GESLORA 5 MG, POR TBL FLM 100X5MG I

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
DESLORATADIN (DESLORATADINUM)
Dostupné s:
GENERICON s.r.o., Praha
ATC kód:
R06AX27
Dávkování:
5MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
100 I, Blistr
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
24/ 456/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

PIL-Desloratadine5mgfilm-coatedtablet-Day195-v.2

Přílohač.1krozhodnutíoregistracisp.zn.sukls13166/2011

Příbalováinformace:Informaceprouživatele

GESLORA5mg

potahovanétablety

desloratadinum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat,

protožeobsahujeproVásdůležitéúdaje.

Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánvýhradněVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlby

jíublížit,atoitehdy,má-listejnéznámkyonemocněníjakoVy.

PokudseuVásvyskytnekterýkoliznežádoucíchúčinků,sděltetosvémulékařinebo

lékárníkovi.Stejněpostupujtevpřípadějakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsou

uvedenyvtétopříbalovéinformaci.

Conaleznetevtétopříbalovéinformaci:

CojepřípravekGESLORAakčemusepoužívá?

Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekGESLORAužívat?

JaksepřípravekGESLORAužívá?

Možnénežádoucíúčinky

JakpřípravekGESLORAuchovávat?

Obsahbaleníadalšíinformace

1.COJEPŘÍPRAVEKGESLORAAKČEMUSEPOUŽÍVÁ?

GESLORAjeprotialergickýmléčivýmpřípravkem,kterýnevyvoláváospalost.Pomáhá

upravovatalergickéreakceajejichpříznaky.

GESLORAzmírňujepříznakysdruženésalergickourýmou(zánětemnosníchdýchacíchcest

způsobenýmalergií,např.sennárýmaneboalergienaroztočevprachu).Tytopříznaky

zahrnujíkýchání,rýmunebosvěděnínosu,svěděnípatraasvědění,zarudnutíneboslzeníočí.

GESLORAsepoužívárovněžkezmírněnípříznakůsdruženýchskopřivkou(spostiženímkůže

vyvolanýmalergií).Tytopříznakyzahrnujísvěděníakopřivkovouvyrážku.

Zmírněnítěchtopříznakůpřetrvávápocelýdenaumožňujepokračovatvkaždodenních

běžnýchčinnostechaspánku.

Pokudsenebudetecítitlépeanebosebudetecítithůř,musítetoprobratslékařem.

PIL-Desloratadine5mgfilm-coatedtablet-Day195-v.2

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKGESLORA

UŽÍVAT?

NeužívejtepřípravekGESLORA:

jste-lialergičtínadesloratadinnebokteroukolisložkutohotopřípravku(uvedenouvbodu

6)anebonaloratadin.

GESLORAjeurčenaprodospěléadospívajícístarší12let.

Upozorněníaopatření

InformujtesvéholékařenebolékárníkapředužitímpřípravkuGESLORA

pokudmátesníženoufunkciledvin.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

InterakcepřípravkuGESLORAsjinýmiléčivýmipřípravkynejsouznámé.

UžívánípřípravkuGESLORAsjídlemapitím

PřípravekGESLORAjemožnoužívatsjídlemnebobezjídla.

Těhotenství,kojeníafertilita

Jste-litěhotná,kojíte-li,myslítesi,žebystemohlabýttěhotná,neboplánujete-liotěhotnět,

poraďteseslékařemnebolékárníkemdříve,nežzačneteužívattentopřípravek.

Pokudjstetěhotnánebopokudkojíte,užívánípřípravkuGESLORAsenedoporučuje.

Řízenídopravníchprostředkůaobsluhastrojů

PřidoporučenémdávkovánípřípravkuGESLORAsenepředpokládávyvoláníospalostinebo

sníženípozornosti.Nicméně,velmivzácněmůžebýtuněkterýchosobzpůsobenaospalost,

kterámůžejejichschopnostiříditneboobsluhovatstrojeovlivnit.

3.JAKSEPŘÍPRAVEKGESLORAUŽÍVÁ?

Vždyužívejtepřípravekpřesněpodlepokynůsvéholékařenebolékárníka.Pokudsinejstejistý

(á),poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Doporučenádávkaje:

dospělíadospívající(starší12let):jednatabletajednoudenně.

Polkněteceloutabletusvodou,sjídlemnebobezjídla.

SohledemnatrváníléčbyurčíVášlékařtypalergickérýmy,kteroutrpíte,dletohopakurčí,jak

dlouhomátepřípravekužívat.

Je-IiVašealergickárýmaintermitentní(výskytpříznakůpodobukratší4dnůtýdněanebopo

dobukratší4týdnů),pakVášlékařdoporučídávkovacírežimvzávislostinavyhodnocení

anamnézyVašehoonemocnění.

PokudjeVašealergickárýmaperzistentní(výskytpříznakůpodobudelší4dnůtýdněanebopo

dobudelší4týdnů),pakVášlékařmůžedoporučitdlouhodobouléčbu.

PIL-Desloratadine5mgfilm-coatedtablet-Day195-v.2

Vpřípaděkopřivkymůžebýttrváníléčbypřípadodpřípadurozdílné,protomusítedodržovat

doporučenísvéholékaře.

Jestližejsteužil(a)vícepřípravkuGESLORA,nežjsteměl(a)

UžívejteGESLORUjenpodlepředpisu.Žádnévážnéproblémynelzeočekávatpřináhodném

předávkování.Užijete-linicméněvicetablet,nežVámbylodoporučeno,informujtesvéholékaře

nebolékárníka.

Jestližejstezapomněl(a)užítpřípravekGESLORA

Pokudzapomeneteužítsvoudávkuvčas,vezmětesiji,jakmilesivzpomenete,avraťtesek

pravidelnémudávkovacímurozvrhu.Nezdvojnásobujtenásledujícídávku,abystenahradil(a)

dávkuvynechanou.

Máte-lijakékolidalšíotázkytýkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiGESLORAnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.

Nežádoucíúčinkyudospělýchbylypřibližněstejněčastéjakouplaceba.Únava,suchov

ústechabolesthlavybylyhlášenynicméněčastějinežuplaceba.Udospívajícíchbyla

nejčastějihlášenýmnežádoucímúčinkembolesthlavy.

Vprůběhuporegistračníhoužívánídesloratadinubylyvelmivzácněhlášenypřípadyzávažných

alergickýchreakcí(obtížnédýchání,dýchavičnost/dušnost,svědění,kožnívyrážkaaotoky)a

kopřivka.Případypalpitací(bušenísrdce),rychlésrdečníakce,bolestibřicha,nevolnosti,

zvracení,příznakůzkaženéhožaludku,průjmu,závratí,ospalosti,neschopnostiusnout,bolesti

svalů,halucinací,křečí,neklidusezvýšenímpohybůtěla,zánětujateraabnormálnímivýsledky

funkčníchjaterníchtestůbylyrovněžhlášenyvelmivzácně.

Objeví-Isejakékolinežádoucíúčinky,informujtesvéholékařenebolékárníka.Týkásetoi

jakýchkolinežádoucíchúčinkůneuvedenýchvtétopříbalovéinformaci.

5.JAKGESLORUUCHOVÁVAT?

Uchovávejtemimodohledadosahdětí.

Nepoužívejtepřípravekpouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénakrabičceablistruza

„Použitelnédo:“.Dobapoužitelnostisevztahujekposlednímudniuvedenéhoměsíce.

Uchovávejtevpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlemavlhkostí.

Žádnéléčivépřípravkynevyhazujtedoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jaknaložitspřípravky,kteréjižnepoužíváte.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6.Obsahbaleníadalšíinformace

PIL-Desloratadine5mgfilm-coatedtablet-Day195-v.2

CopřípravekGESLORAobsahuje?

léčivoulátkoujedesloratadinum5mg

pomocnýmilátkamijsou:mikrokrystalickácelulosa,částečněpředbobtnalýkukuřičníškrob,

magnesium-stearát,koloidníbezvodýoxidkřemičitý;potahovásoustavaOpadry03A30735

modrá(kteráobsahujehypromelosu,oxidtitaničitý(E171),mikrokrystalickoucelulosu,

kyselinustearovouaindigokarmín(E132)).

JakpřípravekGESLORAvypadáacoobsahujetotobalení?

GESLORA5mgpotahovanétabletyjsoumodré,kulatéabikonvexníovelikosti6,5mmx3,2

Blistryvbaleníchsobsahem:

10,30,50,90&100potahovanýchtablet

Natrhunemusíbýtkdispozicivšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutíoregistraci

GENERICONs.r.o.,Praha,Českárepublika

Tel.:+420222512176

FAX:+420221511058

E-mail: genericon@genericon.cz

Výrobce

GenepharmS.A.,18KmMarathonAvenue,15351Pallini,Řecko

Tel:+302106039336

Fax:+302106039402

E-mail: info@genepharm.com

Tentoléčivýpřípravekjevčlenskýchzemíchevropskéhospolečenstvíregistrovánpod

následujícíminázvy:

Tatopříbalováinformacebylanaposledyrevidována:

25.7.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace