HYPOSART 4 MG TABLETY, POR TBL NOB 14X4MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
KANDESARTAN-CILEXETIL (CANDESARTANUM CILEXETILUM)
Dostupné s:
Zaklady Farmaceutyczne Polpharma SA, Starogard Gdaňski
ATC kód:
C09CA06
Dávkování:
4MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
14, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 142/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls142797-800/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Hyposart4 mgtablety

Hyposart8 mgtablety

Hyposart16 mgtablety

Hyposart32 mgtablety

Candesartanum cilexetilum

Přečtěte si pozorně celoupříbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalovéinformaci, sdělte to,

prosím,svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je přípravekHyposarta k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekHyposart užívat

3.Jak se přípravekHyposartužívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravekHyposartuchovávat

6.Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEKHYPOSARTA K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Názevtohotoléku jeHyposart.Léčivoulátkou jekandesartan-cilexetil. Tatoléčiválátkapatří do

skupiny léků zvaných antagonisté receptorů angiotenzinu II. Účinkuje tak, že uvolňuje a rozšiřuje

cévy, a napomáhá tím snižovat krevní tlak. Vašemu srdci také pomáhá snadněji rozvádět krev do

celého těla.

Tento lék se používá k:

léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů.

léčbě srdečního selhání u dospělýchpacientůse sníženou funkcí srdečního svalu spolu s

inhibitoryangiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) nebo pokud inhibitory ACE nelze

užívat (inhibitory ACE jsou skupinou léků užívaných k léčbě srdečního selhání).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

HYPOSARTUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekHyposart

pokud máte alergii (přecitlivělost) nakandesartan-cilexetil nebo jakoukoli ze složekpřípravku

Hyposart(vizbod6).

pokud jste těhotná déle než tři měsíce (na počátkutěhotenství je také lépepřípravekHyposart

neužívat–vizbodo těhotenství).

pokud máte závažnou jaterní chorobu nebo biliární obstrukci (problém s odvodem žluči ze

žlučníku).

Pokudsinejstejisti,zdasevásněcozvýšeuvedenýchskutečnostítýká,poraďteseotomsesvým

lékařem či lékárníkem,a toještěpřed tím,než začnetepřípravekHyposartužívat.

Při užívánípřípravkuHyposartdbejte zvýšené opatrnosti

Než začnetepřípravekHyposartužívat nebo během jeho užívání,informujte svého lékaře:

pokudmáte obtíže se srdcem, játry či ledvinami, nebo chodíte na dialýzu.

pokud jste vnedávnédobě podstoupili transplantaci ledviny.

pokud zvracíte nebo jste nedávno intenzivně zvraceli nebo pokud máte průjem.

pokudtrpíteonemocněnímnadledvinzvanýmConnůvsyndrom(taktéžzvanýmprimární

hyperaldosteronismus).

pokud máte nízký krevní tlak.

pokud jste někdy mělicévní mozkovou příhodu.

pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit lékaři.Přípravek

Hyposartse nedoporučuje v rannéfázi těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle

než 3 měsíce, jelikož může závažně poškodit vaše dítě, pokud byste jej v této fázi užívala (viz

bodo těhotenství).

Pokud se u vás vyskytuje cokoli zvýše uvedeného, lékař vás může zvát na prohlídku častěji abude

možná provádět určitá vyšetření.

Pokud se chystáte na operaci, informujte svého lékaře nebo zubního lékaře, že užívátepřípravek

Hyposart. Důvodem je to, žeHyposart, pokud se užívá v kombinaci s některými anestetiky, může

způsobit pokles krevního tlaku.

Užíváníléčivého přípravkudětmi

SužívánímpřípravkuHyposartu dětí (mladších než 18 let)nejsou žádné zkušenosti. Proto se

Hyposartdětem podávat nemá.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Svého lékaře či lékárníka prosíminformujte o tom, zda užíváte nebozdajste nedávnouužívali

jakékoli jiné léky, a to včetně léků bez lékařského předpisu.PřípravekHyposartmůžetotižovlivňovat

způsob, jakým účinkují některé jiné léky,a některé lékyzasemohou mít vliv nafungování přípravku

Hyposart. Pokud užíváte nějaké léky, lékař vás může čas od času poslat na odběry krve.

Lékaře informujte především tehdy, pokud užíváte některé z následujících léků:

jiné léky napomáhající snižovat krevní tlak, a to včetně beta-blokátorů, diazoxidu a inhibitorů

ACE jako je enalapril,kaptopril, lisinopril či ramipril.

nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je ibuprofen, naproxen, diclofenac, celekoxib či

etorikoxib (léky na zmírnění bolestía zánětů).

kyselinu acetylsalicylovou (pokud užívátevíce než 3 g denně) (léky na zmírnění bolestia

zánětu).

doplňkydraslíkuči náhrady soli obsahující draslík (léky, které zvyšují množství draslíku v

krvi).

heparin (lék na ředění krve).

tablety na odvodnění (diuretika).

lithium (lék na potíže sduševnímzdravím).

UžívánípřípravkuHyposarts jídlem a nápoji (zejména alkoholickými)

PřípravekHyposartjemožnéužívat s jídlem i bez jídla.

Pokud je vámpřípravekHyposartpředepsán, zeptejte se lékaře na konzumaci alkoholu (tj.

ještě před jeho konzumací). Alkohol vám může způsobit mdloby či závratě.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Svého lékařemusíte informovat, pokud máte za to,že jste (nebobyste mohla být)těhotná. Váš lékař

Vámobvykle doporučí, abyste přestala přípravekHyposartužívat ještědříve,než otěhotníte nebo

ihned,jakmile zjistíte, že jste těhotná, a doporučí Vám užívat jiný lék místo přípravkuHyposart.

UžívatHyposartsetotižv časném těhotenství nedoporučuje apřípravek senesmí užívat,pokud jste

déle jak 3 měsíce těhotná,jelikožmůžeVašedítě vážně poškodit, pokud je užíván po třetím měsíci

těhotenství.

Kojení

Svého lékaře informujte, pokudkojítenebo pokudzamýšlíte kojit. PřípravekHyposartse

nedoporučujekojícím matkám, přičemž, pokud si přejete kojit, může Váš lékař zvolit jinou léčbu,

zvláště pokud jde o novorozence nebo předčasně narozené dítě.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Při užívánípřípravkuHyposartse některé osoby mohou cítit unavené nebo mohou mít závratě. Pokud

sevámto stane, neřiďte motorová vozidlaani nepoužívejte žádné nástroje či přístroje.

Důležité informace o některých složkách přípravkuHyposart

PřípravekHyposartobsahuje laktózu,což jedruh cukru. Pokud vás lékař informoval, že máte

nesnášenlivost některých cukrů, obraťte sena něj ještěpřed tím,než začnete tento léku žívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKHYPOSARTUŽÍVÁ

PřípravekHyposartužívejte vždy přesně tak, jak vámdoporučillékař. Pokud si nejsteněčímjisti,

informujte se u svého lékaře či lékárníka.PřípravekHyposartsemusíužívat každýden. Přípravek se

může užívat s jídlem i bez jídla. Tabletase polyká celá a zapíjí sevodou.Snažteseužívattablety

každý den ve stejnou dobu. Budete si tak lépe pamatovat, že máte lék užít.

Vysoký krevní tlak:

Obvyklá dávkapřípravkuHyposartje8 mg jednou denně. Lékař vám může zvýšit tuto dávku

na 16 mg jednou denně a dáleažna 32 mg jednou denně v závislosti nareakcikrevního tlaku.

U některých pacientů, např.u pacientů trpícíchproblémy sjátryčiledvinami nebo u pacientů,

kteří v nedávné době ztratili tělní tekutiny, např. po zvracení či průjmu nebo po požívání

tablet na odvodnění,můželékařpředepsat nižší počáteční dávku.

U některých pacientů černé pleti může nastat snížená reakce na tento typ léku, pokud se

podává jako jediná terapie,a utakových pacientůpakmůže být potřeba vyšší dávky.

Srdeční selhání:

Obvyklá počáteční dávkapřípravkuHyposartje4 mg jednou denně.Ošetřujícílékař může

dávkuzvyšovatna dvojnásobek v intervalu nejméně 2 týdny, a toaž na 32 mg jednou denně.

PřípravekHyposartlze užívat společně s jinými léky na srdeční selhání a lékař rozhodne, která

terapie je pro vás vhodná.

Jestliže jste užil(a) více přípravkuHyposart, než jsteměl(a)

Pokudjste užil(a) více přípravkuHyposart, nežvámpředepsal lékař, obraťtese okamžitěna lékaře či

lékárníka o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravekHyposartužít

Neužívejte dvojnásobnou dávku s cílem nahradit tabletu, kterou jste si zapomněli vzít. Pokračujte v

běžném užívání léku dle předpisu.

Jestliže jste přestal(a) přípravekHyposartužívat

Pokud přestanetepřípravekHyposartužívat, může se vám opět zvýšit krevní tlak. Proto užívání

přípravkuHyposartnepřerušujte, aniž byste se nejprve poradili s lékařem.

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně užívání tohoto léku, obraťte se,prosím,na svého lékaře či

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Stejně jako jiné lékymůžeipřípravekHyposartzpůsobovat vedlejší účinky, ačkoli se nemusí dostavit

u každého. Je důležité, abyste si byli vědomi těchto možných vedlejších účinků atoho, co představují.

Pokuduvás dojde k jakékoli z následujících alergických reakcí, ihnedpřípravekHyposart

vysaďte a vyhledejte lékařskou pomoc:

potíže s dýcháním, s otoky ve tváři, na rtech, jazyku a v hrdle či bez nich

otokyve tváři, na rtech, jazyku a/ nebo v hrdle, které mohou způsobit potíže spolykáním

intenzivní svědění pokožky (s projevy jakou kopřivky)

PřípravekHyposartmůže způsobit snížení počtu bílých krvinek. Může u vás dojít i ke snížení

odolnosti vůči infekci a můžete zaznamenat únavu, infekci či horečku. Pokud k tomu dojde, obraťte se

na svého lékaře. Lékař vás může čas od času poslat na odběry krve s cílem ověřit zdapřípravek

Hyposartnějakneovlivňuje vaši krev (agranulocytóza).

Další možné vedlejší účinky zahrnují:

Časté(u1až 10 ze 100 uživatelů léku)

Pocit závratě a točení hlavy.

Bolest hlavy.

Infekcedýchacího aparátu.

Nízký krevní tlak. Může způsobovat pocit na omdlení a závratě.

Změny ve výsledcích krevních testů:

zvýšené množství draslíku v krvi, zejména pokud již mátepotíže s ledvinami nebo

srdečníselhání. V závažných případech těchto vedlejších účinků můžete zaznamenat

únavu, slabost,nepravidelnou činnost srdce nebo mravenčení.

Účinky na funkci ledvin, zejména pokud již máte potíže s ledvinami či jste utrpěli srdeční

selhání. Ve vzácných případech může nastat selhání funkce ledvin.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 uživatelů léku)

Otokyobličeje, rtů, jazyka a hrdla.

Snížení hodnoty červených nebo bílých krvinek. Můžete zaznamenat únavu, infekci či

horečku.

Kožnívyrážka, kopřivka.

Svědění.

Bolestizad, bolesti kloubů a svalů.

Změny ve funkci jater včetně zánětu jater (hepatitida). Můžete zaznamenat únavu, žloutnutí

pokožky a bělma očí a dále chřipkové příznaky.

Nevolnost.

Změny ve výsledcích krevních testů, a sice:

snížené množství sodíku v krvi. Při závažném stavu můžetepociťovatslabost, nedostatek

energieči svalové křeče.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyv této příbalové informaci, sdělte to, prosím,svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEKHYPOSARTUCHOVÁVAT

Přípravek uchovávámemimodosah a dohled dětí.

Uchovávejtepři teplotědo25ºC.

PřípravekHyposartnepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na papírové krabičce a

blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravekHyposartobsahuje

Léčivou látkou jecandesartanumcilexetilum. Jedna tabletapřípravkuobsahuje 4 mg, 8 mg, 16

mgnebo 32mgcandesartanumcilexetilum.

Pomocnými látkami jsou: monohydrátlaktosy,kukuřičný škrob,hyprolosa, makrogol6000,

magnesium-stearát.Tablety4 mg a 8 mgobsahují také červený oxidželezitý(E172).

JakpřípravekHyposartvypadá a coobsahují jednotlivá balení

Hyposart, 4 mgtablety:Světle růžové, kulaté, ploché tablety spůlicírýhou na jedné straně. Tabletu lze

dělit na dvě stejné poloviny.

Hyposart, 8 mg tablety:Světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety spůlicí rýhou na jedné straněa

vyrytou číslovkou “8” na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Hyposart, 16 mg tablety:Bílé, kulaté, bikonvexní tablety spůlicírýhou na jedné straně. Tabletu lze

dělit na dvě stejné poloviny.

Hyposart, 32 mg tablety:Bílé, kulaté, ploché tablety spůlicí rýhou na jednéstraněa vyrytou číslovkou

“32” na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Jedno balení obsahuje 14, 28 nebo 56 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:22.2.2012.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 krozhodnutí o registraci sp.zn. sukls142797-800/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Hyposart4 mgtablety

Hyposart8 mgtablety

Hyposart16 mgtablety

Hyposart32 mgtablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje 4 mgcandesartanum cilexetilum.

Jedna tableta obsahuje také 98,95 mg monohydrátulaktosy.

Jedna tableta obsahuje 8 mgcandesartanum cilexetilum.

Jedna tableta obsahuje také 197,90 mg monohydrátulaktosy.

Jedna tableta obsahuje 16 mgcandesartanum cilexetilum

Jedna tableta obsahuje také 87,00 mg monohydrátulaktosy.

Jedna tableta obsahuje 32 mgcandesartanum cilexetilum.

Jedna tableta obsahuje také 174,00 mg monohydrátulaktosy.

Úplný seznam pomocných látek vizbod6.1

3. LÉKOVÁFORMA

Tablety

Hyposart4 mg:Světle růžové, kulaté, ploché tablety spůlicírýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny.

Hyposart8 mg:Světle růžové, kulaté, bikonvexní tablety spůlicí rýhou na jedné straněa vyrytou

číslovkou “8”na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Hyposart16 mg:Bílé, kulaté, bikonvexní tablety spůlicírýhou na jedné straně. Tabletu lze dělit na

dvě stejné poloviny.

Hyposart32 mg:Bílé, kulaté, ploché tablety spůlicí rýhou na jedné straněa vyrytou číslovkou “32”

na straně druhé. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4 KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Léčba esenciální hypertenze u dospělých pacientů.

Léčba dospělých pacientů se srdečním selháním a zhoršenou systolickou funkcí levé komory (ejekční

frakce levé komory je≤ 40%) jako přídavná terapie kinhibitorům angiotenzin-konvertujícího enzymu

(ACE) nebo vpřípadě intolerance ACEinhibitorů (vizbod5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování při hypertenzi

Doporučená zahajovací dávka a obvyklá udržovací dávka přípravkuHyposartje 8 mg jednou denně.

Antihypertenzního účinku je dosaženo většinou do 4 týdnů po zahájení léčby. U některých pacientů,

jejichž krevní tlak není adekvátním způsobem kontrolován, lze dávku zvýšit na 16 mg jednou denně až

na maximálně 32 mg jednou denně. Terapie se musí upravovat podle odezvy krevního tlaku. Přípravek

Hyposartse může také podávat spolu sjinými antihypertenzivy. Po přidání hydrochlorothiazidu byl

prokázán aditivní antihypertenzní účinek u různých dávek kandesartanu.

Podávání starším pacientům

U starších pacientů není nutná žádná úprava počátečního dávkování.

Pacienti sintravaskulární objemovou deplecí

U pacientů srizikem hypotenze, jako jsou pacienti smožnou objemovou deplecí, se můžezvažovat

zahajovací dávka 4 mg(vizbod4.4).

Pacientise zhoršenou ledvinovou funkcí

U pacientů se zhoršenou ledvinovou funkcí je zahajovací dávka 4 mg, a to včetně pacientů na

hemodialýze. Tato dávka se dále titruje podle odezvy. U pacientůsvelmi závažným nebo terminálním

postižením ledvinových funkcí (Cl

kreatininu < 15 ml/min) je kdispozici jen velmi málozkušeností (viz

bod4.4).

Pacienti se zhoršenou jaterní funkcí

U pacientů smírnýmaž středně závažným postižením jaterních funkcí sedoporučuje zahajovací

dávka 4 mg jednou denně. Tato dávka se může podle odezvy upravovat. U pacientů stěžkým

postižením jaterních funkcí popřípadě scholestázou je kandesartan kontraindikován (vizbod4.3 a

5.2).

Pacienti černé pleti

Antihypertenzní účinek kandesartanu není u pacientů černé pleti tak výrazný jako u pacientů jiné

barvy pleti. Vdůsledku toho může být pro kontrolu krevního tlaku u černošské populace častěji nutná

titrace kandesartanu směrem nahoru a souběžná léčba, než tomu bývá u pacientů jinébarvy pleti (vid

bod5.1).

Dávkování při srdečním selhání

Obvyklá doporučovaná zahajovací dávka přípravkuHyposartje 4 mg jednou denně. Vzestupná titrace

na cílovou dávku 32 mg jednou denně (což je maximální dávka) nebo na nejvyšší tolerovanou dávku

se provádí zdvojením dávky vintervalech nejméně 2 týdnů (vizbod4.4). Hodnocení pacientů se

srdečním selháním by mělo vždy obsahovat posouzení ledvinových funkcí, a to včetně monitorování

sérové hladiny kreatininu a draslíku. PřípravekHyposartlzepodávat souběžně sjinou léčbou

srdečního selhání, včetně ACE inhibitorů, beta-blokátorů, diuretik a digitálisu,neboskombinací

těchto léčivých přípravků. Kombinace ACE inhibitoru, diuretika šetřícího draslík (např.

spironolakton) a kandesartanu se nedoporučuje a mělo by se o ní uvažovat jedině po pečlivém zvážení

potenciálních přínosů a rizik takové kombinace(vizbod4.4, 4.8 a 5.1).

Zvláštní populace pacientů

U starších pacientů, u pacientů sintravaskulární objemovou deplecí popřípadě u pacientů se

zhoršenou ledvinovou funkcí či mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater není nutná žádná

úprava počátečního dávkování.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost kandesartanu při léčbě hypertenze nebo srdečního selhání u dětí se

neověřovala. Proto nejsou vtomto ohledu kdispozici žádné informace.

Způsob podávání

PřípravekHyposartse podáváperorálně. Užívá se jednou denně, a to bez ohledu na příjem potravy.

Biologická dostupnost kandesartanu není totiž potravou nijak ovlivněna.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na kandesartan-cilexetil nebo nakteroukoliv zpomocných látek.

Druhý a třetí trimestr těhotenství (vizbody4.4 a 4.6).

Těžké postižení jaterních funkcí popřípadě cholestáza.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Porucha funkce ledvin

Stejně jako u ostatních látek inhibujících systém renin-angiotenzin-aldosteron lze u vnímavých

pacientů léčených pomocí kandesartanu předpokládat změny ledvinových funkcí.

Při použití kandesartanu u hypertoniků sporuchou funkce ledvin seprotodoporučuje periodické

monitorování sérových hladin draslíku a hladin kreatininu. U pacientů svelmi těžkým nebo

terminálním postižením ledvinových funkcí (Cl

kreatininu < 15 ml/min) jsou kdispozici jen omezené

údaje. U těchto pacientů se musí kandesartan pečlivě titrovat při současném důkladném sledování

hodnot krevního tlaku.

U pacientů se srdečním selháním se musí periodicky provádět posouzení ledvinových funkcí, a to

zvláště u starších pacientů ve věku 75 let a více a u pacientů se zhoršenou ledvinovou funkcí. Při

titraci dávky kandesartanu se doporučuje monitorovat sérový kreatinin a draslík. Klinická sledování

pacientů se srdečním selháním nezahrnovala pacienty se sérovými hladinami kreatininu > 265 µmol/l

(> 3 mg/dl).

Souběžná terapie ACE inhibitorem u srdečního selhání

Nebezpečí nežádoucích reakcí, zvláště zhoršení ledvinové funkce a hyperkalémie, se může zvyšovat,

když se kandesartan užívá vkombinaci s ACE inhibitorem (vizbod4.8). Pacienti léčení tímto

způsobem se musí pravidelně a pečlivě sledovat.

Hemodialýza

Při dialýze může být krevní tlak obzvláště citlivý na AT

-receptorovou blokádu vdůsledku sníženého

plazmatického objemu a aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron. Proto se musí kandesartan u

pacientů na hemodialýze pečlivě titrovat sdůsledným monitorováním tlaku krve.

Stenóza ledvinové artérie

Léčivé přípravky ovlivňující renin-angiotenzin-aldosteronový systém, včetně antagonistůreceptorů

angiotenzinuII (AIIRA), mohou u pacientů sbilaterální stenózou ledvinové artérie nebostenózou

artérie solitární ledviny zvyšovat krevnímočovinu a sérový kreatinin.

Transplantace ledviny

U pacientů po nedávno prodělanétransplantaci ledviny nejsou spodávánímkandesartanu žádné

zkušenosti.

Hypotenze

Khypotenzi může docházet při léčbě pomocí kandesartanu u pacientů se srdečním selháním. Může se

také vyskytnout u takových hypertoniků sintravaskulární objemovou deplecí, kteří se léčí vysokou

dávkou diuretik. Opatrnost je nezbytná při zahájení léčby a měli bychom se pokusit o úpravu

hypovolémie.

Anestézie a chirurgické zákroky

U pacientů léčených antagonisty angiotenzinu II se může vdůsledku blokády renin-angiotenzinového

systému objevit při anestézii a chirurgickém zákroku hypotenze. Velmi vzácně může být hypotenze

závažná natolik, že budenutné použít intravenózní infuzi popřípadě vazopresory.

Aortální a mitrální stenóza (obstrukční hypertrofická kardiomyopatie)

Stejně jako u jiných vazodilatancií je nutná zvláštní opatrnost u pacientů trpících hemodynamicky

relevantní stenózou aortálnía mitrální chlopně nebo obstrukčníhypertrofickou kardiomyopatií.

Primární hyperaldosteronismus

Pacienti trpící primárním hyperaldosteronismem nebudou obvykle na antihypertenziva působící

inhibicí renin-angiotenzin-aldosteronového systému působit. Proto se u takových pacientů použití

kandesartanu nedoporučuje.

Hyperkalémie

Souběžné užívání kandesartanu sdiuretiky šetřícími draslík, draslíkovými doplňky, náhražkami solí

obsahujícími draslík nebo jinými léčivými přípravky, které mohou zvyšovat hladiny draslíku (např.

heparin), může vést u hypertoniků ke zvýšení sérového draslíku. Vnezbytných případech se musí

proto provádět sledování hladiny draslíku.

Hyperkalémie se může objevit i u pacientů se srdečním selháním léčených pomocí kandesartanu.

Proto se doporučuje periodické sledování sérových hladin draslíku. Nedoporučuje se kombinace ACE

inhibitoru, diuretika šetřícího draslík (např. spironolaktonu) a kandesartanu. O takové kombinaci

budeme uvažovat jedině po pečlivém zvážení jejíchpotenciálních přínosů arizik.

Obecné informace

U pacientů, jejichž vaskulární tonus a funkce ledvin závisí převážně na aktivitě renin-angiotenzin-

aldosteronového systému (např. pacienti stěžkým městnavým srdečním selháním nebo výchozím

ledvinovým onemocněním, včetně stenózy ledvinové artérie), byla léčba pomocí jiných léčivých

přípravků ovlivňujících tento systém spojena sakutní hypotenzí, azotémií, oligurií nebo–vzácně–s

akutním ledvinovým selháním. U AIIRA nelze možnost podobných účinků vyloučit. Stejně jako u

jakéhokolivjiného antihypertenziva může výrazný pokles krevního tlaku u pacientů sischemickou

kardiopatií nebo ischemickým cerebrovaskulárním onemocněním vést kinfarktu myokardu nebo

kcévní mozkové příhodě.

Antihypertenzní účinek kandesartanu se může zvyšovat jinými léčivými přípravky na snižování

krevního tlaku, ať už se předepisují jako antihypertenzivumnebo vjiné léčebné indikaci.

PřípravekHyposartobsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy intolerance

galaktózy,vrozenýmdeficitem laktázy nebo špatným vstřebáváním glukózy a galaktózy bytento

přípravek užívat neměli.

Těhotenství

AIIRA by se neměly začít užívat během těhotenství. Když už se průběžná léčba pomocí AIIRA

považuje za nezbytnou, měly by se pacientky plánující těhotenství převést na alternativní

antihypertenzní léčbu přípravky, které mají pro použití během těhotenství dobrý bezpečnostní profil.

Při potvrzení těhotenství se musí léčba pomocí AIIRA okamžitě vysadit a vpřípadě potřeby se zahájí

nějaká alternativníléčba (vizbod4.3a 4.6).

4.5 Interakce sjinýmiléčivými přípravky a jiné formy interakce

V klinických studiích zaměřených na farmakokinetiku byl současně s kandesartanem podáván

hydrochlorothiazid, warfarin, digoxin, perorální antikoncepční přípravky (např. ethinylestradiol /

levonorgestrel), glibenklamid, nifedipin a enalapril. Žádné klinicky významné farmakokinetické

interakce s jinými léčivy nebyly zjištěny.

Souběžné užívání diuretik šetřících draslík, draslíkových doplňků, náhražek solí obsahujících draslík

nebo jiných léčivých přípravků (např. heparinu) může zvyšovat hladiny draslíku. Proto je vhodné tyto

hladiny vnezbytných případech sledovat (vizbod4.4).

Při souběžném podávání lithia sACE inhibitory bylo hlášenodočasnézvýšení sérových koncentrací

lithia. Podobný účinek se může vyskytnout i s AIIRA. Proto se použití kandesartanu slithiem

nedoporučuje. Jestliže sevšaktato kombinace ukáže nezbytnou, doporučuje se pečlivé monitorování

sérových hladin lithia.

Koslabení antihypertenzního účinku může docházetpři souběžném podávání AIIRA snesteroidními

protizánětlivými léky (NSAID) (tzn. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou (> 3

g/den) a neselektivními NSAID).

Stejně jako u ACE inhibitorů může souběžné užívání AIIRA a NSAID vést ke zvýšení rizika zhoršení

ledvinových funkcí, a to včetně možného akutního selhání ledvin, a dále kezvýšení hladiny draslíku

vséru, především u pacientů sjiž sníženou funkcí ledvin. Tato kombinace se má podávat opatrně

zejména u starších pacientů. Pacienti mají být adekvátně hydratovaní a je třeba zvážit monitorování

ledvinových funkcí ihned po zahájení souběžné léčby a potévpravidelných intervalech.

4.6 Těhotenství a kojení

Těhotenství

Užívání AIIRA se nedoporučuje v prvním trimestru těhotenství (vizbod4.4). Užívání AIIRA v

druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (vizbod4.3 a 4.4).

Epidemiologický průkaz rizika teratogenity po expozici ACE inhibitorům vprvním trimestru nebyl

definitivní; malé zvýšení rizika však vyloučit nelze. Neexistují sice kontrolované epidemiologické

údaje o riziku AIIRA, podobná rizika však u této třídy existovat mohou. Je-li léčba pomocí AIIRA

nezbytná, měly by se pacientky plánující těhotenství převést na jiná antihypertenziva, u nichž je

bezpečnostní profil protěhotenství prokázán. Při potvrzení těhotenství se léčba AIIRA okamžitě

vysadí a zvolí se-pokud možno-jiná alternativa.

Je známo, že expozice AIIRA během druhého a třetího trimestru vyvolává u člověka fetotoxicitu

(snížení ledvinových funkcí, oligohydramnion, zpomalení osifikace lebky) a neonatální toxicitu

(ledvinové selhání, hypotenze, hyperkalémie) (vizbod5.3). Dojde-litedyod druhého trimestru

těhotenství kexpozici AIIRA, doporučuje se ultrazvukové vyšetření ledvinových funkcí a lebky. Děti

matek, které užívaly AIIRA, se musí pečlivě sledovat kvůli potenciálnímu výskytu hypotenze (viz

odstavce 4.3 a 4.4).

Kojení

Vzhledem ktomu, že žádné informace týkající se užívání kandesartanu při kojení nejsou k dispozici,

nedoporučuje se užívat přípravekHyposarta dává se přednost alternativním možnostem léčby

přípravky slépe definovaným bezpečnostním profilem pro kojení, zvláště pak vpřípadě kojení

novorozenců nebo nedonošených dětí.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neexistují studie, kteréby sledovaly vliv kandesartanu na schopnost řídit motorová vozidla, avšak je

nutno vzít vúvahu, že se během užívání této látky mohou občasvyskytnout závratě nebo únava.

4.8 Nežádoucí účinky

Léčba hypertenze

Vkontrolovaných klinických studiích byly nežádoucí účinky přípravku mírné a přechodné. Celkový

výskyt nežádoucích účinků nebyl závislý na dávce ani věku. Nutnost přerušit léčbu v důsledku

nežádoucích účinků byla u kandesartanu-cilexetilu podobná jakou placeba (3,1% resp. 3,2%).

Souhrnnou analýzouúdajů zklinických studií u hypertoniků se zjistilo, že nežádoucí účinky

kandesartanu-cilexetilu byly definovány na základě výskytu nežádoucích účinků, které byly

minimálněo1%vyšší než u placebo. Podle této definice byly nejčastěji hlášenými nežádoucími

reakcemi závratě/točení hlavy, bolestihlavy a infekce dýchacích cest.

Níže uvedená tabulka uvádí nežádoucí reakce zklinických pokusů a zhlášení po zavedení přípravku

na trh.

Frekvence nežádoucích účinků uváděných vtabulkách této kapitolky 4.8 jsou následující: velmi časté

(≥ 1/10),časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000)

a velmi vzácné (< 1/10000).

Třída orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinek

Infekční a parazitární onemocnění Časté Respirační infekce

Poruchy krve a lymfatického

systému Velmi vzácné Leukopenie, neutropeniea agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy Velmi vzácné Hyperkalémie, hyponatrémie

Poruchy nervového systému Časté Závratě/točení hlavy, bolest hlavy

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné Nevolnost

Poruchy jater a žlučových cest Velmi vzácné Zvýšené hodnoty jaterních enzymů,

abnormality jaterních funkcí či hepatitida

Poruchy kůže a podkoží Velmi vzácné Angioedém, vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchy pohybového systému a

pojivové tkáně Velmi vzácné Bolesti zad, artralgie, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest Velmi vzácné Zhoršení ledvinových funkcí, včetně

ledvinového selhání u citlivých pacientů

(vizbod4.4)

Laboratorní nálezy

Obecně nebyl zjištěn žádný klinicky významný vliv kandesartanu na rutinní laboratorní proměnné.

Pokud jde o jiné inhibitory renin-angiotenzin-aldosteronového systému, byly zaznamenány malé

poklesy hodnot hemoglobinu. U pacientů léčených pomocí kandesartanu není obvykle nezbytné

žádné rutinní monitorování laboratorních proměnných. U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se

nicméně doporučuje periodické sledování sérového draslíku a hladin kreatininu.

Léčení srdečního selhání

Profil negativních zkušeností při podávání kandesartanu upacientů trpících srdečním selháním

odpovídalfarmakologii účinné látky a zdravotnímu stavu pacientů. Vklinickém programu

srovnávajícím kandesartan vdávkách do 32 mg (n=3.803) s placebo (n=3.796) ukončilo léčbu kvůli

nežádoucím účinkům 21,0%ve skupině ošetřené pomocí kandesartanu-cilexetilu respektive 16,1%ve

skupině splacebo. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly hyperkalémie, hypotenze a zhoršená

funkce ledvin. Tyto případy byly častější u pacientů ve věku nad 70 let, u diabetiků nebo u jedinců

léčených jinými léčivými přípravky ovlivňujícími renin-angiotenzin-aldosteronový systém, zvláště

pak ACE inhibitorem popřípadě spironolaktonem.

Níže uvedená tabulka uvádí nežádoucí účinky zklinických pokusů a z hlášení po zavedení přípravku

na trh.

Třídy orgánových systémů Frekvence Nežádoucí účinek

Poruchy krve a lymfatického

systému Velmi vzácné Leukopenie, neutropenie a

agranulocytóza

Poruchy metabolizmu a výživy Časté Hyperkalémie

Velmi vzácné Hyponatremie

Poruchy nervového systému Velmi vzácné Točení hlavy, bolest hlavy

Cévní poruchy Časté Hypotenze

Gastrointestinální poruchy Velmi vzácné Nevolnost

Poruchy jater a žlučových cest Velmi vzácné Zvýšené hodnoty jaterních enzymů,

abnormality jaterních funkcí či

hepatitida

Poruchy kůže a podkoží Velmi vzácné Angioedém, vyrážka, kopřivka, svědění

Poruchy pohybového systému a

pojivové tkáně Velmi vzácné Bolesti zad, artralgie, myalgie

Poruchy ledvin a močových cest Časté Zhoršení ledvinových funkcí, včetně

selhání ledvin u citlivých pacientů (viz

bod4.4)

Laboratorní nálezy

Hyperkalémie a zhoršená funkce ledvin jsou časté u pacientů léčených pomocí kandesartanu

vindikaci srdečního selhání. Doporučuje se periodické sledování hladin sérového kreatininua

draslíku (vizbod4.4).

4.9 Předávkování

Symptomy předávkování

Na základě farmakologických účinků se lze domnívat, že hlavním projevem předávkování

kandesartan-cilexetilem bude symptomatická hypotenze a závratě. Vjednékasuistice předávkování

(až do 672 mg kandesartan-cilexetilu) došlo k plnému uzdravení pacienta bez komplikací.

Léčba předávkování

Vpřípadě výskytu symptomatické hypotenze se zahajuje symptomatická léčba a sledují se životní

funkce. Pacienta uložíme do polohyna zádech se zvednutými nohami.Pokud to není dostatečné,

zvyšujeme plazmatický objem infuzí–například izotonického fyziologického roztoku. Jestliže nejsou

výše uvedená opatření dostačující, je možné podávat sympatomimetické léčivé přípravky.

Kandesartan není možnéodstranitpomocí hemodialýzy.

5 PHARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotenzinu II, nekombinovaní;ATCkód:C09CA06

Angiotenzin II je hlavním vazoaktivním hormonem systémurenin-angiotenzin-aldosteron a hraje

významnou úlohu v patofyziologii hypertenze, srdečního selhání a jiných kardiovaskulárních

onemocnění. Má významnou úlohu v patogenezi hypertrofie a poškození konečných orgánů. Hlavní

fyziologické účinky angiotenzinu II, jako je vazokonstrikce, stimulace sekrece aldosteronu, regulace

vodní a minerálové homeostázy a stimulace buněčného růstu, jsou zprostředkovány receptorem typu 1

Kandesartan-cilexetil je pro-léčivo vhodné pro perorální podání. Kandesartan-cilexetil se v průběhu

absorpce zezažívacíhotraktu hydrolýzou esterové vazby rychle přeměňuje na farmakologicky aktivní

metabolit, kandesartan. Kandesartan je AIIRA, selektivní vůči typu AT

, s pevnou vazbou na tyto

receptory a pomalou disociací. Nevykazuježádnou agonistickou aktivitu.

Kandesartan neinhibuje ACE, který přeměňuje angiotezin I na angiotezin II a degraduje bradykinin.

Nemá žádný vliv na ACE a nepotencuje bradykinin ani substanci P. V kontrolovaných klinických

studiích srovnávajících kandesartan-cilexetil a ACE inhibitory byla incidence kašle nižší ve skupině

léčené kandesartan-cilexetilem. Kandesartan se neváže na další hormonální receptory ani iontové

kanály, které jsou důležité při regulaci kardiovaskulárního systému, ani je neblokuje.Blokáda

receptorů AT

vyvolává na dávce závislý vzestup plazmatických koncentrací reninu, angiotenzinu I a

II a pokles plazmatických koncentrací aldosteronu.

Hypertenze

U pacientů s hypertenzí způsobuje kandesartan dlouhodobý pokles arteriálního krevního tlakuzávislý

na dávce. Antihypertenzní účinek je vyvolán poklesem systémové periferní rezistence bez reflexního

zrychlení tepu. Nejsou žádné poznatky o tom, že by po prvním podání docházelo ke vzniku závažné

nebo přehnané hypotenze nebo tzv."rebound" fenoménu popřerušení léčby.

Po jednorázovém podání kandesartan-cilexetilunastupujeantihypertenzní účinek obecně do 2 hodin.

Při pokračující léčbě se maximálního antihypertenzního účinku, bez ohledu na podávanou dávku,

dosáhne do 4 týdnů, přičemžtentoantihypertenzní účinek při dlouhodobém podávání přetrvává.

Výsledky meta-analýzy ukázaly, že průměrný aditivní účinek při zvýšení dávky z 16 mg na 32 mg

jednou denně byl malý. Při zohlednění inter-individuální variability se u některých pacientů dá

očekávat více nežprůměrný účinek. Podáním kandesartan-cilexetilu jednou denně se účinné a plynulé

snížení krevního tlaku udržuje po dobu 24 hodin, s malými rozdíly mezi maximálními a minimálními

hodnotami krevního tlaku naměřenými mezi podáním jednotlivých dávek. Antihypertenzní účinek a

tolerancekandesartanu a losartanu bylyporovnávány ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených

studiích na 1268 pacientech s lehkou až středně těžkou hypertenzí. Nejnižší dosažené snížení krevního

tlaku (systola/diastola) bylo 13,1/10,5 mmHg pro kandesartan-cilexetil 32 mg jednou denněrespektive

10,0/8,7 mmHg pro draselnou sůl losartanu 100 mg jednou denně (rozdíl ve snížení krevního tlaku

3,1/1,8 mmHg, p<0,0001/p<0,0001).

Pokud se kandesartan-cilexetil podává spolu s hydrochlortiazidem,má aditivní účinek na snížení

krevního tlaku. Zvýšený antihypertenzní účinek se pozoruje i při kombinacikandesartan cilexetilus

amlodipinem či felodipinem.

Léky blokující renin-angiotensin-aldosteronový systém mají méně výrazný antihypertenzní účinek u

pacientůtmavé pleti(obyčejně jde o „nízkoreninovou“ populaci) než u pacientůsjinou barvou pleti.

Týká se to i kandesartanu. V otevřeném klinickém hodnocení, kterého se zúčastnilo 5156 pacientů s

diastolickou hypertenzí, bylo snížení krevního tlaku podobu léčbypomocíkandesartanusignifikantně

nižší u černošských než u ostatních pacientů (14,4/10,3mmHg proti 19,0/12,7 mmHg,

p<0,0001/p<0,0001).

Kandesartanzvyšuje průtok krve ledvinami a nemá buď žádný účinek na rychlost glomerulární filtrace

(GFR),nebo ji zvyšuje, přičemžledvinovácévní rezistence a filtrační frakce jsou sníženy. V

tříměsíčním klinickém hodnocení u hypertoniků s diabetes mellitus 2.typu a s mikroalbuminurií

snížila antihypertenzní léčba kandesartan-cilexetilem vylučování albuminumočí (střední hodnota

poměru albumin/kreatinin 30%, 95% CI, rozmezí 15 až 42%). V současnosti nejsou k dispozici údaje

o vlivu kandesartanu na progresi onemocnění do diabetické nefropatie.

V randomizovaném klinickém hodnocení se 4.937 staršími pacienty (věk 70–89, z toho 21%

80letých a starších) s mírnou až středně těžkou hypertenzísledovanýchpo střední dobu 3,7roku byl

ověřovánúčinek kandesartan-cilexetilu podávaného jednou denně v dávce 8–16mg (střední hodnota

12 mg) na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu (Study on Cognition and Prognosis in the Elderly).

Pacienti užívali kandesartan-cilexetil nebo placebo spolu s další antihypertenzní léčbou přidanou podle

potřeby. Ve skupině pacientů, kteří užívali kandesartan-cilexetil, klesl krevní tlak z166/90 na 145/80

mmHg, v kontrolní skupině ze 167/90 na 149/82 mmHg. V primárním cílovém parametru hodnocení,

kterým byly závažné kardiovaskulární příhody (kardiovaskulární mortalita, ischemická mozková

příhoda a infarkt myokardu bez smrtelných následků),nebyly zjištěny žádné statisticky významné

rozdíly. Vyskytlo se 26,7 příhod na 1000 paciento/roků ve skupině pacientů léčených kandesartanem,

v porovnání s 30 případy na 1000 paciento/roků v kontrolní skupině (relativní riziko 0,89,95%

interval spolehlivosti 0,75 až 1,06, p = 0,19).

Srdeční selhání

Podávání kandesartan-cilexetilu snižuje mortalitu, snižuje četnost hospitalizací z důvodů srdečního

selhání a zlepšuje symptomy u pacientů se systolickou dysfunkcí levé komory, jak bylo zjištěno v

programu CHARM–CandesartanCilexetil in Heart failure-Assessment of Reduction in Mortality

andMorbidity).

Tento placebem kontrolovaný, dvojitě zaslepený program sledování u pacientů s chronickým selháním

srdce (CHF) u pacientů s funkční třídou NYHA II-IV sestával ze tří samostatných studií, a to:

CHARM-Alternative (n = 2028) u pacientů s LVEF 40%neléčených inhibitorem ACE z důvodu

intolerance (hlavně z důvodu kašle, 72%),CHARM-Added (n = 2548) u pacientů s LVEF≤ 40%

léčených inhibitorem ACE a CHARM-Preserved (n = 3023) u pacientů s LVEF >40%. Pacienti s

optimální výchozí terapií CHF byli randomizovaní do skupiny užívající placebo anebo do skupiny

užívající kandesartan-cilexetil (titrováno od 4 mg anebo 8 mg jednou denně do 32 mg jednou denně,

anebo v nejvyšší tolerované dávce, střední hodnota dávky 24 mg) a byli sledovánipo dobu průměrně

37,7 měsíců.Po šesti měsících léčby bylo 63% pacientů užívajících kandesartan-cilexetil (89%) na

cílové dávce 32 mg.

Ve studii CHARM-Alternative byl složený cílový parametr zahrnující kardiovaskulární mortalitu

anebo první hospitalizaci z důvodu chronického srdečního selhání statisticky významně snížen u

kandesartanu v porovnání s placebem, relativní riziko (hazard ratio-HR)0,77, (95% CI0,67-0,89, p<

0,001). To odpovídá 23% relativnímu snížení rizika. Celkem 33% pacientů užívajícíchkandesartan

(95% CI: 30,1 až 36,0) a celkem 40% pacientů užívajících placebo (95% CI: 37,0 až 43,1) dosáhlo

tohoto koncového parametru, absolutní rozdíl činil 7,0% (95% CI:11,2 až 2,8). Po dobustudie bylo

nutno ošetřit 14 pacientů k tomu, aby se zabránilo úmrtí jednoho pacienta v důsledku kardiovaskulární

příhody nebo hospitalizaci kvůli srdečnímu selhání. Složený cílový parametr zahrnující mortalitu ze

všech příčin anebo první hospitalizaci zdůvodu chronického srdečního selhání byl také u

kandesartanu statisticky významně snížen HR 0,80, (95% CI: 0,70-0,92, p = 0,001). Celkem 36,6%

ze skupinykandesartanu (95%CI: 33,7 až 39,7) a celkem 42,7%pacientů ze skupiny placeba (95%

CI: 39,6 až 45,8) dosáhlo tohoto koncového parametru, absolutní rozdíl činil 6,0% (95%CI: 10,3 až

1,8). Jak mortalita, tak morbidita (hospitalizace z důvodu chronického srdečního selhání),tzn.složky

tohoto složeného cílového parametru,přispěly k příznivým účinkům kandesartanu. Léčba kandesartan-

cilexetilem vedla ke zlepšenífunkční třídy NYHA (p = 0,008).

Ve studii CHARM-Added byl složený cílový parametr zahrnující kardiovaskulární mortalitu anebo

první hospitalizaci z důvodu chronického srdečního selhání statistickyvýznamně snížen u

kandesartanuv porovnání s placebem HR 0,85 (95% CI: 0,75-0,96, p = 0,011). To odpovídá

relativnímu snížení rizika o 15%. Celkem 37,9% pacientů ze skupinykandesartanu (95%CI: 35,2 až

40,6) a celkem 42,3% pacientů ze skupiny placeba (95%CI: 39,6 až 45,1) dosáhlo tohoto koncového

parametru, absolutní rozdíl činil 4,4% (95%CI: 8,2 až 0,6). Po dobu studie bylo nutno ošetřit 23

pacienty k tomu, aby se zabránilo úmrtí jednoho pacienta v důsledku kardiovaskulární příhody nebo

hospitalizacikvůli srdečnímu selhání.Složený cílový parametr zahrnující mortalitu ze všech příčin

anebo první hospitalizaciz důvodu chronického srdečního selhání byl také u kandesartanu statisticky

významně snížen,HR 0,87 (95% CI: 0,78-0,98, p = 0,021). Celkem 42,2% pacientů ze skupiny

kandesartanu (95%CI: 39,5 až 45,0) a celkem 46,1% pacientů ze skupiny placeba (95%CI: 43,4 až

48,9) dosáhlo tohoto koncového parametru, absolutní rozdíl činil 3,9% (95%CI: 7,8 až 0,1). Jak

mortalita, tak morbidita (hospitalizace zdůvodu chronického srdečního selhání),tzn.složky tohoto

složeného cílového parametru, přispěly k příznivým účinkům kandesartan-cilexetilu. Léčba

kandesartan-cilexetilem vedla ke zlepšenífunkční třídy NYHA (p = 0,020).

Ve studii CHARM-Preserved nebylo dosaženo statisticky významného snížení u složeného cílového

paraemtru zahrnujícího kardiovaskulární mortalitu anebo první hospitalizaciz důvodu chronického

srdečního selhání, HR 0,89(95% CI: 0,77-1,03, p = 0,118).

Mortalita ze všech příčin nebyla při samostatném hodnocení v rámci každé ze tří CHARM studií

statisticky významná. Mortalita ze všech příčin se však posuzovala také v souhrnných populacích: u

CHARM-Alternative a CHARM-Added, HR 0,88 (95% CI: 0,79-0,98, p=0,018)iu populace všech

tří studií, HR 0,91(95% CI: 0,83-1,00, p = 0,055).

Příznivý účinekkandesartanu byl konzistentníbez ohleduna věk, pohlaví a souběžnouléčbu.

Kandesartan byl účinný i u pacientů užívajících souběžně beta-blokátory a ACE-inhibitory a

příznivého účinku bylo dosaženo bez ohledu na to, zda pacienti užívali nebo neužívali ACE-inhibitory

v cílových dávkách doporučených léčebnýminávody.

U pacientů s chronickým srdečním selháním a sníženousystolickou funkcí levé komory(ejekční

frakce levé komory, LVEF≤40%) snižuje kandesartan systémovou cévní rezistenci a plicní kapilární

tlak v zaklínění, zvyšuje plazmatickou reninovou aktivitu, koncentraci angiotenzinu IIa snižuje

hladiny aldosteronu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce a distribuce

Po perorálním podání je kandesartan-cilexetil přeměňován na léčivou látku kandesartan. Po

perorálním podání roztoku kandesartan-cilexetilu je absolutní biologická dostupnost asi 40%.

Relativní biologická dostupnost po podání tablet je v porovnání se stejným perorálním roztokem 34%

s velmi malou variabilitou. Odhadovaná absolutní biologická dostupnost tabletové lékové formy je

tudíž 14%. Střední hodnoty maximální plazmatické koncentrace (C

) je dosaženo 3 až 4 hodiny po

podání tablety. Plazmatické koncentrace kandesartanu se v rozmezí terapeutických dávek lineárně

zvyšují s dávkou. Nebyly pozorovány rozdíly ve farmakokinetice kandesartanu v závislosti na pohlaví.

Plocha pod křivkou koncentrací kandesartanu v plazmě v závislosti na čase (AUC) není významně

ovlivněna příjmem potravy.

Kandesartan se silně váže na plazmatické bílkoviny (z více než 99%). Zdánlivý distribuční objem

kandesartanu (Vd) je 0,1 l/kg.

Biologickádostupnostkandesartanunení ovlivněna příjmem potravy.

Biotransformace a eliminace

Kandesartan se eliminuje převážně v nezměněné formě močí a žlučí a pouze v menší míře se

metabolizuje v játrech (CYP2C9). Dostupné studie vzájemného působení neuvádějí žádný účinek na

CYP2C9 a CYP3A4. Na základě údajůin vitrose nepředpokládá žádná interakcein vivou léků,

jejichž metabolismus závisí na isoenzymech CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6,

CYP2E1 či CYP3A4 cytochromu P450. Konečný poločas eliminacekandesartanu činí přibližně 9

hodin. Po opakovaném podánínedochází ke kumulaci léčiva.

Celková plazmatická clearance kandesartanu je asi 0,37 ml/min/kg, přičemžledvinováclearance je asi

0,19ml/min/kg. Kledvinovéeliminaci kandesartanu dochází jak glomerulární filtrací, tak aktivní

tubulární sekrecí. Po perorálním podání kandesartan-cilexetilu značeného 14 C je 26% dávkyvyloučeno

močí jako kandesartan a 7% jako neaktivní metabolity, zatímco 56%dávky je vyloučeno stolicí jako

kandesartan a 10% jako neaktivní metabolity.

Farmakokinetika u zvláštních populací

U starších osob (nad 65 let) se ve srovnání s mladými zvyšujehodnota C

o 50% ahodnotaAUC o

80%. Vliv podané dávkykandesartanuna krevní tlak i frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou

však v obou věkových skupinách podobné (vizbod4.2).

Ve srovnání s pacienty s normální funkcí ledvin bylo u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou

funkce ledvin po opakovaném podání přípravku pozorováno zvýšení hodnot C

o 50% a AUC o

70%,nicméněhodnoty t

1/2 zůstaly nezměněny. Odpovídající změny u pacientů s těžkou poruchou

funkce ledvin byly přibližně 50% resp.110%. Terminální t

1/2 kandesartanu byl u pacientů s poruchou

funkce ledvin přibližně dvakrát delší. AUC kandesartanu u pacientůna hemodialýzeje podobná jako u

pacientů s těžkouledvinovouinsuficiencí.

Vedvou studiích zahrnujících pacienty smírným až středně závažným poškozením jater došlo k

nárůstu průměrného AUCkandesartanu o přibližně 20%v jedné studii a 80%ve druhé studii (vizbod

4.2).Upacientůse závažným poškozením jaternejsou kdispozici žádné zkušenosti.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neexistuje žádný důkaz abnormální systémové či lokální orgánové toxicity při klinicky relevantních

dávkách. V předklinických studiích bezpečnosti vykazoval kandesartan ve vysokých dávkách účinek

na ledviny a na parametry červeného krevníhoobrazu u myší, potkanů, psů a opic. Kandesartanvedl

kesníženíukazatelůčerveného krevního obrazu (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Kandesartan

vykazovalúčinky na ledviny (jako např. intersticiální nefritida,rozšířenítubulů, basofilní tubuly,

zvýšení plazmatických koncentrací močoviny a kreatininu), které mohou být sekundární v důsledku

hypotenzivního účinku vedoucího k alteraci perfuze ledvin. Dále kandesartan vyvolával

hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních buněk. Má se za to, že tyto změnyjsou důsledkem

farmakologického účinku kandesartanu. Nezdá se, že bypoužití terapeutických dávek kandesartanu

mělo nějaký zvláštní význam prohyperplazii nebohypertrofiijuxtaglomerulárních buněkledvin.

V pokročilýchfázíchtěhotenství byla pozorovánafetotoxicita (vizbod4.6 Těhotenství a kojení).

Údaje ze zkoušek mutagenityin vitroain vivosvědčí o tom, že kandesartan nebude za podmínek

klinického používánívykazovatmutagenníaniklastogenní aktivitu.

Kancerogenní účinkykandesartanu nebyly prokázány.

6 FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Monohydrátlaktosy

Kukuřičný škrob

Hyprolosa

Makrogol 6000

Magnesium-stearát

Červený oxid železitý (E172) (pouze u4mga8mg tablet)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejtepři teplotědo25ºC.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Al/PVC/PVDCblistryjsouvloženy dopapírovýchkrabiček.

Velikost balení: 14, 28 nebo 56 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7 DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZakładyFarmaceutyczne POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street, 83-200 Starogard Gdański, Polsko

8 REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Hyposart 4 mg tablety : 58/142/12-C

Hyposart 8 mg tablety : 58/143/12-C

Hyposart 16 mg tablety : 58/144/12-C

Hyposart 32 mg tablety : 58/145/12-C

9 DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.2.2012

10 DATUM REVIZE TEXTU

22.2.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace