HYDROVIT AD

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HYDROVIT AD3E
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HYDROVIT AD3E
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • drůbež, kočky, koně, kozy, ovce, psi, ptáci, skot, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Kombinace vitamínů
 • Přehled produktů:
 • 9936928 - 1 x 25 ml - lahvička - sklo; 9936929 - 1 x 250 ml - láhev - plast; 9937953 - 1 x 1000 ml - láhev - plast

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/897/97-C
 • Datum autorizace:
 • 01-10-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

HYDROVIT AD

3

E perorální roztok

Retinoli palmitas, Colecalciferolum, Tocoferoli alfa acetas

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 NITRA, Slovenská republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HYDROVIT AD

E perorální roztok

Retinoli palmitas, Colecalciferolum, Tocoferoli alfa acetas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml přípravku obsahuje:

Léčivé látky: Retinoli palmitas 50 000 IU

Colecalciferolum 5 000 IU

Tocoferoli alfa acetas 30 mg

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519) 0,003 ml

4. INDIKACE

Prevence a léčba hypovitaminóz A, D

a E, zejména při zvýšených nárocích organismu na

vitamíny:

- období růstu, zvýšení odolnosti a životaschopnosti mláďat

- rachitída, osteomalácie

- nutriční encefalomalácie (typická u kuřat a krůt)

- svalová dystrofie a svalová degenerace mláďat

(zejména u kachňat, housat a mláďat velkých hospodářských zvířat – jehňat,

telat a prasat)

- exudativní diatéza (zejména u prasat, telat, drůbeže a kožešinových zvířat)

- poruchy reprodukčních procesů zvířat

- u drůbeže příznivý vliv na kvalitu skořápky vajec, snášku, líhnivost vajec a zvýšení

životaschopnosti vylíhnutých kuřat

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, ovce, kozy, psi, kočky, drůbež a ptáci.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Zvíře

Dávka v ml na 1 den

Kůň, skot

20 ml

Hříbě, tele, prase

10 ml

Ovce, koza, sele, jehně

2-4 ml

Pes, kočka

0,5-5 ml

Drůbež a ptáci – 100 ml na počet ks

kuřata

slepice

nosnice

holubi

2 000 ks

1 000 ks

800 ks

1 200 – 1 500 ks

Dávky pro drůbež a ptáky se podávají 2-3 dny, a tím se zabezpečí potřebné množství vitamínů

A, D

a E na dobu 2 měsíců.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek se podává v takovém množství pitné vody, mléka nebo krmiva, které zvíře co

nejrychleji spotřebuje. Zředěný roztok je nutno chránit před přímým slunečním světlem.

Nádoby na medikaci nápojů udržovat v čistotě. Dávkování je nutno přesně dodržovat.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 8 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12. ZVLÁŠNÍ UPOZORNĚNÍ

Při požití přípravku vypláchněte ústní dutinu větším množstvím vody a vyvolejte zvracení.

Při kontaktu přípravku s pokožkou se doporučuje postižené místo omýt vodu a mýdlem.

Při podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

Při inhalaci při nalévání se doporučuje postiženého vyvést na čerstvý vzduch.

Při vážných problémech s dýcháním vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15

minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

13. ZVLÁŠNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2013

15. DALŠÍ INFORMACE

INTERAKCE

Nejsou známy.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

VELIKOST BALENÍ

25 ml, 250 ml, 1000 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Reg. č. ČR: 96/897/97-C

25 ml - EAN:8586006800285

250 ml - EAN:8586006801503

1000 ml - EAN:8586006801510

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Česká republika:

e-mail: pharmagal@seznam.cz

Východní a střední Čechy: MVDr. Milan Bittner, tel: +420/606 152 641

Morava: MVDr. Miroslav Šurik, tel: +420/607 912 775

Západní a střední Čechy: MVDr. Jan Lacina, tel: +420/728 975 012