GITRABIN 40 MG/ML, INF CNC SOL 1X25ML/1000MG PŘEB

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
GEMCITABIN-HYDROCHLORID (GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur
ATC kód:
L01BC05
Dávkování:
40MG/ML
Léková forma:
Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1X25ML PŘEBAL, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 905/10-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 1 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls128612/2011

a příloha ksp. zn.sukls128629/2011, sukls217390/2011, sukls202394/2010,sukls70199/2011

Příbalová informace:informace pro uživatele

Gitrabin 40 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok

Gemcitabinum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekpoužívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejnéznámky onemocněníjako Vy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři.Stejně

postupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci:

Co je přípravekGitrabin 40 mg/mla kčemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnetepřípravekGitrabin 40 mg/mlpoužívat

Jak se přípravekGitrabin 40 mg/mlpoužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekGitrabin 40 mg/mluchovávat

Obsah balení a dalšíinformace

1. Co je přípravekGitrabin 40 mg/mlakčemu se používá

Gitrabin40mg/mlpatřídoskupinypřípravkůzvanýchcytostatika. Tytopřípravkyusmrcujídělícíse

buňky,včetněnádorovýchbuněk.

VzávislostinatypunádorumůžebýtpřípravekGitrabin40mg/mlpodánsamostatněnebo

vkombinaci sdalšími protinádorovýmipřípravky.

Gitrabin 40 mg/mlje používánkléčběnásledujících typů nádorů:

nemalobuněčný nádor plic (NSCLC), samotnýnebospolečněs cisplatinou

nádorslinivky

národprsu,společněspaklitaxelem

nádorvaječníků,společněs karboplatinou

nádormočového měchýře,společněscisplatinou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravekGitrabin 40 mg/mlpoužívat

Nepoužívejte přípravekGitrabin 40 mg/mljestliže:

jstealergický/ánagemcitabinnebonajakoukolidalšísložkutohotopřípravku(uvedenouv

bodě6)

jestližekojíte.

Upozornění a opatření

Před prvníinfuzíVámbudeodebránakrevkvyšetření, zdamátevpořádku funkciledvin a jater. Před

každou infuzí Vámbude odebránakrevkekontrole, zda máte dostatečný počet krvinek, abyvámmohl

býtpřípravekGitrabin40mg/mlpodán.Vášlékařmůžezměnitdávkuneboodložitdalšíléčbu

vzávislostinaVašemcelkovémzdravotnímstavuavpřípadě,žemátepřílišnízkýpočetkrvinek.

KrevVámbudekezjištěnífunkceledvinajaterodebíránapravidelně.

Oznamte svému lékaři, pokud:

trpíte,nebo jstedřívetrpěl/a onemocněnímjater, srdečními chorobaminebo cévními chorobami

jstenedávnopodstoupil/a nebosechystáte podstoupitozařování

jste byl/avnedávné doběočkován/a

seu Vás objevují potíže sdýchánímnebo secítíte slabý/á ajstevelmi bledý/á (můžejítoznámku

selháváníledvin)

máteproblémy salkoholismem, protože tento léčivý přípravek obsahujeetanol(alkohol)

máteepilepsii, protože tento léčivý přípravek obsahujeetanol(alkohol)

Návodnaředěníroztoku musí býtstriktně dodržován, aby se zabránilo nežádoucímúčinkům.

VprůběhuléčbypřípravkemGitrabin40mg/mlapodobuaž6následujícíchměsícůpoléčběse

mužům nedoporučujezploditpotomka. Pokudmátevúmyslu vprůběhuléčbynebo vnásledujících6

měsícíchdítězplodit,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.Předzahájenímléčbymůžete

vyhledatkonzultaciozpůsobu uchováváníspermatu.

Další léčivé přípravky aGitrabin 40 mg/ml

Informujtesvéholékařenebonemocničníholékárníkaovšechlécích,kteréužíváte,kteréjste

vnedávnédoběužíval/anebokterémožnábudeteužívat,atoiočkováníchaolécích,kteréjsou

dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Pokudjstetěhotnánebokojíte,domnívátese,žemůžetebýttěhotná,neboplánujeteotěhotnět,

poraďtesesesvýmlékařemdříve,nežzačnetetentopřípravekužívat.Vprůběhutěhotenstvíbyse

nemělpřípravekGitrabin40mg/mlpodávat.VášlékařsVámiproberemožnárizikapoužívání

přípravkuGitrabin 40 mg/mlběhemtěhotenství.

Během léčby přípravkemGitrabin 40 mg/mlsemusíkojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gitrabin 40 mg/mlmůžezpůsobit, že se cítíte ospalý/á.

Množství alkoholuobsaženévtomtoléčivém přípravkumůže zhoršit schopnost říditneboobsluhovat

stroje.

Neřiďtedopravníprostředkyanineobsluhujtestroje,dokudseneujistíte,žeVámléčbanezpůsobuje

ospalost.

Důležité informace o některých složkách přípravkuGitrabin 40 mg/ml

Tentoléčivýpřípravekobsahuje395mgetanolu(alkoholu)v1mlkoncentrátu,cožudávky2g

odpovídá500mlpiva,200mlvína.Totomnožstvíjenebezpečnépropacientysalkoholismem.Tuto

skutečnostjetřebavzítvúvahuuvysocerizikovýchskupin,jakojsoupacientisonemocněnímjater

neboepilepsií.Množstvíalkoholuvtomtoléčivémpřípravkumůžemítvlivnaúčinkyjinýchléků.

MnožstvíalkoholuobsaženévtomtoléčivémpřípravkumůžezhoršitVašischopnostříditnebo

obsluhovat stroje.

Gitrabin 40 mg/mlobsahuje 3,95 mg (méně než 1 mmol) sodíku na 1 ml koncentrátu. Pacienti na dietě

skontrolovaným množstvím sodíku musí vzít tuto skutečnost vúvahu.

3. Jak se přípravekGitrabin 40 mg/mlpoužívá

Doporučenádávka přípravkuGitrabin 40 mg/mlje1 000 až 1 250 mg na každý čtverečnímetr plochy

Vašehotěla.TatoplochasevypočítázVašívýškyaváhyalékařpotéztěchtoúdajůvypočte

potřebnoudávku.Tatodávkamůžebýtupravena,případněléčbamůžebýtoddálenavzávislostina

počtuVašich krvinek aVašem celkovémzdravotnímstavu.

Frekvence podávání přípravkuGitrabin 40 mg/mlzávisínatypu nádoru, pro kterýjste léčen/a.

NežjeVámpřípravekpodán,nemocničnílékárníknebolékařpředpodánímkoncentrátpřípravku

Gitrabin 40 mg/mlrozpustí.

Gitrabin 40 mg/mlVámbude podánvždy vinfuzi dožíly.Tato infuze budetrvatpřibližně 30 minut.

Tento léčivý přípravek se nedoporučuje používat u dětí mladších 18 let.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobnějakovšechnyléky,můžemítitentopřípraveknežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnout u každého.

JestližeseuVásvyskytnejakýkoliznížeuvedenýchnežádoucíchúčinků,musíteihned

kontaktovat svého lékaře:

horečkaneboinfekce:pokudmáteteplotu38°Cnebovyšší,pocenínebojinéznámkyinfekce

(protožemůžete mítméněbílých krvinek,nežjich jenormálně, což je velmi časté)(vyskytují se u

více než 1 z10osob))

nepravidelný srdečnítep(arytmie) (méně časté(vyskytují seaž u1 ze100osob))

bolest,zčervenání, otok nebovřídkyvústech (časté(vyskytují seaž u1 z10osob))

alergickéreakce:pokudsevyvinekožnívyrážka(velmičasté(vyskytujíseuvícenež1z10

osob)),svědění(časté(vyskytujíseažu1 z10osob)) nebohorečka(velmičasté(vyskytujíseu

více než 1 z 10osob))

anafylaktickáreakce(závažnápřecitlivělost/alergickáreakce):kožnívyrážkavčetnězarudnutía

svědění kůže, otoky rukou, nohou, kotníků, obličeje, rtů, úst nebo hrdla (což může způsobit potíže

připolykánínebodýchání),sípot,rychlýtlukotsrdce(tachykardie)ažpocitnaomdlení

(spontánníztráta vědomí způsobená nedostatečnýmprokrvenímmozku)(velmivzácné(vyskytují

seaž u1 z10000osob))

únava,pocitnaomdlení,snadnějšízadýchávánísenebojstebledý/á(protožemůžetemítméně

krevního barviva hemoglobinu nežje tomunormálně, což je velmi časté(vyskytují se u více než 1

z10osob))

krvácenízdásní,nosuneboústpřípadnějinékrvácení,kteréseobtížnězastavuje,načervenalá

nebonarůžovělámoč,neočekávanátvorbamodřin(protožemůžetemítnižšípočetkrevních

destiček nežje tomunormálně, což je velmi časté(vyskytují se u více než 1 z10osob))

obtížnédýchání(jevelmičasté,žemátemírnédýchacípotížebrzypopodánípřípravkuGitrabin

40mg/ml,kterébrzyodezní.Nicméněméněčastonebovzácněsemohouobjevitzávažnější

plicnípotíže)

srdeční infarkt (infarkt myokardu) (vzácné (vyskytují seaž u 1 z 1000 osob))

hemolyticko-uremický syndrom:extrémní únava a slabost v důsledkusnížení počtučervenýchkrvinek

(mikroangiopatická hemolytickáanémie),Zdůvodu nízkého počtu krevních destičeksemůžeobjevit

purpura nebo malé oblasti krvácení do kůže (zhmožděniny),akutní selhání ledvin (nízkýnebo žádný

výdejmoči), a příznaky infekce.To může býtsmrtelné(méně časté nežádoucí účinky (vyskytují seaž

u 1 ze 100osob))

Potenciálněživotohrožujícíkožníreakce(toxickáepidermálnínekrolýza(TEN),Stevens-

Johnsonůvsyndrom(SJS))objevujícísenejprvejakonačervenalétečkynebokruhovéskvrny,

často spuchýřina trupu.Vyrážka můžepřejít až vrozsáhlé puchýřenebovolupování, odchlípení

kůže. Další příznakyzahrnujívředyvústech,krku, nosu,nagenitáliícha zánět spojivek (červené

a otekléoči).Kožnívyrážkyjsoučastodoprovázenypříznakypodobnýmichřipce(velmivzácné

(vyskytují seaž u 1 z10000 osob))

Mezi nežádoucí účinky při léčbě přípravkemGitrabin 40 mg/mlmohou patřit:

Velmi časté nežádoucí účinky(vyskytují se u více než 1 z10osob)

nízká hladina krevního barviva hemoglobinu (anémie)

nízký počet bílých krvinek

nízký počet krevních destiček

bolest, zarudnutí, otokynebo vřídky vústech

obtížné dýchání

zvracení

nevolnost

kožní vyrážka–alergická kožní vyrážka, často svědivá

ztráta vlasů

jaterníproblémy:zjištěné prostřednictvímabnormálníchkrevních testů

krevvmoči

abnormální nálezyvmoči: bílkovinyvmoči

příznaky podobné chřipce včetně horečky

otok (otékáníkotníků, prstů,chodidel,tváře).

Časté nežádoucí účinky(vyskytují se u 1 až 10 ze 100 osob)

horečkaspojenásnízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie)

anorexie (snížená chuť k jídlu)

bolest hlavy

nespavost

spavost

kašel

rýma

zácpa

průjem

bolest, zarudnutí, otoky nebo boláky vústech

svědění

pocení

svalová bolest

bolestzad

horečka

slabost

zimnice.

Méně časté nežádoucí účinky(vyskytují se u 1 až 10 z 1000osob)

mozkovámrtvice

nepravidelný srdečnítep(arytmie)

srdeční selhání

intersticiální pneumonitida (zánět plic způsobujícíjizvení plicních sklípků)

křeče(spasmy) dýchacích cest(sípání)

abnormálnívýsledky rentgenu plic(zjizvení plic).

vážné poškozeníjater, včetně selháníjater

selhání ledvin

hemolyticko-uremickýsyndrom(nadměrnáúnavaaslabost,purpuranebomaléoblastikrvácenído

kůže(zhmožděniny),akutníselháníledvin(nízkýnebožádnývýdejmoči)apříznakyinfekce,může

býtsmrtelný))

Vzácné nežádoucí účinky(vyskytují se u 1 až 10 z10000osob)

srdeční infarkt (infarkt myokardu)

nízký krevní tlak

gangréna prstů rukou nebo nohou

voda na plicích

syndrom respirační tísnědospělých(vážný zápal plic způsobující dechové selhání)

šupinatění kůže, tvorba vředů nebo puchýřů na kůži

reakce vmístě vpichu injekce

radiační toxicita–zjizveníplicních sklípkůvsouvislosti sradiační léčbou

reakce poozáření (kožní reakcejakosilné spálení přiopalování),které semůžeobjevitnakůži, která

byla předtím ozařovaná.

Velmi vzácné nežádoucí účinky(vyskytují se uméněnež1 z10000osob)

anafylaktická reakce (těžká přecitlivělost, alergická reakce)

zvýšenýpočet krevních destiček

ischemická kolitida (zánět výstelky tlustého střeva, způsobené sníženým krevním zásobením)

potenciálněživotohrožujícíkožníreakcesrozšířenoupurpurouaodchlipovánímkůže(Toxická

epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom).

odlupováníkůže azávažná tvorba puchýřů.

Jakýkolivztěchtoprojevů nebostavů se uVásmůževyskytnout. Pokudzpozorujeteněkterýztěchto

nežádoucíchúčinků,musítetoconejdříveoznámitsvémulékaři.

Pokud seobáváte některéhoznežádoucích účinků,promluvte o tomsesvýmlékařem.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékaři.Stejněpostupujte

vpřípadě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou popsány vtéto příbalové informaci.

5. JakpřípravekGitrabin 40 mg/mluchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimodohled adosah dětí.

Neotevřený obal

Přípravekchraňte před chladem a mrazem.

Po prvním otevření

Chemická a fyzikální stabilitapootevření před použitímbyla prokázána nadobu28 dní při teplotě 25

°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamůžebýtpřípravekuschovánmaximálně28dnípřiteplotě25°C.Jiná

doba a podmínky uchovávání přípravku připraveného k použití jsou vodpovědnosti uživatele.

Infuzní roztok

Chemickáafyzikálnístabilitapoředěnív0,9%roztokuchloridusodného(5,2mg/mlgemcitabinu)

byla prokázána na dobu 5 dní při teplotě 2–8°Cnebo30°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasemápřípravekpoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleazanormálních

okolnostíbynemělybýtdelšínež24hodinpřiteplotě2–8°C,pokudředěníproběhloza

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejtetentopřípravekpouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaštítkuakrabičce.Doba

použitelnosti se vztahuje kposlednímu dni uvedeného měsíce.

Gitrabin 40 mg/mlsenesmí použít, pokud jsou vněm přítomny jakékoliv částice.

6. Obsah balení a další informace

CoGitrabin 40 mg/mlobsahuje

Léčivoulátkou jegemcitabinum(ve forměhydrochloridugemcitabinu).Jedenmlkoncentrátu pro

infuzníroztokobsahuje40mggemcitabinu.Lahvička5mlobsahuje200mggemcitabinu(ve

forměhydrochloridugemcitabinu).Lahvička25mlobsahuje1ggemcitabinu(veformě

hydrochloridugemcitabinu).Lahvička50mlobsahuje2ggemcitabinu(veforměhydrochloridu

gemcitabinu).

Dalšísložkypřípravkujsouhydrogenfosforečnansodný,hydroxidsodný,kyselina

chlorovodíková, bezvodý ethanol, voda na injekci

JakGitrabin 40 mg/mlvypadá a co obsahuje toto balení

Gitrabin 40 mg/mlkoncentrátpro infuzní roztok je čirý, bezbarvý nebo světle žlutý roztok.

Gitrabin40mg/mljevinjekčníchlahvičkáchzbezbarvéhoskla(typuI)sbromobutylovouzátkou,s

hliníkovýmuzávěremapolypropylenovýmkrytem.Každálahvičkabudebalenasnebobez

ochranného plastového přebalu.

Velikosti balení

Lahvička 1 x 5 ml

Lahvička 1 x 25 ml

Lahvička 1x50 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registracia výrobce

Držitel

Acatavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Výrobce

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd.

011171 Bukurešť

Rumunsko

Actavis ItalyS.p.A.–Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Itálie

Tento léčivý přípravek je registrovánv členských státech EU pod následujícími názvy:

Rakousko:Gemcitabin Actavis 40 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgie, Nizozemsko: Gemcitabine Actavis40 mg/mlconcentraat voor oplossing voor infusie

Bulharsko, Estonsko, Island, Itálie, Polsko:Gembin

Kypr: Gitrabin

Česká republika: Gitrabin 40 mg/ml

Německo:Gemcitabin-Actavis 40 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Dánsko, Malta, Norsko, Švédsko: Gemcitabin Actavis

Španělsko: Gemcitabina Actavis 40 mg/ml concentrado para solución para perfusion EFG

Finsko: Gemcitabin Actavis 40 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Maďarsko: Gitrabin 40mg/ml injekció

Irsko:Gemcitabine 40mg/mlConcentrate for solutionforInfusion

Litva: Gembin 40 mg/ml koncentratas infuziniamtirpalui

Lucembursko: Gemcitabine Actavis40 mg/mlsolution à diluer pour perfusion

Lotyšsko: Gembin 40 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 200 mg/ 5 ml;

Gembin 40 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 1000 mg/ 25 ml;Gembin 40

mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai, 2000 mg/ 50 ml

Portugalsko: Gemcitabina Actavis

Rumunsko: Gitrabin 40 mg/ ml concentrate for solution for infusion (200 mg/ 5 ml, 1000 mg/

25 ml, 2000 mg/ 50 ml)

Slovinsko:Gitrabin40mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 21.12.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouzepro zdravotnické pracovníky:

Návod kpoužití

Cytotoxická látka

Zacházení spřípravkem

Musíbýtdodržovánastandardníbezpečnostníopatřeníprocytostatikapřipřípravěazacházení

sinfuznímroztokem.Spřípravkemnesmípracovattěhotnéženy.Přípravainfuzníchroztokůsemusí

provádět vbezpečnostním boxu, personál musí používat ochranný plášť a rukavice. Pokud není takový

box kdispozici, je nutno ochranné pomůcky doplnit o ochrannou roušku a brýle.

Pokud se přípravekdostanedo styku sočima,může tovéstksilnému podráždění. V takovém případě

jetřebaokamžitěadůkladněprovéstvýplachočívodou.Pokudpodrážděnípřetrvává,obraťtesena

lékaře. Pokud se roztok dostane do kontaktu s kůží, postižené místo důkladně opláchněte vodou.

Pokyny pro rozpuštění

Je třeba přísně dodržovat následující pokyny pro ředění, aby se zabránilo nežádoucím účinkům.

JedinýmrozpouštědlemschválenýmprorekonstitucipřípravkuGitrabin40mg/mljeinjekčníroztok

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačního prostředku

1.Ředění gemcitabinu k intravenoznímu podání infuze provádějte spoužitím aseptické techniky.

2.Celkovémnožstvígemcitabinu40mg/ml,koncentrátproinfuzníroztokpotřebnéprodaného

pacientasenaředínejméně500mlsterilníhoroztokuchloridusodného9mg/ml

(0,9%)(bezkonzervačníhoprostředku)apodáváseinfuzípodobuvícenež30minut.Další

ředění stejnýmzpůsobemjemožné. Naředěný roztok je bezbarvý až mírně slámově žlutý.

3.Parenterálníléčivépřípravkysemajípředpodánímvizuálnězkontrolovatnavýskytčástica

změnu barvy. Při zjištění částic se lék nepodá.

Veškerý nepoužitýpřípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

Podmínky pro uchovávání

Neotevřený obal

Přípravekchraňte před chladem a mrazem.

Po prvním otevření:

Chemická a fyzikální stabilita byla prokázána na 28 dní při teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamůžebýtpřípravekuschovánmaximálně28dnípřiteplotě25°C.Jiná

doba a podmínky uchovávání přípravku připraveného k použití jsou vodpovědnosti uživatele.

Infuzní roztok

Chemickáafyzikálnístabilitapoředěnív0,9%roztokuchloridusodného(5,2mg/mlgemcitabinu)

byla prokázána na dobu 5 dní při teplotě 2–8°Cnebo30°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasemápřípravekpoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleazanormálních

okolnostíbynemělybýtdelšínež24hodinpřiteplotě2–8°C,pokudředěníproběhloza

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls128612/2011

a příloha ksp.zn. sukls217401/2011, sukls217390/2011,sukls70199/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Gitrabin 40 mg/ml

Koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

1mlkoncentrátuproinfuzníroztokobsahuje40mggemcitabinum(veforměgemcitabini

hydrochloridum)

Jedna 5 ml lahvička obsahuje gemcitabinum 200 mg (ve forměgemcitabini hydrochloridum).

Jedna 25 ml lahvička obsahuje gemcitabinum 1 g (ve forměgemcitabini hydrochloridum).

Jedna 50 ml lahvička obsahuje gemcitabinum 2 g (ve forměgemcitabini hydrochloridum).

Pomocné látky: sodík 3,95 mg/ml a bezvodý ethanol 395 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Koncentrátpro infuzní roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý nebo světle žlutý roztok.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Gemcitabinjevkombinaciscisplatinouindikovánkléčběpacientůslokálněpokročilýmnebo

metastazujícím karcinomem močového měchýře.

Gemcitabinjeindikovánkléčběpacientůslokálněpokročilýmnebometastazujícím

adenokarcinomem pankreatu.

Gemcitabin jevkombinaci scisplatinou indikovánvprvní linii kléčbě pacientů slokálně pokročilým

nebometastazujícímnemalobuněčnýmkarcinomemplic(NSCLC).Monoterapiegemcitabinemmůže

být zvážena u starších pacientů nebo u pacientů sestupněm výkonnosti(performance status) 2.

Gemcitabinjevkombinaciskarboplatinouindikovánkléčběpacientekslokálněpokročilýmnebo

metastazujícímepiteliálnímkarcinomemovariarelabujícímpoobdobí6a víceměsícůbezrelapsupo

terapiiprvní liniezaložené naplatině.

Gemcitabinjevkombinacispaklitaxelem,indikovánkléčběpacientůsneresekovatelným,lokálně

relabujícímnebo metastazujícím karcinomem prsu,který zrelabovalpo adjuvantníneboneoadjuvantní

chemoterapii.Předchozíchemoterapiebymělazahrnovatantracyklin,nejsou-liklinicky

kontraindikovány.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Gemcitabinbymělbýtpředepsánpouzelékařemskvalifikacípropoužíváníprotinádorové

chemoterapie.

Doporučené dávkování

Karcinom močového měchýře

Použití v kombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná30minutovouinfuzí.Dávkujenutnopodat

1.,8.a15.denkaždého28denníhocykluvkombinaciscisplatinou.Doporučenádávkacisplatinyje

70mg/m 2 podaná1.denpodávcegemcitabinunebo2.denkaždého28denníhocyklu.Tento

čtyřtýdenní cyklusjepotomopakován. Sníženídáveku všech cyklů nebo u jednoho z cyklů jemožno

provéstindividuálnědlemírytoxicityupacienta.

Karcinom pankreatu

Doporučenádávkagemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná30minutovouintravenózníinfuzí.Totoje

nutnoopakovatjednoutýdněpodobuaž7týdnů,poténásledujetýdennípřestávka.Dalšícyklyjsou

čtyřtýdenní:3týdnyjelékpodávánjednoutýdně,poté4týdenjebezléčby.Sníženídávekuvšech

cyklů nebo ujednoho zcyklůjemožnoprovéstindividuálnědlemírytoxicityupacienta

Nemalobuněčný karcinom plic

Monoterapie

Doporučenádávkagemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná30minutovouintravenózníinfuzí.Totoje

nutnoopakovatjednoutýdněpodobutřítýdnůapoténásledujejedentýdenbezléčby.Tento

čtyřtýdennícyklusjepotomopakován.Kesníženídávekvevšechcyklechneboujednohozcyklůje

možno přistoupitindividuálnědlemírytoxicityupacienta.

Použití vkombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuje1250mg/m 2 tělesnéhopovrchupodávaná30minutovou

intravenózníinfuzí1.a8.denkaždého21denníholéčebnéhocyklu.Kesníženídávekvevšech

cyklechneboujednohozcyklůjemožnopřistoupitindividuálnědlemírytoxicityupacienta.

Cisplatina se používá vdávkách 75-100 mg/m 2 jednou za 3 týdny.

Karcinom prsu

Použití v kombinaci

Gemcitabinjevkombinacispaklitaxelemdoporučovánveschématu:paklitaxel(175mg/m 2 )podaný

1.denvevícenežtříhodinovéintravenózníinfuzinásledovángemcitabinem(1250mg/m 2 )veformě

30minutovéintravenózníinfuze1.a8.denkaždého21denníhocyklu.Sníženídávekuvšechcyklů

neboujednohozcyklůjemožnoprovéstindividuálnědlemírytoxicityupacienta.Pacientibyměli

mítpředpodánímkombinacegemcitabin+paklitaxelabsolutnípočetgranulocytůnejméně1500(x

/l).

Karcinom ovaria

Použití v kombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuužívanéhovkombinaciskarboplatinouje1000mg/m 2 podávanáve

formě30minutovéintravenózníinfuze1.a8.denkaždého21denníhocyklu.1.denpopodání

gemcitabinusepodákarboplatinavdávcepotřebnékdosaženíplochypodkřivkou(AUC)4,0

mg/ml·min.Sníženídávekuvšechcyklůneboujednohozcyklůjemožnoprovéstindividuálnědle

mírytoxicityupacienta.

Monitorování toxicity a úprava dávkyz důvodutoxicity

Úprava dávky z důvodu nehematologické toxicity

Ke zjištění nehematologické toxicity je třeba provádět pravidelné fyzikální vyšetření a kontroly funkce

ledvin a jater.

Gitrabin40mg/mlobsahuje395etanoluv1mlkoncentrátu.Tutoskutečnostjetřebavzítvúvahuu

vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s onemocněním jater nebo epilepsií (viz rovněž bod 4.4).

Kesníženídávekvevšechcyklechneboujednohozcyklůjemožnopřistoupitindividuálněna

základěmírytoxicityupacienta.Obecněplatí,žeuzávažné(stupeň3nebo4)nehematologické

toxicity, svýjimkou nauzey či zvracení, by mělabýtterapiegemcitabinem přerušena nebo by měly být

sníženydávkyvzávislostinarozhodnutíošetřujícíholékaře.Dalšídávkybynemělybýtpodány,

dokud příznakytoxicitypodlemíněnílékařenevymizí.

Proúpravudávkycisplatiny,karboplatinyapaklitaxelupodávanýchvkombinovanéterapiiviz

odpovídajícíSouhrn údajů o přípravku.

Úprava dávky zdůvodu hematologické toxicity

Zahájení cyklu

Uvšechindikacímusíbýtpředkaždouaplikacíprovedenovyšetřenípočtukrevníchdestičeka

granulocytů.Předzahájenímcyklubypacientimělimítabsolutnípočetgranulocytůnejméně1500

(x10 6 /l) apočetdestiček 100000 (x10 6 /l).

V průběhucyklu

Vprůběhu cyklu bydávkygemcitabinuměly být upravenypodlenásledujícíchtabulek:

Úpravydávkygemcitabinuvmonoterapiinebo vkombinaci scisplatinou v průběhucyklupři

léčběkarcinomumočovéhoměchýře,nemalobuněčnéhokarcinomuplic(NSCLC)a

karcinomu pankreatu

Absolutní počet

granulocytů (x 10 6 /l) Počet destiček

(x 10 6 /l) Procentostandardnídávky

gemcitabinu (%)

> 1000 a > 100 000 100

500-1000 nebo 50 000–100 000 75

< 500 nebo < 50 000 vynechat dávku*

*Vynechaná dávkanebude vcyklu podána předdosaženímabsolutníhopočtugranulocytů nejméně

500 (x10 6 /l) apočtukrevníchdestiček50 000 (x10 6 /l).

Úpravydávkygemcitabinuvkombinacispaklitaxelemvprůběhucyklupřiléčběkarcinomu

prsu

Absolutní počet

granulocytů (x 10 6 /l) Počet destiček

(x 10 6 /l) Procentostandardnídávky

gemcitabinu (%)

≥ 1200 a > 75 000 100

1000 až < 1200 nebo 50 000–75 000 75

700-< 1000 a ≥ 50 000 50

< 700 nebo < 50 000 vynechat dávku*

*Vynechanádávkanebudevcyklupodána.Léčbabudezahájena1.dennásledujícíhocyklu,jakmile

absolutnípočetgranulocytůdosáhnenejméně1500(x10 6 /l)apočetkrevníchdestiček100000

(x10 6 /l).

Úpravydávkygemcitabinuvkombinaci s karboplatinou v průběhucyklupři léčběkarcinomu

ovaria

Absolutní počet

granulocytů (x 10 6 /l) Počet destiček

(x 10 6 /l) Procentostandardnídávky

gemcitabinu (%)

≥ 1500 a > 100 000 100

1000 až 1500 nebo 75000–100 000 50

< 1000 nebo < 75 000 vynechat dávku*

*Vynechanádávkanebudevcyklupodána.Léčbabudezahájena1.dennásledujícíhocyklu,jakmile

absolutnípočetgranulocytůdosáhnenejméně1500(x10 6 /l)apočetkrevníchdestiček100000

(x10 6 /l).

Úprava dávky zdůvodu hematologické toxicity vnásledujícíchcyklech,provšechnyindikace

Dávkagemcitabinubymělabýtsníženana75%původnídávkyvzahajovacímcykluvpřípadě

následujícíchhematologických toxicit:

absolutní počet granulocytů <500x 10 6 /lpo dobuvíce než 5 dnů

absolutní počet granulocytů <100 x 10 6 /lpo dobuvíce než 3 dnů

febrilní neutropenie

početdestiček<25000 x 10 6 /l

odloženícyklu o více než 1 týden zdůvodu toxicity.

Způsob podání

Přípravekjeběheminfuzedobřesnášenamůžebýtpodávánambulantně.Obecněplatí,žev

případěextravazálníhopodáníbymělabýtinfuzeihnedpřerušenaaopětzahájenaaplikacídojiné

cévy.Pacienti by měli být po podání pečlivě sledováni.

Pokynypro rekonstituci–viz bod 6.6

Zvláštní skupinypacientů

Pacienti sporuchou funkce ledvinnebo jater

Vzhledemknedostatečnýminformacímzklinickýchstudií,kterébydovolovalyjasnédoporučení

prodávkovánípacientůmsporuchoufunkcejaterneboledvin,bymělbýtgemcitabintěmto

pacientůmpodáván sezvýšenouopatrností(vizbody4.4 a5.2).

Starší pacienti (nad 65 let)

Gemcitabinjepacientystaršími65letdobřetolerován.Nejsoužádnédůkazyonutnostijinýchúprav

dávekprostaršípacienty,nežjsouběžnědoporučoványprovšechnypacienty(viz bod 5.2).

Pediatrická populace (mladší 18 let)

Podávání gemcitabinu dětem do 18 let se vzhledem knedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti

nedoporučuje.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látkuuvedenou vbodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Byloprokázáno,žeprodlouženídobyinfuzegemcitabinuazvýšenádávkováfrekvencezvyšují

toxicitu.

Hematologická toxicita

Gemcitabin můžeutlumitfunkcikostnídřeně,cožseprojevujeleukopenií, trombocytopenií, a anémií.

Upacientů užívajícíchgemcitabinbymělabýtpředkaždou dávkou prováděnakontrolapočtudestiček,

leukocytů agranulocytů. Pokud se potvrdíútlumkostnídřeněvyvolanýléčbou,mělabybýtzvažována

modifikacedáveklékunebopřerušeníléčby(vizbod4.2).Myelosupresejenicméněkrátkodobáa

obvyklenevedekredukcidávkyajenvzácněvedekpřerušeníléčby.

Poukončeníléčbygemcitabinemmůžepokračovatzhoršováníperiferníhokrevníhoobrazu.U

pacientůspoškozenoufunkcíkostnídřeněbymělabýtléčbazahájenasezvýšenouopatrností.

Podobnějakoujinécytotoxickéléčbymusíbýtvpřípaděpodánígemcitabinuspolečněsjiným

chemoterapeutikemzváženorizikokumulativnísupresekostnídřeně.

Porucha funkce jater

Podávánígemcitabinupacientůmsesoučasnýmvýskytemmetastázvjátrechneboshepatitidou,

alkoholizmemnebo cirhózou jater vanamnéze může vést kexacerbaci základní poruchy jater.

Pravidelněbymělabýtprováděnalaboratorníkontrolafunkceledvinajater(včetněvirologických

testů).

Vzhledemknedostatečnýminformacímzklinickýchstudií,kterébydovolovalystanovitjasná

doporučeníprodávkovánípacientůmsporuchoufunkce jaterneboporuchoufunkceledvin,mělby

býtgemcitabintěmto pacientůmpodáván sezvýšenouopatrností(vizbod 4.2).

Souběžná radioterapie

Souběžnáradioterapie(aplikovanáspolečněnebosodstupem≤7dní):bylahlášenatoxicita(províce

informací a doporučení vizbod 4.5).

Vakcinace živou vakcínou

U pacientů léčených gemcitabinemnenídoporučeno podánívakcíny proti žluté zimnicinebo očkování

jinými vakcínami zživých oslabených vakcín (viz bod 4.5).

Kardiovaskulárníporuchy

Vzhledemkrizikusrdečnícha/nebocévníchporuchpřiléčběgemcitabinemjenutnáobzvláštní

opatrnost pacientů sanamnézou kardiovaskulárních příhod.

Plicní choroby

Vsouvislosti sléčbougemcitabinem bylzaznamenánvýskytněkdy závažnýchplicních poruch,(např.

plicníedém,intersticiálnípneumonitidanebosyndromrespiračnítísnědospělých–ARDS).Etiologie

těchtoporuchneníznáma.Vtěchtopřípadechbymělobýtzváženopřerušeníléčbygemcitabinem.

Včasnézahájení podpůrnéléčbymůženapomocizmírněnítěchtostavů.

Onemocnění ledvin

Upacientůléčenýchgemcitabinembylyvzácněhlášenynálezyshodnéshemolytickýmuremickým

syndromem(HUS)(vizbod4.8).Terapiegemcitabinembymělabýtpřerušenapřijakýchkoliv

prvníchznámkáchmikroangiopatickéhemolytickéanemie,jakojenapříkladrychlýpokles

hemoglobinusesoučasnoutrombocytopenií,zvýšeníhladinsérovéhobilirubinu,sérovéhokreatininu,

močovinyvkrvineboLDH.Renálníselhánímůžebýtnevratnéipoukončeníléčbyamůžepakbýt

nezbytnádialýza.

Fertilita

Vestudiíchfertilityzpůsobovalgemcitabinumyšíchsamcůhypospermatogenezi(vizbod5.3).Z

tohotodůvodubymělobýtmužůmléčenýmgemcitabinemdoporučenoodložitotcovstvíběhem

léčbyapodobuaž6měsícůpoléčběazdůvodumožnéneplodnostipoléčběgemcitabinem

vyhledatpředléčbouodbornoupomoctýkajícísemožnostiuchováníspermatuzmrazením(vizbod

4.6).

Sodík

Gitrabin 40mg/mlobsahuje 3,95mg (<1mmol) sodíkuv1mlkoncentrátu.Tato skutečnostbyměla

býtvzatadoúvahyupacientů sdietoukontrolujícímnožstvísodíku.

Etanol

Gitrabin 40 mg/mlobsahuje 395 mg etanolu v 1 ml koncentrátu.Pokud není přípravek správně zředěn,

mohousevyskytnoutnežádoucíúčinkyspojenésalkoholem.Jetřebapečlivědodržovatnávodna

ředění přípravku (viz bod 6.6).Etanolmůže být škodlivý u pacientů s alkoholismema tuto skutečnost

jetřebavzítvúvahuuvysocerizikovýchskupin,jakojsoupacientisonemocněnímjaternebo

epilepsií.Nutnobrátvúvahuimožnénežádoucíúčinkynacentrálnínervovýsystémadalšínadalší

účinky.

4.5 Interakce sjinýmiléčivýmipřípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné specifické interakční studie (viz bod 5.2).

Radioterapie

Souběžnáradioterapie(aplikovanáspolečně nebo sodstupem7 dní):toxicita spojená smultimodální

léčboujezávislánamnoharůzných faktorech,mezikterépatří velikostdávkygemcitabinu, frekvence

podávánígemcitabinu,radiačnídávka,technika radioterapie, cílová tkáň a cílovýobjem. Předklinické

a klinické studie prokázaly,že gemcitabinmáradiosenzitizačnípotenciál. Vjedné studii, vekterébyl

gemcitabin podávánvdávce 1000mg/m 2 souběžně s terapeutickýmozářenímhrudníkunepřetržitě po

dobuaž6týdnůpacientůmsnemalobuněčnýmkarcinomemplic,bylapozorovánavýznamnátoxicita

vpodobětěžkéapotenciálněživotohrožujícímukositidy,zejménaesofagitidyapneumonitidy,ato

zejménaupacientůléčenýchvelkýmidávkamiradioterapie(mediánobjemůléčby4,795cm 3 ).

Následněprovedenéstudie,jakojestudiefázeIIunemalobuněčnéhokarcinomuplic,kdebylov

průběhu6týdnůprováděnoozařováníhrudníkuvdávkách66Gyspolečněsesoučasnouléčbou

gemcitabinem(600mg/m 2 ,čtyřikrát)acisplatinou(80mg/m 2 ,dvakrát)naznačily,žespolečněs

radioterapiíjemožnépodávatgemcitabinvnižšíchdávkáchspředvídatelnoutoxicitou.Optimální

schémaprobezpečnépodávánígemcitabinupřiterapeutickýchdávkáchozařovánínebylodosudu

všech typůnádorů stanoveno.

Sekvenční léčba (aplikovanásodstupem >7 dní):analýzydatnenaznačujízvýšení toxicity,svýjimkou

kožníreakcenazáření(radiationrecall),pokudjegemcitabinpodánvícenež7dnípředozařováním

neboponěm.Datanaznačují,žepodávánígemcitabinumůžebýtzahájenopoodezněníakutních

účinků ozařováníneboalespoň pojednomtýdnu po ozařování.

Radiačnípoškozenívcílovétkáni(např.ezofagitida,kolitidaapneumonitida)bylohlášenojakve

spojitostisesoučasnýmpodánímgemcitabinu,takispodánímgemcitabinuvícenež7dníod

ozařování.

Ostatní

Vzhledemkrizikusystémovéapřípadněiletálníreakce,zejménauimunosuprimovanýchpacientů,

senedoporučujepodávatvakcínuprotižlutézimniciajinévakcínyzeživýchoslabenýchkmenů.

Množství alkoholu v tomto léčivém přípravku může mít vliv na účinky jiných léků.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátníúdajeopodávánígemcitabinutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

prokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Vzhledemkvýsledkůmzískanýmvestudiíchna

zvířatechavzhledemkmechanismuúčinkugemcitabinubytentopřípraveknemělbýtvtěhotenství

používán, pokud to není nezbytněnutné.Ženybymělybýtpoučenyo nutnostivyvarovatseotěhotnění

vprůběhuléčbygemcitabinemanutnostioznámitokamžitěsvémulékaři,pokudktěhotenstvípřesto

dojde.

Kojení

Neníznámo,zdasegemcitabinvylučujedomateřskéhomlékaanežádoucíúčinkyukojenéhodítěte

nelze vyloučit.Po dobu léčbygemcitabinemmusíbýtkojenípřerušeno.

Fertilita

Vestudiíchfertilityzpůsobovalgemcitabinumyšíchsamcůhypospermatogenezi(vizbod5.3).Z

tohotodůvodu bymělobýtmužůmléčenýmgemcitabinemdoporučenoodložitotcovstvíběhemléčby

a podobuaž6měsícůpoléčběazdůvodumožnéneplodnostipoléčběgemcitabinemvyhledatpřed

léčbouodbornoupomoctýkajícísemožnostiuchováníspermatuzmrazením.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Množství alkoholuobsaženévtomtoléčivém přípravkumůže zhoršit schopnost říditneboobsluhovat

stroje.

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostřídita obsluhovatstrojenebylyprovedeny.Ukázalosevšak,že

gemcitabinzpůsobujemírnouažstředníospalost,obzvláštěvkombinaciskonzumacíalkoholu.

Pacientyjenutnovarovatpředřízenímmotorovýchvozidelamanipulacísestrojidodoby,nežse

prokáže, že nemají příznaky ospalosti.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkyspojenésléčbougemcitabinemzahrnují:upřibližně60%

pacientůbylahlášenanauzeasezvracenímnebobezněj,zvýšeníjaterníchtransamináz(AST/ALT)a

alkalickéfosfatázy;upřibližně50%pacientůproteinurieahematurie;u10-40%pacientůbyla

hlášenadušnost (nejvyššívýskytu pacientů skarcinomem plic); alergickékožní vyrážkybyly hlášeny

přibližněu25 %pacientůa u 10 %pacientůbylyspojeny se svěděním.

Frekvencevýskytunežádoucíchúčinkůajejichzávažnostjsouovlivněnydávkou,rychlostíinfuzea

intervalymezidávkami(vizbod4.4).Sníženípočtutrombocytů,leukocytůagranulocytůpatřímezi

nežádoucíúčinky,kterélimitujídávku (vizbod4.2).

Údaje zklinických studií

Frekvencenežádoucíchúčinkůjedefinovánatakto:velmičasté(≥1/10);časté(1/100až<1/10);

méně časté (≥1/1 000 až <1/100); vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000).

Následujícítabulkanežádoucíchúčinkůafrekvencevýskytujezaloženanaúdajíchzklinických

studií. Vkaždé skupině frekvence jsou nežádoucí účinkyseřazenypodle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů Frekvencevýskytu

Poruchykrvealymfatického

systému Velmi časté

leukopenie(neutropenie–frekvence3.stupněje19,3%a

frekvence4.stupněje6%).Útlumkostnídřenějeobvykle

mírnýažstřednětěžkýavětšinouovlivňujepočetgranulocytů

(viz bod 4.2)

trombocytopenie

anémie

Časté

febrilní neutropenie

Velmi vzácné

trombocytóza

Poruchy imunitního systému Velmi vzácné

anafylaktoidní reakce

Poruchy metabolizmu

a výživy Časté

anorexie

Poruchy nervového systému Časté

bolest hlavy

nespavost

somnolence

Méně časté

cévní mozkovápříhoda

Srdeční poruchy Méně časté

arytmie, zejména supraventrikulárnípovahy

selhánísrdce

Vzácné

infarkt myokardu

Cévní poruchy Vzácné

klinické příznaky periferní vaskulitidy a gangréna

hypotenze

Respirační, hrudní a

mediastinální poruchy Velmi časté

dušnost–obvykle mírnáarychleustupující bez nutnosti léčby

Časté

kašel

rýma

Méně časté

intersticiální pneumonitida(viz bod 4.4)

bronchospazmus–obvyklemírnýapřechodný,alemůže

vyžadovat parenterální léčbu

Vzácné

plicní edém

syndrom respirační tísně dospělých (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy Velmi časté

zvracení

nauzea

Časté

průjem

stomatitidaa ulcerace vústech

zácpa

Velmi vzácné

ischemická kolitida

Poruchyjateražlučových

cest Velmi časté

zvýšeníhladinyjaterních transamináz (AST a ALT) a alkalické

fosfatázy

Časté

zvýšená hladinabilirubinu

Méně časté

vážná hepatotoxicita, včetně selhání jater a úmrtí

Vzácné

zvýšeníhladinygama-glutamyltransferázy (GGT)

Poruchykůžeapodkožní

tkáně Velmi časté

alergické kožní vyrážky často spojené spruritem

alopecie

Časté

svědění

pocení

Vzácné

vážnéreakcekůže,včetnědeskvamaceabulózníhokožního

výsevu

ulcerace

tvorba puchýřů a boláků

šupinatění

Velmi vzácné

toxická epidermální nekrolýza

Stevens-Johnsonův syndrom

Poruchysvalovéakosterní

soustavy a pojivové tkáně Časté

bolesti zad

myalgie

Poruchyledvinamočových

cest Velmi časté

hematurie

mírná proteinurie

Méně časté

renální selhání (viz bod 4.4)

hemolytický uremický syndrom (viz bod 4.4)

Celkovéporuchyareakcev

místě aplikace Velmi časté

symptomypodobnéchřipce–nejčastějšísymptomyjsou

horečka, bolest hlavy, třesavka, bolest svalů,astenieaanorexie.

Rovněžbylhlášenkašel,rýma,malátnost,poceníaproblémy

se spánkem.

edém/periferníedémvčetněedémuobličeje.Edémyjsou

obvykle reverzibilnípo ukončení léčby.

Časté

horečka

astenie

třesavka

Vzácné

reakce vmístě vpichu injekce–převážně mírné povahy

Poranění, otravy aVzácné

procedurální komplikace radiační toxicita (viz bod 4.5).

kožní reakce na ozáření (rediační recall)

Použití vkombinacipři léčběkarcinomu prsu

Frekvencevýskytuhematologickétoxicitystupně3a4,převážněneutropenie,sezvyšuje,pokudje

gemcitabinpoužitvkombinacispaklitaxelem.Zvýšenítěchtonežádoucíchúčinkůvšakneníspojeno

sezvýšenýmvýskyteminfekcínebokrvácivýchpříhod.Připodánígemcitabinuvkombinacis

paklitaxelemsečastějiobjevujeúnavaafebrilníneutropenie.Únava,kteráneníspojenasanémií,

obvykleodeznípo prvnímcyklu.

Nežádoucí účinky–3. a 4. stupeň

Paklitaxel vporovnání s léčbou gemcitabinem + paklitaxelem

Počet(%) pacientů

paklitaxel

(N=259) gemcitabin + paklitaxel

(N=262)

3. stupeň 4. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

Laboratorní nálezy

Anémie 5 (1,9) 1 (0,4) 15 (5,7) 3 (1,1)

Trombocytopenie 0 0 14 (5,3) 1 (0,4)

Neutropenie 11 (4,2) 17 (6,6)* 82 (31,3) 45 (17,2)*

Jinénež laboratorní nálezy

Febrilní neutropenie 3 (1,2) 0 12 (4,6) 1 (0,4)

Únava 3 (1,2) 1 (0,4) 15 (5,7) 2 (0,8)

Průjem 5 (1,9) 0 8 (3,1) 0

Motorická neuropatie 2 (0,8) 0 6 (2,3) 1 (0,4)

Sensorická neuropatie 9 (3,5) 0 14 (5,3) 1 (0,4)

*Neutropenie 4. stupně trvající délenež 7 dní seprojevilau 12,6 % pacientů veskupiněkombinované

léčbya u 5,0 %pacientů ve skupině samotnéhopaklitaxelu

Použití vkombinaci u karcinomu močového měchýře

Nežádoucí účinky–3. a 4. stupeň

MVAC vporovnání s léčbou gemcitabinem+ cisplatinou

Počet (%) pacientů

MVAC(methotrexat,vinblastin,

doxorubicin a cisplatina)

(N=196) gemcitabin + cisplatina

(N=200)

3. stupeň 4. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

Laboratorní nálezy

Anémie 30(16) 4(2) 47(24) 7(4)

Trombocytopenie 15(8) 25(13) 57(29) 57(29)

Jinénež laboratorní nálezy

Nauzea a zvracení 37(19) 3(2) 44(22) 0(0)

Průjem 15(8) 1(1) 6(3) 0(0)

Infekce 19(10) 10(5) 4(2) 1(1)

Stomatitida 34(18) 8(4) 2(1) 0(0)

Použití vkombinaci u karcinomu ovaria

Nežádoucí účinky–3. a 4. stupeň

Karboplatina vporovnání s léčbou gemcitabinem + karboplatinou

Počet (%) pacientů

karboplatina

(N=174) gemcitabin + karboplatina

(N=175)

3. stupeň 4. stupeň 3. stupeň 4. stupeň

Laboratorní nálezy

Anémie 10 (5,7) 4 (2,3) 39 (22,3) 9 (5,1)

Neutropenie 19 (10,9) 2 (1,1) 73 (41,7) 50 (28,6)

Trombocytopenie 18 (10,3) 2 (1,1) 53 (30,3) 8 (4,6)

Leukopenie 11 (6,3) 1 (0,6) 84 (48,0) 9 (5,1)

Jinénež laboratorní nálezy

Krvácení 0 (0,0) 0 (0,0) 3(1,8) (0,0)

Febrilní neutropenie 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) (0,0)

Infekce bez neutropenie 0 (0) 0 (0,0) (0,0) 1 (0,6)

Sensorickáneuropatiebylatakéčastějšíveskupiněkombinovanéléčbyoprotiskupiněsamotné

karboplatiny

4.9 Předávkování

Neníznámožádnéantidotumprotipředávkovánígemcitabinem.Dávkyaž5700mg/m 2 bylypodávány

intravenózníinjekcíběhem30minutkaždé2týdnysklinickyakceptovatelnoutoxicitou.Připodezření

napředávkovánímábýtupacientůkontrolovánkrevníobrazavpřípaděpotřebyzahájenapodpůrná

léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: pyrimidinová analoga

ATC kód: L01BC05

Cytotoxická aktivita vbuněčných kulturách

Gemcitabinvykazujesignifikantnícytotoxickýúčinekprotirůznýmmyšímalidskýmkulturám

nádorovýchbuněk. Vykazuje specificitu vůči buněčnému cyklu,jelikožprimárně zabíjí buňky, ve kterých

probíhásyntézaDNA (S-fáze) a zaurčitýchpodmínek blokujepřechodbuněk zG1do S-fáze. Invitroje

cytotoxický účinek gemcitabinu závislý na koncentraciačase.

Protinádorový účinekvpředklinických modelech

Vezvířecíchmodelechnádorůjeprotinádorováaktivitagemcitabinuzávislánaschématudávkování.

Pokudjegemcitabinpodávánkaždýden,jedosaženovysokémortalityzvířat,alesminimálním

protinádorovýmúčinkem.Pokudjevšakgemcitabinpodávánkaždýtřetínebočtvrtýden,můžebýt

podávánvneletálníchdávkáchseznačnýmprotinádorovýmúčinkemprotiširokémuspektrunádorůu

myší.

Mechanizmus účinku

Buněčnýmetabolizmusamechanizmusúčinku:Gemcitabin(dFdC)jeantimetabolitzeskupiny

pyrimidinovýchanalogů.Intracelulárnějemetabolizovánpomocínukleosidkinázynaaktivnídifosfát

(dFdCDP)atrifosfát(dFdCTP)nukleosid.Cytotoxickýúčinekgemcitabinuspočívávinhibicisyntézy

DNAdvojímmechanismem- pomocídFdCDPadFdCTP.Nejprve dFdCDPinhibuje

ribonukleotidreduktázu, která je jediná odpovědná za katalýzu reakcí generujících

deoxynukleosidtrifosfáty(dCTP)pro syntézu DNA. Inhibice tohotoenzymupomocídFdCDPje příčinou

sníženíkoncentracídeoxynukleosidůobecněvtomtopřípaděpředevšímkoncentracedCTP.Zadruhé

dFdCTP soutěží s dCTP ozařazenídořetězceDNA (autopotenciace).

PodobněmůžebýttakémalémnožstvígemcitabinuinkorporovánodoRNA.Tímtedysnížená

intracelulárníkoncentracedCTPpotencujeinkorporacidFdCTPdoDNA.DNApolymerázaepsilonnení

schopnáodstraňovatgemcitabina opravitrostoucíDNAřetězce. PoinkorporacigemcitabinudoDNAje

dorostoucíhořetězceDNA připojenještějedennukleotid. Po tomto připojenínastává kompletníinhibice

dalšísyntézyDNA(skrytářetězcováterminace).PoinkorporacidoDNAsezdá, žegemcitabinindukuje

programovanoubuněčnousmrt známoujako apoptóza.

Klinické údaje

Karcinom močového měchýře

Randomizovaná studie fázeIII,provedená u405 pacientů spokročilým nebo metastazujícímkarcinomem

zpřechodnýchbuněkurotelu,neprokázalarozdílmezidvěmaléčebnýmirameny–gemcitabin/cisplatina

oprotikombinacimethotrexat/vinblastin/adriamycin/cisplatina (MVAC), pokudjdeo střednídobupřežití

(12,8respektive14,8 měsíců, p = 0,547), dobudo progresenemoci(7,4respektive7,6 měsíců, p = 0,842)

ačetnostodpovědinaléčbu(49,4%a45,7%,p=0,512).Kombinacegemcitabinuacisplatinyměla

ovšemlepší profil toxicityoprotiMVAC.

Karcinom pankreatu

VrandomizovanéstudiifázeIIIu126pacientůspokročilým,nebometastazujícímkarcinomem

pankreatu prokázalgemcitabinstatisticky významněvyššípoměrklinickéodpovědioproti5-fluorouracilu

(23,8%respektive4,8%,p=0,0022).Upacientůléčenýchgemcitabinembylovesrovnánís5-

fluorouracilemtaképozorovánostatistickyvýznamnéprodlouženídobydoprogresez0,9na2,3měsíce

(log-rankp<0,0002)astatistickyvýznamnéprodlouženístřednídobypřežitíze4,4na5,7měsíců(log-

rankp<0,0024)

Nemalobuněčný karcinom plic

V randomizované studii fázeIIIu522 pacientů sneoperabilním,lokálně pokročilým nebo metastazujícím

nemalobuněčnýmkarcinomemplic prokázalgemcitabinvkombinaci scisplatinou statisticky významnou

vyššíčetnostodpovědioprotimonoterapiicisplatinou (31,0 %respektive12,0 %, p < 0,0001). U pacientů

léčenýchgemcitabinem/cisplatinoubylovesrovnáníspacientyléčenýmicisplatinoupozorováno

statisticky významné prodloužení dobydoprogrese z3,7 na 5,6 měsíců (log-rank p < 0,0012) a statisticky

významnéprodlouženístřednídobypřežitíze7,6na9,1měsíců(log-rankp<0,004).Vdalší

randomizované studii fázeIIIu 135 pacientů snemalobuněčným karcinomem plicvestadiuIIIBnebo IV

prokázalakombinacegemcitabinuacisplatinystatistickyvyššíčetnostodpovědinežkombinace

cisplatinya etoposidu(40,6%respektive21,2%,p= 0,025).Statistickyvýznamnéprodlouženídobydo

progrese ze 4,3 na 6,9 měsíců (p = 0,014) bylo pozorováno upacientů léčených gemcitabinem/cisplatinou

ve srovnáníspacienty léčenými etoposidem/cisplatinou. Vobou studiích bylatolerabilita podobnáuobou

léčebných ramen.

Karcinom ovaria

VrandomizovanéstudiifázeIIIbylo356pacientekspokročilýmepiteliálnímkarcinomemovaria

relabujícímpo6avíceměsícíchpoukončenéterapiizaloženénaplatiněrandomizovánokléčbě

gemcitabinem akarboplatinou (GCb)nebopouzekarboplatinou (Cb). U pacientek léčených GCb bylove

srovnáníspacientkamiléčenýmiCbpozorovánostatistickyvýznamnéprodlouženídobydoprogrese

nemociz5,8na8,6měsíců(log-rankp=0,0038).Rozdílyvčetnostiodpovědi47,2%vramenisGCb

oproti30,9%vramenisCb,(p=0,0016)astřednídoběpřežití18měsíců(GCb)oproti17,3měsícům

(Cb)(p = 0,73)upřednostňujíramenosGCb.

Karcinom prsu

VrandomizovanéstudiifázeIIIu529pacientůsneoperabilním,lokálněrekurentnímnebo

metastazujícímkarcinomemprsurelabujícímpoadjuvantníneboneoadjuvantníchemoterapiiprokázal

gemcitabinvkombinacispaklitaxelemstatistickyvýznamnéprodlouženídobydodokumentované

progresenemociz3,98na6,14měsíců(log-rankp=0,0002)vesrovnáníspaklitaxelemsamotným.Po

377 úmrtích bylacelkovádoba přežití18,6 měsíců upacientů léčených gemcitabinem/paklitaxelemoproti

15,8měsíců(log-rankp=0,0489,HR=0,82)upacientůléčenýchpaklitaxelem.Celkováčetnost

odpovědi byla 41,4 %respektive26,2 % (p = 0,0002).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetikagemcitabinubylazkoumánavsedmistudiíchu353pacientech.Věkovérozmezí121

žena232mužůsepohybovalood29do79let.Přibližně45%ztěchtopacientůmělonemalobuněčný

karcinomplicau35%pacientůbyldiagnostikovánkarcinompankreatu.Následujícífarmakokinetické

parametrybylyzískánynazákladědávekpohybujícíchseod500do2592mg/m 2 ,kterébylypodávány

infuzítrvajícíod 0,4 do 1,2 hodin.

Maximálníplazmatickékoncentrace(získanévprůběhu5minutpodokončeníinfuze)sepohybovalyod

3,2do45,5µg/ml.Plazmatickékoncentracenepřeměněnélátkypoinfuzidávky1000mg/m 2 /30minut

bylyvyššínež5μg/mlpřibližně30minutpoukončeníinfuzeavyššínež0,4μg/mlpodalšínásledující

hodinu.

Distribuce

Distribučníobjemcentrálníhokompartmentubylužen12,4l/m 2 a17,5l/m 2 umužů(interindividuální

variabilitačinila91,9%).Distribučníobjemperiferníhokompartmentubyl47,4l/m 2 .Objemperiferního

kompartmentunebylcitlivýnapohlaví.Vazbanaplazmaticképroteinybylapovažovánaza

zanedbatelnou.

Biologickýpoločas:Pohybovalsevrozmezíod42do94minutvzávislostinavěkuapohlaví.

Udoporučenéhodávkovacíhoschématubyseeliminacegemcitabinumělapraktickydokončitvrozmezí

5 až 11 hodinodzačátku infuze.Při podání jednou týdně se gemcitabin neakumuluje.

Metabolizmus

Gemcitabin je rychle metabolizovánprostřednictvímcytidindeaminázyvjátrech, ledvinách, krvi adalších

tkáních.Intracelulárnímetabolizmusgemcitabinuprodukujegemcitabinmono-,di-a trifosfát(dFdCMP,

dFdCDPadFdCTP),zekterýchdFdCDPadFdCTPjsoupovažoványzaaktivnímetabolity.Tyto

intracelulárnímetabolitynebylynalezenyvplazměnebovmoči.Primárnímetabolit2'-deoxy-2',2'-

difluoruridin (dFdU) není aktivní aobjevujesevplazmě avmoči.

Vylučování

Systémováclearancesepohybujevrozmezíod29,2l/hod/m 2 do92,2l/hod/m 2 vzávislostinavěkua

pohlaví(interindividuální variabilita byla 52,2 %). Clearance u žen jenižšípřibližněo25 %ve srovnání s

hodnotamiumužů.Ačkolivjeclearancevysoká,zdáse,žeseumužůiužensvěkemsnižuje.Při

doporučenédávcegemcitabinu1000mg/m 2 podanéjako30minutováinfuzenevyžadujínižšíhodnoty

clearance užennebomužů snížení dávky gemcitabinu.

Vylučování močí:vnezměněnéforměsevyloučí méně než 10 %podané látky.

Renální clearancesepohybovala od2do7l/hod/m 2 .

Vprůběhu týdne následujícíhopo podáníjevyloučeno 92 až98% podané dávkygemcitabinu, 99%

močípřevážněveformědFdUa1%dávkyjevyloučenovestolici.

Kinetika dFdCTP

Tentometabolitmůžebýtnalezenvperiferníchkrevníchmononukleárníchbuňkáchanížeuvedené

informacesetýkajítěchtobuněk.Intracelulárníkoncentracesezvyšujíúměrnědávcegemcitabinuod35

do350mg/m 2 /30min,kdyjedosaženokoncentracívustálenémstavu0,4-5µg/ml.Připlazmatických

koncentracíchgemcitabinunad5µg/mlsehladinydFdCTPnezvyšují,cožnaznačuje,žepřeměnaje

vtěchto buňkáchsaturována.

Eliminačnípoločas:0,7-12 hodin.

Kinetika dFdU

Maximálníplazmatickékoncentrace(3-15minutpoukončení30minutovéinfuze,1000mg/m 2 ):28-

52µg/ml.Minimálníkoncentracevustálenémstavupopodáníjednoutýdně:0,07-1,12µg/ml,bez

zjevnékumulace.Třífázováplazmatickákoncentraceoprotičasovékřivce,průměrnýeliminačnípoločas

terminální fáze:65 hodin (rozmezí 33-84 hodin).

VznikdFdU způvodní látky:91-98 %.

Průměrnýdistribuční objem centrálníhokompartmentu:18l/m 2 (rozmezí 11-22l/m 2 ).

Průměrnýdistribuční objem(Vss)vustáleném stavu:150l/m 2 (rozmezí 96-228l/m 2 ).

Tkáňová distribuce:rozsáhlá.

Průměrná zdánliváclearance:2,5l/hod/m 2 (rozmezí 1-4l/hod/m 2 ).

Vylučování močí:kompletní.

Gemcitabin a paklitaxelv kombinaci

Kombinovaná terapieneovlivňujefarmakokinetické parametrygemcitabinu ani paklitaxelu.

Gemcitabin a karboplatina v kombinaci

Při podávání gemcitabinu vkombinaci skarboplatinou nebyla farmakokinetika gemcitabinuovlivněna.

Porucha funkce ledvin

Mírnáažstřednězávažnáporuchafunkceledvin(GFRod30ml/mindo80ml/min.)nemážádnýstálýa

významnývlivna farmakokinetiku gemcitabinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Vestudiíchtoxicitypoopakovanémpodáníumyšíapsů,trvajícíchaž6měsíců,bylhlavnímnálezem

reverzibilní útlum krvetvorbyzávisejícína dávkovacím schématu a dávce.

Gemcitabinjemutagennívinvitrotestumutaceavinvivomikronukleárnímtestukostnídřeně.

Dlouhodobé studie na zvířatech,stanovujícíkarcinogenní potenciál gemcitabinu,nebyly provedeny.

Vestudiíchfertilityzpůsobovalgemcitabinumyšíchsamcůreverzibilníhypospermatogenezi.Vlivna

fertilitu samicnebyl zjištěn.

Vyhodnoceníexperimentálníchstudiínazvířatechprokázaloreprodukčnítoxicitu,např.vrozenévadya

jinéúčinky na vývoj embrya nebo plodu,naprůběhbřezosti neboperinatální či postnatální vývoj.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Hydrogenfosforečnan sodný

Hydroxid sodný

Kyselinachlorovodíková

Bezvodý ethanol

Voda na injekci

6.2 Inkompatibility

Tentoléčivýpřípraveksenesmímísitsjinýmiléčivýmipřípravkysvýjimkoupřípravkůuvedených

vbodu 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Koncentrát v neotevřené lahvičce:

3roky

Po prvním otevření:

Chemická a fyzikální stabilitapo otevření před použitímbyla prokázána nadobu28dní při teplotě 25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamůžebýtpřípravekuschovánmaximálně28dnípřiteplotě25°C.Jiná

doba a podmínky uchovávání přípravku připraveného k použití jsou vodpovědnosti uživatele.

Roztok po rekonstituci:

Chemickáa fyzikálnístabilitapoředěnív0,9%roztokuchloridusodného(5,2mg/mlgemcitabinu)byla

prokázána na dobu 5 dní při teplotě 2–8°Cnebo30°C.

Zmikrobiologickéhohlediskasemápřípravekpoužítokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkupředpoužitímjsouvodpovědnostiuživateleazanormálníchokolností

bynemělybýtdelšínež24hodinpřiteplotě2–8°C,pokudředěníproběhlozakontrolovanýcha

validovaných aseptických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Chraňte předchladem amrazem.

Podmínky uchovávání naředěného roztoku viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Injekčnílahvičkazbezbarvéhoskla(typuI)sbromobutylovouzátkou,shliníkovýmuzávěrema

polypropylenovým krytem. Lahvička bude balenas ochranným plastovým přebalemnebobez něj.

Velikosti balení

Lahvička 1 x 5 ml

Lahvička 1 x 25 ml

Lahvička 1x50 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Zacházení spřípravkem

Musí být dodržována standardní bezpečnostní opatření pro cytostatika při přípravě a zacházení sinfuzním

roztokem.Spřípravkemnesmípracovattěhotnéženy.Přípravainfuzníchroztokůsemusíprovádět

vbezpečnostnímboxu,personálmusípoužívatochrannýplášťarukavice.Pokudnenítakovýbox

kdispozici,jenutnoochrannépomůckydoplnitoochrannourouškua brýle.Pokudsepřípravekdostane

dostykusočima,můžetovéstksilnémupodráždění.Vtakovémpřípadějetřebaokamžitěadůkladně

provést výplach očí vodou. Pokud podráždění přetrvává, obraťte se na lékaře. Pokud se roztok dostane do

kontaktu s kůží, postižené místo důkladně opláchněte vodou.

Pokyny prorekonstituci

JedinýmrozpouštědlemschválenýmproředěnípřípravkuGitrabin40mg/mljeinjekčníroztokchloridu

sodného 9 mg/ml (0,9%) bez konzervačního prostředku.

Je třeba přísně dodržovat následující pokyny pro ředění, aby se zabránilo nežádoucím účinkům.

1.Ředění gemcitabinupropodáníintravenózníinfuze provádějte spoužitím aseptické techniky.

2.Celkovémnožstvígemcitabinu40mg/ml,koncentrátuproinfuzníroztok,potřebnéprodaného

pacientasenaředídonejméně500mlsterilníhoroztokuchloridusodného9mg/ml(0,9%)(bez

konzervačníhoprostředku)apodáseinfuzípodobuvícenež30minut.Dalšíředěnístejným

roztokem je možné. Naředěný roztok je bezbarvý až mírně slámově žlutý.

3.Parenterálníléčivépřípravkysemajípředpodánímvizuálnězkontrolovatnavýskytčásticazměnu

barvy. Při zjištění částic se lék nepodá.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

44/905/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

24.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU

21.12.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace