HYDROVIT E forte

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Tokoferol (vit E)
Dostupné s:
Pharmagal s.r.o.
ATC kód:
QA11HA
INN (Mezinárodní Name):
Tocopherol (vit E) (Tocoferoli alfa acetas)
Léková forma:
Perorální roztok
Terapeutické skupiny:
jehňata, koně, kuřata, nosnice, skot, březí ovce, běhouni, hříbata, selata, telata, prasnice
Terapeutické oblasti:
Jiné obyčejné vitamínové přípravky
Přehled produktů:
9935618 - 1 x 25 ml - lahvička - sklo; 9935619 - 1 x 250 ml - láhev - plast; 9937957 - 1 x 1 l - láhev - plast
Registrační číslo:
96/849/97-C
Datum autorizace:
1997-09-19

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HYDROVIT E forte 300 mg/ml perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ LÉKU:

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivá látka:

Tocoferoli alfa acetas 300 mg

Pomocné látky:

Ethanol (96%) 100 mg

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Perorální roztok.

Žlutý, čirý až mírně opalizující roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Cílové druhy zvířat

Hovězí dobytek, koně, prasnice, gravidní ovce, telata, hříbata, selata, běhouni,

jehňata, nosnice, kuřata.

4.2. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Prevence a léčba hypovitaminózy E, poruchy reprodukčních procesů zvířat, svalová

dystrofie a svalová degenerace mláďat, zvýšení odolnosti a životaschopnosti mláďat,

nutriční encefalomalácie a exsudativní diatéza drůbeže, prasat a kožešinových zvířat.

U drůbeže má příznivý vliv na snášku a líhnivost vajec a zvýšení životaschopnosti

vylíhnutých kuřat.

4.3. Kontraindikace

Nejsou.

4.4. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5. Zvláštní upozornění pro použití

Zvláštní upozornění pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Při požití přípravku vypláchněte ústní dutinu větším množstvím vody a vyvolejte

zvracení.

Při kontaktu přípravku s pokožkou se doporučuje postižené místo omýt vodu a

mýdlem. Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

Při inhalaci při nalévání se doporučuje postiženého vyvést na čerstvý vzduch. Při

vážných problémech s dýcháním vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky

minimálně 15 minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

4.6. Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

4.7. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Pouze v indikovaných případech a doporučených dávkách.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Některá léčiva (enterické sulfonamidy) nebo větší množství nenasycených mastných

kyselin ztěžují absorpci vitamínu E.

4.9. Podávané množství a způsob podání

25 ml přípravku se podává v takovém množství pitné vody, čaje nebo mléka, které

zvířata co nejrychleji spotřebují. Toto množství přípravku stačí pro:

Zvíře

Počet

Zvíře

Počet

Hovězí dobytek

8 ks

Selata

100 ks

Koně

6 ks

Běhouni

50 ks

Prasnice

15 ks

Jehňata

50 ks

Gravidní ovce

25 ks

Nosnice

800 ks

Telata, hříbata

25 ks

Kuřata

1500 ks

V naléhavých případech a na zvýšení odolnosti zvířat vůči infekčním chorobám je

možné dávku zopakovat (2-krát týdně po dobu 2-3 týdnů).

Způsob podání: Perorálně.

4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Vitamín E má nízkou toxicitu.

Nadměrné dávky vitamínu E indukují koagulační poruchy nebo zhoršují poruchy

spojené s deficiencí vitamínu K. Extremně vysoké dávky vitamínu E způsobí poruchy

růstu, poruchy kalcifikace kostí, retikulocytózu, snížení hematokritu a jiné změny.

Nadměrné dávky vitamínu E se ukládají v tuku. Antidota nejsou známa. Opatřením

proti předávkování je dodržovat dávkování u jednotlivých druhů zvířat.

4.11. Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Veterinární lék - vitamíny.

ATC vet. kód: QA11HA03 – Tocopherol (vitamin E)

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Tokoferol působí jako regulační spojovací článek mezi dvěma důležitými látkovými

procesy: dýcháním a oxidační fosforylací. Antioxidačním účinkem ovlivňuje vitamín

E membránové mikrostruktury, enzymovou aktivitu a zabraňuje hromadění vedlejších

oxidačních produktů, aby se nepoškodila tkáň. U zvířat je vitamín E důležitý na jejich

reprodukci. Podstatně zlepšuje líhnivost a vývoj zárodků u vajec jako i životnost

kuřat. Příznivě ovlivňuje oplodnění, zdraví mléčné žlázy u dojnic.

Vitamín E udržuje přirozenou imunitu kůže a sliznic, antioxidačním působením

chrání játra. Po podání vitamínu E se zvyšuje odolnost organismu proti infekčním

chorobám a ovlivní se metabolické poruchy zapříčiněné avitaminózou vitamínu E.

5.2. Farmakokinetické údaje

Estery vitamínu E jsou hydrolyzované v intersticiální mukóze a v tenkém střevě.

Většina vitamínu E je absorbována jako volný alkohol, přechází do lymfy, odtud se

rychle distribuuje do všech tkání. Na resorpci je důležitá přítomnost tuků a žlučových

kyselin. Přítomnost žluče a tuků ve střevním obsahu absorpci ulehčuje, není to však

absolutní podmínkou. Vodní disperze tokoferolu se absorbuje i u živočichů

s porušenou absorpcí tuků.

Tokoferol se v krvi váže na ß-lipoprotein plazmy a distribuuje se do všech tkání. Po

esterifikaci a hydrolýze se odvádí lymfatickými cestami. Lokalizuje se v buněčných

membránách v místě lipidické vrstvy, kde se váže na dvojné vazby polynenasycených

mastných kyselin, zejména na kyselinu arachidonovou. Ukládá se ve svalech, játrech

a tukových tkáních. Zásoby v organismu jsou velké, takže hypovitaminóza vzniká

pomalu (více měsíců).

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Polysorbaá 80

Dihydrát edetanu disodného

Ethanol (96%)

Propylenglykol

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 24 hodin.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte v suchu.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu

25 ml - lahvička z hnědého skla 3. hydrolytické třídy se šroubovacím uzávěrem a

těsnící vložkou, vložená do papírové skládačky

250 ml – láhev PE s uzávěrem, vnější přebal papírová skládačka

1 000 ml - láhev PE s uzávěrem, bez vnějšího přebalu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, SR

tel: +421/37/741 97 59, +421/37/741 39 24, fax: +421/37/741 97 58

e-mail: pharmagal@seznam.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČR

ČR - 96/849/97-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

ČR - lék byl zaregistrován 19.9.1997. Prodloužení: 10.12.2002, 4. 4. 2008

10. DATUM REVIZE TEXTU:

únor 2008

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace