HIPRAVIAR-TRT 4

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HIPRAVIAR-TRT 4 Injekční emulze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • krůty, kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936712 - 1 x 500 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/073/04-C
 • Datum autorizace:
 • 15-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 11-05-2019

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-TRT4 injekční emulze.

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 dávka obsahuje (1 ml):

Léčivé látky:

Paramyxovirus pseudopestis avium inactivatum, kmen La Sota .HI

1/16*

Virus bronchitidis infectiosae avium inactivatum, kmen H52 .ELISA

228*

Vrus bursitidis infectiosae avium inactivatum, kmen W2512 .ELISA

329*

Virus rhinotracheitidis infectiosae meleagridis

inactivatum, kmen 1062.ELISA

195*

* HI - Haemaglutinace inhibice, průměrné titry u vakcinovaných zvířat

ELISA - Imunoanalýza, průměrné titry u vakcinovaných zvířat

Adjuvans: Tekutý parafín.

Excipiens: Thiomersal, PBS ad 1 ml.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční emulze.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Krůta, kur domácí.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace proti Newcastleské nemoci drůbeže, infekční bronchitidě,

infekční burzitidě, virové krůti rhinotracheitidě a syndromu oteklé hlavy.

K nástupu imunity dochází za 3 týdny po vakcinaci a imunita přetrvává po celé

snáškové období.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před použitím vakcínu krátce zahřát při pokojové teplotě +15 až 25ºC.

Protřepat před aplikací.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po

injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě

postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když

šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře

znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé

množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který

může např. končit ischemickou nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná,

RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a

výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu

nebo šlacha.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během snášky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je

podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití

této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí

být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů

4.9

Podávané množství a způsob podání

Dávkování: 1 ml / pták.

Způsob podání: intramuskulární aplikace do prsních svalů.

Vakcinují se zvířata ve věku 16 až 18 týdnů.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny může způsobit malé zduření přetrvávající několik dní.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ATCvet kód: QI01AA06.

Farmakoterapeutická skupina: Inaktivovaná virová vakcína.

HIPRAVIAR-TRT 4, injekční emulze, je inaktivovaná vakcína proti Newcastleské

nemoci

drůbeže,

infekční

bronchitidě,

infekční

burzitidě,

virové

krůti

rhinotracheitidě a syndromu oteklé hlavy.

Antigeny obsažené ve vakcíně indukují po vpravení do organismu ptáků

prostřednictvím tělních rozpoznávacích mechanismů vysokou hladinu specifických

protilátek.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Thiomersal, Tekutý parafín, Polysorbát-80, Sorbitan monoolejový, Peg-8 dioleát.

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 2 až 8 ºC. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Plastová lékovka o obsahu 500 dávek, uzavřená gumovou zátkou a hliníkovou pertlí.

Vakcína je k dispozici v této velikosti balení:

1x 500 dávek.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135.

17170 AMER (Girona) Spain.

Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

97/073/04-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15/04/2004, 8.6.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2010

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.