IBANDRONIC ACID SYNTHON 3 MG INJEKČNÍ ROZTOK V PŘEDPLNĚNÉ INJEKČNÍ STŘ, INJ SOL 1X3ML/3MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
MONOHYDRÁT NATRIUM-IBANDRONÁTU (NATRII IBANDRONAS MONOHYDRICUS)
Dostupné s:
Synthon BV, Nijmegen
ATC kód:
M05BA06
Dávkování:
1MG/ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Injekce
Jednotky v balení:
1X3ML, Předplněná injekční stříkačka
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 572/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1akrozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls183112/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Ibandronic Acid Synthon3mginjekčníroztok v předplněnéinjekčnístříkačce

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informacidříve, než začnete tento přípravekpoužívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte sesvého lékaře, zdravotní sestrynebo lékárníka.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři, zdravotní sestřenebo lékárníkovi.

Vpříbalové informaci naleznete:

Co jeIbandronicAcid Synthon3 mgakčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravekIbandronic AcidSynthon3 mg

Jak se přípravekIbandronic Acid Synthon3 mgpoužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekIbandronic Acid Synthon3mguchovávat

Obsah balení a dalšíinformace

1. Co je Ibandronic Acid Synthon3 mga kčemu se používá

PřípravekIbandronicacidSynthon3mgpatřídoskupinyléčivýchpřípravkůzvanýchbisfosfonáty.

LéčivoulátkoupřípravkuIbandronicacidSynthon3mgjekyselinaibandronová.PřípravekIbandronic

acidSynthon3mg neobsahuje hormony.

PřípravekIbandronicacidSynthon3mgmůžezvrátitkostníztrátyzastavenímdalšíchztrátkostia

zvýšenímkostnímasyuvětšinyžen,kteréjejpoužívají,atoipřesto,žeženynemusívidětnebo

pociťovatrozdíl.PřípravekIbandronicacidTeva3mgmůžepomocisnížitrizikozlomeninkostí

(fraktur). Toto snížení zlomenin bylo prokázáno u páteře (obratlů), ale ne ukrčku stehenníkosti.

IbandronicacidSynthon3mginjekčníroztokvpředplněnéinjekčnístříkačcejeroztokpronitrožilní

podáníprováděnézdravotnickýmpersonálem.NeaplikujtesiinjekcipřípravkuIbandronicacid

Synthon3mg sami.

PřípravekIbandronicacidSynthon3mgVámbylpředepsánkléčběpostmenopauzální

osteoporózy, neboťje u Vás zvýšenériziko výskytu zlomenin.

Osteoporózaznamenářídnutíaslábnutíkostí,běžněsevyskytujeuženpomenopauze.Vobdobí

menopauzypřestávají vaječníkytvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovatkostru

v dobrém stavu.

Čímdříveženadosáhnemenopauzy,tímvyššíjeunírizikozlomeninzdůvoduosteoporózy.Další

faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, zahrnují:

-nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě

-kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu

-nedostatekchůzenebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet

-výskyt osteoporózy v rodině

Mnohoosobsosteoporózounetrpížádnýmipříznaky.Pokudnemátežádnépříznaky,nemusíteosvém

onemocněnívůbecvědět.PřiosteoporózejevšakuVásvyššípravděpodobnostvznikuzlomeninypři

pádučivdůsledkujinéhoúrazu.Zlomeninaprodělanápo50.rocevěkumůžebýtznámkou

osteoporózy. Osteoporóza může rovněž způsobovat bolest zad, snížení tělesné výšky a ohnutá záda.

PřípravekIbandronicacidSynthon3mgzabraňujeúbytkukostníhmotypřiosteoporózeaztracenou

kostníhmotupomáháobnovovat.PřípravekIbandronicacidTeva3mgtedysnižujerizikovzniku

zlomenin.

ZdravýživotnístylVámrovněžpomůže,aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamenáto

příjemvyváženépotravybohaténavápníkavitamínD;pravidelnouchůzinebocvičenízatěžující

kostru; nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežvámbudepodánpřípravekIbandronicAcid

Synthon3 mg

Nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Synthon3 mg

pokudmáte,nebojstemělasníženouhladinuvápníkuvkrvi.Prosímkonzultujtetuto

skutečnost s Vaším lékařem

jestližejstealergická/přecitlivělánakyselinuibandronovounebonakteroukolidalšísložku

tohotopřípravku.

Upozorněnía opatření

Před použitím přípravku Ibandronic acid Synthon 3mg se poraďte se svým lékařem.

NěkteréosobymusíbýtpřipoužívánípřípravkuIbandronicacidSynthon3mgobzvlášťopatrné.

Poraďte se se svým lékařem:

-pokudmátenebojsteněkdyměl(a)potížesledvinami,selháníledvin,pokudjsteněkdy

podstoupil(a) dialýzunebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat Vaše ledviny

jestliže Vám byla prokázánaporucha metabolismu minerálů(jako je nedostatek vitamínu D)

PokuddostávátepřípravekIbandronicacidSynthon3mg,mělabystepoužívatpotravinové

doplňky obsahující vápník a vitamín D. Pokud je nemůžete používat, informujte svého lékaře.

Podstupujete-listomatologickouléčbunebojeuVásplánovánstomatologickýzákrok,oznamte

svému stomatologovi, že jste léčen(a) přípravkem Ibandronic acidSynthon3 mg.

Další léčivé přípravky aIbandronic Acid Synthon3 mg

Prosím, informujtesvéholékaře,zdravotnísestrunebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebo

jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenstvía kojení

Jestližejstetěhotnánebopokudexistujemožnost,žebystemohlabýttěhotná,nepoužívejtepřípravek

IbandronicacidSynthon3mg.Pokudkojíte,budetemusetskojenímpřestat,abystemohladostávat

přípravek Ibandronic acid Synthon 3mg.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Můžeteříditdopravníprostředkyaobsluhovatstroje.Jevelmimálopravděpodobné,žebypřípravek

Ibandronic acid Synthon 3 mg ovlivnil Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležitéinformace o některých složkách přípravku Ibandronic acidSynthon3 mg

Tentoléčivýpřípravekobsahujeméněnež1mmolsodíku(23mg)vjednédávce(3ml),tzn.,žejev

podstatě “bez sodíku”.

3. Jak se přípravek Ibandronic Acid Synthon3 mgpoužívá

DoporučenédávkovánípřípravkuIbandronicacidSynthon3mgveforměnitrožilníchinjekcíje3 mg(1

předplněná injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekcepodáválékařnebovyškolenýzdravotnickýpersonáldožíly.InjekcepřípravkuIbandronic

acidSynthon3mgsi neaplikujte sama.

Injekční roztok musí být podán výhradně do žíly, nikoli do jinéčásti těla.

Dalšípoužívánípřípravku Ibandronic acidSynthon3 mg

Prodosaženímaximálníhoúčinkuléčbyjedůležitépokračovatvpodáváníinjekcíkaždétřiměsícetak

dlouho,jakVámjeVášlékařbudepředepisovat.PřípravekIbandronicacidSynthon3mgmůželéčit

osteoporózupouzepodobu,pokteroubudetepodstupovatléčbu,přestoženemusítezaznamenatči

pociťovatrozdíl.RovněžjetřebaužívatpotravinovédoplňkyobsahujícívápníkavitamínD,takjak

Vám doporučí lékař.

Jestliže jste použila více přípravku Ibandronic acidSynthon3mg, nežjste měla

Můžesestát,žebudetemítnízkouhladinuvápníku,fosforunebohořčíkuvkrvi.Vášlékařpodnikne

odpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže jste vynechala dávku přípravku Ibandronic acidSynthon3mg

Sjednejtesiconejdřívenovounávštěvulékaře,kterýVámdádalšíinjekci.Potébudeteopětdostávat

injekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste obdržela.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnylékymůžemítitento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokudzaznamenátejakýkoliznásledujícíchzávažnýchnežádoucíchúčinků,sděltetoihned

zdravotnísestře nebo lékaři–je možné,že budete potřebovat akutnílékařskéošetření:

vyrážka,svědění,otokobličeje,rtů,jazykaa hrdla, s obtížným dýcháním. Můžete mítalergickou

reakci na tento lék.

prudká bolest na hrudi, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebozvracení

příznakypodobnéchřipce(pokudVáskterýkoliztěchtoúčinkůzačneobtěžovatnebotrvávíce

než několik dní)

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti

bolest a zánět oka (pokud je dlouhotrvající)

Dalšímožnénežádoucíúčinky

Časté(postihujíméně než 1 osobu z 10)

bolest hlavy

pálenížáhy,bolestžaludku(zánětžaludečníslizniceneboakutnízánětžaludečníastřevní

sliiznice), porucha trávení, nevolnost, průjem nebozácpa

vyrážka

bolest nebo ztuhlost svalů, kloubů nebo zad

příznakypodobnéchřipce(včetněhorečky,třesua chvění,člověksecelkověnecítídobře,únavy,

bolesti kostí a bolesti svalů a kloubů)

únava

Méněčasté(postihují méně než 1 osobu ze 100)

bolest kostí

pocit slabosti

závratě

plynatost

zánět žil a bolest nebo poranění v místě vpichu

Vzácné(postihují méně než 1 osobu z 1000)

reakce přecitlivělosti; otoky obličeje, rtů a úst (viz alergie)

svědění

bolest nebo zánět očí

vzácněsemohouobjevitneobvyklézlomeninystehenníkosti,zvláštěupacientůdlouhodobě

léčenýchpro osteoporózu (řídnutí kostí). Pokud se u Vás objeví bolest, slabost nebonepříjemné

pocityvoblastistehna,kyčlenebotřísla,kontaktujtesvéholékaře,protožetomohoubýt časné

příznaky možné zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné(postihují méně než 1 osobu z 10 000)

postižení čelisti nazývané „osteonekróza čelisti“.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5. JakpřípravekIbandronic Acid Synthon3 mguchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičkuanaštítkuza

písmeny EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni tohoto měsíce

Zdravotník, který aplikuje injekci, musí zlikvidovat nevyužitý zbývající roztok a odložit injekční

stříkačku a injekční jehlu do příslušné nádobyna odpad.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibandronic Acid Synthon3 mgobsahuje

Léčivoulátkoujeacidumibandronicum.Jednapředplněnáinjekčnístříkačkaobsahujeacidum

ibandronicum 3 mg ve 3 ml roztoku (natrii ibandronas monohydricus 3,375 mg).

Pomocnýmilátkamijsouchloridsodný,hydroxidsodný(E524)(proúpravupH),kyselinaoctová98%

(E260), trihydrát octanu sodného a voda na injekci

Jak přípravek Ibandronic Acid Synthon3 mgvypadáa co obsahuje toto balení

Injekčníroztok 3 mgpřípravku Ibandronic acid Synthon 3 mg je čirý bezbarvý roztok, který je dodáván

vpředplněnýchinjekčníchstříkačkáchzbezbarvéhosklatypuI.Jednapředplněnáinjekčnístříkačka

obsahuje 3 ml roztoku.

PřípravekIbandronicacidSynthon3mgjedodávánvbalenípo1předplněnéinjekčnístříkačces1

injekčníjehlou,po4předplněnýchinjekčníchstříkačkáchse4injekčnímijehlaminebopo5.

předplněnýchinjekčních stříkačkách s 5 injekčními jehlami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitelrozhodnutí o registracia výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen,Nizozemsko

Výrobce

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen,Nizozemsko

Synthon Hispania SL, Castelló 1, Polígono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat,Španělsko

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:15.11.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky.

INFORMACE PRO ZDRAVOTNÍKY

Dalšíinformace jsou uvedeny v Souhrnuúdajůo přípravku.

AplikacepřípravkuIbandronicacidSynthon3mginjekčníroztokvpředplněnéinjekční

stříkačce:

IbandronicacidSynthon3mginjekčníroztokvpředplněnéinjekčnístříkačcemusíbýtaplikován

intravenózně během 15-30 vteřin.

Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. Vpřípaděneúmyslné

aplikaceroztokudotkáněvokolížílymůžeupacientadojítklokálnímupodráždění,bolestivostia

zánětu místa vpichu.

PřípravekIbandronicacidSynthon3mginjekčníroztokvpředplněnéinjekčnístříkačce nesmí být

mísensjinýmiroztokysobsahemvápníku(např.sRinger-laktátovýmroztokem,vápenatésoli

heparinu)anisjinýmiintravenózněpodávanýmiléčivýmipřípravky.Vpřípadě,žejepřípravek

IbandronicacidSynthon3mgpodánzavyužitíjižzavedenéi.v.infuznísestavy,můžebýtkinfuzi

použit pouze fyziologickýroztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5 %).

Vynechánídávky:

Přivynechánídávkymábýtinjekceaplikovánacomožnánejdříve.Dalšíinjekcemajíbýtpodávány

každé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování:

KdispozicinejsoužádnéspecifickéúdajeoléčběpředávkovánípřípravkemIbandronicacidSynthon3

Podledostupnýchúdajůmůžeintravenóznípředávkovánítoutotřídousloučeninvéstkhypokalcemii,

hypofosfatemiiahypomagnesemii,kteréjsoupříčinouparestezie.Vzávažnýchpřípadechjemožné

podatintravenózníinfuziodpovídajícíchdávekkalcium-glukonátu,hydrogenfosforečnanudraselného,

fosforečnanu sodného a magnesium-sulfátu.

Obecnéúdaje:

IbandronicacidSynthon3mginjekčníroztokvpředplněnéinjekčnístříkačce,stejnějakodalší

bisfosfonátypodávanéintravenózně,můževyvolatpřechodnésníženíhladinvápníku v krevním séru.Je

třeba provést vyšetření na hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, které

majíbýtléčenypředzahájeníminjekčníhopodávánípřípravkuIbandronicacidSynthon3mg.Uvšech

pacientůjedůležitýpříjemvápníkuavitamínuDvpřiměřenémmnožství.Všichnipacientimusí

dostávat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pacientisoučasnětrpícíonemocněnímledvinneboužívajícíléčivépřípravky,kterépotenciálněmohou

mítnežádoucíúčinkynaledviny,majíbýtběhemléčbypravidelněkontrolovánivsouladuspostupy

správné lékařské praxe.

Všechennevyužitýinjekčníroztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány vsouladus

platnými místními nařízeními.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí o registraci sp. zn.sukls173367/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ibandronic Acid Synthon3mginjekční roztok v předplněné injekční stříkačce

2. KVALITATIVNÍ AKVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednapředplněnáinjekčnístříkačkaobsahujeacidumibandronicum3mg(jakonatriiibandronas

monohydricus 3,375 mg) ve 3 ml roztoku.

1 ml injekčního roztoku obsahuje acidum ibandronicum 1 mg

Pomocné látkyse známým účinkem:sodík (méně než 1 mmol na dávku).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok v předplněnéinjekčnístříkačce.

Čirý, bezbarvý roztok.

pH roztoku je 4,9–5,5

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčbaosteoporózyupostmenopauzálníchžensezvýšenýmrizikemzlomenin(vizbod5.1).Bylo

prokázáno snížení rizika zlomenin obratlů, účinnost na zlomeniny krčku proximálního femuru

nebyla stanovena.

4.2 Dávkování azpůsob podání

Dávkování

Doporučenádávkakyselinyibandronovéje3mgpodávanáformouintravenózníinjekceběhem15–30

vteřin, jedenkrát za tři měsíce.

Optimálnídélkaléčbybisfosfonáty u osteoporózy nebyla zatím stanovena. Nutnost pokračování vléčbě

jetřebapravidelněopakovaněhodnotitsohledemnaprospěchamožnárizikakyselinyibandronovéu

jednotlivých pacientek a to zvláště po 5 a více letech léčby.

Pacientky musí dostávat doplňky vápníku a vitamínu D (viz body 4.4 a 4.5).

Pokuddojdekvynechánídávky, má být injekce aplikována co možná nejdříve. Poté je třeba naplánovat

další aplikaci injekcí v intervalu 3 měsíců od data poslední injekce.

Zvláštní skupiny pacientek

Pacientky se zhoršenou funkcí ledvin

Upacienteksmírnouažstřednětěžkouporuchou funkce ledvin, kdy hodnota kreatininu v séru je rovna

nebo menší než 200μmol/l (2,3 mg/dl) nebo unichž je clearance kreatininu (zjištěná nebo

předpokládaná) rovna 30 ml/min nebo vyšší, není úprava dávky nutná.

Injekčnípodáváníkyselinyibandronovéupacientekshodnotoukreatininuvsérunad200μmol/l(2,3

mg/dl)nebosclearancekreatininu(zjištěnounebopředpokládanou)pod30ml/minseproomezené

údaje z klinických studií u těchto nedoporučuje (viz body 4.4 a 5.2).

Pacientky se zhoršenou funkcí jater

Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Starší populace

Úprava dávky není nutná (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

U dětí nemá příslušné použití, proto nebyla kyselina ibandronová u pediatrické populace studována.

Způsob podání

K intravenóznímu podání.

Je nutné přísně dodržovat intravenózní způsob podání (viz bod 4.4).

4.3 Kontraindikace

-Hypersenzitivita na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku

-Hypokalcemie (viz bod 4.4).

4.4 Zvláštní upozornění aopatření pro použití

Chybné podání

Musíbýtzabezpečeno,abynedošlokaplikaciinjekcekyselinyibandronovéintraarteriálněnebo

paravenózně, což by mohlo vést k poškození tkáně.

Hypokalcemie

Kyselinaibandronová,stejnějakojinébisfosfonátypodávanéintravenózně,můžezapříčinitpřechodné

sníženíhladinyvápníkuvséru.Předzahájeníminjekčníléčbykyselinouibandronovoumusíbýt

upravenapřítomnáhypokalcemie.Stejněúčinněbymělybýtpředzahájeníminjekčníterapiekyselinou

ibandronovou léčeny i jiné poruchy kostního a minerálního metabolismu.

Všechny pacientky musí dostávat přiměřené množství doplňků obsahujících vápník a vitamín D.

Atypické zlomeniny femuru

Vsouvislostisléčboubisfosfonátybylyhlášenyatypickésubtrochanterickéadiafyzárnízlomeniny

femuru,zejménaupacientekdlouhodoběléčenýchproosteoporózu.Tytopříčnénebokrátkéšikmé

zlomeninysemohouobjevitkdekolivcelédélcefemuru od oblasti těsně pod malým trochanterem až do

části těsně nad suprakondylickým rozšířením. Tyto zlomeniny se objevují po minimálním traumatu nebo

bezsouvislostistraumatemauněkterýchpacienteksemohouprojevovatbolestívestehněnebotřísle,

častosdruženénazobrazovacíchvyšetřeníchsobrazemtypickýmprostresovézlomeniny(neobvyklé

nízkotraumatickézlomeniny,vangličtiněznáméjako„insufficiencyfractures“),týdnyažměsícepřed

manifestacíkompletnízlomeninyfemuru.Zlomeninyjsou často oboustranné, proto je nutné u pacientek

léčenýchbisfosfonáty,kteříutrpělizlomeninudiafýzyfemuru,vyšetřitikontralaterálnífemur.Rovněž

bylozaznamenánošpatnéhojenítěchtozlomenin.Upacientek,ukterýchjepodezřenínaatypickou

zlomeninufemuru,jetřebapřihodnoceníjejichstavuzvážitipřerušeníléčbybisfosfonáty,atona

základě zhodnocení prospěchu a rizika léčby u jednotlivé pacientky.

Pacientkyjetřebapoučit,abyběhemléčbybisfosfonátyhlásilijakoukolibolestvoblastistehna,kyčle

nebotřísla,avšechnypacientky,ukterýchsetytopříznakyobjeví,jetřebavyšetřitsohledemna

možnou inkompletní zlomeninu femuru.

Renální poškození

Pacientkytrpícísoučasnějinýmichorobaminebopacientkyužívajícíléčivépřípravky,kterémohoumít

nežádoucíúčinkynaledviny,majíbýtběhemléčbypravidelněkontrolovánivsouladusezásadami

správné lékařské praxe.

Pronedostatekklinickýchzkušenostíneníkyselinaibandronovávinjekčníformědoporučovánau

pacienteks hodnotami kreatininu v séru vyššími než 200μmol/l (2,3 mg/dl) nebo shodnotamiclearance

kreatininu pod 30 ml/min (viz bod 4.2 a bod 5.2).

Osteonekróza čelisti

Upacienteksonkologickýmonemocněním,vjejichžléčebnémrežimubylyzahrnutyzejména

intravenózněpodávanébisfosfonáty,bylhlášenvýskytosteonekrózyčelisti,zpravidlaspojovanýs

extrakcízubua/nebolokálníinfekcí(včetněosteomyelitidy).Mnohéz těchto pacientekbylytaké léčeny

chemoterapiíakortikosteroidy.Osteonekrózačelistibylatakéhlášenaupacienteksosteoporózou,

kterým byly bisfosfonáty podávány perorálně.

Předzahájenímléčbybisfosfonátymábýtupacienteksesouběžnýmirizikovýmifaktory(např.

onkologickéonemocnění,chemoterapie,radioterapie,podáváníkortikosteroidů,špatnáústníhygiena)

zvážena nutnost zubní prohlídky včetně odpovídajících preventivních zásahů.

Pokudjetoutěchtopacientekmožné,nemajíbýtvprůběhuléčbyprováděnyjakékolivinvazivní

stomatologickézásahy.Stavpacientek,unichždojdevprůběhuléčbybisfosfonátykrozvoji

osteonekrózyčelisti,bysezdůvodustomatologickéoperacemohlzhoršit.Nejsoukdispozicižádné

údaje,kterébynasvědčovalytomu,žepřerušeníléčbybisfosfonáty snižuje riziko výskytuosteonekrózy

čelisti.Klinicképosouzenístavukaždépacientkyošetřujícímlékařemnazákladěindividuálního

hodnocení poměru přínosu léčby vůči riziku, má být vodítkem ke stanoveníléčebného plánu.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravkyajiné formy interakcí

Metabolickéinterakcenejsoupravděpodobné,protožekyselinaibandronováneinhibujehlavnílidské

jaterníizoenzymyP450abyloprokázáno,ženeindukujejaternísystémcytochromuP450upotkanů.

Navícvazbanaplazmaticképroteinyčinípřibližně 85 %-87 % (prokázánoin vitropři terapeutických

koncentracíchkyselinyibandronové)atudížpotenciálprointerakcesdalšímiléčivýmipřípravky

způsobenévytěsněnímz vazby je nízký. Kyselina ibandronová se vylučuje pouze ledvinami a nepodléhá

žádnébiotransformaci.Sekretorickácestapravděpodobněnezahrnujeznáméacidickénebobazické

transportní systémy zapojené do vylučování jiných aktivních látek.

Farmakokinetickéinterakčnístudieupostmenopauzálníchženprokázaly,ženeexistuježádnýpotenciál

interakcí s tamoxifenemnebo hormonální substituční léčbou (estrogen).

Přisoučasnémpodávánímelfalanu/prednisolonuupacienteksmnohočetnýmmyelomemnebyly

pozorovány žádné interakce.

4.6 Fertilita, těhotenství akojení

Těhotenství

Neexistujídostatečnéúdajeopoužíváníkyselinyibandronovéutěhotnýchžen.Studienapotkanech

prokázalyurčitoureprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Potenciálnírizikopročlověkaneníznámo.

Kyselina ibandronová nemá být podávána během těhotenství.

Kojení

Neníznámo,zdasekyselinaibandronovávylučujedolidskéhomléka.Studienapotkanechvlaktaci

prokázalypointravenóznímpodánípřítomnostnízkýchhladinkyselinyibandronovévmléce.Kyselina

ibandronová nemá být podávána během kojení.

Fertilita

Údajetýkajícíseúčinkůkyselinyibandronovéučlověkanejsoukdispozici.Vreprodukčníchstudiích s

perorálnímpodánímupotkanůkyselinaibandronovásnižovalafertilitu.Vestudiíchsintravenózním

podánímupotkanůkyselinaibandronovásnižovalafertilitupřivysokýchdenníchdávkách(vizbod

5.3).

4.7 Účinky naschopnost řídit aobsluhovat stroje

Studie sledující možnost ovlivnění schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly

prováděny.

4.8 Nežádoucí účinky

Bezpečnostperorální léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg při podávání jednou denněbyla posuzována

u1251pacientekléčenýchve4placebemkontrolovanýchklinickýchstudiích,spřevážnouvětšinou

pacientekpocházejícíchzklíčovétříletéstudiezlomenin(MF4411).Celkovýbezpečnostníprofil

kyseliny ibandronové 2,5 mgjednou denně byl ve všech těchto studiích obdobný jako u placeba.

Vklíčové dvouleté studii prováděné u postmenopauzálních žen s osteoporózou (BM16550) byla celková

bezpečnostpři intravenózním podávání kyseliny ibandronové v dávce 3 mg jednou za 3 měsíceobdobná

jakopřiperorálnímpodáváníkyselinyibandronové2,5mgjednoudenně.Celkovýpodílpacientek,u

nichžseprojevilynežádoucíúčinky,byl26%resp.28,6%uinjekcíkyselinyibandronovépodávané

každé3měsícepodobujednohorespektivedvouroků.Většinanežádoucíchúčinkůbylamírnéhoaž

středního stupně intenzity. Nežádoucí účinky ve většině případů neměly zanásledek ukončení léčby.

Nejčastěji zaznamenaným nežádoucím účinkem byly nežádoucí účinky podobné chřipce.

Nežádoucíúčinky,kterévyšetřujícílékařipovažovalizakauzálnívevztahukekyseliněibandronové,

jsou shrnuty níže podle třídy orgánových systémů.

Frekvencevýskytujsoudefinoványjakočasté(≥1/100až<1/10),méněčasté(≥1/1000až<1/100),

vzácné(≥1/10000až<1/1000)avelmivzácné(<1/10000).Vkaždéskupiněčetnostíjsounežádoucí

účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka1:Nežádoucíúčinky,kteréseobjevilyupostmenopauzálníchženléčenýchinjekcemikyseliny

ibandronové3mgjednouza3měsícenebokyselinouibandronovou2,5mgdenněvefáziIIIstudií

BM16550 a MF4411 a po uvedení přípravku na trh.

Třídaorgánových

systémů Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné

Poruchyimunitního

systému Reakce

přecitlivělosti

Poruchynervového

systému Bolest hlavy

Poruchy oka Zánět oka*†

Poruchykůžea

podkožnítkáně

Cévní poruchy Flebitida/

tromboflebitida

Gastrointestinální

poruchy Gastritida,

dyspepsie, průjem,

bolest břicha,

nauzea, zácpa

Poruchy kůže a

podkožní tkáně Vyrážka Angioedém, otok

obličeje/ edém,

kopřivka

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně Artralgie, myalgie,

muskuloskeletální

bolest, bolest zad Bolest kostí Atypické

subtrochanterické

a diafyzální

zlomeniny

femuru†

(skupinový

nežádoucí účinek

bisfosfonátů) Osteonekróza

čelisti*†

Celkovéporuchy a

reakce v místěaplikace Onemocnění

podobné chřipce*,

únava Reakce vmístě

aplikace, astenie

*Viz další informace níže

†Identifikovány po uvedení přípravku na trh

Onemocnění podobné chřipce

Připodáváníkyselinyibandronovéveforměintravenózníchinjekcívdávce3mgjednouza3měsíce

byly hlášeny přechodně trvající příznaky chřipkového typu, typicky ve spojitosti s podáním první dávky.

Příznakyareakcevčetněpříznakůchřipkovéhotypuběhemakutnífázezahrnovalybolestsvalů,bolest

kloubů,horečku,třesavku,únavu,nevolnost,ztrátuchutikjídluabolestkostí.Celkověsejednaloo

krátkodobépříznakymírnéažstředníintenzity,kteréodeznělyběhempokračujícíléčbybezdalších

opatření.

Osteonekróza čelisti

Osteonekrózačelisti byla hlášena u pacientekléčených bisfosfonáty. Většina těchto hlášení se vztahovala

kpacientkámsonkologickýmonemocněním,alepodobnépřípadybylytakéhlášenyupacientek

léčenýchzdůvoduosteoporózy.Osteonekrózačelistijezpravidlaspojovánasextrakcízubua/nebo

lokálníinfekcí(včetněosteomyelitidy).Diagnózaonkologickéhoonemocnění,chemoterapie,

radioterapie,léčbakortikosteroidya špatná ústní hygiena jsou také považovány za rizikové faktory (viz

bod 4.4).

Zánět oka

Připodáváníkyselinyibandronovébylyhlášenyočnízánětlivéreakce,jakojsouuveitida,episkleritida,

skleritida.Vněkterýchpřípadechtytonežádoucíreakceneustoupily,dokudpodáváníkyseliny

ibandronové nebylo ukončeno.

4.9 Předávkování

Neexistují žádné specifické informace o léčbě v případě předávkování kyselinou ibandronovou.

Nazákladěznámýchvlastnostítétoterapeutickéskupinymůžeintravenóznípředávkování

vyvolathypokalcemii,hypofosfatemiiahypomagnesemii.Klinickyvýznamnýpokleshladinvápníku,

fosforuahořčíkuvsérubymělbýtupravenpodánímkalcium-glukonátu,hydrogenfosforečnanu

draselného, fosforečnanu sodného nebo resp. síranu hořečnatého.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutickáskupina:Léčivaovlivňujícístavbuamineralizacikostí,bisfosfonáty,ATCkód:

M05BA06

Mechanismus účinku

Kyselinaibandronovájevysoceúčinnýbisfosfonát,kterýpatřídoskupinyaminobisfosfonátů,působí

selektivněnakostnítkáňaspecifickyinhibujeaktivituosteoklastůbezpříméhoovlivněníkostní

novotvorby.Neinterferujesaktivacíosteoklastů.Podáváníkyselinyibandronovéuženpomenopauze

vedekpostupnémupřibýváníkostníhmotya sníženívýskytuzlomeninvdůsledkupotlačenízvýšeného

kostního obratu ažna premenopauzální úroveň.

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamickýmúčinkemkyselinyibandronovéjeinhibicekostníresorpce.Vpokusech

provedenýchinvivozabraňujepodáváníkyselinyibandronovédestrukcikostíexperimentálněnavozené

připorušefunkcegonád,podáníretinoidů,přítomnostinádorůneboextraktůznádorů.Endogenní

kostníresorpcejeinhibovánarovněžumladých(rychlerostoucích)potkanů,cožvedekezvýšení

normální kostní hmoty ve srovnání s neléčenými zvířaty.

Zvířecímodelypotvrzují,žekyselinaibandronovájevysoceúčinnýinhibitoraktivityosteoklastů.U

rostoucích potkanů nebyly prokázány žádné známky porušené mineralizace, a to dokonce ani vdávkách

5000krát vyšších než je dávka nezbytná pro léčbu osteoporózy.

Jakkaždodenní,takintermitentnídlouhodobépodávání(sprodlouženýmiintervalybezaplikacedávky)

vedlo u potkanů, psů a opic k tvorbě nové kostní hmoty se zachovanou normální kvalitou a udrželo nebo

zvýšilomechanickoupevnostdokoncevdávkách v rozmezí toxicity. V klinickéstudii (MF 4411), která

bylazaměřenanaúčinnostkyselinyibandronovéprotivznikuzlomenin,bylapotvrzenaúčinnost

kyselinyibandronovépřikaždodennímiintermitentnímpodávánísintervalembezaplikacedávkyv

rozmezí 9-10 týdnů.

Přistudiunaživočišnýchmodelechnavodilopodáváníkyselinyibandronovébiochemickézměny

vypovídajícíoinhibicikostníresorpcevzávislostinadávce,včetněsupresemočovýchbiochemických

markerůdegradacekostníhokolagenu(jakojsoudeoxypyridinolinapříčněvázanéN-telopeptidy

kolagenu typu I (NTX)).

Upostmenopauzálníchžendošlopřikaždodennímipřiintermitentnímpodávání(sintervalembez

podávánídávkytrvajícím9-10týdnůvečtvrtletí)kyselinyibandronovéperorálněiintravenózněk

biochemickým změnám značícím inhibici kostní resorpce v závislosti na dávce přípravku.

PointravenózníminjekčnímpodáníkyselinyibandronovédošlokpoklesuhladinyalfařetězceC-

telopeptidukolagenutypuIvséru(CTX)během3-7dnůodzahájeníléčbyakesníženíhladin

osteokalcinu během 3 měsíců.

Po zastavení léčby dochází k opětovnému obnovení patologických hodnot zvýšené kostní přeměny,které

se vyskytovaly před léčbou v souvislosti s postmenopauzální osteoporózou.

Histologickáanalýzabiopsiíkostiupostmenopauzálníchpacientek,jimžbylapodávánakyselina

ibandronováperorálněvdávce2,5mgjednoudenněaintermitentněintravenóznídávkyaždo1mg

vždyjednouza3měsíce,prokázalapodvoua třechletechléčbynormálníkvalitukostía žádné známky

poruchy mineralizace kostí. Po dvou letech léčby kyselinou ibandronovou při injekčním podávání dávky

3mgbylorovněžpozorovánoočekávanésníženíkostníhoobratu("boneturnover"),normálníkvalita

kosti a nepřítomnost poruch mineralizace.

Klinická účinnost

Použitínezávislýchrizikovýchfaktorů,jakonapříkladnízkýBMD,věk,přítomnostjižprodělaných

zlomenin,zlomeninyvrodinnéanamnéze,rychlýúbytekkostníhmotya nízkýbodymass index, má být

zváženo z důvodu identifikace žen, u kterých je zvýšené riziko výskytu osteoporotickýchzlomenin.

Kyselina ibandronová 3mg injekčně jedenkrát za 3 měsíce

Denzita kostní hmoty ("bone mineral density", BMD)

Vedvouleté,randomizované,dvojitězaslepenémulticentrické,non-inferioritníklinickéstudii

(BM16550)prováděnéupostmenopauzálníchžen(1386ženvevěku55-80let)sosteoporózou

(vstupníhodnotaBMDT-skórevbedernípáteřipod-2,5SD)byloprokázáno,žepodáváníkyseliny

ibandronovév dávce 3 mg jedenkrát za 3 měsíce je přinejmenším stejně účinné, jako podávání dávky2,5

mgkyselinyibandronovéjednoudenně.Tatoskutečnostbylapotvrzenajakprimárníanalýzoupo

prvním roce léčby, tak i konfirmační analýzou po dvou letech léčby (tabulka 2).

PrimárníanalýzouúdajůzískanýchvestudiiBM16550poprvnímroceakonfirmačníanalýzoupo2

letechléčbynebylaprokázánanižšíúčinnostdávkovacíhorežimu3mgintravenóznějedenkrátza3

měsícevporovnánísdávkovacímrežimem2,5mgperorálnějedenkrátdenně,zhlediskaprůměrného

zvýšeníBMDvbedernípáteři,vcelkovémproximálnímfemuru("totalhip"),vkrčkufemurua

trochanteru (tabulka 2).

Tabulka2:PrůměrnárelativnízměnaBMDodvýchozíchhodnotvbedernípáteři,celkovém

proximálnímfemuru,vkrčkufemurua trochanterupojednomroceléčby(primární analýza) a podvou

letech léčby (populace per-protokol) zjištěná ve studii BM16550

Bylodoloženo,žeinjekcekyselinyibandronové3mgaplikovanéjedenkrátza3měsícemělylepší

účineknežperorálněpodávanákyselinaibandronovávdávce2,5mgjednoudenně,zhlediskazvýšení

BMDvbedernípáteři v prospektivně plánované analýze po prvním roce bylo p<0,001 a po dvou letech

Údaje ze studie BM16550 po

prvnímroce léčby Údaje ze studie BM16550 po dvou

letech léčby

Průměrná relativní

změna od výchozích

hodnot v % [95% CI] Kyselina

ibandronová 2,5

mg jednou denně

(N=377) injekce jednou

za 3 měsíce

(N=365) Kyselina

ibandronová 2,5

mg jednou denně

(N=334) Injekce jednou

za 3 měsíce

(N=334)

BMDvbedernípáteři

L2-L4 3,8 [3,4, 4,2] 4,8[4,5, 5,2] 4,8 [4,3, 5,4] 6,3 [5,7, 6,8]

BMD v celkovém

proximálním femuru 1,8 [1,5, 2,1] 2,4 [2,0, 2,7] 2,2 [1,8, 2,6] 3,1 [2,6, 3,6]

BMD v krčku femuru 1,6 [1,2, 2,0] 2,3 [1,9, 2,7] 2,2 [1,8, 2,7] 2,8 [2,3, 3,3]

BMD v trochanteru 3,0 [2,6, 3,4] 3,8 [3,2, 4,4] 3,5 [3,0, 4,0] 4,9 [4,1, 5,7]

VpřípaděBMDvbedernípáteřidošlopojednomroceléčbyu92,1%pacientek,kteréobdržely3mg

injekcejedenkrátza3měsíce,kezvýšeníBMDnebotatohodnotazůstalabezezměn(jednalosetedyo

pacientkyodpovídajícínaléčbu),vporovnánís84,9%pacientek,kterýmbylaperorálněpodávána

dávka2,5mgjedenkrátdenně(p=0,002).Podvouletechléčbybylau92,8%pacientek,jimžbyly

aplikovány3mginjekcejedenkrátza3 měsícea u 84,7 % pacientek léčených dávkou2,5 mgperorálně

jednou denně, hodnota BMD v bederní páteři vyšší nebo se nezměnila (p=0,001).

ZhlediskaBMDvcelkovémproximálnímfemuruodpovídalonaléčbupoprvnímroce82,3%

pacientek, kterýmbylyaplikoványinjekce3 mgjedenkrátza 3 měsíce v porovnání se 75,1 % pacientek,

kterédostávaly2,5mgperorálnějedenkrátdenně(p=0,02).PodvouletechléčbysehodnotaBMDv

celkovémproximálnímfemuruzvýšilanebonezměnilau85,6%pacientek, jimžbylyaplikovány3mg

injekcejedenkrátza3měsíceau77,0%pacientekléčenýchdávkou2,5mgperorálnějednoudenně

(p=0,004).

Podílpacientek, u nichž došlo ke zvýšení BMD v bederní páteři i v celkovém proximálním femurunebo

setatohodnotanezměnilapoprvnímroceléčby,byl76,2%veskupině,jížbylyaplikovány3mg

injekcejedenkrátza3měsícea67,2%veskupiněléčenédávkou2,5mgperorálnějednoudenně

(p=0,007).Podvouletechbylototokritériumsplněnou80,1%pacientekveskupiněléčené3mg

injekcemi jedenkrát za 3 měsíce a u 68,8 % pacientek ve skupině léčené dávkou 2,5 mg perorálnějednou

denně (p=0,001).

Biochemické markery kostního obratu

Klinickyvýznamné snížení hladin CTX v séru bylo pozorováno ve všech časových bodech studie. Ve 12

měsícíchbylu léčebnéhorežimus podáváním intravenózních injekcí 3 mg jedenkrát za 3 měsíce medián

vyjadřujícírelativnízměnuodvýchozíchhodnot-58,6%aurežimuspodávánímdávky2,5mg

perorálnějednoudenně-62,6%.Naléčbuodpovídalo64,8%pacientek,jimžbylaintravenózně

aplikovánadávka3mgjedenkrátzatřiměsícea64,9%pacientekléčenýchperorálněpodávanou

dávkou2,5mgjednoudenně(definovánojakosníženío>50%odvýchozíchhodnot).SníženíCTXv

sérupřetrvávalovícenež2rokyuvícenežpolovinypacientek,kteříodpovídalinaléčbuvobou

léčebných skupinách.

NazákladěvýsledkůstudieBM16550lzeočekávat,žekyselinaibandronová3mgpodávanáformou

intravenózníchinjekcívdávce3mgjedenkrátzatřiměsícebudevprevencizlomeninpřinejmenším

stejně účinná jako podávání kyseliny ibandronové perorálně v dávce 2,5 mg jednou denně.

Tablety kyseliny ibandronové 2,5 mg jedenkrát denně

Vúvodnítříleté,randomizované,dvojitězaslepené,placebemkontrolovanéstudiisledujícívýskyt

zlomenin(MF 4411) bylo prokázáno statisticky významné a léčebně relevantní snížení incidence nových

radiografickyprokázaných,morfometrickýchaklinickýchzlomeninobratlů(tabulka3).Vtétostudii

byloposuzovánoperorálnípodáváníkyselinyibandronovévdávce2,5mgdenněa 20 mgperiodickyv

rámcivýzkumnéhorežimu.Kyselinaibandronovábylaužívána60minutpředprvnímdennímjídlem

nebonápojem(obdobílačněnípopožitípřípravku).Dostudiebylyzařazenyženyvevěkuod55do80

let,alespoň5letpomenopauze,sBMDvbedernípáteřivrozmezíod-2do-5SDpodprůměr

premenopauzálníchžen(T-skóre),atoalespoňvjednomobratli[L1–L4]asjednouažčtyřmi

předchozímizlomeninamiobratlů. Všechny pacientky dostávaly 500 mg vápníku a400 m.j. vitaminu D

denně.Účinnostbylaposuzovánau2928pacientek.Užíváníkyselinyibandronovévdávce2,5mg

denněvedlokestatistickyvýznamnémualéčebněrelevantnímusníženíincidencenovýchzlomenin

obratlů.Zatřirokytrvánístudiebylsníženvýskytnovýchradiografickypotvrzenýchzlomeninobratlů

o62%(p=0,0001).Po2letechbylopozorovánosníženírelativníhorizikao61%(p=0,0006).Po

jednomroceléčbynebylstatistickyvýznamnýrozdílzaznamenán(p=0,056).Účineknazlomeninybyl

běhemtrvání celé studie konzistentní. Nebyl žádný náznak svědčící o oslabení tohoto účinku v čase.

Potřechletechléčbybylatakésignifikantněsníženaincidenceklinickýchzlomeninobratlůo49%

(p=0,011).Výraznýúčineknavertebrálnízlomeninysedáleodrazilvestatistickyvýznamnémsnížení

ztráty tělesné výšky ve srovnání s placebem (p<0,0001).

Tabulka 3: Výsledky 3leté studie MF 4411 sledující účinek na zlomeniny (%, 95 % CI)

Placebo(N=974) Kyselina ibandronová 2,5

mg jednou denně (N=977)

Snížení relativního rizika

výskytu nových

morfometrických

vertebrálních fraktur 62 % (40,9, 75,1)

Incidence nových

morfometrických

vertebrálních fraktur 9,56 % (7,5, 11,7) 4,68 % (3,2,6,2)

Snížení relativního rizika

klinických vertebrálních

fraktur 49 % (14,03,69,49)

Incidence klinických

vertebrálních fraktur 5,33 % (3,73, 6,92) 2,75 % (1,61, 3,89)

BMD–průměrná změna

oproti vstupní hodnotě v

bederní páteři ve 3.roce 1,26 % (0,8, 1,7) 6,54 % (6,1, 7,0)

BMD–průměrná změna

oprotiv vstupní hodnotě

vcelkovémproximálním

femuru ve 3.roce -0,69 %

(-1,0,-0,4) 3,36 %

(3,0, 3,7)

Terapeutickýefektkyselinyibandronovébyldáleposuzovánvanalýzesubpopulacepacientekse

vstupníhodnotouBMDT-skórevbedernípáteřipod–2,5 (tabulka 4). Snížení rizika zlomeninyobratle

bylo velmi obdobné jako u celé sledované populace.

Tabulka 4:Výsledky 3leté studie MF 4411 (%, 95 % CI) sledující účinek na zlomeniny u pacientek

se vstupní hodnotou BMD T-skóre pod–2,5

Placebo(N=587) Kyselina ibandronová 2,5

mg jednou denně (N=575)

Snížení relativního rizika

výskytu nových

morfometrických

vertebrálních fraktur 59 % (34,5, 74,3)

Incidence nových

morfometrických

vertebrálních fraktur 12,54 % (9,53, 15,55) 5,36 % (3,31, 7,41)

Snížení relativního rizika

klinických vertebrálních

fraktur 50 % (9,49, 71,91)

Incidence klinických

vertebrálních fraktur 6,97 % (4,67, 9,27 3,57 % (1,89, 5,24)

BMD–průměrná změna

oproti vstupní hodnotě v

bederní páteři ve 3.roce 1,13 % (0,6, 1,7) 7,01 % (6,5, 7,6)

BMD–průměrná změna

oproti vstupní hodnotě

vcelkovém proximálním -0,70 % (-1,1,-0,2) 3,59 % (3,1, 4,1)

femuru ve 3.roce

VcelkovépopulacipacientekzařazenýchdostudieMF4411nebylozaznamenánosníženípočtu

nevertebrálníchzlomenin,avšakpřidennímpodáváníkyselinyibandronovébylaprokázánaúčinnostu

vysocerizikovésubpopulace(shodnotamiBMDT-skóre<-3.0vkrčkufemuru),kdebylo

zaznamenáno snížení rizika nevertebrálních zlomenin o 69 %.

Denníperorálnípodávánítabletkyselinyibandronovévdávce2,5mgvedlokpostupnémuzvyšování

BMD jak v oblasti obratlů tak na ostatních místech skeletu.

ZatřirokyléčbybylozvýšeníBMDvbedernípáteřivesrovnánísplacebem5,3%a6,5%oproti

vstupníhodnotě.Voblastiproximálníhofemurubylazaznamenánazvýšeníoprotivstupnímhodnotám

2,8 % v krčku femuru, 3,4 % v celkovém proximálním femuru a 5,5 % v trochanteru.

Biochemickémarkerykostníhoobratu(jakojsoumočovýCTXasérovýosteokalcin)vykázaly

očekávanousupresinapremenopauzálníúroveňamaximálnísupresebylodosaženoběhemobdobí3–

6měsíců užívání 2,5 mg kyseliny ibandronové jednou denně.

Klinickyvýznamnýpoklesbiochemickýchmarkerůkostníresorpceo50%bylpozorovánjižjeden

měsíc po zahájení léčby kyselinou ibandronovou 2,5 mg.

Pediatrická populace

Podáváníkyselinyibandronovénebylostudováno v pediatrické populaci, proto nejsou kdispozicižádné

údaje o účinnosti nebo bezpečnosti pro tuto skupinu pacientek.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Různéstudieuzvířatilidíprokázaly,žeprimárnífarmakologickéúčinkykyselinyibandronovéna kost

nejsouvpřímémvztahukaktuálnímplazmatickýmkoncentracím.Pointravenóznímpodání0,5mg–6

mg kyseliny ibandronové se úměrně k dávce zvýšila koncentrace této látky v plazmě.

Absorpce

Není relevantní

Distribuce

Popočátečnísystémovéexpozicisekyselinaibandronovárychleváževkostinebojevyloučenado

moči.Konečnýdistribuční objem u člověka je alespoň 90 l a velikost dávky, která se dostane do kosti je

odhadovánana40-50%cirkulujícídávky.Vazbanaplazmatickébílkovinyučlověkajepřibližně85

%-87 % (zjištěnoin vitropři terapeutických koncentracích kyseliny ibandronové) a tudíž potenciál pro

interakce s jinými léčivými přípravky způsobené vytěsněním z vazby je nízký.

Biotransformace

Metabolizace kyseliny ibandronové nebyla prokázána u zvířat ani lidí.

Eliminace

Kyselinaibandronovájezkrevníhooběhuodstraněnaabsorpcídokostí(upostmenopauzálníchženjde

zhruba o 40-50 %), zbývající množství je v nezměněné formě vyloučeno ledvinami.

Rozmezípozorovanýchpoločasů je široké, ale terminální poločas se obecně pohybuje v rozmezí 10–72

hodin.Vypočtenéhodnotyjsouzvelkéčástizávislénatrvánístudie,použitédávceacitlivosti

stanovení,protojeskutečnýterminálnípoločasstejnějakoujinýchbisfosfonátůpravděpodobně

mnohemdelší.Časnědosaženéplazmatickékoncentraceserychlesnižujía dosahují10%vrcholových

hodnot během 3 a 8 hodin po intravenózním, resp. perorálním podání.

Celkováclearancekyselinyibandronovéjenízká,sprůměrnýmihodnotamivrozmezí84-160 ml/min.

Renálníclearance(zhruba60ml/minuzdravýchpostmenopauzálníchžen)odpovídáza50-60%

celkovéclearanceajevrelacisclearancekreatininu.Rozdílmezicelkovouarenálníclearanceodráží

vychytávání přípravku kostí.

Farmakokinetika ve zvláštních klinických situacích

Pohlaví

Farmakokinetika kyseliny ibandronové je u mužů i žen obdobná.

Rasa

Neexistujížádnédůkazyproklinickyvýznamnérozdílyvchováníkyselinyibandronovéupříslušníků

jednotlivýchetnickýchskupinbělošskéhoa asijskéhopůvodu.Upacientekafroamerickéhopůvodu jsou

k dispozici pouze omezená data.

Pacientky se zhoršenou funkcí ledvin

Renálníclearancekyselinyibandronovéupacienteksrůznýmstupněmrenálníinsuficiencejepřímo

úměrná clearance kreatininu (CLcr).

Upacienteksmírnounebostřednětěžkourenálníinsuficiencí(CLcrvyššíneborovna30ml/min)není

nutná žádná úprava dávky.

Pacientky s těžkou renální insuficiencí (CLcr nižší než 30 ml/min), kteří denně dostávali 10 mg kyseliny

ibandronovévperorálníforměpo dobu 21 dnů, měli 2-3krát vyšší plazmatické koncentrace než osoby

snormálnífunkcíledvinacelkováclearancekyselinyibandronovéčinila44ml/min.Pointravenózním

podánídávky0,5mgkyselinyibandronovéseuosobstěžkourenálníinsuficiencísnížilacelková,

renálníanerenálníclearanceo67%,77%,resp.50%,nebylvšakpozorovánpoklessnášenlivosti

spojenýsezvýšenouexpozicí.Pronedostatečnéklinickézkušenostineníkyselinaibandronová

doporučovánaupacientekstěžkourenálníinsuficiencí(vizbody4.2a4.4).Farmakokinetikakyseliny

ibandronovébylaposuzovánaunízkéhopočtupacientekvkonečnéfázionemocněníledvinléčených

hemodialýzou,upacientek,kteřínepodstupujídialýzu,nenífarmakokinetikakyselinyibandronové

náma.Upacientekvkonečnéfázionemocněníledvinjsoukdispozicipouzeomezenéúdaje,protose

kyselina ibandronová nemá být v těchto případech podávána.

Pacientky se zhoršenou funkcí jater

Neexistujížádnéúdajeofarmakokineticepřipodáváníkyselinyibandronovéupacienteksjaterní

insuficiencí.Játranemajívýznamnouúlohuvclearancekyselinyibandronové,kteránení

metabolizována, ale je vylučována ledvinami a absorbována v kostech. U pacientek sjaterní insuficiencí

není tedy úprava dávky nutná.

Starší populace

Vmultivariačníanalýzenebylprokázánvěkjakonezávislýfaktoržádnéhozesledovaných

farmakokinetickýchparametrů. Jediným faktorem, který je nutné vzít v úvahu, je pokles funkce ledvin s

věkem (vizbod Pacientky se zhoršenou funkcí ledvin).

Pediatrická populace

Neexistují žádné údaje o používání kyseliny ibandronové v těchto věkových skupinách.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Toxickéúčinky,např. známky poškození ledvin, byly pozorovány u psů pouze po expozicích dostatečně

převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí pro malý význam při klinickém použití.

Mutagenita/kancerogenita:

Nebylypozoroványžádnéznámkykancerogenníhopotenciálu.Studienagenotoxicituneodhalilyžádný

důkaz genetické aktivity kyseliny ibandronové.

Reprodukční toxicita:

Specifickéstudiezaměřenénatříměsíčnídávkovacírežimnebylyprováděny.Vestudiíchdávkovacího

režimuzaloženéhonadenníi.v.aplikacinebylnalezenžádnýdůkazpříméfetálnítoxicitynebo

teratogenníhoúčinkukyselinyibandronovéupotkanůanikrálíků.Vreprodukčníchstudiíchs

perorálnímpodánímupotkanůseúčinkynafertilitusestávalyzezvýšenýchpreimplantačníchztrátpři

dávkách1mg/kg/dena vyšších.Vreprodukčníchstudiíchsintravenóznímpodánímu potkanů kyselina

ibandronovásnižovalapočetspermiípřidávkách0,3a1mg/kg/denasnižovalafertilituusamcůpři

dávkách1mg/kg/denausamicpřidávkách1,2mg/kg/den.UpotomstvapotkanůF1sesnižoval

přírůstektělesnéhmotnosti.Dalšínežádoucíúčinkykyselinyibandronovévestudiíchreprodukční

toxicityupotkanůsenelišilyodnežádoucíchúčinkůpozorovanýchubisfosfonátůjakoceléskupiny.

Zahrnujísníženýpočetimplantačníchmíst,interferencispřirozenýmzpůsobemporodu(dystocie)a

zvýšení výskytu viscerálních variací (tzv. "renal pelvis ureter syndrom").

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Chlorid sodný

Hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH)

Kyselina octová98%(E260)

Trihydrátoctanusodného

Voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch uvedených v bodu

6.6.

6.3 Doba použitelnosti

2roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádnézvláštní podmínky uchovávání..

6.5 Druh obalu avelikost balení

Předplněná injekční stříkačka (3 ml) vyrobená z bezbarvého skla typu I obsahuje 3 ml injekčního

roztoku.

Balení obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku s1 injekční jehlou,4 předplněné injekční stříkačky se

4 injekčními jehlami nebo 5. předplněnýchinjekčních stříkačeka 5 injekčních jehel.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení s ním

Vpřípadě,žepřípravekjepodánzavyužitíjižzavedenéi.v.infuznísestavy,můžebýtkinfuzipoužit

pouzefyziologickýroztokneboroztokglukózyokoncentraci50mg/ml(5%).Totoplatítotaképro

roztoky používané k promytí křidélkového adaptéru a dalších zařízení.

Všechen nepoužitýinjekční roztok, stříkačky i injekční jehly musí být zlikvidovány v souladu smístními

požadavky. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Jetřebapřesnědodržovatnásledujícíbodytýkajícísepoužitíalikvidacestříkačekajinýchostrých

předmětů:

Jehly a stříkačky se nikdy nesmí použít znovu.

Odložte všechny použité jehly a stříkačky do nádoby na ostré předměty (nepropíchnutelné

nádoby, kterou máte k dispozici).

Uchovávejte tuto nádobu mimo dosah dětí.

Použité nádobyna ostré předměty se nesmí vyhazovat do domácího odpadu.

Naplněnou nádobu zlikvidujte v souladu s místními požadavky nebo dle instrukcízdravotnického

personálu.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Synthon BV, Microweg 22, 6545CM Nijmegen,Nizozemsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/572/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.10.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.10.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace