IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX 300 MG/12,5 MG, POR TBL FLM 98

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HYDROCHLOROTHIAZID (HYDROCHLOROTHIAZIDUM) IRBESARTAN (IRBESARTANUM)
Dostupné s:
Apotex Europe B.V., Leiden
ATC kód:
C09DA04
Dávkování:
300/12.5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
98, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 835/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 krozhodnutío změně registrace sp. zn. sukls236890/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE–INFORMACE PRO UŽIVATELE

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex 150mg/12,5 mg

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex 300 mg/12,5 mg

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex 300mg/25 mg

potahované tablety

irbesartanum/hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co jeIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexa k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexužívat

Jak seIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexuchovávat

Další informace

1. CO JEIRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEXA K ČEMU SE

POUŽÍVÁ

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexje kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a

hydrochlorothiazidu.Irbesartanpatří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro

angiotensin-II. Angiotensin-IIje látka vytvářená v lidském těle, která se váže na receptory v krevních

cévách a vyvolává zúženítěchto cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan brání navázání

angiotensinu-II na tytoreceptory a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží.

Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků (zvaných thiazidová diuretika), která způsobují zvýšený

výdej moči a tím i snížení krevního tlaku.

Oběléčivé látky v přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexpůsobí společně snížení krevního

tlaku ve větší míře, nežkterákoli z nich samostatně.

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexse užívá k léčbě vysokého krevního tlakutehdy, kdy léčba

samotnýmirbesartanem nebohydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

IRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEXUŽÍVAT

NeužívejteIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex

jestliže jstealergický/á(přecitlivělý/á) na irbesartan nebo na kteroukoliv další složku přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex

jestliže jstealergický/á(přecitlivělý/á) na hydrochlorothiazid nebo na jiné sulfonamidové léky

jestliže jstepo 3. měsíci těhotenství(vyvarujte se raději také užíváníIrbesartan/hydrochlorothiazid

Apotexvčasnémtěhotenství–viz bod Těhotenství)

jestliže mátezávažné problémy s játryneboledvinami

jestliže mátepotíže s močením

jestliže Váš lékař zjistí, že mátetrvale vysokou hladinu vápníku nebo trvale nízkou hladinu

draslíku vkrvi

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexby neměli užívat děti a mladiství (mladší 18 let).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexje zapotřebí

Řekněte svému lékaři, pokud se Vás týká některé z následujících upozornění:

jestližesilně zvracíte nebo máte průjem

jestliže máteproblémy s ledvinaminebo mátetransplantované ledviny

jestliže máteproblémy se srdcem

jestliže máteproblémy s játry

jestliže mátecukrovku

jestliže mátelupus erythematodes(známý také jako lupus nebo SLE)

jestliže máteprimární aldosteronismus(stav spojený s vysokou tvorbou hormonu aldosteronu,

který způsobuje zadržování sodíku a následně zvýšení krevního tlaku)

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná.

Podávání přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexsenedoporučuje v časném těhotenství a nesmí

být podáván, pokud jste po 3. Měsícitěhotenství, protože v tomto stádiu můžezpůsobit závažná

poškození dítěte (viz bod Těhotenství akojení).

Rovněž byste měl(a) říct svému lékaři:

jestliže mátedietu s nízkýmobsahemsoli

jestliže máte příznaky jakonepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost,

svalové bolesti nebo křeče, nevolnost, zvracenínebonezvykle rychlá tepová frekvence, které

mohou ukazovat na nadměrný účinek hydrochlorothiazidu (obsažený v přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex)

jestliže máte zvýšeněcitlivou kůži na sluncespříznaky spálení (jako je zčervenání, svědění,

otoky, puchýře) vyskytující se častěji, než je běžné

jestližemáte podstoupit jakoukoli operacinebomáte-li dostat anestetika

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékařenebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Močopudné látky jako hydrochlorothiazid, obsažený v přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex,

mohouovlivňovat jinéléky. Přípravky obsahující lithium byste neměl(a) užívat současně s přípravkem

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexbezpřímého dohledu svého lékaře.

Můžete potřebovat vyšetření krve, pokud užíváte:

přípravky doplňující draslík

náhrady soliobsahující draslík

draslík šetřící léky nebo jiná diuretika (močopudná léčiva)

některá projímadla

léky používané v léčbě dny

přípravky doplňující vitamin D

léky používané ke kontrole srdečního rytmu

léky používané při cukrovce (perorální přípravky neboinzulin)

Je rovněž důležité říct svému lékaři, že užíváte ještě jiné léky na snížení krevního tlaku, steroidy, léky

pro léčbu rakoviny, léky proti bolesti, léky používané při zánětu kloubů nebocholestyraminové a

kolestipolovépryskyřice ke snížení hladiny cholesterolu v krvi.

Užívání přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexs jídlemapitím

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexsemůže užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud pijete alkohol, zatímco jste léčen(a) tímto lékem, můžete mít kvůli obsahu hydrochlorothiazidu

v přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexzvýšené pocity závratě při postavení se, zejména z

polohy vsedě.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Musítesdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám

obvykle poradí, abyste přestala užívatIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexdříve, než otěhotníte, nebo

jakmile si budete jistá, žejste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex. Podávání přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexsev

časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství,protože pokud je užíván

po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte.

Kojení

Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit.Irbesartan/hydrochlorothiazid

Apotexse nedoporučuje prokojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete

kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Nenípravděpodobné, že byIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexovlivnil schopnost řídit motorové

vozidlo nebo obsluhovat stroje.

V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto

projevy pociťujete, řekněte to svému lékaři, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SEIRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEXUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravekIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud

si nejste jistý(á),poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Obvyklá dávka přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexje jedna nebo dvě tablety denně.

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexse obvyklepředepisuje v případech, kdy dosavadní léčba u Vás

dostatečně nesnížila krevní tlak. Lékař Vás poučí,jak přejítz dosavadní léčby na

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex.

Způsob podání

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexje určenkperorálnímu podání.Tablety polykejte spolu s

dostatečným množstvímtekutiny (např. sklenicí vody). PřípravekIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex

můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.Snažte se svou dávku užívat každý den v přibližně stejnou

dobu. Je důležité, abyste vužívánípřípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexpokračoval(a), dokud

Váš lékař neurčí jinak.

Maximálního účinku na snížení krevního tlaku se dosáhne za 6-8 týdnů po zahájení léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex, než jste měl(a)

Jestliže omylem užijete příliš mnoho tablet, neprodleně informujte svého lékaře.

Děti by neměly užívatIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexby neměly užívat děti mladší 18 let. Jestliže tablety spolkne dítě,

neprodleně informujtesvého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užítIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex

Jestliže omylem vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku zcela normálně. Nezdvojujte

následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravekIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnežádoucí

účinky, které se ale nemusívyskytnout u každého.Některé účinky mohou být závažné a mohou

vyžadovat lékařskéošetření.

U pacientů léčených irbesartanem byly hlášeny vzácné případy alergické kožní reakce (vyrážka,

kopřivka) stejně jako lokalizovaný otok v obličeji, rtů a/nebo jazyka.Pokud se kterýkoli z výše

uvedených příznaků objeví nebo pokud se objeví potížes dýcháním,přestaňte užívat

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexa ihned kontaktujte svého lékaře.

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexbyly:

Časté nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 pacientů ze 100)

nevolnost/zvracení

abnormální močení

únava

závratě (včetně závratí při změně polohy z lehu nebo ze sedu)

krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který stanovuje funkci svalů a srdce

(kreatinkináza) nebo zvýšenéhodnoty látek, které stanovují funkci ledvin (močovinový dusík v

krvi, kreatinin).

Pokud Vámkterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže,promluvte si se svým lékařem.

Méně časté nežádoucí účinky(postihují 1 až 10 pacientů z 1 000)

průjem

nízký krevní tlak

mdloby

zrychlení srdeční akce

návaly horka

otok

sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností)

krevní testy mohou ukázat snížené hodnoty draslíku a sodíku ve Vaší krvi.

Pokud Vámkterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže,promluvte si se svým lékařem.

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení kombinace irbesartan/hydrochlorothiazidna trh

Četnost výskytu těchto účinků není známa. Tyto nežádoucí účinky jsou: bolest hlavy, zvonění v uších,

kašel, poruchy chuti, špatné trávení,bolest kloubů a svalů, poruchy jaterních funkcí a zhoršení funkce

ledvin, zvýšená hladina draslíku v krvi a alergické reakce jako je vyrážka, kopřivka, otok v obličeji,

rtů, úst, jazyka nebo krku.

Jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými

složkami přípravku.

Nežádoucí účinky spojené se samotným irbesartanem

Navíc k výše uvedeným nežádoucím účinkům byla hlášena také bolest na hrudi.

Nežádoucí účinky spojené se samotnýmhydrochlorothiazidem

Ztráta chuti k jídlu; podráždění žaludku; žaludeční křeče; zácpa; žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo

bělma očí); zánět slinivky břišní charakterizovaný prudkými bolestmi v horní části břicha, často

s nutkáním ke zvracení a zvracením; poruchy spánku; deprese;rozmazané vidění; nedostatek bílých

krvinek, co může vést k častým infekcím, horečka; snížený počet krevních destiček (krevní buňky

nevyhnutné pro srážení krve), snížený počet červených krvinek (anémie) charakterizovaný únavou,

bolestí hlavy, ztíženýmdýcháním při cvičení, závratěmi a bledostí; onemocnění ledvin; problémy

s plícemi včetně zánětu plic nebo tvorbou tekutiny v plicích; zvýšená citlivost kůže vůči slunci; zánět

krevních cév; nemoc kůže charakterizována olupováním kůže po celém těle; kožní lupus

erythematodes, rozpoznán podle vyrážky, která se může objevit v obličeji, na krku a kůži na temeni

hlavy; alergické reakce; svalová slabost a křeče; změněná tepová frekvence; snížení krevního tlaku po

změně polohy těla; otoky slinných žláz; vysoká hladinakrevního cukru; cukr v moči; zvýšení

některých typů tuků v krvi; vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi, které mohou vyvolat dnu.

Je známo, že vyšší dávky hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho

užíváním.

Pokud se kterýkoliznežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKIRBESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID APOTEX

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

PřípravekIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené

na krabičce a na blistruza EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexobsahuje

Léčivými látkami jsou irbesartanuma hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex150 mg/12,5 mg obsahuje 150

mgirbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Jedna tableta přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/12,5 mg obsahuje 300

mgirbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu.

Jedna tableta přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/25 mg obsahuje 300 mg

irbesartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu.

Pomocnými látkamijsouhydrogenfosforečnan vápenatý,granulovanámikrokrystalická celulosa,

krospovidon, magnesium-stearát, povidonK 29-32,hypromelosa2910/5(E464),hyprolosa(E463),

oxidtitaničitý(E171),červený oxid železitý(E172) . Irbesartan/hydrochlorothiazid150 mg/12.5 mg a

300 mg/12.5 mgtaké obsahují žlutý oxid železitý(E172). Irbesartan/hydrochlorothiazid300 mg/25

mgtakéobsahuje černý oxid železitý(E172).

Jak přípravekIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexvypadá a co obsahuje toto balení

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex150 mg/12.5 mg:

Broskvové barvy, oválné, bikonvexní potahované tablety,s vyraženým“APO”najedné straně a

“150/12.5”na druhé straně.

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/12.5 mg:

Broskové barvy, oválné,bikonvexní potahované tablety,s vyraženým“APO”na jedné straně a

“300/12.5”na druhé straně.

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex300 mg/25 mg:

Růžové barvy, oválné, bikonvexní potahované tablety,s vyraženým“APO”na jedné straně a“300/25”

na druhé straně.

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotexpotahované tabletysedodávají v blistrovém balení po28,

30, 98a100tabletách.

Natrhu nemusí být všechny velikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registracia výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe BV

Leiden

Nizozemsko

Výrobce:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nizozemsko

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena: 1.1.2012

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls236890/2011

a příloha k sp. zn. sukls123756/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.NÁZEVPŘÍPRAVKU

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex150mg/12,5 mg

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex300mg/12,5 mg

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex300mg/25 mg

potahované tablety

2.KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 150 mg irbesartanum a 12,5 mghydrochlorothiazidum.

Jedna tableta obsahuje 300 mg irbesartanum a12,5 mg hydrochlorothiazidum.

Jedna tableta obsahuje 300 mg irbesartanum a 25 mg hydrochlorothiazidum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Broskvovězbarvené, oválné, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým“APO”na jedné straně

a “150/12.5” na druhé straně.Rozměry jsou13x 6 mm.

Broskvovězbarvené, oválné, bikonvexní potahované tablety, s vyraženým“APO”na jedné straně

a“300/12.5”nadruhé straně. Rozměry jsou16x 8 mm.

Růžovězbarvené, oválné, bikonvexnípotahované tablety, s vyraženým“APO”na jedné straněa

“300/25”na druhé straně. Rozměry jsou16 x 8 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčení esenciálníhypertenze.Tato fixní dávková kombinace je určena pro dospělé pacienty, u

nichž nelze adekvátní úpravykrevního tlaku dosáhnout irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem

podanými samostatně (vizbod 5.1).

4.2 Dávkováníazpůsob podání

PřípravekIrbesartan/hydrochlorothiazidApotexse užívá jednou denně, spolu s jídlem nebo bez

jídla.Dávku je možno titrovat pomocí jednotlivých složek (t.j.irbesartanu a hydrochlorothiazidu).

Tam, kde je to z klinického hlediska vhodné, lze zvážit i přímý přechod z monoterapie na fixní

kombinaci:

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex150 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se

adekvátní úpravy krevního tlakunedosáhlo podáváním samotného hydrochlorothiazidu nebo

irbesartanu v dávce 150 mg;

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se

adekvátní úpravy krevního tlakunedosáhlo podáváním 300 mg irbesartanu nebo přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex150 mg/12,5 mg.

Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex300 mg/25 mg lze podávat pacientům, u nichž se

adekvátní úpravy krevního tlakunedosáhlo podáváním přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/12,5 mg.

Vyšší dávky než 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu jednou denně se nedoporučují.

Je-li to nutné, lzeIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexpodávat v kombinaci s dalším

antihypertenzním léčivým přípravkem (vizbod 4.5).

Porucha ledvin:vzhledem k obsahu hydrochlorothiazidu seIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex

nedoporučuje u pacientůs těžkou renální dysfunkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min). U těchto

pacientů se dává přednostkličkovým diuretikům před thiazidy. U pacientů s poruchou ledvin, u

nichž je clearance kreatininu≥ 30 ml/min, není úprava dávkovánínutná (viz body 4.3 a 4.4).

Porucha funkce jater:Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnení vhodný pro podávání pacientům

s těžkou poruchou jater.Použití thiazidů u pacientů se zhoršenou funkcí jater vyžaduje zvláštní

opatrnost. U pacientů smírnouaž středně těžkou poruchou jater není úprava dávkování přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnutná (viz bod 4.3).

Starší pacienti:u starších pacientů není nutná úprava dávkování přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex.

Dětští pacienti:Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnení doporučen pro podávání dětem a

mladistvým vzhledem kchybějícímúdajům o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz

bod 6.1) nebo jiné látky odvozené od sulfonamidů (hydrochlorothiazidpatřík

sulfonamidovýmlátkám)

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

Těžkáporucha ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min)

Refrakterní hypokalémie, hyperkalcémie

Těžkáporucha jater, biliární cirhóza a cholestáza

4.4 Zvláštní upozornění aopatření pro použití

Hypotenze-Pacienti s hypovolémií:Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexvzácně způsobuje

symptomatickou hypotenzi uhypertoniků bez jiných rizikových faktorůpro hypotenzi.

Symptomatická hypotenze se může objevit upacientů s hypovolémií a/nebo se sodíkovou deplecí

po energické terapii diuretiky, po dietě somezením soli, po průjmech nebo zvracení. Tyto stavy

je třeba upravit před zahájením terapiepřípravkemIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex.

Stenóza renální arterie-Renovaskulární hypertenze: u pacientů s bilaterální stenózou renálních

arteriínebo se stenózou arterie u jediné funkční ledvinyje zvýšené riziko těžké hypotenze a

selhání ledvin,jestliže jsou léčeni inhibitory angiontensin konvertujícího enzymu nebo

antagonisty receptoru proangiontensin-II. Tento účinek není u přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexdoložen, ale je třeba jeho možnost brátv úvahu.

Porucha ledvin a transplantaceledvin:je-liIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexpodáván

pacientům s poruchou funkce ledvin,doporučuje se pravidelně monitorovat hladiny draslíku,

kreatininu a kyseliny močové v séru.S podáváním přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid

Apotexpacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti.

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnelze podávat pacientům s těžkou poruchou ledvin

(clearance kreatininu < 30 ml/min) (vizbod4.3). U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se může

objevit azotémie v důsledku podáníthiazidového diuretika. U pacientů s clearance kreatininu≥

30 ml/min není úprava dávkování nutná.Nicméně, podávání této fixní kombinace pacientům s

mírnou až středně těžkou poruchou ledvin(clearance kreatininu≥ 30 ml/min, ale < 60 ml/min)

vyžaduje zvláštní opatrnost.

Porucha funkce jater:vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou jater nebo progresivní jaterní

chorobou mohou i malé změny ve vodní a elektrolytové rovnováze způsobit jaterní kóma, je

nutnév takových případech podávat thiazidy se zvláštní opatrností. S podáváním přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexpacientům s poruchou jater nejsou žádné klinické

zkušenosti.

Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie:u pacientů se

stenózouaortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je,

stejně jako připoužití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost.

Primární aldosteronismus:obecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem nereagují na

antihypertenzní léčivé přípravky působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání

přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexse proto nedoporučuje.

Metabolické a endokrinní účinky: thiazidová terapie může zhoršit glukózovou toleranci. U

diabetikůmůže tedy být nutná změna dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik. Během

terapie thiazidyse může projevit latentní diabetes mellitus.S terapií thiazidovými diuretiky bývá

spojen vzestup hladin cholesterolu a triglyceridů; nicméně udávky 12,5 mg, která je obsažena v

přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex, nebyly tyto účinky hlášeny žádné nebo

pouze minimální.

U některých pacientů může thiazidová terapie vyvolat vznik hyperurikémie, případně dny.

Poruchy rovnováhy elektrolytů: stejně jako u všech pacienů s diuretickou terapií je vhodné v

přiměřených intervalech pravidelně vyšetřovat hladiny elektrolytů v séru.Thiazidy včetně

hydrochlorothiazidu mohou způsobit poruchy vodní nebo elektrolytové rovnováhy(hypokalémie,

hyponatrémie a hypochloremická alkalóza). Mezi varovné příznaky těchto poruch patřísucho v

ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava,

hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální obtíže jako nauzea a zvracení.Při užívání

thiazidových diuretik se sice hypokalémie může vyvinout, ale současné podáváníirbesartanu

může tuto hypokalémii naopak tlumit. Riziko hypokalémie je vyšší u pacientů sjaternícirhózou,

pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů, kterým je podávána nepřiměřená perorální dávka

elektrolytů a u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni kortikoidy nebo ACTH. Irbesartanová složka

přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexmůže naopak způsobit hyperkalémii, zvláště v

přítomnosti renálního poškozenía/nebo srdečního selhání a diabetu mellitu. U rizikových

pacientů se doporučuje adekvátnímonitorování kalémie. Proto je třeba při kombinacích přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexs kalium šetřícímidiuretiky, draslíkovými doplňky a

náhradami soli obsahujícími draslík postupovat opatrně (vizbod 4.5).Není prokázáno, že by

irbesartan snižoval hyponatrémii způsobenou diuretiky nebo bránil jejímuvzniku. Deficit

chloridů bývá obvykle mírný a obvykle nevyžaduje léčbu.Thiazidy mohou snížitvylučování

vápníku močí a způsobit tak mírný přechodný vzestup hladinyvápníku v séru i v případě absence

jakékoli poruchy vápníkového metabolismu. Výraznáhyperkalcémie může být dokladem

skrytého hyperparathyreoidismu. Před vyšetřením funkcepříštítných tělísek je třeba thiazidy

vysadit.Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek

hypomagnezémii.

Lithium: kombinace lithia a přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexse nedoporučuje

(viz bod 4.5).

Všeobecně:u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí přednostně na aktivitě

reninangiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním

selháním nebou pacientů s těžkým renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), byla

léčba inhibitoryangiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru

spojena sakutníhypotenzí, azotémií, oligurií anebo vzácně s akutním selháním ledvin. Tak jako

po podání jinýchantihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s

ischemickou srdečníchorobou nebo ischemickým kardiovaskulárním onemocněním vyústit v

infarkt myokardu nebo cévnímozkovou příhodu.

Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid se může vyskytnout u kteréhokoli pacienta, bez

ohleduna výskyt alergie nebo bronchiálního astmatu v anamnéze, nicméně je pravděpodobnější u

pacientůs těmito chorobami v anamnéze.V souvislosti s užíváním thiazidových diuretik byla

popsána exacerbace nebo aktivace systémovéholupus erythematodes.Při podávání thiazidových

diuretik se vyskytly případy fotosenzitivních reakcí (viz bod4.8). Jestliže seběhem léčby objeví

fotosenzitivní reakce, doporučuje se ukončení léčby. Pokud je nutné diuretikapodat znovu,

doporučuje se chránit odkryté části těla před sluncem nebo před umělým UVA zářením.

Těhotenství:léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství

zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za

nezbytné, pacientky plánujícítěhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to

takovou,která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je

zjištěnotěhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned

ukončena,a pokud jeto vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Jiná antihypertenziva: antihypertenzní účinek přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex

může být zvýšen při současnéterapii jiným antihypertenzivem. Bezpečnost užívání irbesartanu a

hydrochlorothiazidu (do výše dávek300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu) společně s

jinými antihypertenzivy včetně blokátorůkalciového kanálu abeta-adrenergních blokátorů byla

prokázána. Předchozí léčba vysokými dávkamidiuretik může způsobit hypovolémii a riziko

hypotenze, pokud léčba irbesartanem s thiazidem nebobez něj byla zahájena bez předchozí

úpravy hypovolémie (viz bod 4.4).

Lithium: při souběžném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin byly

popsánypřípady reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia. Podobné účinky

byly zatímvelmi vzácně hlášeny s irbesartanem. Renální clearance lithia se navíc užíváním

thiazidů snižuje, lzetedy očekávat zvýšené riziko toxicity i při podávánípřípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex. Kombinace lithia apřípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnení proto doporučena (viz bod 4.4). Pokud je prokázáno,

že je kombinacenezbytná, je třeba pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru.

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku: ztráty draslíku způsobené podáváním

hydrochlorothiazidu jsou zeslabeny kalium šetřícím účinkem irbesartanu. Nicméně, je třeba brát

v úvahu, že vliv hydrochlorothiazidu na sérový draslík může být potencován jinými léčivými

přípravky, které způsobují ztráty draslíku a hypokalémii (např. ostatní kaliuretická diuretika,

laxancia,amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G).Zkušenosti s jinými léčivými

přípravky, kterétlumí renin-angiotensinový systém, naopak ukazují, že souběžné podávání

kalium šetřících diuretik,draslíkových doplňků, náhrad soli obsahujících draslík a jiných léčivých

přípravků, které mohouzvyšovat sérovéhladiny draslíku (např. sodná sůl heparinu), může vést ke

vzestupu sérového draslíku.U rizikových pacientů se doporučuje přiměřeně sledovát hladinu

draslíku v séru (viz bod 4.4).

Léčivé přípravky jejichž účinek je ovlivněn změnami sérové hladinydraslíku: pokud je

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexpodáván současně s léčivými přípravky, jejichž účinky

mohou změny sérové hladiny draslíku ovlivnit(např. digitalisové glykosidy, antiarytmika),

doporučuje se pravidelně hladinu sérového draslíkumonitorovat.

Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky: jsou-li antagonisté angiotensinu II podáváni současně

s nesteroidními antiflogistiky (např. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou

(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), může se objevit oslabení antihyrtenzního účinku.

Jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID může vést

ke zvýšenému riziku zhoršování renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a

zvýšenídraslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující sníženou funkcí ledvin. Tato

kombinace by mělabýtpodávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienty je třeba

náležitě hydratovat a je třebavěnovatpozornost monitorování renálních funkcí po zahájení i v

průběhu konkomitantní léčby.

Další informace o interakcích irbesartanu: v klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není

hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším

rozsahuglukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významnéfarmakokinetické nebo

farmakodynamickéinterakce byl-li irbesartanpodáván současně s warfarinem, léčivým

přípravkem metabolizovanýmCYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na

farmakokinetiku irbesartanu nebylyvyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným

podáváním irbesartanu změněna.

Další informace o interakcích hydrochlorothiazidu: k interakcím může dojít při souběžném

podávání thiazidových diuretik s následujícími léčivými přípravky:

Alkohol:může se vyskytnout zesílení ortostatické hypotenze;

Antidiabetika (perorální a inzulíny):může být nutná úprava dávkování antidiabetika (viz bod

4.4);

Cholestyraminové akolestipolové pryskyřice:v přítomnosti pryskyřičných iontoměničů se

zhoršujeabsorpce hydrochlorothiazidu.Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexbyse měl užívat

nejméně jednu hodinu před nebo čtyřihodiny po užití těchto léčivých přípravků;

Kortikoidy, ACTH:může se zvýšit deplece elektrolytů, zvláště hypokalémie;

Digitalisové glykosidy:thiazidy způsobená hypokalémie nebo hypomagnezémie může vyvolat

nástupdigitalisem indukované srdeční arytmie (viz bod 4.4);

Nesteroidní antirevmatika:podání nesteroidního antirevmatika může u některých pacientů snížit

diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinekthiazidového diuretika;

Vasopresorické aminy (např. noradrenalin):účinek vasopresorických aminů může být snížen, ale

nenatolik, aby bránil jejich použití;

Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin):účineknedepolarizujících myorelaxancií

můžebýt hydrochlorothiazidem potencován;

Léčivé přípravky podávanépři léčbě dny:vzhledem k tomu, že hydrochlorothiazid může

zvyšovathladinu kyseliny močové, může být nutné upravit dávkování těchto léčivých přípravků.

Může býtnutné zvýšit dávky probenecidunebo sulfinpyrazonů. Při souběžném podávání

sthiazidovýmidiuretiky se může zvýšit incidence reakcí z přecitlivělosti na allopurinol;

Soli vápníku:thiazidová diuretika mohou zvýšit hladinu vápníku v séru vzhledem ke snížení

exkrece.Pokud musí být předepsány vápníkové doplňky nebo vápník šetřící léčivé přípravky

(např. terapievitaminem D), hladiny vápníku v séru musí být monitorovány a podle toho je nutno

upravit dávkovánívápníku;

Jiné interakce:hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu můžebýt zesílen thiazidy.

Anticholinergní látky (např. atropin, beperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost

thiazidovýchdiuretik snížením gastrointestinální motility a zpomalením vyprazdňování žaludku.

Thiazidy mohouzvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu. Thiazidy mohou snížit renální

vylučování cytotoxickýchléčivých přípravků (např. cyklofosfamidu, metotrexátu) a potencovat

tak jejich myelosupresivníúčinek.

4.6Fertilita, těhotenstvíakojení

Těhotenství:

Podávání antagonistů receptoruangiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje

(vizbod 4.4).

Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru

těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4).

Epidemiologické důkazy týkající se rizikateratogenity při podávání ACE inhibitorů během

prvníhotrimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když

neexistují žádnékontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů

receptoruangiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud

pokračování vléčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí

být převedeny najinouléčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený

bezpečností profil, pokud jde opodávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena,

léčba pomocí AIIRAs musí býtihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný

způsobléčby.

Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě

(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě

(selháníledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3).Pokud by došlo k expozici vůči

antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestrutěhotenství, doporučuje se

sonografická kontrola funkce ledvin a lebky.Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru

angiotenzinu II, musí býtpečlivě sledovány, pokudjde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4).

Hydrochlorothiazid

Jsou omezené zkušenosti s hydrochlorothiazidem během těhotenství, zvláště během prvního

trimestru.Studie na zvířatech jsou nedostatečné.Hydrochlorothiazid prostupuje placentou. Na

základě farmakologického mechanismu účinkuhydrochlorothiazidu může jeho užití během

druhého a třetího trimestru ovlivnit feto-placentárníperfuzi a může způsobit fetální a neonatální

projevy jako ikterus, poruchu elektrolytové rovnováhy atrombocytopénii.

Hydrochlorothiazid by neměl býtpoužit na gestační edémy, gestační hypertenzi nebo

preeklampsii pro riziko snížení objemu plazmy a placentární hypoperfuzi, bez pozitivního vlivu

na průběhchoroby.

Hydrochlorothiazid by neměl býtpoužit v léčbě esenciální hypertenze u gravidních žen

svýjimkouvzácných situací, kdy jiná léčba nemůže být použita.

Kojení:

Protoženejsoudostupnéúdajeohledněužíváníkombinacelosartan/hydrochlorothiazidv

potahovanýchtabletáchpřikojení,neníkombinacelosartan/hydrochlorothiazidpotahované

tabletydoporučenaajevhodnějšípoužítběhemkojeníalternativníléčbuslépedoloženým

bezpečnostním profilem, zvláště u matek kojících novorozence nebo nedonošené děti.

Hydrochlorothiazid:

Hydrochlorothiazid je vylučován domateřského mléka vmalémmnožství. Thiazidy ve vysokých

dávkáchzpůsobujízvýšenoudiurézu,atímmohoupotlačittvorbumateřskéhomléka.Podávání

kombinacelosartan/hydrochlorothiazidběhemkojenínenídoporučeno.Pokudjeběhemkojení

kombinace losartan /hydrochlorothiazid přesto použita, mají se používat co nejnižší možné dávky.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexna schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje nebylyprovedeny. Na základě farmakodynamických vlastností látky však není

pravděpodobné, že by tutoschopnost ovlivňoval. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

je třeba brát v úvahu, že přiterapii hypertenze se někdy mohou objevit závratě a únava.

4.8 Nežádoucí účinky

Kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid:V placebem kontrolovaných studiích se nežádoucí

účinky vyskytly u 29,5% pacientů z 898 pacientů shypertenzí, kteří byli léčeni různými dávkami

irbesartanu/hydrochlorthiazidu (rozmezí37,5 mg/6,25mg až 300 mg/25 mg). Nejčastěji

hlášenými nežádoucími účinky byly závratě (5,6%),únava (4,9%), nauzea/zvracení (1,8%) a

abnormální močení (1,4%). Navíc byl ve studiích také častopozorován zvýšený obsah

močovinového dusíku v krvi (BUN) (2,3%), kreatinkinázy (1,7%) akreatininu (1,1%).

Tabulka č.1 uvádí nežádoucí účinky zaznamenané ze spontánních hlášení a v placebem

kontrolovaných studiích.

Frekvence nežádoucích účinků je definována následovně:

Velmi časté: (≥1/10);časté (≥ 1/100 až< 1/10); méně časté(≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné

(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné: (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulkač.1:Nežádoucíúčinky v placebem kontrolovaných studiích a ze spontánníchhlášení*

Vyšetření: Časté: vzestup BUN, kreatininu a kreatinkinázy

Méně časté: pokles draslíku a sodíku v séru

Srdeční poruchy: Méně časté: synkopa, hypotenze, tachykardie, edém

Poruchy nervového systému: Časté: závratě

Méně časté: ortostatické závratě

Není známo: bolesti hlavy

Poruchy ucha a labyrintu: Není známo: tinitus

Respirační, hrudní a Není známo: kašel

Mediastinální poruchy:

Gastrointestinální poruchy: Časté: nauzea/zvracení

Méně časté: průjem

Není známo: dyspepsie, dysgeusie

Poruchy ledvinamočových Časté: abnormální močení

cest: Není známo: porucha funkce ledvin včetně

izolovaných případů renálního selhání u

rizikových pacientů (viz bod 4.4)

Poruchy svalovéakosterní Méně časté: otoky končetin

soustavy a pojivové tkáně: Není známo: arthralgie, myalgie

Poruchy metabolismu Není známo: hyperkalémie

a výživy:

Cévní poruchy: Méně časté: návaly horka

Celkové poruchy a reakce Časté: únava

v místěaplikace:

Poruchy imunitního systému: Není známo: případy hypersenzitivní reakce,jako je

angioedém, vyrážka a kopřivka

Poruchy jater a žlučových cest:Není známo: hepatitida, abnormální jaterní funkce

Poruchy reprodukčního systémuMéně časté: sexuální dysfunkce, změny libida

a prsu:

* Četnost pro nežádoucí účinky zaznamenané u spontánních hlášení je udaná jako “není známo”

Další informace k jednotlivým složkám: k nežádoucím účinkům kombinovaného přípravku, které

jsouuvedeny výše, navíc patřínežádoucí reakce již dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku.

Tytonežádoucí účinky jsou i potenciálními nežádoucími reakcemi přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex.

Tabulky č.2 a č.3vizníže, detailně udávají nežádoucí účinky zaznamenanépro jednotlivé složky

přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex.

Tabulkač.2:Nežádoucíúčinky hlášené při užití samotnéhoirbesartanu

Celkové poruchy a reakce v Méně časté: bolest na hrudi

místě aplikace:

Tabulkač.3: Nežádoucí účinkypozorovanépři podávání samotnéhohydrochlorothiazidu

(bez ohledu na vztah k léčivému přípravku)

Vyšetření: Není známo: elektrolytová dysbalance (včetně

hypokalémie a hyponatrémie, viz

bod 4.4), hyperurikémie, glykosurie,

hyperglykémie, vzestup hladiny

cholesterolu a triglyceridů

Srdeční poruchy: Není známo: srdeční arytmie

Poruchy krve a lymfatického Není známo:aplastická anémie, útlum kostní dřeně,

systému: neutropénie/agranulocytóza,

hemolytická anémie, leukopénie,

trombocytopénie

Poruchy nervového systému: Není známo: závratě, parestézie, pocit na omdlení,

neklid

Poruchy oka: Není známo: přechodnéporuchy vidění, žluté vidění

Respirační, hrudní a Není známo: dechová tíseň (včetně pneumonitidya

mediastinální poruchy: plicního edému)

Gastrointestinální poruchy: Není známo: pankreatitida, anorexie, průjem,

zácpa,podráždění žaludeční sliznice,

sialoadenitida, ztráta chuti

Poruchy ledvinamočových cest:Není známo: intersticiální nefritida,renální dysfunkce

Poruchy kůže a podkožní Není známo: anafylaktické reakce, toxická epidermální

tkáně: nekrolýza, nekrotizujícíangiitida (vaskulitida,

kožní vaskulitida),reakce podobné kožnímu

lupus erythematodes, reaktivace

kožního lupus erythematodes,

fotosenzitivní reakce, vyrážka,kopřivka

Poruchy svalové a kosterní Není známo: slabost, svalový spasmus

Soustavyapojivové tkáně:

Cévní poruchy: Není známo: posturální hypotenze

Celkovéporuchy a reakce Není známo: horečka

v místěaplikace:

Poruchy jater a žlučových cest:Není známo: žloutenka (intrahepatální cholestatická

žloutenka)

Psychiatricképoruchy: Není známo: deprese, poruchy spánku

Na dávce závislé nežádoucí účinky hydrochlorothiazidu (zejména poruchy elektrolytů) se mohou

přititraci hydrochlorothiazidu zvyšovat.

4.9 Předávkování

Není k dispozici žádná specifická informace o léčbě předávkování přípravkem

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex. Pacienta jetřeba pečlivě monitorovat a léčba by měla být

symptomatická a podpůrná. Postup závisí na době, kteráuběhla od požití a na závažnosti

příznaků. Doporučená opatření zahrnují vyvolání zvracení a/nebovýplach žaludku. Při léčbě

předávkování může být užitečné i podání aktivního uhlí. Opakovaně jenutno monitorovat sérové

hladiny elektrolytů a kreatininu. Pokud dojde k hypotenzi, je třebapacientaumístit do pozice

naznak a rychle podat náhrady solí a tekutin.

Jako nejpravděpodobnější příznaky předávkování irbesartanem lze očekávat hypotenzi a

tachykardii;může se ale objevit i bradykardie.

Předávkování hydrochlorothiazidem je spojeno sdeplecí elektrolytů (hypokalémie, ypochlorémie,

hyponatrémie) a dehydratací v důsledku nadměrné diurézy. Nejčastější příznaky a známky

předávkování jsou (nauzea) a somnolence. Hypokalémie může vyvolat svalové spasmy a/nebo

zhoršitsrdeční arytmie přisoučasném podávání digitalisových glykosidů nebo některých

antiarytmik.

Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. Do jaké míry lze hemodialýzou odstranit

hydrochlorothiazid,nebylo stanoveno.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, kombinace.ATC kód: C09DA04.

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotexje kombinací antagonisty receptoru pro angiotensin-II,

irbesartanuathiazidového diuretikahydrochlorothiazidu. Kombinace těchtolátek má aditivní

antihypertenzní účinek, snižuje krevní tlakve větší míře než kterákoli z obou látek samostatně.

Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro angiotensin-II

(subtyp AT1). Předpokládá se, že blokujeveškeré účinky angiotensinu-II zprostředkované AT1

receptorem, bez ohledu na zdroj nebo způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní antagonistické

ovlivnění receptorů pro angiotensin-II (AT1) vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu a

angiotensinu-II ake snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Sérové hladiny draslíku nejsou u

pacientů bez rizika elektrolytové dysbalance samotným irbesartanem v doporučených dávkách

významně ovlivněny (viz body 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu-II), enzym

vytvářejícíangiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. Irbesartan

nevyžadujemetabolickou aktivaci, aby byl účinný.

Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku

thiazidovýchdiuretik není zcela znám. Thiazidy působí na renální tubulární mechanismy

reabsorpce elektrolytů apřímo zvyšují exkreci sodíku a chloridu v přibližně stejných množstvích.

Diuretický účinekhydrochlorothiazidu snižuje objem plazmy, zvyšuje účinek plazmatického

reninu, zvyšuje sekrecialdosteronu, v důsledku toho stoupají ztráty draslíku a bikarbonátů močí a

dochází k poklesu hladinydraslíku v séru. Předpokládá se, že současné podávání irbesartanu

brání blokádou renin-angiotensinaldosteronovéhosystému ztrátám draslíku způsobeným

thiazidovými diuretiky. U hydrochlorothiaziduse nástup diuretického účinku objeví za 2 hodiny,

diuréza dosáhne svého maxima asi za 4 hodiny aúčinek trvá přibližně 6-12 hodin.

Kombinace hydrochlorothiazidu a irbesartanu způsobuje na dávce závisléaditivní snížení

krevníhotlaku v celém terapeutickém rozmezí obou látek. Přidání 12,5 mg hydrochlorothiazidu k

dávce 300 mgirbesartanu jednou denně pacientům, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven

samotnýmirbesartanem 300 mg, vedlo k dalšímu poklesu diastolického krevního tlaku o 6,1 mm

Hg po odečtenípoklesu krevního tlaku po placebu měřeno v nejnižším bodě účinku (24 hodin po

podání). Kombinace300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu vedla k celkovému

snížení systolického/diastolickéhotlaku až o 13,6/11,5 mm Hg po odečtení poklesu krevního

tlaku po placebu.

Omezená klinická data (7 z 22 pacientů) ukazují, že pacienti nereagující na kombinaci

300 mg/12,5 mg mohou dosáhnout klinické odpovědi po zvýšení dávky na 300 mg/25 mg. U

těchtopacientů byl pozorován zvýšený hypotenzní účinek jak pro systolický krevní tlak (SBP) tak

prodiastolický krevní tlak (DBP) (13,3 respektive 8,3mm Hg).

U pacientů s mírnou až střední hypertenzí vyvolala dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg

hydrochlorothiazidu podávaná jedenkrát denně průměrný pokles tlaku měřený v nejnižším bodě

účinku (24 hodin po podání) o 12,9/6,9 mm Hg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu.

Maximální hodnoty byly naměřeny po 3-6 hodinách. Při ambulantním monitorování krevního

tlakubylo při kombinaci 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu užívané jednou

denně dosaženokonzistentníhopoklesu krevního tlaku po dobu 24 hodin. Průměrné 24-hodinové

snížení systolickéhoa diastolického tlaku ve srovnání s placebem činilo 15,8/10,0 mm Hg. Při

měřeních vrámciambulantního sledování krevního tlaku byl rozdíl mezi minimálním a

maximálním účinkem přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex150 mg/12,5 mg 100%.

Při měření manžetovým tonometrem během návštěv vordinacidosahoval u přípravku

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex150 mg/12,5 mg minimální účinek 68% maximálního

účinku a upřípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/12,5 mg dosahoval

minimální účinek 76% maximálního účinku .Tento24-hodinovýúčinek byl pozorovánbez

nadměrného poklesu tlaku v okamžiku maximálního účinku aodpovídá bezpečnému a

efektivnímu snižování krevního tlaku při dávkování jednou denně.

U pacientů, u kterých nebyl TK dostatečně upraven dávkou 25 mg hydrochlorothiazidu,vyvolalo

přidání irbesartanu další snížení systolického a diastolického tlaku v průměru o 11,1/7,2 mm Hg

poodečtení poklesu krevního tlaku po placebu.

Hypotenzní účinek irbesartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem se projeví po první dávce,

značněserozvine do 1-2 týdnů a maximální efekt se dostaví za 6-8 týdnů. V dlouhodobých

studiíchnásledného sledování přetrvával účinek kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po

dobu jednohoroku. Výskyt rebound hypertenze nebyl u irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu

pozorován, i kdyžspecificky studován tento fenomén ukombinaceirbesartan/hydrochlorothiazid

nebyl.

Vliv kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu na morbiditu a mortalitu nebyl studován.

Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobépodáváníhydrochlorothiazidu snižuje

kardiovaskulární mortalitu a morbiditu.

Odpověď naIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexnení ovlivněna věkem ani pohlavím. Podobně

jako u jiných léčivýchpřípravků ovlivňujících systém renin-angiotenzin, pacienti černé pleti s

hypertenzí mají zřetelně nižšíodpověď na monoterapii irbesartanem. Pokud je irbesartan podáván

současně s nízkou dávkou (např.12,5 mg denně) hydrochlorothiazidu, antihypertenzní účinek u

pacientů černé pleti se blíží účinku upacientů ostatních ras.

Účinnost a bezpečnost přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexjako počáteční terapie u

těžké hypertenze (definovanáhodnotou diastolického tlaku v sedě (SeDBP)≥ 110 mmHg) byla

hodnocena v 8-týdenní,multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené,léčivou látkou

kontrolované studii sparalelnímirameny. Celkem bylo randomizováno 697 pacientů v poměru

2:1 buď k léčbě kombinacíirbesartan/hydrochlorothiazid 150 mg/12,5mg nebo k léčbě

irbesartanem 150 mg a po týdnu bylydávky systematicky zvýšeny (předtím byla vyhodnocena

odpověď na nižší dávku) nairbesartan/hydrochlorothiazid 300 mg/25 mg anebo na 300 mg

irbesartanu.Studie zahrnovala 58% mužů. Průměrný věk pacientů byl 52,5 let, 13% bylo≥65 let

a pouze 2%pacientů bylo≥ 75 let. Dvanáctprocent(12%) pacientů byli diabetici, 34% mělo

hyperlipidémii anejčastějším kardiovaskulárním onemocněním byla stabilní angina pectoris u

3,5% účastníků.

Primárním cílem studie bylo porovnat poměr pacientů, u nichž v Týdnu 5 léčby bylSeDBP

stanoven(SeDBP < 90mmHg). Čtyřicet sedm procent (47,2%) pacientů užívajících kombinaci

dosáhlo SeDBPv nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu) (trough)< 90mmHg

ve srovnánís 33,2%pacientů užívajících irbesartan (p= 0,0005). Střední výchozí hodnota

krevníhotlaku byla asi172/113 mmHg v každé léčené skupině a po pěti týdnech byl pokles

SeSBP/SeDBP30,8/24,0 mmHgve skupině irbesartan/hydrochlorothiazid a 21,1/19,3 mmHg ve

skupině irbesartan (p < 0,0001).

Typy a frekvence incidence nežádoucích účinků hlášených u pacientů léčených kombinací byly

podobné profilu nežádoucích účinků u pacientů na monoterapii. Během 8-týdenního léčebného

obdobínebyl v žádné z léčebných skupin zaznamenánvýskyt synkopy. Jako nežádoucí účinky

byly hlášenyhypotenze u 0,6%pacientů na kombinaci a u 0% pacientů na monoterapii a závratě

u 2,8%pacientů nakombinaci a u 3,1% pacientů na monoterapii.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika hydrochlorothiazidu ani irbesartanu není při jejich současném podávání

neovlivněna.

Irbesartan a hydrochlorothiazid jsou perorálně účinné látky, pro jejichž účinek není nutná

biotransformace. Po perorálním podání přípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexčiní

absolutníbiologická dostupnostirbesartanu 60-80% a hydrochlorothiazidu50-80%. Potrava

nemá na biologickou dostupnostpřípravkuIrbesartan/hydrochlorothiazid Apotexvliv.

Maximální plazmatické koncentrace se objevují 1,5-2 hodiny po podání uirbesartanu, resp. 1-

2,5 hodin u hydrochlorothiazidu.

Irbesartan se na plazmatické proteiny váže přibližně z 96%, jeho vazba na buněčné složky krve je

zanedbatelná. Jeho distribuční objem je 53-93 litrů. Hydrochlorothiazid se na plazmatické

proteinyváže z 68% a jeho distribuční objem činí 0,83-1,14 l/kg.

Farmakokinetika irbesartanu vykazuje lineární závislost odpovídající velikosti dávky v rozmezí

10 až600 mg. Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg je zvýšení absorpce po perorálním

podání jižmenší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není znám. Celková

clearence a renálníclearence činí 157-176, resp. 3,0-3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas

irbesartanu je11-15 hodin. Rovnovážných koncentrací je dosaženo do 3 dnů po zahájení terapie

při dávkováníjednou denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze pozorovat omezenou

kumulaci irbesartanuv plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší

plazmatické koncentraceirbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci

irbesartanu však nalezeny nebyly.Není třebaupravovat dávkování speciálně pro ženy. Hodnoty

AUC a Cmax byly o něco vyšší u staršíchosob (≥65 let) než u osob mladších (18-40 let).

Terminální eliminační poločas se však významněnelišil. U starších osob není nutná úprava

dávkování. Průměrný plazmatický poločashydrochlorothiazidu se udává v rozmezí 5-15 hodin.

Po perorálním nebo intravenózním podání 14 Cirbesartanu připadá asi 80-85% radioaktivity

cirkulující v plazmě na nezměněný irbesartan. Irbesartan se metabolizuje v játrech glukuronidací

aoxidací. Hlavní cirkulující metabolit je irbesartan glukuronid (přibližně 6%). Studiein vitro

ukazují, žeirbesartan je primárně oxidován cytochromem P 450, a to enzymem CYP2C9;

izoenzym CYP3A4 mázanedbatelný význam. Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak

žlučí, jednak ledvinami. Poperorálním nebo intravenózním podání 14 C irbesartanu lze asi 20%

readioaktivity nalézt v moči,zbytek ve stolici. Méně než 2% se vyloučí močí jako nezměněný

irbesartan. Hydrochlorothiazid nenímetabolizován, ale jerychle vylučován ledvinami. Alespoň

61%perorální dávky se vyloučívnezměněné formě během 24 hodin. Hydrochlorothiazid

prochází placentární bariérou, ale neprocházíhematoencefalickou bariérou a je vylučován do

mléka.

Porucha ledvin: u pacientů sporuchou ledvin nebo u hemodialyzovaných pacientů nejsou

farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan nelze odstranit dialýzou.

Upacientů s clearence kreatininu < 20 ml/min se uvádí vzestup eliminačního poločasu

hydrochlorothiaziduna 21 hodin.

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické

parametry irbesartanu významně změněny. U pacientů s těžkou poruchou jater se studie

neprováděly.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Irbesartan/hydrochlorothiazid: potenciální toxicita kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po

perorálním podání byla hodnocena na potkanech a makacích ve studiích trvajících až 6 měsíců.

Nebyly pozorovány žádné toxikologické nálezy relevantní kterapeutickému použití u člověka.

Následující změny, pozorované na potkanech a makacích, kterým byla podávána kombinace

irbesartan/hydrochlorothiazid v dávkách 10/10 a 90/90 mg/kg/den, byly rovněž zaznamenány při

podávání jednoho z léčivých přípravků samostatně a/nebobyly důsledkem poklesu krevního tlaku

(žádné signifikantní toxikologické interakce nebyly pozorovány):

změny na ledvinách, charakterizované mírným vzestupem sérové urey a kreatininu a

hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárního aparátu, kteréjsou přímým důsledkem interakce

irbesartanu s renin-angiotensin-aldosteronovým systémem

mírnýpokles v hodnotách erytrocytů (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit)

barevné změny žaludku, vředy a ložiskové nekrózy žaludeční sliznice byly pozorovány u

několikapotkanů v šestiměsíční toxikologické studii s irbesartanem v dávce 90 mg/kg/den,

hydrochlorothiazidem v dávce 90 mg/kg/den a kombinacíirbesartan/hydrochlorothiazid

vdávce10/10 mg/kg/den. U makaků tyto změny pozorovány nebyly.

pokles draslíku v séru způsobený hydrochlorothiazidem. Tomuto poklesu se částečně

zabránilopodáváním v kombinaci s irbesartanem.

Většina výše uvedených účinků je zjevně důsledkem farmakologické aktivity irbesartanu

(blokádaangiotensinem-II-indukované inhibice uvolňování reninu sestimulací buněk

produkujících renin) avyskytuje se rovněž u inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu.

Nezdá se, že by tyto nálezy bylyrelevantní pro terapeutické použití kombinace

irbesartan/hydrochlorothiazid u člověka.

Při podávání kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid potkanům nebyly při dávkách toxických

promatku pozorovány žádné teratogenní účinky. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o

negativním vlivu samostatně podávaného irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu na fertilitu zvířat

nebolidí, nebyly příslušné studie pro kombinaci na zvířatech prováděny. Nicméně je známo, že

jinýantagonista angiotensinu-II ovlivňuje při podávání zvířatům v monoterapii parametry

fertility.Obdobné výsledky byly nalezeny u této látky i při podávání v nižších dávkách

vkombinacis hydrochlorothiazidem.

U kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid nebyla prokázána mutagenita ani klastogenita.

Kancerogenní potenciál kombinace irbesartanu a hydrochlorthiazidu nebyl ve studiích na

zvířatechhodnocen.

Irbesartan:při použití klinicky relevantních dávek nebyly nalezeny známky abnormálního

systémového toxického ovlivnění nebo ovlivnění cílových orgánů. V neklinických studiích

bezpečnosti vyvolaly vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/den u potkanů a≥ 100 mg/kg/den u

makaků) snížení erytrocytárních parametrů (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Velmi vysoké

dávky(≥500 mg/kg/den) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu,

distenzitubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močovinya kreatininu v plazmě) u potkanů

a makaků atyto změny byly hodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého

přípravku, kterýzpůsobil snížení renální perfúze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii

juxtaglomerulárníchbuněk (u potkanů v dávkách≥ 90 mg/kg/den, u makaků v dávkách≥ 10

mg/kg/den). Všechny tytozměny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem

irbesartanu. Nezdá se, že by přiterapeutickém dávkování irbesartanu u lidí byla

hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárních buněkjakkolivrelevantní.Nebyla prokázána

mutagenita, klastogenicita ani kancerogenita.Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly

přechodné toxické účinky (rozšíření ledvinnýchpánviček, hydroureter a podkožní edémy) u fétů

potkanů,které se po porodu upravily. U králíků bylyzjištěny aborty anebo časné resorpce po

dávkách vyvolávajících zřetelnou maternální toxicitu včetněúmrtí. Teratogenní účinky u potkanů

nebo králíků zjištěny nebyly.

Hydrochlorothiazid: ačkoli byly v některých experimentálních modelech nalezeny nejednoznačné

známky genotoxicity nebo kancerogenity, zkušenosti ze širokého použití u lidské populace

nepotvrzujížádnou souvislost mezi používáním hydrochlorothiazidu a nárůstem počtu nádorů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro:

Hydrogenfosforečnan vápenatý

Granulovaná mikrokrystalická celulosa

Krospovidon

Magnesium-stearát

PovidonK 29-32

Potah:

Hypromelosa2910/5(E464)

Hyprolosa(E463)

Oxid titaničitý(E171)

Červený oxidželezitý(E172)

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex 150mg/12,5 mg a Irbesartan/hydrochlorothiazidApotex

300mg/12,5 mg:

Žlutý oxid železitý(E172)

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex 300mg/25 mg:

Černý oxid železitý(E172)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Baleno včirýchPVC/PVDC/Al blistrech po 28, 30, 98 a 100potahovanýchtabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitýpřípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ApotexEurope BV., Leiden, Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex150 mg/12,5 mg: 58/834/11-C

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/12,5 mg: 58/835/11-C

Irbesartan/hydrochlorothiazid Apotex300 mg/25 mg: 58/836/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

21.12.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

11.7.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace