GESTAVET-PROST 75 µ/ml, injekční roztok 75 ug/ml Injekční roztok

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Dostupné s:
Laboratorios Hipra S.A.
ATC kód:
QG02AD
INN (Mezinárodní Name):
(Dexcloprostenolum)
Dávkování:
75ug/ml
Léková forma:
Injekční roztok
Terapeutické skupiny:
krávy, prasnice
Terapeutické oblasti:
Prostaglandiny
Přehled produktů:
Kódy balení: 9937117 - 1 x 10 ml - injekční lahvička
Registrační číslo:
96/047/08-C
Datum autorizace:
2008-09-09

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GESTAVET-PROST 75

g/ml, injekční roztok

Dexcloprostenolum

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ŠPANĚLSKO

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GESTAVET-PROST 75

g/ml, injekční roztok

Dexcloprostenolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení v

1 ml:

Léčivá látka

Dexcloprostenolum (ut natricum)................................................75 μg

Pomocné látky

Chlorkresol

4.

INDIKACE

Krávy a jalovice:

- Anestrické periody po porodu

- Luteální cysty

- Perzistující žluté tělísko

- Synchronizace a indukce říje

- Podpůrná léčba chronických endometritid a pyometry

- Indukce abortu

Prasnice:

- Indukce porodu

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat:

- u březích samic, u nichž cílem není vyvolání abortu (u krav) anebo indukce porodu (u prasnic),

- jako doplňkovou léčbu chronické endometritidy a pyometry, pokud nebyla diagnostikována blokáda

cyklu v důsledku patologického corpus luteum,

- u prasnic, u kterých se očekává komplikovaný porod vyvolaný abnormalitou v uložení plodu,

mechanická obstrukce, atd.,

- u zvířat s projevy kardiovaskulárního a respiratorního onemocnění,

- intravenózní podání.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

U ošetřovaných zvířat nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy a prasnice.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

Krávy a jalovice:

Synchronizace a indukce říje:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto), dvakrát, v rozmezí 11

dnů.

Pro zajištění lepších výsledků je dobré, pokud se inseminace provede při první říji po podání

přípravku. Není-li provedena detekce říje, je třeba provést dvě inseminace (72 a 96 hodin po druhé

aplikaci).

Poporodní anestrie:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Před podáním by měla být u zvířat potvrzena přítomnost žlutého tělíska rektální palpací. Zvířata, u

kterých nastává říje, by měla být inseminována. U zvířat, která nevykazují symptomy říje, by měl být

přípravek podán znovu po 11 dnech a inseminace provedena 72 až 96 hodin po tomto druhém podání.

Podpůrná léčba chronické endometritidy a pyometritidy:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

V některých případech může být nezbytné podat druhou dávku, a to 10 až 12 dní poté.

Luteální cysty:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Je třeba potvrdit přítomnost ovariálních luteálních cyst.

Perzistující žluté tělísko

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Je třeba potvrdit přítomnost perzistujícího žlutého tělíska.

Indukce potratu:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Přípravek je třeba podat mezi prvním týdnem a 150. dnem březosti. Může být nezbytná

Prasnice:

Indukce porodu:

1 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 75 μg dexcloprostenolu pro toto).

Podání přípravku je třeba provést 1 až 3 dny před plánovaným datem oprasení.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vyvolání porodu před 111. dnem březosti může způsobit úhyn selat a zvýšit počet prasnic, u nichž

bude nutná manuální asistence.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot a prasata:

Maso: 1 den

Mléko: Bez ochranných lhůt

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC).

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Po 1. otevření spotřebovat do 28 dní.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek by neměly podávat těhotné ženy, osoby s astmatickým a bronchiálním onemocněním nebo

jiným respiratorním onemocněním.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. V případě náhodného kontaktu je důkladně vypláchněte

vodou.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě náhodného kontaktu okamžitě omyjte potřísněné

místo dostatečným množstvím vody.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

listopad 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Balení:

injekční lahvičky o obsahu 10 ml

injekční lahvičky o obsahu 20 ml

10 injekčních lahviček o obsahu 10 ml

10 injekčních lahviček o obsahu 20 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GESTAVET-PROST 75

g/ml, injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý ml obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Dexcloprostenolum (ut natricum)................................................75

Pomocné látky:

Chlorkresol .................................................................................1 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, téměř bezbarvý roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Krávy a prasnice.

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Krávy a jalovice:

- Anestrické periody po porodu

- Luteální cysty

- Perzistující žluté tělísko

- Synchronizace a indukce říje

- Podpůrná léčba chronických endometritid a pyometry

- Indukce abortu

Prasnice:

- Indukce porodu

4.3

Kontraindikace

Nepoužívat:

- u březích samic, u nichž cílem není vyvolání abortu (u krav) anebo indukce porodu (u

prasnic),

- jako doplňkovou léčbu chronické endometritidy a pyometry, pokud nebyla diagnostikována

blokáda cyklu v důsledku patologického corpus luteum,

- u prasnic, u kterých se očekává komplikovaný porod vyvolaný abnormalitou v uložení plodu,

mechanická obstrukce, atd.,

- u zvířat s projevy kardiovaskulárního a respiratorního onemocnění,

- intravenózní podání.

4.4

Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>

Nejsou.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

- Vyvolání porodu před 111. dnem březosti může způsobit úhyn selat a zvýšit počet prasnic, u

nichž bude nutná manuální asistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek by neměly podávat těhotné ženy, osoby s astmatickým a bronchiálním onemocněním

nebo jiným respiratorním onemocněním.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. V případě náhodného kontaktu je důkladně

vypláchněte vodou.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě náhodného kontaktu okamžitě omyjte

potřísněné místo dostatečným množstvím vody.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

U léčených zvířat nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neaplikovat březím zvířatům není-li indikováno vyvolání porodu.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Současná aplikace s progesteronem nebo prostaglandinovými inhibitory – jako jsou NSAID –

může snížit nebo zcela anulovat účinek dexkloprostenolu.

Současná aplikace s oxytocinem zvyšuje účinek na dělohu.

4.9

Podávané množství a způsob podání

Intramuskulární podání.

Krávy a jalovice:

Synchronizace a indukce říje:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto), dvakrát, v rozmezí

11 dnů.

Pro zajištění lepších výsledků je dobré, pokud se inseminace provede při první říji po podání

přípravku. Není-li provedena detekce říje, je třeba provést dvě inseminace (72 a 96 hodin po

druhé aplikaci).

Poporodní anestrie:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Před podáním by měla být u zvířat potvrzena přítomnost žlutého tělíska rektální palpací.

Zvířata, u kterých nastává říje, by měla být inseminována. U zvířat, která nevykazují symptomy

říje, by měl být přípravek podán znovu po 11 dnech a inseminace provedena 72 až 96 hodin po

tomto druhém podání.

Podpůrná léčba chronické endometritidy a pyometritidy:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

V některých případech může být nezbytné podat druhou dávku a to 10 až 12 dní poté.

Luteální cysty:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Je třeba potvrdit přítomnost ovariálních luteálních cyst.

Perzistující žluté tělísko

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Je třeba potvrdit přítomnost perzistujícího žlutého tělíska.

Indukce potratu:

2 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 150 μg dexcloprostenolu pro toto).

Přípravek je třeba podat mezi prvním týdnem a 150. dnem březosti. Může být nezbytná

manuální extrakce plodu.

Prasnice:

Indukce porodu:

1 ml Gestavet-Prostu pro toto (odpovídá 75 μg dexcloprostenolu pro toto).

Podání přípravku je třeba provést 1 až 3 dny před plánovaným datem oprasení.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky po podání trojnásobné dávky.

4.11

Ochranné lhůty

Skot a prasata:

Maso: 1 den

Mléko: Bez ochranných lhůt

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: prostaglandiny.

ATCvet kód: QG02AD90

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Dexkloprostenol je pravotočivý analog kloprostenolu, funkční analog prostaglandinu F

. Jeho

aplikace v luteální fázi cyklu způsobuje regresi žlutého tělíska a vytváří předpoklady k zahájení

fyziologických funkcí spojených s poklesem hladin progesteronů.

Různé klinické studie prokázaly, že dexkloprostenol je tři až čtyřikrát účinnější než kloprostenol

(racemická směs). Jednorázová aplikace dexkloprostenolu od 7. dne říjového cyklu díky

přirozenému procesu luteolýzy vyvolá okamžitou regresi žlutého tělíska.

Mechanismus účinku dexkloprostenolu při řízení ovulace je založen na indukci luteolýzy a na

snížení koncentrace progesteronů. Toto snížení navozuje řadu hormonálních změn, které vrcholí

ovulací. Dexkloprostenol rovněž navozuje vyvolání porodu.

5.2

Farmakokinetické údaje

Po intramuskulárním podání 75

g dexkloprostenolu u prasnic se dosahuje maximální

koncentrace dexkloprostenolu v plazmě (2µg/l) během 30 až 80 minut po aplikaci. Po

intramuskulárním podání 150

g dexkloprostenolu u krav se dosahuje maximální koncentrace

dexkloprostenolu v plazmě (přibližně 1,4

g/l) po 90 minutách po aplikaci.

Dexkloprostenol a jeho metabolity jsou vylučovány rychle a to v moči a také výkaly. Méně než

0,75% aplikované dávky je eliminováno mlékem a k přetrvávání v tkáních nedochází.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronové

Hydroxid sodný

Chlorkresol

Isopropylalkohol

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v chladničce (2 ºC – 8 ºC).

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

6.5

Druh a složení vnitřního obalu

Veterinární léčivý přípravek je plněn do injekčních lahviček ze skla typu I o obsahu 10 ml a 20

ml s gumovým uzávěrem a anodizovanou hliníkovou pertlí..

Vnější obal: papírová krabička.

Rovněž jsou dostupná i klinická balení: 10 injekčních lahviček ze skla o obsahu 10 ml

v papírové krabičce a 10 injekčních lahviček ze skla o obsahu 20 ml v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona)

ŠPANĚLSKO

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/047/08-C

9.

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

09.09.2008 / 6. 12. 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2011

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace