INSPRA Potahovaná tableta 25MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
EPLERENON (EPLERENONUM)
Dostupné s:
Pfizer, spol. s r.o., Praha
ATC kód:
C03DA04
INN (Mezinárodní Name):
EPLERENON (EPLERENONUM)
Dávkování:
25MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
30 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Eplerenon
Přehled produktů:
TBL FLM 30X25MG
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
34/ 011/06-C
Datum autorizace:
0000-00-00

1

Sp.zn.sukls110997/2015

Příbalováinformace:informace pro uživatele

Inspra 25 mg

Inspra50 mg

potahovanétablety

Eplerenonum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje pro Vásdůležitéúdaje.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

- PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedeny

vtéto příbalové informaci. Vizbod 4.

Co naleznetevtétopříbalové informaci:

1. Coje přípravekInspraa kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekInspraužívat

3. JaksepřípravekInspraužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakpřípravekInsprauchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co je přípravekInspraakčemusepoužívá

PřípravekInsprapatřídoskupinyléčivýchpřípravkůnazývanýchselektivníblokátoryaldosteronu.

Tytoblokátorypotlačujíúčinekaldosteronu,látkyvytvářenévtěle,kterájedůležitýmregulátorem

krevníhotlakuasrdečnífunkce.NěkdymohouzvýšenéhladinyaldosteronuveVašemtělezpůsobit

změnyvedoucíksrdečnímu selhání.

PřípravekInsprase používávléčběsrdečního selháníkprevencia sníženíhospitalizacepokud:

jsteprávěprodělal(a)srdečníinfarkt,vkombinacisjinýmiléčivýmipřípravkyurčenýmikléčbě

srdečního selhání, nebo

máte přetrvávajícímírné symptomy, bezohledu naléčbu, kteroudoposud dostáváte.

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačnete přípravekInspraužívat

Neužívejte přípravek Inspra:

- jestližejstealergický(á)naeplerenonnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenou vbodě 6)

- máte-livysokou hladinu draslíku vkrvi(hyperkalemii)

- užíváte-liléčivépřípravkyproodvodpřebytečnévodyzorganismu(draslíkšetřícídiuretika)

nebo doplňkystravysobsahemdraslíku

- máte-litěžkou poruchu ledvin

- máte-litěžké onemocněníjater

2

- užíváte-liléčivépřípravkypoužívanékléčběplísňovýchonemocnění(ketokonazolnebo

itrakonazol)

- užíváte-liléčivépřípravkykléčběHIVinfekce,zastavujícímnoženívirů(ritonavirnebo

nelfinavir)

- užíváte-liantibiotika,používanákléčběbakteriálníchinfekcí(klarithromycinnebo

telithromycin)

- užíváte-linefazodon používanýkléčbědeprese

- užíváte-lisoučasněléčivépřípravky,používanékléčběurčitýchsrdečníchstavůnebovysokého

krevníhotlaku(takzvanéinhibitoryangiotensinkonvertujícíhoenzymu(ACE)ablokátorů

receptoru pro angiotensin(ARB)

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravkuInspraseporaďte se svýmlékařem,lékárníkemnebo zdravotnísestrou.

- trpíte-lionemocněnímledvin nebojater(viztéž„Neužívejte přípravekInspra“)

- užíváte-lilithium(obvykleužívanékléčběmaniodepresivnípsychózy,rovněžnazývané

bipolárníafektivníporucha)

- užíváte-litakrolimusnebocyklosporin(používanékléčběonemocněníkůžejakojepsoriáza

nebo ekzém, a pro prevencirejekce(odhojeníorgánů)po transplantaci

Dětia dospívající

Bezpečnosta účinnosteplerenonuu dětía dospívajícíchnebyla stanovena.

DalšíléčivépřípravkyapřípravekInspra

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebo které možná budete užívat.

NeužívejtepřípravekInsprasoučasněsnásledujícímiléčivýmipřípravky(viz„Neužívejtepřípravek

Inspra“):

- Itrakonazolneboketokonazol(používanékléčběplísňovýchonemocnění),ritonavir,nelfinavir

(látkykléčběHIVzastavujícímnoženívirů),klarithromycin,telithromycin(používanékléčbě

bakteriálníchinfekcí)nebonefazodon(používanýkléčbědeprese),protožetytopřípravky

mohou zpomalitrozklad přípravkuInspraa prodloužittakjehoúčinekvorganismu.

- Draslíkšetřícídiuretika(léčivépřípravkyproodvodpřebytečnévodyzorganismu)adoplňky

stravyobsahujícídraslík(tabletysobsahemsoli),protožetytopřípravkyzvětšujírizikozvýšení

hladinydraslíku vkrvi.

- Inhibitoryangiotensinkonvertujícíhoenzymu(ACE)ablokátoryreceptorůproangiotensin

vkombinaci(ARB)používanékléčběvysokéhokrevníhotlakuaurčitýchonemocněnísrdcea

ledvin, neboťmohou zvýšitriziko vysokýchhladin draslíku vkrvi.

Prosíminformujtesvého lékaře, užíváte-liněkterýznásledujících léčivých přípravků:

- Lithium(obvyklepodávanékléčběmaniodepresivnípsychózy,rovněžnazývanébipolární

afektivníporucha).Bylozjištěno,žepoužívánílithiaspolečněsdiuretikyaACEinhibitory

(užívanékléčběvysokéhokrevníhotlakuasrdečníchonemocnění)způsobujevýraznézvýšení

hladinlithiavkrvi,cožmůževyvolatnásledujícínežádoucíúčinky:ztrátachutikjídlu,

poškozenízraku, únava,svalová slabostasvalové záškuby.

- Cyklosporinnebotakrolimus(používanékléčběonemocněníkůže,jakojepsoriázaneboekzém

aproprevencirejekce(odhojeníorgánů)potransplantaci).Tytopřípravkymohouzapříčinit

potíže sledvinamia zvětšittakriziko zvýšeníhladinydraslíku vkrvi.

3

- Nesteroidníprotizánětlivéléky(NSA–některélékyprotibolestijakonapř.ibuprofen,které

ulevujíodbolesti,ztuhlostiazánětu).Tytopřípravkymohouvéstkpotížímsledvinamiazvětšit

takriziko zvýšeníhladinydraslíku vkrvi.

- Trimethoprim(užívanýkléčběbakteriálníchinfekcí)můžezvětšitrizikozvýšeníhladiny

draslíku vkrvi.

- Alfa-1blokátory,jakonapř.prazosinneboalfuzosin(používanékléčběvysokéhokrevního

tlakuaurčitýchonemocněníprostaty)mohouvéstknáhlémupoklesukrevníhotlakuazávrati

přivstávání.

- Tricyklickáantidepresivajakojenapř.amitriptylinneboamoxapin(užívanékléčbědepresí),

antipsychotickélátky(nazývanétéžneuroleptika)jakojenapř.chlorpromazinnebohaloperidol

(užívanékléčběduševníchporuch),amifostin(používanýběhemchemoterapiepřiléčbě

rakoviny)abaklofen(užívanýkléčběsvalovýchspasmů).Tytopřípravkymohouvést

knáhlému poklesu krevního tlaku a závratipřivstávání.

- Glukokortikoidy,jakonapř.hydrokortisonneboprednison(užívanékléčbězánětuaurčitých

onemocněníkůže)atetrakosatid(používanýpřevážněprodiagnózualéčbuporuchkůry

nadledvinek)mohou zmenšitúčinekpřípravkuInsprana sníženíkrevníhotlaku.

- Digoxin(užívanýkléčběonemocněnísrdce).Hladinydigoxinuvkrvisemohousnížitpři

současnémužíváníspřípravkemInspra.

- Warfarin(látkasnižujícísrážlivostkrve):Opatrnostijetřebapřiužíváníwarfarinu,protože

vysokéhladinywarfarinu vkrvimohou ovlivnitúčinkypřípravkuInsprana organismus.

- Erythromycin(užívanýkléčběbakteriálníchinfekcí),sachinavir(antivirovýpřípravekužívaný

kléčběHIV),flukonazol(užívanýkléčběplísňovýchinfekcí),amiodaron,diltiazema

verapamil(užívanékléčběonemocněnísrdceavysokéhokrevníhotlaku)zpomalujírozklad

přípravkuInspraatímprodlužujíjeho účinekvorganismu.

- Třezalkatečkovaná(bylinnýléčivýpřípravek),rifampicin(užívanýkléčběbakteriálních

infekcí),karbamazepin,fenytoinafenobarbital(užívaném.j.kléčběepilepsie)mohouzrychlit

rozklad přípravkuInspraasnížittakjeho účinekvorganismu.

Přípravek Inspra sjídlema pitím

PřípravekInspralze užívatsjídlemibezjídla.

Těhotenstvíakojení

Pokud jste těhotnánebokojíte,domníváte se,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,nežzačnetetentopřípravekužívat.Účinekpřípravku

Inspranebylu těhotných žen zkoumán.

Neníznámo,zdaseeplerenonvylučujedomateřskéhomléka.Jenazváženílékaře,zdaukončíte

kojení, nebo přerušíte užíváníléku.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

PoužitípřípravkuInspramůžetepociťovatzávratě.Pokudsetakstane,neřiďteanineobsluhujte

stroje.

Přípravek Inspraobsahuje monohydrátlaktosy

PřípravekInspraobsahujemonohydrátlaktosy(jedenztypůcukrů).PokudVámněkdylékařsdělil,

že trpíte nesnášenlivostíněkterých cukrů, kontaktujtepřed užitímtohoto přípravkusvého lékaře.

4

3. Jak se přípravekInspraužívá

Vždyužívejtetentopřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.Pokudsinejste

jistý(á),poraďtesese svýmlékařemnebo lékárníkem.

TabletypřípravkuInsprasemohouužívatsjídlemnebonalačno.Tabletyspolkněteceléazapijte

sklenicívody.

TabletypřípravkuInsprabymělybýtvždypředepsányvkombinacisdalšímilékynasrdečníselhání

jakojsounapř.beta-blokátory.Obvykládávkajejedna25mgtableta1xdenně,kterásepřibližněza4

týdnyzvyšujenajednu50mgtabletu1xdenně(buďjedna50mgtabletanebodvě25mgtablety).

Maximálnídávkaje 50 mgdenně.

HladinydraslíkuvkrvibymělybýtstanovenypředzahájenímléčbypřípravkemInspra,vprůběhu

prvníhotýdneléčbyazaměsícpozahájeníléčbynebopokaždéúpravědávky.Dávkumůžeupravit

lékařna základě Vašich výsledků hladindraslíkuvkrvi.

Pokudtrpítemírnýmonemocněnímledvin,měl(a)bystezačítdávkou25mgkaždýden.Pokudtrpíte

střednězávažnýmonemocněnímledvin,měl(a)bystezačítdávkou25mgobden.Tytodávkymohou

býtupraveny,pokudtolékařdoporučínazákladěvýsledkůhladindraslíkuvkrvi.Upacientůse

závažnýmonemocněnímledvin nenípřípravekInspradoporučen.

Upacientůsmírněažstřednězávažnýmonemocněnímjaternenínutnáúpravapočátečnídávky.

Trpíte-lionemocněnímledvinčijater,budeVámčastějikontrolovánahladinadraslíkuvkrvi(viztaké

"Neužívejte přípravekInspra").

Použitíustaršíchpacientů:nenínutná úprava počátečnídávky.

Použitíudětía dospívajících:užívánípřípravkuInsprasenedoporučuje.

Jestližejste užil(a)více přípravkuInspra, nežjsteměl(a)

Užijete-livětšímnožstvípřípravkuInspra,nežVámbylopředepsáno,informujteokamžitěsvého

lékařenebolékárníka.PoužitívětšíhomnožstvípřípravkuInsprasenejčastějimohouobjevit

příznakyjakojenízkýkrevnítlak(projevujícísepocitemlehkostihlavy,závratí,rozmazaným

viděním,slabostí,akutníztrátouvědomí)nebohyperkalemie-vysokáhladinadraslíkuvkrvi

(projevujícísesvalovýmikřečemi, průjmem, nevolností, závratínebo bolestíhlavy).

Jestližejste zapomněl(a)užítpřípravekInspra

Pokudjižnastalčasužítdalšítabletu,předchozízapomenutoutabletuvynechejteaužijterovnoudalší

tabletuvestanovenýčas.Jinakužijtetabletujakmilesivzpomenete,zbývá-lidobadelšínež12hodin

doužitídalšítablety.Potompokračujtevužívánítabletjakodříve.Nezdvojnásobujtenásledující

dávku, abyste nahradil(a)vynechanou.

Jestližejste přestal(a)užívatpřípravek Inspra

JedůležitéužívatpřípravekInsprapodledoporučenílékaředodoby,nežlékařdoporučíléčbu

ukončit.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutu každého.

5

Ihned vyhledejte lékařskou pomoc,pokudzaznamenáteněkterý znásledujících příznaků:

- otokobličeje,jazyka nebo hrdla

- obtížné polykání

- kopřivkaaobtížné dýchání

Tojsoupříznakyangioneurotickéhoedému,méněčasté(vyskytujíseu1ze100pacientů)nežádoucí

účinky.

Dalšízaznamenané nežádoucíúčinkyzahrnují:

Časté nežádoucíúčinky(mohou sevyskytnoutažu1z10 pacientů):

zvýšenáhladinadraslíkuvkrvi(příznakyzahrnujísvalovékřeče,průjem,pocitnazvracení,

závrať nebo bolesthlavy)

závrať

mdloby

zvýšené hladinycholesterolu vkrvi

nespavost(poruchyspánku)

bolesthlavy

onemocněnísrdce, např. nepravidelnýsrdečnípuls asrdečníselhání

kašel

zácpa

nízkýkrevnítlak

průjem

pocitna zvracení

zvracení

porucha funkceledvin

vyrážka

svědění

bolestzad

pocitslabosti

svalové křeče

zvýšená hladina močovinyvkrvi

zvýšeníhladinykreatininuvkrvi, cožmůže ukazovatna potíže sledvinami

Méněčasté nežádoucíúčinky(mohou sevyskytnoutažu 1ze100pacientů):

infekce

zvýšenípočtubílých krvinek(eozinofilie)

dehydratace

zvýšené hladinytriglyceridů (krevníchtuků)vkrvi

nízké hladinysodíku vkrvi

rychlýsrdečnípuls

zánětžlučníku

pokleskrevního tlaku, kterýmůže způsobitzávrať přivstávání

trombóza (krevnísraženina)dolníkončetiny

bolestvkrku

plynatost

sníženáfunkceštítné žlázy

zvýšeníhladinyglukózyvkrvi

sníženícitlivostina dotek

zvýšené pocení

bolestisvalů

6

pocitcelkové nepohody

zánětledvin

zvětšeníprsů u mužů

změnyvevýsledcích krevníchtestů

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímona adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak přípravekInsprauchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimo dohled adosahdětí.

Tentoléčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkypro uchovávání.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičceablistruza

Použitelné do:. Doba použitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedenéhoměsíce.

Nevyhazujtežádnéléčivépřípravkydoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co přípravek Inspra obsahuje

LéčivoulátkoupřípravkuInsprajeeplerenonum.Jednatabletaobsahujeeplerononum25mgnebo50

mg.

Pomocnýmilátkamijsou:monohydrátlaktosy,mikrokrystalickácelulosa(E460),sodnásůl

kroskarmelosy(E468),hypromelosa(E464),natrium-lauryl-sulfát,mastek(E553b)amagnesium-

stearát(E470b).

PovrchtabletpřípravkuInspra25mga50mgjepotaženpotahovousoustavouOpadryžlutá,která

obsahujehypromelosu(E464),oxidtitaničitý(E171),makrogol400,polysorbát80(E433),žlutýoxid

železitý(E172), červenýoxid železitý(E172).

Jak přípravekInspravypadá a co obsahuje toto balení

Inspra25mgježlutápotahovanátableta.Jeoznačenánápisem“Pfizer”najednéstraněa“NSR”nad

“25”nadruhé stranětablety.

Inspra50mgježlutápotahovanátableta.Jeoznačenanápisem“Pfizer”najednéstraněa“NSR”nad

“50”nadruhé stranětablety.

7

PřípravekInspra25mga50mgjedostupnývneprůhlednémPVC/ALblistruvbalenípo10,20,28,

30,50,90,100nebo200tabletách,adálevneprůhlednémPVC/Alperforovanémjednodávkovém

blistruobsahujícím10x1,20x1,30x1,50x1,90x1,100x1nebo200x1(10balení20x1)

tabletu.

Na trhu nemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

Držitelrozhodnutío registraci

Pfizer,spol. sr.o.

Stroupežnického 17

150 00 Praha

Česká republika

Výrobci:

Fareva Amboise

ZoneIndustrielle

29 route desIndustries

37530 Pocé-sur-Cisse

Francie

Inspra25mga50mgpotahovanétabletyjeregistrovánavnásledujícíchčlenskýchstátechEHPpod

názvemInspra:

Rakousko,Belgie,Kypr,Českárepublika,Dánsko,Estonsko,Finsko,Francie,Německo,Řecko,

Maďarsko,Island,Irsko,Itálie,Lotyšsko,Litva,Lucembursko,Malta,Nizozemsko,Norsko,Polsko,

Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Tato příbalová informacebylanaposledyrevidována:28.9.2015

1/12

Sp.zn.sukls110997/2015

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

INSPRA25mg

INSPRA50mg

potahovanétablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednatableta obsahujeeplerenonum25 mg.

Jednatableta obsahujeeplerenonum50 mg.

Pomocnálátka seznámýmúčinkem:

Jedna25 mgtabletaobsahuje 37,5mgmonohydrátu laktosy(vizbod 4.4)

Jedna50 mgtabletaobsahuje 71,4mgmonohydrátu laktosy(vizbod 4.4)

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Potahovanátableta.

Tableta25mg:žlutátabletasvyraženým“Pfizer”najednéstraně,“NSR”nad“25”nadruhéstraně

tablety.

Tableta50mg:žlutátabletasvyraženým“Pfizer”najednéstraně,“NSR”nad“50”nadruhéstraně

tablety.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Eplerenonjeindikován:

jakodoplněkstandardníterapie,včetněterapiebetablokátory,prosníženírizika

kardiovaskulární(KV)mortalityamorbidityustabilizovanýchpacientůsdysfunkcílevé

komory(LVEF40%)asklinickýmiznámkamisrdečníhoselháníponedávnoprodělaném

infarktu myokardu(IM).

jakodoplněkstandardníterapieprosníženírizikaKVmortalityamorbidityudospělých

pacientůschronickýmsrdečnímselhánímtřídyNewYorkHeartAssociation(NYHA)IIa

sdysfunkcílevé komory(LVEF30%)(vizbod 5.1).

4.2Dávkovánía způsob podání

Dávkování

Proindividuálníúpravudávkyjsoudostupnétabletyosíle25mga50mgeplerenonu.Maximální

dávka je 50mgdenně.

Pacientisesrdečnímselhánímpo prodělanémIM

Doporučovanáudržovacídávka eplerenonuje 50 mg1xdenně. Léčba byměla býtzahájenadávkou 25

mg1xdenně,kterábymělabýtvprůběhunejlépe4následujícíchtýdnůvytitrovánadocílovédenní

dávky50mg,užívané1xdenně.Dávkujenutnotitrovatsohledemnaplazmatickouhladinudraslíku

(viztabulka1).Léčbaeplerenonembymělabýtzahájenavrozmezí3-14dnůpoprodělanémakutním

IM.

Pacientischronickýmsrdečnímselhánímtřídy NYHAII

UpacientůschronickýmsrdečnímselhánímtřídyNYHAIIsezačínásdávkou25mg1xdenně,která

jetitrovánanacílovoudávku50mg1xdenněnejlépeběhem4týdnů.;jevšaknutnévzítvúvahu

plazmatické hladinydraslíku (viztabulka 1a bod 4.4).

Upacientůsplazmatickouhladinoudraslíku>5,0mmol/lbynemělabýtléčbaeplerenonemzahájena

(vizbod 4.3).

Plazmatickáhladinadraslíkubymělabýtstanovenapředzahájenímléčbyeplerenonem,vprůběhu

prvníhotýdneléčbyazaměsícpozahájeníléčbynebopokaždéúpravědávky.Vprůběhudalšíléčby

byměla býtplazmatická hladinadraslíku stanovovánapravidelně podle potřeby.

Pozahájeníléčbybymělabýtdávkaupravenavzávislostinaplazmatickéhladinědraslíkutak,jak

znázorňujetabulka 1.

Tabulka 1:Úprava dávkypo zahájeníléčby.

Plazmatická hladina draslíku(mmol/l) Postup Úprava dávky

< 5,0 Zvýšit 25 mgobden až25 mg1x denně

25 mg1x denněaž50 mg1x denně

5,0–5,4 Udržet Bezúpravydávky

5,5–5,9 Snížit 50 mg1x denněaž25 mg1x denně

25 mg1x denněaž25 mgobden

25 mgobden aždo vysazení

6,0 Vysadit N/A

Pokudbylopodáváníeplerenonuzastavenozdůvoduplazmatickéhladinydraslíkudosahující6,0

mmol/l,eplerenonmůžebýtznovunasazenažtehdy,kdyžplazmatickéhodnotydraslíkupoklesnou

pod 5,0 mmol/l,a tovdávce25 mg, podávanéobden.

Pediatrickápopulace

Bezpečnostaúčinnosteplerenonuudětíadospívajícíchnebylastanovena.Vsoučasnostidostupné

údajejsou popsányvbodě 5.1 a5.2.

Staršípacienti

Ustaršíchpacientůnenínutnápočátečníúpravadávky.Vzhledemkvěkempodmíněnémupoklesu

renálníchfunkcíjeustaršíchpacientůvyššírizikovznikuhyperkalemie.Totorizikomůžebýtdále

zvýšeno,je-lispolusezvýšenousystémovouexpozicípřítomnakomorbidita,atozejménamírnáaž

středníjaterníinsuficience.Doporučujesepravidelnésledováníplazmatickéhladinydraslíku(vizbod

4.4).

Poruchafunkceledvin

Upacientůsmírnouporuchoufunkceledvinnenínutnápočátečníúpravadávky.Pravidelnésledování

plazmatické hladinydraslíkusúpravoudávekjedoporučovánopodle tabulky1.

Pacientisestřednězávažnouporuchoufunkceledvin(CrCl30-60ml/min)začínajídávkou25mg

obden,potéjedávkaupravenadlehladinydraslíku(viztabulka1).Jedoporučovánopravidelné

sledováníplazmatické hladinydraslíku (vizbod 4.4)

SpodávánímeplerenonuupacientůsCrCl<50ml/minsesrdečnímselhánímpoprodělanémIM

nejsouzkušenosti.Užitíeplerenonuutěchtopacientů musíbýtpečlivězváženo.UpacientůsCrCl<50

ml/min nebylystudoványdávkynad 25 mgdenně.

Užitíupacientůsezávažnouporuchoufunkceledvin(CrCl<30ml/min)jekontraindikováno(vizbod

4.3).Eplerenonnelzeodstranitdialýzou.

Poruchafunkcejater

Upacientůsmírnouažstředníporuchoufunkcejaternenínutnápočátečníúpravadávky.Vzhledem

kezvýšenésystémovéexpozicieplerenonuupacientůsmírnouažstředníporuchoufunkcejater,jeu

těchtopacientů,atozejménaustarších,doporučovánočastéapravidelnésledováníplazmatické

hladinydraslíku (vizbod 4.4).

Souběžná léčba

VpřípaděsouběžnéléčbymírnýmiažstředněsilnýmiinhibitoryCYP3A4,např.amiodaronem,

diltiazememaverapamilem,můžebýtléčbazahájenapočátečnídávkou25mg1xdenně.Dávkaby

neměla překročit25 mg1xdenně(vizbod 4.5).

Eplerenon může býtpodáván sjídlemnebo bezjídla (vizbod 5.2).

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivita naléčivoulátkunebo na kteroukolipomocnou látkuuvedenou vbodě6.1.

Pacientis plazmatickou hladinou draslíku > 5,0 mmol/lpřizahájeníléčby.

Pacientisezávažnou renálníinsuficiencí(eGRF < 30ml/min/1,73 m 2 ).

Pacientisezávažnoujaterníinsuficiencí(TřídaCpodleChild-Pugh).

Pacientiužívajícídraslíkšetřícídiuretika,doplňkystravyobsahujícídraslíknebosilnéinhibitory

enzymuCYP3A4(např.itrakonazol,ketokonazol,ritonavir,nelfinavir,klarithromycin,

telithromycin a nefazodon)(vizbod 4.5).

Kombinaceinhibitoruangiotenzinkonvertujícíhoenzymu(ACEI)ablokátorureceptorupro

angiotenzin(ARB)seplerenonem.

4.4Zvláštní upozorněnía opatřenípro použití

Hyperkalemie

Vsouvislostismechanismemúčinkueplerenonumůževprůběhujehoužívánídojítkevzniku

hyperkalemie.Plazmatickéhladinydraslíkubymělybýtstanovenyuvšechpacientůpředzahájením

léčbyapřiúpravědávky.Běhemléčbyjedoporučovánopravidelnésledováníplazmatickéhladiny

draslíku,zejménaupacientůsrizikemrozvojehyperkalemie,jakojsoustaršípacienti,pacienti

srenálníinsuficiencí(vizbod4.2)apacientisdiabetem.Vzhledemkezvýšenémurizikuvzniku

hyperkalemieneníužívánídoplňkůstravyobsahujícíchdraslíkpozahájeníléčbyeplerenonem

doporučováno.Bylozjištěno,žesníženídávkyeplerenonusnižujeplazmatickéhladinydraslíku.

Vjednéstudiibyloprokázáno,žepřidáníhydrochlorothiazidukeplerenonuzamezujezvýšení

plazmatické hladinydraslíku.

RizikohyperkalemiesemůžezvýšitpřipoužitíeplerenonuvkombinacisinhibitoremACEa/nebo

sARB. Tato kombinaceinhibitoru ACE aARBseplerenonemnesmíbýtpoužita(vizbod 4.3 a 4.5).

Porucha funkceledvin

Hladinadraslíkubymělabýtpravidelněsledovánaupacientůsporuchourenálnífunkcevčetně

diabetickémikroalbuminurie.Rizikohyperkalemiesezvyšujesesnižujícísefunkcíledvin.Ačkoli

jsouúdajezestudieEplerenonePost-acuteMyocardialInfarctionHeartfailureEfficacyandSurvival

Study(EPHESUS)upacientůsdiabetemTypu2amikroalbuminuriíomezenypočtempacientů,byl

unichpozorovánzvýšenývýskythyperkalemie.Protobymělibýttitopacientiléčenisopatrností.

Eplerenonneníodstranitelnýhemodialýzou.

Porucha funkcejater

Upacientůsmírnouažstředníjaterníinsuficiencínebylopozorovánozvýšeníplazmatickéhladiny

draslíkunad5,5mmol/l(třídaAaBpodleChild-Pugh).Upacientůsmírnouažstředníjaterní

insuficiencíbymělybýtmonitoroványhladinyiontů.Použitíeplerenonuupacientůsezávažnou

jaterníinsuficiencínebylohodnoceno,aprotojeutěchtopacientůjehopoužitíkontraindikováno(viz

bod 4.2 a4.3).

Induktoryenzymu CYP3A4

SoučasnépodáváníeplerenonusesilnýmiinduktoryenzymuCYP3A4nenídoporučováno(vizbod

4.5).

Lithium, cyklosporin,takrolimusbynemělybýtvprůběhu léčbyeplerenonemužívány(vizbod 4.5).

Laktosa

Tabletyobsahujícílaktosubynemělybýtpodáványpacientůmsevzácnýmidědičnýmiproblémys

intolerancígalaktosy, vrozenýmdeficitemlaktázynebo malabsorpcíglukosyagalaktosy.

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky ajinéformy interakce

Farmakodynamické interakce

Draslík šetřícídiuretika adoplňky stravy obsahujícídraslík

Vzhledemkezvýšenémurizikuvznikuhyperkalemiebynemělbýteplerenonpodávánpacientům

užívajícímjinádraslíkšetřícídiuretika adoplňkystravyobsahujícídraslík(vizbod 4.3). Draslíkšetřící

diuretikatakémohou zesilovatúčinekantihypertenzivajiných diuretik.

ACE inhibitory,ARBs

Vzhledemkezvýšenémurizikuvznikuhyperkalemieje-lieplerenonpodávánvkombinaci

sinhibitoremACEa/neboARB.Jedoporučovánopečlivésledováníplazmatickýchhladindraslíkua

renálnífunkce,speciálněupacientůsrizikemporušenéfunkceledvin,jakojsounapř.staršípacienti.

TrojkombinaceinhibitoruACE a ARBseplerenonemnesmíbýtpoužita(vizbod4.3 a 4.4).

Lithium

Nebylyprovedenyfarmakologickéstudielékovýchinterakcíeplerenonuslithiem.Nicméněu pacientů

užívajícíchlithiumsoučasněsdiuretikyaACEinhibitorybylazjištěnatoxicitalithia(vizbod4.4).

Eplerenon byproto nemělbýtpodáván současně slithiem. Pokud je tato kombinace nezbytná, mělyby

býtsledoványplazmatickéhladinylithia (vizbod 4.4).

Cyklosporin,takrolimus

Cyklosporinatakrolimusmohouzpůsobitporuchufunkceledvinazvyšujírizikovzniku

hyperkalemie.Eplerenonbyseprotonemělpodávatsoučasněscyklosporinemnebotakrolimem.

Pokudjetatokombinacenezbytná,mělabybýtpečlivěsledovánaplazmatickáhladinadraslíkua

renálnífunkce(vizbod 4.4).

Nesteroidníprotizánětlivélátky(NSA)

PoužitíNSAmůžezpůsobitzejménaurizikovýchpacientů(staršícha/nebodehydratovaných)akutní

renálníselhání,atoúčinkempřímonaglomerulárnífiltraci.PacientiužívajícíeplerenonaNSAby

mělibýtpřiměřeně hydratovánia před zahájenímléčbybyměla býtvyšetřenajejich renálnífunkce.

Trimethoprim

Souběžnépodávánítrimethoprimuseplerenonemzvyšujerizikovznikuhyperkalemie.Protobyměla

býtsledovánaplazmatickáhladinadraslíkuarenálnífunkce,atozejménaupacientůsporuchou

renálnífunkcea u staršíchpacientů.

Alfa-1-blokátory(např.prazosin, alfuzosin)

Přikombinacialfa-1blokátorůseplerenonemexistujerizikozvýšeníhypotenzníhoúčinkua/nebo

posturálníhypotenze.Vprůběhusoučasnéhopodáváníalfa-1blokátorůsedoporučujesledování

vznikumožné posturálníhypotenze.

Tricyklická antidepresiva,neuroleptika, amifostin, baklofen

Současnépodávánítěchtoléčivýchlátekseplerenonemmůžepotencovatantihypertenzníúčineka

riziko posturálníhypotenze.

Glukokortikoidy,tetrakosaktid

Současnépodávánítěchtoléčivýchlátekseplerenonemmůžepotenciálněsnižovatantihypertenzní

účinkyeplerenonu(retencesodíku atekutin).

Farmakokinetické interakce

Studieinvitronaznačují,žeeplerenonneinhibujeizoenzymyCYP1A2,CYP2C19,CYP2C9,

CYP2D6 nebo CYP3A4. EplerenonnenísubstrátemaniinhibitoremP-glykoproteinu.

Digoxin

Je-lidigoxinpodávánsoučasněseplerenonem,zvyšujesejehoAUCo16%(90%CI:4%-30%).

Opatrnostsivyžaduje podávánídigoxinu vdávkách blížícíchsehorníhraniciterapeutického rozmezí.

Warfarin

Přisoučasnémpodáváníwarfarinunebylyzaznamenányžádnéklinickyvýznamnéfarmakokinetické

interakce.Opatrnostsivyžadujepodáváníwarfarinuvdávkáchblížícíchsehorníhranici

terapeutického rozmezí.

Substráty enzymu CYP3A4

VýsledkyfarmakokinetickýchstudiíspokusnýmisubstrátyenzymuCYP3A4,tj.smidazolamema

cisapridem,neprokázalypřipodávánítěchtoléčivýchláteksoučasněseplerenonemžádnévýznamné

farmakokinetické interakce.

Inhibitoryenzymu CYP3A4

-SilnéinhibitoryenzymuCYP3A4:Je-lieplerenonpodávánsoučasněslátkamiinhibujícímienzym

CYP3A4,můžedojítkvýznamnýmfarmakokinetickýminterakcím.Přisoučasnémpodáníeplerenonu

sesilnýminhibitoremenzymuCYP3A4(ketokonazol200mgdvakrátdenně)došloke441%zvýšení

AUCeplerenonu(vizbod4.3).SoučasnéužíváníeplerenonuasilnýchinhibitorůenzymuCYP3A4,

jako jenapř.ketokonazol,itrakonazol, ritonavir,nelfinavir,klarithromycin,telithromycinanefazodon,

je kontraindikováno (vizbod 4.3).

-MírnéažstředníinhibitoryenzymuCYP3A4:Současnépodáváníerytromycinu, sachinaviru,

amiodaronu,diltiazemu,verapamiluneboflukonazoluvedekvýznamnýmfarmakokinetickým

interakcímsřádovýmzvýšenímAUCpohybujícímseod98%do187%.Přisoučasnémpodávání

těchtoinhibitorůenzymu CYP3A4 byneměla dávka eplerenonupřekročit25 mg(vizbod 4.2).

Induktory enzymu CYP3A4

Současnépodávánítřezalkytečkované(silnéhoinduktoruenzymuCYP3A4)spoluseplerenonem

způsobilo30%sníženíAUCeplerenonu.VýraznějšísníženíAUCeplerenonumůženastatpřipoužití

silnějšíchinduktorůenzymuCYP3A4jakojerifampicin.Vzhledemkrizikusníženéúčinnosti

eplerenonupřisoučasnémpodávánísilnýchinduktorůenzymuCYP3A4(rifampicin,karbamazepin,

fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná), nenítato kombinace doporučována(vizbod 4.4).

Antacida

Nazákladěvýsledkůfarmakokinetickýchklinickýchstudiínejsouočekáványzvláštníinterakcepři

současnémpoužitíantacida eplerenonu.

4.6Fertilita,těhotenstvía kojení

Těhotenství

Potřebnéúdajeopoužitíeplerenonuutěhotnýchžennejsoudostupné.Studienazvířatechneprokázaly

příménebonepříménežádoucíúčinkynaprůběhtěhotenství,embryofetálnívývoj,porodapostnatální

vývojdítěte(vizbod5.3).Eplerenonbymělbýttěhotnýmženámpředepisovánsezvýšenou

opatrností.

Kojení

Neníznámo,zda-lidocházípoperorálnímpodáníeplerenonukjehovylučovánídolidského

mateřskéhomléka.Nicméněpředklinickéúdajeukázaly,žeeplerenona jehometabolityjsoupřítomny

vmateřskémmlécepotkanů,ažemláďatavystavenáeplerenonutoutocestousevyvíjelanormálně.

Vzhledemkneznámýmpotenciálnímnežádoucímúčinkůmnakojence,jenutnozvážit,zda-lipřerušit

kojení, nebo přerušitužíváníléku matkou.

Fertilita

Nejsou kdispozicižádnéúdajeo fertilitě u člověka.

4.7Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditneboobsluhovatstrojenebylyprovedeny.Eplerenon

nezpůsobujeospalostneboporuchukognitivníchfunkcí,alepřiřízeníaobsluzestrojůbysemělo

počítatsmožnýmrizikemvzniku závratí, které se mohou vprůběhuléčbyvyskytnout.

4.8Nežádoucíúčinky

Vedvoustudiích(EPHESUSaEplerenoninMildPatientsHospitalizationandSurvivalStudyin

HeartFailureStudie[EMPHASIS-HF])bylacelkováincidencenežádoucíchúčinkůzaznamenaná

veskupině léčenéeplerenonemsrovnatelnásincidencínežádoucích účinků ve skupiněs placebem.

Nížejsouuvedenétynežádoucíúčinky,unichžexistujepravděpodobnápříčinnásouvislost

sléčbouajejichincidencezdebylavyššívporovnáníseskupinouužívajícíplacebonebojsou

závažnéajejichincidencezdebylavýznamněvyššívporovnáníseskupinouužívajícíplacebo,

nebobylypozoroványpouvedenípřípravkunatrh.Nežádoucíúčinkyjsouuvedenypo

orgánových systémech asabsolutnífrekvencí. Frekvencevýskytu jedefinována jako:

Velmičasté( 1/10)

Časté( 1/100 až <1/10)

Méněčasté( 1/1000 až<1/100)

Vzácné( 1/10000 až <1/1000)

Velmivzácné(<1/10000)

Neníznámo (z dostupnýchúdajů nelzeurčit).

Třídy orgánových systémů MedDRA Nežádoucíúčinek

Infekce ainfestace

Méněčasté

pyelonefritida,infekce,faryngitida

Poruchy krve alymfatického systému

Méněčasté

eozinofilie

Endokrinníporuchy

Méněčasté

hypotyreóza

Poruchymetabolismu a výživy

Časté

Méněčasté

hyperkalemie(vizbody4.3a4.4),

hypercholesterolemie

hyponatremie, dehydratace,

hypertriglyceridemie

Psychiatricképoruchy

Časté

insomnie

Poruchy nervového systému

Časté

Méněčasté

závratě,synkopa,bolestihlavy

hypestezie

Srdečníporuchy

Časté

Méněčasté levostrannésrdečníselhání,fibrilace síní

tachykardie

Cévníporuchy

Časté

Méněčasté

hypotenze

arteriálnítrombózakončetin,ortostatická

hypotenze

Respirační, hrudnía mediastinální poruchy

Časté

kašel

Gastrointestinálníporuchy

Časté

Méněčasté

průjem, nauzea, zácpa,zvracení

flatulence

Poruchy kůže apodkožnítkáně

Časté

Méněčasté

vyrážka, pruritus

hyperhidróza,angioedém

Poruchysvalovéakosternísoustavyapojivové

tkáně

Časté

Méněčasté

svalové křeče,bolestzad

muskuloskeletálníbolest

Poruchyledvin amočových cest

Časté

poruchafunkceledvin(vizbody4.4 a 4.5)

Poruchyjater a žlučovýchcest

Méněčasté

cholecystitida

Poruchy reprodukčníhosystému a prsu

Méněčasté

gynekomastie

Celkové poruchya reakcevmístě aplikace

Časté

Méněčasté

astenie

malátnost

Vyšetření

Časté

Méněčasté

zvýšenámočovinavkrvi,zvýšenýkreatinin

vkrvi

sníženíexpresereceptoruepidermálního

růstového faktoru,zvýšenáglykemie

VestudiiEPHESUSbylozaznamenánovícepřípadůcévnímozkovémrtviceuvelmistarýchpacientů

(>75letvěku).Nicméněvincidencicévnímozkovépříhodyutétověkovékategorienebylstatisticky

významnýrozdílmeziskupinoupacientůléčenýcheplerenonem(30)askupinouužívajícíplacebo

(22).VestudiiEMPHASIS-HFbylozaznamenáno9případůcévnímozkovépříhodyustarších(>75

letvěku)pacientůveskupiněužívajícíepleronona8případůcévnímozkovépříhodyupacientůve

skupině užívajícíplacebo.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenínanežádoucíúčinkyporegistraciléčivéhopřípravkujedůležité.Umožňujeto

pokračovatvesledovánípoměrupřínosůarizikléčivéhopřípravku.Žádámezdravotnicképracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9Předávkování

Nebylyhlášenynežádoucíúčinkyspojenéspředávkovánímeplerenonuulidí.Jako

nejpravděpodobnějšíklinickámanifestacepředávkováníbysedalaočekávathypotenzenebo

hyperkalemie.Eplerenonneníodstranitelnýhemodialýzou.Byloprokázáno,žeseeplerenon

významněváženaaktivníuhlí.Hrozí-lisymptomatickáhypotenze,mělabybýtzahájenapodpůrná

léčba.Vpřípadě výskytu hyperkalemie byměla býtzahájena standardníléčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:antagonista aldosteronu, ATCkód:C03DA04.

Mechanismus účinku

Eplerenonjeselektivnějšíprorekombinantnílidskémineralokortikoidníreceptoryvesrovnánís

vazbounarekombinantnílidskéglukokortikoidníreceptory,receptoryproprogesteronaandrogeny.

Eplerenonbránívazběaldosteronunamineralokortikoidníreceptory;aldosteronjeklíčovýhormon

vsystémurenin-angiotensin-aldosteron(RAAS),kterýseúčastníregulacekrevníhotlakua

patofyziologieKVchorob.

Farmakodynamické účinky

Byloprokázáno,žeeplerenonzpůsobujetrvalývzestupplazmatickéhladinyreninuaaldosteronuv

důsledkuinhibicenegativnízpětnévazbyaldosteronunasekrecireninu.Ztohovyplývajícízvýšená

plazmatická reninová aktivita acirkulujícíhladinyaldosteronu nepřevyšujíúčinekeplerenonu.

Vestudiíchzabývajícíchsestanovenímvelikostíléčebnédávkyuchronickéhosrdečníhoselhání

(NYHAklasifikaceII-IV)mělopřidáníeplerenonukestandardníterapiizanásledekpředpokládané,

nadávcezávislézvýšeníaldosteronu.StejnětakvkardiorenálnísubstudiistudieEPHESUS,vedla

terapieeplerenonemkvýznamnémuvzestupuhladinyaldosteronu.Tytovýsledkypotvrzujíblokádu

mineralokortikoidníchreceptorůu pacientůschronickýmsrdečnímselháním.

EplerenonbylhodnocenvestudiiEPHESUS.EPHESUSbyladvojitězaslepená,placebem

kontrolovanástudietrvající3rokyazahrnující6632subjektůsakutnímIM,dysfunkcílevékomory

(kterábylastanovenapomocíměřeníejekčnífrakcelevékomory[LVEF]40%)asklinickými

známkamisrdečníhoselhání.Vprůběhu3až14dnů(průměrně7dnů)poproděláníakutníhoIM

dostávalysubjektyeplerenonneboplacebo,jakodoplněkstandardníterapie,atovpočátečnídávce25

mgjednoudenně.Tatodávkabylatitrovánapodobu4týdnůdocílovédávky50mgjednoudenně,

pokudhladinyplazmatickéhodraslíkudosahovalyhodnot<5,0mmol/l.Vprůběhuléčbydostávaly

subjektystandardníléčbuvčetněacetylsalicylovékyseliny(92%),ACEinhibitorů(90%),ß-blokátorů

(83%), nitrátů (72%), kličkových diuretik(66%)neboinhibitorů HMG CoAreduktázy(60%).

VestudiiEPHESUSbylydvaprimárnícílovéhodnocenéparametry(endpointy):celkovámortalitaa

kombinaceúmrtínaKVonemocněnínebohospitalizacezkardiovaskulárníchpříčin;14,4%subjektů

užívajícícheplerenona16,7%subjektůužívajícíchplacebozemřelo,zatímco26,7%subjektů

užívajícícheplerenona30,0%subjektůužívajícíchplacebozemřelonebobylohospitalizovánozKV

příčin.PodlestudieEPHESUSsnižovaltedyeplerenoncelkovoumortalituo15%(RR0,85;95%CI,

0,75-0,96;p=0,008)vesrovnánísplacebem,atoprimárnímsníženímKVmortality.RizikoKVsmrti

neboKVhospitalizacebyloseplerenonemsníženoo13%(RR0,87;95%CI,0,79-0,95;p=0,002).

AbsolutnísníženírizikacelkovémortalityaKVsmrti/hospitalizacečinilo2,3%resp.3,3%.Klinická

účinnostbylaprokázánaprimárněpřizahájeníléčbyusubjektů<75letvěku.Přínosléčbyusubjektů

vevěkunad75letnebylzjevný.FunkčníklasifikaceNYHAsezlepšilanebozůstalastejnáu

statistickyvýznamněvětšíhopočtusubjektůužívajícícheplerenonoprotisubjektůmužívajícím

placebo.Incidencehyperkalemiebyla3,4%veskupiněseplerenonemoproti2,0%veskupiněs

placebem(p<0,001).Incidencehypokalemiebyla0,5%veskupiněseplerenonemoproti1,5%ve

skupině splacebem(p < 0,001).

Vprůběhufarmakokinetickýchstudiíbylyhodnocenyelektrokardiografickézměnyu147zdravých

jedincůabylyzaznamenánynejednoznačnéúčinkyeplerenonunasrdečnífrekvenci,šířiQRS,PR

nebo QTinterval.

VestudiiEMPHASIS-HFbylhodnocenúčinekeplerenonujakodoplňkustandardníterapiena

klinickývýsledekusubjektůsesystolickýmsrdečnímselhánímamírnýmisymptomy(funkčnítřída

NYHAII).

Subjektybylyzahrnutydostudie,pokuddosáhly55letvěku,měliLVEF30%neboLVEF≤35%,a

dobatrváníQRS>130ms,kteříbylybuďhospitalizovánizKVdůvodů6měsícůpředzahrnutímdo

studie nebo mělyplazmatickou hladinu natriuretickéhopeptidu typu B(BNP) alespoň 250 pg/mlnebo

plazmatickouhladinuN-terminálníhopropeptidutypuB(NT-proBNP)alespoň500pg/mlumužů

(750pg/mlužen).Počátečnídávkaeplerenonubyla25mgjednoudenně.Po4týdnechbyladávka

navýšenana50mgjednoudenněpokudsérovéhladinydraslíkubyly<5,0mmol/l.Eventuálně,pokud

odhadglomerulárnífiltracebylvrozmezí30-49ml/min/1,73m 2 ,bylapočátečnídávkaeplerenonu25

mgkaždýdruhýden. Tatodávka pakbyla navýšena na25 mgjednou denně.

Celkembylorandomizovánoproléčbueplerenonemneboplacebem2737subjektů(dvojité

zaslepení)svýchozíléčboudiuretiky(85%),ACEinhibitory(78%),blokátoryreceptorupro

angiotenzinII(19%),beta-blokátory(87%),antitrombotiky(88%)hypolipidemiky(63%)aglykosidy

(27%).PrůměrnáhodnotaLVEFbyla26%aprůměrnádobatrváníQRSbyla122ms.Většina

subjektů(83,4%)bylajižhospitalizovánazkardiovakulárníchpříčinběhem6měsícůrandomizace,

ztohookolo50%znichzdůvodusrdečníhoselhání.Okolo20%subjektůměloimplantováno

defibrilátorynebo bylyna kardiálníresynchronizačníterapii.

Primárnícílovýparametr,úmrtízKVpříčinnebohospitalizacevdůsledkusrdečníhoselhání,se

vyskytlu249(18,3%)subjektůveskupiněléčenéeplerenonemau356(25,9%)subjektůveskupině

léčenéplacebem(RR0,63,95%CI,0,54-0,74;p<0,001).Účinekeplerenonunaprimárnícílový

parametrbylshodnýu všech předemstanovených podskupin.

Sekundárnícílovýparametrcelkovémortalitybylveskupiněužívajícíeplerenonu171(12,5%)

subjektůau213(15,5%)subjektůveskupiněužívajícíplacebo(RR0,76;95%CI,0,62-0,93;p=

0,008).ÚmrtízKVpříčin bylohlášenou 147(10,8%)subjektůveskupiněužívajícíeplerenonau185

(13,5%)subjektůve skupině užívajícíplacebo(RR0,76;95%CI, 0,61-0,94;p = 0,01).

Běhemstudiebylahlášenahyperkalemie(sérováhladinadraslíku>5,5mmol/l)u158(11,8%)

subjektůveskupiněužívajícíeplerenonau96(7,2%)subjektůveskupiněužívajícíplacebo(p<

0,001).Hypokalemie,definovanájakosérovéhladinydraslíku<4,0mmol/l,bylastatistickynižšíu

eplerenonu vporovnánís placebem(38,9%u eplerenonu vporovnánís 48,4%u placebo,p< 0,0001).

Pediatrickápopulace

Eplerenonnebylzkoumán u pediatrickýchsubjektůsesrdečnímselháním.

V10týdennístudiipediatrickýchsubjektůshypertenzí(vevěkuod4do17let,n=304),eplerenonpři

dávkách(od25mgaždo100mgzaden),kterépředstavovalystejnouexpozicijakoudospělých,

účinněnesnižovalkrevnítlak.Vtétostudiiav1letéstudiipediatrickébezpečnostiu149subjektůbyl

bezpečnostníprofilpodobnýtomuudospělých.Eplerenonnebylzkoumánusubjektůshypertenzí

mladších4let,protožestudieustaršíchpediatrickýchsubjektůprokázalanedostatekúčinnosti(viz

bod4.2).

Jakýkoliv(dlouhodobý)účinekna hormonálnístavu pediatrických pacientů nebylzjišťován.

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Celkovásystémovábiologickádostupnosteplerenonuje69%připodání100mgtabletyperorálně..

Maximálníplazmatickékoncentracejsoudosaženypřibližněza2hodiny.Jakvrcholováplazmatická

koncentrace(C

),takplochapodkřivkou(AUC),rostouúměrněvrozmezídávek10mgaž100mg,

sméněvýznamnouúměroupřidávkáchnad100mg.Ustálenýstavjedosaženvprůběhu2dnů.

Absorpce neníovlivněnajídlem.

Distribuce

Vazba eplerenonu na plazmatické proteinyje okolo 50%a eplerenon se primárněváže naalfa 1-kyselé

glykoproteiny.Zdánlivýdistribučníobjemvustálenémstavujeodhadovánna50(±7)litrů.Eplerenon

seneváže přednostně na červenékrvinky.

Biotransformace

MetabolismuseplerenonujeprimárnězprostředkovánCYP3A4.Vlidsképlazměnebylynalezeny

aktivnímetabolityeplerenonu.

Eliminace

Méněnež5%dávkyeplerenonujevylučovánovnezměněnépodoběmočíastolicí.Poperorálním

podáníjednéznačenédávkybylovyloučenopřibližně32%dávkystolicíapřibližně67%močí.

Eliminačnípoločaseplerenonučinípřibližně3až5hodin.Zdánliváplazmatickáclearance jepřibližně

10 l/hod.

Zvláštnískupinypacientů

Věk, pohlavía rasa

Farmakokinetikaeplerenonuvdávce100mgjednoudenněbylazkoumánaustaršíchlidí(≥65let),

mužů,ženaučernochů.Farmakokinetikaeplerenonusevýznamněnelišilamezimužiaženami.

Vustálenémstavumělistaršípacientivesrovnánísmladšími(18až45let)zvýšenouC

(22%)a

AUC(45%). Učernochů byla vustálenémstavu C

o 19%a AUCo 26%nižší(vizbod 4.2.

Pediatrickápopulace

Populačnífarmakokinetickýmodelkoncentracíeplerenonuzedvoustudiíu51pediatrickýchsubjektů

shypertenzívevěku4–16letukázal,žetělesnáhmotnostpacientamělastatistickyvýznamnývlivna

distribučníobjemeplerenonu,alenenajehoclearance.Distribučníobjemeplerenonuavrcholová

expoziceutěžšíchpediatrickýchpacientůjsoupředpokládánystejnéjakoudospělýchspodobnou

tělesnouhmotností;ulehčího45kgpacientajedistribučníobjempřibližněo40%nižšíavrcholová

expozicejepředpokládánavyššínežutypickýchdospělých.Léčbaeplerenonembylaupediatrických

pacientůzahájenadávkami25mgjednoudenněanavýšenana25mgdvakrátdenněpo2týdnech

případněna50mgdvakrátdenně,pokudtobyloklinickyindikováno.Přitěchtodávkáchnebyly

nejvyššípozorovanékoncentraceeplerenonuupediatrickýchpacientůpodstatněvyššínežtyu

dospělých se zahájenímdávky50mgjednoudenně.

Renálníinsuficience

Farmakokinetikaeplerenonubylazkoumánaupacientůsrůznýmstupněmrenálníinsuficienceau

pacientůpodstupujícíchhemodialýzu.VesrovnánískontrolnímijedincibylaAUCaC

vustáleném

stavuo38%resp.24%vyššíupacientůsezávažnourenálníinsuficiencíao26%resp.3%nižšíu

pacientůpodstupujícíchhemodialýzu.Nebylzaznamenánžádnývztahmeziplazmatickouclearance

eplerenonu aclearancekreatininu. Eplerenon neníodstranitelnýhemodialýzou (viz bod 4.4).

Jaterníinsuficience

Farmakokinetikaeplerenonu400mgbylazkoumánaasrovnávánaupacientůsmírnoujaterní

insuficiencí(třídaBpodleChild-Pugh)aujedincůsnormálnímijaternímifunkcemi.C

aAUCv

ustálenémstavubylazvýšenao3,6%resp.42%(vizbod4.2).Protožepoužitíeplerenonunebylo

hodnocenoupacientůsezávažnoujaterníinsuficiencí,jeeplerenonutétoskupinypacientů

kontraindikován (vizbod 4.3).

Srdečníselhání

Farmakokinetikaeplerenonu50mgbylazkoumánaupacientůsesrdečnímselháním(třídaNYHAII-

IV).Vesrovnánísezdravýmijedinciodpovídajícíhověku,hmotnostiapohlavíbylaAUCaC

ustálenéhostavuupacientůsesrdečnímselhánímo38%resp.30%vyšší.Veshoděstěmitovýsledky

prokázala populačnífarmakokinetická analýza eplerenonu vpodskupině pacientů ze studie EPHESUS,

žeclearanceeplerenonubylaupacientůsesrdečnímselhánímpodobnáclearanceuzdravýchstarších

osob.

5.3Předklinické údaje vztahujícíse kbezpečnosti

Předklinickéúdajezískanénazákladěfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,genotoxicity,hodnocení

kancerogenního potenciálua reprodukčnítoxicityneodhalilyžádnézvláštníriziko pro člověka.

Vefarmakologickýchstudiíchtoxicitybylapoopakovanémpodáváníupotkanůapsůzaznamenána

atrofieprostatypoexpozicíchmírněpřevyšujícíchklinickéexpozičníhladiny.Změnyprostatynebyly

spojenysnežádoucímifunkčníminásledky. Klinickývýznamtěchto nálezů neníznám.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocnýchlátek

Jádrotablety:

Monohydrátlaktosy

Mikrokrystalická celulosa(E460)

Sodná sůlkroskarmelosy(E468)

Hypromelosa(E464)

Natrium-lauryl-sulfát

Mastek(E553b)

Magnesium-stearát(E470b)

Potahová vrstva tablety:

Potahová soustava Opadryžlutá:

Hypromelosa(E464)

Oxid titaničitý(E171)

Makrogol400

Polysorbát80(E433)

Žlutýoxid železitý(E172)

Červenýoxid železitý(E172)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

3 roky

6.4Zvláštní opatřenípro uchovávání

Žádnézvláštnípodmínkypro uchovávánínejsou nutné.

6.5Druh obalu aobsahbalení

Neprůhledné PVC/Alblistryobsahující10, 20,28, 30,50, 90, 100nebo200tablet.

NeprůhlednéPVC/Alblistrysperforovanýmidávkovacímijednotkamiobsahující10x1,20x1,30x

1, 50 x 1, 90 x 1, 100 x 1nebo 200 x1 (10 balenípo 20 x 1)tablet.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštní opatřenípro likvidacipřípravkuapro zacházenís ním

Žádnézvláštnípožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Pfizer,spol. sr.o.,Stroupežnického 17,150 00Praha5, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

INSPRA25mg:34/011/06-C

INSPRA50mg:34/012/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

25.1. 2006/27.4.2009

10.DATUM REVIZETEXTU

28.9.2015

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace