Hipraviar — SH120 Lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Dostupné s:
Laboratorios Hipra S.A.
ATC kód:
QI01AD
INN (Mezinárodní Name):
(Paramyxovirus pseudopestis avium, strain La Sota, Virus bronchitidis infectiosae avium vivum, strain H120)
Léková forma:
Lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi
Terapeutické skupiny:
kur domácí od stáří 1 týdne
Terapeutické oblasti:
Živé virové vakcíny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9936324 - 10 x 500 dávka - lahvička
Registrační číslo:
97/085/04-C
Datum autorizace:
2004-04-15

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

HIPRAVIAR-S/H120

Lyofilizát pro přípravu suspenze s rozpouštědlem.

2.

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

1 dávka obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Paramyxovirus pseudopestis avium, kmen La Sota ………......…...10

– 10

Virus bronchitidis infectiosae avium vivum, kmen H120 ...........…….10

- 10

- 50% infekční dávka pro embrya

Složení rozpouštědla pro okulo-nazální aplikaci:

Sterilní voda pro injekce, q.s.ad. 0,03 ml

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu suspenze s rozpouštědlem.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílový druh zvířat

Kur domáci od stáří 1 týdne.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Aktivní imunizace zdravých kuřat proti Newcastleské nemoci (ND) a infekční

bronchitidě (IB).

Vakcinovat lze od 1 týdne stáří. Obecně je doporučena revakcinace v 6-7 týdnech

věku, u chovné drůbeže a nosnic pak další revakcinace inaktivovanou nebo živou

vakcínou před začátkem snáškové periody (18 až 22 týdnů).

4.3

Kontraindikace a upozornění.

Nepoužívat u nemocných nebo oslabených ptáků.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh

Nejsou

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Lyofilizát vakcíny je třeba před použitím důkladně roztřepat a rozpustit.

Je-li vakcína aplikována perorálně, je třeba zkontrolovat, neobsahuje-li ředící voda

chloridy, případně desinfekční prostředky.

Před perorální aplikací vakcíny chovy nenapájet vodou 1 hodinu v létě a dvě hodiny

v zimním období.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek

zvířatům

Pozor živá vakcína. Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

Skladovat mimo dosah dětí.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat v období snášky.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny,

pokud je

podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití

této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí

být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Kur domáci od stáří 1 týdne. Obecně je doporučena revakcinace v 6-7 týdnech věku,

u chovné drůbeže a nosnic pak další revakcinace inaktivovanou nebo živou vakcínou

před začátkem snáškové periody (18 až 22 týden).

Způsob podání: okulo-nazální, orální a sprejové.

Dávka na kus všem věkovým kategoriím cílových zvířat.

Aplikace okulo-nazální:

Lyofilizovaná složka vakcíny se rozpustí ve vhodném rozpouštědle (sterilní voda pro

injekce) a aplikuje v dávce jedné kapky (0,03 ml) kapátkem do nostrily nebo oka

ptáka. Běžné ředění představuje 30 ml rozpouštědla na 1000 dávek.

Orální aplikace:

Rozpust’te lyofilizát vakcíny do poloviny lékovky v pitné vodě. Protřepte a takto

naředěný roztok vlijte do čerstvé pitné vody v množství, které bude ptáky vypito

během 1/2 až 1 hodiny.

Věk ptákǖ

Množství vody na 1 000 ptákǖ

1 až 3 týdny

4 až 9 týdny

10 až 16 týdny

5— 10 litrů

12—23 litrů

27—37litrů

Sprejová aplikace:

Před přípravou roztoku je třeba zkontrolovat sprejové zařízení.

Množství ředící vody musí odpovídat počtu vakcinovaných ptákǖ.

Vlastní sprejování se provádí tak, aby celá vakcinovaná plocha úzce komunikovala s

hejnem ptákǖ.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Dvojnásobná dávka vakcíny nemá nežádoucí vliv na cílová zvířata.

4.11 Ochranné lhůty

Bez ochranných lhůt.

5.

IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: živá virová vakcína pro drůbež

Kód ATCVet: QI01AD.

HIPRAVIAR-S/H120, lyofilizát pro přípravu suspenze je živá lyofilizovaná vakcína

tvořená kmenem La Sota viru Newcastleské nemoci a kmenem H120 viru infekční

bronchitidy. Antigeny obsažené ve vakcíně indukují po vpravení do organismu ptáků

prostřednictvím tělnich rozpoznávacích mechanismů vysokou hladinu specifických

protilátek proti oběma virovým infekcím.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid draselný, Dodekahydrát dihydrogenfosforečnanu sodného,

Dihydrogenfosforečnan draselný, Povidon 30, Želatina, Chlorid sodný, Sacharosa,

Glutamát sodný, Voda pro injekce.

6.2

Inkompatibility

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma rozpouštědla pro okulo-

nazální aplikaci.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebujte ihned.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem..

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Lékovka ze skla hydrolytické třídy I. o obsahu 500, 1 000 a 2 500 dávek, uzavřená

gumovou zátkou a hliníkovou pertlí.

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

Papírová skládačka 10 x 500 dávek, 10 x 1 000 dávek, 10 x 2 500 dávek.

Rozpouštědlo:

Papírová skládačka 5 x 1000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého

přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního

přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. La Selva, 135.

17170 AMER (Girona) Spain.

Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/085/04-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.04.2004, 8.6.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Červen 2010

ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽITÍ

Neuplatňuje se.

HIPRAVIAR-S/H120 lyof. ad us.vet.: Renewal

13/10/2008

6/67

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace