HIDRASEC PRO DĚTI 30 MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RACEKADOTRIL (RACECADOTRILUM)
Dostupné s:
Bioprojet Europe Limited, Dublin 5
ATC kód:
A07XA04
INN (Mezinárodní Name):
RACEKADOTRIL (RACECADOTRILUM)
Dávkování:
30MG
Léková forma:
Granule pro perorální suspenzi
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
20; 30; 50; 100 H; 16 Sáček
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
RACEKADOTRIL
Přehled produktů:
HIDRASEC PRO DĚTI
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
49/ 555/11-C
Datum autorizace:
2013-09-16
EAN kód:
5099151014801

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls368714/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Hidrasec pro děti 30 mg

granule pro perorální suspenzi

racecadotrilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začne Vaše dítě tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vaše dítě.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Hidrasec a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začne Vaše dítě přípravek Hidrasec užívat

Jak se přípravek Hidrasec užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Hidrasec uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Hidrasec a k čemu se používá

Hidrasec je léčivý přípravek určený k léčbě průjmu.

Hidrasec se užívá k léčbě příznaků akutního průjmu u dětí starších tří měsíců. Měl by být užíván spolu

s hojným příjmem tekutin a obvyklými dietními opatřeními, pokud tato opatření sama nejsou

dostatečně účinná ke kontrole průjmu v případech, kdy nemůže být léčena příčina průjmu.

Racekadotril může být podáván jako doplňková léčba i v případech, kdy léčba příčiny je možná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začne Vaše dítě přípravek Hidrasec užívat

Nepoužívejte přípravek

Hidrasec

jestliže je Vaše dítě alergické na racekadotril nebo na kteroukoli další složku přípravku Hidrasec,

jestliže Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se před podáním

přípravku Hidrasec svému dítěti s lékařem.

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Hidrasec svému dítěti se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

- je Vaše dítě mladší tří měsíců,

má Vaše dítě krev nebo hnis ve stolici a jestliže má horečku. Příčinou jeho průjmu může být

bakteriální infekce, která by měla být Vaším lékařem léčena.

Vaše dítě trpí chronickým průjmem nebo průjmem způsobeným antibiotiky,

Vaše dítě trpí onemocněním ledvin nebo zhoršenou funkcí jater,

- Vaše dítě trpí déle trvajícím nebo nekontrolovaným zvracením,

- Vaše dítě trpí diabetem (viz část Důležité informace o některých složkách přípravku Hidrasec).

Při užívání tohoto přípravku byl hlášen výskyt kožních reakcí. Ve většině případů jsou tyto reakce

mírné nebo středně závažné. Při výskytu závažných kožních reakcí musí být léčba okamžitě ukončena.

Další léčivé přípravky a přípravek Hidrasec

Informujte, prosím, svého lékaře o všech lécích, které Vaše dítě používá, které v nedávné době

používalo nebo které možná bude používat.

Informujte svého lékaře zejména v případě, že Vaše dítě užívá některý z následujících léků:

- inhibitor angiotenzin-konvertujícího enzymu (tzv. ACE inhibitor) (např. kaptopril, enalapril,

lisinopril, perindopril, ramipril), které se užívají ke snížení krevního tlaku nebo k usnadnění srdeční

činnosti.

Těhotenství a kojení

Užití přípravku Hidrasec v těhotenství nebo při kojení se nedoporučuje.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Hidrasec má malý nebo nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat

stroje.

Přípravek Hidrasec obsahuje sacharosu

Hidrasec obsahuje asi 3 g sacharosy v jednom sáčku.

Jestliže Vám lékař řekl, že Vaše dítě trpí nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před podáním

přípravku Hidrasec svému dítěti se svým lékařem.

U dětí s diabetem je třeba započítat množství sacharosy, které dítě s přípravkem Hidrasec přijme, do

celkového denního příjmu cukru.

3.

Jak se přípravek Hidrasec užívá

Vždy podávejte přípravek Hidrasec svému dítěti přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hidrasec se dodává na trh ve formě granulí.

Granule mají být přidány k potravě nebo smíseny s vodou ve sklenici nebo v dětské láhvi. Zamíchejte

dobře a ihned svému dítěti podejte.

Doporučená denní dávka závisí na hmotnosti Vašeho dítěte: 1,5 mg/kg na jednu dávku (odpovídá 1 až

2 sáčkům), třikrát denně v pravidelných intervalech.

U dětí vážících od 13 do 27 kg: jeden sáček na jednu dávku.

U dětí s přibližnou hmotností více než 27 kg: dva sáčky na jednu dávku.

Váš lékař Vám řekne, jak dlouho bude léčba přípravkem Hidrasec trvat. Měla by pokračovat až do

doby, kdy má Vaše dítě dvě normální stolice. Léčba by neměla přesáhnout 7 dní.

Tento léčivý přípravek by měl být používán spolu s dostatečnou náhradou tekutin a solí (elektrolytů),

aby se nahradila ztráta tekutin způsobená průjmem Vašeho dítěte. Nejlepší náhrady tekutin a solí se

dosáhne takzvaným perorálním rehydratačním roztokem (pokud si nejste jistý(á), zeptejte se, prosím,

svého lékaře nebo lékárníka).

Jestliže jste podal(a) svému dítěti více přípravku Hidrasec, než jste měl(a)

Jestliže Vaše dítě požilo více přípravku Hidrasec, než mělo, vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek

Hidrasec

Nezdvojnásobujte svému dítěti následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Prostě

pokračujte v léčbě.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vašeho dítěte objeví příznaky angioedému, máte přestat přípravek Hidrasec svému dítěti

podávat a máte ihned navštívit lékaře. Tyto příznaky jsou:

otok obličeje, jazyka nebo hltanu

obtíže s polykáním

kopřivka a obtíže s dýcháním.

Byly také hlášeny následující nežádoucí účinky:

Méně časté (

mohou

postihnout až 1 ze 100 pacientů

tonsilitis (zánět mandlí), vyrážka a erytém (zarudnutí kůže).

Není známo (

četnost z dostupných údajů nelze určit

erythema multiforme (růžové léze na končetinách a v ústech), zánět jazyka, zánět obličeje, zánět rtů,

zánět očních víček, kopřivka, erythema nodosum (zánět v podobě uzlin pod kůží), papulózní vyrážka

(erupce na kůži s malými lézemi, tvrdými a uzlinovatými), prurigo (svědivé kožní léze), pruritus

(celkové svědění).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to lékaři svého dítěte nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Hidrasec uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším obalu za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Hidrasec obsahuje

Léčivou látkou je racecadotrilum. Jeden sáček obsahuje racecadotrilum 30 mg.

- Dalšími složkami jsou:

sacharosa,

koloidní bezvodý oxid křemičitý,

polyakrylátová disperze 30%,

meruňkové aroma.

Jak přípravek Hidrasec vypadá a co obsahuje toto balení

Hidrasec se dodává ve formě granulí pro perorální suspenzi obsažených v sáčcích.

Jedno balení obsahuje 10, 16, 20, 30, 50 nebo 100 sáčků (100 sáčků je určeno pro použití

v nemocnici).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Bioprojet Europe Ltd

101 Furry Pard Road

Killester

Dublin 5

Irsko

Výrobce

FERRER Internacional, S.A.

Joan Buscallà 1-9

08173 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Španělsko

nebo

SOPHARTEX

21 rue de Pressoir

28500 Vernouillet, Francie

nebo

DELPHARM Reims

10 rue du Colonnel Charbonneaux

51100 Reims, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

ŠPANĚLSKO: Tiorfan

RAKOUSKO: Hidrasec

BELGIE: Tiorfix

ČESKÁ REPUBLIKA: Hidrasec pro děti 30 mg

DÁNSKO: Hidrasec

ESTONSKO: Hidrasec

FINSKO: Hidrasec

NĚMECKO: Tiorfan

ŘECKO: Hidrasec

MAĎARSKO: Hidrasec

IRSKO: Hidrasec

ITÁLIE: Tiorfix

LOTYŠSKO: Hidrasec

LITVA: Hidrasec

LUCEMBURSKO: Tiorfix

NIZOZEMSKO: Hidrasec

NORSKO: Hidrasec

POLSKO: Hidrasec-Tiorfan (100 mg)

PORTUGALSKO: Tiorfan

SLOVENSKÁ REPUBLIKA: Hidrasec

SLOVINSKO: Hidrasec

ŠVÉDSKO: Hidrasec

VELKÁ BRITÁNIE: Hidrasec

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7. 2. 2019

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního

ústavu pro kontrolu léčiv/Česká republika na adrese www.sukl.cz.

Přečtěte si celý dokument

Sp.zn.sukls122849/2017

a sp.zn.sukls144405/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Hidrasec pro děti 30 mg

granule pro perorální suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje racecadotrilum 30 mg.

Jeden sáček obsahuje 2,9 g sacharosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Granule pro perorální suspenzi.

Bílý prášek s charakteristickou meruňkovou vůní.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Doplňková symptomatická léčba akutního průjmu u kojenců (starších 3 měsíců) a u dětí spolu

s perorální rehydratací a obvyklými podpůrnými opatřeními, pokud tato opatření sama nestačí ke

kontrole klinického stavu a pokud kauzální léčba není možná.

Je-li kauzální léčba možná, může být racekadotril podáván jako doplňková léčba.

4.2

Dávkování a způsob podání

Hidrasec pro děti se podává perorální cestou spolu s perorální rehydratací (viz bod 4.4).

Hidrasec pro děti 30 mg je určen pro děti o hmotnosti ≥13 kg.

Doporučená dávka se určuje podle tělesné hmotnosti: 1,5 mg/kg na jednu dávku (což odpovídá 1 až 2

sáčkům), třikrát denně v pravidelných intervalech.

U dětí od 13 kg do 27 kg: jeden sáček obsahující 30 mg 3x denně.

U dětí nad 27 kg: dva sáčky obsahující 30 mg 3x denně.

Délka léčby v klinickém hodnocení u dětí byla 5 dní. Léčba by měla pokračovat až do doby, kdy má

pacient dvě normální stolice. Léčba by neměla přesáhnout 7 dní.

Klinické studie u kojenců mladších 3 měsíců nebyly prováděny.

Zvláštní

skupiny

pacientů

:

Studie u kojenců nebo dětí s renálním nebo hepatálním poškozením nejsou k dispozici (viz bod 4.4).

U pacientů s jaterním nebo renálním onemocněním je třeba postupovat opatrně.

Granule mohou být přidány k potravě, rozptýleny ve sklenici vody nebo v kojenecké láhvi, dobře

zamíchány a ihned podány.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu.

Pacienti se vzácnou dědičnou nesnášenlivostí fruktosy, syndromem malabsorpce glukosy-galaktosy

nebo deficitem sacharázo-isomaltázy by neměli tento léčivý přípravek užívat.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Opatření pro použití

Podávání přípravku Hidrasec pro děti nemá vliv na obvyklé rehydratační režimy. Rehydratace je velmi

důležitá při zvládání akutního průjmu u kojenců.

Potřeba rehydratace a její způsob mají být přizpůsobeny věku a tělesné hmotnosti pacienta, stejně jako

stádiu a závažnosti stavu, a to zvláště v případě závažného nebo prolongovaného průjmu s výrazným

zvracením nebo nechutenstvím.

V případě závažného nebo déle trvajícího průjmu s výrazným zvracením nebo nechutenstvím má být

zvážena intravenózní rehydratace.

Přítomnost krvavé nebo hnisavé stolice a horečka mohou ukazovat na přítomnost invasivních bakterií

jako příčinu průjmu nebo na přítomnost jiného závažného onemocnění. Racekadotril nebyl také

zkoušen při průjmu vyvolaném antibiotiky. Proto by racekadotril neměl být v těchto případech

podáván.

Léčba chronického průjmu tímto přípravkem nebyla dostatečně studována.

Upozornění

U pacientů s diabetem je třeba uvážit skutečnost, že každý sáček obsahuje 2,899 g sacharosy.

Jestliže množství sacharosy (zdroj glukosy a fruktosy) obsažené v denní dávce přípravku Hidrasec pro

děti 30 mg přesáhne 5 g za den, je třeba s tímto množstvím při výpočtu denní dávky cukru počítat.

Přípravek nesmí být podáván kojencům mladším 3 měsíců, protože pro tuto populaci chybí klinické

studie.

Přípravek nesmí být podáván dětem s renálním nebo hepatálním poškozením jakéhokoli stupně

závažnosti, protože pro tyto skupiny pacientů chybí informace.

Přípravek nesmí být podáván pacientům s dlouhotrvajícím nebo nekontrolovaným zvracením, protože

u těchto pacientů je možná nižší biologická dostupnost léku.

Při užívání tohoto přípravku byl hlášen výskyt kožních reakcí. Ve většině případů jsou tyto reakce

mírné a nevyžadují léčbu, avšak v některých případech mohou být i závažné, dokonce i život

ohrožující. Spojitost s racekadotrilem nemůže být zcela vyloučena. Při výskytu závažných kožních

reakcí musí být léčba okamžitě ukončena.

U pacientů užívajících racekadotril byla hlášena hypersenzitivita/angioneurotický edém. Tyto reakce

se mohou vyskytnout kdykoli v průběhu léčby.

Může se objevit angioedém obličeje, končetin, rtů a sliznic.

Pokud se vyskytne angioedém spojený s obstrukcí horních cest dýchacích, jako jazyka, hlasivkové

štěrbiny nebo hrtanu, má být okamžitě zahájena nouzová terapie.

Podávání racekadotrilu má být přerušeno a pacient má být pod pečlivým lékařským dohledem, má být

zahájeno odpovídající sledování, které má trvat až do úplného a trvalého vymizení příznaků.

Pacienti s angioedémem, který nesouvisel s léčbou racekadotrilem, v anamnéze, mohou mít zvýšené

riziko angioedému.

Současné užití racekadotrilu s ACE inhibitory může zvyšovat riziko angioedému (viz bod 4.5). Před

zahájením léčby racekadotrilem u pacientů užívajících ACE inhibitory je třeba pečlivého hodnocení

přínosů a rizik léčby.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce racekadotrilu s ACE inhibitory

Současné užití racekadotrilu s ACE inhibitory (např. kaptoprilem, enalaprilem, lisinoprilem,

perindoprilem, ramiprilem) může zvyšovat riziko angioedému (viz bod 4.4).

Současná léčba racekadotrilem a loperamidem nebo nifuroxazidem nemá vliv na kinetiku

racekadotrilu u lidí.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Fertilita:

Studie fertility prováděné s racekadotrilem na potkanech neprokázaly žádný vliv na fertilitu.

Těhotenství:

Adekvátní údaje o podávání racekadotrilu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech

nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, fertilitu, embryonální/fetální

vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Protože však nejsou k dispozici specifické klinické studie, neměl

by být racekadotril těhotným ženám podáván.

Kojení:

Pro nedostatek informací o vylučování racekadotrilu do mateřského mléka u lidí by neměl být tento

léčivý přípravek podáván kojícím ženám.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nevztahuje se.

Racekadotril nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Data z klinických studií sledujících akutní průjem jsou k dispozici pro 860 pediatrických pacientů

léčených racekadotrilem a 441 pacientů, kteří dostávali placebo.

Následující nežádoucí účinky se vyskytly častěji při použití racekadotrilu než placeba nebo byly

hlášeny z postmarketingového sledování. Frekvence nežádoucích účinků je definována následujícími

termíny: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥

1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace:

Méně časté: tonsilitis

Poruchy kůže a podkožní tkáně: (viz bod 4.4)

Méně časté: vyrážka, erytém.

Není známo: erythema multiforme, edém jazyka, edém obličeje, edém rtů, edém očních víček,

angioedém, kopřivka, erythema nodosum, papulózní vyrážka, prurigo, pruritus.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

U dospělých byly podány jednotlivé dávky vyšší než 2 g (což je dávka 20krát vyšší než terapeutická

dávka). Škodlivé účinky nebyly popsány.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná antidiaroika.

ATC kód: A07XA04

Racekadotril je „prodrug“, který musí být hydrolyzován na aktivní metabolit thiorphan, který je

inhibitorem enkefalinázy, enzymu peptidázy buněčné membrány, nacházející se v různých tkáních,

významně v epitelu tenkého střeva. Tento enzym přispívá jak k trávení exogenních peptidů, tak ke

štěpení endogenních peptidů, jako jsou enkefaliny.

Racekadotril chrání enkefaliny před enzymatickou degradací, čímž prodlužuje jejich účinek na

enkefalinergních synapsích v tenkém střevě a snižuje hypersekreci.

Racekadotril je léčivá látka, která působí antisekrečně výlučně ve střevě. Snižuje intestinální

hypersekreci vody a elektrolytů vyvolanou cholerickým toxinem nebo zánětem a nemá vliv na bazální

sekreční aktivitu. Racekadotril má rychlý protiprůjmový účinek, bez ovlivnění délky střevního

transitu.

Ve dvou klinických studiích u dětí snižoval racekadotril hmotnost stolice v prvních 48 hodinách o 40

% a 46 %. Bylo také pozorováno signifikantní snížení délky trvání průjmu a potřeby rehydratace.

Metaanalýza individuálních dat pacientů (9 randomizovaných klinických studií s racekadotrilem oproti

placebu, přidaných k perorálnímu rehydratačnímu roztoku) shromáždila údaje od jednotlivých

pacientů, a to od 1 384 chlapců a dívek trpících akutním průjmem různé závažnosti, léčených při

hospitalizaci nebo ambulantně. Střední věk byl 12 měsíců (rozmezí mezi kvartily: 6 až 39 měsíců).

Celkově bylo 714 pacientů ve věku < 1 rok a 670 pacientů bylo ve věku ≥ 1 rok. Průměrná hmotnost

se pohybovala od 7,4 kg do 12,2 kg ve všech studiích. Celková střední délka trvání průjmu po infuzi

byla 2,81 dne pro placebo a 1,75 dne pro racekadotril. Podíl zotavených pacientů byl vyšší

v racekadotrilové skupině ve srovnání s placebem [Poměr rizika -Hazard Ratio (HR): 2,04; 95%CI:

1,85 až 2,32; p < 0,001; Cox Proportional Hazards Regression]. Výsledky byly velmi podobné pro

kojence (< 1 rok) (HR: 2,01; 95%CI: 1,71 až 2,36; p < 0,001) a batolata (> 1 rok) (HR: 2,16; 95%CI:

1,83 až 2,57; p < 0,001). Ve studiích u hospitalizovaných pacientů (n=637 pacientů) byl poměr

průměrného výdeje stolice racekadotril/placebo 0,59 (95%CI: 0,51 až 0,74); p<0,001). Ve studiích s

ambulantními pacienty (n=695 pacientů) byl poměr průměrného počtu průjmových stolic

racekadotril/placebo 0,63 (95%CI: 0,47 až 0,85); p<0,001).

Racekadotril nevyvolává abdominální distenzi. Během klinického vývoje působil racekadotril

sekundární zácpu v rozsahu srovnatelném s placebem. Při perorálním podání je jeho aktivita výlučně

periferní, bez účinků na centrální nervový systém.

Randomizovaná, zkřížená studie ukázala, že racekadotril podávaný v tobolkách s obsahem 100 mg

v terapeutické dávce (1 tobolka) nebo v supraterapeutické dávce (4 tobolky) nevyvolával u 56

zdravých dobrovolníků QT/QTc prodloužení (na rozdíl od moxifloxacinu, který byl použit jako

pozitivní kontrola).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Racekadotril se po perorálním podání rychle vstřebává.

Expozice v ustáleném stavu je srovnatelná s expozicí po jednorázovém podání.

Distribuce: Po perorálním podání racekadotrilu značeného

C zdravým dobrovolníkům byla

koncentrace racekadotrilu v plasmě více než 200krát vyšší než v krevních buňkách a 3krát vyšší než

celkově v krvi. Z toho lze odvodit, že léčivo se nijak významně neváže na krevní buňky.

Distribuce značeného uhlíku v ostatních tělesných tkáních byla nevelká, jak ukazuje průměrný

pozorovaný distribuční objem v plasmě 66,4 kg.

Devadesát procent aktivního metabolitu racekadotrilu (thiorphanu = (RS)-N-(1-oxo-2-

(mercaptomethyl)-3-phenylpropyl) glycinu), se váže na plasmatické proteiny, zvláště na albumin.

Délka a rozsah účinku racekadotrilu závisí na dávce. Doba k dosažení vrcholové inhibice enkefalinázy

v plasmě je asi 2 hodiny a odpovídá 90% inhibici při dávce 1,5 mg/kg. Trvání plasmatické inhibice

enkefalinázy je asi 8 hodin.

Metabolismus: Biologický poločas racekadotrilu, měřený inhibicí enkefalinázy v plasmě, je asi 3

hodiny. Racekadotril je rychle hydrolyzován na thiorphan (RS)-N-(1-oxo-2-(mercaptomethyl)-3-

phenylpropyl) glycin, aktivní metabolit, který je postupně přeměňován na inaktivní metabolity,

identifikované jako sulfoxid S-methylthiorphanu, S-methyl thiorphan, 2-methanesufinylmethyl

propionová kyselina a 2-methylsulfanylmethyl propionová kyselina, které tvořily více než 10 %

systémové expozice mateřské látce.

Další vedlejší metabolity byly také zachyceny a změřeny v moči a stolici.

In vitro data ukazují, že racekadotril/thiorphan a jeho čtyři hlavní inaktivní metabolity neinhibují

hlavní isoformy enzymu CYP 3A4, 2D6, 2C9, 1A2 a 2C19 v rozsahu, který by byl klinicky

významný. In vitro data ukazují, že racekadotril/thiorphan a jeho čtyři hlavní inaktivní metabolity

neindukují isoformy enzymu CYP (3A skupinu, 2A6, 2B6, 2C9/2C19, 1A skupinu, 2E1) a UGT

konjugující enzymy v rozsahu, který by byl klinicky významný.

V pediatrické populaci jsou farmakokinetické výsledky podobné jako u dospělé populace. Cmax je

dosažena za 2 hodiny 30 minut po podání. Po podávání vícečetných dávek každých 8 hodin po dobu 7

dní nebyla pozorována kumulace.

Exkrece: Racekadotril je vylučován v podobě aktivních i neaktivních metabolitů. Eliminace probíhá

zejména ledvinami (81,4 %) a v mnohem menším rozsahu stolicí (okolo 8 %). Vylučování plícemi

není významné (méně než 1 % dávky).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k

bezpečnosti

Chronické 4týdenní studie toxicity u opic a psů, které odpovídaly délce léčby u člověka, neukázaly

žádný účinek v dávkách až 1250 mg/kg/den u opic a 200 mg/kg u psů, což odpovídá bezpečnostnímu

rozmezí 625 a 62 (oproti člověku). Racekadotril nebyl imunotoxický u myší, které dostávaly toto

léčivo po dobu až 1 měsíce. Delší expozice (1 rok) u opic ukázala celkové infekce a sníženou

protilátkovou odpověď na vakcinaci při dávce 500 mg/kg/den a žádné infekce nebo potlačení imunity

při dávce 120 mg/kg/den. Podobně u psů, kteří dostávali 200 mg/kg/den po 26 týdnů, byly některé

parametry infekcí/imunity ovlivněny. Klinický význam je neznámý – viz bod 4.8.

Ve standardních in vitro i in vivo testech nebyl nelezen mutagenní nebo klastogenní účinek

racekadotrilu.

Testy karcinogenity nebyly s racekadotrilem prováděny, protože toto léčivo je určeno pro krátkodobou

léčbu.

Studie reprodukční a vývojové toxicity (fertilita a časný embryonální vývoj, prenatální a postnatální

vývoj včetně mateřských funkcí, embryo-fetální vývojové studie) neprokázaly žádné zvláštní účinky

racekadotrilu.

Studie toxicity u juvenilních potkanů neprokázaly žádné významné účinky racekadotrilu v dávce až do

160 mg/kg/den. Tato dávka je 35krát vyšší než obvyklé pediatrické dávkování (tj. 4,5 mg/kg/den).

I přes nezralost renálních funkcí u dětí ve věku do 1 roku nejsou vyšší expozice u těchto dětí

očekávané.

Ostatní preklinické účinky (

např

. těžká, nejpravděpodobněji aplastická anémie, zvýšená diuréza,

ketonurie, průjem) byly pozorovány jen při dávkách považovaných za dostatečně převyšující

maximální expozice u lidí. Klinický význam je neznámý.

Ostatní farmakologické studie bezpečnosti neprokázaly žádné škodlivé účinky racekadotrilu na

centrální nervový systém, kardiovaskulární systém ani na respirační funkce.

U zvířat posiloval racekadotril účinky butylhyoscinu na průchod střevem a antikonvulzivní účinky

fenytoinu.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Sacharosa

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Polyakrylátová disperze 30%

Meruňkové aroma

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Sáčky z papíru/aluminia/polyethylenu svařované za tepla.

Balení obsahuje 10, 16, 20, 30, 50 a 100 sáčků (100 sáčků je pouze pro nemocniční užití).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

a pro

zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioprojet Europe Ltd

101 Furry Park road

Killester

Dublin 5

Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

49/555/11-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 14. 12. 2011

Datum posledního prodloužení registrace: 8. 4. 2016

10.

DATUM REVIZE TEXTU

30. 4. 2017

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace