IBANDRONIC ACID ZENTIVA 150 MG, POR TBL FLM 1X150MG I

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT NATRIUM-IBANDRONÁTU (NATRII IBANDRONAS MONOHYDRICUS)
Dostupné s:
Zentiva, k.s., Praha
ATC kód:
M05BA06
Dávkování:
150MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1 I, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 466/11-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls194828/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibandronic Acid Zentiva150 mg

potahované tablety

acidumibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že sijibudete potřebovat přečíst znovu.

Máte-lijakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek bylpředepsán Vám. Nedávejtejej žádné dalšíosobě. Mohlbyjíublížit,

a to itehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravekIbandronic Acid Zentivaa k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekIbandronic Acid Zentivaužívat

3.Jak se přípravekIbandronic Acid Zentivaužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravekIbandronic Acid Zentivauchovávat

6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKIBANDRONIC ACID ZENTIVAA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

PřípravekIbandronic Acid Zentivapatřído skupiny léčivých přípravků zvanýchbisfosfonáty.

Obsahuje kyselinu ibandronovou. Neobsahuje hormony.

PřípravekIbandronicAcidZentivamůžezvrátitkostníztrátyzastavenímdalšíchztrátkostia

zvýšenímkostníhmotyuvětšinyžen,kteréjejužívají,atoipřesto,žeženynemusívidět

nebo pociťovat rozdíl. PřípravekIbandronic AcidZentivamůže pomoci snížit riziko zlomenin

kostí(fraktur).Totosníženízlomeninbyloprokázánoupáteře(obratlů),aleneukrčku

stehenníkosti.

PřípravekIbandronicAcidZentivaVámbylpředepsánkléčběpostmenopauzální

osteoporózy,neboťjeuVászvýšenérizikovýskytuzlomenin.Osteoporózajeřídnutía

slábnutíkostí,běžněsevyskytujeuženpomenopauze.Vobdobímenopauzypřestávají

vaječníkytvořitženskýpohlavníhormon,estrogen,kterýpomáháudržovatkostivdobrém

stavu.

Čímdříveženadosáhnemenopauzy, tímvyššíjeunírizikozlomeninzdůvodu osteoporózy.

Dalšími faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

nedostatečnýpřívod vápníku a vitaminu D vpotravě;

kouřenínebo nadměrné pitíalkoholu;

nedostatekchůzenebo jiné fyzickéaktivityzatěžujícíkostru;

výskyt osteoporózyvrodině.

Mnohoosobsosteoporózounetrpížádnýmipříznaky.Pokudnemátežádnépříznaky,

nemusíteosvémonemocněnívůbecvědět.PřiosteoporózejevšakuVásvyšší

pravděpodobnostvznikuzlomeniny,kdyžupadnetenebosijinakublížíte.Zlomenina

prodělanápo50.rocevěkumůžebýtznámkouosteoporózy.Osteoporózamůžerovněž

způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.

Kyselinaibandronovázabraňuje úbytku kostníhmotypřiosteoporóze a pomáhákostníhmotu

obnovovat.Kyselina ibandronovátedysnižuje riziko vzniku zlomeniny.

ZdravýživotnístylVámrovněžpomůže,abyproVásbylaléčbacomožnánejpřínosnější.

ZnamenátopříjemvyváženépotravybohaténavápníkavitaminD;pravidelnouchůzinebo

jiné cvičení zatěžujícíkostru, nekouřit, nepít nadměrné množství alkoholu.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

IBANDRONIC ACID ZENTIVAUŽÍVAT

Neužívejte přípravekIbandronic Acid Zentiva

Jestližejstepřecitlivělá(alergická)nakyselinuibandronovounebonakteroukolidalší

složku přípravkuIbandronic Acid Zentiva.

Jestližemáteurčitéproblémysjícnem(trubicespojujícíústasžaludkem),jakojejeho

zúžení nebo potíže s polykáním.

Jestliženevydržítestátnebosedětvevzpřímenépolozepodobujednéhodiny(60

minut).

Jestližemátenebojstevminulostimělasníženouhladinuvápníkuvkrvi.Tuto

skutečnost, prosím, konzultujte se svým lékařem.

Děti a dospívající

Nedávejte přípravekIbandronic Acid Zentivadětem nebo dospívajícím.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravkuIbandronic Acid Zentivaje zapotřebí

NěkteréosobymusíbýtpřiužívánípřípravkuIbandronicAcidZentivaobzvlášťopatrné.

Poraďte se se svým lékařem:

JestližeVámbylaprokázánaporuchaminerálníhometabolismu(jakojenedostatek

vitaminu D).

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Jestližemáte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením.

Podstupujete-listomatologickou léčbu nebo je-liu Vás plánován stomatologický zákrok,

oznamte svému stomatologovi, žejste léčenapřípravkemIbandronic Acid Zentiva.

Mohouseobjevitpříznakyjakopodráždění,zánětnebovředynajícnu,častospříznakyjako

jsou závažnábolest nahrudi,výraznábolest připolykáníjídla a/nebo tekutin,závažná nauzea

(nevolnost)nebozvracení,atozvláštěpokudnezapijetepřípravekIbandronicAcidZentiva

plnou sklenicívodya/nebo pokud silehnetevprůběhujednéhodiny odjehoužití. Pokud se u

Vástytopříznakyobjeví,přestaňtepřípravekIbandronicAcidZentivaužívataokamžitě

kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím,informujte svéholékaře nebo lékárníka o všechlécích, které užíváte nebojste užívala

vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu,cožjsou

zejména:

Potravinovédoplňkyobsahujícívápník,hořčík,železonebohliník,protože

pravděpodobně mohou ovlivnit účinky přípravkuIbandronic Acid Zentiva.

kyselinu acetylsalicylovounebo jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAIDs)

(meziNSAIDsdálepatříibuprofen,sodnásůldiklofenakuanaproxen)mohoudráždit

žaludečníastřevnísliznici.Podobnýúčinekmohoumítbisfosfonáty(jakoIbandronic

AcidZentiva).Buďtetedyobzvlášťopatrní,pokudužíváteIbandronicAcidZentivaa

vezmete sianalgetika neboprotizánětlivé přípravky typu NSAIDs.

PoužitíVašíměsíčnítabletypřípravkuIbandronicAcidZentivapočkejte1hodinu,nežsi

vezmetejakékolidalšíléky,včetnětabletzlepšujícíchtrávení,přípravkůsvápníkemnebo

vitaminů.

Užívání přípravkuIbandronic Acid Zentivas jídlem a pitím

Neužívejte přípravekIbandronic Acid Zentivas jídlem.Pokud si vezmete přípravek

Ibandronic Acid Zentivaspolu s jídlem, je méně účinný.

Můžetepítpouzečistouvodu,alenejinénápoje(vizbod3.JAKSEPŘÍPRAVEK

IBANDRONIC ACID ZENTIVAUŽÍVÁ)

Těhotenství a kojení

NeužívejtepřípravekIbandronicAcidZentiva,jestližejstetěhotnánebokojíte.Pokudkojíte,

budetezřejměmusetskojenímpřestat,abystemohlazačítužívatpřípravekIbandronicAcid

Zentiva.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkolivlék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžeteříditdopravníprostředkyaobsluhovatstroje.Jevelmimálopravděpodobné,žeby

Ibandronic Acid Zentivaovlivnil Vašischopnost řídit dopravníprostředkya obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuIbandronic Acid Zentiva

PřípravekIbandronicAcidZentivaobsahujesložkunazývanoulaktóza.Pokud odlékařevíte,

žeseuVásprojevujenesnášenlivostněkterýchcukrů,kontaktujtepředzapočetímužívání

tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKIBANDRONIC ACID ZENTIVAUŽÍVÁ

Vždyužívejte přípravekIbandronic Acid Zentivapřesně podle pokynů svéholékaře. Pokud si

nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravkuIbandronic Acid Zentivaje jedna tableta měsíčně.

Užívání Vaší měsíční tablety

Jedůležitépečlivědodržovatnásledujícíinstrukce.Jejichsmyslemjeumožnitpřípravku

IbandronicAcidZentivadostatseconejrychlejidožaludkuatímsnížitpravděpodobnost

podráždění jícnu.

Jednu 150 mg tabletu přípravkuIbandronic Acid Zentivaužijte jedenkrát za měsíc.

Vkaždémměsícisiurčetekonkrétníden,kterýsisnadnozapamatujete;můžetobýt

stejnédatumvkaždémměsíci(např.vždyprvnídenměsíce)nebostejnýdenvměsíci

(např.prvnínedělevměsíci)avtentodenužijtetabletupřípravkuIbandronicAcid

Zentiva. Zvolte den, kterýnejlépe vyhovuje Vašemu běžnému režimu.

TabletupřípravkuIbandronicAcidZentivaužijtepopředchozímlačnění,kterétrvalo

alespoň 6 hodin, během kterých jste nic nejedlaani nepila, s výjimkou čisté vody.

Užijte Vaši tabletupřípravkuIbandronic Acid Zentiva

-hned jak ráno vstanete z postelea

-předtím, než cokoli sníte nebo vypijete(tedyna prázdnýžaludek).

Zapijtetabletuplnousklenicíčistévody(alespoň180ml).Kzapitíneužívejte

minerální vodu,ovocný džus nebo jakýkoli jiný nápoj.

Tabletupolkněte celou–nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.

Následující hodinu (60 minut)po užití tablety

-neuléhejte;pokudnezůstanetevevzpřímenépoloze(vestojenebovsedě),část

přípravku může proniknout zpět do Vašeho jícnu;

-nic nejezte;

-nic nepijte(kromě čisté vody v případě potřeby);

-neužívejte žádné jiné léky.

Potécojstehodinupočkala,můžetesidátVašeprvnídenníjídloanápoj.Pojídle

můžete klidně znovu ulehnout a vzít si jakékoli další léky, které potřebujete.

Neužívejtetabletu před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.

Pokračování v užívání přípravkuIbandronic Acid Zentiva

Je důležité užívatIbandronic Acid Zentivakaždýměsíc tak dlouho, jak Vámji Váš lékař bude

předepisovat.

Ibandronic Acid Zentivamůže léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou ji stále užíváte.

Jestliže jste užilavíce přípravkuIbandronic Acid Zentiva, než jste měla

Pokudjsteomylemužilavícenežjednutabletu,vypijteplnousklenicimlékaaokamžitě

vyhledejte svého lékaře.

Nesnažtesevyvolatzvraceníaneuléhejte–přípravekIbandronicAcidZentivabymohl

podráždit Váš jícen.

Jestliže jste zapomnělaužít přípravekIbandronic Acid Zentiva

Jestližejstevezvolenýdenránozapomnělasvojitabletuužít,nebertesitabletupozději

během dne.Podívejte se do svého kalendáře a zjistěte, kdy simátevzít další dávku.

Pokud Vám do další dávky zbývá jen 1 až 7 dní…

Vyčkejtedodalšídávkyatuužijte,jakjstezvyklá;pakpokračujtevužíváníjednétablety

měsíčně v den, kterýmáte vyznačen v kalendáři.

Pokud Vám do další dávky zbývá více než 7 dní…

Mělabysteužíttabletunásledujícídenránopoté,cojstesivzpomněla,potépokračujtev

užívání jedné tabletyměsíčně v den, kterýmáte vyznačen v kalendáři.

Nikdy neužívejte dvě tablety během jednoho týdne.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekIbandronicAcidZentivanežádoucíúčinky,

které se ale nemusívyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to

ihned zdravotní sestře nebo lékaři–je možné, že budetepotřebovat akutní lékařské

ošetření:

Vyrážka,svědění,otokobličeje,rtů,jazykaahrdla,sobtížnýmdýcháním.Můžetemít

alergickou reakcina tento lék.

Prudkábolestnahrudi,prudkábolestpopolykáníjídlanebopití,závažnánevolnost

nebo zvracení.

Příznakypodobnéchřipce(pokudVámkterýkoliztěchtoúčinkůzačnepůsobitobtíže

nebopokudtrvá více než několik dní).

Bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti.

Bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Další možné nežádoucí účinky

Časté(postihují méně než 1 osobu z 10)

bolest hlavy;

pálenížáhy,bolestžaludku(jakojsou„gastroenteritida“nebo„gastritida“),porucha

trávení, nevolnost, průjem nebo zácpa;

vyrážka;

bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad;

příznakypodobnéchřipce(včetněhorečky,třesuachvění,člověksecelkověnecítí

dobře, únavy, bolestikostía bolestisvalů a kloubů);

únava.

Méně časté(postihují méně než 1 osobu ze 100)

bolest kostí;

pocit slabosti;

závratě;

plynatost.

Vzácné(postihujíméně než 1 osobu z1000)

reakce přecitlivělosti; otoky obličeje, rtů a úst (viz alergie);

svědění;

bolest nebo zánět oka.

Vzácněsemohouobjevitneobvyklézlomeninystehenníkosti,zvláštěupacientů

dlouhodoběléčenýchproosteoporózu(řídnutíkostí).PokudseuVásobjevíbolest,

slabostnebonepříjemnépocityvoblastistehna,kyčlenebotřísla,kontaktujtesvého

lékaře, protože to mohou být časné příznaky možné zlomeninystehenníkosti.

Velmi vzácné(postihují méně než 1 osobu z 10 000)

postiženíčelistinazývané „osteonekrózačelisti“.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte to svému lékařinebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKIBANDRONIC ACID ZENTIVAUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

PřípravekIbandronicAcidZentivanepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenéna

krabičceza„Použitelnédo:“.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedeného

měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhají chránitživotníprostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekIbandronic Acid Zentivaobsahuje

Léčivoulátkoujekyselinaibandronová.Jednapotahovanátabletaobsahuje150mgkyseliny

ibandronové.

Pomocné látkyjsou:

Jádrotablety:laktóza, povidon, krospovidon, magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety:makrogol, oxid titaničitý,mastek, polyvinylalkohol.

Jak přípravekIbandronic Acid Zentivavypadá a co obsahuje toto balení

TabletyIbandronic Acid Zentivajsoubílépodlouhlé bikonvexnípotahované tablety.

Velikost balení: 1, 3 nebo 6 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Výrobce

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Winthrop Arzneimittel GmbH, Mülheim-Kärlich, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo Ibandronsäure Zentiva 150 mg Filmtabletten

Velká Británie Ibandronic Acid 150mg Film Coated Tablets

Francie ACIDE IBANDRONIQUE ZENTIVA, 150 mg, comprimé pelliculé

Španělsko Ácido ibandronico Zentiva 150 mg comprimidos recubiertos con

película

Itálie Acido Ibandronico Zentiva

Česká republika Ibandronic Acid Zentiva 150 mg

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:27.9.2011

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2krozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls194828/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Zentiva150 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednapotahovanátabletaobsahuje150mgacidumibandronicum(jakonatriiibandronas

monohydricus).

Pomocnélátky

Jedna potahovaná tableta obsahuje271mglaktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Bílépodlouhlé bikonvexnípotahované tablety.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba osteoporózyu postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin (viz bod 5.1).

Byloprokázánosníženírizikazlomeninobratlů,účinnostnazlomeninykrčkufemurunebyla

stanovena.

4.2 Dávkování a způsob podávání

Dávkování:

Doporučená dávka je jedna 150 mg potahovaná tableta jednou měsíčně. Tabletamábýtpokud

možnoužita každýměsíc ve stejný kalendářní den.

Kyselinaibandronovámábýtužívánapocelonočnímlačnění(alespoň6hodin)a1hodinu

předprvnímdennímjídlemnebonápojem(jinýmnežvoda)(vizbod4.5)nebojakýmkoli

dalším léčivým přípravkem nebo doplňkem (včetně vápníku).

Pokuddojdekvynechánídávky,musíbýtpacientkapoučenatak,abypoté,cosinadávku

vzpomene,užiladalšídenránojednutabletupřípravkuIbandronicAcidZentiva150mg,

jestližeplánovanýčasužitínásledujícídávkynenastanedřívenežza7dní.Nadálebyse

pacientkamělaopětvrátitkplánovanémuužíváníjednédávkyměsíčněvpůvodněvybraný

den.

Vpřípadě,žebykužitínásledujícídávkymělodojítdřívenežza7dníodužitíopomenuté

dávky,pacientkavyčkádodneužitínovédávkyapakpokračujevužíváníjednétablety

měsíčně podle původního plánu.

Pacientkynemajíužít dvě tabletyv průběhu jednoho týdne.

Pacientkymajídostávatdoplňkyvápníkua/nebovitaminuDvpřípadě,žejejichpříjem

potravou není dostatečný(viz body4.4 a 4.5).

Optimálnídélkaléčbybisfosfonátyuosteoporózynebylazatímstanovena.Nutnost

pokračovánívléčbějetřebapravidelněopakovaněhodnotitsohledemnaprospěchamožná

rizikapřípravkuIbandronicAcidZentivaujednotlivýchpacientek,atozvláštěpo5letech

léčby a později.

Zvláštní skupinypacientek

Pacientkyspoškozenímledvin

Upacienteksmírnýmažstřednězávažnýmpoškozenímledvin,kdyclearancekreatininuje

30ml/min nebo více, není nutné upravovat dávku.

Podáváníkyselinyibandronovésepronedostatečnéklinickézkušenostinedoporučujeu

pacienteksclearancekreatininu pod 30 ml/min (viz body4.4 a 5.2).

Pacientkyspoškozenímjater

Úprava dávkynení nutná(viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Udětínemárelevantníužití,protonebylakyselinaibandronováupediatricképopulace

studována.

Způsob podání:

Perorální podání.

Tabletyjenutnopolykatceléazapítsklenicíčistévody(180až240ml),pacientkapřitom

musízpřímasedětnebostát.Podobu1hodinypopožitípřípravkuIbandronicAcidZentiva

nesmějípacientkyulehnout.

PřípravekIbandronicAcidZentivalzezapíjetpouzečistouvodou.Zdejenutnéupozornit,že

některéminerálnívodymohouobsahovatvyššíkoncentracevápníku,aprotonesmíbýt

používány.Pacientkynesmítabletužvýkatnebonechatrozpustitvústech,protožetakby

mohlo dojít ke vzniku vředů v hltanu a ústech.

4.3 Kontraindikace

-Hypersenzitivitanakyselinuibandronovounebonakteroukolipomocnoulátku.Vizbod

4.4.

-Hypokalcémie.

-Abnormalityjícnu,kterévedoukopožďováníjehovyprazdňování,jakonapř.striktura

nebo achalázie.

-Neschopnost stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu alespoň 60 minut.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypokalcémie

Předzahájenímléčbykyselinouibandronovoumusíbýtupravenapřítomnáhypokalcémie.

Jinéporuchykostníhoaminerálníhometabolismutakémajíbýtúčinněléčeny.Uvšech

pacientekje důležitýdostatečnýpříjemvápníku a vitaminu D.

Gastrointestinální poruchy

PerorálněpodanébisfosfonátymohouzpůsobitlokálnípodrážděnísliznicehorníhoGIT.

Vzhledemktěmtomožnýmiritačnímúčinkůmapotenciáluprozhoršeníjižexistujícího

onemocněníjetřebapřipodáváníkyselinyibandronovévěnovatzvláštnípozornost

pacientkámsaktivnímiproblémyhorníhoGIT(např.diagnostikovanýBarrettůvjícen,

dysfagie, další nemocijícnu, gastritida, duodenitida nebo vředy).

Upacientekužívajícíchperorálněbisfosfonátybylyzaznamenánynežádoucíúčinky,jako

např.ezofagitida,jícnovévředyajícnovéeroze,vněkterýchpřípadechzávažnéavyžadující

hospitalizaci,vzácněskrvácenímnebonásledovanéstrikturoujícnuneboperforací.Riziko

závažnýchnežádoucích účinkůnajícen sezdábýtvyšší upacientek, kterénepostupují přesně

podledávkovacíchinstrukcía/nebokteréiporozvinutípříznaků,kterépoukazujína

onemocněníjícnu,pokračujívužíváníperorálníchbisfosfonátů.Pacientkymajídávkovacím

instrukcím věnovat zvláštnípozornost amajíbýtschopnypodle nich postupovat (viz bod 4.2).

Lékařmáaktivně pátrat po všech příznacích, které bymohly ukazovat na možnou reakcijícnu,

apacientkymajíbýtpoučeny,abyléčbukyselinouibandronovoupřerušilyaupozornily

lékaře,jakmileseunichrozvinedysfagie,odynofagie,retrosternálníbolestnebozhoršení,

příp. objevení pálení žáhy.

Ačkolivnebylovkontrolovanýchklinickýchstudiíchpozorovánožádnézvýšenériziko,při

perorálnímpodáváníbisfosfonátubylypo uvedenípřípravkunatrhzaznamenányžaludečnía

duodenální vředy, v některých případech závažné a s komplikacemi.

Vzhledemktomu,žepodrážděnígastrointestinálníhotraktumohoukroměbisfosfonátů

způsobittakénesteroidníprotizánětlivéléky(NSAIDs),jetřebadbátzvýšenéopatrnostipři

jejich současném užívání.

Osteonekróza čelisti

Upacientůsonkologickýmonemocněním,vjejichžléčebnémrežimubylyzahrnutyzejména

intravenózněpodávanébisfosfonáty,bylhlášenvýskytosteonekrózyčelisti,zpravidla

spojovanýsextrakcízubua/nebolokálníinfekcí(včetněosteomyelitidy).Mnozíztěchto

pacientůbylitakéléčenichemoterapiíakortikosteroidy.Osteonekrózačelistibylataké

hlášena upacienteks osteoporózou, kterým byly bisfosfonátypodávány perorálně.

Předzahájenímléčbybisfosfonátymábýtupacienteksesouběžnýmirizikovýmifaktory

(např.onkologickéonemocnění,chemoterapie,radioterapie,podáváníkortikosteroidů,špatná

ústníhygiena) zvážena nutnost zubní prohlídky,včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokudjetoutěchtopacientekmožné,nemajíbýtvprůběhuléčbyprováděnyjakékoliv

invazivnístomatologickézásahy.Stavpacientek,unichždojdevprůběhuléčbybisfosfonáty

krozvojiosteonekrózyčelisti,bysezdůvodustomatologickéoperacemohlzhoršit. Nejsouk

dispozicižádnéúdaje,kterébynasvědčovalytomu,žepřerušeníléčbybisfosfonátysnižuje

riziko výskytu osteonekrózyčelistiupacientek, u kterých je zapotřebístomatologickýzákrok.

Vodítkemkestanoveníléčebnéhoplánu,založenéhonaindividuálnímzhodnocenípoměru

přínosuléčbyvůčiriziku,mábýtklinicképosouzenístavukaždépacientkyošetřujícím

lékařem.

Atypické zlomeninyfemuru

Vsouvislostisléčboubisfosfonátybylyhlášenyatypickésubtrochanterickéadiafyzární

zlomeninyfemuru,zejménaupacientůdlouhodoběléčenýchproosteoporózu.Tytopříčné

nebokrátkéšikmézlomeninysemohouobjevitkdekolivcelédélcefemuruodoblastitěsně

pod malým trochanteremaž do částitěsně nad suprakondylickýmrozšířením. Tyto zlomeniny

seobjevujípominimálnímtraumatunebobezsouvislostisnímauněkterýchpacientůse

mohou projevovat bolestíve stehně nebo třísle, častosdružené na zobrazovacích vyšetřeních s

obrazemtypickýmprostresovézlomeniny(neobvyklénízkotraumatickézlomeniny,v

angličtiněznáméjako„insufficiencyfractures“), týdnyažměsícepředmanifestacíkompletní

zlomeninyfemuru.Zlomeninyjsoučastooboustranné,protojenutnéupacientůléčených

bisfosfonáty,kteříutrpělizlomeninudiafýzyfemuru,vyšetřitikontralaterálnífemur.Rovněž

bylozaznamenánošpatnéhojenítěchtozlomenin.Upacientů,ukterýchjepodezřenína

atypickouzlomeninufemuru,jetřebapřihodnoceníjejichstavuzvážitipřerušeníléčby

bisfosfonáty,a to na základě zhodnocení prospěchu a rizika léčbyu jednotlivého pacienta.

Pacientyjetřebapoučit,abyběhemléčbybisfosfonátyhlásilijakoukolibolestvoblasti

stehna,kyčlenebotřísla,avšechnypacienty,ukterýchsetytopříznakyobjeví,jetřeba

vyšetřit s ohledemna možnouneúplnouzlomeninu femuru.

Poškozeníledvin

Pronedostatekklinickýchzkušenostíneníkyselinaibandronovádoporučovánaupacienteks

hodnotami clearance kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 5.2).

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu.

Pacientkytrpícívzácnýmidědičnýmiproblémyintolerancegalaktózy,svrozenoudeficiencí

laktázynebo přimalabsorpciglukózy-galaktózybynemělytento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Biologickádostupnostperorálněpodanékyselinyibandronovéjeobecněvpřítomnosti

potravysnížena.Zvláště uvýrobkůobsahujícíchvápník a jiné polyvalentní kationty(jako jsou

hliník,hořčík,železo),včetněmléka,jepravděpodobné,žebudouinterferovatsabsorpcí

kyselinyibandronové.cožjevsouladusnálezyzestudiínazvířatech.Pacientkytedymají

předužitímkyselinyibandronovédodržetcelonočnílačnění(alespoň6hodin)anemají

přijímat potravu další hodinu použitíkyselinyibandronové(viz bod 4.2).

Přípravkysvápníkem,antacidaaněkteréperorálníléčivépřípravkyobsahujícípolyvalentní

kationty(jakojsouhliník,hořčík,železo)pravděpodobněinterferujísabsorpcíkyseliny

ibandronové.Pacientkytedynemajíužítjinýperorálníléčivýpřípravekalespoň6hodinpřed

a 1 hodinu použitíkyselinyibandronové.

Metabolické interakce nejsou pravděpodobné, protože kyselina ibandronová neinhibuje hlavní

lidskéjaterníizoenzymyP450abyloprokázáno,žeupotkanůneindukujejaternísystém

cytochromuP450.Navícvazbanaplazmaticképroteinyčinípřibližně85-87 % (prokázánoin

vitropřiterapeutickýchkoncentracích)atudížpotenciálprointerakcesdalšímiléčivými

přípravkyzpůsobenévytěsněnímzvazbyjenízký.Kyselinaibandronovásevylučujepouze

ledvinamianepodléhážádnébiotransformaci.Sekretorickácestapravděpodobněnezahrnuje

známéacidickénebobazickétransportnísystémyzapojenédovylučováníjinýchaktivních

látek.

Vedvouletéstudii(BM16549),kterábylaprováděnaupostmenopauzálníchžens

osteoporózousoučasněužívajícíchkyselinuacetylsalicylovouneboNSAIDs,bylvýskyt

účinkůkyselinyibandronovénahorní část gastrointestinálního traktu po jednomidvou letech

léčbyupacientekužívajícíchkyselinuibandronovouvdávce2,5mgjednoudenněipři

užívání dávky150 mg jednou měsíčněobdobný.

Připorovnáváníměsíčníhoadenníhodávkovacíhorežimuuvícenež1500pacientek

zahrnutýchdo studie BM16549 bylo zjištěno, že po jednomroce 14 % z nich užívá blokátory

histaminu(H

)neboinhibitoryprotonovépumpyapodvouletechužívátytoléky18%

pacientek.Vtétoskupiněpacientekbylyúčinkykyselinyibandronovénahorníčást

gastrointestinálníhotraktupřipodávánídávky150mgjednouměsíčněpodobnéjakou

pacientek léčených kyselinu ibandronovou vdávce 2,5 mg jednou denně.

Uzdravýchmužů-dobrovolníkůaupostmenopauzálníchženvedlointravenóznípodání

ranitidinukezvýšeníbiologickédostupnostikyselinyibandronovézhrubao20%,

pravděpodobněvdůsledkusníženékyselostižaludku.Protoževšaktotozvýšeníjevmezích

normálnívariabilitybiologickédostupnostikyselinyibandronové,nenípřipodáníkyseliny

ibandronovésoučasněsH

blokátorynebojinýmiléčivýmilátkamizvyšujícímipHžaludku

nutná úprava dávky.

Farmakokinetickéinterakčnístudieupostmenopauzálníchženneprokázalyžádnýpotenciál

kinterakcím stamoxifenemnebo hormonální substitučníterapií(estrogeny).

Přisoučasnémpodávánís melfalanem/prednisolonemu pacienteks mnohočetným myelomem

nebyly pozoroványžádné interakce.

4.6Fertilita, těhotenstvía kojení

Těhotenství

Neexistujídostatečnéúdajeoužíváníkyselinyibandronovéutěhotnýchžen.Studiena

potkanech prokázalyurčitoureprodukčnítoxicitu (viz bod 5.3). Potenciálníriziko pro člověka

není známo.

Kyselina ibandronovánemábýtpodávána během těhotenství.

Kojení

Neníznámo, zda se kyselinaibandronovávylučujedolidskéhomléka.Studienapotkanechv

laktaciprokázalypo intravenóznímpodánípřítomnostnízkýchhladinkyselinyibandronovév

mléce.

Kyselina ibandronovánemábýtpodávána během kojení.

Fertilita

Údajetýkajícíseúčinkůkyselinyibandronovéučlověkanejsoukdispozici.Vreprodukčních

studiíchs perorálnímpodáním u potkanů kyselina ibandronová snižovalafertilitu. Ve studiích

sintravenóznímpodánímupotkanůkyselinaibandronovásnižovalafertilitupřivysokých

denních dávkách (viz bod5.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinkyna schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnostperorálníléčbykyselinouibandronovou2,5mgjednoudenněbylahodnocenau

1251pacientekléčenýchve4placebemkontrolovanýchklinickýchstudiích,spřevážnou

většinoupacientekpocházejícíchztříletépivotálnístudiezlomenin(MF4411).Celkový

bezpečnostníprofilkyselinyibandronové2,5mgjednoudenněbylvevšechtěchtostudiích

obdobný jako u placeba.

Vklinickéstudii(BM16549)trvajícídvaroky,kterábylaprováděnaupostmenopauzálních

žensosteoporózou,bylozjištěno,žecelkovábezpečnostkyselinyibandronovépřipodávání

150mgjednouměsíčněapřipodávání2,5mgjednoudennějeobdobná.Celkovýpodíl

pacientek,unichždošlokvýskytunežádoucíchúčinkůběhemužívání150mgkyseliny

ibandronovéjednouměsíčně,byl22,7%pojednomrocea25,0%podvouletech.Většina

nežádoucích účinků bylamírného až středního stupněintenzitya ve většině případů nedošlo k

ukončení léčby.

Nejčastějizaznamenaným nežádoucím účinkem byla artralgie.

Nežádoucíúčinky,kterévyšetřujícílékařipovažovalizakauzálnívevztahukpodávání

kyseliny ibandronové, jsou shrnutyníže podle třídyorgánových systémů.

Frekvencevýskytujsoudefinoványjakočasté(≥1/100až<1/10),méněčasté(≥1/1000až

<1/100),vzácné(≥1/10000až<1/1000),velmivzácné(<1/10000)aneníznámo(z

dostupnýchúdajůnelzeurčit).Vkaždéskupiněčetnostíjsounežádoucíúčinkyřazenypodle

klesajícízávažnosti.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky, které se objevily u postmenopauzálních žen léčených kyselinou

ibandronovou150mgjednouměsíčněnebo2,5mgdenněvestudiíchfázeIII:BM16549a

MF4411a běhemporegistračního sledování.

Třída orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinky

Poruchyimunitního systémuVzácné Hypersenzitivní reakce

Poruchynervového systému Časté Bolest hlavy

Méně časté Závratě

Poruchyoka Vzácné Zánět oka*†

Gastrointestinální poruchy Časté Ezofagitida, gastritida, gastroezofageální refluxní

choroba, dyspepsie, průjem, bolest břicha, nauzea

Méně časté Ezofagitidavčetněezofageálníchulcerací nebo striktur a

dysfagie, zvracení, flatulence

Vzácné Duodenitida

Poruchykůže a podkožní

tkáně Časté Vyrážka

Vzácné Angioedém, otok obličeje, urtikarie

Poruchysvalové a kosterní

soustavya pojivové tkáně Časté Artralgie, myalgie, muskuloskeletální bolest, svalové

křeče, muskuloskeletální ztuhlost

Méně časté Bolest zad

Vzácné Atypické subtrochanterické a diafyzární zlomeniny

femuru (skupinovýnežádoucíúčinek bisfosfonátů)†

Velmi vzácné Osteonekróza čelisti*†

Celkové poruchya reakce v

místě aplikace Časté Onemocněnípodobné chřipce*

Méně časté Únava

*Viz další informace níže

†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Gastrointestinální nežádoucí příhody

Skupiněpacienteksonemocněnímpostihujícímgastrointestinálnítraktvanamnézevčetně

pacientekspeptickýmvředembezkrvácenínebohospitalizacevposlednídoběavčetně

pacienteks dyspepsiínebo refluxem, kterýmbylaaplikována příslušnámedikace, bylvrámci

klinickéstudiepodávánléčivýpřípravekjednouměsíčně.Utěchtopacienteknebylnalezen

žádnýrozdílvincidencinežádoucíchúčinkůpostihujícíchhorníčástgastrointestinálního

traktupřiléčebnémrežimusdávkami150mgjednouměsíčněoprotidávkovacímurežimus

2,5 mg jednou denně.

Onemocněnípodobné chřipce

Připodáváníkyselinyibandronové150mgjednouměsíčněbylyhlášenypřechodnětrvající

příznakypodobnéchřipce,typickyvespojitostispodánímprvnídávky.Obvyklesejednaloo

krátkodobépříznakymírnéažstředníintenzity,kteréodeznělyběhempokračujícíléčbybez

dalšíchopatření.Mezionemocněnípodobnéchřipcepatřípřípadypopisovanéjakopříznaky

neboreakceakutnífáze,např.bolestsvalů,bolestkloubů,horečka,zimnice,únava,nauzea,

ztráta chuti k jídlu a bolest kostí.

Osteonekróza čelisti

Upacientůléčenýchbisfosfonátybylahlášenaosteonekrózačelisti.Většinatěchtohlášeníse

vztahovalakpacientůmsonkologickýmonemocněním,alepodobnépřípadybylytaké

hlášenyupacientekléčenýchzdůvoduosteoporózy.Osteonekrózačelistijezpravidla

spojovánasextrakcízubua/nebolokálníinfekcí(včetněosteomyelitidy).Diagnóza

onkologickéhoonemocnění,chemoterapie,radioterapie,léčbakortikosteroidyašpatnáústní

hygiena jsou také považovány za rizikové faktory(vizbod 4.4).

Zánět oka

Připodávání kyselinyibandronové bylyhlášenyoční zánětlivé reakce, jako jsou uveitida,

episkleritida, skleritida. V některých případech tyto nežádoucí reakce neustoupily, dokud

podávání kyseliny ibandronové nebylo ukončeno.

4.9Předávkování

Neexistujížádnéspecifickéinformaceoléčběvpřípaděpředávkováníkyselinou

ibandronovou.

Nicméněnazákladěznámýchvlastnostítétoterapeutickéskupinymůžeperorální

předávkovánívyvolatnežádoucíreakcevoblastihorníčástitrávicísoustavy(např.pocit

nevolnosti,dyspepsii,ezofagitidu,gastritidunebovznikvředu)nebohypokalcémii.K

vyvázáníkyselinyibandronovémábýtpodánomlékoneboantacidaamábýtzahájena

symptomatickáléčba všech nežádoucích reakcí. Vzhledem k riziku podráždění jícnunemábýt

vyvoláváno zvracení apacientkamázůstat ve vzpřímené poloze.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Léčivakterapiinemocíkostí,léčivaovlivňujícístavbua

mineralizacikostí, bisfosfonáty.

ATC kód: M05B A06

Mechanismus účinku

Kyselina ibandronová je vysoce účinný bisfosfonát, kterýpatřído skupiny aminobisfosfonátů,

působíselektivněnakostnítkáňaspecifickyinhibujeaktivituosteoklastůbezpřímého

ovlivněníkostnínovotvorby.Neinterferujesaktivacíosteoklastů.Podáváníkyseliny

ibandronovévedekpostupnémupřibýváníkostníhmotyasníženívýskytuzlomenin

potlačením zvýšeného kostního obratu do premenopauzálních hodnot u žen po menopauze.

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickýmúčinkemkyselinyibandronovéjeinhibicekostníresorpce.Vpokusech

provedenýchinvivozabraňujepodáváníkyselinyibandronovéúbytkukostníhmoty

experimentálněnavozenému porušenímfunkce gonád, podáním retinoidů, přítomnostínádorů

neboextraktůznádorů.Endogenníkostníresorpcejeinhibovánarovněžumladých(rychle

rostoucích)potkanů,cožvedekezvýšenípodílunormálníkostníhmotyvesrovnánís

neléčenými zvířaty.

Zvířecímodelypotvrzují,žekyselinaibandronovájevysoceúčinnýinhibitoraktivity

osteoklastů.Urostoucíchpotkanůnebylyprokázányžádnéznámkyporušenémineralizace,a

to dokonce ani v dávkách 5000krát vyšších než je dávka potřebná pro léčbu osteoporózy.

Dlouhodobépodáváníjakdenní,takintermitentní(sprodlouženýmiintervalybezaplikace

dávky)upotkanů,psůaopicvedloktvorběnovékostníhmotysezachovanounormální

kvalitouaudrželo nebozvýšilomechanickoupevnost,a to ivdávkáchtoxickéhorozsahu.U

lidíbylovklinickéstudii(MF4411)potvrzeno,žekyselinaibandronovájeúčinnáproti

výskytuzlomenin,atojakpřikaždodennímpodávání,takipřiintermitentnímpodávánís

obdobím 9-10 týdnů bez podání dávky.

Přistudiunaživočišnýchmodelechnavodilopodáváníkyselinyibandronovébiochemické

změnyvypovídajícíoinhibicikostníresorpcezávislénadávce,včetněsupresemočových

biochemickýchmarkerůdegradacekostníhokolagenu(jakojsoudeoxypyridinolinapříčně

vázané N-telopeptidykolagenu typu I (NTX)).

Ve fázi I bioekvivalenční studie zahrnující72 postmenopauzálních žen, kterým bylyperorálně

podánycelkem4dávky150mgpřípravkukaždých28dní,bylapopodáníprvnídávky

pozorovánainhibicesérovéhoCTX.Tatoinhibicenastaladřívenež24hodinpoužitídávky

(mediáninhibice28%),přičemžkmaximálníinhibicidošloo6dnípozději(medián

maximální inhibice 69 %). Po podání třetí a čtvrté dávky byl medián maximální inhibice 6 dní

použití74%,apo28dnechodpodáníčtvrtédávkydošlokesníženímediánuinhibicena

56%.Bezdalšíhopodáváníléčivadocházíkeztrátěsupresivníhoúčinkunabiochemické

markerykostníresorpce.

Klinická účinnost

Užitínezávislýchrizikovýchfaktorů,jakonapříkladnízkýBMD,věk,přítomnostjiž

prodělanýchzlomenin,zlomeninyvrodinnéanamnéze,rychlýobratkostníhmotyanízký

bodymassindex,mábýtzváženopřiidentifikacižen,ukterýchjezvýšenérizikovýskytu

osteoporotických zlomenin.

Kyselinaibandronová150 mg jednou měsíčně

Denzita kostní hmoty (bone mineral density, BMD)

Vedvouleté,dvojitězaslepenémulticentrickéklinickéstudii(BM16549)prováděnéu

postmenopauzálníchžensosteoporózou(vstupníhodnotaBMDT-skórevbedernípáteřipod

-2,5SD)byloprokázáno,žepodáváníkyselinyibandronovévdávce150mgjednouměsíčně

jezhlediskazvýšeníBMDpřinejmenšímstejněúčinné,jakopodáváníkyselinyibandronové

v dávce 2,5 mg jednou denně.

Tatoúčinnostbylapotvrzenajakprimárníanalýzoupoprvnímroceléčby,takikonfirmační

analýzou po dvou letech léčby (tabulka 2).

Tabulka 2:Průměrná relativní změnaBMDvesrovnání sevstupníhodnotou u bederní páteře,

uceléhoproximálníhofemuru,vkrčkufemuruavtrochanterupojednomroce(analýza

primární účinnosti)a po dvou letech léčby(u populace "per protokol") ve studiiBM 16549.

Údaje ze studie BM 16549 po

jednom roce Údaje ze studie BM 16549 po

dvou letech

Průměrná relativní změna od

výchozích hodnot v % [95%

CI] Kyselina

ibandronová 2,5

mg jednou

denně

(N=318) Kyselina

ibandronová

150 mg jednou

měsíčně

(N=320) Kyselina

ibandronová

2,5 mg jednou

denně

(N=294) Kyselina

ibandronová

150 mg jednou

měsíčně

(N=291)

BMD v bederní páteři L2-L43,9 [3,4;4,3] 4,9 [4,4;5,3] 5,0 [4,4;5,5] 6,6 [6,0;7,1]

BMD v celkovém

proximálním femuru 2,0 [1,7;2,3] 3,1 [2,8;3,4] 2,5 [2,1;2,9] 4,2 [3,8;4,5]

BMD v krčku femuru 1,7 [1,3;2,1] 2,2 [1,9;2,6] 1,9 [1,4,;2,4] 3,1 [2,7;3,6]

BMD v trochanteru 3,2 [2,8;3,7] 4,6 [4,2;5,1] 4,0 [3,5;4,5] 6,2 [5,7;6,7]

Navícbyla prokázánasuperiorita podávání kyselinyibandronové 150mgjednouměsíčně nad

podáváním2,5mgjednoudenně,zhlediskazvýšeníBMDvbedernípáteřivprospektivně

plánované analýze po jednomroce (p = 0,002) a po dvou letech (p < 0,001).

Pojednomroceléčby(primárníanalýzaúčinnosti)došlou91,3%pacientekužívajících

kyselinuibandronovou150mgjednouměsíčněkezvýšeníBMDvbedernípáteřinebotato

hodnota zůstala beze změn (pacientkyodpovídající na léčbu), v porovnání s 84,0 % pacientek,

kteréužívalykyselinuibandronovou2,5mgjednoudenně(p=0,005).Podvouletech

odpovídalonaléčbuveskupiněléčenékyselinouibandronovou150mgjednouměsíčně

93,5%pacientekaveskupiněléčenékyselinouibandronovou2,5mgjednoudenně86,4%

pacientek(p =0,004).

ZhlediskaBMDvcelkovémproximálnímfemurudošlopojednomroceléčbyu90,0%

pacientekužívajícíchkyselinuibandronovou150mgjednouměsíčněau76,7%pacientek

užívajícíchkyselinuibandronovou2,5mgjednoudenněkezvýšeníBMDcelého

proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu(p<0,001). Po dvou letech léčby došlo u

93,4%pacientekužívajícíchkyselinuibandronovou150mgjednouměsíčněau78,4%

pacientekužívajícíchkyselinuibandronovou2,5mgjednoudenněkezvýšeníBMDcelého

proximálního femuru na vstupní nebo vyšší hodnotu(p<0,001).

Připoužitípřísnějšíhokritéria,kterýmjekombinaceBMDbedernípáteřeaBMDcelého

proximálníhofemuru,odpovídalonaléčbupojednomroce83,9%pacientekužívajících

kyselinuibandronovou150mgjednouměsíčněa65,7%pacientekužívajícíchkyselinu

ibandronovou2,5mgjednoudenně(p<0,001).Podvouletechléčbysplňovalotatokriteria

87,1%pacientekkyselinuibandronovou150mgjednouměsíčněa70,5%pacientek

užívajícíchkyselinu ibandronovou2,5 mg jednou denně(p<0,001).

Biochemické markery kostní obnovy

KlinickyvýznamnésníženíhladinCTXvsérubylopozorovánovevšechčasovýchbodech

studie,tedyve3., 6., 12.a24.měsíci. Po jednomroceléčby(primárníanalýzaúčinnosti)byl

mediánrelativnízměnyvesrovnánísevstupníhodnotou76%upacientekužívajících

kyselinuibandronovou150mgjednouměsíčněa67%upacientekužívajícíchkyselinu

ibandronovou2,5mgjednoudenně.Podvouletechléčbybylmediánrelativnízměnyve

srovnánísevstupníhodnotou68%veskupiněsdávkou150mgjednouměsíčněa62%ve

skupině s dávkou 2,5 mg jednou denně.

Pojednomroceléčbydošlou83,5%pacientekužívajícíchkyselinuibandronovou150mg

jednou měsíčně a u 73,9 % pacientek užívajících kyselinuibandronovou 2,5 mgjednou denně

(p=0,006)kodpovědinaléčbu(definovánajakosníženío≥50%vesrovnánísevstupní

hodnotou).Podvouletechodpovídalonaléčbu78,7%pacientekveskupiněléčené150mg

měsíčně a65,6 % pacientekve skupině léčené 2,5 mg denně(p=0,002).

NazákladěvýsledkůstudieBM16549lzeočekávat,žekyselinaibandronovápodávanáv

dávce 150 mgjednou měsíčněbude přinejmenšímstejněúčinnávprevenci zlomenin,jako při

podávání kyseliny ibandronové vdávce 2,5 mg jednou denně.

Kyselina ibandronová 2,5 mg ve formě tablet jedenkrát denně

Vúvodnítříleté,randomizované,dvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudiisledující

výskyt zlomenin(MF 4411) bylo prokázáno statistickyvýznamné aléčebně relevantnísnížení

incidence nových radiograficky prokázaných,morfometrických a klinických zlomenin obratlů

(tabulka3).Vtétoexploratornístudiibylohodnocenoperorálnípodáváníkyseliny

ibandronové v dávce 2,5 mg denně a 20 mg intermitentně. Kyselina ibandronová byla užívána

60minutpředprvnímdennímjídlemnebonápojem(obdobílačněnípo požitípřípravku).Do

studiebylyzařazenyženyvevěkuod55do80let,alespoň5letpomenopauze,sBMDv

bedernípáteřivrozmezíod2do5SDpodpremenopauzálnímprůměrem(T-skóre)ato

alespoňvjednomobratli[L1–L4]asjednouažčtyřmipředchozímizlomeninamiobratlů.

Všechnypacientkydostávaly500 mg vápníku a 400 m.j. vitaminu D denně.

Účinnostbylazhodnocenau2928pacientek.Užíváníkyselinyibandronovévdávce2,5mg

denněvedlokestatistickyvýznamnémualéčebněrelevantnímusníženíincidencenových

zlomeninobratlů.Zatřirokytrvánístudiebylsníženvýskytnovýchradiograficky

potvrzenýchzlomeninobratlůo62%(p=0,0001).Po2letechbylopozorovánosnížení

relativníhorizikao61%(p=0,0006).Pojednomroceléčbynebylstatistickyvýznamný

rozdílzaznamenán(p=0,056).Účineknazlomeninybylběhemtrváníceléstudie

konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinkuv čase.

Po třechletechléčbybylatakésignifikantněsníženaincidenceklinickýchzlomeninobratlůo

49%(p=0,011).Výraznýúčineknavertebrálnízlomeninysedáleodrazilvestatisticky

významném snížení ztrátytělesné výškyve srovnánís placebem(p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3leté studie MF 4411 sledujícíúčinek na zlomeniny (%, 95 % CI).

Placebo

(N=974) Kyselina ibandronová

2,5 mgjednou denně

(N=977)

Snížení relativního rizika výskytu

nových morfometrických vertebrálních

fraktur 62 %

(40,9;75,1)

Incidence nových morfometrických

vertebrálních fraktur 9,56 %

(7,5;11,7) 4,68 %

(3,2;6,2)

Snížení relativního rizika výskytu

klinických vertebrálních fraktur 49 %

(14,03;69,49)

Incidence klinických vertebrálních fraktur 5,33 %

(3,73;6,92) 2,75 %

(1,61;3,89)

BMD–průměrná změna oproti vstupní

hodnotě v bederní páteři ve 3.roce 1,26 %

(0,8;1,7) 6,54 %

(6,1;7,0)

BMD–průměrná změna oproti vstupní

hodnotě v celkovém proximálním femuru

ve 3.roce -0,69 %

(-1,0;-0,4) 3,36%

(3,0;3,7)

Terapeutickýefekt kyseliny ibandronové byl dále posuzován v analýze subpopulace pacientek

sevstupníhodnotouBMDT-skórevbedernípáteřipod–2,5(tabulka4).Sníženírizika

zlomeniny obratle bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4:Výsledky3letéstudieMF4411(%,95%CI)sledujícíúčineknazlomeninyu

pacientek se vstupníhodnotou BMD T-skóre pod–2,5.

Placebo

(N = 587) Kyselina ibandronová

2,5 mgjednou denně

(N = 575)

Snížení relativního rizika výskytu

nových morfometrických vertebrálních

fraktur 59 %

(34,5;74,3)

Incidence nových morfometrických

vertebrálních fraktur 12,54 %

(9,53;15,55) 5,36 %

(3,31;7,41)

Snížení relativního rizika výskytu

klinických vertebrálních fraktur 50 %

(9,49;71,91)

Incidence klinických vertebrálních fraktur 6,97 % 3,57 %

(4,67;9,27) (1,89;5,24)

BMD–průměrná změna oproti vstupní

hodnotě v bederní páteři ve 3.roce 1,13 %

(0,6;1,7) 7,01 %

(6,5;7,6)

BMD–průměrná změna oproti vstupní

hodnotě v celkovém proximálním femuru

ve 3.roce -0,70 %

(-1,1;-0,2) 3,59 %

(3,1;4,1)

VcelkovépopulacipacientekzařazenýchdostudieMF4411nebylozaznamenánosnížení

počtunevertebrálníchzlomenin,avšakpřidennímpodáváníibandronátubylaprokázána

účinnostuvysocerizikovésubpopulace(shodnotamiBMDT-skóre<-3.0vkrčku

proximálníhofemuru), kde bylo zaznamenáno sníženírizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.

Denníperorálnípodávánítabletkyselinyibandronovévdávce2,5mgvedlovpostupnému

zvyšováníBMD jak v oblastiobratlů, tak na ostatních místech skeletu.

PotřechletechléčbybylozvýšeníBMDvbedernípáteřivesrovnánísplacebem5,3%a

6,5%oprotivstupníhodnotě.Voblastiproximálníhofemurubylazaznamenánazvýšení

oprotivstupnímhodnotám2,8%vkrčkufemuru,3,4%vcelkovémproximálnímfemurua

5,5 % v trochanteru.

Biochemickémarkerykostníhoobratu(jakojsoumočovýCTXasérovýosteokalcin)

vykázalyočekávanousupresinapremenopauzálníúroveňadosáhlymaximasupreseza3–

6měsíců užívání 2,5 mg kyselinyibandronové jednou denně.

Klinickyvýznamnýpoklesbiochemickýchmarkerůkostníresorpce o50 %bylpozorovánjiž

jeden měsíc po zahájení léčbykyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Povysazeníléčbydocházíknávratukpatologickyzvýšenéosteoresorpcispojenés

postmenopauzálníosteoporózou.

Histologickáanalýzakostníchbiopsiíodebranýchpodvouatřechletechléčbyženpo

menopauzeprokázalanormálníkvalitukostianeprokázalažádnéznámkyporušené

mineralizace.

Pediatrická populace

Podáváníkyselinyibandronovénebylovpediatricképopulacistudováno,protonejsouk

dispozicižádné údaje o účinnostinebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientů.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Různéstudieuzvířatilidíprokázaly,žeprimárnífarmakologickéúčinkykyseliny

ibandronové na kost nejsou v přímém vztahu k jejím aktuálním plazmatickým koncentracím.

Absorpce

Absorpcekyselinyibandronovévhorníčástigastrointestinálníhotraktujepoperorálním

podánírychláaplazmatickékoncentracesezvyšujívzávislostinadávceaždoperorální

dávky50mg,přičemžpřidávkáchnad50mgbylvzestupvyšší,nežbyodpovídalozvýšení

dávky.Maximálnípozorovanéplazmatickékoncentracebylydosaženyběhem0,5až2hodin

(medián1hodina)vestavunalačnoaabsolutníbiologickádostupnostbylaokolo0,6%.

Rozsahabsorpceklesá,je-lipřípravekpodánsjídlemnebonápojem(jinýmnežčistávoda).

Biologickádostupnostjepřipodáníkyselinyibandronovésestandardnísnídanísnížena

zhrubao90%vesrovnánísbiologickoudostupnostípozorovanouulačnýchosob.Žádný

významnýpoklesbiologickédostupnostinenípozorován,je-likyselinaibandronovápodána

60minutpředprvnímdennímjídlem.Vpřípaděpožitíjídlanebonápojedřívenežza60

minutpopodáníkyselinyibandronovéjsousníženyjakbiologickádostupnost,takpřírůstky

BMD.

Distribuce

Popočátečnísystémovéexpozicisekyselinaibandronovárychleváževkostineboje

vyloučenadomoče.Konečnýdistribučníobjemučlověkajealespoň90lamnožstvídávky,

které se dostane do kostije odhadována na 40-50 % cirkulujícídávky. Vazba na plazmatické

bílkoviny u člověka je přibližně 85-87 % (zjištěnoin vitropřiterapeutických koncentracích),

a tudíž potenciálpro interakce s jinýmiléčivýmipřípravky, způsobené vytěsněnímzvazby,je

nízký.

Biotransformace

Metabolizace kyseliny ibandronové nebyla u zvířat ani lidí prokázána.

Eliminace

Absorbovanákyselinaibandronovájezkrevníhooběhuodstraněnaabsorpcídokostí(u

postmenopauzálníchženjdezhrubao40-50%),zbývajícímnožstvíjevnezměněnéformě

vyloučenoledvinami.Nevstřebanýpodílkyselinyibandronovéjevyloučenvnezměněném

stavu stolicí.

Rozmezípozorovanýchzdánlivýchpoločasůješiroké,zdánlivýterminálnípoločasseobecně

pohybujevrozmezí10-72hodin.Vypočtenéhodnotyjsouzvelkéčástizávislénatrvání

studie,použitédávceacitlivostistanovení,protojeskutečnýterminálnípoločasstejnějakou

jinýchbisfosfonátůpravděpodobněmnohemdelší.Časnědosaženéplazmatickékoncentrace

serychlesnižujíadosahují10%maximálníchhodnotběhem3a8hodinpointravenózníma

perorálním podání.

Celkováclearancekyselinyibandronovéjenízká,sprůměrnýmihodnotamivrozmezí84-

160ml/min.Renálníclearance(zhruba60ml/minuzdravýchpostmenopauzálníchžen)

odpovídáza50-60%celkovéclearanceajeúměrnáclearancekreatininu.Rozdílmezi

celkovou a renální clearance odráží vychytávánípřípravku kostí.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Pohlaví

Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen obdobné.

Rasa

Neexistujížádnédůkazyproklinickyvýznamnérozdílyvchováníkyselinyibandronovéu

příslušníkůjednotlivýchetnickýchskupinbělošskéhoaasijskéhopůvodu.Upacientůafro-

amerického původu jsou k dispozicipouze omezená data.

Pacientky s poškozením ledvin

Renálníclearancekyselinyibandronovéupacienteksrůznýmstupněmpoškozeníledvinje

přímo úměrnáclearancekreatininu.

Upacienteksmírnounebostřednězávažnourenálníinsuficiencí(Clcrvyššíneborovna30

ml/min)nenínutnážádnáúpravadávky,cožbyloprokázánovestudiiBM16549,která

zahrnovala většinupacienteks mírnou nebo střednězávažnou poruchou funkce ledvin.

Pacientkysezávažnýmselhánímledvin(Clcrnižšínež30ml/min),kterédennědostávaly10

mgkyselinyibandronovévperorálníforměpodobu21dnů,měly2-3krátvyššíplazmatické

koncentracenežosobysnormálnífunkcíledvin.Celkováclearancekyselinyibandronové

byla44ml/min.Pointravenóznímpodánídávky0,5mgseuosobszávažnourenální

insuficiencísnížilacelková,renálníanerenálníclearanceo67%,77%,resp.50%,nebyl

všakpozorovánpoklessnášenlivostispojenýsezvýšenouexpozicí.Pronedostatečnéklinické

zkušenostineníkyselinaibandronovádoporučovánaupacientekszávažnourenální

insuficiencí(vizbod4.2abod4.4).Farmakokinetikakyselinyibandronovénebyla

posuzovánaupacientekvkonečnéfázionemocněníledvinléčenýchjinýmizpůsobynež

hemodialýzou.Farmakokinetikakyselinyibandronovéutěchtopacientekneníznámá,proto

nemá býtkyselina ibandronová za těchto okolností podávána.

Pacientkys poškozením jater

Neexistujížádnéúdajeofarmakokineticepřipodáváníkyselinyibandronovéupacienteks

jaterníinsuficiencí.Játranemajívýznamnouúlohuvclearancikyselinyibandronové,která

nenímetabolizována,alejevylučovánaledvinamiaabsorbovánavkostech.Upacienteks

jaterní insuficiencí není tedyúprava dávkynutná.

Starší populace

Vmultivariačníanalýzenebylprokázánvěkjakonezávislýfaktoržádnéhozesledovaných

farmakokinetickýchparametrů.Jedinýmfaktorem,kterýjenutnévzítvúvahu,jepokles

funkce ledvin s věkem (viz bodPacientkys poškozenímledvin).

Pediatrická populace

Neexistují žádné údaje o užíváníkyseliny ibandronovév těchto věkových skupinách.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Toxickéúčinky,např.známkypoškozeníledvin,bylypozoroványupsůpouzepoexpozicích

dostatečněpřevyšujícíchmaximálníexpoziciučlověka,cožsvědčípromalývýznampři

klinickém použití.

Mutagenita/kancerogenita:

Nebylypozoroványžádnéznámkykancerogenníhopotenciálu.Studienagenotoxicitu

neodhalily žádnýdůkaz genetické aktivity kyselinyibandronové.

Reprodukční toxicita:

Nebylnalezenžádnýdůkazpříméfetálnítoxicityneboteratogenníhoúčinkukyseliny

ibandronovéuperorálněléčenýchpotkanůakrálíkůanebylyprokázányžádnénežádoucí

účinkynarozvojF1generaceupotkanůvexpoziciextrapolovanénaalespoň

třicetipětinásobekexpoziceučlověka.Vreprodukčníchstudiíchsperorálnímpodánímu

potkanůseúčinkynafertilitusestávalyzezvýšenýchpreimplantačníchztrátpřidávkách1

mg/kg/denavyšších.Vreprodukčníchstudiíchsintravenóznímpodánímupotkanůkyselina

ibandronovásnižovalapočetspermiípřidávkách0,3a1mg/kg/denasnižovalafertilituu

samcůpřidávkách1mg/kg/denausamicpřidávkách1,2mg/kg/den.Nežádoucíúčinky

kyselinyibandronovévestudiíchreprodukčnítoxicityseupotkanůnelišilyodnežádoucích

účinkůpozorovanýchubisfosfonátůjakoceléskupiny.Zahrnujísníženýpočetimplantačních

míst,interferencispřirozenýmzpůsobemporodu(dystocie)avyššívýskytviscerálních

variací (tzv. renal pelvis ureter syndrom).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

Ludipress (laktóza, povidon,krospovidon)

Magnesium-stearát

Potahová vrstvatablety

Potahová soustava OpadryII 85F18422 bílá:

Makrogol

Oxid titaničitý

Mastek

Polyvinylalkohol

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínkyuchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení

OPA/Al/PVC/Al nebo PVC/PVDC/Al blistry,krabička.

Velikost balení: 1, 3 nebo 6 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechennepoužitýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.Kontaminace životního prostředí léky musí být minimální.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s, Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/466/11-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

27.7.2011

10. DATUM REVIZE TEXTU

27.9.2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace