HARTIL Tableta 2,5MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dostupné s:
Egis Pharmaceuticals PLC, Budapešť
ATC kód:
C09AA05
INN (Mezinárodní Name):
RAMIPRIL (RAMIPRILUM)
Dávkování:
2,5MG
Léková forma:
Tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
28 Blistr
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
Ramipril
Přehled produktů:
TBL NOB 28X2,5MG
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
58/ 182/05-C
Datum autorizace:
0000-00-00
EAN kód:
5995327119908

sp. zn. sukls159400/2016

Příbalováinformace:informace prouživatele

Hartil2,5mg

Hartil5mg

Hartil10mg

Tablety

ramiprilum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protože obsahuje pro Vásdůležité údaje.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky, zeptejtesesvéholékařenebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, atoitehdy, má-listejnéznámkyonemocněníjako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4.

Co naleznetevtétopříbalové informaci

1. CojeHartila kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteHartilužívat

3. JakseHartilužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakHartiluchovávat

6. Obsah balenía dalšíinformace

1. Co jeHartila kčemusepoužívá

Hartilobsahujeléčivoulátku,kterásenazýváramipril.PatřídoskupinylékůnazývanýchACE

inhibitory(inhibitoryenzymukonvertujícíhoangiotenzin).

Hartilúčinkuje takto:

snižuje veVašemtěletvorbu látek, kteréVámmohou zvyšovatkrevnítlak

uvolňujea rozšiřujeVámkrevnícévy

ulehčujeVašemu srdciudržováníkrevního oběhu vtěle.

Hartilsemůže používat:

kléčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

ke sníženírizika, že dostanetesrdečnízáchvatnebo mozkovoumrtvici

kesníženírizikanebozpomalenízhoršujícíchseproblémůsledvinami(bezohledunato,jestli

máte cukrovku nebo ne)

kléčbě srdce, pokud nemůžepumpovatdostatečné množstvíkrve do těla(srdečníselhání)

jakoléčbanásledujícíposrdečnímzáchvatu(infarktmyokardu)komplikovanémsrdečním

selháním.

2. Čemu musíte věnovatpozornost, nežzačneteHartilužívat

NeužívejteHartil:

jestližejstealergický/ánaramiprilnebonakteroukolidalšísložkutohotopřípravkuuvedenou

vbodě 6 nebo na kterýkolijinýinhibitorACE.

Příznakemalergickéreakcemůžebýtvyrážka,obtížespolykánímnebosdýcháním,otokrtů,

tváře, hrdla nebojazyka.

jestližejsteněkdyměl(a)závažnoualergickoureakci,tzv.„angioedém“.Příznakemmůžebýt

svědění,kopřivka,červenéskvrnynarukou,nohouanebonahrdle,otokhrdlaajazyka,otok

okolo očía rtů, potíže sdýchánímnebo spolykáním.

pokudchodítenadialýzunebonajinýdruhkrevnífiltrace.LéčbapřípravkemHartilproVás

nemusíbýtvhodná vzávislostinatom, jakýpřístrojsepřidialýze používá

pokudmátepotížesledvinami,spočívajícívesníženémzásobováníledvinkrví(tzv.renální

arteriálnístenóza)

jestližejstetěhotnádéle než3měsíce.(Je všaklépe přípravekneužívataninapočátku

těhotenství–vizbodníže,Těhotenstvía kojení)

pokud máte abnormálně nízkýanebo nestabilníkrevnítlak. To musíposouditlékař

pokud máte cukrovku (diabetes)nebo poruchu funkceledvin ajsteléčen(a)přípravkemke

sníženíkrevního tlaku obsahujícímaliskiren.

PokudseVástýkácokolizvýšeuvedeného,neužívejteHartil.Nejste-lisijistý(á),zeptejtesesvého

lékaře dříve, nežzačneteHartilužívat.

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravku Hartilseporaďte se svýmlékařemnebo lékárníkem.

jestlinemáte problémsesrdcem, játrynebo ledvinami

jestlinemátevelkýúbyteksolínebotekutinvtěle(způsobenýzvracením,průjmem,větším

pocenímnežobvykle,dietousomezenýmpříjmemsoli,dlouhodobýmužívánímdiuretik

(odvodňovacítablety)nebodialýzou)

jestlinebudetemusetpodstoupitléčbunasníženíalergienaštípnutívčelounebovosou

(desenzibilizace)

zdaVámnebudevdohlednédoběpodávánoanestetikum.Podávásekvůlioperacinebo

zubnímuzákroku.MůžebýtzapotřebípřerušitléčbupřípravkemHartiljedendenpředem-

poraďte seproto se svýmlékařem

zda nemáte vkrvivysokémnožstvídraslíku (prokazuje se krevnímitesty)

zdaneužíváteléky,kterémohousnižovathladinusodíkuvkrvi,nebotrpíteonemocněním,při

kterémmůžedocházetkesníženíhladinysodíkuvkrvi.Vášlékařmůžeprovádětpravidelné

krevnítestysezaměřenímna hladinu sodíku vkrvi, zejménajste-livyššího věku

jestliže užíváte léčivé přípravkynazývanémTORinhibitory(např. temsirolimus, everolimus,

sirolimus)nebo vildagliptin, protože mohou zvýšitriziko závažných alergických reakcí,

angioedému.

jestlinemátekolagenníonemocněnícév,jakojesklerodermienebosystémovýlupus

erythematodes

pokud užíváte některýznásledujících přípravků používaných kléčbě vysokého krevního tlaku:

- blokátoryreceptorůproangiotenzinII(ARB)(takéznáméjakosartany-například

valsartan,telmisartan,irbesartan),atozejménapokudmáteproblémysledvinamisouvisející

sdiabetem.

- aliskiren

Vášlékařmůževpravidelnýchintervalechkontrolovatfunkciledvin,krevnítlakamnožství

elektrolytů (např. draslíku)vkrvi.

Viztaké informace vbodu„NeužívejtepřípravekHartil“

pokudsimyslíte,žejstetěhotná(nebobystemohlaotěhotnět),musíteotominformovatlékaře.

VčasnéfázitěhotenstvíseužívánípřípravkuHartilnedoporučujeavtěhotenstvítrvajícímvíce

než3měsícenesmíbýtpřípravekHartilužíván,protožejehoužívánívtomtoobdobímůže

způsobitzávažné poškozeníVašeho dítěte (vizbod „Těhotenstvía kojení“).

ACE inhibitoryzpůsobujíangioedém(alergickoureakci, která může zahrnovatvyrážku, polykacínebo

dýchacíproblémy,otokrtů,tváře,hrdlanebojazyka)vevětšímířeučernošsképopulacevesrovnání

sjinýmirasami.

StejnějakoujinýchACEinhibitorů,můžebýtramiprilméněúčinnýpřisnižováníkrevníhotlakuu

černošsképopulaceve srovnánísjinýmirasami.

Dětiadospívající

Udětía dospívajících ve věku do 18letseužívánípřípravkuHartilnedoporučujevzhledemktomu,že

nebyla stanovenabezpečnosta účinnostpřípravkuHartiludětí.

PokudseVástýkácokolizvýšeuvedenéhonebosinejstejistý(á),zeptejtesesvéholékaředříve,než

začneteHartilužívat.

Dalšíléčivé přípravkyaHartil

Informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjstevnedávnédobě

užíval(a)nebokterémožnábudeteužívat,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařskéhopředpisu

(včetněrostlinnýchpřípravků).Jetokvůlitomu,žeHartilmůžeovlivnitzpůsobúčinkujinýchlékůa

současněněkterélékymohou ovlivnitzpůsob účinkupřípravkuHartil.

Možná budenutné, abyVáš lékařzměnilVašidávku a/neboudělaljiná opatření:

PokudužíváteblokátorreceptorůproangiotenzinII(ARB)neboaliskiren(viztakéinformacevbodě

„NeužívejteHartil“a„Upozorněnía opatření“).

Jestližeužíváteněkterýznásledujícíchléků,oznamteto,prosím,svémulékaři.Tytolékymohou

zeslabitúčinekpřípravkuHartil.

Léčivépřípravky,kteréseužívajíkúlevěodbolestiaprotizánětu(např.nesteroidní

protizánětlivéléky(tzv.NSAIDs),jakojeibuprofenneboindometacinakyselina

acetylsalicylová)

Léčivépřípravky,kteréseužívajíkléčběnízkéhokrevníhotlaku,šoku,srdečníhoselhání,

astmatuneboalergií,jakojenapříkladefedrin,noradrenalinneboadrenalin.LékařVám

zkontrolujekrevnítlak.

Jestližeužíváteněkterýznásledujícíchléků,oznamteto,prosím,svémulékaři.Tytolékymohoupři

současnémužíváníspřípravkemHartilzvýšitpravděpodobnostvýskytu nežádoucích účinků:

Léčivépřípravky,kteréseužívajíkúlevěodbolestiaprotizánětu(např.nesteroidní

protizánětlivéléky(tzv.NSAIDs),jakojeibuprofenneboindometacinakyselina

acetylsalicylová)

Protinádorové léky(chemoterapie)

Léky,které bráníorganismu odmítatorgánypo transplantaci, napříkladcyklosporin

Diuretika (odvodňovacítablety),jakojenapříkladfurosemid

Léky,kteréVámmohouzvýšitmnožstvídraslíkuvkrvi,napříkladspironolakton,triamteren,

amilorid,draselnésolia heparin (na ředěníkrve)

Steroidnílékyprotizánětu,jakoje např.prednisolon

Alopurinol(používásenasníženíhladinykyselinymočové vkrvi)

Prokainamid (používá se připroblémech se srdečnímrytmem)

Trimethoprima kotrimoxazol(kléčběinfekcízpůsobenýchbakteriemi)

Temsirolimus (kléčběrakoviny)

Sirolimus, everolimus (kprevencirejekceštěpů)

Vildagliptin (používá sekléčbě diabetu2.typu).

Jestliže užíváte některýznásledujících léků, oznamteto, prosím, svému lékaři.Hartilmůžemítvlivna

jejichúčinek:

Lékynacukrovku,jakojsounapříkladústypodávanélékysnižujícíhladinucukruvkrvia

inzulín.Hartilmůžesnížitmnožstvícukruvkrvi.Pečlivěsisledujtehladinucukruvkrvipo

dobu užívánílékuHartil.

Lithium(používásepřiproblémechsduševnímzdravím).HartilVámmůžezvýšitmnožství

lithia vkrvi. LékařVámmusídůkladněsledovathladinu lithia vkrvi.

PokudseVástýkácokolizvýšeuvedeného(nebosinejste jistý(á)),řekněteto svémulékařidříve,než

začneteHartilužívat.

Hartilsjídlem, pitímaalkoholem

KonzumacealkoholupřiléčběpřípravkemHartilmůžezpůsobit,žebudetepociťovatzávrať

neboseVámbudetočithlava.Jestližepotřebujetevědět,kolikalkoholumůžetezkonzumovat

vobdobí, kdyužíváteHartil,poraďte sesesvýmlékařem, protože alkoholmůžeznásobitúčinek

léků snižujících krevnítlak.

Hartilsemůže užívatspolusjídlemnebo bezjídla.

Těhotenstvía kojení

Pokud jste těhotnánebokojíte,domníváte se,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve, nežzačnete tento přípravekužívat.

Těhotenství

Pokudsimyslíte,žejstetěhotná(nebobystemohlaotěhotnět),musíteotominformovatlékaře.Váš

lékařVámzanormálníchokolnostídoporučíukončitužívánípřípravkuHartilpředrozhodnutím

otěhotnětnebo ve chvíli, kdyzjistíte, že jste těhotná adoporučíVámužíváníjiného léčivého přípravku

místopřípravkuHartil.Podobuprvních12týdnůtěhotenstvíseHartilnemáužívatapo13.týdnu

těhotenstvíjejdokoncenesmíteužívatvůbec,protožejehoužívánívtěhotenstvímůžebýtproVaše

dítěškodlivé.Otěhotníte-liběhemléčbypřípravkemHartil, okamžitětořeknětesvémulékaři.Přechod

najinouvhodnoualternativníléčbusemá uskutečnitještě předplánovanýmotěhotněním.

Kojení

Pokud kojíte, nesmíteHartilužívat.

Poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

PřiléčběpřípravkemHartilmůžetepociťovatzávrať.Jetopravděpodobnějšínazačátkuléčby

přípravkemHartil,nebopokudzačínáteužívatvyššídávku.PokudseuVásvyskytnezávrať,neřiďte

anineobsluhujte žádnéstroje.

Hartilobsahujelaktosu

Uintolerancelaktosybymělobýtvzatovúvahu,že2,5mgtabletaobsahuje158,8mglaktosy,5mg

tableta 96,47mglaktosya 10mgtableta obsahuje 193,2mglaktosy.

PokudVámlékařsdělil,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů,kontaktujtesvéholékaře,než

začnetetentopřípravekužívat.

3. Jak seHartilužívá

Vždyužívejtetento přípravekpřesně podle pokynů svého lékaře. Pokud sinejstejistý(á),poraďte sese

svýmlékařemnebo lékárníkem.

Užívání tohotoléčivéhopřípravku

Lékužívejteústykaždýden ve stejnou dennídobu.

Tablety/tobolkyspolknětevcelku a zapijteje tekutinou.

Tablety/tobolkynedrťteaninežvýkejte.Abybylozajištěnosprávnépodávání,lzetablety

rozdělitna stejné dávkypodledělicírýhy.

Jaké množstvílékujetřeba užívat

Léčba vysokého krevníhotlaku

Doporučenáúvodnídávka je 1,25mgnebo 2,5mgjednou denně.

LékařVámbude dennídávku upravovat, dokud nebude Váš krevnítlakpodkontrolou.

Maximálnídávkaje 10mgjednoudenně.

Jestližeužužívátediuretika(odvodňovacítablety),můžeVámlékařpředzahájenímléčby

přípravkemHartildiuretikavysaditanebosnížitjejichmnožství, které budete užívat.

Na sníženírizika srdečníhozáchvatu nebo mozkové mrtvice

Doporučenáúvodnídávka je 2,5mgjedenkrátdenně.

Lékařmůže posléze rozhodnouto zvýšenímnožstvíléku, které budete užívat.

Doporučenádávka je 10mgjednou denně.

Léčba nasníženínebo oddálenízhoršeníproblémů sledvinami

Úvodnídávkamůže být1,25mgnebo 2,5mgjednou denně.

LékařVámpostupně upravímnožství, které budete užívat.

Doporučenádávka je 5mgnebo 10mgjedenkrátdenně.

Léčba srdečníhoselhání

Doporučenáúvodnídávka je 1,25mgjedenkrátdenně.

LékařVámpostupně upravímnožství, které budete užívat.

Maximálnídávkaje 10mgdenně.Jelépeužítjive dvou dílčích dávkách.

Léčba posrdečnímzáchvatu

Doporučenáúvodnídávka je 1,25mgjednoudenně až2,5mgdvakrátdenně.

LékařVámpostupně upravímnožství, které budete užívat.

Doporučenádávka je 10mgdenně.Jelépe užítjive dvou dílčích dávkách.

Staršípacienti

LékařVámsnížíúvodnídávku a léčbuVámbude upravovatpomaleji.

Jestližejste užil(a)vícepřípravkuHartil, nežjsteměl(a)

Informujtesvéholékařeneboseodeberterovnounapohotovostdonejbližšínemocnice.Cestoudo

nemocniceneřiďte–požádejteněkohooodvoz,nebosizavolejtesanitku.Vezmětesisseboubalení

léku, abylékařvěděl,cojste užil(a).

Jestližejste zapomněl(a)užítHartil

Jestliže vynecháte dávku, užijteaždávku,která má následovat,a tovobvyklémčase.

Nezdvojnásobujte následujícídávku, abyste nahradil(a)vynechanoutabletu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.

PřestaňteužívatHartilajděterovnouklékaři,pokudzpozorujetejakýkoliznásledujících

závažnýchnežádoucíchúčinků–možnábudenutnéposkytnoutVámneodkladnoulékařskou

pomoc:

Otoktváře,rtůnebohrdla,cožmůžezpůsobitobtížespolykánímnebosdýcháním,stejnějako

svěděnía vyrážka. Může sejednatopříznakytěžké alergické reakcenaHartil.

Závažnékožníreakce,kekterýmpatřívyrážka,vředyvústech,zhoršenístávajícíhokožního

onemocnění,zčervenání,puchýřeaneboolupováníkůže(jakojeStevens-Johnsonůvsyndrom,

toxická epidermálnínekrolýza nebo multiformníerytém).

Okamžitěinformujte svého lékaře, pokudzaznamenáte:

Zrychlenýsrdečnítep,nepravidelnýnebozesílenýsrdečnítep(palpitace),bolestnahrudi,tlak

na hrudníku nebotěžšíproblémyvčetně srdečního záchvatu a mozkové příhody

Ztíženédýchánínebo kašel.Můžejítopříznakyplicních problémů.

Snadnosetvořícímodřiny,krvácenítrvajícídelšídobunežobvykle,jakékolikrvácení(např.

krvácenízdásní),skvrnynakůžiskládajícísezčervenýchtečeknebočastějšívýskytinfekcí

nežobvykle,bolestvkrkuahorečku,pocitúnavy,mdloby,závraťnebobledostpokožky.Může

jíto příznakyproblémů skrvínebo kostnídření.

Silnoubolestžaludku,kterámůževystřelovatdozad.Můžetobýtpříznakpankreatitidy(zánět

slinivkybřišní).

Horečku,zimnici,únavu,ztrátuchutikjídlu,bolestžaludku,pocitnazvracení,zežloutnutíkůže

neboočí(žloutenka).Můžejítopříznakyproblémůsjátry,jakojenapř.hepatitida(zánětjater)

nebo poškozeníjater.

Koncentrovanoumoč(tmavébarvy),nevolnost,svalovékřeče,zmatenostazáchvaty,které

mohoubýtzpůsobenynepřiměřenousekrecíADH(antidiuretickéhohormonu).Máte-lityto

příznaky, co nejdříve kontaktujtesvého lékaře.

Dalšínežádoucíúčinkyjsou:

Pokudněkterýnežádoucíúčinekpřecházídotěžšíformynebotrvádélenežněkolikdní,řekněteto,

prosím, svému lékaři.

Časté(mohou postihnoutaž1 z10pacientů)

Bolesthlavynebo pocitúnavy

Pocitzávrati.VýskytjepravděpodobnějšínazačátkuléčbypřípravkemHartilnebokdyž

začnete užívatvyššídávku.

Mdloby,hypotenze(abnormálněnízkýkrevnítlak),zejménapokudserychlepostavíteanebosi

rychle sednete.

Suchý,dráždivýkašel,zánětvedlejšíchnosníchdutin(sinusitida)nebozánětprůdušek

(bronchitida), ztíženédýchání

Bolestžaludku nebostřev,průjem, špatnétrávení, pocitna zvracenínebo zvracení

Kožnívyrážka,která může inemusívyčnívatzkůže

Bolestnahrudníku

Křeče ve svalech nebo bolestsvalů

Vícedraslíku vkrvi(prokázanékrevnímitesty)nežobvykle.

Méněčasté(mohou postihnoutaž1 ze 100pacientů)

Problémysrovnováhou (vertigo)

Svěděníneboneobvyklýpocitnakůži,jakonapř.necitlivost,brnění,píchánínebopálenína

kůži(parestézie)

Ztrátachutinebo změnavnímáníchuti

Poruchyspánku

Pocitdeprese, úzkosti, většínervozita nežobvykle nebo neklid

Ucpanýnos, potíže sdýchánímnebo zhoršeníastmatu

Otokstřeva,tzv.“intestinálníangioedém”,kterýseprojevujebolestíbřicha,zvraceníma

průjmem

Pálenížáhy, zácpa nebosucho vústech

Vylučovánívětšíhomnožstvítekutiny(moč)zaden,nežjeobvyklé,poruchafunkceledvin,

selháníledvin

Intenzivnějšípocenínežobvykle

Ztráta nebo sníženíchutikjídlu(anorexie)

Zrychlenýnebo nepravidelnýsrdečnítep.

Oteklé ruceanohy. Můžejíto příznaktoho, žeVašetělo zadržuje více vodynežobvykle.

Zčervenání

Rozmazanévidění

Bolestkloubů

Horečka

Impotence u mužů, sníženásexuálnítouha u mužů ižen

Zvýšenýpočeturčitého druhu bílých krvinek(tzv. eozinofilie),cožsezjistíkrevnímtestem

Změnafunkcejater,slinivkynebo ledvin prokázanákrevnímtestem.

Vzácné(mohou postihnoutaž1 z1000pacientů)

Pocitnejistotynebo zmatenosti

Červenýa oteklýjazyk

Silné popraskáníneboodlupováníkůže, svědící, boulovitá vyrážka

Problémysnehty(například uvolňovánínebo odlučovánínehtů znehtovéholůžka)

Kožnívyrážka nebo modřiny

Skvrnyna kůžia studenékončetiny

Červené, svědící, oteklé očinebo slzení

Poruchasluchua zvoněnívuších

Pocitslabosti

Poklespočtučervenýchkrvinek,bílýchkrvineknebokrevníchdestičeknebomnožství

hemoglobinu–prokazujese krevnímitesty.

Velmivzácné(mohou postihnoutaž1 z10000pacientů)

vyššícitlivostna slunečnízářenínežobvykle.

Dalšíhlášené nežádoucíúčinky:

Pokudněkterýznásledujícíchnežádoucíchúčinkůpřecházídotěžšíformynebotrvádélenežněkolik

dní, řekněteto, prosím, svému lékaři.

Problémysesoustředěním

Otokúst

Příliš málo krvinekvkrvi-prokázáno krevnímtestem

Méněsodíku vkrvinežobvykle–prokázáno krevnímtestem

Prstynarukouanohouměníbarvu,pokudjsoustudené,akdyžseposlézeopětzahřejí,brní

nebojsou bolestivé (Raynaudůvfenomén)

Zvětšeníprsů u mužů

Zpomalenénebozhoršené reakce

Pocitpálení

Změnyvnímánívůně

Vypadávánívlasů

Hlášenínežádoucích účinků

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo na adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášenímnežádoucíchúčinkůmůžetepřispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku.

5. Jak Hartiluchovávat

Uchovávejte přiteplotě do25C.

Uchovávejtetento přípravekmimodohled adosahdětí.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna krabičce.Doba použitelnosti

sevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Neužívejte Hartilpokud sivšimnete zesvětlánítablet.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložitspřípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

CoHartilobsahuje

Léčivoulátkouje:

Hartil2,5mg

Ramiprilum2,5mgvjednétabletě.

Hartil5mg

Ramiprilum5mgvjednétabletě.

Hartil10mg

Ramiprilum10mgvjednétabletě.

Pomocnýmilátkamijsou:

Hartil2,5mg

Natrium-stearyl-fumarát,hydrogenuhličitansodný,sodnásůlkroskarmelosy,předbobtnalýkukuřičný

škrob,žlutýpigmentPB22960(monohydrátlaktosy3,8mg,žlutýoxidželezitý),monohydrátlaktosy

(celkem158,8mgvjednétabletě)

Hartil5mg

Natrium-stearyl-fumarát,hydrogenuhličitansodný,sodnásůlkroskarmelosy,předbobtnalýkukuřičný

škrob,růžovýpigmentPB24877(monohydrátlaktosy2,47mg,červenýoxidželezitý,žlutýoxid

železitý), monohydrátlaktosy(celkem96,47mgvjedné tabletě)

Hartil10mg

Natrium-stearyl-fumarát,hydrogenuhličitansodný,sodnásůlkroskarmelosy,předbobtnalýkukuřičný

škrob, monohydrátlaktosy(193,2mgvjednétabletě)

JakHartilvypadá aco obsahujetoto balení

Hartil2,5mg

Žluté,nepotahované,plochétabletytvarutobolky,srýhounajednéstraněanabočníchstěnách,

označenéR2.

Hartil5mg

Růžovénepotahované,plochétabletytvarutobolky,srýhounajednéstraněanabočníchstěnách,

označenéR3.

Hartil10mg

Bíléažtéměřbílé,nepotahované,plochétabletytvarutobolky,srýhounajednéstraněanabočních

stěnách, označené R4.

Tabletulzerozdělitna stejnédávky.

Druhobalu a velikostbalení:28nebo98tabletvAl/Alblistru a krabičce.

Držitelrozhodnutío registraci:

EGISPharmaceuticalsPLC

1106 Budapešť,Keresztúriút30-38.

Maďarsko

Výrobce:

EGIS Pharmaceuticals PLC

1165Budapešť,Bökényföldiút118-120.

Maďarsko

Actavis Ltd.

B16

BulebelIndustrialEstate

Zejtun ZTN08

Malta

Tento léčivý přípravek jevčlenskýchstátech EHPregistrovánpodtěmitonázvy:

Česká republika: Hartil2,5mg, 5mg, 10mg

Maďarsko: Hartil2,5mg, 5mg, 10mg tabletta

Lotyšsko: Hartil2,5mg, 5mg, 10mg tablets

Litva: Hartil2,5mg, 5mg, 10mg tabletės

Slovenská republika: Hartil2,5mg, 5mg, 10mg tablety

Tato příbalová informacebyla naposledyrevidována:8.8.2016

sp. zn. sukls159400/2016

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Hartil2,5mg

Hartil5mg

Hartil10mg

Tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Hartil2,5mg

Ramiprilum2,5mgvjednétabletě.

Hartil5mg

Ramiprilum5mgvjednétabletě.

Hartil10mg

Ramiprilum10mgvjednétabletě.

Pomocnélátky seznámýmúčinkem:monohydrátlaktosy

Úplnýseznampomocnýchlátekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tableta

Hartil2,5mg

Žluté,nepotahované,plochétabletytvarutobolky,srýhounajednéstraněanabočníchstěnách,

označenéR2.

Hartil5mg

Růžovénepotahované,plochétabletytvarutobolky,srýhounajednéstraněanabočníchstěnách,

označenéR3.

Hartil10mg

Bíléažtéměřbílé,nepotahované,plochétabletytvarutobolky,srýhounajednéstraněanabočních

stěnách, označené R4.

Tabletulzerozdělitna stejnédávky.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Terapeutické indikace

Léčba hypertenze

Kardiovaskulárníprevence:sníženíkardiovaskulárnímorbiditya mortalityu pacientů:

- smanifestnímaterotrombotickýmkardiovaskulárnímonemocněním(anamnéza

onemocněníkoronárních tepen nebo mozkové příhody, nebo onemocněníperiferníchcév)

nebo

- sdiabetema snejménějednímkardiovaskulárnímrizikovýmfaktorem(vizbod 5.1).

Léčba onemocněníledvin:

- incipientníglomerulárnídiabetická nefropatie definovanápřítomnostímikroalbuminurie,

- manifestníglomerulárnídiabetickánefropatiedefinovánamakroproteinuriíupacientů

snejménějednímdalšímkardiovaskulárnímrizikovýmfaktorem(vizbod 5.1),

- manifestníglomerulárnínediabetickánefropatiedefinovanámakroproteinurií≥3g/den

(vizbod 5.1).

Léčbasymptomatického selhánísrdce

Sekundárníprevencepoakutníminfarktumyokardu:sníženímortalityvakutnífáziinfarktu

myokarduupacientůsklinickýmipříznakyselhánísrdce,sezačátkemléčby>48hodpo

akutníminfarktu myokardu

4.2Dávkovánía způsob podání

Dávkování

Dospělí

Pacientiléčenídiuretiky

PozahájeníléčbypřípravkemHartilmůžedojítkhypotenzi,kterájepravděpodobnějšíupacientů

současněléčenýchdiuretiky.Utěchtopacientůsedoporučujepostupovatsopatrností,neboťtito

pacientimohou mítdepleciobjemu a/nebo solívorganismu.

Pokudjetomožné,mělabybýtdiuretikavysazena2až3dnypředzahájenímléčbypřípravkemHartil

(vizbod 4.4).

Upacientůshypertenzí,kterýmnebyladiuretikavysazena,bymělabýtzahájenaléčbapřípravkem

Hartilvdávce1,25mg.Jetřebamonitorovatfunkceledvinahladinudraslíkuvséru.Následné

dávkovánípřípravkuHartilmá býtpřizpůsobeno podlecílového krevního tlaku.

Hypertenze

Dávkujezapotřebíindividuálněupravitpodleprofilu pacienta(vizbod4.4)akontrolykrevníhotlaku.

Hartilmůžebýtpoužitvmonoterapiinebovkombinacisjinýmiskupinamiantihypertenziv(vizbody

4.3, 4.4, 4.5 a 5.1).

Úvodnídávka

LéčbapřípravkemHartilmázačínatpostupněsdoporučenouúvodnídávkou2,5mgjednoudenně.U

pacientůsvýrazněaktivovanýmsystémemrenin-angiotenzin-aldosteronmůženastatnadměrnýpokles

krevníhotlakupoúvodnídávce.Utěchtopacientůsedoporučujeúvodnídávka1,25mgaúvodní

léčba musíprobíhatpoddohledemlékaře(vizbod 4.4).

Titracea udržovacídávka

Dávkujemožnézdvojnásobitvčasovémintervalu2až4týdnůscílempostupnědosáhnout

požadovanéhokrevníhotlaku.MaximálnípovolenádávkapřípravkuHartilje10mgzaden.Obvykle

sedávka podávájednou denně.

Kardiovaskulárníprevence

Úvodnídávka

Doporučenáúvodnídávka je 2,5mgpřípravkuHartiljednou denně.

Titracea udržovacídávka

Dávkasemápostupnězvyšovatvzávislostinatom,jakpacientléčbusnáší.Doporučujesepojednom

anebodvoutýdnechléčbydávkuzdvojnásobitapodalšíchdvouažtřechtýdnechjizvýšitnacílovou

udržovacídávku 10mgpřípravkuHartiljednoudenně.

Viztéžvýšedávkováníu pacientůléčených diuretiky.

Léčba onemocněníledvin

Pacientisdiabetem a mikroalbuminurií

Úvodnídávka

Doporučenáúvodnídávka je 1,25mgpřípravkuHartiljednoudenně.

Titracea udržovacídávka

Dávkasemápostupnězvyšovatvzávislostinatom,jakpacientléčbusnáší.Doporučujesepodvou

týdnechléčbyzdvojnásobitdávkuna2,5mgjednoudenněapotompodalšíchdvoutýdnechna5mg

jednoudenně.

Pacientisdiabetem aještěnejméně jednímkardiovaskulárnímrizikovým faktorem

Úvodnídávka

Doporučenáúvodnídávka je 2,5mgpřípravkuHartiljednou denně.

Titracea udržovacídávka

Dávkasemápostupnězvyšovatvzávislostinatom,jakpacientléčbusnáší.Doporučujesepojednom

aždvoutýdnechléčbyzdvojnásobitdávkuna5mgjednoudenněapotompodalšíchdvouažtřech

týdnech na10mgpřípravkuHartiljednou denně. Cílová dennídávkaje 10mg.

Pacientisnediabetickou nefropatiídefinovanou makroproteinurií≥3g/den

Úvodnídávka

Doporučenáúvodnídávka je 1,25mgpřípravkuHartiljednoudenně.

Titracea udržovacídávka

Dávkasemápostupnězvyšovatvzávislostinatom,jakpacientléčbusnáší.Doporučujesepodvou

týdnechléčbyzdvojnásobitdávkuna2,5mgjednoudenněapotompodalšíchdvoutýdnechna5mg

jednoudenně.

Symptomatickéselhánísrdce

Úvodnídávka

Upacientůstabilizovaných naléčbědiuretikysedoporučujeúvodnídávka 1,25mgjednou denně.

Titracea udržovacídávka

DávkapřípravkuHartilse mátitrovatzdvojnásobenímdávkykaždýjedenaždvatýdnyaždodosažení

maximálnídennídávky10mg. Výhodnějšíje podatdennídávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundárníprevence po akutníminfarktu myokarduasesrdečnímselháním

Úvodnídávka

Uklinickyahemodynamickystabilníchpacientůjepo48hodináchpoinfarktumyokarduúvodní

dávka2,5mgdvakrátdenněpodobutřídnů.Pokudpacientnetolerujeúvodnídávku2,5mg,jetřeba

mupodatdávku1,25mgdvakrátdenněpodobudvoudnůapotézvýšitdávkuna2,5mga5mg

dvakrátdenně.Jestliže nenímožné dávkuzvýšitna2,5mgdvakrátdenně,jetřebaléčbuukončit.

Viztéžvýšedávkováníu pacientůléčených diuretiky.

Titracea udržovacídávka

Dennídávkasepostupnězvyšujezdvojnásobenímdávkyvintervalechjednohoažtřídnů,atoaždo

dosaženícílovéudržovacídávky5mgdvakrátdenně.Je-litomožné,mábýtudržovacídávka

rozdělenadodvoudílčíchdávekzaden.Pokudnelzedávkuzvýšitna2,5mgdvakrátdenně,jetřeba

léčbuukončit.Dosudnenídostatekzkušenostísléčboupacientůstěžkýmsrdečnímselháním(NYHA

IV)bezprostředněpoinfarktumyokardu.Bude-lirozhodnutotytopacientyléčit,doporučujesezahájit

léčbunadávce1,25mgjednoudenněapřikaždémzvýšenídávkyjetřebapostupovatsezvýšenou

opatrností.

Zvláštnískupiny pacientů

Pacientisporuchou funkceledvin

Upacientůsporuchou funkceledvinjedennídávka založenana clearancekreatininu (vizbod 5.2):

- Pokudjeclearancekreatininu≥60ml/min,nenínutnéupravovatúvodnídávku(2,5mg/den);

maximálnídennídávka je10mg;

- Pokudjeclearancekreatininuvrozsahu30-60ml/min,nenínutnéupravovatúvodnídávku

(2,5mg/den);maximálnídennídávkaje 5mg;

- Pokudjeclearancekreatininuvrozsahu10-30ml/min,úvodnídávkaje1,25mg/dena

maximálnídennídávka je5mg;

- Uhemodialyzovanýchpacientůshypertenzí:ramipriljemírnědialyzovatelný;úvodnídávkaje

1,25mg/den amaximálnídennídávka je5mg;lékjetřebapodávatněkolikhodinpo dialýze.

Pacientisporuchoufunkcejater(viz bod 5.2)

UpacientůsporuchoufunkcejaterjemožnéléčbupřípravkemHartilzahájitpouzepoddůsledným

lékařskýmdohledema maximálnídennídávka je2,5mgpřípravkuHartil.

Staršípacienti

Úvodnídávkamusíbýtnižšíanáslednátitracedávkymusíbýtpomalejšíkvůlivyšší

pravděpodobnostivýskytunežádoucíchúčinků,atozejménauvelmistarýchaslabýchpacientů.Je

třeba uvážitsníženíúvodnídávkyramiprilu na1,25mg.

Pediatrickápopulace

Bezpečnostaúčinnostpoužitíramipriluudětínebylazatímstanovena.Údajeproramipril,kteréjsou

vsoučasnostikdispozici,jsouuvedenyvbodech4.8,5.1,5.2a5.3,alenenímožnéudatspecifické

doporučenío dávkování.

Způsob podání

Perorálnípodání

DoporučujeseužívatHartilkaždýden ve stejnou dennídobu.

Hartiljemožnéužívatpředjídlem,spolusjídlemanebopojídle,protožepříjempotravynemávlivna

jeho biologickou dostupnost(vizbod 5.2).

Hartiljenutnépolknoutazapíttekutinou.Nesmísekousatanidrtit.Abybylozajištěnosprávné

podávání,lzetabletyrozdělitna stejné dávkypodledělicírýhy.

4.3Kontraindikace

Hypersenzitivitana léčivoulátkunebonakteroukolipomocnoulátkuuvedenouvbodě6.1nebo

najakýkolijinýinhibitorACE(angiotenzinkonvertujícíenzym).

Angioedémvanamnéze(hereditární,idiopatickýneboangioedémpřipředchozímužití

inhibitoruACEnebo antagonistů receptoru pro angiotenzin II(AIIRA)

Extrakorporálníléčbaumožňujícíkontaktkrve snegativně nabitýmpovrchem(vizbod 4.5)

Signifikantníbilaterálnírenálníarteriálnístenózaaneborenálníarteriálnístenózavjediné

funkčníledvině

Druhýa třetítrimestrtěhotenství(vizbody4.4 a 4.6)

Ramiprilsenesmípoužívatupacientůshypotenzíaneboupacientůhemodynamicky

nestabilních

Současné užívánípřípravku Hartilspřípravkyobsahujícímialiskirenje kontraindikováno u

pacientůsdiabetesmellitusnebo sporuchoufunkceledvin (GFR<60ml/min/1,73m 2 ),(viz

body4.5 a 5.1).

4.4Zvláštní upozorněnía opatřenípro použití

Zvláštnískupiny pacientů

Těhotenství:vtěhotenstvínesmíbýtzahájenaléčbainhibitoryACE,jakojenapř.ramipril,ani

antagonistyreceptoruproangiotenzinII(AIIRA).Pokudsepokračováníléčbyinhibitory

ACE/antagonistyAIIRnepovažujevyslovenězanezbytné,musíbýtupacientekplánujících

otěhotněnízměněnaléčbanaalternativníantihypertenzníléčbusprokázanýmbezpečnostnímprofilem

propoužívánívdobětěhotenství.Jestližesezjistí,žejepacientkatěhotná,musíbýtléčbainhibitory

ACE/antagonistyAIIRokamžitěukončenaa,pokudjetovhodné,musíbýtzahájenaalternativníléčba

(vizbody4.3 a 4.6).

Pacientismimořádnýmrizikemhypotenze

- Pacientisvýrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem

Upacientůsvýrazněaktivovanýmrenin-angiotenzin-aldosteronovýmsystémemexistujeriziko

akutníhovýraznéhopoklesukrevníhotlakuazhoršenífunkceledvinvdůsledkuinhibiceACE,

předevšímpokudjeinhibitorACEanebodiuretikumjakodoprovodnáléčbapodávánpoprvé,anebo

pokud sepodává poprvé zvýšená dávka.

Předpokládatvýznamnouaktivacirenin-angiotenzin-aldosteronovéhosystémuapočítatslékařským

dohledemvčetně sledováníkrevního tlakuje nutné například utěchto pacientů:

- Pacientisezávažnou hypertenzí

- Pacientisdekompenzovanýmměstnavýmselhánímsrdce

- Pacientishemodynamickyrelevantnípřítokovouneboodtokovoupřekážkouvlevékomoře

(např. stenóza aortálníanebo mitrálníchlopně)

- Pacientisunilaterálnírenálníarteriálnístenózou, přičemždruhá ledvinaje funkční

- Pacienti,kteřímají,anebounichžmůževzniknoutnedostatektekutinasolí(včetněpacientů

užívajících diuretika)

- Pacientiscirhózoujatera/nebo sascitem

- Pacientipodstupujícívelkou operacineboběhemanestézie látkami, které navozujíhypotenzi.

Všeobecněsedoporučujepředzahájenímléčbyupravitdehydrataci,hypovolémiinebodeplecisolí(u

pacientůsesrdečnímselhánímsevšakúpravamusídůkladněuvážitsohledemnarizikoobjemového

přeplnění).

Duálníblokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron(RAAS)

Byloprokázáno,žesoučasnéužíváníinhibitorůACE,blokátorůreceptorůproangiotenzinIInebo

aliskirenuzvyšujerizikohypotenze,hyperkalémieasníženífunkceledvin(včetněakutníhoselhání

ledvin).DuálníblokádaRAASpomocíkombinovanéhoužíváníinhibitorůACE,blokátorůreceptorů

pro angiotenzin IInebo aliskirenu se proto nedoporučuje (vizbody4.5 a 5.1).

Pokudjeduálníblokádapovažovánazanaprostonezbytnou,máknídocházetpouzepoddohledem

specializovaného lékaře aza častého pečlivéhosledovánífunkceledvin,elektrolytů a krevního tlaku.

InhibitoryACEablokátoryreceptorůproangiotenzinIInemajíbýtpoužíványsoučasněupacientů

sdiabetickou nefropatií.

- Přechodné nebo trvalé selhávánísrdcepoinfarktu myokardu

- Pacientisrizikemsrdečníanebo mozkovéischémie vpřípadě akutníhypotenze

Úvodnífáze léčbyvyžaduje zvláštnílékařskýdohled.

Staršípacienti

Vizbod 4.2.

Operace

Tam,kdejetomožné,sedoporučujeukončitléčbuinhibitoryangiotenzinkonvertujícíhoenzymu,

jakoje např.ramipril,jedenden před operací.

Sledovánírenálníchfunkcí

Předzahájenímléčbyapodobuléčby,předevšímvpočátečníchtýdnech,musíbýtsledoványfunkce

ledvinapopřípaděupravenodávkování.Zvláštědůkladnésledováníjenutnéupacientůsporuchou

funkceledvin(vizbod4.2).Rizikozhoršenífunkceledvinexistujehlavněupacientůsměstnavým

selhánímsrdce anebo potransplantaciledviny.

Angioedém

UpacientůléčenýchinhibitoryACE včetně ramiprilubylhlášenvýskytangioedému (vizbod 4.8).

Rizikomůžebýtzvýšenoupacientů,kteříjsousoučasněléčeniléčivýmipřípravkyobsahujícími

mTOR(mammaliantargetofrapamycin)inhibitory(např.temsirolimus,everolimus,sirolimus)nebo

vildagliptin.Vpřípaděangioedému musíbýtléčba přípravkemHartilukončena.

Pacientmusíbýtokamžitěléčennapohotovosti.Musízdezůstatnapozorovánínejméně12až

24hodin a může býtpropuštěn ažpo úplnémvymizenípříznaků.

UpacientůléčenýchinhibitoryACEvčetněramiprilu(vizbod4.8)bylhlášenintestinálníangioedém,

kterýseprojevilbolestíbřicha(snauzeounebosezvracenímanebo beztěchtopříznaků).

Anafylaktickéreakcepodobu desenzibilizace

Pravděpodobnostazávažnostanafylaktickýchaanafylaktoidníchreakcínajedhmyzuadalšíalergeny

sevdůsledkuinhibiceACEzvyšuje.Předdesenzibilizacíjepotřebazvážitdočasnépozastaveníléčby

přípravkemHartil.

Hyperkalémie

Uněkterých pacientůléčených inhibitoryACEvčetněramiprilubyla pozorovánahyperkalémie.

Kpacientůmsrizikemvýskytuhyperkalémiepatřípacientisrenálníinsuficiencí,staršípacienti

(>70let),pacientisnekontrolovanýmdiabetemmellitemanebopacientiužívajícídraselnésoli,draslík

šetřícídiuretikaadalšílékyzvyšujícíhladinudraslíkuvplazmě,anebostavy,jakojenapříklad

dehydratace,akutnísrdečnídekompenzace,metabolickáacidóza.Pokudjesoučasnéužívánívýše

uvedenýchlékůpovažovánozapotřebné,doporučujesepravidelněsledovathladinudraslíkuvséru

(vizbod 4.5).

Hyponatrémie

Uněkterýchpacientůléčenýchramiprilembylpozorovánsyndromnepřiměřenésekrece

antidiuretickéhohormonu(SIADH)anáslednáhyponatrémie.Ustaršíchpacientůapacientů,unichž

existuje riziko hyponatrémieje doporučeno pravidelněmonitorovathladinu sodíkuvséru.

Neutropenie/agranulocytóza

Vzácněsevyskytlaneutropenie/agranulocytózastejnějakotrombocytopenieaanémiearovněžbyl

hlášenútlumkostnídřeně.Doporučujesesledovatpočetbílýchkrvinek,abybylomožnéodhalit

možnouleukopenii.Častějšísledováníjedoporučenovpočátečníchfázíchléčbyaupacientů

sporuchamifunkceledvin,upacientů,kteřímajísoučasněkolagenovéonemocnění(např.lupus

erythematodesnebosklerodermii)aupacientůléčenýchjinýmipřípravky,kterémohounavozovat

změnykrevního obrazu (vizbody4.5 a 4.8).

Rozdíly mezietniky

InhibitoryACEzpůsobujívyššívýskytangioedémuupacientůčernépletivporovnánísostatními.

PodobnějakodalšíinhibitoryACEmůžebýtramiprilméněúčinnýpřisnižováníkrevníhotlakuu

pacientůčernépleti,pravděpodobněkvůlivyššíprevalencihypertenzesnízkouhladinoureninu

včernošské populacishypertenzí.

Kašel

PřiužíváníACEinhibitorůbylhlášenkašel.Charakterizujesejakoneproduktivní,přetrvávající,a

vymizípoukončeníléčby.KašelvyvolanýACEinhibitoremjetřebazvážitvrámcidiferenciální

diagnózykašle.

Uintolerancelaktosybymělobýtvzatovúvahu,že2,5mgtabletaobsahuje158,8mglaktosy,5mg

tableta 96,47mglaktosya 10mgtableta obsahuje 193,2mglaktosy.

Pacientisevzácnýmidědičnýmiproblémysnesnášenlivostígalaktosy,svrozenýmdeficitemlaktázy

nebo smalabsorpcíglukosya galaktosybynemělitento přípravekužívat.

4.5Interakcesjinýmiléčivýmipřípravkyajinéformy interakce

Datazklinickýchstudiíukázala,žeduálníblokádasystémurenin-angiotenzin-aldosteron(RAAS)

pomocíkombinovanéhoužíváníinhibitorůACE,blokátorůreceptorůproangiotenzinIInebo

aliskirenujespojenasvyššífrekvencínežádoucíchúčinků,jakojehypotenze,hyperkalémieasnížená

funkceledvin(včetněakutníhorenálníhoselhání)vesrovnáníspoužitímjednélátkyovlivňující

RAAS (vizbody4.3, 4.4 a 5.1).

Kontraindikovanékombinace

Mimotělníléčbavedoucíkekontaktukrvesnegativněnabitýmipovrchy,jakonapř.dialýzanebo

hemofiltracepřipoužitíněkterýchvysocepropustnýchdialyzačníchmembrán(např.

polyakrylonitrilovémembrány),aaferézalipoproteinůsnízkoudenzitousesulfátemdextranu

zdůvoduzvýšenéhorizikazávažnýchanafylaktoidníchreakcí(vizbod4.3).Přiléčbětohototypuje

nutnéuvážitpoužitíjinéhotypudialyzačnímembrány,neboléčivéhopřípravkuzjinéskupiny

antihypertenziv.

Upozorněnípro použití

Solidraslíku,heparin,kaliumšetřícídiuretikaadalšípřípravkyzvyšujícíhladinudraslíkuvplazmě

(včetněantagonistůangiotenzinuII,trimethoprimu,takrolimu,cyklosporinu):Můžesevyskytnout

hyperkalémie, proto sevyžadujesledováníhladinydraslíku vséru.

Antihypertenziva(např.diuretika)ajinélátkysnižujícíkrevnítlak(např.nitráty,tricyklická

antidepresiva,anestetika,akutnípožitíalkoholu,baklofen,alfuzosin,doxazosin,prazosin,tamsulosin,

terazosin):Je třebaočekávatzvýšenírizika hypotenze (vizbod 4.2 pro diuretika).

Vasopresorickásympatomimetikaadalšíléky(např.isoproterenol,dobutamin,dopamin,epinefrin),

které mohousnižovatantihypertenzníúčinekpřípravkuHartil:Doporučuje se sledovatkrevnítlak.

Alopurinol,imunosupresiva,kortikosteroidy,prokainamid,cytostatikaadalšílátky,kterémohou

měnitpočetkrvinek:Zvýšená pravděpodobnosthematologických reakcí(vizbod4.4).

Solilithia:inhibitoryACEmohousnižovatvylučovánílithia,aprotomůžebýttoxicitalithiavyšší.

Protojetřebasledovathladinulithia.

Antidiabetikavčetněinzulínu:Mohousevyskytnouthypoglykemickéreakce.Doporučujesesledovat

hladinu glukosyvkrvi.

Nesteroidníprotizánětlivélátkyakyselinaacetylsalicylová:Jetřebaočekávatoslabení

antihypertenzníhoúčinkupřípravkuHartil.SoučasnépodáníinhibitorůACEaNSAIDmůžemimoto

véstke zvýšenému riziku zhoršenírenálníchfunkcíake zvýšeníhladinydraslíku vkrvi.

Trimethoprim, včetně podávánífixníkombinacesesulfamethoxazolem (kotrimoxazol):

UpacientůužívajícíchACEinhibitoryatrimethoprimnebofixníkombinacitrimethoprimuse

sulfamethoxazolem(kotrimoxazol)bylapozorovánazvýšená incidencehyperkalémie.

mTORinhibitorynebovildagliptin:upacientůsoučasněužívajícíchinhibitorymTOR(např

temsirolimus,everolimus,sirolimus)nebovildagliptinexistujezvýšenérizikoangioedému.Při

zahajováníléčbyjenutná opatrnost(vizbod 4.4).

4.6Fertilita,těhotenstvía kojení

Těhotenství

NedoporučujeseužívatHartilvprvnímtrimestrutěhotenství(vizbod4.4)aužívánívedruhéma

třetímtrimestrutěhotenstvíje kontraindikováno (vizbod 4.3).

Pokudjdeorizikoteratogenity,epidemiologickýdůkazpoexpoziciinhibitorůmACEběhemprvního

trimestrutěhotenstvínebylpřesvědčivý,přestonelzevyloučitmalézvýšenírizika.Pokudse

pokračováníléčbyinhibitoryACEnepovažujevyslovenězanezbytné,musíbýtupacientek

plánujícíchotěhotněnízměněnaléčbanaalternativníantihypertenzníléčbusprokázaným

bezpečnostnímprofilempropoužívánívdobětěhotenství.Jestližesezjistí,žejepacientkatěhotná,

musíbýtléčbainhibitoryACEokamžitěukončenaa,pokudjetovhodné,musíbýtzahájena

alternativníléčba.Jeznámo,žeexpoziceléčběinhibitoremACE/antagonistoureceptorupro

angiotenzin II(AIIRA)vdobě druhého atřetíhotrimestru způsobuje u lidífetotoxicitu(sníženáfunkce

ledvin,oligohydramnion, retardovanáosifikace lebky)a neonatálnítoxicitu(selháníledvin, hypotenze,

hyperkalémie),(viztakébod5.3Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti).Dojde-likexpozici

inhibitorůmACEoddruhéhotrimestru,doporučujesekontrolaledvinalebkyultrazvukem.

Novorozenci,jejichžmatkyužívalyinhibitoryACE,musíbýtdůkladněsledováni,jestliseunich

nevyskytuje hypotenze, oligurie nebo hyperkalémie (viztaké body4.3 a 4.4).

Kojení

Vzhledemknedostatkuinformacíopoužíváníramipriluběhemkojení(vizbod5.2)seramipril

nedoporučujeajeupřednostňovánaalternativníléčbaslépeprokázanýmbezpečnostnímprofilempři

kojení, ato hlavně vpřípadě novorozenců nebo předčasněnarozených dětí.

4.7Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Některénežádoucíúčinky(např.příznakysníženéhokrevníhotlaku,jakojezávrať)mohouzhoršit

schopnostpacientasoustředitseareagovat,aprotopředstavujírizikovsituacích,kdyjsoutyto

schopnostiobzvlášťdůležité(např.přiřízenívozidlaneboobsluzestrojů).Můžektomudojít

předevšímnazačátkuléčbyanebopřipřecházenízjinýchléčivýchpřípravkůnaramipril.Použití

prvnídávky,stejnějakopoprvnímužitízvýšenédávky,sedoporučujeněkolikhodinneříditvozidloa

neobsluhovatstroje.

4.8Nežádoucíúčinky

Souhrnbezpečnostního profilu

Součástíbezpečnostníhoprofiluramiprilujevýskytpřetrvávajícíhosuchéhokašleareakcí

souvisejícíchshypotenzí.Kzávažnýmnežádoucímúčinkůmpatříangioedém,hyperkalémie,zhoršení

funkceledvin nebojater, pankreatitida, závažné kožníreakcea neutropenie/agranulocytóza.

Tabulkovýpřehlednežádoucíchúčinků

Frekvence nežádoucích účinků jsou definoványpodlenásledujícíkonvence:

Velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100až<1/10);méněčasté(≥1/1000až<1/100);vzácné

(≥1/10000až<1/1000);velmivzácné (<1/10000), neníznámo(zdostupných údajů nelzeurčit).

Vkaždé skupině četnostíjsou nežádoucíúčinkyseřazenypodle klesajícízávažnosti.

Časté Méněčasté Vzácné Velmi

vzácné Neníznámo

Poruchykrve

lymfatického

systému Eozinofilie Sníženýpočet

bílých krvinek

(včetně

neutropenie

anebo

agranulocytóz

y),snížený

počet

červených

krvinek,

pokles

hemoglobinu,

sníženýpočet

krevních

Selháníkostní

dřeně,

pancytopenie,

hemolytická

anémie

Poruchy

imunitního Anafylaktické

nebo

systému anafylaktoidní

reakce,

zvýšené

antinukleární

protilátky

Endokrinní

poruchy Syndrom

nepřiměřené

sekrece

antidiuretickéh

o hormonu

(SIADH)

Poruchy

metabolismu a

výživy Zvýšená hladina

draslíku vkrvi Anorexie,

sníženáchuť

kjídlu Snížená

hladinasodíku

vkrvi

Psychiatrické

poruchy Zhoršená

nálada,úzkost,

nervozita,

neklid,

poruchy

spánku včetně

somnolence Stav

zmatenosti Poruchy

pozornosti

Poruchy

nervového

systému Bolesthlavy,

závrať Vertigo,

parestézie,

ageuzie,

dysgeuzie Třes, poruchy

rovnováhy Mozková

ischémie

včetně

mozkové

příhodya

tranzitorní

ischemické

ataky,

zhoršené

psychomotoric

ké schopnosti,

pocitpálení,

parosmie

Poruchyoka Poruchyzraku

včetně

zamlženého

vidění Konjunktivitid

a

Poruchyuchaa

labyrintu Zhoršený

sluch, tinnitus

Srdeční

poruchy Ischemie

myokardu

včetně anginy

pectoris anebo

infarktu

myokardu,

tachykardie,

arytmie,

palpitace,

Cévníporuchy Hypotenze,

snížený

ortostatický

krevnítlak,

synkopa Zčervenání Vaskulární

stenóza,

hypoperfuze,

vaskulitida Raynaudův

fenomén

Respirační,

hrudnía Neproduktivní

dráždivýkašel, Bronchospasm

us včetně

mediastinální

poruchy bronchitida,

sinusitida,

dyspnoe zhoršení

astmatu,

neprůchodný

nos

Gastrointestiná

lníporuchy Zánět

gastrointestinální

ho traktu,

poruchytrávení,

břišní

diskomfort,

dyspepsie,

průjem, nauzea,

Pankreatitida

(přiužívání

ACE

inhibitorůbyly

velmi

výjimečně

hlášeny

případy

sfatálním

průběhem),

zvýšené

pankreatické

enzymy,

angioedém

tenkého

střeva, bolest

vhorníčasti

břicha včetně

gastritidy,

zácpa, sucho

Glositida Aftózní

stomatitida

Poruchyjatera

žlučových cest Zvýšené

hladiny

jaterních

enzymů

a/nebo

konjugovanéh

o bilirubinu Cholestatická

žloutenka,

hepatocelulárn

ípoškození Akutníselhání

jater,

cholestatická

nebo

cytolytická

hepatitida

(velmi

výjimečně

sfatálním

průběhem)

Poruchykůže a

podkožnítkáně Vyrážka, hlavně

makulopapulární Angioedém;

velmi

výjimečně

může být

obstrukce

dýchacíchcest

vdůsledku

angioedému

fatální;

pruritus,

Exfoliativní

dermatitida,

kopřivka,

onycholýza Fotosenzitiv

níreakce Toxická

epidermální

nekrolýza,

Stevens-

Johnsonův

syndrom,

multiformní

erytém,

pemfigus,

zhoršená

psoriáza,

psoriatiformní

dermatitida,

pemfigoidní

nebo

lichenoidní

exantémnebo

enantém,

alopecie

Poruchy

svalovéa

kosterní Svalový

spasmus,

myalgie Artralgie

soustavya

pojivovétkáně

Poruchyledvin

a močových

cest Porucha

funkceledvin

včetně

akutního

selháníledvin,

zvýšené

vylučování

moči, zhoršení

preexistující

proteinurie,

zvýšená

hladina

močoviny

vkrvi,

zvýšená

hladina

kreatininu

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu Přechodná

erektilní

impotence,

sníženélibido Gynekomastie

Celkové

poruchy a

reakce vmístě

aplikace Bolestnahrudi,

únava Pyrexie Astenie

Pediatrickápopulace:

Bezpečnostpoužitíramiprilubylasledovánavedvouklinickýchstudiíchu325dětíadospívajícíchve

věkumezi2−16lety.Zatímcopodstataaintenzitavýskytunežádoucíchúčinkůbylypodobnéjakou

dospělých, četnostnásledujících nežádoucích účinků byla u dětívyšší:

Tachykardie,ucpánínosu,rýma„časté“(≥1/100až<1/10)udětía„méněčasté“(≥1/1000až

<1/100)u dospělých.

Zánětyspojivek„časté“(≥1/100až<1/10)udětí,ale„vzácné“(≥1/10000až<1/1000)u

dospělých.

Třesa kopřivka „méněčasté“(≥1/1000 až<1/100)u dětí,ale „vzácné“(≥1/10000až<1/1000)u

dospělých.

Celkovýbezpečnostníprofilramipriluupediatrickýchpacientůsevýznamněnelišíodbezpečnostního

profiluu dospělých.

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinky

Hlášenípodezřenína nežádoucíúčinkypo registraciléčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovatve sledovánípoměru přínosů arizikléčivého přípravku.Žádámezdravotnické pracovníky,

abyhlásilipodezřenína nežádoucíúčinkyna adresu:

Státníústavpro kontroluléčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha10

Webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9Předávkování

Příznaky

KpříznakůmspojenýmspředávkovánímACEinhibitorymůžepatřitvýraznáperifernívazodilatace

(svýraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchyelektrolytů aselháníledvin.

Léčba

Pacientajetřebadůkladněmonitorovat,léčbajepodpůrnáasymptomatická.Navrhovanáopatření

zahrnujíprimárnídetoxifikaci(výplachžaludku,podáníadsorbentů)aopatřeníproobnovu

hemodynamickéstability,včetněpodáníalfa-1adrenergníchagonistůnebopodáníangiotenzinuII

(angiotenzinamid).Ramiprilát,aktivnímetabolitramiprilu,sehemodialýzouobtížněodstraňuje

zkrevního oběhu.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:ACE inhibitory, samotné

ATCkód:C09AA05

Mechanismus účinku

Ramiprilát,aktivnímetabolitproléčivaramiprilu,inhibujeenzymdipeptidylkarboxypeptidázuI

(synonyma:angiotenzinkonvertujícíenzym,kininázaII).Vplazměavtkáníchtentoenzym

katalyzujepřeměnuangiotenzinuInaaktivnívazokonstrikčnílátkuangiotenzinIIaštěpíaktivní

vazodilatátorbradykinin.SníženátvorbaangiotenzinuIIainhibiceštěpeníbradykininuvede

kvazodilataci.

ProtožeangiotenzinIIstimulujetakéuvolňováníaldosteronu,vyvoláváramiprilátsníženísekrece

aldosteronu.PrůměrnáodpověďnamonoterapiiACEinhibitorembylanižšíupacientůčernépleti

(afrokaribskápopulace)shypertenzí(obvyklejdeopopulacisnízkoreninovouhypertenzí)nežu

pacientůjiné barvypleti.

Farmakodynamickéúčinky

Antihypertenznívlastnosti:

Podáníramiprilu vyvolává výrazné sníženíperiferníarteriálnírezistence. Obvykle nedocházíkvelkým

změnámvrenálnímplazmatickémprůtokuavglomerulárnífiltraci.Podáváníramiprilupacientům

shypertenzívedekesníženíkrevníhotlakuvležeavstojebezkompenzacezvýšenímtepové

frekvence.

Uvětšinypacientůdocházípojednorázovémperorálnímpodáníknástupuantihypertenzíhoúčinku

během1až2hodin,maximálníhoúčinkujeobvykledosaženoběhem3až6hodinaobvykletrvá

24hodin.Maximálníantihypertenzníúčinekpřikontinuálnímpodáváníramiprilujeobvykle

pozorovánpo3až4týdnech.Byloprokázáno,žeantihypertenzníúčinekpřetrvávápřidlouhodobém

podávánípodobu 2let.

Náhlé vysazeníramiprilunevyvolává rychlýa výrazný vzestup krevního tlaku.

Selhánísrdce:

Kroměkonvenčníléčbydiuretikyavolitelnýmisrdečnímiglykosidybylaprokázánaúčinnost

ramipriluupacientů sfunkčnítřídouII-IVNewYorkHeartAssociation.Lékmělprospěšnéúčinkyna

hemodynamikusrdce(sníženýplnicítlaklevéapravékomory,sníženácelkováperifernívaskulární

rezistence,zvýšenýsrdečnívýdejazlepšenísrdečníhoindexu).Takébylasníženaneuroendokrinní

aktivace.

Klinickáúčinnosta bezpečnost

Kardiovaskulárníprevence/Nefroprotekce

Bylaprovedenapreventivníplacebemkontrolovanástudie(studieHOPE),kterázahrnovalavícenež

9200pacientů,jimžbylkestandardníléčběpřidávánramipril.Dostudiebylizařazenipacientise

zvýšenýmkardiovaskulárnímrizikembuďpoaterotrombotickémkardiovaskulárnímonemocnění

(koronárníonemocněnísrdcevanamnéze,mozkovápříhodaneboonemocněníperiferníchcév),anebo

sdiabetemmellitemanejméněještějednímpřídatnýmrizikovýmfaktorem(prokázaná

mikroalbuminurie,hypertenze,zvýšenáhladinacelkovéhocholesterolu,nízkáhladinaHDL

cholesteroluanebokouřenícigaret).Studieprokázala,žeramiprilstatistickyvýznamněsnižuje

incidenciinfarktumyokardu,úmrtízkardiovaskulárníchpříčinazdůvodumozkovépříhody,

samotných akombinovaných (primárněkombinovanéudálosti).

StudieHOPE:hlavnívýsledky

Ramipril% Placebo% Relativníriziko

(95%interval

spolehlivosti) p-hodnota

Všichnipacienti n=4,645 N=4,652

Primárně

kombinované

události 14,0 17,8 0,78 (0,70-0,86) <0,001

Infarktmyokardu 9,9 12,3 0,80 (0,70-0,90) <0,001

Úmrtí

zkardiovaskulární

příčiny 6,1 8,1 0,74 (0,64-0,87) <0,001

Mozková příhoda 3,4 4,9 0,68 (0,56-0,84) <0,001

Sekundárnícíle

Úmrtízjakékoli

příčiny 10,4 12,2 0,84 (0,75-0,95) 0,005

Potřeba

revaskularizace 16,0 18,3 0,85 (0,77-0,94) 0,002

Hospitalizace

kvůlinestabilní

anginěpectoris 12,1 12,3 0,98 (0,87-1,10) NS

Hospitalizace

kvůliselhání

srdce 3,2 3,5 0,88 (0,70-1,10) 0,25

Komplikace

související

sdiabetem 6,4 7,6 0,84 (0,72-0,98) 0,03

StudieMICRO-HOPE,předdefinovanápodstudiestudieHOPE,zkoumalaúčinekpřidáníramiprilu

10mgksoučasnémuléčebnémurežimuvporovnánísplacebemu3577pacientůvevěku≥55let(bez

omezeníhorníhranicevěku)spřevahoupacientůsdiabetem2.typu(aalespoňjednímdalším

kardiovaskulárnímrizikovýmfaktorem),snormálnímanebosvysokýmtlakem.Primárníanalýza

ukázala,žeu117(6,5%)pacientů,kteřívestudiiužívaliramipril,au149(8,4%)pacientů

užívajícíchplaceboserozvinulazjevnánefropatie,cožodpovídaloRRR24%;95%CI[3-40],

p=0,027.

Multicentrická,randomizovaná,dvojitězaslepená,placebemkontrolovanáklinickástudieREINse

dvěmaparalelnímiskupinamibylazaměřenanavyhodnoceníúčinkuléčbyramiprilemnarychlost

poklesuglomerulárnífiltrace(GFR).Studiezahrnovala352normotenzníchnebohypertenzních

pacientů (vevěku18-70let),kteřímělimírnou(tj.průměrnouexkreciproteinuvmoči>1a<3g/24h)

nebotěžkouproteinurii(≥3g/24h)zapříčiněnouchronickounediabetickounefropatií.Oběskupiny

pacientůbylyprospektivněstratifikovány.

Základníanalýzapacientůsnejtěžšíproteinurií(vtétoskupiněpacientůbylastudiepředčasně

ukončenakvůlibenefituveskupiněsramiprilem)ukázala,žeprůměrnárychlostpoklesuGFRza

měsícbylanižšípřiužíváníramipriluvporovnánísplacebem;-0,54(0,66)proti-0,88(1,03)

ml/min/měsíc,p=0,038.Rozdílmeziskupinamibyl0,34[0,03-0,65]zaměsícakolem4ml/min/rok;

23,1%pacientůveskupiněsramiprilemdosáhlokombinovanýsekundárnívýstupníbod

zdvojnásobenívýchozíkoncentracekreatininuvsérua/nebokonečnéhostádiaonemocněníledvin

(“end-stageofrenaldisease”-ESRD)(potřebadialýzynebotransplantaceledvin),zatímcoveskupině

splacebemto bylo 45,5%pacientů(p=0,02).

Duálníblokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron(RAAS)

Vedvouvelkýchrandomizovaných,kontrolovanýchstudiích(ONTARGET(ONgoingTelmisartan

AloneandincombinationwithRamiprilGlobalEndpointTrial)aVANEPHRON-D(TheVeterans

AffairsNephropathyinDiabetes))bylohodnocenopodáváníkombinaceinhibitoruACEsblokátorem

receptorů pro angiotenzin II.

StudieONTARGETbylavedenaupacientůsanamnézoukardiovaskulárníhonebo

cerebrovaskulárníhoonemocněníneboupacientůsdiabetemmellitus2.typuseznámkamipoškození

cílovýchorgánů.StudieVANEPHRON-Dbylavedenaupacientůsdiabetemmellitus2.typua

diabetickou nefropatií.

Vtěchtostudiíchnebylprokázánžádnývýznamněpříznivýúčineknarenálnía/nebokardiovaskulární

ukazateleamortalitu,alevporovnánísmonoterapiíbylopozorovánozvýšenérizikohyperkalémie,

akutníhopoškozeníledvina/nebohypotenze.Vzhledemkpodobnostifarmakodynamickýchvlastností

jsoutyto výsledkyrelevantnírovněžpro dalšíinhibitoryACE a blokátoryreceptorů pro angiotenzinII.

InhibitoryACEablokátoryreceptorůproangiotensinIIprotonesmípacientisdiabetickounefropatií

užívatsoučasně.

StudieALTITUDE(AliskirenTrialinType2DiabetesUsingCardiovascularandRenalDisease

Endpoints)bylanavrženatak,abyzhodnotilapřínospřidáníaliskirenukstandardníterapiiinhibitorem

ACEneboblokátoremreceptorůproangiotenzinIIupacientůsdiabetemmellitus2.typua

chronickýmonemocněnímledvin,kardiovaskulárnímonemocněním,neboobojím.Studiebyla

předčasněukončenazdůvoduzvýšenírizikanežádoucíchkomplikací.Kardiovaskulárníúmrtíacévní

mozkovápříhodabylynumerickyčastějšíveskupiněsaliskirenemnežveskupiněsplacebema

zároveňnežádoucíúčinkyasledovanézávažnénežádoucíúčinky(hyperkalémie,hypotenzearenální

dysfunkce)bylyčastějihlášenyve skupině saliskirenemoprotiplacebové skupině.

Sekundárníprevence poakutníminfarktu myokardu

DostudieAIREbylozařazenovícenež2000pacientůspřechodnými/přetrvávajícimiklinickými

příznakysrdečníhoselhánípozjištěnéminfarktumyokardu.Léčbaramiprilembylazahájena3až

10dnípoakutníminfarktumyokardu.Studieukázala,žepouplynutíčasusledovánívprůměru

15měsícůbylamortalitaupacientůléčenýchramiprilem16,9%oproti22,6%upacientů,kteří

dostávaliplacebo.Znamenáto,žeabsolutnísníženímortalitybylo5,7%asníženírelativníhorizika

27%(95%CI[11-40%]).

Pediatrická populace:

Vrandomizované,dvojitězaslepené,placebemkontrolovanéklinickéstudiizahrnující

244pediatrickýchpacientůshypertenzí(73%sprimárníhypertenzí)vevěku6až16letdostávali

pacientibuďnízkou,středníčivysokoudávkuramipriluprodosaženíplazmatickékoncentrace

ramiprilátuodpovídajícírozmezídávekudospělých1,25mg,5mga20mgdletělesnéhmotnosti.Na

konci4týdenníhoobdobípodáváníramiprilunebylodosaženocílesledovánívesníženísystolického

krevníhotlaku,alepřinejvyššídávcesesnížildiastolickýkrevnítlak.Jakstřední,takvysokádávka

ramipriluvykázalyvýznamnésníženísystolickéhoidiastolickéhokrevníhotlakuudětíspotvrzenou

hypertenzí.

Tentoúčineknebylomožnépozorovatběhem4týdenní,randomizované,dvojitězaslepenéstudie

zaměřenénazvyšovánídávkysnáslednýmvysazenímpřípravku.Studiezahrnovala218pediatrických

pacientůvevěkumezi6-16lety(75%sprimárníhypertenzí),kdeobakrevnítlaky,systolickýi

diastolický,vykázalymírnýrebound,alestatistickynevýznamnýnávratkzákladníhodnotě,přivšech

třechvelikostechzkoušenédávkyramiprilu[nízkádávka(0,625mgaž2,5mg);střednídávka(2,5mg

až10mg);vysokádávka(5mgaž20mg)]vzávislostinahmotnosti.Ramiprilnevykázallineární

odpověďna dávku u studovanépediatrické populace

5.2Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika a metabolismus

Absorpce

Ramiprilsepoperorálnímpodánírychlevstřebávázgastrointestinálníhotraktu:maximální

plazmatickékoncentraceramiprilujedosaženovprůběhujednéhodiny.Nazákladěúdajůanalýzy

močejerozsahabsorpcenejméně56%aabsorpcenenívýznamněovlivněnapřítomnostípotravy

vgastrointestinálnímtraktu.Biologickádostupnostaktivníhometabolituramiprilátupoperorálním

podání2,5mga 5mgramipriluje45%.

Maximálníplazmatickékoncentraceramiprilátu,jedinéhoaktivníhometabolituramiprilu,jedosaženo

2-4hodinypoužitíramiprilu.Rovnovážnéhostavuplazmatickékoncentraceramiprilátupoužití

obvyklých dávekramiprilujednoudenněje dosaženo přibližně čtvrtýdenléčby.

Distribuce

Na sérové proteinysevyvazujepřibližně 73%ramiprilu a vpřípadě ramiprilátujeto přibližně 56%.

Biotransformace

Ramiprilsetéměřúplněmetabolizujenaramiprilátaesterdiketopiperazinu,kyselinu

diketopiperazinovou a glukuronidyramiprilu aramiprilátu.

Eliminace

Metabolityjsouprimárněvylučoványledvinami.Poklesplazmatickékoncentraceramiprilátuje

vícefázový.ProsvousilnousaturovatelnouvazbunaACEaslaboudisociacizenzymumáramiprilát

prodlouženouterminálníeliminačnífázipřivelminízkýchplazmatickýchkoncentracích.Po

vícenásobnýchdávkáchramiprilupodávanýchjednoudenněbylúčinnýpoločaskoncentrace

ramiprilátu13-17hodinpodávkách5-10mgadelšíponižšíchdávkách1,25-2,5mg.Tentorozdíl

souvisísesaturovatelnoukapacitouenzymuvázatramiprilát.Přijednorázovéperorálnídávce

ramiprilujehladinaramipriluajehometabolituvmateřskémmlékunedetekovatelná.Účinek

opakovaných dávekvšakneníznám.

Pacientisporuchoufunkceledvin (vizbod 4.2)

Upacientůsezhoršenoufunkcíledvinjerenálníexkreceramiprilátusníženáarenálníclearance

ramiprilátuproporčněsouvisísclearancekreatininu.Tomázanásledekzvýšenouplazmatickou

koncentraciramiprilátu, která klesá pomalejinežu pacientůsnormálnífunkcíledvin.

Pacientisporuchoufunkcejater(vizbod 4.2)

Upacientůsezhoršenoufunkcíjaterjemetabolismusramiprilunaramiprilátopožděnýkvůlisnížené

aktivitějaterníchesterázaplazmatickáhladinaramiprilujeutěchtopacientůzvýšená.Maximální

koncentraceramiprilátu utěchtopacientů se všaknelišíod pacientů snormálnífunkcíjater.

Kojení

Přijednorázovéperorálnídávcejehladinaramipriluajehometabolituvmateřskémmléce

nedetekovatelná. Efektpřivícenásobné dávceneníznám.

Pediatrickápopulace

Farmakokinetickýprofilramiprilubylstudovánu30hypertenzníchpacientůvevěku2až16let

shmotností≥10kg.Přidávkáchmezi0,05až0,2mg/kgbylramiprilrychleavevelkémíře

metabolizovánnaramiprilát.Maximálníkoncentraceramiprilátuvplazměbylodosaženoza2až

3hodiny.Clearanceramiprilátuvysocekorelujeslogaritmemtělesnéhmotnosti(p<0,01)stejnějako

sdávkou(p<0,001).Clearanceadistribučníobjemsezvýšilysezvyšujícímsevěkemdětívkaždé

dávkovacískupině.Přidávce0,05mg/kgudětíbylodosaženoporovnatelnéúrovněexpozicejakou

dospělýchpřidávce5mgramiprilu.Přidávce0,2mg/kgudětíbylaúroveňexpozicevyššínež

maximálnídoporučenádávka 10mgna den u dospělých.

5.3Předklinické údaje vztahujícíse kbezpečnosti

Naakutnítoxicituuhlodavcůapsůseperorálnípodáníramipriluukázalojakonedostatečné.Studie

schronickýmperorálnímpodávánímbylyprováděnynapotkanech,psechaopicích.Utěchtotřídruhů

bylyzjištěnyzměnyhodnotplazmatickýchelektrolytůazměnykrevníhoobrazu.Vdůsledku

farmakodynamickéaktivityramiprilubylozaznamenánovýraznézvětšeníjuxtaglomerulárního

aparátuupsaaopice,oddenníchdávek250mg/kg/den.Potkanitolerovalidennídávky2mg/kg/den,

psi2,5mg/kg/denaopice8mg/kg/denbezškodlivýchúčinků.Uvelmimladýchpotkanůbylo

pozorováno přijedné dávceramiprilu nevratnépoškozeníledvin.

Toxikologické studiereprodukceu potkana, králíka aopiceneprokázalyžádnéteratogennívlastnosti.

Fertilita nebylau potkanů zhoršená usamic aniu samců.

Podáníramiprilusamicímpotkanůvefetálnímobdobíavobdobílaktacezpůsobilonevratné

poškozeníledvin(dilataceledvinnépánvičky)umláďatpřidenníchdávkách50mg/kgtělesné

hmotnostinebo vyšších.

Rozsáhlétestovánímutagenityspoužitímněkolikatestovacíchsystémůneprokázalomutagenníani

genotoxické vlastnostiramiprilu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1Seznam pomocnýchlátek

Hartil2,5mg

Natrium-stearyl-fumarát,hydrogenuhličitansodný,sodnásůlkroskarmelosy,předbobtnalýkukuřičný

škrob,žlutýpigmentPB22960(monohydrátlaktosy3,8mg,žlutýoxidželezitý),monohydrátlaktosy

(celkem158,8mgvjednétabletě)

Hartil5mg

Natrium-stearyl-fumarát,hydrogenuhličitansodný,sodnásůlkroskarmelosy,předbobtnalýkukuřičný

škrob,růžovýpigmentPB24877(monohydrátlaktosy2,47mg,červenýoxidželezitý,žlutýoxid

železitý), monohydrátlaktosy(celkem96,47mgvjedné tabletě)

Hartil10mg

Natrium-stearyl-fumarát,hydrogenuhličitansodný,sodnásůlkroskarmelosy,předbobtnalýkukuřičný

škrob, monohydrátlaktosy(193,2mgvjednétabletě)

6.2Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3Doba použitelnosti

2roky

6.4Zvláštní opatřenípro uchovávání

Uchovávejte přiteplotě do25C.

6.5Druh obalu aobsahbalení

28 nebo98tabletvAl/Alblistru a krabičce.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6Zvláštní opatřenípro likvidacipřípravkuapro zacházenísním

Veškerýnepoužitýléčivýpřípravekneboodpadmusíbýtzlikvidovánvsouladusmístními

požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ OREGISTRACI

EGIS PHARMACEUTICALSPLC

1106 Budapešť,Keresztúriút30-38.

MAĎARSKO

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Hartil2,5mg:58/182/05-C

Hartil5mg:58/183/05-C

Hartil10mg:58/184/05-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datumprvníregistrace:29.6.2005

Datumposledního prodlouženíregistrace:6.11.2009

10.DATUM REVIZETEXTU

8.8.2016

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace