HYALGAN 20 MG/2 ML Injekční roztok

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
NATRIUM-HYALURONÁT (NATRII HYALURONAS)
Dostupné s:
Fidia Farmaceutici S.p.A., Abano Terme (PD)
ATC kód:
M09AX01
INN (Mezinárodní Name):
SODIUM HYALURONATE (NATRII HYALURONAS)
Dávkování:
20MG/2ML
Léková forma:
Injekční roztok
Podání:
Intraartikulární podání
Jednotky v balení:
1X2ML Injekční lahvička
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
KYSELINA HYALURONOVÁ
Přehled produktů:
HYALGAN
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
29/ 346/94-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
8594062170013

sp.zn. sukls116210/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Hyalgan

20mg/2ml

injekční roztok (pro intraartikulární injekci)

Léčivá látka: natrii hyaluronas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Hyalgan 20 mg/2ml a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám lékař přípravek Hyalgan

20 mg/2 ml podá

Jak se přípravek Hyalgan

20 mg/2 ml používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Hyalgan

20 mg/2 ml uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Hyalgan 20 mg/2ml a k čemu se používá

Hyalgan 20 mg/ 2 ml je určen výhradně k nitrokloubnímu podání, které provádí lékař. Používá se

k léčbě degenerativních onemocnění kloubů (artrózy), zejména degenerativního onemocnění

kolenního kloubu (gonartrózy), včetně artrózy vzniklé následkem úrazu. Léčivou látkou přípravku

Hyalgan

20 mg/2 ml je sodná sůl kyseliny hyaluronové, přírodní látka, která je důležitou součástí

pojivových tkání a vyskytuje se ve vysoké koncentraci v chrupavce a v kloubní tekutině.

Hyalgan

20 mg/2 ml zlepšuje vlastnosti kloubní tekutiny, aktivuje obnovu kloubní chrupavky a má

protizánětlivé a analgetické ( bolest tlumící ) účinky. Tyto vlastnosti vedou ke zlepšení funkce kloubu

a ke zmírnění příznaků, které degenerativní onemocnění kloubů provázejí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám lékař Hyalgan 20mg/2ml aplikuje

Nepoužívejte přípravek

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte zánět nebo infekci kůže v oblasti vpichu injekce.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

jestliže jste v minulosti zaznamenal(a) projevy přecitlivělosti na bílkoviny ptačího původu

(vejce, vaječné produkty) nebo peří, oznamte tuto skutečnost lékaři – bude Vám věnována

zvýšená pozornost

po injekci do kloubu dodržujte klidový režim a kloub nepřetěžujte

Děti a dospívající

Bezpečnost použití přípravku Hyalgan 20mg/2ml u dětských pacientů nebyla zkoumána.

Další léčivé přípravky a Hyalgan 20mg/2ml

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo

které možná budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Podání dalších látek do kloubu současně s přípravkem Hyalgan

20 mg/2 ml se nedoporučuje.

Použití desinfekčních přípravků, které obsahují kvarterní amoniové soli se nedoporučuje, protože

v jejich přítomnosti se může hyaluronová kyselina srážet.

Přípravek Hyalgan 20mg/2ml s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo ani pití nemá na účinnost přípravku žádný vliv.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

S podáváním přípravku Hyalgan

20 mg/2 ml těhotným nebo kojícím matkám nejsou zatím žádné

zkušenosti. Pokud jste těhotná nebo kojíte, lékař zváží, zda přínos léčby ve Vašem případě převáží

případná rizika pro plod nebo kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly zaznamenány žádné účinky na pozornost nebo schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Hyalgan 20 mg/2 ml neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů.

Pacient léčený přípravkem Hyalgan 20 mg/2 ml může řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Hyalgan 20mg/2ml obsahuje

v jedné dávce méně než 1 mmol (23 mg) sodíku takže je v podstatě bez sodíku.

3.

Jak se přípravek Hyalgan 20mg/2ml používá

Pokud lékař neurčí jinak, podává se jedna injekce přípravku Hyalgan 20 mg/2 ml

do postiženého kloubu jednou týdně po dobu 5 týdnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Použití u dětí a dospívajících

Bezpečnost použití přípravku Hyalgan 20mg/2ml u dětských pacientů nebyla zkoumána.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Hyalgan 20mg/2ml nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi vzácně (mohou se projevit až u 1 z 10 000 osob) se vyskytly otok obličeje, horečka,

anafylaktický šok (celková reakce z přecitlivělosti provázená dušností, mdlobou a poklesem krevního

tlaku).

Rovněž byl popsán velmi vzácně se vyskytující prudký zánět kloubu s horečkou. Proto je při injekci

nezbytné dodržet velmi přísné aseptické podmínky (zamezit přístupu choroboplodných zárodků při

přípravě a aplikaci injekce)!

Velmi vzácně se vyskytly svědění, kopřivka, ekzém, zarudnutí nebo ztuhlost kloubu. Pokud se výše

uvedené příznaky u vás objeví, vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Vzácně (mohou se projevit až u 1 z 1 000 osob) se může objevit bolestivost, výpotek, otok,

pálení,svědění, zarudnutí v místě vpichu, nebo zhoršení pohyblivosti kloubu. Tyto příznaky jsou

přechodné a během několika (1-4) dní vymizí. V těchto případech se nemá kloub zatěžovat a místo

vpichu se leduje. Pouze vzácně mohou být tyto obtíže výraznější a mohou trvat déle.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Hyalgan 20mg/2ml uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP: Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškození obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co obsahuje Hyalgan 20mg/2ml

Léčivou látkou je natrii hyaluronas (sodná sůl kyseliny hyaluronové) 20 mg ve 2 ml (v 1 lahvičce nebo

předplněné stříkačce) ;

Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát

dihydrogenfosforečnanu sodného, voda na injekci

Jak Hyalgan 20mg/2ml vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek se vyrábí ve dvou typech balení :

Injekční lahvička z bezbarvého skla (borosilikátové sklo třidy I) uzavřená zátkou

z halogenbutylové pryže a hliníkovým odtrhovacím uzávěrem s chráničem z plastické hmoty,

plastikový PVC přířez, krabička.

Předplněná injekční stříkačka z čirého bezbarvého skla (borosilikátové sklo třídy y I) s pístem

z halogenbutylové pryže a s chráničem, blistr PVC/papír, krabička

Velikost balení: jedna injekční lahvička nebo jedna předplněná injekční stříkačka.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

FIDIA Farmaceutici S.P.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 ABANO TERME, PADOVA

ITÁLIE

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.5.2016.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Hyalgan 20 mg/2 ml se nemá podávat současně s dalšími intraartikulárními injekcemi.

Před aplikací se nepoužívají k desinfekci přípravky, které obsahují kvarterní amoniové soli, protože

v jejich přítomnosti se může kyselina hyaluronová srážet.

Před podáním přípravku Hyalgan 20 mg/2 ml je nutno pacienta pečlivě vyšetřit a vyloučit akutní

zánětlivý proces v ošetřovaném kloubu. V případě akutního zánětu kloubu se aplikace přípravku

Hyalgan 20 mg/2 ml nedoporučuje. Pokud je v kloubu výpotek, doporučuje se ho před aplikací odsát.

Intraartikulární injekce se musí aplikovat správnou technikou a za přísně aseptických kautel, aby se

předešlo rozvoji infekce v místě vpichu. Pacientům s projevy infekce bezprostředně po vpichu je nutné

věnovat patřičnou péči, aby nedošlo k rozvoji bakteriálního zánětu kloubu. Jako při ostatních

invazivních léčebných postupech se doporučuje po intraartikulární aplikaci klidový režim kloubu.

Přípravek Hyalgan 20 mg/ 2 ml se může použít jen je-li roztok čirý.

sp.zn. sukls116210/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Hyalgan

20 mg/ 2 ml

injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna

injekční

lahvička / předplněná

injekční stříkačka

obsahuje: natrii hyaluronas 20 mg ve 2ml

Pomocné látky

se známým účinkem

: sodík (v jedné dávce méně než 1 mmol sodíku)

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

Popis přípravku: čirý, bezbarvý vazký roztok pro intraartikulární injekci

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba primární osteoartrózy nebo sekundární posttraumatické osteoartrózy (zejména gonartrózy).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí pacienti

Obsah jedné injekční lahvičky nebo předplněné injekční stříkačky se injikuje do postiženého kloubu

jednou týdně, po dobu pěti týdnů. Terapii je možné opakovat, ne však dříve než po šesti měsících.

Starší pacienti

Pro starší pacienty není třeba dávku nijak upravovat.

Pediatrická populace

V současné době nejsou k dispozici potřebná data o podávání přípravku dětem a dospívajícím.

Způsob podání

Intraartikulární podání

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1;

Infekce nebo kožní onemocnění v oblasti aplikace přípravku;

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před podáním Hyalganu je nutné vyloučit akutní zánětlivý proces v ošetřovaném kloubu. Při akutním

zánětu kloubu se podání Hyalganu nedoporučuje.

Pacientům se známou přecitlivělostí na aviární proteiny, peří a vaječné produkty je třeba věnovat

zvýšenou pozornost.

Pokud je v kloubu výpotek, je třeba ho před aplikací Hyalganu odsát. Intraartikulární injekce

se musí aplikovat správnou technikou a za přísně aseptických kautel, aby se předešlo rozvoji

infekce v místě vpichu. Pacientům s projevy infekce bezprostředně po vpichu je nutné věnovat

patřičnou péči, aby nedošlo k rozvoji bakteriální artritidy.

Jako při ostatních invazivních léčebných postupech se doporučuje po intraartikulární aplikaci

Hyalganu klidový režim kloubu.

Používejte, jen je-li roztok čirý.

Během postmarketingového sledování nebyly zaznamenány žádné signály vyžadující zvláštní opatření

u pacientů se sníženou funkcí jater nebo ledvin.

Tento léčivý přípravek obsahuje v jedné dávce méně než 1 mmol sodíku (23 mg), takže je v podstatě

bez sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vzhledem k dosud známým zkušenostem se Hyalgan nemá podávat současně nebo

v kombinaci s dalšími intraartikulárními injekcemi.

Použití dezinfekčních přípravků, které obsahují kvarterní amoniové soli se nedoporučuje,

protože v jejich přítomnosti se může hyaluronová kyselina srážet.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici klinické údaje o podávání kyseliny hyaluronové během těhotenství a kojení. Studie

na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství,

embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování těhotným nebo kojícím

ženám je nutno postupovat opatrně.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící vliv přípravku na schopnost řídit nebo používat stroje nebyly provedeny, avšak vliv

přípravku na schopnost řídit nebo používat stroje nebyl během postmarketingového sledování popsán.

4.8

Nežádoucí účinky

Po aplikaci se může objevit bolest, otok, pálení nebo zarudnutí kolem místa vpichu. Tyto

příznaky jsou přechodné a během několika (1-4) dní obvykle spontánně vymizí. V těchto

případech se nemá kloub zatěžovat a místo vpichu se leduje. Pouze sporadicky mohou být tyto obtíže

výraznější a mohou trvat déle. Pokud se Hyalgan aplikuje do chronicky zánětlivého

kloubu, mohou být v některých případech výše uvedené příznaky výraznější.

Velmi vzácně se po aplikaci vyskytly případy intraartikulární infekce, proto je dodržení velmi

přísných aseptických podmínek nezbytné!

Během postmarketingové studie se mimořádně vyskytly systémové alergické reakce a

izolované případy anafylaxe, které měly příznivý průběh.

Lokální alergické reakce, jako vyrážka, svědění, kopřivka jsou rovněž velmi vzácné. Bylo také

zaznamenáno několik případů horečky, ale kauzální vztah k podání Hyalganu nebyl prokázán.

V některých případech se horečka vyskytla současně s místní alergickou reakcí.

V níže uvedené tabulce jsou dle MedDRA terminologie uvedeny nežádoucí účinky, které byly

hlášeny u pacientů po aplikaci Hyalganu během kontrolovaných otevřených klinických studií

a během širokého postmarketingového používání.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků je uvedena dle MedDRA konvence:

Velmi časté (≥ 1/10);

Časté (≥ 1/100 až < 1/10);

Méně časté (≥ 1/1,000 až ≤ 1/100);

Vzácné (≥ 1/10,000 až ≤ 1/1,000);

Velmi vzácné (≤1/10,000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

VÝSKYT DLE

ORGÁNOVÉ

SOUSTAVY

FREKVENCE

NÁZEV

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Vzácné

Bolestivost, výpotek, otok, zarudnutí,

horkost, pálení, svědění v místě vpichu;

zhoršení pohyblivosti kloubu

Velmi vzácné

Ostatní lokální reakce; otok obličeje horečka

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Velmi vzácné

Synovitida, reaktivní artritida, ztuhlost

kloubu

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Bakteriální, infekční, septická artritida

Poruchy imunitního

systému

Velmi vzácné

Hypersensitivita, anafylaktoidní reakce,

anafylaktický šok

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi vzácné

Vyrážka, svědění, kopřivka, ekzém,

zarudnutí, angioedém

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Vzhledem ke způsobu podání a balení přípravku do jednorázových dávek je předávkování

prakticky vyloučené. Dosud nebyl případ předávkování popsán.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému, kyselina

hyaluronová;

ATC kód: M09AX01

Přípravek je sterilní, nepyrogenní, viskózní, pufrovaný roztok definované vysokomolekulární frakce

purifikované sodné soli kyseliny hyaluronové (Hyalectin). Hyaluronová kyselina je důležitou součástí

extracelulárních tekutin lidského těla a je přítomna ve vysokých koncentracích, zejména ve

chrupavkách a synoviální tekutině. Endogenní hyaluronová kyselina dává synoviální tekutině

viskozitu a elasticitu, která je nutná pro její lubrikační a nárazy tlumící schopnosti a je základem

správné struktury proteoglykanů v kloubní chrupavce. Při osteoartróze dochází k nedostatečné tvorbě

a změně kvality kyseliny hyaluronové v synoviální tekutině a chrupavce. Při intraartikulárním podání

hyaluronové kyseliny do artrotického kloubu s poškozeným povrchem chrupavky a patologickou

změnou synoviální tekutiny se zlepšuje funkce kloubu.

Pozorované zlepšení působením exogenní kyseliny hyaluronové může být ve vztahu

s interakcemi s různými složkami synoviálních struktur (synoviocyty a chondrocyty).

V kontrolované klinické studii ukázal léčebný cyklus Hyalganu zlepšení symptomů osteoartrózy do

šesti měsíců po ukončení léčby.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Sodná sůl kyseliny hyaluronové (Hyalectin) podaná intraartikulárně je eliminována během 2-3

dnů. Studie na zvířatech prokázaly, že poločas Hyalganu v synoviální tekutině činí přibližně 17 hodin.

Nejvyšší koncentrace značené kyseliny hyaluronové byla detekována v synoviální tekutině a v

kloubním pouzdru, potom v klesajícím množství v synoviální membráně, vazech a okolních svalech.

Ukazuje se, že hyaluronová kyselina se v synoviální tekutině významně nemetabolizuje. Studie na

zvířatech prokazují produkty odbourávání v tkáních okolo kloubu, ale nejvýznamnějším místem

metabolizace jsou játra, vylučování probíhá převážně ledvinami.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Hyalectin (sodná sůl kyseliny hyaluronové) prošel standardním spektrem toxikologických

testů, včetně studií mutagenity a reprodukční toxicity s negativními výsledky.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dodekahydrát ydrogenfosforečnanu

sodného, voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nejsou dostupná data, která by potvrzovala kompatibilitu Hyalganu s dalšími intraartikulárně

podávanými léky. Proto se nedoporučuje současné podávání Hyalganu společně s dalšími

intraartikulárními léky.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

6.5

Druh obalu a obsah balení

a/ Injekční lahvička z bezbarvého skla (borosilikátové sklo třidy I) uzavřená zátkou z halogenbutylové

pryže a hliníkovým odtrhovacím uzávěrem s chráničem z plastické hmoty, plastikový PVC přířez,

krabička.

b/ Předplněná

injekční stříkačka

z čirého bezbarvého skla (borosilikátové sklo třidy I) s pryžovým

pístem z halogenbutylové pryže s chráničem, blistr PVC/papír, krabička

Velikost balení: jedna

injekční

lahvička nebo jedna předplněná

injekční stříkačka

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Hyalgan se injikuje intraartikulárně, je v jednorázových dávkách, připravených k použití, 2 ml

sterilního roztoku v lahvičce nebo předplněné injekci, není třeba jej ředit. Obsah lahvičky i

předplněné injekce je sterilní a musí se použít bezprostředně po otevření. Intraartikulární podání

Hyalganu by se mělo provádět pečlivě, do kloubního pouzdra léčeného kloubu. Je třeba zachovat

přísně aseptické podmínky během intraartikulárního podávání. Roztok v lahvičce vyžaduje

odpovídající sterilní injekci a jehlu, zatímco roztok v injekci je připraven k použití, stačí pouze

odpovídající sterilní jehla. K dodržení sterility místa vpichu je třeba jej pečlivě očistit antiseptickým

činidlem. Před podáním je třeba vytlačit z injekce obsahující Hyalgan bublinky vzduchu. Kloubní

výpotek by se měl odsát artrocentézou před injekčním podáním Hyalganu. Artrocentéza by měla být

provedena kalibrovanou jehlou téměř dosucha, ale tak, aby nebyla ohrožena přesnost následného

podání Hyalganu. Při vyšetřování na přítomnost kloubního výpotku před podáním injekce je třeba

vyloučit zanesení bakteriální infekce. K intraartikulární injekci Hyalganu je možné použít tutéž jehlu,

jaká byla použita při artrocentéze, stačí jednoduše vyměnit odsávací stříkačku za stříkačku obsahující

Hyalgan.

K ujištění, že jehla je správně umístěna, je možné natáhnout trochu synoviální tekutiny, než začneme

pomalu injikovat Hyalgan. Jestliže pacient pociťuje během aplikace bolest, mělo by se podávání

ukončit. Prvních 48 hodin po podání injekce by měl pacient léčený kloub šetřit, je možné lehké

rozcvičování s vyloučením namáhavé či dlouhodobé aktivity. Později je možné se postupně vrátit

k normální úrovni pohybové aktivity.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FIDIA Farmaceutici S.P.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 ABANO TERME, PADOVA

ITÁLIE

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/346/94-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 06.04.1994 /

Datum posledního prodloužení registrace: 4.5.2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4.5.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace