GRIPAMED

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
SADEC PROROSTLÝ (ASTERACEAE) - MATEČNÁ TINKT (EUPATORIUM PERFOLIATUM - DILUTIO HOMEOPATHIC) ; RULÍK ZLOMOCNÝ 4 D (BELLADONNA 4 D) ; (ACONITUM NAPELLUS 4 D) ; TŘAPATKA ÚZKOLISTÁ - MATEČNÁ TINKTURA (ECHINACEA ANGUSTIFOLIA - TINCTURA BASICA AD)
Dostupné s:
Cassella-med GmbH & Co. KG, Kolín nad Rýnem
ATC kód:
V12
INN (Mezinárodní Name):
SADEC STREAKY (ASTERACEAE) - THE MOTHER TINKT (EUPATORIUM PERFOLIATUM - DILUTIO HOMEOPATHIC) ; DEADLY NIGHTSHADE 4 D (BELLADONNA 4 D) ; (ACONITUM NAPELLUS 4 D) ; ECHINACEA THYME - MOTHER TINCTURE (ECHINACEA ANGUSTIFOLIA - TINCTURA BASICA AD)
Léková forma:
Sirup
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
1X250ML; 1X150ML; 1X100ML
Druh předpisu:
volně prodejné léčivé přípravky
Terapeutické oblasti:
HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
93/ 870/15-C
Datum autorizace:
2020-07-22

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls238493/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gripamed sirup

Echinacea MT (matečná tinktura), Eupatorium perfoliatum MT, Aconitum napellus D4, Atropa bella-

donna D4

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, dříve, než začnete tento přípravek užívat protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, jestliže potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Gripamed a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gripamed užívat

3. Jak se přípravek Gripamed užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Gripamed uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek

Gripamed

a k čemu se používá

Gripamed je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě běžného

nachlazení. Použití přípravku je odvozeno od homeopatického obrazu přípravku a patří mezi ně:

běžné nachlazení s horečkou a záněty sliznice nosu a nosohltanu. Gripamed též může být užíván

preventivně při zvýšeném riziku infekce.

Použití homeopatického léčivého přípravku při uvedených onemocněních je založeno výhradně na

homeopatických zkušenostech. Při závažných formách uvedených onemocnění je zapotřebí léčba

založená na klinických studiích.

Jestliže se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo jestliže se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Gripamed

užívat

Neužívejte

přípravek

Gripamed:

Jestliže jste alergický(á) na sadec prorostlý, oměj šalamounek, rulík zlomocný, třapatku

úzkolistou nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže jste alergický(á) na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae).

Pokud máte tuberkulózu

Pokud máte leukemii (zhoubné krevní onemocnění)

Pokud máte zánětlivé onemocnění pojivových tkání (kolagenózu)

Pokud máte autoimunitní onemocnění (při němž je tělo "napadáno" svým vlastním imunitním

systémem)

Pokud máte roztroušenou sklerózu

Pokud máte AIDS, infekci HIV nebo jiná chronická virová onemocnění

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku se poraďte s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

V případě neustupujících příznaků, dušnosti a horečky přetrvávající déle než 3 dny nebo při

vzestupu horečky nad 39 ºC či vykašlávání hnisavých nebo krvavých hlenů je nutná porada s

lékařem.

Další léčivé přípravky a

Gripamed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud není známo.

Účinnost homeopatického léčivého přípravku může být nežádoucím způsobem ovlivněna

nesprávnou životosprávou, stimulancii (povzbuzujícími látkami), alkoholem a tabákem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou k dispozici studie o užívání přípravku Gripamed u těhotných žen a v období kojení. Proto se

tento přípravek nemá užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Gripamed nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Gripamed obsahuje

pomocné látky sorbitol

, alkohol (ethanol)

a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 25 g sorbitolu ve 100 g sirupu, což odpovídá množství 957 mg/3,5

ml, 1366 mg/5 ml, resp. 2733 mg/10 ml sirupu.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší)

některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné

genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého

lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Sorbitol může při vyšších dávkách způsobit zažívací obtíže a mít mírný projímavý účinek.

Gripamed dále obsahuje 3,6 obj.% alkoholu (ethanolu), tj. do 280 mg v jedné dávce, což odpovídá

do 7 ml piva, 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a

kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo

epilepsií.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku ve 100 ml, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek

Gripamed

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka je:

Věk

Dávka během akutní

fáze onemocnění

Dávka před nástupem

akutní fáze a

k

předcházení

onemocnění

Děti ve věku 1 – 6 let

10 x denně 3,5 ml

s odstupem minimálně 1

hodiny

3 x denně 3,5 ml

s odstupem 6 – 8 hodin

Děti ve věku 7 – 12 let

10 x denně 5 ml

s odstupem minimálně 1

hodiny

3 x denně 5 ml

s odstupem 6 – 8 hodin

Dospívající nad 12 let a

dospělí

10 x denně 10 ml

s odstupem minimálně 1

hodiny

3 x denně 10 ml

s odstupem 6 – 8 hodin

Sirup je před použitím nutno pečlivě protřepat.

K odměření doporučené dávky je přiložena kalibrovaná odměrka.

Jelikož léčivé látky přípravku Gripamed se velice dobře vstřebávají sliznicí ústní dutiny, sirup se má

před polknutím chvíli podržet v ústech.

Sirup se užívá neředěný.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez

porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 1 týden. Pokud užíváte tento přípravek

k prevenci, neužívejte jej vzhledem k obsahu Echinacey bez porady s lékařem déle než 4 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Gripamed

, než jste měl(a)

Při velmi silném předávkování se mohou vyskytnout příznaky spojené s alkoholem.

Při užití obsahu celé lahvičky se do těla dostane 2,8 g alkoholu v případě 100 ml lahvičky, 4,3 g

alkoholu v případě 150 ml lahvičky a 7,2 g alkoholu v případě 250ml lahvičky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Gripamed

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale užijte další běžnou

dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi vz

ácné

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů):

Reakce z přecitlivělosti(u léčivých přípravků s obsahem Echinacey byly pozorovány např. kožní

vyrážky, svědění, otok obličeje, dušnost, závrať a pokles krevního tlaku).

Při užívání homeopatického léčivého přípravku se přítomné příznaky mohou přechodně zhoršit

(počáteční/homeopatické zhoršení). V takovém případě pro jistotu ihned přestaňte přípravek užívat a

poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní

ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit

-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek

Gripamed

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. P;řípravek je možno používat po dobu 6

měsíců

. Po uplynutí této doby přípravek zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek

Gripamed obsahuje

100 g (což odpovídá 91,491 ml) sirupu obsahuje:

Léčivými látkami jsou:

Echinacea MT (matečná tinktura) 4,5 g, Eupatorium perfoliatum MT 4,5 mg, Aconitum napellus

D4 9,0 mg, Atropa bella-donna D4 9,0 mg.

Pomocnými látkami jsou:

tekutý nekrystalizující sorbitol 70% (E 420), ethanol, xanthanová klovatina, dihydrát sodné soli

sacharinu, citronová silice, přírodní pomerančové aroma, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny

citronové, čištěná voda.

Celkový obsah ethanolu: 3,6 % obj.

Jak přípravek

Gripamed

vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: žlutozelený viskózní zakalený roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezbarvou

polyethylenovou vložkou a bílým polypropylenovým uzávěrem garantujícím neporušenost obalu.

Velikosti balení: 100 ml, 150 ml a 250 ml.

Balení obsahuje kalibrovanou odměrku k odměření 2 ml; 2,5 ml; 3,5 ml a 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Chuť přípravku Gripamed se může mírně lišit v závislosti na rostlinných složkách. Rozdíl v chuti

nijak neovlivňuje účinnost či kvalitu přípravku.

Zakalení a srážení přípravku, které se občas vyskytuje u přípravků vyrobených z přírodních složek,

nemá vliv na účinnost.

Držitel rozhodnutí o registraci

a

výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Cassella-med GmbH & Co. KG

Gereonsmühlengasse 1

D-50670 Kolín nad Rýnem

Německo

Výrobce

Klosterfrau Berlin GmbH

Motzener Str. 41

D-12277 Berlin

Německo

Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1

50829 Cologne

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

25. 4. 2019

Přečtěte si celý dokument

sp.zn.sukls238493/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gripamed sirup

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

100 g (což odpovídá 91,491 ml) sirupu obsahuje:

Echinacea MT (matečná tinktura) 4,5 g, Eupatorium perfoliatum MT 4,5 mg, Aconitum napellus

D4 9,0 mg, Atropa bella-donna D4 9,0 mg.

Pomocné látky se známým účinkem: sodík < 1 mmol, 25,0 g sorbitolu a 2,6 g ethanolu ve 100 g

sirupu.

Celkový obsah ethanolu: 3,6 obj %.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ

FORMA

Sirup

Žlutozelený viskózní zakalený roztok.

Chuť přípravku Gripamed se může mírně lišit v závislosti na rostlinných složkách. Rozdíl v chuti

nijak neovlivňuje terapeutickou účinnost či kvalitu přípravku.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické

indikace

Gripamed je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě běžného

nachlazení. Terapeutické indikace jsou odvozeny od homeopatické povahy přípravku a patří

mezi ně: běžné nachlazení s horečkou a rinitidou a nazofaryngitidou. Gripamed též může být

užíván preventivně při zvýšeném riziku infekce.

Použití homeopatického léčivého přípravku v uvedených terapeutických indikacích je založeno

výhradně na homeopatických zkušenostech.

Při závažných formách uvedených onemocnění je indikována terapie založená na klinických

studiích.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je:

Věk

Dávka během akutní

fáze onemocnění

Dávka během subakutní

fáze onemocnění a k

profylaxi

Děti ve věku > 1 – 6 let

10 x denně 3,5 ml

s odstupem minimálně 1

hodiny

3 x denně 3,5 ml

s odstupem 6 – 8 hodin

Děti ve věku 7 – 12 let

10 x denně 5 ml

s odstupem minimálně 1

hodiny

3 x denně 5 ml

s odstupem 6 – 8 hodin

Dospívající >12 let a

dospělí

10 x denně 10 ml

s odstupem minimálně 1

hodiny

3 x denně 10 ml

s odstupem 6 – 8 hodin

Způsob podání

Perorální podání.

Sirup je před použitím nutno pečlivě protřepat.

K odměření doporučené dávky je přiložena odměrka.

Jelikož léčivé látky přípravku Gripamed se velice dobře vstřebávají sliznicí ústní dutiny, sirup se

má před polknutím chvíli podržet v ústech.

Sirup se užívá neředěný.

Délka léčby závisí na terapeutické potřebě nebo délce onemocnění. Vzhledem k obsahu Echinacey

se přípravek nemá bez porady s lékařem užívat déle než 4 týdny.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1, nebo na

rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae).

Přípravek Gripamed obecně nesmí být užíván při progresivních systémových onemocněních,

jakými jsou:

tuberkulóza

leukemie a podobná onemocnění

zánětlivá onemocnění pojivových tkání (kolagenózy)

autoimunitní onemocnění

roztroušená skleróza

AIDS, infekce HIV nebo jiná chronická virová onemocnění

4.4.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V případě neustupujících příznaků, dušnosti a horečky přetrvávající déle než 3 dny nebo při

vzestupu horečky nad 39 ºC či vykašlávání hnisavého nebo krvavého sputa je nutná porada s

lékařem.

Gripamed obsahuje 3,6 % alkoholu (ethanolu), tj. do 280 mg v jedné dávce, což odpovídá do 7 ml

piva, 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen,

dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol (E 420). Je nutno vzít v úvahu aditivní účinek současně

podávaných přípravků s obsahem sorbitolu (nebo fruktózy) a příjem sorbitolu (nebo fruktózy)

potravou.

Obsah sorbitolu v léčivých přípravcích pro perorální podání může ovlivnit biologickou dostupnost

jiných současně podávaných léčivých přípravků užívaných perorálně.

Sorbitol může při vyšších dávkách způsobit zažívací obtíže a mít mírný projímavý účinek.

Pacienti s hereditární intolerancí fruktózy (HIF) nemají užívat tento léčivý přípravek.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku ve 100 ml, to znamená, že je v

podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s

jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce

Nejsou známy.

Účinnost homeopatického léčivého přípravku může být nežádoucím způsobem ovlivněna

nesprávnou životosprávou, stimulancii, alkoholem a tabákem.

4.6

Fertilita, t

ěhotenství a kojení

Nejsou k dispozici adekvátní studie o užívání přípravku Gripamed u těhotných žen a v období

kojení. Proto se tento přípravek nemá užívat v těhotenství a v období kojení.

4.7

Účinky

na s

chopnost řídit a obsluhovat stroje

Gripamed nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou uvedeny dle frekvence a třídy orgánových systémů. Pro vyjádření frekvence

výskytu nežádoucích účinků je použita následující konvence:

velmi časté (≥1/10)

časté (>1/100 až <1/10)

méně časté (>1/1 000 až <1/100)

vzácné (>1/10 000 až <1/1 000)

velmi vzácné (<1/10 000)

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému:

Velmi vzácné: hypersenzitivní reakce (u léčivých přípravků s obsahem Echinacey byly pozorovány

např. kožní vyrážky, svědění, otok obličeje, dušnost, závrať a pokles krevního tlaku).

Při užívání homeopatického léčivého přípravku se přítomné symptomy mohou přechodně zhoršit

(iniciální/homeopatické zhoršení).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické

pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit

-nezadouci-ucinek

4.9

Předávkování

Škodlivé účinky toxikologicky relevantních léčivých látek Aconitum a Belladonna se neočekávají

ani při předávkování vzhledem ke stupni ředění. Při velmi silném předávkování se mohou

vyskytnout pouze symptomy spojené s alkoholem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: homeopatika

ATC kód: V12

Echinacea se používá u vysoce febrilních zánětů dýchacích cest a doporučuje se též jako adjuvantní

léčba spolu s např. Aconitum napellus – homeopatické ředění (Oměj šalamounek) nebo Atropa

bella-donna

homeopatické ředění (Rulík zlomocný). Aconitum má protizánětlivé účinky a

ovlivňuje iniciální stádium febrilních onemocnění (třes, zimnici). Atropa bella-donna má výrazné

účinky na onemocnění a katary dolních a horních cest dýchacích (např. rýma, zánět krku) a snižuje

bolest hlavy (horkost hlavy). Eupatorium perfoliatum (Sadec konopáč) má prokázaný účinek u

horečky s celkovou únavou (vyčerpání, závrať) a bolesti kloubů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetické studie nebyly prováděny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje nejsou k dispozici.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Tekutý nekrystalizující sorbitol (E 420), ethanol (součást tinktur a homeopatických ředění),

xanthanová klovatina, dihydrát sodné soli sacharinu, citronová silice, přírodní pomerančové

aroma, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Celkový obsah alkoholu: 3,6 obj.%

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti je 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Před otevřením:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po prvním otevření:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Sekundární zakalení a srážení, které se občas vyskytuje u přípravků vyrobených z přírodních

složek, nemá vliv na účinnost.

6.5

Druh obalu a obsah

balení

Hnědá skleněná lahvička s bezbarvou LDPE vložkou a bílým PP uzávěrem garantujícím

neporušenost obalu.

Balení obsahuje kalibrovanou odměrku k odměření 2 ml; 2,5 ml; 3,5 ml a 5 ml.

Velikosti balení: 100 ml, 150 ml a 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Cassella-med GmbH & Co. KG

Gereonsmühlengasse 1

D-50670 Kolín nad Rýnem

Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

93/870/15-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 25. 4. 2019

Datum prodloužení registrace:

10.

DATUM REVIZE TEXTU

25. 4. 2019

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace