IBANDRONIC ACID SYNTHON 6 MG/6 ML KONCENTRÁT PRO INFUZNÍ ROZTOK, INF CNC SOL 10X6ML/6MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT NATRIUM-IBANDRONÁTU (NATRII IBANDRONAS MONOHYDRICUS)
Dostupné s:
Synthon BV, Nijmegen
ATC kód:
M05BA06
Dávkování:
1MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
10X6ML, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
B - přípravek po provedené změně.
Registrační číslo:
87/ 571/12-C
Datum autorizace:
2013-08-31

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1b krozhodnutío změně registrace sp. zn. sukls183112/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravekpoužívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte sesvého lékaře, zdravotní sestrynebo lékárníka.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři, zdravotní sestřenebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeIbandronic Acid Synthonakčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravekIbandronic AcidSynthon

Jak se přípravekIbandronic Acid Synthonpoužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekIbandronic Acid Synthonuchovávat

Obsah balení adalšíinformace

1. Co je Ibandronic Acid Synthon a kčemu se používá

PřípravekIbandronicAcidSynthonobsahujeléčivoulátkukyselinuibandronovou.Ta patří doskupiny

léků nazývaných bisfosfonáty.

PřípravekIbandronicAcidSynthonjeindikovánudospělýchpacientůapředepisujesepřirakovině

prsu, která se šíří do kostí (kostní „metastázy“).

Napomáhá předcházet vzniku kostních zlomenin (fraktur).

Napomáhá předcházet dalším kostním komplikacím, které by mohly vyžadovat chirurgický

zákrok nebo radioterapii.

PřípravekIbandronicAcidSynthonlzerovněžpředepsatvpřípadězvýšenéhladinyvápníkuvkrvi

vdůsledku nádorového onemocnění.

Přípravek Ibandronic Acid Synthon snižuje ztráty vápníku z kostí a tím zamezuje oslabování kostí.

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežvámbudepodánpřípravekIbandronicAcid

Synthon

Nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Synthon

jestliže jstealergický/á (přecitlivělý/á)na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku, které jsou uvedeny v bodě 6

jestliže máte nebo jste někdy měl(a) nízkou hladinu vápníkuv krvi.

PokudseVáscokolizvýšezmíněnéhotýká,nepoužívejtetentolék.Pokudsinejstejistý(á),poraďtese

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravekIbandronic AcidSynthonpoužívat.

Upozornění a opatření

Zvláštníopatrnosti při použitípřípravku Ibandronic Acid Synthon je zapotřebí

jestliže jstealergický/á (přecitlivělý/á)na jakékoli jiné bisfosfonáty

jestliže máte vysokou nebo nízkou hladinu vitamínu D nebo jakýchkoli jiných minerálů

jestliže máte problémy s ledvinami.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká (nebo pokud si nejste jistý(á)), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravekIbandronic Acid Synthonpoužívat.

Podstupujete-listomatologickou léčbunebozákrok, nebo pokud víte, že takový zákrok budete

potřebovat podstoupit v budoucnu, oznamte svémuzubnímu lékaři, že jste léčen(a) přípravkem

Ibandronic Acid Synthon.

Děti a dospívající

PřípravekIbandronic Acid Synthonse nesmí používat u dětí a dospívajících ve věku nižším než 18 let.

Další léčivé přípravky aIbandronic Acid Synthon

Prosím,řekněte svému lékaři nebo lékárníkovio všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je proto, že přípravek

IbandronicAcidSynthonmůžeovlivňovatzpůsob,jakýmněkterédalšílékyúčinkujíanaopakněkteré

jiné lékymohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje přípravekIbandronic Acid Synthon.

Zejménasděltesvémulékařinebolékárníkovi,pokuddostáváteinjekčníantibiotikumze

skupiny„aminoglykosidů“, jako je např. gentamicin. To je proto, že aminoglykosidy i přípravek

Ibandronic Acid Synthonmohou snižovat množství vápníku v krvi.

Těhotenstvía kojení

Pokudjstetěhotná,těhotenstvíplánujetenebopokudkojíte,nemělabystepřípravekIbandronicAcid

Synthonpoužívat.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Neníznámo,zdapřípravekIbandronicAcidSynthonovlivňujeschopnostříditdopravníprostředky,

obsluhovat strojenebopřístroje. Pokud chcete řídit, obsluhovat stroje nebo přístroje, poraďte se nejprve

se svýmlékařem.

Důležitéinformace o některých složkách přípravkuIbandronic Acid Synthon

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tzn. že je

v podstatě “bez sodíku”.

3. Jak se přípravek Ibandronic Acid Synthon používá

Používánítohoto léku

PřípravekIbandronic Acid Synthonpodává lékař nebojinýzdravotnický personál.

Obvykle se podává ve formě infuze do žíly.

Při podávání přípravkuIbandronic Acid SynthonVám lékař může pravidelně provádět krevní testy. Tím

kontroluje, zda Vám podává správné množství léku.

Kolikpřípravku budete dostávat

PodleVašehoonemocněnílékařrozhodne,jakémnožstvípřípravkuIbandronicAcidSynthonbudete

dostávat.

Pokudmáterakovinuprsu,kteráserozšířiladokostí,doporučenádávkaje3injekčnílahvičky(6mg)

každé 3-4 týdny podanáve formě infuze do žíly po dobu alespoň 15 minut.

Pokudmátezvýšenéhladinyvápníkuvkrvivdůsledkunádorovéhoonemocnění,doporučenádávkaje

jednorázovépodání1injekčnílahvičky(2mg)nebo2injekčníchlahviček(4mg)vzávislostina

závažnosti Vašeho onemocnění. Lékmábýt podán ve formě infuze do žíly po dobualespoňdvou hodin.

VpřípaděnedostatečnéodpovědinebopřiopětnémpropuknutíVašehoonemocněnímůžebýtzváženo

opakované podání dávky.

Pokud máte problémy s ledvinami, může lékař dávku atrvání nitrožilní infuze upravit.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekIbandronicAcidSynthonnežádoucíúčinky,kterése

ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokudzaznamenátejakýkoliznásledujícíchzávažnýchnežádoucíchúčinků,sděltetoihned

zdravotnísestře nebo lékaři–je možné,že budete potřebovat akutnílékařskéošetření:

vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mít

alergickou reakci na tento lék.

problémy sdýcháním

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající).

Dalšímožnénežádoucíúčinky

Velmičasté(postihujívíce než 1 osobu z 10)

zvýšení tělesné teploty.

Časté(postihují méně než 1 osobu z 10)

bolest žaludku, porucha trávení, zvracení nebo průjem

nízká hladina vápníku nebo fosfátů vkrvi

změny výsledků krevních testů, např.gama-glutamyltransferázynebo kreatininu

srdeční onemocnění nazývané „blokáda Tawarova raménka“

příznaky podobné chřipce (včetně horečky, třesavky, bolesti kostí a svalů). Tyto příznaky

obvykle vymizí během několika hodin nebo dnů.

bolest nebo ztuhlost svalů

bolest hlavy,závratěnebo pocit slabosti

pocit žízně, bolest v krku, změny chuti

otoky nohou

bolesti kloubů, zánět kloubů nebo jiné kloubní problémy

problémy s příštítnými tělísky

tvorbamodřin

infekce

problémy s očima nazývané šedý zákal

kožní problémy

problémy se zuby.

Méněčasté(postihují méně než 1 osobu ze 100)

třes nebo chvění

příliš nízká tělesná teplota (hypotermie)

postižení krevních cév v mozku nazývané „cerebrovaskulárníonemocnění“

problémy se srdcem nebo krevním oběhem (včetně bušení srdce, srdečního infarktu, vysokého

krevního tlaku a křečových žil)

změny počtu krvinek (anémie)

vysoká hladina alkalické fosfatázy vkrvi

zadržování tekutin a otoky („lymfedém“)

tekutina na plicích

žaludeční problémy, např. „gastroenteritida“ nebo „gastritida“

žlučové kameny

neschopnost močení, žánět močového měchýře

migréna

bolest v průběhu nervů, poškození nervových kořenů

hluchota

zvýšená citlivost ke sluchovým, chuťovým nebo dotykovým podnětům, nebo změny čichu

obtíže spolykáním

vředy v ústech, otoky rtů (zánět rtů), ústní moučnivka

svědění nebo brnění v okolí úst

pánevní bolest, výtok, svědění nebo bolest v pochvě

kožní výrůstky nazývané „benigní kožnínovotvary

ztráta paměti

problémy se spaním, pocit úzkosti, emoční labilita, nebo výkyvy nálady

vypadávání vlasů

bolest nebo poranění v místě vpichu injekce

ztráta tělesné hmotnosti

cysty na ledvinách.

Vzácné(postihují méně než 1 osobu z 1000)

bolest nebo zánět oka

vzácně se mohou objevit neobvyklé zlomeniny stehenní kosti, zvláště u pacientů dlouhodobě

léčených pro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebo nepříjemné

pocity v oblasti stehna, boku nebo třísla, kontaktujte svého lékaře, protože to mohou být časné

příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné(postihují méně než1 osobu z 10000)

postiženíčelistinazývané „osteonekróza čelisti“.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím, sdělte to

svémulékařinebo lékárníkovi.

5. JakpřípravekIbandronic Acid Synthonuchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Infuzní roztok je stabilnípo naředění po dobu 24 hodin při teplotě 2-8 ° C (v chladničce).

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičkuanaštítkuza

písmeny EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni tohoto měsíce

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že roztok není čirý nebo obsahuje částice

Nespotřebovaný roztok musí být zlikvidován.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibandronic Acid Synthon obsahuje

Jednainjekčnílahvičkas6mlkoncentrátuproinfuzníroztokobsahujeacidumibandronicum6mg(ve

forměnatrii ibandronasmonohydricum6,75 mg).

Jedenmlkoncentrátuproinfuzníroztokobsahujeacidumibandronicum1mg(veforměnatrii

ibandronasmonohydricum1,13mg).

Pomocnýmilátkamijsouchloridsodný,hydroxidsodný(E524),kyselinaoctová98%(E260), trihydrát

octanu sodnéhoavoda na injekci.

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon vypadáa co obsahuje toto balení

Ibandronic Acid Synthonječirý,bezbarvý roztok.

IbandronicAcidSynthonjedodávánvbaleníchobsahujících1,5nebo10čirých,bezbarvých

skleněnýchlahviček.

Lahvičkyjsou uzavřeny pryžovou zátkou. 6 mlampulkymajítyrkysový(zelenomodrý)flip-off uzávěr.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registracia výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen,Nizozemsko

Výrobce

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen,Nizozemsko

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat,Španělsko

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach,Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:15.11.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------

Následujícíinformace je určena pouze pro zdravotnicképracovníky:

Dávkování: Prevence kostních příhod u pacientůs rakovinou prsu a kostnímimetastázami

Doporučenédávkováníkprevencikostníchpříhodupacientůskarcinomemprsuakostními

metastázamije6mgnitrožilněkaždé3-4týdny.Jednotlivádávkamábýtpodánainfuzívprůběhu

alespoň 15 minut.

Pacienti s onemocněním ledvin

Upacientůsmírnouformoupoškozenífunkceledvin(CLcr≥50a <80 ml/min)neníúpravadávkování

nutná.Upacientůsrakovinouprsuakostnímimetastázamisestřednězávažnouformoupoškození

funkce ledvin (CLcr≥ 30 a < 50 ml/min) nebo závažnou formou poškození funkce ledvin

(CLcr<30ml/min),kteříjsouléčenizdůvoduprevencekostníchpříhod,byseměladodržovat

následující doporučení:

Clearance kreatininu

(ml/min) Dávka / Doba infuze 1 Objem infuze 2

≥50 CLcr<80 6 mg / 15 minut 100 ml

≥30 CLcr <50 4 mg / 1 hodina 500 ml

<30 2 mg / 1 hodina 500 ml

1 Při podávání každé 3 až 4 týdny

0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy

Upacientůsnádorovýmonemocněníma CLcr < 50 ml/minnebyladoba infuzetrvající 15 minut dosud

studována.

Dávkování: Léčba hyperkalcemie vyvolanénádorem

IbandronicacidSynthon6mg/6mlkoncentrátproinfuzníroztokseobvyklepodáváběhem

hospitalizace. Dávku určí lékař po posouzení následujících faktorů:

Před léčbou kyselinouibandronovou musí být pacienti adekvátně rehydratováni 0,9% roztokem chloridu

sodného.Jetřebavzítvúvahustupeňzávažnostihyperkalcemiestejnějakotypnádoru.Uvětšiny

pacientůstěžkouhyperkalcemií(albuminemkorigovanýsérovývápník*≥3mmol/lnebo≥12mg/dl)

postačujejednotlivádávka4mg.Upacientůsmírnouhyperkalcemií(albuminemkorigovanýsérový

vápník3 mmol/lnebo12 mg/dl) je účinná dávka 2 mg. Nejvyšší dávka použitá vklinických studiích

byla 6 mg, ale tato dávka se neprojevila vyšším účinkem.

*Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícím

způsobem:

Koncentrace albuminem

korigovaného sérového

vápníku (mmol/l) = vápník v séru (mmol/l)-[0,02 x albumin (g/l)] + 0,8

nebo

Koncentrace albuminem

korigovaného sérového

vápníku (mg/dl) = vápník v séru (mg/dl) + 0,8 x [4-albumin (g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Vevětšiněpřípadůmůžezvýšenáhladinasérovéhovápníkupoklesnoutnanormálníhladinuběhem7

dnů.Střednídobadorelapsu(znovuzvýšeníalbuminemkorigovanéhosérovéhovápníkunad3mmol/l)

byla 18-19 dnů při dávkách 2 mg a 4 mg. Střední dobado relapsupři dávce 6 mg byla 26 dnů.

Způsob a cesta podání

Ibandronic Acid Synthon6 mg/6 mlkoncentrát proinfuzníroztok se aplikuje jako intravenózní infuze.

K tomuto účelu se obsah injekční lahvičky používá následujícím způsobem:

Hyperkalcemie–obsahlahvičkysepřidák500mlizotonickéhoroztokuchloridusodnéhonebo

500 ml 5% roztoku dextrózy a infuze se aplikuje po dobu 1-2 hodin.

Prevencekostníchpříhod–obsahlahvičkysepřidáke100mlizotonickéhoroztokuchloridu

sodnéhonebo100ml5%roztokuglukózyainfuzesepodávápodobunejméně15minut.Viz

také výše uvedený odstavec o dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Poznámka:

Abybylvyloučenmožnývznikinkompatibility,musíbýtIbandronicAcidSynthon6mg/6ml

koncentrátproinfuzníroztokmísenpouzesizotonickýmroztokemchloridusodnéhonebos5%

roztokemdextrózy.IbandronicAcidSynthon6mg/6mlkoncentrátproinfuzníroztokunesmíbýt

mísen sroztoky obsahujícími vápník.

Naředěný roztok je určen k jednorázovému podání. Použit může být pouze čirý roztok bez částic.

Doporučujesepoužítroztokokamžitěponaředění(vizbod5této příbalové informace-"Jak přípravek

Ibandronic Acid Synthon uchovávat").

Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejně jako

přináhodnémparavenóznímpodání,můžedojítkpoškozenítkáně,aprotojenutnovezvýšenémíře

dbátnato,abybylIbandronicAcidSynthon6mg/6mlkoncentrátproinfuzníroztokpodáván

intravenózně.

Četnost podání

PřiléčběnádorovéhyperkalcemieseIbandronicAcidSynthon6mg/6mlkoncentrátproinfuzníroztok

obvykle podává jednorázovou infuzí.

Doporučenýintervalopakováníinfuzevprevencikostníchpříhodupacientůskarcinomemprsua

kostními metastázami je 3-4 týdny.

Délka léčby

Omezenýpočetpacientů(50pacientů)dostaldruhouinfuzizdůvoduhyperkalcemie.Léčbujetřeba

opakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti.

Upacientůskarcinomemprsuakostnímimetastázamisedoporučujepodávatinfuzipřípravku

Ibandronic Acid Synthonkaždé 3-4 týdny. V klinických studiích trvala léčba až 96 týdnů.

Předávkování

SakutníotravoupřípravkemIbandronicAcidSynthon6mg/6mlkoncentrátemproinfuzníroztok

dosudnejsouzkušenosti.Vzhledemktomu,ževpreklinickýchstudiíchsvysokýmidávkamipřípravku

byly toxicitou nejvícepostiženy játra a ledviny, je nutné jejich činnost během léčby monitorovat.

Klinickyzávažnouhypokalcemii(velminízkákoncentracevápníkuvséru)lzeupravitintravenózním

podánímkalcium-glukonátu.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutío registracisp. zn. sukls173365/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Synthon 6 mg/6 ml koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička s 6 ml koncentrátu pro infuzní roztok obsahuje acidum

ibandronicum6 mg(jako natrii ibandronas monohydricus6,75 mg).

Jedenmlkoncentrátuproinfuzníroztokobsahujeacidumibandronicum1mg(jakonatriiibandronas

monohydricus1,13 mg).

Pomocné látkyse známým účinkem:sodík (méně než 1 mmol na dávku).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý a bezbarvý roztok.

pH neředěnéhoroztoku: 4,9-5,5

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Ibandronic Acid Synthonje indikován u dospělých pacientů k

prevenci kostních příhod (patologických zlomenin, kostních komplikací, které vyžadují

radiologickou nebo chirurgickou léčbu) u pacientů skarcinomemprsu a kostními metastázami.

léčbě hyperkalcemie vyvolané nádorem s výskytem nebo bez výskytu metastáz.

4.2 Dávkování azpůsob podání

LéčbapřípravkemIbandronicAcidSynthonmábýtzahájenapouzelékařemsezkušenostmisléčbou

onkologického onemocnění.

Pokyny pro ředění přípravku před podáním viz bod 6.6.

Dávkování

Prevence kostních příhod u pacientů skarcinomemprsu a kostními metastázami

Doporučené dávkování v prevenci kostních příhod u pacientů s karcinomem prsu a kostními

metastázamije6mgpodávanýchvintravenózníinjekcikaždé3-4týdny.Jednotlivádávkamábýt

podánainfuzítrvajícíalespoň15minut.Infuzesepřipravípouzepřidánímobsahuinjekčnílahvičky

(lahviček) ke 100 ml izotonického roztoku chloridu sodného nebo 100 ml 5% roztoku glukózy.

Kratší doba (tj. 15 min) infuzemábýt použita pouze u pacientůs normální funkcí ledvin nebo s

mírnězhoršenoufunkcí ledvin. Nejsou k dispozici žádné údaje charakterizující užití kratší doby infuze u

pacientůsclearancíkreatininupod50ml/min.Předepisujícílékařmávěnovatpozornostdoporučenío

dávkováníapodávánípřípravkutétoskupiněpacientů,kteréjeuvedenovboduPacientis

onemocněním ledvin(viz bod 4.2).

Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem

PředléčboupřípravkemIbandronicAcidSynthonmusíbýtpacientiadekvátněrehydratováni0,9%

roztokemchloridusodného.Jetřebabrátvúvahustupeňzávažnostihyperkalcemiestejnějakotyp

nádoru.Pacientisosteolytickýmimetastázamikostípotřebujíobecněnižšídávkynežpacientis

humorálnímtypemhyperkalcemie.Uvětšinypacientůstěžkouhyperkalcemií(albuminemkorigovaný

sérovývápník*≥3mmol/lnebo≥2mg/dl)postačujejednotlivádávka4mg.Upacientůsmírnou

hyperkalcemií(albuminemkorigovanýsérovývápník<3mmol/lnebo<12mg/dl)jeúčinnádávka2

mg.Nejvyššídávkapoužitávklinickýchstudiíchbyla6mg,aletatodávkaseneprojevilavyšším

účinkem.

*Poznámka: koncentrace albuminem korigovaného sérového vápníku se vypočte následujícím

způsobem:

Koncentrace albuminem

korigovaného sérového

vápníku (mmol/l) = vápníkvséru(mmol/l)-[0,02xalbumin(g/l)]

+ 0,8

Nebo

Koncentrace albuminem

korigovaného sérového

vápníku (mg/dl) = vápníkvséru(mg/dl)+0,8x[4-albumin

(g/dl)]

Hodnoty albuminem korigovaného sérového vápníku v mmol/l lze převést na mg/dl vynásobením 4.

Ve většině případů může být zvýšená hladina sérového vápníku snížena na normální hladinu během

7dnů.Střednídobadodobyrelapsu(znovuzvýšeníalbuminemkorigovanéhosérovéhovápníkunad3

mmol/l)byla18-19dnůpřidávkách2mga4mg.Střednídobadorelapsupřidávce6mgbyla26

dnů.

Omezený počet pacientů (50 pacientů) dostal druhou infuzi z důvodů hyperkalcemie. Léčbu je třeba

opakovat v případě vracející se hyperkalcemie nebo při nedostatečné účinnosti

Pacienti s poruchou jaterních funkcí

Úprava dávkování není nutná (viz bod 5.2).

Pacienti s poruchou renálních funkcí

Upacientů s mírnou poruchou funkce ledvin (CLcr≥50 a <80 ml/min)neníúprava dávkování nutná.U

pacientůskarcinomemprsua kostnímimetastázamisestřednětěžkouporuchoufunkceledvin(CLcr≥

30a < 50 ml/min)nebotěžkouporuchoufunkceledvin(CLcr<30ml/min),kteříjsouléčeniz důvodu

prevence kostních příhod, by se měla dodržovat následující dávkovací doporučení (viz bod5.2):

Clearance kreatininu (ml/min) Dávka / Doba infuze 1 Objem infuze 2

≥50 CLcr <80 6 mg / 15 minut 100 ml

≥30 CLcr <50 4 mg / 1 hodina 500ml

<30 2 mg / 1 hodina 500 ml

1 Při podávání každé 3 až 4 týdny

2 0,9% roztok chloridu sodného nebo 5% roztok glukózy

U pacientů s nádorovým onemocněním a CLCr < 50 ml/min nebyla doba infuze trvající 15 minut

dosud studována.

Starší pacienti

Úprava dávkování není nutná.

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících mladších než 18 let nebyla bezpečnost a účinnost přípravkuIbandronic Acid

Synthon

stanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.

Způsob podání

K intravenóznímu podání.

Pouze k jednorázovému použití.Mábýt použit pouze čirý roztok bez jakýchkoli částic.

IbandronicAcidSynthonveforměkoncentrátuproinfuzníroztokseaplikujejakointravenózníinfuze.

Ktomutoúčelusepřidáváobsahinjekčníchlahvičekk500mlizotonickéhoroztokuchloridusodného

(nebo 500 ml 5% roztoku glukózy) a infuze se aplikuje po dobu minimálně dvou hodin.

Při neúmyslné intraarteriální aplikaci přípravků, které nejsou pro tento účel výslovně určeny, stejně

jako při náhodném paravenózním podání, může dojít k poškození tkáně, a proto je nutno ve zvýšené

míře dbát na to, aby byl přípravekIbandronic acid 6 mg/6mlkoncentrát pro infuzní roztok podáván

intravenózně.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivitana léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

U pacientů se známou hypersenzitivitou na jiné bisfosfonáty je třeba postupovat se zvýšenou

Opatrností

Hypokalcemie

4.4 Zvláštní upozornění aopatření pro použití

Pacienti s poruchami kostního a minerálového metabolismu

PředzahájenímléčbypřípravkemIbandornicacidSynthonumetastatickéhopostiženíkostíjevhodné

účinně léčithypokalcemii a další poruchy kostního a minerálového metabolismu.

U všech pacientů je důležitý dostatečný přísun vápníku a vitamínu D. V případě jejich nedostatečného

přísunu ve stravěmajípacienti dostávat doplňky vápníku a/nebo vitaminu D.

Osteonekróza čelisti (ONJ)

Upacientůsonkologickýmonemocněním,vjejichžléčebnémrežimubylyzahrnutyzejména

intravenózněpodávanébisfosfonáty,bylhlášenvýskytosteonekrózyčelisti,zpravidlaspojovanýs

extrakcízubua/nebolokálníinfekcí(včetněosteomyelitidy).Mnozíztěchtopacientůbylitakéléčeni

chemoterapiíakortikosteroidy.Osteonekrózačelistibylatakéhlášenaupacientůsosteoporózou,

kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Předvlastnímzahájenímléčbybisfosfonátymábýt u pacientů se souběžnými rizikovými faktory(např.

onkologickéonemocnění,chemoterapie,radioterapie,podáváníkortikosteroidů,špatnáústníhygiena)

zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivníchvýkonů.

Pokudjetoutěchtopacientůmožné,nemělybybýtvprůběhuléčbyprováděnyjakékolivinvazivní

stomatologickézákroky.Upacientů,ukterýchdojdevprůběhuléčbybisfosfonátykrozvoji

osteonekrózyčelisti,bystomatologickáoperacemohlavéstkezhoršenístavu. Nejsou kdispozicižádné

údaje,kterébynasvědčovalytomu,žepřerušeníléčbybisfosfonáty snižuje riziko výskytuosteonekrózy

čelisti.Klinicképosouzenístavukaždéhopacientaošetřujícímlékařemnazákladěindividuálního

hodnocení poměru přínosu léčby vůči rizikumábýt vodítkem ke stanoveníléčebného plánu.

Atypické zlomeniny femuru

Vsouvislostisléčboubisfosfonátybylyhlášenyatypickésubtrochanterickéadiafyzárnízlomeniny

femuru,zejménaupacientůdlouhodoběléčenýchproosteoporózu.Tytopříčnénebokrátkéšikmé

zlomeninysemohouobjevitkdekolivcelédélcefemuru od oblasti těsně pod malým trochanterem aždo

části těsně nad suprakondylickýmrozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatunebo

bezsouvislostistraumatemauněkterýchpacientůsemohouprojevovatbolestívestehněnebotřísle,

častosdruženénazobrazovacíchvyšetřeníchsobrazemtypickýmprostresovézlomeniny(neobvyklé

nízkotraumatickézlomeniny,vangličtiněznáméjako„insufficiencyfractures“),týdnyažměsícepřed

manifestacíkompletnízlomeninyfemuru.Zlomeninyjsoučastooboustranné,protojenutnéupacientů

léčenýchbisfosfonáty,kteříutrpělizlomeninudiafýzyfemuru,vyšetřitikontralaterálnífemur.Rovněž

bylozaznamenánošpatnéhojenítěchtozlomenin.Upacientů,ukterýchjepodezřenínaatypickou

zlomeninufemuru,jetřebapřihodnoceníjejichstavuzvážitipřerušeníléčbybisfosfonáty,atona

základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivého pacienta.

Pacientyjetřebapoučit,abyběhemléčbybisfosfonátyhlásilijakoukolibolestvoblastistehna,kyčle

nebotřísla, a všechny pacienty, u kterých se tyto příznaky objeví,je třeba vyšetřit s ohledem na možnou

inkompletní zlomeninu femuru.

Pacienti s poruchou renálních funkcí

Klinickéstudieneprokázaly,žebypřidlouhodobéléčběpřípravkemIbandronicAcidSynthon

docházelokezhoršenírenálníchfunkcí.Nicméněsedoporučujena základě zhodnocení klinickéhostavu

každéhopacientasledovatpřiléčběpřípravkemIbandronicAcidSynthonrenálnífunkce,hladinu

vápníku, fosfátu a hořčíku v séru.

Pacienti s poruchou jaterních funkcí

Zdůvodunedostačujícíchklinickýchúdajůnenímožnédoporučitdávkováníupacientůstěžkoujaterní

dysfunkcí.

Pacienti se srdeční poruchou

U pacientů ohrožených rozvojem srdečního selhání je třeba zabránit převodnění.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravkyajiné formy interakcí

Studie interakcíbyly provedeny pouze u dospělých.

Při souběžném podání s melfalanem/prednisolonem u pacientů s mnohočetným myelomem nebyly

pozorovány žádné interakce.

Další studie lékových interakcí u žen pomenopauzeprokázaly, že při souběžném podání tamoxifenu

nebo hormonální substituční léčby (estrogenu) nevznikají žádné interakce.

Vevztahukprůnikudotkánísenepředpokládajížádnéklinickyvýznamnélékovéinterakce.Kyselina

ibandronovásevylučujepouzerenálnísekrecíaneprocházížádnoumetabolickoupřeměnou.Sekreční

cestasenepřekrývásežádnýmzeznámýchkyselýchnebozásaditýchtransportníchsystémů,kterése

podílejínavylučováníjinýchaktivníchlátek.Kyselinaibandronovádáleneinhibujehlavnílidské

hepatickéizoenzymyP450aneindukujesystémhepatickéhocytochromuP450upotkanů.Vazbana

plazmatickébílkovinyjepopodáníterapeutickýchdáveknízkáaprotosenepředpokládá,žeby

ibandronová kyselina vytěsňovala jiné aktivní látky.

Zvýšenáopatrnost se doporučuje při podávání bisfosfonátů souběžně s aminoglykosidy, neboť obě látky

snižujíkoncentracivápníkuvsérunadelšídobu.Jetřebatakévěnovatpozornostmožnémurozvoji

souběžnéhypomagnesemie.

V klinických studiích byla kyselina ibandronová podávána souběžně s běžně užívanými antineoplastiky,

diuretiky, antibiotiky a analgetiky bez klinických projevů interakce.

Vklinických studiích byla kyselina zoledronová podávána souběžně sběžněpoužívanými

4.6 Fertilita, těhotenství akojení

Těhotenství

Opodáváníkyselinyibandronovétěhotnýmženámnejsoukdispozicipotřebnéúdaje.Studieupotkanů

prokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Možnérizikoulidíneníznámo.Protonemábýt

Ibandronic AcidSynthon těhotným ženám podáván.

Kojení

Neníznámo,zdasekyselinaibandronovávylučujedolidskéhomléka.Studieukojícíchpotkanů

prokázalypointravenóznímpodáníkyselinyibandronovépřítomnostjejínízkékoncentracevmléce.

Kojícím ženámnemá býtIbandronic Acid Synthonpodáván.

Fertilita

Údaje týkající se účinků kyseliny ibandronovéu člověka nejsou k dispozici. V reprodukčních studiíchs

perorálním podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu. Ve studiích sintravenózním

podáním u potkanů kyselina ibandronová snižovala fertilitu při vysokých denních dávkách (viz bod

5.3).

4.7 Účinky naschopnost řídit aobsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly

prováděny.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle četnosti výskytu, nejčastější jakoprvní, podle následujících

konvencí: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné

(≥1/10000 až <1/1000), a velmi vzácné (<1/10000).

Léčba hyperkalcemie vyvolané nádorem.

Bezpečnostníprofil kyseliny ibandronovéje definován na základě kontrolovaných klinických studií, při

schválenéindikacia pointravenóznímpodáváníkyselinyibandronovévdoporučenýchdávkách. Léčba

bylanejčastějispojenasezvýšenímtělesnéteploty. Příležitostně byly hlášeny příznaky podobnéchřipce

zahrnujícíhorečku,třesavku,bolestikostía/nebosvalů.Vevětšiněpřípadůnebylozapotřebízvláštní

léčby a příznaky za pár hodin/dnů odezněly.

Tabulka1Nežádoucíúčinkypoléčběkyslinouibandronovouvkontrolovanýchklinickýchstudiíchu

nádorem vyvolanéhyperkalcemie

Třídaorgánových

systémů Velmi

časté Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné

Poruchyimunitního

systému Hypersenzitivita

Poruchymetabolismu a

výživy Hypokalcemie**

Respirační,hrudnía

mediastinálníporuchy Bronchospasmus

Poruchykůžea

podkožnítkáně Angioneurotický

edém

Poruchysvalovéa

kosternísoustavy a

pojivovétkáně Bolesti kostí Myalgie

Celkovéporuchy a

reakce v místěaplikace Pyrexie Onemocnění

podobné

chřipce**

zimnice

Pozn.: Data pro obě síly2 mg a 4 mg kyselinyibandronové byla sloučena.

**Viz další informace níže

Hypokalcemie

Sníženévylučováníkalcialedvinamimůžebýtdoprovázenopoklesemhladinyfosfátůvséru,které

nevyžaduje terapeutický zásah. Hladina vápníku v séru může klesnout na hypokalcemické hodnoty.

Onemocnění podobné chřipce

Objevilysepříznakypodobnéchřipcezahrnujícíhorečku,třesavku,bolestikostía/nebosvalů.Ve

většině případů nebylo zapotřebí zvláštní léčby a příznaky za pár hodin/dnů odezněly.

Prevence kostních příhod u pacientů skarcinomemprsu a kostními metastázami

Bezpečnostníprofilintravenózníhopodáníkyselinyibandronovéupacientůskarcinomemprsua

kostnímimetastázamijedefinovánnazákladěkontrolovanýchklinickýchstudiívtétoindikaciapo

intravenózním podáváníkyseliny ibandronovév doporučených dávkách.

V tabulce 2 jsou uvedeny nežádoucí účinky z klíčové studie fáze III (152 pacientů léčenýchkyselinou

ibandronovou6 mg), tj. nežádoucí příhody ve vzdálené, možné nebo pravděpodobnésouvislosti s

hodnoceným léčivem a po uvedení přípravku na trh.

Tabulka2Nežádoucíúčinky,kterésevyskytovalyupacientůskostnímimetastázamivyvolanými

karcinomem prsu, kteříbyli léčeni intravenózněpodávanou kyselinou ibandronovouv dávce 6 mg

Třídaorgánových

systémů Velmi

časté Časté Méně časté Vzácné Velmi

vzácné

Infekce a

infestace Infekce Cystitida,

vaginitida,orální

kandidóza

Novotvary

benigní,malignía

blíže neurčené Benigní kožní

novotvar

Poruchy krve a

lymfatického

systému Anémie, krevní

dyskrazie

Endokrinní

poruchy Poruchy

příštítných

tělísek

Poruchy

metabolismu a

výživy Hypofosfatemie

Psychiatrické

poruchy Poruchy spánku,

úzkost, afektivní

labilita

Poruchy

nervového

systému Bolest hlavy,

závratě,

dysgeuzie

(změnychuti) Cerebrovaskulární

onemocnění, léze

nervového kořene,

amnezie, migréna,

neuralgie,

hypertonie,

hyperestezie,

cirkumorální

parestezie,

Třídaorgánových

systémů Velmi

časté Časté Méně časté Vzácné Velmi

vzácné

parosmie

Poruchy oka Katarakta Zánět oka†**

Poruchy ucha a

labyrintu Hluchota

Srdečníporuchy Raménkový

blok Ischemie

myokardu,

kardiovaskulární

onemocnění,

palpitace

Respirační,

hrudnía

mediastinální

poruchy Faryngitida Plicní edém,

stridor

Gastro

intestinální

poruchy Průjem,

zvracení,

dyspepsie,

gastro-

intestinální

bolesti,zubní

potíže Gastroenteritida,

gastritida,

ulcerace v ústech,

dysfagie,

cheilitida

Poruchy jater a

žlučových cest Žlučové kameny

Poruchy kůže a

podkožnítkáně Kožní

onemocnění,

ekchymóza Vyrážka, alopecie

Poruchy svalovéa

kosternísoustavy

a pojivovétkáně Osteoartritida,

myalgie,

artralgie,

onemocnění

kloubů Atypické

subtrochanterické

a diafyzární

zlomeniny

femuru†

(skupinový

nežádoucí účinek

bisfosfonátů) Osteo-

nekróza

čelisti†**

Poruchy ledvin a

močových cest Močová retence,

ledvinná cysta

Poruchy

reprodukčního

systémua prsu Bolesti v pánvi

Celkovéporuchy

a reakce v místě

aplikace Onemocnění

podobné

chřipce,

periferní edém,

astenie, žízeň Hypotermie

Vyšetření Zvýšení gama-

GT, zvýšení

kreatininu Zvýšení alkalické

fosfatázy vkrvi,

snížení tělesné

hmotnosti

Poranění, otravy

a procedurální

komplikace Poranění, bolest

v místě vpichu

**Viz další informace níže

†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Osteonekróza čelisti

Osteonekróza čelisti byla hlášena u pacientů léčenýchbisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala

kpacientůmsonkologickýmonemocněním,alepodobnépřípadybylytakéhlášenyupacientůléčených

zdůvoduosteoporózy.Osteonekrózačelistijezpravidlaspojovanasextrakcízubua/nebolokální

infekcí(včetněosteomyelitidy).Diagnózaonkologickéhoonemocnění,chemoterapie,radioterapie,léčba

kortikosteroidy a špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz bod 4.4).

Zánět oka

Připodáváníkyselinyibandronovébylyhlášenyočnízánětlivéreakce,jakojsouuveitida,episkleritida,

skleritida.Vněkterýchpřípadechtytonežádoucíreakceneustoupily,dokudpodáváníkyseliny

ibandronové nebylo ukončeno.

4.9 Předávkování

Zkušenosti s akutní otravou kyselinouibandronovoudosudnejsou. Vzhledemktomu, že v preklinických

studiíchsvysokýmidávkamipřípravkubylytoxicitounejvícepostiženyjátraaledviny,jenutnéjejich

činnostběhemléčbymonitorovat.Klinickyzávažnouhypokalcemiilzeupravitintravenóznímpodáním

kalcium-glukonátu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Léčivaovlivňujícístavbuamineralizacikostí,bisfosfonáty,ATCkód:

M05BA06

Kyselinaibandronovápatřídoskupinybisfosfonátovýchsloučenin,kterémajíspecifickýúčinekna

kosti.Jejíselektivnípůsobenínakostnítkáňjezaloženonavysokéafinitěbisfosfonátůkekostním

minerálům. Bisfosfonáty inhibují aktivitu osteoklastů, ale přesný mechanizmus není dosud znám.

Invivokyselinaibandronovázabraňujepokusnězpůsobenédestrukcikostí,kterábylanavozena

přerušenímfunkcígonád,retinoidy,nádoryneboextraktyznádorů.Potlačeníendogenníresorpcekostí

bylodokumentovánostudiemikinetiky

Caauvolněnímradioaktivníhotetracyklinupředtím

zavedenéhodo kostry.

Vdávkách,kterébylyzřetelněvyššínežjefarmakologickyúčinnádávka,nemělakyselinaibandronová

žádný účinek na mineralizaci kostí.

Proresorpcikostipřimalignitějetypickánadměrnáresorpce,kteránenívyrovnánaodpovídající

novotvorboukosti.Kyselinaibandronováselektivněinhibujeaktivituosteoklastů,cožvedeke

zpomalení kostní resorpce a tím k sníženému výskytu kostních komplikací u maligních onemocnění.

Klinické studie léčby nádorem vyvolané hyperkalcemie

Klinickéstudiehyperkalcemieumalignitukázaly,žeinhibičníefektkyselinyibandronovénatumory

indukovanouosteolýzu,azvláštěnanádoremvyvolanouhyperkalcemii,jecharakterizovánpoklesem

hladiny sérového vápníku a poklesem vylučování vápníku močí.

Vdávkovánídoporučovanémproléčbubylyzjištěnynásledujícíčetnostiodezvysodpovídajícím

intervalemspolehlivostinazákladěvýsledkůklinickýchstudiíupacientůsevstupníkoncentrací

albuminem korigovaného sérového vápníku≥ 3,0 mmol/l po náležité rehydrataci.

Utěchtopacientůdostávajícíchvýšeuvedenédávkybylprůměrnýčasprodosaženínormokalcemie4-

7dnů.Průměrnádobarecidivy(návratalbuminemkorigovanéhosérovéhovápníkunad3,0mmol/l)

byla 18 až 26 dnů.

Klinické studie prevence kostních příhod u pacientů skarcinomemprsu a kostními metastázami.

Klinickéstudie u pacientů s karcinomem prsu a kostními metastázami ukázaly, že zde existuje nadávce

závislýinhibičníúčineknaosteolýzukosti,kterýlzehodnotitmarkerykostníresorpceanadávce

závislý účinek na kostní příhody

Prevencekostníchkomplikacíupacientůskarcinomemprsua kostnímimetastázamipřiintravenózním

podání6mgkyselinyibandronovébylahodnocenavjednérandomizovanéplacebemkontrolované

klinickéstudiifázeIII,kterátrvala96týdnů.Pacientkyskarcinomemprsu aradiologickypotvrzenými

kostnímimetastázamibylyrandomizoványdoskupinléčenýchplacebem(158pacientek)nebo6mg

kyseliny ibandronové(154 pacientek). Výsledky těchto studií jsou shrnutyníže.

Primární výsledný ukazatel účinnosti

Primárním výslednýmukazatelem účinnosti v klinické studii byla doba do objevení se kostníkomplikace

(SMPR).Jednaloseosloučenývýslednýukazatel,dokteréhopatřilynásledujícíkostníkomplikace

(SREs).

-ozařování kosti z indikace léčby zlomeniny nebo hrozící zlomeniny

-chirurgická léčba zlomenin

-zlomeniny obratlů

-nevertebrální zlomeniny

Analýza SMPR byla korigovaná na čas a zohledňovala skutečnost, že jedna nebo více příhod, které se

staly v odstupu 12 týdnů, mohou navzájem souviset. Vícečetné příhody jsou tedy pro účely analýzy

započítány pouze jednou. Údaje z této studie prokázaly významný přínos léčby intravenózněpodávan

kyselinou ibandronovou6 mg oproti placebu z hlediska snížení počtu SRE při hodnocení parametru

SMPR (p = 0,004). Počet SRE byl také významně nižší při léčběkyselinou ibandronovou6 mg a

oproti placebudošlo k 40% snížení rizika SRE (relativní riziko 0,6, p = 0,003). Výsledky hodnocení

účinnosti jsoushrnuty v tabulce 3.

Tabulka 3 Výsledky hodnoceníúčinnosti (pacienti s karcinomem prsu a s metastázami dokostí)

Všechny kostní komplikace (SREs)

Placebo

n=158 Kyselina

ibanndronová6mg

n=154 Hodnota p

SMPR (na jeden paciento-rok) 1,48 1,19 p=0,004

Počet příhod (na jednu pacientku) 3,64 2,65 p=0,025

Relativní riziko SRE - 0,60 p=0,003

Sekundární výsledné ukazatele účinnosti

Přiléčběintravenózněpodávanoukyselinouibandronovouvdávce6mgbylovesrovnánísplacebem

zjištěnostatistickyvýznamnézlepšenískórebolestikostí.Stupeňzmírněníbolestibylpoceloudobu

trvánístudiesetrvalepodúrovní,kterábyla při zahájení studie, a při srovnání s placebem byl provázen

významnýmsníženímspotřebyanalgetik.Zhoršenípřihodnoceníkvalityživotabyloveskupiněléčené

kyselinouibandronovoumenšínežveskupiněléčenéplacebem.Shrnutísekundárníchvýsledných

parametrů je uvedeno v tabulce 4.

Tabulka4Sekundárnívýslednéparametryúčinnosti(pacientiskarcinomemprsuskostními

metastázami)

Placebo

n=158 Kyselina

ibanndronová6mg

n=154 Hodnotap

Bolesti kostí * 0,21 -0,28 p<0,001

Potřeba analgetik * 0,90 0,51 p=0,083

Kvalita života * -45,4 -10,3 p=0,004

* Průměrná změna od vstupního vyšetření do posledního hodnocení

Upacientekléčenýchkyslinouibandronovoubyltakézjištěnvýznamnýpoklesmarkerů kostní resorpce

vmoči (pyridinolin a deoxypyridinolin), který byl ve srovnání s placebem statisticky významný.

Vestudiizahrnující130pacientůsmetastazujícímkarcinomemprsubylasrovnávánabezpečnost

kyselinyibandronovépodávanévinfuzitrvající1hodinuoprotiinfuzitrvající15minut.Zhlediska

indikátorů funkce ledvin nebyl pozorován žádný rozdíl. Celkový profil nežádoucích příhodvyskytujících

sepo 15minutové infuzi kyseliny ibandronové byl ve shodě se známým bezpečnostnímprofilem po delší

doběinfuzeavsouvislostisinfuzítrvající15minutnebylyzaznamenányžádnénovéskutečnosti

týkající se bezpečnosti přípravku.

Upacientůsnádoryasclearancekreatininu<50ml/minnebylainfuzetrvající15minutdosud

studována.

Pediatrická populace

Udětíadospívajícíchmladšíchnež18letnebylabezpečnostaúčinnostkyselinyibandronové

stanovena. Žádné údaje nejsou k dispozici.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Podvouhodinovéinfuzi2,4a6mgkyselinyibandronovéjsoufarmakokineticképarametrypřímo

úměrné výši podané dávky.

Distribuce

Poprvotnímsystémovémrozptýlenísekyselinaibandronovárychleváženakostnítkáňnebose

vylučujedomoči.Ulidíjeúčinnýterminálnídistribučníobjemnejméně90litrůa množstvíléku,které

sedostanedokosti,seodhadujena40-50%množství,kterésedostanedokrevníhooběhu.Vazbana

bílkovinylidsképlazmyjevterapeutickýchkoncentracíchpřibližně87%a tak nejsoulékovéinterakce

v důsledku vytěsňování z této vazby pravděpodobné.

Biotransformace

Žádnédůkazynenasvědčujítomu,žebyuzvířatnebolidípodléhalakyselinaibandronovámetabolické

přeměně.

Vylučování

Rozpětízjištěníchpoločasůješirokéazávisínadávceacitlivostizvolenévyšetřovacímetody,ale

zjevnýterminálnípoločassepohybujevrozpětí10-60hodin.Časnéplazmatickékoncentracevšak

klesajírychleadosahují10%maximálníkoncentraceza3a8hodinpointravenózním,respektive

perorálnímpodání.Přiintravenóznímpodáníkyselinyibandronovéjednouza 4 týdny po dobu 48 týdnů

nebyly zjištěny projevy systémové kumulace.

Celkováclearanceibandronovékyselinyjenízkásprůměrnouhodnotouvrozpětí84-160ml/min.

Renálníclearance(přibližně60ml/minuzdravýchženpomenopause)tvoří50–60%celkové

clearanceasouvisísclearancekreatininu.Rozdílmezizjevnoucelkovouarenálníclearanceodpovídá

stupni vychytání látky v kosti.

Farmakokinetika u zvláštních skupin pacientů

Pohlaví

Biologická dostupnost a farmakokinetika kyseliny ibandronové jsou u mužů i žen podobné.

Rasa

Žádnédůkazynenasvědčujítomu,žebychováníkyselinyibandronovévorganismubyloodlišnéu

různýchetnickýchskupinbělochůaAsiatů.Odpacientůafroamerickéhopůvodujekdispozicipouze

velmi malé množství údajů.

Pacienti s onemocněním ledvin

Upacientůsrůznýmstupněmpoškozenífunkceledvinsouvisíexpozicekyseliněibandronovés

clearancekreatininu(CLcr).Ujedincůstěžkouporuchoufunkceledvin(středníhodnotaCLcr=21,2

ml/min),bylastředníhodnotaAUC

0-24h , korigovanánadávku,o110%vyššívporovnánísezdravými

dobrovolníky.Vklinickéfarmakologickéstudii WP18551 bylo zjištěno, že po jedinéintravenózní dávce

6mg(15minutováinfuze)seprůměrnáAUC

0-24 usubjektůsmírnýmstupněmpoškozeníledvinzvýšila

o14 % (průměrná odhadovaná CLcr = 68,1 ml/min) a u subjektů se střednímstupněm poškození ledvin

o86%(průměrnáodhadovanáCLcr=41,2ml/min)vesrovnánísezdravýmidobrovolníky(průměrná

odhadovanáCLcr=120ml/min).PrůměrnáhodnotaC

max seupacientůsmírnýmstupněmpoškození

ledvinnezvýšilaa u pacientůsestřednímstupněmpoškozeníledvinbylazvýšenao12%.Upacientůs

mírnouporuchoufunkceledvin(CLcr≥50a<80ml/min)neníúpravadávkovánínutná.Upacientůs

karcinomemprsua kostnímimetastázamisestřednětěžkouporuchoufunkceledvin(CLcr≥30a < 50

ml/min)nebotěžkouporuchoufunkceledvin(CLcr<30ml/min),kteříjsouléčenizdůvoduprevence

kostních příhod, je úprava dávkovánídoporučena (viz bod 4.2).

Pacienti s onemocněním jater

Upacientůspoškozenímfunkcejaternejsouprokyselinuibandronovoukdispozicižádné

farmakokinetickéúdaje.Játrasenaclearancekyselinyibandronovézásadnímzpůsobemnepodílejí,

neboťtatokyselinasenemetabolizuje,nýbržsevylučujeledvinamiavychytávásevkosti.Protou

nemocnýchsporušenoufunkcíjaterneníúpravadávkovánínutná.Kromětohojevazbakyseliny

ibandronovévterapeutickýchkoncentracíchnaplazmatickébílkovinypřibližně87%,takže

hypoproteinemievpřípadětěžkéhopoškozenífunkcejaterpravděpodobněnepovedekvýznamnému

zvýšení volné frakce ibandronové kyseliny v plazmě.

Starší pacienti

Vevíceproměnnéanalýzenebylvěkmezinezávislýmifaktory,kteréovlivňovalyhodnocené

farmakokineticképarametry.Vzhledemktomu,žesnarůstajícímvěkemdocházíkezhoršování

renálních funkcí, je tento faktor třeba vzít v úvahu (viz kapitola poškození ledvin).

Pediatrická populace

U pacientů mladších 18 let nejsou pro použití kyseliny ibandronové k dispozici žádné údaje.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Účinkyvneklinickýchstudiíchbylypozoroványpouzepoexpozicíchdostatečněpřevyšujících

maximálníexpoziceučlověka,cožsvědčíomalémvýznamupřipoužití.Podobnějakouostatních

bisfosfonátů byloprokázáno, že primárním orgánem systémové toxicity jsou ledviny.

Mutagenita/Karcinogenita:

Karcinogennípotenciálnebylpozorován.Testygenotoxicitynepřineslyžádnédůkazyogenetickém

účinku kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:

Upotkanůakrálíků,kterýmbylapodávánakyselinaibandronováintravenózně,nebylyzjištěnyžádné

důkazyopříméfetálnítoxicitěneboteratogenníchúčincích.Vreprodukčníchstudiíchsperorálním

podánímupotkanůseúčinkynafertilitusestávalyzezvýšenýchpreimplantačníchztrátpřidávkách1

mg/kg/denavyšších.Vreprodukčníchstudiíchsintravenóznímpodánímupotkanůkyselina

ibandronovásnižovalapočetspermiípřidávkách0,3a1mg/kg/denasnižovalafertilituusamcůpři

dávkách1mg/kg/denausamicpřidávkách1,2mg/kg/den.Nežádoucíúčinkykyselinyibandronové

pozorované ve studiích reprodukční toxicity u potkanů odpovídaly očekávaném spektru pro tuto lékovou

skupinu(bisfosfonáty).Patřímeziněsníženípočtuimplantačníchmíst,narušenípřirozenéporodní

činnosti(dystokie)azvýšenívýskytuviscerálníchvariací(syndromledvinnépánvičkyaureteru)a

abnormality zubů u první filiální generace potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)

Kyselina octová98%(E260)

Trihydrátoctanusodného

Voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch uvedených v bodu

6.6.

6.3 Doba použitelnosti

2roky.

Po naředění: Uchovávejtev chladničce(2 ° C-8 ° C)

Zmikrobiologickéhohlediskamábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávání před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší

než24hodinpřiteplotě2až8°C,pokudředěníneproběhlozakontrolovanýchavalidovaných

aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání přednaředěním.

Podmínky uchovávání naředěného přípravku viz bod6.3.

6.5 Druh obalu avelikost balení

Ibandronic Acid Synthonje dodáván v baleních obsahujících 1, 5 nebo 10čirých, bezbarvých

skleněnýchinjekčních lahviček.Lahvičkyjsou uzavřeny pryžovou zátkou. 6 mllahvičkymajítyrkysový

(zelenomodrý)flip-off uzávěr.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení s ním

Vzávislostinaindikaci,IbandronicAcidSynthon6mg/6ml,koncentrátproinfuzníroztokseředí

následujícím způsobem:

Prevence kostních příhod u pacientů skarcinomemprsu a kostními metastázami

Obsahlahvičkyjetřebadoplnitdo100mlizotonickéhoroztokuchloridusodnéhonebo100ml5%

roztoku glukózy.

Léčba nádorem vyvolané hyperkalcemie

Obsahlahvičkyjetřebadoplnitdo500mlizotonickéhoroztokuchloridusodnéhonebo500ml5%

roztoku glukózy.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen,Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/571/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.10.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.10.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace