IBA – VAC Lyofilizát pro suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Ptačí infekční burzitidě drůbeže virus vakcíny (nemoc Gumboro)
Dostupné s:
Fatro, S.p.A.
ATC kód:
QI01AD
INN (Mezinárodní Name):
Avian infectious bursal disease virus vaccine (Gumboro disease) (Virus bursitidis infectiosae avium, živý oslabený kmen 1 /65 / PV)
Léková forma:
Lyofilizát pro suspenzi
Terapeutické skupiny:
kuřata
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9935657 - 10 x 1000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/031/04-C
Datum autorizace:
2004-03-18

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IBA - VAC

Živá lyofilizovaná vakcína proti infekční burzitidě

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium, živý oslabený kmen 1 /65 / PV: 10

- 10

* 50% infekční dávka pro embrya

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu suspenze (k naředění do pitné vody).

Bílá lyofilizovaná pastilka.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Kur domácí - kuřata.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

IBA-VAC je indikována k profylaktické imunizaci, orální cestou (v pitné vodě), proti

infekční burzitidě u kuřat.

4.3 Kontraindikace

Nejsou známé.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Aby po vakcinaci bylo dosaženo nejlepšího výsledku, měla by být věnována pozornost

následujícím doporučením:

zajistit, aby napáječky a pitná voda neobsahovaly žádné antiseptické nebo dezinfekční

látky, protože i jejich stopy mohou inaktivovat vakcinační virus;

kde je to možné, používat plastické, skleněné nebo smaltované napáječky;

zajistit, aby zvířata byla žíznivá tím, že jim je odebrána voda alespoň tři hodiny před

aplikací vakcíny;

suspenze vakcíny, získané rozpuštěním přípravku, musí být distribuována do dostatečného

počtu napáječek, který umožní vakcinaci všech zvířat během dvou až tří hodin;

nevystavovat vakcinační suspenzi tepelným zdrojům.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Neuplatňuje se.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Žádné.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána

zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před

nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě

zvážení jednotlivých případů.

4.9 Podávané množství a způsob podání

IBA-VAC je nejúčinnější je-li podán perorálně v pitné vodě.

K získání správné vakcinační suspenze je třeba přidat malé množství vody k obsahu lahvičky

a důkladně roztřepat, pak nalít suspenzi do pitné vody potřebné pro vakcinaci a vypláchnout

lahvičku tak, aby byla jistota, že žádný zbytek lyofilizované vakcíny nepřijde do odpadu.

Po disperzi obsahu lahvičky v pitné vodě je třeba zajistit opětné důkladné promíchání

bezprostředně před aplikací, která by pak měla být dokončena v co nejkratší době.

Množství vody, potřebné pro vakcinaci, záleží na stáří zvířat, období a teplotě prostředí.

V následující tabulce je uvedeno doporučené minimální a maximální množství vody pro

kuřata různého stáří:

Stáří kuřat Množství vody (litry)

(Týdny) 1000 dávek

0 - 2 7 – 10

3 - 5 10 - 20

6 - 12 20 - 60

více než 12 50 - 80

Vakcinační schéma:

IBA – VAC může být podán jak brojlerům, tak těžkým a lehkým nosným plemenům; jedno

ošetření je zcela dostačující k vyvolání trvalé imunity. Doporučuje se provést vakcinaci ve

věku 12 – 15 dní.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné.

Nebylo zaznamenáno.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Imunologický přípravek ke stimulaci aktivní imunity proti

infekční burzitidě.

ATCvet kód: QI01AD09

Živá oslabená vakcína.

IBA -VAC je lyofilizovaná vakcína, připravená z kmene 1-65 PV viru infekční burzitidy,

oslabeného mnohonásobným opakováním kultivace na kuřecích embryích SPF vajec,

pocházejících z uznaných chovů. Kmen tohoto viru natrvalo ztratil svou patogenitu a

imunosupresivní sílu, ale vyvolává dostatečnou imunitní odpověď.

Titr: minimálně 10

/ v 1 dávce, maximálně 10

/ v 1 dávce.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Laktóza, 16 mg v 1 ml fyziologického roztoku (0,9% roztok NaCl v čištěné vodě).

6.2 Inkompatibility

Nebyla zaznamenána žádná inkompatibilita s jinými přípravky.

Při aplikaci je nutné vyloučit použití vody obsahující antiseptické nebo dezinfekční látky,

protože mohou neutralizovat vakcinační virus.

Nemíchat tento přípravek s jinou vakcínou.

6.3 Doba použitelnosti

18 měsíců v lyofilizované formě.

Po rozpuštění musí být vakcína použita během dvou hodin.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

Lahvička z olovnatého křišťálového skla typ I s elastomerovým uzávěrem a hliníkovým

límcem, oba o průměru 20 mm. Obsah jednotlivých lahviček je 4 ml pro 1000 dávek a 10 ml

pro lahvičky na 2500 dávek; obsah představuje vakcína v lyofilizovaném stavu.

Velikost balení:

10 x 1000 dávek (1000 dávek/lahvička)

10 x 2500 dávek (2500 dávek/lahvička)

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.

Místo výroby: Via Molini Emili 2, MACLODIO (BS), Brescia, Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/031/04-C

9. DATUM REGISTRACE A DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.3.2004 / 15.6.2009

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU:

Červen 2009

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace