HIPRAMOX-P

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HIPRAMOX-P 200 mg/ g
 • Dávkování:
 • 200mg/ g
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HIPRAMOX-P 200 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • brojleři, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Peniciliny s rozšířeným spektrem
 • Přehled produktů:
 • 9939629 - 1 x 100 g - sáček - -; 9939630 - 1 x 1000 g - sáček - -

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/038/07-C
 • Datum autorizace:
 • 02-08-2007
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

OZNAČENÍ OBALU / PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

HIPRAMOX-P 200 mg/g prášek pro perorální roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ

K

VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO

ZA

UVOLNĚNÍ

ŠARŽE,

POKUD

SE

NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 AMER (GIRONA)

ŠPANIELSKO

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HIPRAMOX-P 200 mg/g prášek pro perorální roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení v 1 g:

Léčivá látka

Amoxicillinum (trihydricum)

200,0 mg

Bílý prášek pro perorální roztok

4.

INDIKACE

Brojleři: Léčba stafylokokových artritid a kolibacilózy.

Snížení mortality a morbidity v důsledku infekce Staphylococcus aureus.

Prasata: Léčba streptokokové meningitidy u selat po odstavu.

Léčba streptokokové meningitidy a streptokokových infekcí obecně.

Snížení mortality a morbidity v důsledku infekce Streptococcus suis.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u králíků, morčat a křečků.

Nepoužívat u přežvýkavců s rozvinutými předžaludky.

Nepoužívat u lichokopytníků.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podání přípravku zvířatům se sklony k přecitlivělosti může vyvolat hypersensitivní reakce, urtikárii až

anafylaktický šok. Gastrointestinální problémy. Dlouhodobé používání přípravku zvyšuje vnímavost

k superinfekcím vyvolaným mikroorganizmy necitlivými na účinnou látku přípravku.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, kur domácí (brojleři).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání v pitné vodě.

Obecná dávka 20 mg amoxicilinu/kg ž.hm./den v pitné vodě, což odpovídá 0,1 g přípravku/kg

ž.hm./den, po dobu 3-5 po sobě jdoucích dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pro podání doporučené dávky v pitné vodě se orientačně může použít následující tabulka:

Brojleři:

Stáří (týdny)

Živá

hmotnost (g)

Spotřeba vody

(1/den/100ks)

Dávka

přípravku (g/l)

Délka léčby (dny)

0,3-0,5

0,5-0,6

7-10

0,5-0,8

1000

10-15

0,7-1,0

1500

15-20

0,8-1,0

2000

20-30

0,7-1,0

3000

30-35

0,9-1,0

Prasata:

Stáří (týdny)

Živá hmotnost

(kg)

Spotřeba vody

(1itry)

Dávka

přípravku (g/l)

Délka léčby (dny)

0,50 - 0,75

0,7-1,0

0,75 - 1,00

0,8-1,0

1,00 - 1,50

0,7-1,0

1,50 - 2,00

0,6-0,8

2,00 – 2,50

0,6-0,8

Po dobu léčby je medikovaná voda jediným zdrojem pitné vody.

Uvedené tabulky jsou pouze orientační a před podáním je nutno zvážit všechny faktory, které mohou

ovlivnit příjem vody, jako např. teplotu prostředí a indigesci.

Pro potvrzení citlivosti původců onemocnění k amoxicilinu se doporučuje provést vyšetření citlivosti.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Prasata: maso: 7 dnů

Brojleři kura domácího: maso: 2 dny

Nepoužívat u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 30 dní.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Příjem léčiva zvířaty se může v důsledku onemocnění měnit. V případě nedostatečného příjmu vody,

který nezajistí přijetí stanovené dávky, by se měla zvířata léčit parenterálně.

Použití přípravku by mělo být založeno na výsledku testu citlivosti a je nutno vzít v úvahu

principy oficiální a národní antibiotické politiky. Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v

tomto SPC může způsobit nárůst prevalence kmenů bakterií rezistentních na

amoxicilin a další beta-laktamová antibiotika v důsledku možné zkřížené rezistence.

Z důvodu míry rezistence izolátů E. coli vůči amoxicilinu by se měl přípravek používat k léčbě infekcí

způsobených E. coli pouze na základě testu citlivosti.

Aby se zamezilo nadměrnému používání přípravku, měla by být zajištěna správná chovatelská praxe,

např. dobrá úroveň hygieny, náležitá ventilace, zamezením ustájení nadměrného počtu kusů.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kontaktu s kůží vyvolat

přecitlivělost (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím

s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s

přípravky tohoto typu nepracovat.

Při manipulaci s přípravkem dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření a buďte

maximálně obezřetní, aby nedošlo k přímému kontaktu.

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka,

vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s

dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

Předcházejte vdechování prachu. Použijte buď jednorázový respirátor podle evropské normy EN 149,

nebo respirátor pro opakované použití vyhovující evropské normě EN 140, společně s filtrem podle

normy EN 143.

Během přípravy a podávání medikované vody používejte rukavice.

Potřísněnou kůži po manipulaci s přípravkem omyjte vodou.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Nepoužívat v době gravidity a laktace.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Při zjištění intenzivní alergické reakce přerušit léčbu a podat kortikoidy a adrenalin.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávat současně s antimikrobiky inhibujícími proteosyntézu bakterií.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Květen 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

elikost balení

100 g

1 kg

EXP: {měsíc/rok}

Šarže:{číslo}

Po 1. otevření spotřebujte do

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Registrační číslo: 96/038/07-C