

gefitinib vs duální chemoterapie [WJTOG3405]. Existuje daleko méně údajů o odpovědi na gefitinib

u pacientů s nádory, které nesou méně časté mutace; dostupné údaje ukazují, že G719X, L861Q a

S7681 jsou mutacemi zvyšující citlivost; samotná mutace T790M nebo vložení samotného exonu 20

jsou mechanismy pro vznik rezistence.

Rezistence

Většina nádorů NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR kinázy se nakonec stane rezistentní k léčbě

přípravkem IRESSA, s mediánem doby do progrese onemocnění 1 rok. V přibližně 60 % případů je

rezistence vázána na sekundární mutaci T790M, pro kterou lze považovat inhibitory EGFR-TK cílené

na T790M za další léčebnou možnost. Mezi další potenciální mechanismy rezistence, které byly

hlášeny při léčbě látkami blokující signální cesty pro EGFR patří: signální bypass, jako je amplifikace

genu pro HER2 a MET a mutace PIK3CA. V 5-10 % případů byla též hlášena transformace na

malobuněčný plicní karcinom.

Cirkulující nárorová DNA (ctDNA)

Ve studie IFUM byl hodnocen stav mutace ve vzorcích nádorové tkáně a ctDNA získané z plazmy za

použití Therscreen EGFR RGQ PCR soupravy (Qiagen). Vzorky ctDNA a nádorové tkáně byly

hodnotitelné u 652 pacientů z 1060 vybraných pacientů. Výskyt objektivní odpovědi (ORR)

u pacientů, kde byla stanovena pozitivní mutace v nádorové tkáni i ctDNA byl 77 % (95% CI: 66 % až

86 %) a u pacientů, u kterých byla mutace pozitivní pouze v nádorové tkáni, 60 % (95% CI: 44 % až

74 %).

Tabulka 2 Souhrn základního stavu mutace nádoru a ctDNA vzorků u všech vybraných

pacientů s oběma hodnotitelnými vzorky

Kritérium

Definice

IFUM frekvence

% (CI)

IFUM

N

Senzitivita

Podíl M+ nádorů, které jsou M+

v ctDNA

65,7 (55,8; 74,7)

Specificita

Podíl M- nádorů, které jsou

M- v ctDNA

99,8 (99,0; 100,0)

Tyto údaje jsou v souladu s předem plánovanou analýzou v podskupině japonských pacientů ve studii

IPASS (2012). V této studii byla ctDNA použitá k analýze mutace EGFR za použití soupravy „EGFR

Mutation Test“ (DxS) (N = 86) získávána ze séra, nikoliv plazmy. V této studii byla senzitivita

stanovení 43,1 %, specificita 100 %.

Klinická účinnost a bezpečnost

První linie léčby

Randomizovaná klinická studie fáze III, první linie, studie IPASS provedená u 1217 pacientů z Asie

s pokročilým (stádium IIIB nebo IV) NSCLC, histologicky potvrzeným adenokarcinomem, dříve

mírní kuřáci (zanechali kouření před ≥ 15 roky a kouřili ≤ 10 roků) nebo nekuřáci (viz Tabulka 3).

Čína, Hong-Kong, Indonézie, Japonsko, Filipíny, Singapur, Thajvan, Thajsko.

Tabulka 3 Výsledky účinnosti pro gefitinib vs. karboplatina/paklitaxel ze studie IPASS

Populace

N

Výskyt objektivní

odpovědi a 95%

interval

spolehlivosti pro

rozdíl mezi

léčbami

a

Primární cílový parametr

účinnosti

Přežití bez progrese

a,b

Celkové přežití

ab

Celá

1217

43,0 % vs. 32,2 %

[5,3 %, 16,1 %]

HR 0,74

[0,65; 0,85]

5,7 m vs. 5,8 m

p < 0,0001

HR 0,90

[0,79; 1,02]

18,8 m vs. 17,4 m

p = 0,1087

Aktivační

mutace EGFR

71,2 % vs 47,3 %

[12,0 %, 34,9 %]

HR 0,48

[0,36; 0,64]

9,5 m vs. 6,3 m

p < 0,0001

HR 1,00

[0,76; 1,33]

21,6 m vs. 21,9 m

Přečtěte si celý dokument

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Dok. č. EMEA/480227/2009

EMEA/H/C/1016

Iressa

gefitinib

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR). Objasňuje, jakým způsobem vyhodnotil Výbor pro humánní léčivé přípravky

provedené studie, aby mohl vypracovat doporučení ohledně používání přípravku.

Chcete-li získat další informace o svém onemocnění nebo jeho léčbě, přečtěte si příbalové

informace (které jsou součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka. Bližší

informace o tom, na základě čeho Výbor pro humánní léčivé přípravky svá doporučení

vypracoval, jsou uvedeny ve vědeckých diskusích (rovněž součástí zprávy EPAR).

Co je Iressa?

Iressa je léčivý přípravek; který obsahuje léčivou látku gefitinib. Je k dispozici ve formě hnědých

tablet (250 mg).

Na co se přípravek Iressa používá?

Přípravek Iressa se používá k léčbě dospělých pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic, který je

lokálně pokročilý nebo metastazující (v případě, že se nádorové buňky šíří z místa původního nádoru

do jiných částí těla). Používá se u pacientů, v jejichž nádorových buňkách je přítomna mutace

v genech, které kódují bílkovinu s názvem receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR).

Jak se přípravek Iressa používá?

Léčbu přípravkem Iressa by měl zahájit lékař, který má zkušenosti s protinádorovou léčbou, a pacient

by měl být po dobu této léčby pod jeho dohledem. Doporučená dávka přípravku Iressa je jedna tableta

denně. Pacientům, kteří mají potíže s polykáním, lze tabletu rozpustit ve vodě.

Jak přípravek Iressa působí?

Léčivá látka přípravku Iressa, gefitinib, je inhibitor proteinových tyrozinkináz. To znamená, že

blokuje specifické enzymy známé jako tyrozinkinázy. Tyto enzymy jsou součástí povrchu nádorových

buněk. Jedním z nich je EGFR, který se nachází na povrchu buněk nemalobuněčného karcinomu plic.

EGFR se podílí na růstu a rozsevu nádorových buněk. Blokováním EGFR zpomaluje přípravek Iressa

růst a rozsev nádorových buněk. Působí pouze na buňky nemalobuněčného karcinomu plic s mutací

v EGFR.

Jak byl přípravek Iressa zkoumán?

Účinky přípravku Iressa byly nejprve testovány na experimentálních modelech a teprve poté na lidech.

V jedné hlavní studii zahrnující celkem 1 217 dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic byl přípravek Iressa srovnáván s kombinací

karboplatiny a paclitaxelu (jiných protinádorových léků). Hlavním měřítkem účinnosti byla doba

přežití pacientů bez zhoršení stavu onemocnění.

V druhé hlavní studii zahrnující 1 466 pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím

nemalobuněčným karcinomem plic byl přípravek Iressa srovnáván s docetaxelem (jiným

protinádorovým lékem). Hlavním měřítkem účinnosti byla doba přežívání pacientů. Obou studií se

zúčastnili jak pacienti s mutací v EGFR, tak pacienti bez mutace v EGFR.

Jaký přínos přípravku Iressa byl prokázán v průběhu studií?

V první hlavní studii byl přípravek Iressa v prevenci zhoršení nádorového onemocnění účinnější než

kombinace. Pacienti s mutací v EGFR, kteří užívali přípravek Iressa, přežívali průměrně po dobu

devíti a půl měsíce bez zhoršení stavu onemocnění oproti pacientům, kteří užívali kombinovanou

léčbu a přežívali přibližně po dobu šesti měsíců. V druhé hlavní studii se doba přežívání pacientů,

kteří užívali přípravek Iressa, nelišila od doby přežívání pacientů užívajících docetaxel.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Iressa?

Mezi nejběžnější vedlejší účinky přípravku Iressa (zaznamenané u více než 1 pacienta z 10) patří

ztráta chuti k jídlu, průjem, zvracení, nauzea (pocit nevolnosti), stomatitida (zánět sliznice dutiny

ústní), zvýšení hladiny alaninaminotransferázy (jaterního enzymu) v krvi, kožní reakce jako pustulózní

vyrážka a astenie (slabost). U pacientů, kteří užívají přípravek Iressa, hrozí rovněž riziko vzniku

intersticiálního onemocnění plic. Úplný seznam vedlejších účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Iressa je uveden v příbalových informacích.

Přípravek Iressa by neměly užívat osoby s možnou přecitlivělostí (alergií) na gefitinib nebo na

kteroukoli jinou složku přípravku. Přípravek se nesmí podávat kojícím ženám.

Na základě čeho byl přípravek Iressa schválen?

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) rozhodl, že přínosy přípravku Iressa v léčbě dospělých

pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic s aktivačními

mutacemi EGFR převyšují jeho rizika. Výbor doporučil, aby přípravku Iressa bylo uděleno rozhodnutí

o registraci.

Další informace o přípravku Iressa:

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Iressa platné v celé Evropské unii

společnosti AstraZeneca AB dne 24. června 2009.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Iressa je k dispozici zde.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 05-2009.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace