IMIPENEM/CILASTATIN APTAPHARMA 500MG/500MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT IMIPENEMU (IMIPENEMUM MONOHYDRICUM) ; SODNÁ SŮL CILASTATINU (CILASTATINUM NATRICUM)
Dostupné s:
Apta Medica Internacional d.o.o., Ljubljana
ATC kód:
J01DH51
INN (Mezinárodní Name):
MONOHYDRATE IMIPENEMU (IMIPENEMUM MONOHYDRATE) ; SODIUM SALT CILASTATINU (CILASTATINUM NATRICUM)
Dávkování:
500MG/500MG
Léková forma:
Prášek pro infuzní roztok
Podání:
Intravenózní podání
Jednotky v balení:
10
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
IMIPENEM A CILASTATIN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
15/ 583/17-C
Datum autorizace:
2019-08-09

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls42611/2019

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Imipenem/cilastatin

AptaPharma 500 mg/500 mg prášek pro infuzní roztok

imipenemum/cilastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma používat

Jak se přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Imipenem/

c

ilastatin AptaPharma a k čemu se používá

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma patří do skupiny léků nazývaných karbapenemová

antibiotika. Účinně působí proti širokému spektru bakterií (choroboplodných zárodků), které způsobují

infekce v různých částech těla u dospělých a dětí ve věku 1 rok a starších.

Léčba

Ošetřující lékař Vám přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma předepsal, protože máte jeden (nebo

více) z následujících typů infekce:

komplikované infekce břicha,

infekce postihující plíce (zápal plic),

infekce, které můžete získat během porodu Vašeho dítěte nebo po něm,

komplikované infekce močových cest,

komplikované infekce kůže a měkkých tkání.

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma lze používat k léčbě pacientů s nízkým počtem bílých

krvinek, kteří mají horečku, u níž je podezření, že je důsledkem bakteriální infekce.

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma lze používat při léčení bakteriálních infekcí krve, které

mohou být spojeny s výše uvedeným typem infekce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imipenem/

cilastatin AptaPharma

používat

Nepoužívejte přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma

jestliže jste alergický(á) na imipenem, cilastatin nebo na kteroukoli další složku

tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže

jste

alergický(á)

jiná

antibiotika,

jako

jsou

peniciliny,

cefalosporiny

nebo

karbapenemy.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře o jakýchkoli zdravotních potížích, které máte nebo jste v minulosti měl(a),

včetně:

alergií na jakýkoli léčivý přípravek, včetně antibiotik (náhlé, život ohrožující alergické reakce

vyžadují okamžité lékařské ošetření);

zánětu tlustého střeva nebo jiné choroby trávicího ústrojí;

potíží s ledvinami nebo močovými cestami, včetně snížených funkcí ledvin (u pacientů se

sníženou funkcí ledvin se hladiny přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma v krvi zvyšují.

Pokud se dávka neupraví podle funkce ledvin, mohou se objevit nežádoucí účinky postihující

centrální nervový systém);

jakéhokoli onemocnění centrálního nervového systému, jako jsou lokalizovaný třes nebo

epileptické záchvaty (křeče);

problémy s játry.

Může se objevit pozitivní test (Coombsův test), který svědčí o přítomnosti protilátek, které mohou vést

k destrukci červených krvinek. Lékař o tom Vás o tom bude informovat.

Děti

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma se nedoporučuje u dětí mladších než 1 rok nebo u dětí s

problémy s ledvinami.

Další léčivé přípravky a přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte ganciklovir, který se používá k léčbě některých virových

infekcí.

Svého lékaře rovněž informujte, pokud užíváte kyselinu valproovou nebo natrium-valproát (používají

se k léčbě epilepsie, bipolární poruchy, migrény nebo schizofrenie) nebo jakýkoli lék na ředění krve,

jako je warfarin.

Váš lékař rozhodne, zda můžete přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma v kombinaci s těmito léky

užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

. Kombinace imipenem/cilastatin nebyla u těhotných žen hodnocena. Přípravek Imipenem/cilastatin

AptaPharma se nemá během těhotenství používat, ledaže by Váš lékař rozhodl, že potenciální přínos

převažuje nad potenciálním rizikem pro vyvíjející se dítě.

Je důležité, abyste předtím, než dostanete přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma, svého lékaře

informovala, že kojíte nebo že kojit hodláte. Malá množství tohoto léku mohou projít do mateřského

mléka, což může mít na dítě vliv. Proto Váš lékař rozhodne, zda máte během kojení přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Existují určité nežádoucí účinky spojené s tímto přípravkem (jako je vidění, slyšení nebo cítění

nepřítomných věcí, závratě, spavost a pocit otáčení), které mohou ovlivnit schopnost některých

pacientů řídit nebo obsluhovat stroje (viz bod 4).

Přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 37,5 mg (1,6 mmol) sodíku na 500mg dávku, což je nutno vzít v

potaz u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.

3.

Jak se přípravek Imipenem/

c

ilastatin AptaPharma používá

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma bude připravovat a podávat lékař nebo jiný zdravotnický

personál. Váš lékař určí, kolik přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma potřebujete.

Použití u dospělých a dospívajících

Doporučená dávka u dospělých a dospívajících je 500 mg/500 mg každých 6 hodin nebo

1 000 mg/1 000 mg každých 6 nebo 8 hodin. Pokud máte problémy s ledvinami, může Váš lékař

dávku snížit.

Použití u dětí

Doporučená dávka u dětí ve věku 1 rok a starších je 15 mg/15 mg až 25 mg/25 mg/kg /dávka každých

6 hodin. Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma se nedoporučuje u dětí mladších než 1 rok věku a

u dětí s problémy s ledvinami.

Způsob podání

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma se podává do žíly po dobu 20-30 minut u dávky do 500

mg/500 mg nebo 40-60 minut u dávek vyšších než 500 mg/500 mg. Rychlost infuze může být

zpomalena, pokud se cítíte špatně.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

Imipenem/cilastatin AptaPharma

, než jste měl(a)

Příznaky předávkování mohou zahrnovat záchvaty křečí (křeče), zmatenost, třes, pocit na zvracení,

zvracení, nízký krevní tlak a pomalý srdeční tep. Máte-li obavu, že Vám mohlo být podáno příliš velké

množství přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma, obraťte se ihned na svého lékaře nebo jiného

zdravotníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma

Máte-li obavu, že Vám mohla být vynechána dávka, obraťte se ihned na svého lékaře nebo jiného

zdravotníka.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se vyskytly vzácně, pokud se objeví tyto nežádoucí účinky během nebo

po použití přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma, musí léčba přerušena a ihned se obrátit na

svého lékaře.

alergické reakce včetně vyrážky, otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla (s potížemi s dýcháním

nebo polykáním) a/nebo nízký krevní tlak;

olupování kůže (toxická epidermální nekrolýza);

těžké kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom a erythema multiforme);

těžká

kožní

vyrážka

olupováním

kůže

vypadáváním

vlasů / ochlupení (exfoliativní

dermatitida).

Další možné nežádoucí účinky:

Časté

(postihují až 1 z

10 osob)

pocit na zvracení, zvracení, průjem. Pocit na zvracení a zvracení se vyskytují častěji u pacientů

s nízkým počtem bílých krvinek;

otok a zarudnutí okolí žíly, která je mimořádně citlivá na dotek;

vyrážka;

abnormální funkce jater zjištěná krevními testy;

zvýšení počtu některých bílých krvinek.

Méně časté

(

postihují až 1 ze

100 osob)

místní zarudnutí kůže;

místní bolest a vznik tvrdého zduření v místě injekce;

svědění kůže;

kopřivka;

horečka;

onemocnění krve postihující buněčnou složku krve a obvykle zjištěné krevními testy (příznaky

mohou být únava, bledá kůže a přetrvávající modřiny po poranění);

abnormální funkce ledvin, jater a krve zjištěné krevními testy;

třes a nekontrolovatelné záškuby svalů;

záchvaty křečí (křeče);

psychické poruchy (jako jsou prudké změny nálady a poruchy úsudku);

vidění, slyšení nebo pociťování něčeho, co zde není (halucinace);

zmatenost;

závratě, spavost;

nízký krevní tlak.

Vzácné

(postihují až 1 z

1 000 osob)

kvasinková infekce (kandidóza);

skvrny na zubech a/nebo jazyku;

zánět tlustého střeva s těžkým průjmem;

poruchy vnímání chuti;

porucha funkce jater;

zánět jater;

porucha funkce ledvin;

změny objemu moči, změny barvy moči;

onemocnění mozku, pocit brnění (mravenčení), lokalizovaný třes;

ztráta sluchu.

Velmi vzácné

(postihují až 1 z

10 000 osob)

těžká porucha funkce jater v důsledku zánětu (fulminantní hepatitida);

zánět žaludku nebo střev (gastroenteritida);

zánět střev s krvavým průjmem (hemoragická kolitida);

červený oteklý jazyk, nadměrný růst normálních výstupků na jazyku, který jazyku dává chlupatý

vzhled, pálení žáhy, bolest v krku, zvýšená tvorba slin;

bolest břicha;

závratě, bolest hlavy;

ušní šelest (tinitus);

bolest několika kloubů, slabost;

nepravidelný tep, silný nebo rychlý tep;

nepříjemný pocit na hrudi, potíže s dýcháním, abnormálně rychlé a povrchní dýchání, bolest v

horní části páteře;

zarudnutí, modravé zbarvení obličeje a rtů, změny struktury kůže, nadměrné pocení;

svědění zevních pohlavních orgánů u žen;

změny počtu krvinek;

zhoršení vzácné nemoci spojené se svalovou slabostí (myasthenia gravis).

Není známo

(

četnost nelze z dostupných údajů určit)

abnormální pohyby;

neklid.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5

. Jak přípravek Imipenem/

c

ilastatin AptaPharma uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po rekonstituci:

Rekonstituované roztoky použijte okamžitě. Doba mezi začátkem rekonstituce a koncem intravenózní

infuze nemá přesáhnout dvě hodiny.

Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma obsahuje

Léčivými látkami jsou imipenemum a cilastatinum. Jedna injekční lahvička obsahuje imipenemum

monohydricum odpovídající imipenemum 500 mg a cilastatinum natricum odpovídající

cilastatinum 500 mg.

Pomocnou látkou je hydrogenuhličitan sodný.

Jak přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma je bílý až světle žlutý prášek pro infuzní roztok ve 20ml

injekční lahvičce z bezbarvého skla třídy III s brombutylovou zátkou a flip-off víčkem. Velikosti

balení po 10 injekčních lahvičkách.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Apta Medica Internacional d.o.o.

Likozarjeva 6, 1 000 Lublaň

Slovinsko

Výrobce

ACS Dobfar S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto

641 00 Teramo

Itálie

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Název členského

státu

Název přípravku

Slovinsko

Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg prašek za raztopino za

infundiranje

Rakousko

Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg Pulver zur Herstellung

einer Infusionslösung

Maďarsko

Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg por oldatos infúzióhoz

Chorvatsko

Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg prašak za otopinu za

infuziju

Bulharsko

Имипенем/Циластатин Апта Медика, 500мg/500мg прах за

инфузионен разтвор

Česká republika

Imipenem/cilastatin AptaPharma

Polsko

Imipenem/cilastatin AptaPharma

Rumunsko

Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg pulbere pentru soluție

perfuzabilă

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 1. 2. 2019

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky

Injekční lahvička je určena pouze k jednorázovému použití.

Rekonstituce

Obsah injekční lahvičky se musí přenést do 100 ml odpovídajícího infuzního roztoku (viz

Inkompatibilita a Po rekonstituci): 0,9% roztok chloridu sodného (9 mg/ml). Za výjimečných

okolností, kdy nelze z klinických důvodů použít 0,9% roztok chloridu sodného, lze místo toho použít

5% roztok glukózy (50 mg/ml).

Navržený postup zahrnuje přidání přibližně 10 ml z celkových 100 ml vhodného infuzního roztoku do

injekční lahvičky. Dobře protřepejte a vzniklou směs přeneste zpět do balení infuzního roztoku.

UPOZORNĚNÍ: SMĚS NENÍ URČENA K PŘÍMÉ INFUZI.

Opakujte s dalšími 10 ml infuze, aby se zajistil úplný přenos obsahu injekční lahvičky do infuzního

roztoku. Výsledná směs se musí protřepávat, dokud nebude čirá.

Koncentrace rekonstituovaného roztoku po výše uvedené proceduře je přibližně 5 mg/ml jak u

imipenemu, tak u cilastatinu.

Změny barvy, od bezbarvé do žluté, nemají na potenci přípravku vliv.

Inkompatibilita

Tento léčivý přípravek je chemicky inkompatibilní s laktátem a roztoky obsahujícími laktát se

rekonstituovat nesmí. Lze jej však podávat do i.v. systému, kterým se infunduje laktátový roztok.

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky s výjimkou přípravků uvedených v

části Rekonstituce.

Po rekonstituci

Naředěné roztoky se musí použít ihned. Doba mezi začátkem rekonstituce a koncem intravenózní

infuze nesmí přesáhnout dvě hodiny.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls401292/2017

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg prášek pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje imipenemum monohydricum odpovídající imipenemum 500 mg a

cilastatinum natricum odpovídající cilastatinum 500 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna injekční lahvička obsahuje 37,5 mg (1,6 mmol) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok.

Bílý až světle žlutý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a

dětí ve věku 1 rok a starších (viz body 4.4 a 5.1):

komplikované intraabdominální infekce;

těžká pneumonie včetně nozokomiální pneumonie a ventilátorová pneumonie;

infekce vzniklé při a po porodu;

komplikované infekce močových cest;

komplikované infekce kůže a měkkých tkání.

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma lze používat při léčení neutropenických pacientů s

horečkou při podezření na bakteriální infekci.

Léčba pacientů s bakteriemií, která se vyskytuje v souvislosti s výše uvedenými infekcemi nebo při

podezření na souvislost s nimi.

Je nutno přihlížet k oficiálním místním pokynům o správném používání antibakteriálních látek.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkovací doporučení k přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma představují množství

imipenemu/cilastatinu, které má být podáno.

Denní dávka přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma se řídí typem infekce a podává se

rovnoměrně rozdělenými dávkami na základě posouzení stupně citlivosti patogenu a renální funkce

pacienta (viz také bod 4.4 a 5.1).

Dosp

ělí a dospívající

U pacientů s normální funkcí ledvin (clearance kreatininu ≥ 90 ml/min) jsou doporučené dávkovací

režimy následující:

500 mg/500 mg každých 6 hodin NEBO

1000 mg/1000 mg každých 8 hodin NEBO každých 6 hodin.

Doporučuje se, aby infekce, u nichž je podezření nebo u nich bylo prokázáno, že jsou způsobeny méně

citlivými druhy bakterii (jako je Pseudomonas aeruginosa), a velmi těžké infekce (např. u

neutropenických pacientů s horečkou) byly léčeny dávkou 1000 mg/1000 mg podávanou každých 6

hodin.

Sníženi dávky je nezbytné, pokud je clearance kreatininu ≤ 90 ml/min. (viz tabulka 1)

Maximáalní celková denní dávka nemá přesáhnout 4000 mg/4000 mg denně.

Porucha funkce ledvin

Stanovení snížené dávky pro dospělé s poruchou funkce ledvin:

Musí se vybrat celková denní dávka (tj. 2000 mg/2000 mg, 3000 mg/3000 mg nebo 4000 mg/4000

mg), která by se obvykle použila u pacientů s normální funkcí ledvin.

Z tabulky 1 se zvolí příslušný snížený dávkovací režim podle clearance kreatininu pacienta.

Ohledně trvání infuze viz Způsob podání.

Tabulka 1

Clearance kreatininu

[ml/min] je:

Je-

li celková denní

dávka: 2000 mg/den

Je-

li celková denní

dávka: 3000 mg/den

Je-

li celková denní

dávka: 4000 mg/den

≥90 (normální)

500 každých 6 hodin

1000 každých 8 hodin

1000 každých 6 hodin

snížená dávka (mg) pro pacienty s

poruchou ledvin:

<90- ≥60

400 každých 6 hodin

500 každých 6 hodin

750 každých 8 hodin

<60- ≥30

300 každých 6 hodin

500 každých 8 hodin

500 každých 6 hodin

<30- ≥15

200 každých 6 hodin

500 každých 12 hodin

500 každých 12 hodin

Pacienti s clearance kreatininu < 15 ml/min

Těmto pacientům se přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma nemá podávat, ledaže by byla do 48

hodin zavedena hemodialýza.

Pacienti na hemodialýze

Při léčení pacientů s clearance kreatininu <15 ml/min, kteří podstupují dialýzu, použijte dávkovací

doporučení pro pacienty s clearance kreatininu 15 až 29 ml/min (viz tabulka 1).

Jak imipenem, tak cilastatin se z oběhu během hemodialýzy odstraní. Pacientovi se přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma musí podávat po hemodialýze a ve 12hodinových intervalech

nastavených po skončení hemodialýzy. Dialyzovaní pacienti, zvláště pacienti se základní chorobou

centrálního nervového systému (CNS), musí být pečlivě sledováni; pacientům na hemodialýze se

přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma doporučuje pouze, pokud přínosy převáží nad

potenciálním rizikem záchvatů křečí (viz bod 4.4).

V současnosti nejsou k dispozici odpovídající údaje pro doporučení použití přípravku

Imipenem/cilastatin AptaPharma u pacientů na peritoneální dialýze.

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater se úprava dávky nedoporučuje (viz bod 5.2).

Starší populace

U starších pacientů s normální funkcí ledvin není úprava dávky potřebná (viz bod 5.2).

Pediatrická populace ≥

1 rok

věku

U pediatrických pacientů ≥ 1 rok věku je doporučená dávka 15 mg/15 mg nebo 25 mg/25

mg/kg/dávku podávaná každých 6 hodin.

Doporučuje se, aby infekce, u nichž je podezření nebo u nichž bylo prokázáno, že jsou způsobeny

méně citlivými druhy bakterií (jako je Pseudomonas aeruginosa), a velmi těžké infekce (např. u

neutropenických pacientů s horečkou) byly léčeny dávkou 25 mg/25 mg/kg podávanou každých 6

hodin.

Pediatrická populace < 1 rok věku

Klinická data nepostačují k doporučení dávkování u dětí mladších 1 roku věku.

Pediatrická populace s

poruchou funkce ledvin

Klinická data nepostačují k doporučení dávkování u pediatrických pacientů s poruchou funkce ledvin

(sérová hladina kreatininu > 2 mg/dl). Viz bod 4.4.

Způsob podání

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma je nutno před podáním rekonstituovat a dále naředit (viz

body 6.2, 6.3 a 6.6). Dávku ≤ 500 mg/500 mg je nutno podat intravenózní infuzí trvající 20 až 30

minut. Dávku > 500 mg/500 mg je nutno podávat infuzí trvající 40 až 60 minut. U pacientů, u kterých

se vyvine během infuze nauzea, může být rychlost infuze snížena.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo kteroukoli z pomocných látek uvedených v bodě 6.1.

Hypersenzitivita na jakékoli jiné karbapenemové antibiotikum.

Těžká hypersenzitivita (např. anafylaktická reakce, těžká kožní reakce) na jakékoli jiné

betalaktamové antibiotikum (např. peniciliny nebo cefalosporiny).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně

Při volbě kombinace imipenem/cilastatin k léčbě individuálního pacienta je nutno vzít v potaz

vhodnost použití karbapenemového antibiotika, a to na základě faktorů, jako je závažnost infekce,

prevalence rezistence na jiné vhodné antibakteriální látky a riziko volby v případě bakterií

rezistentních na karbapenemy.

Hypersenzitivita

U pacientů léčených betalaktamy byly hlášeny závažné a někdy fatální hypersenzitivní (anafylaktické)

reakce. Tyto reakce jsou pravděpodobnější u jedinců s polyvalentní alergií v anamnéze. Před

zahájením léčby přípravkem Imipenem/cilastatin AptaPharma je nutno pečlivě vyšetřit předchozí

hypersenzitivní reakce na karbapenemy, peniciliny, cefalosporiny, další betalaktamy a jiné alergeny

(viz bod 4.3). Pokud se alergická reakce na přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma objeví, léčbu

ihned ukončete. Závažné anafylaktické reakce vyžadují okamžitou naléhavou péči.

Funkce jater

Během léčby kombinací imipenem/cilastatin je nutno pečlivě sledovat funkce jater, a to kvůli riziku

hepatotoxicity (jako jsou zvýšení aminotransferáz, selhání jater a fulminantní hepatitida).

Použití u pacientů s chorobou jater: u pacientů se stávajícími poruchami jater je nutno během léčby

kombinací imipenem/cilastatin sledovat jaterní funkce. Úprava dávkování není nutná (viz bod 4.2).

Hematologie

Během léčby kombinací imipenem/cilastatin se může objevit pozitivní přímý nebo nepřímý Coombsův

test.

Antibakte

riální spektrum

Před zahájením jakékoli empirické léčby je nutno vzít v úvahu antibakteriální spektrum kombinace

imipenem/cilastatin, zejména u život ohrožujících stavů. S ohledem na omezenou citlivost

specifických patogenů spojovaných např. s bakteriálními infekcemi kůže a měkkých tkání na

kombinaci imipenem/cilastatin je nutné postupovat opatrně. Použití kombinace imipenem/cilastatin

není vhodné k léčbě těchto typů infekcí, možné je to však tehdy, pokud by byl již patogen prokázán a

bylo o něm známo, že je citlivý nebo pokud by existoval velmi silný předpoklad, že

nejpravděpodobnější patogen(y) bude (budou) k léčbě vhodné. Pokud je ve schválených indikacích

podezření na infekci MRSA nebo pokud je taková infekce prokázána, může být indikováno současné

použití vhodné látky působící proti MRSA. Pokud je ve schválených indikacích podezření na infekci

bakterií Pseudomonas aeruginosa nebo pokud je taková infekce prokázána, může být vhodné

současné podání aminoglykosidu (viz bod 4.1).

Interakce s kyselinou valproovou

Současné podávání kombinace imipenem/cilastatin a kyseliny valproové/natrium-valproátu se

nedoporučuje (viz bod 4.5).

Clostridium difficile

U kombinace imipenem/cilastatin a téměř u všech jiných antibakteriálních látek byla hlášena s

antibiotiky související kolitida a pseudomembranózní kolitida, která může být mírná až život

ohrožující. Tuto diagnózu je nutno zvažovat u pacientů, u kterých se během nebo po použití

kombinace imipenem/cilastatin objeví průjem (viz bod 4.8). Je nutno zvážit vysazení léčby kombinací

imipenem/cilastatin a podávání specifické léčby Clostridium difficile. Léčivé přípravky inhibující

peristaltiku se nesmějí podávat.

Meningitida

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma se nedoporučuje k léčbě meningitidy.

Porucha funkce ledvin

Imipenem-cilastatin se u pacientů se sníženou funkcí ledvin akumulují. Pokud se dávka neupraví podle

renálních funkcí, mohou se objevit nežádoucí účinky postihující CNS, viz body 4.2 a 4.4 "Centrální

nervový systém" v této části.

Centrální nervový systém

Byly hlášeny nežádoucí účinky na CNS, jako myoklonická aktivita, stavy zmatenosti nebo záchvaty

křečí, zejména když bylo překročeno dávkování stanovené podle stavu ledvinných funkcí a tělesné

hmotnosti. Tyto příhody byly nejčastěji hlášeny u pacientů s poruchami CNS (např. mozkové léze

nebo záchvaty křečí v anamnéze) a/nebo s poruchou ledvinných funkcí, u nichž by mohlo dojít ke

kumulaci podaných látek. Proto je třeba trvat na přesném dodržování doporučeného dávkovacího

schématu, zejména u těchto pacientů (viz bod 4.2). Antikonvulzivní terapie u pacientů se známým

výskytem záchvatu křečí musí pokračovat.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat neurologickým symptomům nebo záchvatům křečí u dětí se

známými rizikovými faktory záchvatů křečí nebo u dětí současně léčených léčivými přípravky

snižujícími práh vzniku záchvatů křečí.

Jestliže se vyskytne fokální třes, myoklonus nebo záchvaty křečí, musí být pacient neurologicky

vyšetřen a zahájena antikonvulzivní terapie, pokud již nebyla započata dříve. Jestliže CNS příznaky

pokračují, dávka přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma musí být snížena nebo podávání

přerušeno.

Pacienti s clearance kreatininu

<

15 ml/min nemají přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma

dostávat, ledaže do do 48 hodin podstoupili dialýzu. Pro pacienty na hemodialýze se přípravek

Imipenem/cilastatin AptaPharma doporučuje pouze v případech, když očekávaný prospěch převažuje

nad možným rizikem záchvatů křečí (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Údaje z klinických hodnocení nejsou pro doporučení přípravku Imipenem/cilastatin AptaPharma u

dětí mladších než 1 rok nebo u dětí s poruchou funkce ledvin (sérový kreatinin > 2 mg/dl) dostačující.

Viz také výše v části Centrální nervový systém.

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma 500 mg/500 mg obsahuje 37,5 mg (sodíku, což je nutno

vzít v úvahu u pacientů s dietou s kontrolovaným příjmem sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

U pacientů, kteří dostávali ganciklovir a kombinaci imipenem/cilastatin, byly popsány generalizované

křeče. Pokud možný přínos nepřevažuje nad riziky, nesmí být tyto látky užívány současně.

Při podávání kyseliny valproové současně s karbapenemy byla hlášena snížení hladin kyseliny

valproové, které mohou klesnout pod terapeutické rozmezí. Snížení hladin kyseliny valproové může

vést k nedostatečné kontrole záchvatů; proto se současné podávání imipenemu a kyseliny

valproové/natrium-valproátu nedoporučuje a je třeba zvážit alternativní antibakteriální nebo

antikonvulzivní léčbu (viz bod 4.4).

Perorální antikoagulancia

Současné podávání antibiotik s warfarinem může zesílit jeho antikoagulační účinky.

Existuje řada hlášení o zesílení antikoagulačních účinků perorálních antikoagulancií, včetně warfarinu,

u pacientů současně léčených antibakteriálními látkami. Riziko se může lišit podle základní infekce,

věku a celkového stavu pacienta, takže příspěvek antibiotika ke zvýšení INR (international normalised

ratio) se těžko hodnotí. Doporučuje se, aby INR bylo během podávání antibiotika spolu s perorálním

antikoagulanciem sledováno často.

Současné podávání kombinace imipenem/cilastatin a probenecidu vedlo k minimálnímu zvýšení

plasmatických hladin a plasmatického poločasu imipenemu. Pokud se kombinace imipenem/cilastatin

podával současně s probenecidem, snížil se výtěžek aktivního (nemetabolizovaného) imipenemu z

moči na přibližně 60 % dávky. Současné podávání kombinace imipenem/cilastatin a probenecidu

zdvojnásobovalo plasmatické hladiny a biologický poločas cilastatinu, nemělo však žádný vliv na

výtěžek cilastatinu z moči.

Pediatrická populace

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Ohledně použití kombinace imipenem/cilastatin u těhotných žen nejsou k dispozici žádné odpovídající

a dobře kontrolované studie.

Studie na březích opicích prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka

není známo.

Kombinace imipenem/cilastatin se v těhotenství smí používat pouze, pokud potenciální přínos

ospravedlňuje potenciální riziko pro plod.

Kojení

Imipenem a cilastatin se v malých množstvích vylučují do mateřského mléka. Po perorálním podání se

obě sloučeniny absorbují jen málo. Proto není pravděpodobné, že by bylo dítě vystaveno působení

významných množství. Pokud se používání kombinace imipenem/cilastatin považuje za nezbytné,

musí být prospěch kojení zvážen proti možnému riziku pro dítě.

Fertilita

Ohledně potenciálních účinků léčby kombinací imipenem/cilastatin na fertilitu mužů nebo fertilitu žen

nejsou k dispozici žádné údaje.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Existují však některé

nežádoucí účinky tohoto přípravku (jako jsou halucinace, točení hlavy, ospalost a vertigo), které

mohou schopnost některých pacientů řídit nebo obsluhovat stroje ovlivnit (viz bod 4.8).

4.8 Nežádoucí účinky

V klinických hodnoceních provedených s 1723 pacientů léčených kombinací imipenem/cilastatin

podávanou intravenózně byly nejčastěji hlášenými systémovými nežádoucími účinky hlášenými jako

přinejmenším pravděpodobně související s léčbou nauzea (2,0 %), průjem (1,8 %), zvracení (1,5 %),

vyrážka (0,9 %), horečka (0,5 %), hypotenze (0,4 %), záchvaty křečí (0,4 %) (viz bod 4.4), závratě

(0,3 %), svědění (0,3 %), kopřivka (0,2 %), somnolence (0,2 %). Obdobně byly nejčastěji hlášenými

lokálními nežádoucími účinky flebitida/tromboflebitida (3,1 %), bolest v místě injekce (0,7 %),

zarudnutí v místě injekce (0,4 %) a indurace žíly (0,2 %). Často jsou rovněž hlášena zvýšení hladin

sérových aminotransferáz a alkalické fosfatázy.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při klinických hodnoceních nebo po uvedení kombinace

imipenem/cilastatin na trh.

Všechny nežádoucí účinky jsou uvedeny podle třídy orgánových systémů a frekvence: velmi časté

(≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000),

velmi vzácné (<1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinky

Infekce a infestace

Vzácné

pseudomembranózní kolitida, kandidóza

Velmi vzácné

gastroenteritida

Poruchy krve a lymfatického

systému

Časté

eozinofilie

Méně časté

pancytopenie, neutropenie, leukopenie,

trombocytopenie, trombocytóza

Vzácné

agranulocytóza

Velmi vzácné

hemolytická anémie, útlum kostní dřeně

Poruchy imunitního systému

Vzácné

anafylaktické reakce

Psychiatrické poruchy

Méně časté

psychické poruchy včetně halucinací a stavů

zmatenosti

Poruchy nervového systému

Méně časté

záchvaty křečí, myoklonická aktivita, točení hlavy,

somnolence

Vzácné

encefalopatie, parestezie, fokální tremor, zkreslená

chuť

Velmi vzácné

zhoršení myastenie gravis, bolesti hlavy

Není známo

agitovanost, dyskineze

Poruchy ucha a labyrintu

Vzácné

ztráta sluchu

Velmi vzácné

vertigo, tinitus

Srdeční poruchy

Velmi vzácné

cyanóza, tachykardie, palpitace

Cévní poruchy

Časté

tromboflebitida

Méně časté

hypotenze

Velmi vzácné

zrudnutí

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy

Velmi vzácné

dyspnoe, hyperventilace, faryngeální bolest

Gastrointestinální poruchy

Časté

průjem, zvracení, nauzea

Zdá se, že se nauzea a/nebo zvracení související s

léčbou imipenemem/cilastatinem vyskytují častěji u

pacientů s granulocytopenií, než u pacientů bez

granulocytopenie.

Vzácné

skvrny na zubech a/nebo jazyku

Velmi vzácné

hemoragická kolitida, bolesti břicha, pálení žáhy,

glositida, hypertrofie jazykových papil, zvýšená

tvorba slin

Poruchy jater a žlučových

Vzácné

selhání jater, hepatitida

cest

Velmi vzácné

fulminantní hepatitida

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Časté

vyrážka (např. exantematózní)

Méně časté

kopřivka, svědění

Vzácné

toxická epidermální nekrolýza, angioedém, Stevens-

Johnsonův syndrom, erythema multiforme,

exfoliativní dermatitida

Velmi vzácné

hyperhidróza, změny textury kůže

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

polyartralgie, bolest hrudní páteře.

Poruchy ledvin a močových

cest

Vzácné

akutní selhání ledvin, oligurie/anurie, polyurie,

změny barvy moči (neškodné, nezaměňovat s

hematurií)

Role přípravku Imipenem/Cilastatin AptaPharma při

vzniku změny renálních funkcí se těžko hodnotí,

protože obvykle byly přítomny faktory

predisponující k prerenální azotemii nebo k

poškození funkce ledvin

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

Velmi vzácné

pruritus vulvae

Celkové poruchy a reakce v

místě aplikace

Méně časté

horečka, lokální bolest a zduření v místě injekce,

erytém v místě injekce

Velmi vzácné

hrudní diskomfort, astenie/slabost

Vyšetření

Časté

zvýšení hladin sérových aminotransferáz, zvýšení

hladiny sérové alkalické fosfatázy

Méně časté

pozitivní přímý Coombsův test, prodloužení

protrombinového času, pokles koncentrace

hemoglobinu, zvýšení hladiny sérového bilirubinu,

zvýšení hladiny sérového kreatininu, zvýšení

hladiny dusíku močoviny v krvi

Pediatrická populace (≥

3 měsíce věku)

Ve studiích se 178 pediatrickými pacienty ≥ 3 měsíců věku byly hlášené nežádoucí účinky

konzistentní s nežádoucími účinky hlášenými u dospělých.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

Symptomy předávkování, které se mohou objevit, jsou konzistentní s profilem nežádoucích účinků;

mohou zahrnovat záchvaty křečí, zmatenost, třes, nauzeu, zvracení, hypotenzi, bradykardii. O léčbě

předávkování kombinace imipenem/cilastatin nejsou k dispozici žádné specifické informace.

Kombinace imipenem-sodná sůl cilastatinu je dialyzovatelná. Užitečnost tohoto postupu při

předávkování však není známa.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, karbapenemy.

ATC kód: J01D H51.

Mechanismus účinku

Přípravek Imipenem/cilastatin AptaPharma sestává ze dvou složek: imipenemu a sodné soli cilastatinu

v hmotnostním poměru 1:1.

Imipenem, rovněž označovaný jako N-formimidoylthienamycin, je semisyntetickým derivátem

thienamycinu, což je mateřská sloučenina vytvářená vláknitou bakterií Streptomyces cattleya.

Imipenem vykazuje svou baktericidní aktivitu inhibicí syntézy buněčné stěny grampozitivních a

gramnegativních bakterií prostřednictvím vazby na proteiny vážící penicilin (PBPs).

Sodná sůl cilastatinu je kompetitivním, reverzibilním a specifickým inhibitorem dehydropeptidázy-I,

což je enzym vyskytující se v ledvinách, který metabolizuje a inaktivuje imipenem. Nemá vnitřní

antibakteriální aktivitu a neovlivňuje antibakteriální aktivitu imipenemu.

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamiky

Podobně jako u jiných betalaktamových antibiotik bylo u imipenemu prokázáno, že s jeho účinností

nejlépe koreluje doba, kdy jeho koncentrace přesahují MIC (T>MIC).

Mechanismus rezistence

Rezistence vůči imipenemu může být způsobena následujícími faktory:

snížená permeabilita vnější membrány gramnegativních bakterií (v důsledku snížené tvorby

porinů);

imipenem může být aktivně z buňky odstraňován efluxní pumpou;

snížená afinita PBPs k imipenemu;

imipenem

stabilní

vůči

hydrolýze

většinou

betalaktamáz,

včetně

penicilináz

cefalosporináz produkovaných grampozitivními a gramnegativními bakteriemi, s výjimkou

relativně vzácných betalaktamáz hydrolyzujících karbapenemy. Druhy odolné vůči jiným

karbapenemům obecně vykazují korezistenci k imipenemu. Neexistuje žádná cílená zkřížená

rezistence mezi imipenemem a látkami z chinolonové, aminoglykosidové, makrolidové a

tetracyklinové třídy.

Hraniční hodnoty

Hraniční hodnoty MIC dle EUCAST pro imipenem k odlišení citlivých (S) patogenů od patogenů

rezistentních (R) jsou následující (v 1,1 2010-04-27):

Enterobacteriaceae

: S ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l

Pseudomonas spp.

: S ≤ 4 mg/l, R > 8 mg/l

Acinetobacter spp.: S ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l

Staphylococcus spp.

: odvozeno z citlivosti na cefoxitin

Enterococcus spp.: S ≤ 4 mg/l, R > 8 mg/l

Streptococcus A, B, C, G: citlivost betahemolytických streptokoků skupin A, B, C a G na

betalaktamy je odovozena z citlivosti na penicilin.

Streptococcus pneumoniae

: S ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l

Další streptokoky

: S ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l

Haemophilus influenzae

: S ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l

Moraxella catarrhalis

: S ≤ 2 mg/l, R > 2 mg/l

Neisseria

gonorrhoeae:

tomu,

Neisseria

gonorrhoeae

dobrým

cílem

léčby

imipenemem, není dostatek důkazů.

Grampozitivní anaeroby: S ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l

Gramnegativní anaeroby: S < 2 mg/l, R > 8 mg/l

Limitní koncentrace bez ohledu na druhy

: S ≤ 2 mg/l, R > 8 mg/l

Má se za to, že druhy Proteus a Morganella nejsou pro imipenem vhodnými cíly.

Limitní koncentrace pro Pseudomonas se týkají léčby ve vysokých, často podávaných dávkách (1 g

každých 6 hodin).

Citlivost stafylokoků na karbapenemy je odvozena z citlivosti na cefoxitin.

Kmeny s hodnotami MIC vyššími, než jsou limitní hodnoty S/I jsou vzácné nebo dosud nebyly

hlášeny. Identifikace a testy mikrobiální citlivosti na jakémkoli takovém izolátu musí být opakovány a

pokud se výsledek potvrdí, musí se izolát poslat do referenční laboratoře. Dokud u potvrzených izolátů

s MIC nad platnou limitní hodnotou rezistence nejsou k dispozici důkazy ohledně klinické odpovědi,

musí se hlásit jako rezistentní.

Limitní koncentrace bez ohledu na druhy byly stanoveny hlavně na základě údajů o vztahu

farmakodynamiky a farmakokinetiky a nejsou závislé na rozložení MIC u specifických druhů. Použijí

se pouze u druhů, které nejsou uvedeny v přehledu limitních koncentrací vztažených k jednotlivým

druhům nebo v poznámkách.

Citlivost

Prevalence získané rezistence se může u zvolených druhů lišit podle místa a v čase, přičemž žádoucí

jsou místní informace o rezistenci, zejména při léčení těžkých infekcí. V případě potřeby je nutno

vyhledat radu experta, pokud je místní prevalence rezistence taková, že využitelnost léčiva je

přinejmenším u některých typů infekce sporná.

Běžně citlivé druhy:

Grampozitivní aeroby

:

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus (citlivý na meticilin) *

Staphylococcus koaguláza negativní (citlivý na meticilin)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Skupina Streptococcus viridans

Gramnegativní aeroby:

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae

Moraxella catarrhalis

Serratia marcescens

Grampozitivní anaeroby:

Clostridium perfringens **

Peptostreptococcus spp. **

Gramnegativní anaeroby

:

Bacteroides fragilis

Skupina Bacteroides fragilis

Fusobacterium spp.

Porphyromonas asaccharolytica

Prevotella spp.

Veillonella spp.

Druhy, u kterých může být problémem získaná rezistence:

Gramnegativní aeroby:

Acinetobacter baumannii

Pseudomonas aeruginosa

Přirozeně

rezistentní druhy:

Grampozitivní aeroby:

Enterococcus faecium

Gramnegativní aeroby:

Některé kmeny Burkholderia cepacia (dříve Pseudomonas cepacia)

Legionella spp.

Běžně citlivé druhy

Stenotrophomonas maltophilia (dříve Xanthomonas maltophilia, dříve Pseudomonas maltophilia)

Další:

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Mycoplasma spp.

Ureoplasma urealyticum

* Všechny stafylokoky rezistentní na methicilin jsou rezistentní na imipenem/cilastatin.

** Je použita hraničníhodnoty druhově nespecifické dleEUCAST.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Imipenem

Absorpce

U normálních dobrovolníků vedla intravenózní infuze kombinace imipenem/cilastatin podaná během

20 minut k maximálním plasmatickým koncentracím imipenemu v rozmezí 12 až 20 µg/ml při dávce

250 mg/250 mg, 21 až 58 µg/ml při dávce 500 mg/500 mg a 41 až 83 µg/ml při dávce 1000 mg/1000

mg. Maximální plasmatické koncentrace imipenemu po dávkách 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg a

1000 mg/1000 mg byly 17, 39, respektive 66 µg/ml. Při těchto dávkách plasmatické hladiny

imipenemu klesnou pod 1 µg/ml nebo méně za 4 až 6 hodin.

Distribuce

Vazba imipenemu na lidské sérové proteiny je přibližně 20 %.

Biotransformace

Pokud se podává samotný, metabolizuje se imipenem v ledvinách dehydropeptidázou-I. Individuální

výtěžky z moči se v několika studiích pohybovaly mezi 5 až 40 %, přičemž průměrný výtěžek byl v

několika studiích 15 až 20 %.

Cilastatin je specifickým inhibitorem enzymu dehydropeptidáza-I, který účinně inhibuje metabolizaci

imipenemu, takže současné podávání imipenemu a cilastatinu umožňuje dosahovat terapeutických

antibakteriálních hladin imipenemu jak v moči, tak v plasmě.

Eliminace

Plasmatický poločas imipenemu byl jedna hodina. Přibližně 70 % podaného antibiotika bylo zjištěno v

nezměněné formě v moči během 10 hodin, přičemž žádné další vylučování imipenemu do moči nebylo

detekovatelné. Koncentrace imipenemu v moči přesahovaly 10 mg/ml po dobu až osmi hodin po

podání kombinace imipen/cilastatin v dávce 500 mg/500 mg. Zbytek podané dávky byl zachycen v

moči jako antibakteriálně inaktivní metabolity, přičemž vylučování imipenemu do stolice bylo v

podstatě nulové.

Při režimech podávání kombinace imipenem/cilastatin každých 6 hodin pacientům s normální funkcí

ledvin nebyla pozorována žádná akumulace imipenemu v plasmě ani moči.

Cilastatin

Absorpce

Maximální plasmatické hladiny cilastatinu, po 20minutové intravenózní infuzi kombinace

imipenem/cilastatin, se pohybovaly mezi 21 až 26 µg/ml při dávce 250 mg/250 mg, 21 až 55 µg/ml při

dávce 500 mg/500 mg a 56 až 88 µg/ml při dávce 1000 mg/1000 mg. Průměrné hodnoty

plasmatických hladin cilastatinu po dávkách 250 mg/250 mg, 500 mg/500 mg a 1000 mg/1000 mg

byly 22, 42, respektive 72 µg/ml.

Distribuce

Vazba cilastatinu na lidské sérové proteiny je přibližně 40%.

Biotransformace a eliminace

Plasmatický poločas cilastatinu je přibližně jedna hodina. Asi 70 až 80 % dávky cilastatinu bylo

zjištěno v moči v nezměněné formě jako cilastatin během 10 hodin po podání kombinace

imipenem/cilastatin. Poté se v moči již žádný cilastatin neobjevil. Přibližně 10 % bylo zjištěno ve

formě N-acetyl metabolitu, který má inhibiční aktivitu vůči dehydropeptidáze srovnatelnou s aktivitou

cilastatinu. Aktivita dehydropeptidázy-I v ledvinách se vrátila na normální hladiny krátce po eliminaci

cilastatinu z krevního řečiště.

Farmakokinetika u

zvláštních populací

Porucha funkce ledvin

Po jediné intravenózní dávce 250 mg/250 mg kombinace imipenem/cilastatin se AUC imipenemu u

jedinců s lehkou (clearance kreatininu (CrCL) 50 až 80 ml/min/1,73 m

), středně těžkou (CrCL 30 až

< 50 ml/min/1,73 m

) a těžkou (CrCL < 30 ml/min/1,73 m

) poruchou funkce ledvin zvýšily 1,1-, 1,9-;

respektive 2,7krát v porovnání se subjekty s normální funkcí ledvin (CrCL > 80 ml/min/1,73 m

AUC cilastatinu se u jedinců s lehkou, středně těžkou a těžkou poruchou funkce ledvin zvýšily 1,6-,

2,0-, respektive 6,2krát v porovnání se subjekty s normální funkcí ledvin. Po jediné intravenózní dávce

kombinace imipenem/cilastatin 250 mg/250 mg podané 24 hodin po hemodialýze byly hodnoty AUC

imipenemu a cilastatinu 3,7krát, respektive 16,4krát vyšší v porovnání se subjekty s normální funkcí

ledvin. Výtěžek z moči, renální clearance a plasmatická clearance imipenemu a cilastatinu po

intravenózním podání imipenemu/cilastatinu klesaly s klesající renální funkcí. U pacientů s poruchou

funkce ledvin je nezbytná úprava dávky (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Farmakokinetika imipenemu u pacientů s nedostatečnou funkcí jater nebyla stanovena. V důsledku

omezeného jaterního metabolismu imipenemu se nepředpokládá, že by jeho farmakokinetika byla

poruchou funkce jater ovlivněna. Proto se u pacientů s poruchou funkce jater žádná úprava dávky

nedoporučuje (viz bod 4.2).

Pediatrická populace

Průměrná clearance (CL) a distribuční objem (Vd

) imipenemu byly u pediatrických pacientů (3

měsíce až 14 let) v porovnání s dospělými přibližně o 45 % vyšší. AUC imipenemu po podání

kombinace imipenem/cilastatin v dávce 15 mg/15 mg/kg tělesné hmotnosti pediatrickým pacientům

byla přibližně o 30 % vyšší než expozice u dospělých, kterým se podala dávka 500 mg/500 mg. Při

vyšší dávce byla expozice po podání kombinace imipenem/cilastatin v dávce 25 mg/25 mg/kg dětem o

9 % vyšší v porovnání s expozicí u dospělých, kterým byla podána dávka 1000 mg/1000 mg.

Starší pacienti

U starších zdravých dobrovolníků (ve věku 65 až 75 let s normální funkcí ledvin vzhledem k věku)

byla farmakokinetika jediné dávky imipenemu/cilastatinu 500 mg/500 mg podané intravenózně za 20

minut konzistentní s farmakokinetikou předpokládanou u subjektů s lehkou poruchou funkce ledvin, u

kterých se změna dávky nepovažuje za nezbytnou. Průměrná hodnota biologického poločasu

imipenemu a cilastatinu byla 91 ±7,0, respektive 69 ± 15 minut. Opakované podání nemělo na

farmakokinetiku ani imipenemu, ani cilastatinu vliv, přičemž žádná akumulace imipenemu/cilastatinu

nebyla pozorována (viz bod 4.2).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpeč

nosti

Neklinické údaje založené na konvenčních farmakologických studiích studiích toxicity opakovaných

dávek a genotoxicity neodhalily žádné speciální riziko pro člověka.

Studie na zvířatech ukázaly, že toxicita navozená imipenemem, jako jedinou látkou, byla omezena na

ledviny. Současné podávání cilastatinu s imipenemem v poměru 1:1 zabránilo u králíků a opic vzniku

nefrotoxických účinků. Dostupné důkazy naznačují, že cilastatin blokuje nefrotoxicitu tím, že brání

vstupu imipenemu do tubulárních buněk.

Teratologická studie na březích samicích makaka jávského , kterým byla podávána kombinace

imipenem/sodná sůl cilastatinu v dávkách 40 mg/40 mg/kg/den (bolusová intravenózní injekce) vedla

k toxicitě pro matku, včetně krvácení, nechutenství, úbytku na váze, průjmu a v některých případech

úhynu. Pokud byly březím samicím makaka jávského podávány dávky kombinace imipenem/sodná sůl

cilastatinu (přibližně 100 mg/100 mg/kg/den neboli přibližně 3násobek obvyklé doporučené denní

intravenózní dávky u lidí) rychlostí intravenózní infuze, která napodobovala klinické použití u lidí,

byla intolerance matek minimální (občasné zvracení), nedošlo k žádnému úhynu matek, nebyly žádné

důkazy teratogenity, ale v porovnání s kontrolními skupinami došlo ke zvýšení ztráty embryí (viz bod

4.6).

Dlouhodobé studie na zvířatech s cílem vyhodnotit karcinogenní potenciál kombinace

imipenem/cilastatin nebyly provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

hydrogenuhličitan sodný

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek je chemicky inkompatibilní s laktátem a nesmí se rekonstituovat roztoky

obsahujícími laktát. Lze jej však podávat do i.v. systému, kterým se infunduje laktátový roztok.

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky s výjimkou přípravků uvedených v

bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Před rekonstitucí: 3 roky.

Po rekonstituci:

Rekonstituované roztoky se musí použít ihned. Doba mezi začátkem rekonstituce a koncem

intravenózní infuze nesmí přesáhnout dvě hodiny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání po rekonstituci léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

20 ml injekční lahvičky z bezbarvého skla třídy III s brombutylovou zátkou a odtrhovacím víčkem.

Tento léčivý přípravek se dodává v baleních po 10 injekčních lahvičkách.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Injekční lahvička je určena pouze k jednorázovému použití.

Rekonstituce:

Obsah injekční lahvičky se musí přenést do 100 ml vhodného infuzního roztoku (viz bod 6.2 a 6.3):

0,9% roztok chloridu sodného. Za výjimečných okolností, kdy nelze z klinických důvodů použít 0,9%

roztok chloridu sodného, lze místo toho použít 5% roztok glukózy.

Navržený postup zahrnuje přidání přibližně 10 ml z celkových 100 ml vhodného infuzního roztoku do

injekční lahvičky. Dobře protřepejte a vzniklou směs přeneste zpět do balení infuzního roztoku.

UPOZORNĚNÍ: SMĚS NENÍ URČENA K PŘÍMÉ INFUZI.

Opakujte s dalšími 10 ml infuzního roztoku, aby se zajistil úplný přenos obsahu injekční lahvičky do

infuzního roztoku. Výsledná směs se musí protřepávat, dokud nebude čirá.

Koncentrace rekonstituovaného roztoku po výše uvedené proceduře je přibližně 5 mg/ml jak u

imipenemu, tak u cilastatinu.

Změny barvy, od bezbarvé do žluté, nemají na potenci přípravku vliv.

Všechen nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apta Medica Internacional d.o.o.

Likozarjeva 6, 1 000 Lublaň

Slovinsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

15/583/17-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 22. 8. 2018

10. DATUM REVIZE TEXTU

22. 8. 2018

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace