HYDROVIT AD3

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Dostupné s:
Pharmagal s.r.o.
ATC kód:
QA11CB
INN (Mezinárodní Name):
(Colecalciferolum, Retinoli palmitas)
Léková forma:
Perorální roztok
Terapeutické skupiny:
exotické ptactvo, holubi, husy, kachny, krůty, kur domácí
Terapeutické oblasti:
Vitamin a a D v kombinaci
Přehled produktů:
9936614 - 1 x 25 ml - lahvička - sklo; 9936615 - 1 x 250 ml - láhev - plast; 9937952 - 1 x 1 l - láhev - plast
Registrační číslo:
96/200/97-C
Datum autorizace:
1997-03-04

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU:

HYDROVIT AD

perorální roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ LÉKU:

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivé látky: Retinoli palmitas (vitamín A)

50 000 IU

Colecalciferolum (vitamín D

24 000 IU

Pomocné látky: Tokoferol alfa-acetát (E 307)

0,01 g

Benzylalkohol (E 1519)

0,01 g

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA:

Perorální roztok.

Žlutý, téměř čirý až mírně opalizující roztok.

4. KLINICKÉ UDAJE

4.1. Cílové druhy zvířat

Kur domácí, krůty, kachny, husy, holubi a exotické ptactvo.

4.2. Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Avitaminóza a hypovitaminóza A a D

drůbeže a exotického ptactva. Pomalý růst,

křivice, nechutenství, snížená odolnost proti infekcím, snížená produkce vajec a

zhoršení kvalita skořápky.

4.3. Kontraindikace

Nejsou.

4.4. Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5. Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Při kontaktu léku s pokožkou se doporučuje postižené místo omýt vodou a mýdlem.

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky

minimálně 15 minut.

Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití léku vypláchněte ústní dutinu větším množstvím vody a vyvolejte zvracení.

4.6. Nežádoucí účinky

Nejsou známy.

4.7. Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

HYDROVIT AD

perorální roztok možno podávat v průběhu snášky. Je vhodný

zejména na doplnění vitamínových rezerv a na správný vývoj plodu, prevence poruch

a mortality plodu.

4.8. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při současném terapeutickém podávání retinolu a tokoferolu se účinek vitamínu A

zvýši 6-

krát.

Farmakodynamické interakce jsou spojeny s nebezpečím předávkování, které se

projevuje kalcinózou - ukládáním vápenatých solí v tkáních.

4.9. Podávané množství a způsob podání

a) Dávkování:

Zvíře

Dávka

Počet zvířat

Kuřata

Mladé krůty

Kachny do 4 týdnů

Slepice

Krůty

Kachny

Housata

Holubi

Husy

Exotické ptactvo:

- preventivně

- léčebně

1 ml

2 ml

3 ml

2 ml

5 ml

4 ml

3 ml

1,5 ml

6 ml

6 kapek na 1 l vody

12-16 kapek na 1 l vody

Dávky zabezpečí požadavky organismu na vitamín A na období dvou měsíců a

podávají se jednorázově. Pro zabezpečení dostatečného přísunu vitamínu D

je nutné

pokračovat podáváním přípravku HYDROVIT D

perorální roztok

Mláďatům a ostatním zvířatům je vhodné podávat přípravek každý druhý měsíc.

b) Způsob podání: Přípravek se podává po dobu 2-3 dní v takovém množství pitné

vody, které zvíře co nejrychleji vypije.

4.10. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Podání vysokých dávek vitamínu D

způsobí vážnou intoxikaci, projevující se

zvýšenou mobilizací vápníku z kostí. Vzniká generalizovaná nebo lokalizovaná

osteoporóza, hyperkalcémie a

zvýšené vylučování vápníku močí. V různých

orgánech, zejména ledvinách, ojediněle v srdci, plicích a cévách se vyskytují

kalcifikace.

Opatření: Dodržovat dávkování podle „Příbalové informace“.

4.11. Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Kombinace vitamínů A a D.

ATC vet. kód: QA11CB

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeuticky přípravek patří do skupiny vitamínů. Perorální léková forma

dvou oleofilních vitamínů určená pro prevenci a léčbu zvířat. Hypovitaminózy a

avitaminózy A, D

jsou základní indikací přípravku.

Retinol - má význam pro mnoho procesů v organismu. Je potřebný pro funkci retiny,

integritu epiteliálních buněk, pro růst,

syntézu steroidních hormonů, zejména

glukokortikoidů a pro zachování funkce kůry nadledvin. Podporuje tvorbu glykogenu

v játrech, dělení buněk, podílí se na metabolismu tuků a bílkovin. Ovlivňuje normální

vývoj kostí, a to vlivem osteoblastové a osteoklastové aktivity. U zvířat je potřebný

na normální reprodukční funkci samců a samic. V období růstu, gravidity a laktace

příznivě ovlivňuje organismus zvířat.

Cholekalciferol, vitamín D

, se vytváří z provitamínu živočišného původu - 7-

dehydrocholesterolu v živočišných tkáních (např. v kůži),

a to ozářením

ultrafialovými paprsky. Před nástupem farmakodynamického účinku vzniká v játrech

z vitamínu D nejdříve 25-hydroxycholekalciferol. Vitamín D reguluje absorpci

vápníku a fosforu ze střeva a také reguluje jejich množství v krvi. Z vápníku a

fosforu se vytváří kostní tkáň tvořená hlavně fosforečnanem vápenatým. V kostech

mobilizuje Ca

a PO

. Deficience ve formě rachitidy nastává pozvolna především

u rostoucích zvířat (telata, jehňata, stěňata, mladá drůbež). Osteomalácie vznikne při

nedostatku vitamínu D u dospělých zvířat. V procesu růstu kostí je vitamín D

potřebný pro normální aktivitu lyzyloxidázy a síťové vazby matrix a pro normální

mineralizaci organické matrix.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Vitamín A, ve formě esteru, se u zvířat absorbuje jako retinol, hydrolyzovaný

pankreatickou retinyl-esterhydrolázou. Ve střevní stěně se vitamín A esterifikuje a

hydrolyzuje a odvádí se lymfatickými cestami a krevní plasmou. Vázaný na

chylomikrony se dostává do jater. Absorpce vitamínu A je porušena při onemocnění

jater. V játrech se ukládá až 95 % podaného množství,

většinou ve formě esterů, méně v ledvinách a v tukové tkáni. Před uvolněním ze

zásobních orgánů se estery vitamínu A vždy hydrolyzují. V krvi se retinol váže na

alfa

- globulin. Jeho množství se snižuje při těžké karenci bílkovin. Při nedostatku

vitamínu A klesá nejdříve jeho množství v játrech až do vyčerpání zásob, potom klesá

i hladina v krvi. Normální hladiny vitamínu A v krvi jsou okolo 1,2 m.j./ml (0,4

µg/ml).

Retinol se v organismu metabolizuje na vlastní účinné deriváty - retinal a ten se dále

oxiduje na kyselinu retinovou. Tato oxidace je ireverzibilní. Další ireverzibilní

přeměnou vznikají inaktivní metabolity, které se vylučují částečně močí a nakonec

jako oxid uhličitý a voda. Po podání velmi vysokých dávek retinolu odchází

neabsorbovaný retinol z organismu stolicí. Fyziologický poločas po podaní per os je

9 hodin.

Vitamín D

. Adsorpce vitamínu D

z trávící soustavy závisí na přítomnosti tuku a

žluče. Soli žlučových kyselin tvoří s vitamínem D micelární roztok. V micelách se

rozpouštějí tukové látky, tvoří tzv. smíšené micely, v kterých se vitamín D rozpouští.

Z těchto micel přechází vitamín D do buněk střevní sliznice. Po podání běžných

dávek se adsorbuje asi 50 %, po velkých dávkách méně a zbytek odchází stolicí. Při

nedostatku žlučových kyselin, když klesne jejich koncentrace pod kritickou mez, se

netvoří micely a adsorpce vitamínu D je téměř nulová. Po adsorpci se vitamín D

váže v krvi na alfaglobuliny. Normální hladina cholekaciferolu v krvi je 1-3 m.j./ml.

Při intoxikaci vitamínem D jsou hodnoty až kolem 30 m.j./ml, které klesají velmi

pomalu (za 1/2 roku na 6 m.j./ml). Prvním stupněm biotransformace vitamínu D

oxidace na 25-hydroxycholekalciferol. Další oxidace probíhá v ledvinách za vzniku

dihydroxyderivátů, z kterých je nejdůležitejší 1,25-dihydroxycholekalciferol.

Cholekalciferol se z těla vylučuje velmi pomalu, většinou do žluče a malá část do

moči.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Tokoferol alfa-acetát

(E 307)

Benzylalkohol (E 1519)

Propylenglykol

Polysorbát 80

Čištěná voda

6.2. Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3. Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu:12 hodin.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před světlem.

Naředěný roztok je třeba chránit před přímým slunečným světlem.

6.5. Druh a složení vnitřního obalu

25 ml - lahvička z hnědého skla 3. hydrolytické třídy se šroubovacím uzávěrem a

těsnící vložkou, vložená do papírové skládačky

250 ml – láhev PE s uzávěrem, vnější přebal papírová skládačka

1 000 ml - láhev PE s uzávěrem, bez vnějšího přebalu

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PHARMAGAL spol. s r.o., Murgašova 5, 949 01 Nitra, SR

tel: +421/37/741 97 59, +421/37/741 39 24

fax: +421/37/741 97 58

e-mail: pharmagal@seznam.cz

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO ČR

96/200/97-C

9. DATUM REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Registrace: 4.3.1997, Prodloužení registrace: 3.9.2002; 12. 6. 2008

10. DATUM REVIZE TEXTU

červen 2008

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace