INDIGEST 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INDIGEST 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INDIGEST 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně, kozy, ovce, skot, psi, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné léky pro žluči terapie
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939159 - 1 x 100 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/098/00-C
 • Datum autorizace:
 • 23-03-2001
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

INDIGEST 100 mg/ml injekční roztok

Menbutonum

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci <a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Laboratorios Calier S.A., Llobregat, Barcelona, Španělsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INDIGEST 100 mg/ml injekční roztok

Menbutonum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Menbutonum

100 mg

Pomocné látky:

Chlorokresol

2 mg

Čirý až nažloutlý injekční roztok

4. INDIKACE

Žaludeční, duodenální a biliární dysfunkce, stimulace sekrece digestivních žláz.

Skot: indigesce, toxemie, ketoza, anorexie, jaterní a pankreatická nedostatečnost.

Ovce a kozy: indigesce, toxémie (vč. porodní), intoxikace, jaterní a pankreatická

nedostatečnost

Prasata: indigesce, anorexie, intoxikace, jaterní a pankreatická nedostatečnost

Koně: toxemie, anorexie, koliky, jaterní a pankreatická nedostatečnost

Psi: indigesce, toxemie, anorexie, obstipace, jaterní a pankreatická nedostatečnost

5. KONTRAINDIKACE

Nepodávat u zvířat se srdeční nedostatečností, hypertermií nebo obstrukcí

žlučového měchýře.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po příliš rychlém intravenozním podání se může objevit třes, zrychlené dýchání,

spontánní defekace, kašel, slzení, výtok z nosu a kolaps zvířete.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, kozy, prasata, koně, psi

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární nebo intravenózní podání

Skot: 20-40 ml /ks a den, hluboko i.m. nebo pomalu i.v.

Telata: 5-15 ml /ks a den, hluboko i.m., nebo pomalu i.v.

Ovce a kozy: 5-10 ml/ks a den hluboko i.m. nebo pomalu i.v.

Prasata: 5-10 ml /ks aden hluboko i.m. nebo pomalu i.v.

Koně: 20-30 ml /ks a den pomalu i.v.

Psi: 0,1 ml /kg ž.hm.hluboko i.m, nebo pomalu i.v.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podání je možno opakovat po 24 hodinách na základě posouzení veterinárního

lékaře.

Max. množství přípravku na jedno místo injekčního podání je 20 ml.

Intravenózní podání musí být provedeno velmi pomalu (déle než jednu minutu)

přípravkem zahřátým na tělesnou teplotu.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 2 dny

Mléko: 2 dny

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti

uvedené na etiketě a krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem

v uvedeném měsíci.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Hraniční dávka membutonu není známa, proto musí být přesně dodržováno

dávkování. V případě zástavy srdce je třeba aplikovat kardiotonika.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům:

Při manipulaci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. V případě náhodného

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. V případě

zasažení pokožky nebo očí přípravkem, omývejte postižené místo několik minut

proudem čisté vody. Lidé se známou přecitlivělostí k menbutonu by se měli

vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

Březost:

Nepodávat zvířatům v poslední třetině březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat souběžně s roztoky obsahujícími vápník, prokain penicilin, vitamin B

komplex.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším

veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro zvířata.

Velikost balení:

Krabička s lahvičkou obsahující 100 ml roztoku.