IDARUBICIN EBEWE 1 MG/ML, INF CNC SOL 1X10ML/10MG PŘEBAL

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
IDARUBICIN-HYDROCHLORID (IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg. KG, Unterach
ATC kód:
L01DB06
Dávkování:
1MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X10ML PŘEBAL, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 825/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls93561/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Idarubicin Ebewe 1mg/ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

idarubicinihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Ponechte si příbalovouinformaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Idarubicin Ebewe a kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Idarubicin Ebewe používat

JakVámbudepřípravek Idarubicin Ebewe podáván

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Idarubicin Ebewe uchovávat

Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IDARUBICIN EBEWE A KČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekIdarubicin Ebeweobsahuje léčivou látkou nazývanouidarubicin,která patří do skupiny léků

nazývanýchantracykliny.PřípravekIdarubicinEbewenarušujecesty,kterýmibuňkyVašehotěla

rostou a zvyšují své počty a používá se k léčbě rakovin(chemoterapii).

PřípravekIdarubicin Ebewe se používá k léčbě různých typů leukemií(rakoviny bílých krvinek).

2.ČEMU MUSÍTE VĚNOVATPOZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IDARUBICIN

EBEWE POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravekIdarubicin Ebewejestliže:

se u Vás někdy vyskytlaalergická(hypersenzitivní) reakcena

idarubicinnebo kteroukoli jinou složku přípravkuIdarubicin Ebewe

jinéantracykliny

máteinfekci, která není zvládána

Vaše játra nebo ledviny nefungují řádně

mátetěžké problémy se srdcem, jako je těžké srdeční selhávání, nedávný infarkt myokardu

nebo těžké poruchy srdečního rytmu

jste stižen/achorobou srdečního svalu (kardiomyopatií)

Vaše kostní dřeň nevytváří dostatek krvinek(v tomto případě však může Váš lékař

rozhodnout, že s léčbou začne, pokud jsou přínosy vyšší, než rizika.)

byla Vám podána předchozí léčba jinou chemoterapií a již jstedostal/a maximální dávku

idarubicinua/nebojakéhokoli podobného léku,jako je daunorubicin nebo doxorubicin

kojíte(viz Těhotenství a kojení)

byl/a jste nedávno očkován/a proti žluté zimnici

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuIdarubicin Ebeweje zapotřebí

Jestliže trpíteútlumem kostní dřenězpůsobeným předchozí léčbou. PřípravekIdarubicin Ebewe může

ovlivnit kostní dřeň tak, že nebude vytvářet dostatek krvinek. Váš lékař může chtít odložit další

léčebnou kůru dokud se Vaše krev neuzdraví. Ke kontrole Vám budou pravidelně prováděny krevní

testy.

Jestliže jste v minulosti trpěl/aproblémy se srdcemnebo pokud jste v současnosti léčen/a na problémy

se srdcem, zajistěte prosím, aby o tom Váš lékař věděl. Idarubicin může srdce poškodit. Vaše srdeční

funkce budou před léčbou a během ní vyšetřovány různými testy (EKG, MUGA sken (tj. zvláštní

zobrazovací technika ukazující cévy)nebo ultrazvuk).K poškození srdce může dojít zvláště při

podávání vysokých dávek přípravku Idarubicin Ebewe. Poškození nemusí být několik týdnů patrné a

proto mohou během této doby být vyžadoványpravidelné testy.

Pokud máteproblémy s ledvinami nebo játry. Přípravek Idarubicin Ebewe může narušit fungování

ledvin a jater. Ke sledování těchto změn bude před a pravidelně v průběhu léčby kontrolována Vaše

krev; proto je důležité, abyste tyto krevní testy nevynechával/a.

Váš lékař bude pravidelně provádět následující kontroly:

-krevní testy, aby se ujistil, že máte dost krvinek k fungování krve

-krevní testy kontrolující hladiny kyseliny močové

-krevní testy kontrolující, zda ledviny a játra řádněfungují

-testy srdce, protože idarubicin může mítna srdce vliv.

Na základě výsledků těchto vyšetření může Váš lékař rozhodnout, že přípravekIdarubicin Ebewe

nemusí být pro Vaši léčbu vhodný nebo může snížit použitou dávku.

Vysoké dávky přípravkuIdarubicin Ebewemohou zhoršit nežádoucí účinky, jako jsou boláky v

ústech, nebo můžousnížit počet bílých krvinek a krevních destiček(ty napomáhají srážení krve)v

krvi.Pokud k tomu dojde,můžete potřebovat antibiotika nebo krevní transfuze.Vředy v ústech lze

léčit tak, aby při hojení nebyly tak obtěžující.

Nesmíte být očkován/a živými vakcínami(např. proti žluté zimnici), protože to by mohlo vést z

těžkým a dokonce smrtelným infekcím.Pokud si přejete být očkován/a, obraťte se prosím na svého

lékaře.

Pokud trpíte infekcí, musí být před zahájením léčby zvládnuta.

Idarubicin můžepoškodit nenarozené dítě.Ženy a muži musí během léčby a 3 měsíce po ní používat

vhodnou antikoncepci(viz “Těhotenství a kojení”).

Léčba přípravkemIdarubicin Ebewemůže u mužůvést k nevratné neplodnosti, proberte prosím se

svým lékařem možnost uchování spermatu, pokud si přejete stát se v budoucnosti otcem.

Vaše moč může mít 1 až 2 dny po léčbě idarubicinem červenou barvu. Pokudmátejakékoli otázky

nebo pokud u Vás barva močivyvolává obavy, proberte to prosím se svým lékařem.

Také prosím sdělte svému lékaři, pokud jste současně léčen/a ozařováním nebo pokud jste byl/a

ozařováním léčen/a 2 až 3 týdny před zahájením léčby.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a

vnedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména musíte svého lékaře informovat, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užíval/a kterýkoli z

následujících léků:

léčiva proti rakovině ovlivňující funkci kostní dřeně

užíváte léky, které mají vliv na funkci ledvin a/nebo jater

užíváte jiné léky, které by mohly poškodit srdce (např. cyklofosfamid)

užíváte jiné léky na stávající nemoc srdce(blokátory vápníkového kanálu)

jste byl/a v posledních několika měsících očkován/a

léky k léčběkřečí (např. fenytoin a fosfenytoin)

imunosupresiva (jako je cyklosporin nebo takrolimus)

léky bránící srážení krve (např. fenprokumon nebo acenokumarol)

Těhotenství a kojení

NESMÍTE být léčena přípravkemIdarubicin Ebewe, pokud to jasně neurčil Váš lékař.Svého lékaře

informujte, pokud jste těhotná, máte za to, že byste mohla být těhotná nebo otěhotnění plánujete a také

pokud kojíte.Váš lékař bude potřebovat zvážit možná rizika pro Vás nebo Vaše dítě.

V době, kdy se Vy nebo Váš partner léčíte přípravkemIdarubicin Ebewenesmíte otěhotnět. Pokud jste

pohlavně aktivní, doporučuje se Vám používat účinnou antikoncepci, ať již jste muž nebo žena, aby

nedošlo k otěhotnění během léčby a 3 měsíce poté.PřípravekIdarubicin Ebewe může poškodit

nenarozené dítě, proto je důležité, abyste svého lékaře informovala, pokud máte za to, že jste těhotná.

Pokud hodláte mít dítě po ukončení léčby,obraťte se prosím nasvého lékaře ohledně genetického

poradenství.

Během léčby přípravkemIdarubicin Ebewenesmíte kojit, protože se léčivo může dostat do mléka a

případně poškodit Vaše dítě.

Léčba přípravkem Idarubicin Ebewe může u mužů vést k nevratné neplodnosti, proberte prosím se

svým lékařem možnost uchování spermatu, pokud si přejete stát se v budoucnosti otcem.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ohledně účinků přípravkuIdarubicin Ebewe na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly žádné studie

provedeny.

Předtím, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje, poraďte se prosím se svým lékařem.

3. JAK VÁM BUDE PŘÍPRAVEKIDARUBICIN EBEWEPODÁVÁN

PřípravekIdarubicin EbeweVámbude podáván intravenózní infuzí (kapačkou).

Váš lékař Vám předepíše potřebné množství(dávku).Dávka se určuje s ohledem na léčenou

nemoc, Vaši výšku atělesnou hmotnost.

ZVaší výšky atělesné hmotnostilékař odvodí plochu tělesného povrchu; to jenezbytné,

protože dávka seobvykle vypočítává jako"... miligramyna čtvereční metr" (mg/m²),podává

se 3 dny po sobě.

Váš lékař však může dávku a počet dní léčby změnit v závislosti na Vašemstavu a jiných

způsobech léčby, které Vám mohou být podávány.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravekIdarubicin Ebewenežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Ihned sdělte svému lékaři nebo zdravotní sestře:

Jestliže budete mít během podávání idarubicinu pocitpíchání nebo pálení v místě vstupu léku

do žíly. Může to znamenat, že zbytek léku bude muset být podán do jiné žíly.

Jestliže Vás postihne horečnatá třesavka (jako při chřipce) nebo kožní vyrážky, protože

můžete na tento lék být alergický/á.

Jestliže se uVás po léčbě objeví boláky v ústech nebo zvýšená teplota nebo pokud

zaznamenáte jakékoli krvácení nebo tvorbu modřin, protože tento přípravek může snížit počet

krvinek.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytnoutjako

Velmi časté(postihují více než1pacientaz10);

Časté(postihují 1 až 10 pacientůze 100);

Méně časté (postihují 1 až 10 pacientůz 1000);

Vzácné(postihují 1 až 10 pacientůz 10000);

Velmi vzácné(postihují méně než 1 pacientaz 10000).

Velmi časté nežádoucí účinky

Nízký počet následujících krvinek:

nízké počty červených krvinek,způsobující anémii, která může vyvolávat únavu a

netečnost.

nízké počty bílých krvinek(které bojují proti infekcím),zvyšující šanci vzniku infekcí,

zvýšené tělesné teploty nebo horečky a zimnice(jako při chřipce).Těžké infekce se

mohou objevit po léčbě idarubicinem samotným nebo v kombinaci, amohou být

smrtelné.

nízképočty krevních destiček(ty napomáhají srážení krve), což usnadní tvorbu modřin

nebo větší krvácení, pokud se poraníte.

Snížení počtu všechkrvinek

Ztráta chuti k jídlu

Pocit nevolnosti(nauzea), zvracení nebo průjem

Boláky nebo vředy v ústech, které se mohou objevit až 3 až 10 dnů po léčbě

Bolesti břicha

Pálení žáhy

Můžete přijít očást nebovšechny vlasy,které obvykle narostou po skončení léčby.

Únik léčiva z cév do okolních tkání způsobující bolest a otok

Kožní vyrážka

Několik dní po léčbě se může při močení objevovat červená barva moči. To je celkem

normální a není třeba se toho obávat.

Horečka a zimnice

Bolesti hlavy

Časté nežádoucí účinky

Kardiomyopatie (zhoršení funkce srdečního svalu)

Poškození srdce a nepravidelný tep (příliš pomalý nebo rychlý, změny srdečního rytmu,

neúčinné fungování srdce, srdeční selhání)

Místní zánět žíly, do které byla infuze podána

Trombóza

Krvácení z různých míst

Krvácení do žaludku nebo střev

Svědění

Kůže poškozená ozařováním může být velmi citlivá

Zvýšení jaterních enzymů abilirubinu(hodnoty krevních testů)

Méně časté nežádoucí účinky

Otrava krve (sepse)

Leukemie po ukončení léčby

Vysoké hladiny kyselinymočové v krvi (což může vést ke vzniku dny)

Dehydratace

Změny EKG

Infarkt myokardu

Šok

Zánět jícnu a tlustého střeva(může být těžký a vést až proděravění)

Změny barvy nehtů a kůže

Svědivá vyrážka

Vzácné nežádoucí účinky

Krvácení do mozku

Poruchy centrálníhonervového systému

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Anafylaktické (alergické) reakce

Zánět blány obklopující srdce

Zánět srdečního svalu

Poruchy vedení elektrického vzruchu vsrdci

Trombóza plicních cév (plicní embolie)

Zarudnutí

Žaludeční vředy

Necitlivost, otok a bolestivé zarudnutí na dlaních a chodidlech

Není známo(z dostupných údajů nelze určit):

Vysoké hladiny fosfátů v krvi

Vysoké hladiny draslíku v krvi

Snížená hladina vápníku v krvi

Nízká hladina fosfátů vmoči

Dočasná zvýšení kreatininu a močoviny (parametry fungování ledvin) v krvi

Pokud se kterýkoliz nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalovéinformaci, prosím,

sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5.JAK PŘÍPRAVEKIDARUBICIN EBEWEUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Idarubicin Ebewe nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na injekční

lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce(2-8°C).

Uchovávejteinjekční lahvičku vkrabičce,aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po přípravě byla prokázána po dobu 14 dní při teplotě 2-8°C a po

dobu 24 hodin při teplotě 25°C.

Zmikrobiologického hlediska se přípravek musí použít ihned.

Pokud se nepoužije ihned, jsou doby a podmínky uchovávání pootevření před použitímna

odpovědnosti uživatele, přičemž by obvykle neměly přesáhnout 24 hodin při teplotě 2-8°C,pokud

ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek .

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Idarubicin Ebewe obsahuje

Léčivou látkou jeidarubicinihydrochloridum.

Jedenmlkoncentrátupro přípravu infuzního roztokuobsahujeidarubicinihydrochloridum

1mg.

Pomocnými látkami jsouglycerol,kyselina chlorovodíková10%(k úpravě pH),roztok

hydroxidusodného100g/l(k úpravě pH), voda na injekci.

Jak přípravekIdarubicin Ebewevypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, červený až oranžový roztok.

Balení po 1 injekční lahvičce, 5 nebo 10 injekčních lahvičkách obsahující 5ml, 10ml nebo 20ml

sterilního roztoku hydrochloridu idarubicinu 1mg/ml sochranným plastovým přebalem (ONCO-

SAFE) nebo bez něj.

5ml(10 ml nebo 20 ml)injekční lahvička zčirého skla(třída I) shalobutylovou pryžovou zátkou

potaženou fluorpolymeremutěsněnou hliníkovým pertlemsochranným plastovým přebalem (ONCO-

SAFE) nebo bez něj.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

EBEWE PharmaGes.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko

Výrobce:

EBEWE PharmaGes.m.b.H. Nfg. KG, Unterach, Rakousko

Tento léčivý přípravek byl registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Rakousko Idarubicin Ebewe 1mg/mlKonzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgie IdarubicinEbewe1mg/mlconcentraat voor oplossing voor infusie

Česká republika Idarubicin Ebewe 1mg/ml

Francie Idarubicine Sandoz 1mg/mlsolution à diluer pour perfusion

Řecko Idarubicin Ebewe 1mg/mlΠυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς

έγχυση

Itálie Idarubicina Sandoz 1mg/mlconcentrato per soluzione per infusione

Nizozemsko Idarubicine HCI Sandoz 1mg/ml,concentraat voor oplossing voor infusie

Polsko Idarubicin-Ebewe

Portugalsko Idarrubicina Sandoz

Slovenská republikaIdarubicin Ebewe 1 mg/ ml infúzny koncentrát

Španělsko Idarubicina Ebewe 1mg/mlconcentrado para solución para perfusión

Švédsko Idarubicin Ebewe 1mg/mlkoncentrat till infusionsvätska, lösning

Velká Británie Idarubicin 1mg/mlconcentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:27.10.2010

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Sohledem na toxický charakter této látky se doporučují následující ochranná opatření:

stímto přípravkem smí nakládat pouze personál vyškolený vbezpečném zacházení stakovými

přípravky.

těhotné ženy stímto lékem nesmějí pracovat.

personál zacházející spřípravkem Idarubicin Ebewe musí používat ochranný oděv (např.

pláště, jednorázové rukavice, ochranné brýle a ochranné masky).

spřípravkem se smí zacházet pouze vbezpečnostní komoře nebo v izolátoru.

pracovní plocha musí být pokryta jednorázovou absorpční podložkou snepropustnou fólií.

všechny položky použité pro podání přípravku nebo čištění, včetně rukavic, musí být odloženy

do vaků na vysoce rizikový odpad ke spálení za vysokých teplot.

rozlitá nebo uniklá tekutina musí být zpracována naředěným roztokem chlornanu sodného

(dávající1% chloru), nejlépe namáčením, a poté vodou. Změna barvy ukazuje na ztrátu

cytostatické účinnosti.

všechny čisticí materiály se musízlikvidovat tak, jak je uvedeno výše.

pokud se látka náhodou dostane do kontaktu skůží a očima, musí se ihned vypláchnout

velkým množstvím vody nebo roztoku hydrogenuhličitanu sodného a je nutno vyhledat

lékařské ošetření.

veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte.

přípravek Idarubicin Ebewe je určen pouze kjednorázovému použití!

smí se použít pouze čirý roztok.

před podáním se roztok musí nechat ohřát na teplotu místnosti.

idarubicin se nemá připravovat více než 24 hodin před podáním.

mějte na paměti, že manipulace ssebou nese riziko bakteriální kontaminace.

Intravenózní podání:

Přípravek Idarubicin Ebewe se smí podávat pouze intravenózně.

Infuzi lze připravit naředěním přípravku Idarubicin Ebewe pomocí 0,9% roztoku chloridu sodného

nebo 5% roztoku glukosy.

Alternativně lze požadovaný objem nenaředěného přípravku pomalu podat během 5 až 10 minut

prostřednictvím hadiček volně běžící intravenózní infuze 0,9% roztoku chloridu sodného nebo 5%

roztoku glukosy.

Přímá bolusová injekce se nedoporučuje kvůli riziku extravazace, k níž může dojít dokonce i tehdy,

kdy se při aspiraci jehlou natáhne odpovídající objem krve, viz bod 4.4.Souhrnu údajů o přípravku.

Likvidace

Zbytky léčivého přípravku, stejně jako všechny materiály použité k rekonstituci, ředění a podání, musí

být zničeny vsouladu snemocničními standardy platnými pro cytotoxické látky sřádným ohledem na

platné zákony týkající se likvidace nebezpečného odpadu.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit sjinými léčivými přípravky svýjimkou0,9% roztoku chloridu

sodného nebo 5% roztoku glukosy.

Dávkování a způsob podání

Pouze k intravenóznímupodání

Není určen kintratekálnímupodání.

Dávkování se vypočítá na základě plochy povrchu těla.

Dávkování

Akutní myelogenní leukemie(AML)

Dospělí

-12 mg/m 2 /den i.v. denně po dobu 3 dní v kombinaci s cytarabinem.

nebo

-8 mg/m 2 /den i.v. denně po dobu 5 dní s kombinací nebo bez ní.

Akutní lymfoblastická leukemie(ALL)

Dospělí

Navržená dávka u dospělých je 12 mg/m 2 i.v. denně po dobu 3 dní v odpovídajících kombinovaných

režimech.

Pediatrická populace10 mg/m 2 i.v. denně po dobu 3 dní v odpovídajících kombinovaných režimech.

Tato dávkovací schémata však musí brát v potaz hematologický stav pacienta a dávkování ostatních

cytotoxických léčiv, pokud se používá v kombinaci.

Podávání druhé kůry musí být odloženo u pacientů, u kterých se vyvine těžká mukositida, a to do

doby, než se z této toxicity nezotaví, přičemž se doporučuje snížení dávky o 25%.

Nesmí se překročit maximální celková dávka 120 mg/m² plochy povrchu těla.

Pacienti s poruchou funkce jater a/nebo ledvin:

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater může být potřeba upravit dávku.

Doba použitelnosti

2 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po přípravě byla prokázána po dobu 14 dní při teplotě 2-8°C a po

dobu 24 hodin při teplotě 25°C.

Zmikrobiologického hlediska se přípravek musí použít ihned.

Pokud se nepoužije ihned, jsou doby a podmínky uchovávání pootevření před použitímna

odpovědnosti uživatele, přičemž by obvykle neměly přesáhnout 24 hodin při teplotě 2-8°C,pokud

ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek .

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2-8°C).

Uchovávejteinjekční lahvičkukrabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č.3k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls93561/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Idarubicin Ebewe 1mg/ml

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1mlroztoku obsahujeidarubicinihydrochloridum1mg.

Idarubicinihydrochloridum5mgv5ml injekční lahvičce.

Idarubicinihydrochloridum10mgv10ml injekční lahvičce.

Idarubicini hydrochloridum 20mg ve20mlinjekční lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod6.1

3.LÉKOVÁFORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Popis přípravku:Čirý,červený až oranžový roztok

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

PřípravekIdarubicin Ebewejeindikován u dospělých k léčběakutnímyelogenníleukemie(rovněž

známéjakoakutnímyeloidníleukémieneboliAML. Tento typleukemie se dříve nazývalakutní

nelymfoblastická leukemieneboliANLL),k indukci remise u neléčených pacientů nebo k indukci

remise u pacientů s recidivou nebo u refrakterních pacientů.

PřípravekIdarubicin Ebewejeindikován u dospělýcha dětík léčběrelapsuakutnílymfoblastické

leukemie(ALL) jako lék druhé linie.

PřípravekIdarubicin Ebeweseběžně používá v kombinačníchchemoterapeutických režimech

zahrnujících jinácytotoxická léčiva.

4.2Dávkování a způsob podání

Pouze k intravenóznímupodání.

Není určen kintratekálnímupodání.

Dávkování se vypočítá na základě plochy povrchu těla.

Dávkování

Akutní myelogenní leukemie(AML)

Dospělí

-12 mg/m 2 /deni.v. denně po dobu 3 dnívkombinaci scytarabinem.

nebo

-8 mg/m 2 /den i.v. denněpo dobu 5 dní s kombinací nebo bez ní.

Akutnílymfoblastickáleukemie(ALL)

Dospělí

Navržená dávka u dospělých je12 mg/m 2 i.v. denně po dobu 3 dnívodpovídajících kombinovaných

režimech.

Pediatrická populace

10 mg/m 2 i.v. denněpo dobu 3 dnívodpovídajících kombinovaných režimech.

Tato dávkovací schémata však musí brát v potaz hematologický stav pacienta a dávkování ostatních

cytotoxických léčiv, pokud se používá v kombinaci.

Podávání druhé kůry musí být odloženo u pacientů, u kterých se vyvine těžká mukositida, a to do

doby, než se z tétotoxicitynezotaví, přičemž se doporučuje snížení dávky o 25%.

Nesmí se překročit maximální celková dávka 120 mg/m² plochy povrchu těla.

Pacientis poruchou funkce jater a/nebo ledvin:

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater může býtpotřeba upravit dávku(viz body4.3, 4.4 a

5.2).

Způsob podání

Intravenózní podání:

PřípravekIdarubicin Ebewesemusí podávatpouzeintravenózně.

Infuzi lze připravit naředěním přípravkuIdarubicin Ebewepomocí0,9%roztoku chloridu sodného

nebo5%roztokuglukosy.

Alternativně lze požadovaný objem nenaředěného přípravku pomalu podat během 5 až 10 minut

prostřednictvím hadiček volně běžící intravenózní infuze 0,9% roztoku chloridu sodného nebo 5%

roztoku glukosy.

Přímá bolusová injekce se nedoporučujekvůli riziku extravazace, k níž může dojít dokonce i tehdy,

kdy se při aspiraci jehlou natáhne odpovídající objem krve, viz bod 4.4.

Ohledně pokynů k ředění tohoto léčivého přípravku před podáním viz bod6.6.

4.3Kontraindikace

Přecitlivělost naidarubicinnebo kteroukoli složku přípravku, jinéantracyklinynebo

antracendiony

Těžká porucha funkce jater

Těžká porucha funkce ledvin

Nekontrolované infekce

Těžká srdeční nedostatečnost

Kardiomyopatie

Nedávnýinfarkt myokardu

Těžké arytmie

Přetrvávajícímyelosuprese

Předchozí léčba maximálními kumulativními dávkamiidarubicinua/nebo jinýchantracyklinů

aantracendionů(viz bod4.4)

Kojení(viz bod 4.6)

Kombinace s vakcínou proti žluté zimnici

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obecně:

Idarubicin se smí podávat pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi s používánímcytotoxické

chemoterapie.

Tím se zajistí možnost okamžité a účinné léčbytěžkých komplikací choroby a/nebo její léčby(např.

krvácení, rozsáhlé infekce).

Pacienti se musí před zahájením léčby idarubicinem zotavitzakutníchtoxicit (jako jestomatitida,

neutropenie, trombocytopeni a generalizované infekce)navozených předchozí cytotoxickou léčbou.

Hematologickátoxicita:

Idarubicinsilně tlumí kostní dřeň.U všech pacientů,kterým se podá terapeutická dávka tohoto léčiva

dojde k těžké myelosupresi(zejménaleukocytů).

Před každouléčebnoukúrou idarubicinem a během ní je nutno vyhodnocovat hematologicképrofily,

včetnědiferenciálního počtu bílých krvinek, erytrocytůa trombocytů.

Hlavním projevem hematologické toxicity idarubicinu je na dávce závislá, reverzibilní leukopenie

a/nebogranulocytopenie(neutropenie), přičemž jde o nejčastějšíakutnídávku omezujícítoxicitu

tohoto léčiva. Leukopeniea neutropeniejsou obvykletěžké,může se rovněž objevittrombocytopenie

a anémie.Počty neutrofilů a krevních destiček obvykle dosáhnou minima 10 až 14 dní po podání

léčiva;obvykle se však počty krvinek vrátí na normální hladiny během třetího týdne.Klinické dopady

těžké myelosupresezahrnují horečku, infekce, sepsi/septikémii, septický šok, krvácení, tkáňovou

hypoxii nebo smrt.

Sekundární leukemie:

U pacientů léčených antracykliny, včetně idarubicinu, byla hlášena sekundárníleukemie,s

preleukemickou fází nebo bez ní. Sekundárníleukemieje častější, pokud se léčiva podávají v

kombinaci s antineoplastiky poškozujícími DNA,pokud byli pacienti silně předléčenicytotoxickými

léčivy nebo pokud byly dávkyantracyklinů zvyšovány. Tytoleukemiemohou mít období latence 1 až

3 roky.

Srdeční funkce:

Rizikem léčby antracykliny je kardiotoxicita, která se může projevit časně(tj.akutní)nebo opožděně

(tj. pozdní).

Časné(tj. akutní)příhody:časnákardiotoxicitaidarubicinu sestává hlavně zesinusovétachykardie

a/neboabnormalit naelektrokardiogramu(EKG),jako jsou nespecifické změnyST-Tvlny.Rovněž

byly hlášeny tachyarytmie,včetněpředčasných kontrakcí komor a komorovétachykardie, bradykardie,

iatrioventrikulární blokády a blokády Tawarova raménka. Tyto účinky obvykle nepředpovídají

následný vznik pozdníkardiotoxicity,vzácně mají klinický význam a obecně nejsou důvodem pro

vysazení léčbyidarubicinem.

Pozdní příhody:pozdní kardiotoxicita se obvykle vyvine v průběhu léčby nebo během 2 až 3 měsíců

po ukončení léčby, nicméněrovněž byly hlášeny ještě opožděnější příhody, ke kterým došlo několik

měsíců až let po dokončení léčby.Pozdní kardiomyopatiese projevuje sníženou ejekční frakcí levé

komory(LVEF) a/nebo projevy a příznaky městnavého srdečního selhání, jako je dušnost,plicní

edém, závislý edém, kardiomegalie, hepatomegalie, oligurie,ascites, pleurální výpotek a pádivý

rytmus.Rovněž byly hlášeny subakutníúčinky, jako jeperikarditida/myokarditida.Život ohrožující

městnavé srdeční selhání je nejtěžší formouantracykliny navozené kardiomyopatie a představuje

kumulativní dávku omezující toxicitu léčiva.Kumulativní dávkové limity pro i.v. nebo perorální

idarubicinnebyly definovány.Kardiomyopatie související s idarubicinem však byla hlášena u 5%

pacientů, kterým byly podány kumulativní i.v. dávky150až290mg/m 2 .

Srdečnífunkcejenutnovyhodnotitpředtím,nežpacientpodstoupíléčbuidarubicinemamusíbýt

monitoroványběhemléčby,abyseminimalizovalorizikotěžkéhozhoršenísrdečníchfunkcí.Toto

rizikolzesnížitpravidelnýmsledovánímejekčnífrakcelevékomoryběhemléčebnékůry,přičemžse

připrvníchznámkáchzhoršenífunkceidarubicinihnedvysadí.Příhodnákvantitativnímetoda

opakovanéhohodnocenísrdečníchfunkcí(vyhodnoceníejekčnífrakcelevékomory)zahrnuje

multisynchronizovanouradionuklidovouangiografii(MUGA)neboechokardiografii(ECHO).

Doporučuje sevstupní zhodnocení srdeční funkce pomocí EKG a buď MUGAnebo ECHOvyšetření,

hlavněupacientůsrizikovýmifaktoryprozvýšenoukardiotoxicitu.Musíseprovádětopakované

ECHO nebo MUGA zhodnocení LVEF,hlavně u vyšších kumulativních dávek antracyklinů. Technika

užitá k hodnocení funkcí musíbýt konzistentní po celou dobu sledování pacienta. Rizikové faktory pro

srdečnítoxicituzahrnujíaktivníčilatentníkardiovaskulárníonemocnění,předchozíčisouběžnou

radioterapiivmediastinální/perikardiálníoblasti,předchozíterapiiantracyklinyneboantracendionya

současné užívání lékůseschopnostípotlačovat kontraktilitu srdce.

Antracyklinyvčetněidarubicinusenesmějípodávatvkombinacisdalšímikardiotoxickýmiléky,

pokudnejsoupacientovysrdečnífunkcepečlivěmonitorovány.Pacienti,kterýmjsoupodávány

antracyklinypoukončeníléčbyjinýmikardiotoxickýmilátkami,zvláštětakovými,kterémajídlouhý

biologickýpoločas,jakojetrastuzumab,mohoubýttakévystavenizvýšenémurizikurozvoje

kardiotoxicity. Biologický poločas trastuzumabu je přibližně 28,5 dne a může přetrvávat v oběhu až po

dobu24týdnů.Protobyselékařimělivyhnoutzahájeníterapieantracyklinypodobu24týdnůpo

ukončeníterapietrastuzumabem,pokudjetomožné.Pokudseantracyklinypoužívajípředtímto

časovýmlimitem, doporučujesedůkladné monitorování srdečních funkcí.

Sledovánísrdečníchfunkcímusíbýtzvláštěpečlivéupacientůléčenýchvysokýmikumulativními

dávkami a u pacientů s rizikovými faktory.

Utěchtopacientůsemusípečlivěvyhodnotitpoměrriziko/přínos.Kardiotoxicitaidarubicinusevšak

můžeprojevitipřinižšíchkumulativníchdávkáchčiupacientůbezrizikovýchfaktorů.Je

pravděpodobné, že toxicita idarubicinu a jiných antracyklinů nebo antracendionů je aditivní.

Pediatrickápopulace:

Děti jsou zdá se více citlivé naantracyklinyindukovanou srdeční toxicitu,přičemž musí být

prováděno dlouhodobé pravidelné hodnocení srdečních funkcí.

Jaterní a ledvinné funkce:

Zhoršení funkce jater či ledvinmůže ovlivnitosudidarubicinuv těle, protojenutno před léčbou,

během léčby a po léčbě vyhodnotitjaterní a ledvinné funkce běžnýmiklinickými laboratorními

metodami (s užitím hladiny sérového bilirubinu a kreatininu jako indikátorů).V rámci několika

klinických hodnocenífáze IIIbyla léčba idarubicinem kontraindikována, pokud hladinysérového

bilirubinu překročily34,0 μmol/l(= 2,0mg/dl) a/nebo pokud hladiny sérového kreatininu přesáhly

177μmol/l (= 2,0mg/dl).

U jiných antracyklinůseobecnědoporučuje sníženídávky o 50%, pokud hladina sérového bilirubinu

je v rozmezí 21až34 μmol/l(1,2 až 2,0mg/dl) a hladiny kreatininu jsou mezi 106 a 177μmol/l (1,2

až 2,0mg/dl).

Gastrointestinálnípříhody.

Idarubicinjeemetogenní.Obecněsečasněpopodánílékuobjevujemukositida(zejménastomatitida,

méněčastoezofagitida)apokudjezávažná,můžeběhemněkolikadnůprogredovatdoslizničních

ulcerací. Většina pacientů se z těchto nežádoucích účinků zotaví do třetího týdne terapie.

Účinky v místě aplikace:

Aplikacedomaléžílyčiopakovaná aplikacedo téžežílymohouvéstkevzniku flebosklerózy. Riziko

vznikuflebitidy/tromboflebitidyvmístěinjekcelzesnížitdodržovánímdoporučenémetodyaplikace

(viz bod 4.2).

Extravazace:

Extravazaceidarubicinuběhemintravenózníhopodánímůževéstklokálníbolestivosti,závažnému

poškozenítkání(tvorbapuchýřů,závažnácelulitisažnekróza).Pokudseběhemintravenózního

podáváníidarubicinuobjevípříznakyčiznámkyextravazace,musíbýtinfuzelékuokamžitě

ukončena.Vpřípadě extravazace lze použít kprevenci nebo zmírnění poškození tkáně dexrazoxan.

Syndrom lýzy tumoru:

Idarubicinmůževdůsledkurozsáhléhokatabolismupurinů,kterýdoprovázílékemzpůsobenou

rychloulýzuneoplastickýchbuněk,způsobovathyperurikémii(syndromlýzytumoru).Pozahájení

léčbymusíbýtvyhodnocenykrevníhladinykyselinymočové,draslíku,vápníku,fosfátua kreatininu.

Hydratace, alkalizacemoči a profylaxe alopurinolemk zabránění rozvojehyperurikémiemohou snížit

riziko možnýchkomplikací syndromu lýzy tumoru.

Imunosupresivní účinky/zvýšená vnímavost vůči infekcím:

Podání živých nebo atenuovaných vakcín pacientůms imunitou oslabenou chemoterapeutiky včetně

idarubicinu může vést k závažným nebo smrtelným infekcím. Očkování živou vakcínou je nutno se u

pacientů léčených idarubicinem vyhnout. Usmrcené nebo inaktivované vakcíny podávat lze, nicméně

odpověď na takovévakcíny může být snížena (viz také bod 4.5).

Reprodukční systém:

Pacientimužskéhopohlavíléčeníidarubicinemmusípředléčbouvyhledatraduohledněuchování

spermií,atokvůlimožnostineplodnostia/nebogenotoxickéhoúčinkunaspermievdůsledkuléčby

idarubicinem. Muži nesmějí během léčby a až 3 měsíce jejím ukončení oplodnit ženu.

Ženy nesmějí během léčbyidarubicinemotěhotnět.

Ženy vplodném věku a muži musejí používat účinnou antikoncepci(viz bod4.6).

Ostatní:

Stejnějakouostatníchcytotoxickýchlátekbylyběhemléčbyidarubicinemhlášenypřípady

tromboflebitidyatrombembolicképříhody,včetněplicníembolie,jejichžvýskytbylsouběžnýs

podáním idarubicinu.

Tento přípravek může po dobu 1 až 2 dní po podání vést k červenému zbravení moči,přičemž pacienta

je nutno na tuto skutečnost upozornit.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Idarubicin jesilnýmmyelosupresivem, přičemžu kombinačních režimů zahrnujících dalšícytotoxické

látky s podobnými účinkylze očekávat vznikaditivních myelosupresivních účinků(viz bod 4.4).

Změnyjaterníchneboledvinnýchfunkcívyvolanésoučasnouterapiíjinýmilékymohouovlivnit

metabolismusidarubicinu,jehofarmakokinetikuaterapeutickouúčinnosta/nebotoxicitu(vizbod

4.4).

Použitíidarubicinuvkombinačníchemoterapiisdalšímipotenciálněkardiotoxickýmiléčivy,stejně

jako současné používáníjiných kardioaktivníchlátek (např. blokátorů vápníkového kanálu), vyžaduje,

aby byly během léčbymonitoroványsrdeční funkce(viz bod 4.4).

Aditivní myelosupresivní účinek se může dostavit, pokud je souběžně či v průběhu 2až3 týdnů před

zahájením léčby idarubicinem aplikována radioterapie.

Současné používání je kontraindikováno(viz bod4.3)

-vakcína proti žluté zimnici: riziko případně smrtelné systémové choroby.

Současné používání se nedoporučuje(viz bod4.4)

-živé atenuované vakcíny(s výjimkou žluté zimnice):riziko případně smrtelné systémové choroby.

Toto riziko je zvýšeno u osob, které jsou jižimunosuprimovány základní chorobou.

Používání inaktivovaných vakcín tam, kde existují(poliomyelitis).

-Fenytoin a fosfofenytoin:riziko exacerbace křečí vdůsledku snížené absorpce fenytoinu vtrávicím

traktunavozené cytotoxickým léčivem nebo zvýšení rizika toxicitynebo ztráty účinnosti

cytotoxickéholéčiva vdůsledku zesílení jaterníhometabolismunavozeného fenytoinem.

Současné užívání, které je nutno zvážit

-Cyklosporin,takrolimus:nadměrná imunosuprese s rizikemlymfoproliferace.

Interakce společné všemcytotoxickýmlátkám

Vdůsledku zvýšeného rizika trombózy vpřípadě nádorových onemocnění je antikoagulanční léčba

častá.Vysokáintraindividuálnívariabilitasrážlivosti při onemocněních a možnost interakcí mezi

perorálními antikoagulancii a protinádorovou chemoterapií vyžaduje,pokud se přijme rozhodnutí léčit

pacienta perorálními antikoagulancii,zvýšit četnost monitorováníINR (International Normalised

Ratio).

4.6 Fertilita,těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Ženy vplodném věku a muži musejí běhemléčby používat účinnou antikoncepci, muži ještě až 3

měsíce po ukončení léčby.

Těhotenství

Ohledně používání idarubicinu u těhotných žen nejsou kdispozici žádné odpovídající údaje. Studie na

zvířatech prokázaly, žeidarubicinjeembryotoxický ateratogenní u potkanů,nikoli však u králíků(viz

bod5.3).Na základě výsledkůstudií na zvířatech amechanismu účinkuidarubicinu se tato látka nesmí

během těhotenství používat,zvláště během prvníhotrimestru,ledaže by to bylo jasně nezbytné.

Výhody léčby musíbýt individuálně zváženy proti možnému riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda seidarubicinvylučuje do lidského mléka.Kojení je kvůli potenciálním škodlivým

účinkům na novorozence kontraindikováno.

Fertilita

Idarubicinmůže indukovat poškozeníchromozomu u lidskýchspermatozoí.Ohledně účinků

idarubicinu na plodnost žen nejsou kdispozici žádné údaje.U zvířat byly nežádoucí účinky

idarubicinu pozorovány(viz bod5.3).

Pokud po ukončení léčby přijde rozhodnutí mít děti, je nutno vyhledat genetickouporadnu.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie o účincích na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Dvěma hlavními nežádoucími účinky jsoutěžkámyelosuprese a srdeční toxicita.Ohledně dalších

informací viz prosím bod4.4.

Nežádoucí účinky byly shrnuty vdále uvedené tabulce sčetnostmi dleMedDRA. Vkaždém

seskupení dle četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Velmi časté (1/10)

Časté (1/100až<1/10)

Méně časté (1/1000až<1/100)

Vzácné (1/10000až<1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo Z dostupných údajů nelze určit

Třída orgánových systémů

Četnost Nežádoucí účinky

Infekce ainfestace

Velmi časté Infekční epizody

Méně časté Sepse,septikemie

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)

Méně časté Sekundární leukemie(akutnímyeloidníleukemiea

myelodysplastickýsyndrom)

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté Anémie

Těžká leukopenie

Neutropenie(zvláště granulocytopenie)

Febrilníneutropenie

Trombocytopenie

Pancytopenie

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné Anafylaxe

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté Anorexie

Méně časté Syndromlýzy tumoru

Hyperurikemie

Dehydratace

Neznámá četnost Hyperfosfatemie

Hyperkalemie

Hypokalcemie

Hypofosfaturie

Poruchy nervového systému

Vzácné Mozkové krvácení

Poruchy nervového systému

Srdeční poruchy

Časté Kardiomyopatie (dušnost, plicní edém, dependentní edém,

kardiomegaliea hepatomegalie, oligourie, ascites,

pleurální výpotekacvalovýrytmus)

Bradykardie

Sinusovátachykardie

Tachyarytmie

Asymptomatické snížení ejekční frakce levé komory

Méně časté AbnormalityEKG,jako jsou nespecifické změnyST-T

vlny

Infarkt myokardu

Městnavé srdeční selhání

Velmi vzácné Myokarditida

Atrio-ventrikulární blokáda a blokáda Tawarova raménka

Perikarditida

Cévní poruchy

Časté Flebitida

Hluboká žilní trombóza

Krvácení

Méně časté Šok

Velmi vzácné Plicní embolie

Zarudnutí

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté Nauzea/zvracení

Stomatitida

Průjem

Bolesti břicha a pocit pálení

Časté Krvácení do trávicího traktu

Méně časté Ezofagitida

Kolitida,včetně těžkéenterokolitidy/neutropenické

enterokolitidysperforací

Velmi vzácné Eroze/ulcerace

Poruchy jater a žlučových cest

Časté Zvýšení jaterních enzymů abilirubinu

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté Alopecie(obvykle reverzibilní)

Lokálnítoxicita;extravazace slokální bolestivostí a

těžkými lézemi tkání(vezikace,těžká celulitida a nekróza)

areakce vmístě injekce(viz bod4.4)

Kožní vyrážka

Časté Svědění

Přecitlivělost ozářené kůže(’reakce na ozáření’)

Méně časté Hyperpigmentace kůže a nehtů

Kopřivka

Velmi vzácné Akrální erytém

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté Červená barva moči 1 až 2 dny po podání

Není známo Dočasná zvýšení sérového kreatininu a močoviny

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté Horečka

Mukositida

Bolesti hlavy

Zimnice

Krvetvorný systém

Nejzávažnějším nežádoucím účinkemléčbyidarubicinemjevýrazná myelosuprese.Ta je však

nezbytná pro eradikaci leukemických buněk(viz bod4.4).

Počty leukocytůa trombocytů obvykle dosáhnou minima10až14 dní po podáníhydrochloridu

idarubicinu.Počty buněk se obvykle vrátí knormálnímhladinám během třetího týdne.Během fáze

těžkémyelosuprese byla hlášena úmrtí vdůsledku infekcí a/nebo krvácení.

Klinickými důsledkymyelosupresemůže být horečka, infekce, sepse, septickýšok,krvácení a tkáňová

hypoxie,což může vést k úmrtí.Pokud se objeví febrilní neutropenie,doporučuje se i.v. léčba

antibiotiky.

Kardiotoxicita

Nejzávažnější formou antracyklinem navozené kardiomyopatie je městnavé srdeční selhání, které

představuje kumulativní dávku omezující toxicitu léčiva(viz bod4.4).

4.9. Předávkování

Lzeočekávat,ževelmivysokédávkyidarubicinuběhem24hodinzpůsobíakutnímyokardiální

toxicitu během1 až 2 týdnůa těžkou myelosupresi.

Léčbasemusízaměřitnapodporupacientaběhemtohotoobdobíamusívyužívattakováopatření,

jako je krevní transfuze a ošetřování za reverzní bariérou (uložení pacienta do aseptického prostředí).

Připředávkováníantracyklinybylopozorovánozpožděnésrdečníselhánísodstupemažněkolika

měsíců.Pacientyjenutnopečlivěsledovat,a pokudseobjevípříznakysrdečníhoselhávání,musíbýt

léčeni podle obvyklých pokynů (vysazení idarubicinu akonzultace skardiologem).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:Cytotoxická antibiotika, antracykliny a příbuzné látky

ATC kód: L01DB06

Mechanismusúčinku

Idarubicin jeantracyklins interkalačními účinkyna DNA, kterýinteragujesenzymemtopoisomeráza

II,amáinhibiční účinky nasyntézunukleové kyseliny.

Idarubicinvykazujeprotinádorovouaktivituprotimyšíleukemiialymfomůmjakpřii.v.,takpři

perorálnímpodání.Vestudiíchinvitronalidskýchamyšíchbuňkáchrezistentníchvůči

antracyklinům vykazuje idarubicin nízký stupeň zkřížené rezistence.

Farmakodynamické účinky

Modifikacevpoloze4antracyklinovéstrukturydávásloučeniněvysokoulipofilitu,kterávedeke

zvýšenérychlostivychytávání buňkami ve srovnání s doxorubicinem a daunorubicinem.

Byloprokázáno,žeidarubicinjeúčinnějšíneždaunorubicinajeúčinnýprotimyšíleukemiia

lymfomům,atojakpřii.v.,takperorálnímpodání.Studie(invitro)nalidskýchamyšíchbuňkách

rezistentníchvůčiantracyklinůmprokázalyvesrovnánísdoxorubicinemadaunorubicinemnižší

stupeň zkřížené rezistenceidarubicinu.

Studiekardiotoxicitynazvířatechprokázaly,žeidarubicinmálepšíterapeutickýindexnež

daunorubicinadoxorubicin.Hlavnímetabolit,idarubicinol,vykazovalvexperimentálníchmodelech

(in vitroain vivo)protinádorovou aktivitu. U potkanů je idarubicinol, aplikovaný vestejné dávce jako

mateřská látka, jednoznačně méně kardiotoxický než idarubicin.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Distribuce

Studie buněčné (krvinky s jádry a buňky kostní dřeně) distribuce idarubicinu u leukemických pacientů

prokázaly, že maximálních buněčných koncentrací idarubicinu se dosáhne několik minut poinjekci. V

důsledku vysoké lipofilityjevazbana plasmatické proteiny (97% u idarubicinu, 94% u

idarubicinolu) a distribuce ve tkáních včetně tumorů rozsáhlá. Koncentrace idarubicinu a

idarubicinolu v krvinkách s jádry a v buňkách kostní dřeně je více než stokrát vyšší než koncentrace v

plasmě.

Distribuční objem dosahuje asi 1500 l/m 2 neboli, pokud se předpokládá, že průměrná plocha povrchu

těla je 1,7 m 2 a hmotnost 70 kg, asi 13 l/kg.

Metabolizace

Idarubicin je rozsáhle metabolizován na aktivní metabolit idarubicinol prostřednictvím CYP2C9 a

CYP2D6, které jsou přítomny v játrech, ale i jiných tkáních.

Eliminace

Poi.v.podání pacientům s normálními fukncemi ledvin a jater seidarubicin eliminujeze systémového

oběhu, přičemžterminálníplasmatickýT

se pohybuje v rozmezí od11do25 hodin.

TerminálníplasmatickýT

½ aktivníhometabolitu se pohybuje v rozmezí od41do69 hodin.

Rychlosti eliminace idarubicinu z buněk byly, sterminálním biologickým poločasem asi15 hodin,

srovnatelné s rychlostmi eliminace z plasmy. Terminální biologický poločasidarubicinolu v buňkách

byla asi72 hodin.

Léčivo se eliminujebiliárnía renálníexkrecí(ledvinami se vylučujeméně než10%léčiva a

metabolitů),většinou ve forměidarubicinolu.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin nebo jater může vést ke zvýšeným plasmatickým koncentracím idarubicinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Po jediném i.v. podání myším, potkanů a psům byl hlavním cílovým orgánem hematologický systém a

a v případě psů rovněž gastrointestinální systém.

Během 13 týdnů byly potkanům a psům podávány jednorázovéintravenózní dávky 0,4 mg/kg a 0,3

mg/kg po 3 po sobě jdoucí dny, cílovými orgány byly: hemolymfopoetickýsystém (pokles počtu

leukocytů, erythrocytůapříbuzných parametrů a krevních destiček; atrofiea involuce sleziny a

thymu), gastrointestinálnítrakt (zánět střev a/nebo eroze),játra(nekróza, steatóza),ledviny(tubulární

degenerace neboatrofie), testis(inhibicespermatogeneze).

Idarubicinjemutagenní. Tato látka v řadě testovacích systémů indukuje genové achromozomální

mutace.

Idarubicinbylteratogennía embryotoxický u potkanů, nikoli však u králíků.

Idarubicinbyl karcinogenní u potkanů, a to i po jediné i.v. dávce.

Ve studii lokální snášenlivosti na psech došlo po paravazaci k nekróze tkání.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMACE

6.1 Seznam pomocných látek

Glycerol

Kyselina chlorovodíková10%(k úpravěpH)

Roztok hydroxidusodného 100 g/l (k úpravěpH)

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit sjinými léčivými přípravky svýjimkou přípravků uvedených

vbodě6.6.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po přípravě byla prokázána po dobu14 dní při teplotě2-8°C apo

dobu24 hodin při teplotě25°C.

Zmikrobiologického hlediska se přípravek musí použít ihned.

Pokud se nepoužije ihned,jsou doby a podmínky uchovávání pootevření před použitímna

odpovědnosti uživatele, přičemž by obvykleneměly přesáhnout24 hodin při teplotě2-8°C,pokud

ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek .

6.4Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce(2-8°C).

Uchovávejteinjekční lahvičkuv krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Ohledně podmínek uchovávání naředěného přípravku, viz bod6.3.

6.5Druh obalu a velikost balení

Balení po 1 injekční lahvičce, 5nebo10injekčních lahvičkách obsahující5ml, 10mlnebo20ml

sterilního roztokuidarubicin-hydrochloridu1mg/mlsochranným plastovým přebalem(ONCO-

SAFE)nebo bez něj.

5ml(10 ml nebo 20 ml)injekční lahvička zčirého skla(třídaI)shalobutylovou pryžovou zátkou

potaženou fluorpolymeremutěsněnou hliníkovým pertlemsochranným plastovýmpřebalem (ONCO-

SAFE) nebo bez něj.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Sohledem na toxický charakter této látky se doporučují následující ochranná opatření:

stímto přípravkemsmí nakládat pouze personál vyškolený vbezpečném zacházení stakovými

přípravky.

těhotné ženy stímto lékem nesmějí pracovat.

personál zacházející spřípravkemIdarubicin Ebewemusí používat ochranný oděv(např.

pláště,jednorázové rukavice,ochrannébrýle a ochranné masky).

spřípravkem se smí zacházet pouze vbezpečnostní komoře nebo v izolátoru.

pracovní plocha musí být pokryta jednorázovou absorpční podložkou snepropustnou fólií.

všechny položky použité pro podání přípravku nebo čištění, včetně rukavic, musí být odloženy

do vaků na vysoce rizikový odpad ke spálení za vysokých teplot.

rozlitá nebo uniklá tekutina musí být zpracována naředěným roztokem chlornanu sodného

(dávající 1% chloru),nejlépenamáčením, a poté vodou.Změna barvy ukazuje naztrátu

cytostatické účinnosti.

všechny čisticí materiály se musí zlikvidovat tak, jak je uvedeno výše.

pokud se látka náhodou dostane do kontaktu skůží a očima, musí se ihned vypláchnout

velkým množstvím vody nebo roztoku hydrogenuhličitanu sodného a jenutno vyhledat

lékařské ošetření.

veškerý nepoužitý roztok zlikvidujte.

přípravekIdarubicin Ebeweje určen pouze kjednorázovému použití!

smí se použít pouze čirý roztok.

před podáním se roztok musí nechat ohřát na teplotu místnosti.

idarubicin senemá připravovat více než 24 hodin před podáním.

mějte na paměti, že manipulacessebou nese riziko bakteriální kontaminace.

Intravenózní podání:

PřípravekIdarubicin Ebewesesmí podávat pouze intravenózně.

Infuzi lze připravit naředěním přípravku Idarubicin Ebewe pomocí 0,9% roztoku chloridu sodného

nebo 5% roztoku glukosy.

Alternativně lze požadovaný objem nenaředěného přípravku pomalu podat během 5 až 10 minut

prostřednictvímhadičky dovolněproudícíintravenózní infuze0,9% roztoku chloridu sodného nebo

5% roztoku glukosy.

Přímá bolusová injekce se nedoporučuje kvůli riziku extravazace, k níž může dojít dokonce i tehdy,

kdy se při aspiraci jehlou natáhne odpovídající objem krve, viz bod 4.4.

Likvidace:

Zbytky léčivého přípravku, stejně jako všechny materiály použité k rekonstituci,ředění a podání, musí

být zničeny vsouladu snemocničními standardy platnými procytotoxické látky sřádným ohledem na

platné zákony týkající se likvidace nebezpečného odpadu.

7. DRŽITEL LROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

4866 Unterach

Rakousko

8.REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/825/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.10.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.10.2010

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace