HIPRAVIAR-SHS Lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Aviární rhinotracheitidě virus vakcíny
Dostupné s:
Laboratorios Hipra S.A.
ATC kód:
QI01AD
INN (Mezinárodní Name):
Avian rhinotracheitis virus vaccine (Virus rhinotracheitidis infectiosae meleagridis, kmen 1062)
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi
Terapeutické skupiny:
krůty, kur domácí
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936056 - 10 x 5000 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/079/04-C
Datum autorizace:
2004-04-15

HIPRAVIAR-SHS lyof. ad us.vet.: Renewal

08/02/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-SHS, lyofilizát pro přípravu suspenze s rozpouštědlem

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

1 dávka obsahuje :

Léčivá látka:

Virus rhinotracheitidis infectiosae meleagridis, kmen 1062 …10

– 10

TCID

* TCID

– 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu

Složení rozpouštědla pro okulo-nazální aplikaci:

Patentní modř V (E-131) .............................................................................0,00150 mg

Voda pro injekce......................................................................................q.s.ad. 0,03 ml

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu suspenze s rozpouštědlem, k okulo-nazální, perorální a

sprejové aplikaci.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Krůty a kur domácí.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace proti virové rinotracheitidě krůt a syndromu oteklé hlavy u kura

domácího.

Imunita nastupuje za 1 týden po očkování a délka trvání imunity je u brojlerů až do

konce produkčního období , u nosnic je nutná revakcinace.

4.3

Kontraindikace a upozornění.

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.

HIPRAVIAR-SHS lyof. ad us.vet.: Renewal

08/02/2010

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Před perorální aplikací vakcíny drůbež nenapájet vodou 1 hodinu v létě a dvě hodiny

v zimním období. Je třeba zkontrolovat kvalitu ředící vody na obsah chloridů,

připadně také desinfekčních prostředků

V připadě, že je vakcína aplikována sprejem, je nutné dodržet velikost kapek nad 50

mikronů u první vakcinace. Při revakcinaci je dostačující nižší kapková velikost, a to

pod 50 mikronů.

Lyofilizát vakcíny je třeba před použitím důkladně roztřepat a rozpustit.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

Skladovat mimo dosah dětí.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat u plemenných nosnic.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné žádné informace z hlediska bezpečnosti a účinnosti této vakcíny při

souběžném podání s jinou vakcínou. Proto bezpečnost a účinnost při souběžném

podání s jiným přípravkem (v tentýž den nebo v různém čase) nebyla prokázána.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Kuřata, nosnice, rodiče a krůty.

Kuřata: vakcinovat mezi 14. až 20. dnem věku. V endemických oblastech během

prvního týdne věku a revakcinovat ve třech týdnech věku.

Nosnice

rodiče

: Vakcinační program je možné upravit v závislosti na nákazové

situaci. Obecně vakcinovat v 10 týdnech věku a revakcinovat inaktivovanou nebo

živou vakcínou před začátkem snáškové periody (18 až 22 týdnů).

Krůty: Vakcinovat během prvního týdne věku a revakcinovat za 4-5 týdnů.

HIPRAVIAR-SHS lyof. ad us.vet.: Renewal

08/02/2010

Možné formy aplikace:

Aplikace okulo-nazální.

Orální aplikace.

Sprejová aplikace.

Doporučuje se upřednostnit okulo-nazální podání.

Aplikace okulo-nazální:

Lyofilizovaná složka vakcíny se rozpustí ve vhodném rozpouštědle a aplikuje v

dávce jedné kapky (0,03 ml) kapátkem do nostrily nobo oka ptáka. Běžné ředění

představuje 30 ml rozpouštědla na 1.000 dávek.

Orální aplikace:

Rozpust’te lyofilizát vakcíny do poloviny lékovky v doporučeném rozpouštědle.

Protřepte a takto naředěný roztok vlijte do čerstvé pitné vody v množství, které bude

ptáky vypito během ½ až 1 hodiny.

Sprejová aplikace:

Před připravou roztoku je třeba zkontrolovat sprejové zařízení.

Množství ředící vody musí odpovídat počtu vakcinovaných ptáků.

Vlastní sprejováni se provádí tak, aby celá vakcinovaná plocha úzce komunikovala s

hejnem ptáků.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nemá nežádoucí vliv na cílová zvířata.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: živá virová vakcína

Kód ATCVet: QI01AD01.

HIPRAVIAR-SHS, lyofilizát pro přípravu suspenze je živá lyofilizovaná vakcína

tvořená virem rinotracheitidy krůt, kmene 1062.

Antigeny obsažené ve vakcině indukují po

vpravení do organismu ptáků

prostřednictvím tělních rozpoznávacích mechanismů vysokou hladinu specifických

protilátek proti virové rinotracheitidě krůt a syndromu oteklé hlavy u kura domáciho.

Věk ptáků

Množství vody na 1000 ptáků

1 až 3 týdny

5 – 10 litrů

4 až 9 týdny

12 – 23 litrů

10 až 16 týdny

27 – 37 litrů

HIPRAVIAR-SHS lyof. ad us.vet.: Renewal

08/02/2010

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid draselný, Dodekahydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

Dihydrogenfosforečnan draselný, Povidon 30, Želatina, Chlorid sodný, Sacharosa,

Glutamát sodný, Voda pro injekce.

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma rozpouštědla dodaného

s přípravkem pro okulo-nazální aplikaci..

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu:

měsiců.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: do ½ - 1 hodiny.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

C),.Chraňte před mrazem..

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná lékovka o obsahu 1.000 a 5.000 dávek, uzavřená gumovou zátkou a

hliníkovou pertlí.

Lyofilizát: Papírová skládačka 10 x 1.000 dávek, 10 x 5.000 dávek.

Rozpouštědlo: Papírová skládačka 5 x 1000 dávek (5 x 30 ml)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního

přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. La Selva, 135.

17170 AMER (Girona) Spain.

Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661

HIPRAVIAR-SHS lyof. ad us.vet.: Renewal

08/02/2010

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/079/04-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.04.2004, 16.3.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Březen 2010

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace