Harvoni

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
ledipasvir, Sofosbuvir
Dostupné s:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC kód:
J05AX65
INN (Mezinárodní Name):
ledispavir, sofosbuvir
Terapeutické skupiny:
Antivirotika pro systémové použití,
Terapeutické oblasti:
Hepatitida C, chronická
Terapeutické indikace:
Harvoni is indicated for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adult and paediatric patients aged 3 years and above (see sections 4. 2, 4. 4 a 5. Pro virus hepatitidy C (HCV) genotypu-konkrétní aktivity viz bod 4. 4 a 5.
Přehled produktů:
Revision: 23
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/003850
Datum autorizace:
2014-11-17
EMEA kód:
EMEA/H/C/003850

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

29-07-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

23-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

23-09-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

23-09-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

23-09-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

29-07-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

ledipasvirum/sofosbuvirum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Harvoni a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harvoni užívat

Jak se přípravek Harvoni užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Harvoni uchovávat

Obsah balení a další informace

Pokud byl přípravek Harvoni předepsán Vašemu dítěti, mějte na paměti, že všechny údaje

uvedené v této příbalové informaci se týkají Vašeho dítěte (v takovém případě prosím čtěte

„Vaše dítě“ místo „Vy“).

1.

Co je přípravek Harvoni a k čemu se užívá

Přípravek Harvoni je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky ledipasvir a sofosbuvir. Přípravek

Harvoni se užívá k léčbě chronické (dlouho trvající) infekce virem hepatitidy C u

dospělých,

dospívajících

dětí ve věku od 3 let

Hepatitida C je virové infekční onemocnění jater. Léčivé látky v tomto léčivém přípravku účinkují

společně tak, že blokují dvě různé bílkoviny, které virus potřebuje ke svému růstu a rozmnožování

a umožní trvalé odstranění infekce z těla.

Přípravek Harvoni se někdy užívá s jinou léčivou látkou, kterou je ribavirin.

Je velmi důležité, abyste si také přečetl(a) příbalové informace léků, které budete užívat spolu

s přípravkem Harvoni. Máte-li další dotazy ohledně léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harvoni užívat

Neužívejte přípravek Harvoni

jestliže jste alergický(á)

na ledipasvir, sofosbuvir nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6 této příbalové informace).

Jestliže právě užíváte kterýkoli z následujících léčivých přípravků:

rifampicin a rifabutin

(antibiotika používaná k léčbě infekcí, včetně tuberkulózy);

třezalku tečkovanou

(rostlinný přípravek používaný k léčbě deprese);

karbamazepin, fenobarbital a fenytoin

(léky používané k léčbě epilepsie a prevenci

záchvatů);

rosuvastatin

(lék užívaný k léčbě vysoké hladiny cholesterolu).

Jestliže pro Vás platí kterákoliv z těchto podmínek

, neužívejte přípravek Harvoni a ihned

informujte svého lékaře.

Upozornění a opatření

Váš lékař bude vědět, zda se Vás některý z následujících stavů týká. Bude to zváženo před zahájením

léčby přípravkem Harvoni.

jiné problémy s játry

než je hepatitida C, například

jestliže čekáte na transplantaci jater,

jste nyní nebo jste

v minulosti byl(a) infikován(a) virem

hepatitidy B,

protože Vás pak

možná bude Váš lékař chtít pečlivěji sledovat,

problémy s ledvinami nebo pokud jste na dialýze

, protože přípravek Harvoni nebyl plně

testován u pacientů se závažnými problémy s ledvinami,

probíhající léčba infekce HIV

, protože Vás Váš lékař může chtít pečlivěji sledovat.

Před užitím přípravku Harvoni se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

v současnosti užíváte nebo jste během posledních několika měsíců užíval(a) amiodaron k léčbě

nepravidelného srdečního tepu, protože to může vést k život ohrožujícímu zpomalení srdečního

tepu. Pokud jste tento léčivý přípravek užíval(a), váš lékař může zvážit odlišnou léčbu. Pokud

budete léčbu přípravkem Harvoni potřebovat, možná bude nutné další sledování srdce.

máte cukrovku. Po zahájení léčby přípravkem Harvoni u vás možná bude nutné pečlivější

monitorování hladiny glukózy v krvi a/nebo změna léčby cukrovky. U některých diabetiků

došlo po zahájení léčby léčivými přípravky, jako je přípravek Harvoni, ke snížení hladiny cukru

v krvi (hypoglykemii).

Informujte svého lékaře okamžitě,

jestli v současnosti užíváte nebo jste minulý měsíc užíval(a)

jakékoli léčivé přípravky z důvodu problémů se srdcem a během léčby se u vás objeví:

pomalý či nepravidelný srdeční tep nebo jiné problémy se srdečním rytmem,

dušnost nebo zhoršení stávající dušnosti,

bolest na hrudi,

závratě,

bušení srdce,

pocit na omdlení nebo mdloby.

Krevní testy

Před léčbou, během léčby a po léčbě přípravkem Harvoni Váš lékař provede krevní testy. Tyto testy se

provádí, aby:

Váš lékař mohl rozhodnout, zda máte užívat přípravek Harvoni a jak dlouho,

Váš lékař mohl potvrdit, že léčba byla účinná a že virus hepatitidy C z Vašeho těla zmizel.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 3 let. Použití přípravku Harvoni u dětí mladších 3 let

dosud nebylo studováno.

Další léčivé přípravky a přípravek Harvoni

Informujte svého lékaře nebo lékárníka

o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Warfarin a jiné podobné léky zvané antagonisté vitaminu K používané k ředění krve. Váš lékař Vám

možná bude muset častěji provádět krevní testy, aby zkontroloval srážlivost krve.

Funkce jater se může během léčby hepatitidy C měnit, což může ovlivnit působení dalších léků (např.

léků užívaných k potlačení imunitního systému atd.). Váš lékař může potřebovat pečlivě kontrolovat

hladiny dalších léků, které užíváte, a může změnit jejich dávkování během užívání přípravku Harvoni.

Jestliže si nejste jistý(á) ohledně užívání jakýchkoli léků, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Některé léky se nesmí užívat spolu s přípravkem Harvoni:

Neužívejte žádný jiný lék, který obsahuje sofosbuvir, jednu z léčivých látek přípravku

Harvoni.

Také je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka

, jestliže užíváte

kterýkoli z níže uvedených léků:

amiodaron

užívaný k léčbě nepravidelného srdečního tepu;

tenofovir-disoproxil-fumarát

nebo jakýkoli lék obsahující tenofovir-disoproxil-fumarát,

užívaný k léčbě infekce HIV;

digoxin

užívaný k léčbě srdečních onemocnění;

dabigatran

užívaný k ředění krve;

statiny

užívané k léčbě vysoké hladiny cholesterolu;

rifapentin

(antibiotikum používané k léčbě infekcí zahrnujících tuberkulózu);

oxkarbazepin

(lék používaný k léčbě epilepsie a prevenci záchvatů);

tipranavir

(používaný k léčbě infekce HIV).

Užívání přípravku Harvoni spolu se kterýmkoli z těchto léků může způsobit, že léky mohou přestat

správně účinkovat nebo se mohou objevit jakékoli nežádoucí účinky. V některých případech Vám

lékař může vydat jiný lék nebo změnit dávku Vámi užívaného léku.

Poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem

, jestliže užíváte přípravky k léčbě

žaludečních

vředů, pálení žáhy nebo kyselého refluxu

(pronikání kyselého žaludečního obsahu zpět do

jícnu).

Mezi ně patří:

antacida (jako je hydroxid hlinitý/ hydroxid hořečnatý nebo uhličitan vápenatý). Ta se

musí užít nejméně 4 hodiny před nebo nejméně 4 hodiny po užití přípravku Harvoni.

inhibitory protonové pumpy (jako jsou omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol a

esomeprazol). Ty se musí užít současně s přípravkem Harvoni. Neužívejte inhibitory

protonové pumpy před přípravkem Harvoni. V některých případech Vám lékař může

vydat jiný lék nebo změnit dávku Vámi užívaného léku;

antagonisté H

-receptorů (jako je famotidin, cimetidin, nizatidin nebo ranitidin).

V některých případech Vám lékař může vydat jiný lék nebo změnit dávku Vámi

užívaného léku.

Tyto léky mohou snížit množství ledipasviru ve Vaší krvi. Jestliže užíváte jeden z těchto léků, Váš

lékař Vám buď vydá jiný lék na žaludeční vředy, pálení žáhy nebo kyselý reflux, nebo Vám doporučí,

jak a kdy máte tento lék užívat.

Těhotenství a antikoncepce

Účinky přípravku Harvoni během těhotenství nejsou známé. Pokud jste těhotná, domníváte se, že

můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento

přípravek užívat.

Jestliže je přípravek Harvoni užíván spolu s ribavirinem, je nutno zabránit otěhotnění. Je velmi

důležité, abyste si velmi pečlivě přečetl(a) take bod „Těhotenství“ v příbalové informaci pro ribavirin.

Ribavirin může být velmi škodlivý pro nenarozené dítě. Proto v případě, že existuje možnost

otěhotnění, musíte při sexuálních aktivitách učinit speciální preventivní opatření.

Během léčby přípravkem Harvoni užívaným spolu s ribavirinem a určitou dobu po ní musíte Vy

nebo Váš (Vaše) partner(ka) používat účinnou metodu antikoncepce. Je velmi důležité, abyste si

velmi pečlivě přečetl(a) také bod „Těhotenství“ v příbalové informaci pro ribavirin. Zeptejte se

svého lékaře na účinnou metodu antikoncepce, která je pro Vás vhodná.

Jestliže otěhotníte/Vaše partnerka (pokud je pacientem muž) otěhotní během léčby přípravkem

Harvoni a ribavirinem nebo v následujících měsících, musíte ihned kontaktovat svého lékaře.

Kojení

Během léčby přípravkem Harvoni nekojte.

Není známo, zda se ledipasvir nebo sofosbuvir, dvě

léčivé látky přípravku Harvoni, vylučují do lidského mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Jestliže se po užití přípravku Harvoni cítíte unavený(á), nevykonávejte činnosti, které vyžadují

koncentraci, například neřiďte dopravní prostředky, nejezděte na kole ani nepoužívejte jakékoli

nástroje či stroje.

Přípravky Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety a Harvoni 45 mg/200 mg potahované

tablety obsahují laktosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety obsahuje oranžovou žluť (E110), která

může vyvolat alergické reakce

Informujte svého lékaře, jestliže jste alergický(á)

na oranžovou žluť, rovněž označovanou

jako „E110“, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Harvoni obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Harvoni užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Přípravek Harvoni je nutné užívat podle pokynů Vašeho lékaře.

Doporučená dávka přípravku

Harvoni

u dospělých

jedna potahovaná tableta o síle 90 mg/400 mg jednou denně

. Váš lékař

Vám sdělí, kolik týdnů máte užívat přípravek Harvoni.

Doporučená dávka přípravku Harvoni u dětí a dospívajících ve věku od 3 let závisí na tělesné

hmotnosti . Přípravek Harvoni užívejte podle pokynů Vašeho lékaře.

Tabletu(y) spolkněte celou s jídlem nebo bez jídla. Tablety nekousejte, nedrťte ani nedělte, protože

jsou velmi hořké. Pokud máte problémy s polykáním tablet, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže užíváte antacidum,

užijte jej nejméně 4 hodiny před nebo nejméně 4 hodiny po užití

přípravku Harvoni.

Jestliže užíváte inhibitor protonové pumpy,

užijte inhibitor protonové pumpy ve stejnou dobu jako

přípravek Harvoni. Neužívejte jej před užitím přípravku Harvoni.

Jestliže po užití přípravku Harvoni zvracíte,

může to mít vliv na množství přípravku Harvoni ve

Vaší krvi. To může způsobit snížení účinnosti přípravku Harvoni.

Jestliže zvracíte

do 5 hodin po užití

přípravku Harvoni, užijte další dávku.

Jestliže zvracíte

za více než 5 hodin

po užití přípravku Harvoni, není potřebná další dávka;

počkejte a užijte následující dávku v obvyklou dobu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Harvoni, než jste měl(a)

Jestliže omylem užijete větší dávku, než jste měl(a), ihned kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší

lékařskou pohotovost. Vezměte si sebou lahvičku s tabletami, abyste mohl(a) snadno popsat, jaké léky

jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Harvoni

Je důležité nevynechat žádnou dávku tohoto přípravku.

Pokud vynecháte dávku, zjistěte, jak dlouhá doba uplynula od doby, kdy obvykle užíváte přípravek

Harvoni:

jestliže je to méně než 18 hodin od doby

, kdy obvykle užíváte přípravek Harvoni, musíte

dávku užít co nejdříve. Poté užijte následující dávku v obvyklou dobu.

jestliže je to 18 hodin nebo více od doby

, kdy obvykle užíváte přípravek Harvoni, počkejte a

užijte následující dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku (neužívejte dvě

dávky těsně za sebou).

Nepřestávejte užívat přípravek Harvoni

Nepřestávejte užívat tento přípravek, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař. Je velmi důležité dokončit

celý cyklus léčby, aby byla šance vyléčit infekci virem hepatitidy C co nejvyšší.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky. Jestliže užíváte přípravek

Harvoni, mohou se u Vás projevit jeden nebo několik z následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u více než u 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy,

pocit únavy.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

vyrážka

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při léčbě přípravkem Harvoni

Frekvence následujících nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (angioedém).

Jiné účinky, které se mohou objevit při léčbě sofosbuvirem:

Frekvence následujících nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

rozsáhlá vyrážka s olupováním kůže, která může být doprovázena horečkou, příznaky

podobnými chřipce, puchýři v ústech, očích a/nebo na pohlavních orgánech (Stevensův-

Johnsonův syndrom).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému

hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Harvoni uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Harvoni obsahuje

Léčivými látkami jsou

ledipasvirum a sofosbuvirum. Jedna potahovaná tableta obsahuje

ledipasvirum 90 mg a sofosbuvirum 400 mg nebo ledipasvirum 45 mg a sofosbuvirum 200 mg.

Dalšími složkami jsou

Jádro tablety:

Kopovidon, monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní

bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:

Polyvinylalkohol, oxid titaničitý, makrogol, mastek a pouze pro tablety přípravku Harvoni

90 mg/400 mg oranžová žluť (E110).

Jak přípravek Harvoni vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety jsou oranžové tablety tvaru kosočtverce

s vyraženým označením „GSI“ na jedné straně a „7985“ na druhé straně. Tableta je přibližně 19 mm

dlouhá a 10 mm široká.

Přípravek Harvoni 45 mg/400 mg potahované tablety jsou bílé tablety tvaru tobolky s vyraženým

označením „GSI“ na jedné straně a „HRV“ na druhé straně. Tableta je přibližně 14 mm dlouhá a 7 mm

široká.

Každá lahvička obsahuje vysoušedlo silikagel, které musí být ponecháno v lahvičce, aby chránilo

tablety. Vysoušedlo silikagel je v samostatném sáčku nebo nádobce a nesmí se polykat.

Dostupné jsou následující velikosti balení:

krabičky obsahující 1 lahvičku s 28 potahovaným tabletami pro síly 90 mg/400 mg a

45 mg/200 mg potahované tablety.

krabičky obsahující 3 lahvičky s 28 (84) potahovanými tabletami pouze pro sílu 90 mg/400 mg

potahované tablety. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irsko

Výrobce

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business & Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom (Northern Ireland)

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 44 (0) 8000 113700

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Příbalová informace: informace pro uživatele

Harvoni 33,75 mg/150 mg obalené granule v sáčku

Harvoni 45 mg/200 mg obalené granule v sáčku

ledipasvirum/sofosbuvirum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Harvoni a k čemu se užívá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harvoni užívat

Jak se přípravek Harvoni užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Harvoni uchovávat

Obsah balení a další informace

Pokud byl přípravek Harvoni předepsán Vašemu dítěti, mějte na paměti, že všechny ´daje

uvedené v této příbalové informaci se týkají Vašeho dítěte (v takovém případě prosím čtěte

„Vaše dítě“ místo „Vy“).

1.

Co je přípravek Harvoni a k čemu se užívá

Přípravek Harvoni ve formě granulí je léčivý přípravek, který obsahuje léčivé látky ledipasvir a

sofosbuvir podávané ve formě granulí. Přípravek Harvoni se užívá k léčbě chronické (dlouho trvající)

infekce virem hepatitidy C u

dospělých, dospívajících

dětí ve věku od 3 let

Hepatitida C je virové infekční onemocnění jater. Léčivé látky v tomto léčivém přípravku účinkují

společně tak, že blokují dvě různé bílkoviny, které virus potřebuje ke svému růstu a rozmnožování

a umožní trvalé odstranění infekce z těla.

Přípravek Harvoni se někdy užívá s jinou léčivou látkou, kterou je ribavirin.

Je velmi důležité, abyste si také přečetl(a) příbalové informace léků, které budete užívat spolu

s přípravkem Harvoni. Máte-li další dotazy ohledně léků, které užíváte, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ledipasvirum 90 mg a sofosbuvirum 400 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 157 mg laktosy (ve formě monohydrátu) a 47 mikrogramů

oranžové žluti.

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

Jedna potahovaná tableta obsahuje ledipasvirum 45 mg a sofosbuvirum 200 mg.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna potahovaná tableta obsahuje 78 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Harvoni 90 mg/400 mg potahované tablety

Oranžová potahovaná tableta tvaru kosočtverce o velikosti přibližně 19 mm x 10 mm, s vyraženým

označením „GSI“ na jedné straně a „7985“ na druhé straně.

Harvoni 45 mg/200 mg potahované tablety

Bílá potahovaná tableta tvaru tobolky o velikosti přibližně 14 mm x 7 mm, s vyraženým označením

„GSI“ na jedné straně a „HRV“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Harvoni je indikován k léčbě chronické hepatitidy C (CHC) u dospělých a pediatrických

pacientů ve věku od 3 let (viz body 4.2, 4.4 a 5.1).

Pro genotypově specifické působení na virus hepatitidy C (HCV) viz body 4.4 a 5.1.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu přípravkem Harvoni má zahájit a sledovat lékař se zkušenostmi s léčbou pacientů s CHC.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Harvoni u dospělých je 90 mg/400 mg jednou denně, s jídlem nebo bez

jídla (viz bod 5.2).

Doporučená dávka přípravku Harvoni u pediatrických pacientů ve věku od 3 let závisí na tělesné

hmotnosti (podrobně viz tabulka 2) a lze ji užívat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2).

K léčbě chronické infekce HCV u pediatrických pacientů ve věku od 3 let, kteří mají potíže s

polykáním potahovaných tablet, je dostupný přípravek Harvoni ve formě granulí. Další informace

najdete v souhrnu údajů o přípravku pro přípravek Harvoni 33,75 mg/150 mg obalené granule v sáčku

nebo Harvoni 45 mg/200 mg obalené granule v sáčku.

Tabulka 1: Doporučená doba trvání léčby přípravkem Harvoni a doporučené současné

podávání s ribavirinem v určitých podskupinách

Populace pacientů

(včetně pacientů současně infikovaných

HIV)

Léčba a trvání

Dospělí a pediatričtí pacienti ve věku od 3 let

a

s CHC genotypu 1, 4, 5 nebo 6

Pacienti bez cirhózy

Harvoni po dobu 12 týdnů.

Harvoni po dobu 8 týdnů lze zvažovat u dříve neléčených

pacientů infikovaných genotypem 1 (viz bod 5.1, studie

ION-3).

Pacienti s kompenzovanou cirhózou

Harvoni + ribavirin

po dobu 12 týdnů

nebo

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 24 týdnů.

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 12 týdnů lze zvažovat u

pacientů, kteří jsou považováni za pacienty s nízkým

rizikem klinické progrese onemocnění a u kterých existuje

možnost pozdějšího opakování léčby (viz bod 4.4).

Pacienti, kteří jsou po transplantaci jater

bez cirhózy nebo s kompenzovanou

cirhózou

Harvoni + ribavirin

po dobu 12 týdnů (viz bod 5.1).

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 12 týdnů (u pacientů bez

cirhózy) nebo 24 týdnů (u pacientů s cirhózou) může být

zvážen u pacientů, u kterých léčba ribavirinem není vhodná

nebo s intolerancí ribavirinu.

Pacienti s dekompenzovanou cirhózou bez

ohledu na stav transplantace jater

Harvoni + ribavirin

po dobu 12 týdnů (viz bod 5.1).

Harvoni (bez ribavirinu) po dobu 24 týdnů může být zvážen

u pacientů, u kterých léčba ribavirinem není vhodná nebo s

intolerancí ribavirinu.

Dospělí a pediatričtí pacienti ve věku od 3 let

a

s CHC genotypu 3

Pacienti s kompenzovanou cirhózou

a/nebo po selhání předcházející léčby

Harvoni + ribavirin

po dobu 24 týdnů (viz body 4.4 a 5.1).

Viz tabulka 2 s doporučenými dávkováními přípravku Harvoni založenými na tělesné hmotnosti pro pediatrické pacienty

ve věku od 3 let.

Dospělí: ribavirin podle tělesné hmotnosti (< 75 kg = 1 000 mg a ≥ 75 kg = 1 200 mg), podávaný perorálně spolu s jídlem

rozdělený do dvou dávek.

Pediatričtí pacienti: doporučené dávkování ribavirinu viz tabulka 4 níže.

Doporučené dávkování ribavirinu u dospělých pacientů s dekompenzovanou cirhózou viz tabulka 3 níže.

Tabulka 2: Dávkování přípravku Harvoni ve formě tablet u pediatrických pacientů ve věku od 3

let*

Tělesná hmotnost (kg)

Dávkování přípravku Harvoni ve

formě tablet

Denní dávka

ledipasviru/sofosbuviru

≥ 35

jedna tableta o obsahu 90 mg/400 mg

jednou denně

nebo

dvě tablety o obsahu 45 mg/200 mg

jednou denně

90 mg/400 mg/den

17 až < 35

jedna tableta o obsahu 45 mg/200 mg

jednou denně

45 mg/200 mg/den

Přípravek Harvoni je rovněž dostupný ve formě granulí pro použití u pediatrických pacientů s CHC ve věku od 3 let (viz

bod 5.1). Užívání tablet se nedoporučuje u pacientů s tělesnou hmotností < 17 kg. Další informace najdete v souhrnu

údajů o přípravku pro přípravek Harvoni 33,75 mg/150 mg obalené granule v sáčku

nebo Harvoni 45 mg/200 mg obalené

granule v sáčku.

Tabulka 3. Pokyny pro dávkování ribavirinu při současném podávání s přípravkem Harvoni u

dospělých pacientů s dekompenzovanou cirhózou

Pacient

Dávka ribavirinu*

Cirhóza před transplantací: třída B

podle Child-Pugh-Turcotta (CPT)

1 000 mg denně u pacientů s tělesnou hmotností < 75 kg a

1 200 mg u pacientů s tělesnou hmotností ≥ 75 kg

Cirhóza před transplantací: třída C

podle CPT

Cirhóza po transplantaci: třída B nebo

C podle CPT

Počáteční dávku 600 mg lze při dobré snášenlivosti postupně

titrovat až na maximální dávku 1 000/1 200 mg denně (1 000 mg

u pacientů s tělesnou hmotností < 75 kg a 1 200 mg u pacientů

s tělesnou hmotností ≥ 75 kg). Jestliže počáteční dávka není dobře

snášena, má se dávka snížit na klinicky indikovanou podle hladin

hemoglobinu.

Jestliže z důvodů snášenlivosti nelze dosáhnout lepší normalizace dávky ribavirinu (podle tělesné hmotnosti a funkce

ledvin), je vhodné zvážit 24týdenní podávání kombinace přípravku Harvoni + ribavirinu z důvodu minimalizace rizika

relapsu.

Když se k přípravku Harvoni u dospělých přidává ribavirin, nahlédněte rovněž do souhrnu údajů o

přípravku pro ribavirin.

U pediatrických pacientů ve věku od 3 let se doporučuje následující dávkování ribavirinu, přičemž

ribavirin se podává rozdělený do dvou dávek spolu s jídlem:

Tabulka 4: Pokyny pro dávkování ribavirinu při současném podávání s přípravkem Harvoni u

pediatrických pacientů ve věku od 3 let.

Tělesná hmotnost v kg

Dávka ribavirinu*

<47

15 mg/kg/den

47–49

600 mg/den

50–65

800 mg/den

66–74

1 000 mg/den

> nebo = 75

1 200 mg/den

Denní dávka ribavirinu je založena na tělesné hmotnosti a podává se perorálně spolu s jídlem rozdělená do dvou dávek.

Úprava dávkování ribavirinu u dospělých pacientů užívajících dávku 1 000-1 200 mg/den

Jestliže je přípravek Harvoni užíván v kombinaci s ribavirinem a jestliže se u pacienta vyskytnou

závažné nežádoucí účinky potenciálně související s ribavirinem, je nutno dávku ribavirinu upravit

nebo, je-li to vhodné, podávání přípravku přerušit, dokud nežádoucí účinky nevymizí nebo se nesníží

jejich závažnost. Tabulka 5 uvádí pokyny pro úpravu dávkování a přerušení podávání přípravku na

základě koncentrace hemoglobinu a kardiální funkce pacienta.

Tabulka 5: Pokyny pro úpravu dávkování ribavirinu při současném podávání s přípravkem

Harvoni u dospělých pacientů

Laboratorní hodnoty

Snížit dávku ribavirinu na

600 mg/den při:

Přerušit podávání ribavirinu

při:

Hemoglobin u pacientů bez

onemocnění srdce

< 10 g/dl

< 8,5 g/dl

Hemoglobin u pacientů se

stabilizovaným onemocněním

srdce

snížení koncentrace hemoglobinu

o ≥ 2 g/dl během kteréhokoli

4týdenního období léčby

< 12 g/dl i přes 4týdenní užívání

snížené dávky

Po vysazení ribavirinu z důvodu abnormálních hodnot laboratorních nálezů nebo klinické manifestace

se lze pokusit o opětovné nasazení léčby ribavirinem v dávce 600 mg denně s dalším zvýšením dávky

na 800 mg denně. Nedoporučuje se však zvýšit dávku ribavirinu na původní dávku (1 000 mg až

1 200 mg denně).

Pediatrická populace ve věku do 3 let

Bezpečnost a účinnost přípravku Harvoni u pediatrických pacientů ve věku do 3 let nebyly dosud

stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Vynechaná dávka

Pacienty je třeba poučit, že pokud budou zvracet do 5 hodin po užití přípravku, mají užít další tabletu.

Jestliže budou zvracet za více než 5 hodin po užití přípravku, není potřebná další dávka (viz bod 5.1).

Pokud je vynechána dávka a neuplynulo více než 18 hodin od normální doby užití, je třeba pacienty

poučit, aby užili tabletu co nejdříve, a pak užili další dávku v obvyklé době. Pokud uplynulo více než

18 hodin, je třeba pacienty poučit, aby počkali a užili další dávku v obvyklé době. Pacienty je třeba

poučit, aby neužívali dvojnásobnou dávku.

Starší pacienti

U starších pacientů se nevyžaduje žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není potřebná úprava dávkování

přípravku Harvoni.

Údaje o bezpečnosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (odhadovaná rychlost glomerulární

filtrace [eGFR] < 30 ml/min/1,73 m

) a u pacientů v terminálním stádiu onemocnění ledvin (

End Stage

Renal Disease

, ESRD) vyžadujícím dialýzu jsou omezené. Přípravek Harvoni může být u těchto

pacientů použit bez úpravy dávky, pokud nejsou k dispozici žádné jiné relevantní možnosti léčby (viz

body 4.4, 4.8, 5.1 a 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou, středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater (stupeň A, B nebo C podle

Child-Pugha-Turcotta [CPT]) není potřebná úprava dávkování přípravku Harvoni (viz bod 5.2).

Bezpečnost a účinnost ledipasviru/sofosbuviru byly vyhodnoceny u pacientů s dekompenzovanou

cirhózou (viz bod 5.1).

Způsob podání

Perorální podání.

Pacienty je třeba poučit, že tabletu(y) je nutno polykat celé s jídlem nebo bez jídla. Vzhledem k hořké

chuti se nedoporučuje kousat ani drtit potahované tablety (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s rosuvastatinem (viz bod 4.5).

Užívání se silnými induktory P-gp

Léčivé přípravky, které jsou silnými induktory střevního P-glykoproteinu (P-gp) (karbamazepin,

fenobarbital, fenytoin, rifampicin, rifabutin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou). Současné

podávání významně sníží koncentrace ledipasviru a sofosbuviru v plazmě a může vést ke ztrátě

účinnosti přípravku Harvoni (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Harvoni nesmí být podáván současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími sofosbuvir.

Genotypově specifické působení

Informace o režimech doporučených pro různé genotypy HCV viz bod 4.2. Informace o genotypově

specifickém virologickém klinickém působení viz bod 5.1.

Klinické údaje podporující užívání přípravku Harvoni u dospělých pacientů infikovaných HCV

genotypu 3 jsou omezené (viz bod 5.1). Relativní účinnost 12týdenního režimu sestávajícího z

ledipasviru/sofosbuviru + ribavirinu ve srovnání s 24týdenním režimem sestávajícím ze sofosbuviru +

ribavirinu nebyla hodnocena. U všech dříve léčených pacientů s genotypem 3 a u dosud neléčených

pacientů s genotypem 3 s cirhózou se doporučuje konzervativní 24týdenní léčba (viz bod 4.2).

V případě infekce genotypem 3 má být použití přípravku Harvoni (vždy v kombinaci s ribavirinem)

zvažováno pouze u pacientů, u nichž se má za to, že existuje vysoké riziko klinické progrese

onemocnění, a pro které neexistují alternativní možnosti léčby.

Klinické údaje podporující užívání přípravku Harvoni u dospělých pacientů infikovaných HCV

genotypu 2 a 6 jsou omezené (viz bod 5.1).

Závažná bradykardie a srdeční blokáda

Při užívání režimů zahrnujících sofosbuvir v kombinaci s amiodaronem byly pozorovány život

ohrožující případy závažné bradykardie a srdeční blokády. Bradykardie obecně nastala během hodin

až dnů, ale byly pozorovány případy s delší dobou do nástupu, většinou v období do 2 týdnů po

zahájení léčby HCV.

Amiodaron má být u pacientů užívajících přípravek Harvoni používán pouze tehdy, jestliže jiná

alternativní antiarytmická léčba není snášena nebo je kontraindikována.

Pokud je souběžné užívání amiodaronu považováno za nezbytné, doporučuje se, aby pacienti

podstoupili monitorování srdeční funkce s hospitalizací po dobu prvních 48 hodin po zahájení

souběžného podání, poté má probíhat ambulantní monitorování nebo monitorování srdečního tepu

prováděné pacientem, a to každý den po dobu nejméně prvních 2 týdnů léčby.

Vzhledem k dlouhému poločasu amiodaronu má být výše popsaným způsobem monitorována srdeční

funkce i u pacientů, kteří přestali amiodaron užívat během několika posledních měsíců a kteří zahajují

léčbu přípravkem Harvoni.

Všichni pacienti, kteří souběžně užívají nebo v nedávné době užívali amiodaron, mají být varováni

ohledně symptomů bradykardie a srdeční blokády a má jim být doporučeno, aby v případě, že se u

nich tyto symptomy objeví, neprodleně vyhledali lékařskou pomoc.

Použití u pacientů s diabetem mellitem

U diabetiků může po zahájení léčby infekce HCV přímo působícími antivirotiky dojít ke zlepšení

kontroly glykemie, což může potenciálně vést k symptomatické hypoglykemii. U diabetiků, u nichž je

zahájena léčba přímo působícími antivirotiky, je třeba pečlivě monitorovat glykemii, zejména

v prvních 3 měsících, a v případě potřeby upravit jejich antidiabetickou medikaci. O zahájení léčby

přímo působícími antivirotiky je třeba informovat lékaře, který má u pacienta na starosti léčbu diabetu.

Současná infekce HCV/HBV (virus hepatitidy B)

V průběhu nebo po ukončení léčby přímo působícími antivirotiky byly hlášeny případy reaktivace viru

hepatitidy typu B (HBV), některé z nich fatální. Před zahájením léčby má být u všech pacientů

proveden screening HBV. Pacienti současně infikovaní HBV/HCV jsou ohrožení reaktivací HBV,

a proto mají být monitorováni a ošetřováni podle aktuálních klinických doporučení.

Léčba pacientů dříve léčených antivirotiky s přímým účinkem proti HCV

U pacientů, u nichž selže léčba ledipasvirem/sofosbuvirem, lze ve většině případů zjistit selekci

mutací NS5A se vznikem rezistence, které podstatně snižují citlivost na ledipasvir (viz bod 5.1).

Omezené údaje nasvědčují, že v dlouhodobém sledování nedochází k reverzi takových mutací NS5A.

V současné době nejsou k dispozici žádné údaje svědčící pro účinnost opakované léčby u pacientů,

u nichž selhala léčba ledipasvirem/sofosbuvirem, při následném použití režimu obsahujícího inhibitor

NS5A. Podobně v současné době nejsou k dispozici žádné údaje svědčící pro účinnost inhibitorů

proteáz NS3/4A u pacientů, u nichž dříve selhala léčba zahrnující inhibitory proteáz NS3/4A. U

takových pacientů proto odstranění infekce HCV může být závislé na jiných třídách léčivých

přípravků. Proto je třeba zvažovat delší léčbu u pacientů s nejistou možností pozdějšího opakování

léčby.

Porucha funkce ledvin

Údaje o bezpečnosti u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (odhadovaná glomerulární filtrace

[eGFR] < 30 ml/min/1,73 m

) a ESRD vyžadujícím hemodialýzu jsou omezené. Přípravek Harvoni

může být u těchto pacientů použit bez úpravy dávky, pokud nejsou k dispozici žádné jiné relevantní

možnosti léčby (viz body 4.8, 5.1 a 5.2). Jestliže je přípravek Harvoni užíván v kombinaci

s ribavirinem, prostudujte také souhrn údajů o přípravku pro ribavirin pro pacienty s clearance

kreatininu (CrCl) < 50 ml/min (viz bod 5.2).

Dospělí pacienti s dekompenzovanou cirhózou a/nebo pacienti čekající na transplantaci jater nebo po

transplantaci jater

Účinnost ledipasviru/sofosbuviru u pacientů infikovaných HCV genotypem 5 a genotypem 6

s dekompenzovanou cirhózou a/nebo u pacientů čekajících na transplantaci jater nebo po transplantaci

jater nebyla hodnocena. Léčba přípravkem Harvoni má probíhat podle vyhodnocení možných přínosů

a rizik pro jednotlivého pacienta.

Užívání se středně silnými induktory P-gp

Léčivé přípravky, které jsou středně silnými induktory střevního P-gp (např. oxkarbazepin), mohou

snižovat koncentrace ledipasviru a sofosbuviru v plazmě a vést ke snížení terapeutického účinku

přípravku Harvoni. Současné podávání takových léčivých přípravků s přípravkem Harvoni se

nedoporučuje (viz bod 4.5).

Užívání s některými antiretrovirovými režimy při léčbě infekce HIV

Bylo prokázáno, že přípravek Harvoni zvyšuje expozici tenofoviru, zejména jestliže je užíván

společně s režimem léčby infekce HIV obsahujícím tenofovir-disoproxil-fumarát a přípravek pro

optimalizaci farmakokinetiky (ritonavir nebo kobicistat). Bezpečnost tenofovir-disoproxil-fumarátu při

užívání kombinace přípravku Harvoni a přípravku pro optimalizaci farmakokinetiky nebyla stanovena.

Je třeba zvážit možná rizika a přínosy související se současným podáváním přípravku Harvoni spolu

s tabletou obsahující fixní kombinaci dávek elvitegraviru/kobicistatu/emtricitabinu/tenofovir-

disoproxil-fumarátu nebo s tenofovir-disoproxil-fumarátem podávaným spolu s potencovaným

inhibitorem proteázy HIV (např. atazanavir nebo darunavir), zejména u pacientů se zvýšeným rizikem

poruchy funkce ledvin. U pacientů užívajících přípravek Harvoni současně

s elvitegravirem/kobicistatem/emtricitabinem/tenofovir-disoproxil-fumarátem nebo s tenofovir-

disoproxil-fumarátem a potencovaným inhibitorem proteázy HIV má být sledován výskyt nežádoucích

účinků souvisejících s užíváním tenofoviru. Doporučení ohledně sledování funkce ledvin viz souhrn

údajů o přípravku pro tenofovir-disoproxil-fumarát, emtricitabin/tenofovir-disoproxil-fumarát nebo

elvitegravir/kobicistat/emtricitabin/tenofovir-disoproxil-fumarát.

Užívání s inhibitory HMG-CoA reduktázy

Současné podávání přípravku Harvoni a inhibitorů HMG-CoA reduktázy (statinů) může významně

zvyšovat koncentraci statinu, což je spojeno se zvýšeným rizikem myopatie a rhabdomyolýzy (viz

bod 4.5).

Pediatrická populace

Použití přípravku Harvoni u pediatrických pacientů ve věku do 3 let se nedoporučuje, protože

bezpečnost a účinnost přípravku u této populace nebyly stanoveny.

Pomocné látky

Přípravek Harvoni obsahuje azobarvivo oranžovou žluť (E110), které může způsobit alergické reakce.

Obsahuje také laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, úplným

nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy nemají tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Protože přípravek Harvoni obsahuje ledipasvir a sofosbuvir, mohou se při užívání přípravku Harvoni

vyskytnout jakékoli interakce, které byly zjištěny u těchto látek jednotlivě.

Možnost ovlivnění jiných léčivých přípravků přípravkem Harvoni

Ledipasvir je

in vitro

inhibitorem lékového transportéru P-gp a proteinu rezistence karcinomu prsu

Breast Cancer Resistance Protein

, BCRP) a může zvyšovat střevní absorpci současně podávaných

substrátů těchto transportérů.

Možnost ovlivnění přípravku Harvoni jinými léčivými přípravky

Ledipasvir a sofosbuvir jsou substráty lékového transportéru P-gp a BCRP, zatímco GS-331007 jím

není.

Léčivé přípravky, které jsou silnými induktory P-gp (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, rifampicin,

rifabutin a přípravky obsahující třezalku tečkovanou), mohou významně snižovat koncentrace

ledipasviru a sofosbuviru v plazmě a vést ke snížení terapeutického účinku ledipasviru/sofosbuviru, a

proto je kontraindikováno jejich podávání s přípravkem Harvoni (viz bod 4.3). Léčivé přípravky, které

jsou středně silnými induktory střevního P-gp (např. oxkarbazepin), mohou snižovat koncentrace

ledipasviru a sofosbuviru v plazmě a vést ke snížení terapeutického účinku přípravku Harvoni.

Současné podávání takových léčivých přípravků s přípravkem Harvoni se nedoporučuje (viz bod 4.4).

Současné podávání přípravku Harvoni s léčivými přípravky, které inhibují P-gp a/nebo BCRP, může

vést ke zvýšení koncentrací ledipasviru a sofosbuviru v plazmě bez zvýšení koncentrace GS-331007

v plazmě, přípravek Harvoni proto lze podávat spolu s inhibitory P-gp a/nebo BCRP. Klinicky

významné lékové interakce s ledipasvirem/sofosbuvirem zprostředkované enzymy CYP450 nebo

UGT1A1 se nepředpokládají.

Pacienti léčení antagonisty vitaminu K

Vzhledem k tomu, že se jaterní funkce může během léčby přípravkem Harvoni změnit, doporučuje se

pečlivě monitorovat hodnoty mezinárodního normalizovaného poměru (INR).

Vliv léčby přímo působícími antivirotiky (DAA) na léky metabolizované játry

Farmakokinetika léků, které jsou metabolizovány játry (např. imunosupresivní látky, jako jsou

inhibitory kalcineurinu), může být ovlivněna změnami funkce jater během léčby přímo působícími

antivirotiky souvisejícími s clearance viru HCV.

Interakce mezi přípravkem Harvoni a jinými léčivými přípravky

Tabulka 6 obsahuje seznam zjištěných nebo potenciálně klinicky významných interakcí mezi léčivými

přípravky (přičemž 90% interval spolehlivosti [CI] poměru geometrických průměrů při použití metody

nejmenších čtverců [GLSM] byl v rámci „↔“, převyšoval „↑“ nebo nedosahoval „↓“ předem

definované hranice ekvivalence). Popsané interakce mezi léčivými přípravky vycházejí ze studií

provedených s ledipasvirem/sofosbuvirem nebo ledipasvirem a sofosbuvirem jako jednotlivými

látkami, nebo se jedná o předpokládané interakce mezi léčivými přípravky, které se mohou

u ledipasviru/sofosbuviru vyskytnout. Tato tabulka nezahrnuje všechny interakce.

Tabulka 6: Interakce mezi přípravkem Harvoni a jinými léčivými přípravky

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

Účinky na koncentrace

léčivých přípravků.

Průměrné hodnoty (90%

interval spolehlivosti)

AUC, C

max

, C

min

a,b

Doporučení týkající se současného podávání

s přípravkem Harvoni

LÁTKY SNIŽUJÍCÍ KYSELOST

Se stoupající hodnotou pH klesá rozpustnost

ledipasviru. Lze očekávat, že léčivé přípravky

zvyšující pH v žaludku budou snižovat koncentraci

ledipasviru.

Antacida

např. hydroxid hlinitý nebo

hydroxid hořečnatý,

uhličitan vápenatý

Interakce nebyla

studována.

Očekává se:

↓ Ledipasvir

↔ Sofosbuvir

↔ GS-331007

(Zvýšení pH v žaludku)

Mezi podáním antacida a přípravku Harvoni se

doporučuje odstup 4 hodin.

Léčivý přípravek podle

terapeutické oblasti

Účinky na koncentrace

léčivých přípravků.

Průměrné hodnoty (90%

interval spolehlivosti)

AUC, C

max

, C

min

a,b

Doporučení týkající se současného podávání

s přípravkem Harvoni

Antagonisté H

2

-receptoru

Famotidin

(40 mg jedna dávka)/

ledipasvir (90 mg jedna

dávka)

/ sofosbuvir (400 mg

jedna dávka)

c, d

Famotidin podávaný

současně s přípravkem

Harvoni

Cimetidin

Nizatidin

Ranitidin

Ledipasvir

↓ C

0,80 (0,69; 0,93)

↔ AUC 0,89 (0,76; 1,06)

Sofosbuvir

1,15 (0,88; 1,50)

↔ AUC 1,11 (1,00; 1,24)

GS-331007

↔ C

1,06 (0,97; 1,14)

↔ AUC 1,06 (1,02; 1,11)

(Zvýšení pH v žaludku)

Antagonisty H

-receptoru lze podávat současně

s přípravkem Harvoni nebo postupně v dávce, která

nepřekračuje dávky srovnatelné s dávkou

famotidinu 40 mg dvakrát denně.

Famotidin

(40 mg jedna dávka)/

ledipasvir (90 mg jedna

dávka)

/ sofosbuvir (400 mg

jedna dávka)

c, d

Famotidin podávaný

12 hodin před přípravkem

Harvoni

Ledipasvir

↓ C

0,83 (0,69; 1,00)

↔ AUC 0,98 (0,80; 1,20)

Sofosbuvir

↔ C

1,00 (0,76; 1,32)

↔ AUC 0,95 (0,82; 1,10)

GS-331007

1,13 (1,07; 1,20)

↔ AUC 1,06 (1,01; 1,12)

(Zvýšení pH v žaludku)

Inhibitory protonové pumpy

Omeprazol

(20 mg jednou denně)/

ledipasvir (90 mg jedna

dávka)

/ sofosbuvir (400 mg

jedna dávka)

Omeprazol podávaný

současně s přípravkem

Harvoni

Lansoprazol

Rabeprazol

Pantoprazol

Esomeprazol

Ledipasvir

↓ C

0,89 (0,61; 1,30)

↓ AUC 0,96 (0,66; 1,39)

Sofosbuvir

↔ C

1,12 (0,88; 1,42)

↔ AUC 1,00 (0,80; 1,25)

GS-331007

↔ C

1,14 (1,01; 1,29)

↔ AUC 1,03 (0,96; 1,12)

(Zvýšení pH v žaludku)

Dávky inhibitoru protonové pumpy srovnatelné

s omeprazolem 20 mg lze podávat současně

s přípravkem Harvoni. Inhibitory protonové pumpy

se nemají užívat před přípravkem Harvoni.

ANTIARYTMIKA

Amiodaron

Účinek na koncentrace

amiodaronu, sofosbuviru a

ledipasviru není znám.

Souběžné podávání amiodaronu s režimem

obsahujícím sofosbuvir může vést k závažné

symptomatické bradykardii.

Používejte pouze tehdy, není-li k dispozici jiná

alternativa. Při podávání tohoto léčivého přípravku

s přípravkem Harvoni se doporučuje pečlivé

sledování (viz body 4.4 a 4.8).

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/247476/2020

EMEA/H/C/003850

Harvoni (ledipasvirum/sofosbuvirum)

Přehled pro přípravek Harvoni a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Harvoni a k čemu se používá?

Harvoni je antivirotikum, které se používá k léčbě dospělých a dětí ve věku od 3 let s chronickou

(dlouhodobou) hepatitidou C, což je infekční onemocnění jater způsobené virem hepatitidy C.

Přípravek Harvoni obsahuje léčivé látky ledipasvir a sofosbuvir.

Jak se přípravek Harvoni používá?

Výdej přípravku Harvoni je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem, který má

zkušenosti s léčbou pacientů s chronickou hepatitidou C, a probíhat pod jeho dohledem.

Přípravek Harvoni je k dispozici ve formě tablet a granulí v sáčcích. Granule jsou vhodné pro děti a

pacienty, kteří nemohou užívat tablety, a je možné je nasypat do kašovité stravy, polykat s vodou

nebo polykat nasucho bez kousání.

U dospělých je doporučená dávka přípravku Harvoni jedna tableta obsahující 90 mg ledipasviru a

400 mg sofosbuviru jednou denně. U dětí a mladých lidí ve věku do 18 let denní dávka závisí na jejich

tělesné hmotnosti. Existuje několik variant (tzv. genotypů) viru hepatitidy C. Použití přípravku Harvoni

se doporučuje u pacientů s virem genotypů 1, 4, 5 a 6 a u některých pacientů s virem genotypu 3.

Doba trvání léčby přípravkem Harvoni a to, zda se bude používat samostatně, nebo v kombinaci

s dalším léčivem zvaným ribavirin, závisí na genotypu viru a na charakteru jaterních problémů

pacienta, např. zda trpí cirhózou (zjizvením) jater nebo zda jeho játra nefungují správně.

Více informací o používání přípravku Harvoni naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Harvoni působí?

Léčivé látky v přípravku Harvoni, ledipasvir a sofosbuvir, blokují dvě bílkoviny nezbytné pro množení

viru hepatitidy C. Sofosbuvir blokuje působení bílkoviny zvané RNA polymeráza NS5B závislá na RNA,

zatímco ledipasvir se zaměřuje na bílkovinu s názvem NS5A. Blokováním těchto bílkovin přípravek

Harvoni zabraňuje množení viru hepatitidy C a nakažení nových buněk.

Sofosbuvir je registrován od ledna 2014 pod názvem Sovaldi.

Harvoni (ledipasvirum/sofosbuvirum)

EMA/247476/2020

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Harvoni byly prokázány v průběhu studií?

Přípravek Harvoni byl zkoumán ve třech hlavních studiích, do kterých bylo zařazeno celkem přibližně

2 000 dospělých s normální funkcí jater nakažených virem hepatitidy C genotypu 1. Ve všech třech

studiích byl hlavním měřítkem účinnosti počet pacientů, jejichž krevní testy 12 týdnů po ukončení léčby

nevykazovaly žádné známky viru hepatitidy C.

V těchto studiích byl pacientům v závislosti na charakteristice jejich stavu podáván přípravek Harvoni

s ribavirinem či bez něj po dobu 8, 12 nebo 24 týdnů. Přibližně 94 až 99 % pacientů, kterým byl

přípravek Harvoni podáván samostatně, nevykazovalo 12 týdnů po ukončení léčby žádné známky viru.

U většiny pacientů nebylo třeba současně podávat ribavirin.

Z výsledků studií také vyplynulo, že u pacientů s kompenzovanou cirhózou (kdy jsou játra zjizvená, ale

nadále odpovídajícím způsobem fungují) je při prodloužení léčby na 24 týdnů vyšší pravděpodobnost

odstranění viru. Prodloužení léčby na 24 týdnů bylo přínosné také pro pacienty, jejichž infekce byla

rezistentní vůči jiným antivirotikům.

Z podpůrných údajů vyplynulo, že přípravek Harvoni v kombinaci s ribavirinem může být přínosný i pro

některé pacienty s virem genotypu 3.

Přínos přípravku Harvoni byl prokázán rovněž u pacientů nakažených viry genotypů 4, 5 a 6,

u pacientů s dekompenzovanou cirhózou (kdy jsou játra zjizvená a již odpovídajícím způsobem

nefungují) a u pacientů po transplantaci jater.

Přípravek Harvoni byl rovněž zkoumán u dětí a mladých lidí ve věku od 3 do 17 let nakažených virem

hepatitidy C (většinou genotypu 1). Výsledky zaznamenané u 100 pacientů ve věku od 12 do 17 let

prokázaly, že 12 týdnů po ukončení léčby 98 % z nich nevykazovalo žádné známky viru. Bez známek

viru bylo také 97 % (33 ze 34) dětí ve věku od 3 do 5 let a 99 % (91 z 92) dětí ve věku od 6 do 11 let.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Harvoni?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Harvoni (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou únava a bolest hlavy. Přípravek Harvoni se nesmí užívat společně s rosuvastatinem, což je léčivo

používané ke snížení hladiny cholesterolu. Nesmí se užívat ani s níže uvedenými léčivými přípravky,

které mohou snížit jeho účinnost:

rifampicin a rifabutin (antibiotika),

karbamazepin, fenobarbital a fenytoin (antiepileptika),

třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek používaný k léčbě deprese a úzkosti).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Harvoni je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Harvoni registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Harvoni převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU.

Agentura usoudila, že léčba přípravkem Harvoni podávaným v kombinaci s ribavirinem či bez něj, je

velmi účinná pro řadu pacientů s virem hepatitidy C, včetně pacientů po transplantaci jater nebo

pacientů s kompenzovanou či dekompenzovanou cirhózou. Nežádoucí účinky přípravku Harvoni jsou

zvládnutelné.

Harvoni (ledipasvirum/sofosbuvirum)

EMA/247476/2020

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Harvoni?

Společnost, která přípravek Harvoni dodává na trh, provede studii u pacientů, kteří v minulosti

prodělali nádorové onemocnění jater, s cílem vyhodnotit riziko návratu tohoto onemocnění po léčbě

přímo působícími antivirotiky, jako je přípravek Harvoni. Tato studie se provádí s ohledem na údaje,

které naznačují, že pacienti léčení těmito léčivými přípravky, kteří prodělali nádorové onemocnění

jater, by mohli být vystaveni riziku předčasného návratu jejich nádorového onemocnění.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Harvoni, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Harvoni průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Harvoni jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Harvoni

Přípravku Harvoni bylo uděleno rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 17. listopadu 2014.

Další informace o přípravku Harvoni jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/harvoni

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 05-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace