GLEPTOSIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLEPTOSIL Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLEPTOSIL Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • novorozená selata
 • Terapeutické oblasti:
 • PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ŽELEZO
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939157 - 1 x 100 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/005/03-C
 • Datum autorizace:
 • 03-02-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GLEPTOSIL 200 mg/ml injekční roztok pro selata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

IZO Strada Statale 234, Km28, 200, 27013 Chignolo PO (PV), Itálie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GLEPTOSIL 200 mg/ml injekční roztok pro selata

Ferrum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivá látka:

Ferrum (ut gleptoferronum) 200 mg/ml

Pomocné látky:

Fenol 5 mg/ml

4.

INDIKACE

Prevence a léčba anémie způsobená deficiencí železa.

Gleptosil se používá:

- pro prevenci a léčbu anémie způsobenou nedostatkem železa do tří dnů stáří selat,

- pro léčbu anémie způsobenou nedostatkem železa v počátcích klinické anemie, běžně v prvních třech týdnech

stáří.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou.

Gleptosil nezpůsobuje trvalé zabarvení tkáně v místě injekčního podání.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Novorozená selata.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Gleptosil se podává jednorázově v dávce 1 ml tj. 200 mg železa pro toto, hluboko intramuskulárně do zadní

končetiny. Používejte automatickou injekční stříkačku. Před použitím očistěte zátku.

100ml stlačitelná plastová injekční lahvička: protože zátka nemůže být propíchnutá více než čtyřikrát, doporučuje

se použít automatickou injekční stříkačku.

100ml a 250ml vícevrstvá plastová injekční lahvička: protože zátka nemůže být propíchnutá více než dvacetkrát,

doporučuje se použít automatickou injekční stříkačku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Hluboké intramuskulární podání.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu

praktickému lékaři.

Po manipulaci s přípravkem si omyjte ruce.

V případě kontaktu s očima, vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte pomoc lékaře.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován

podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního

zástupce držitele rozhodnutí o registraci.