GENABIL 100 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GENABIL 100 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 100mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GENABIL 100 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • ovce, prasata, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiné léky pro žluči terapie
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9997489 - 1 x 100 ml - injekční lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/118/92-C
 • Datum autorizace:
 • 14-01-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Str. 173

D-55216 Ingelheim am Rhein, Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Labiana Life Science S.A.

Venus, 26

Can Parellada Industrial

E-08228 Terrassa, Španělsko

KVP Pharma + Veterinär Produkte

GmbH

Projensdorfer Straße 324

24106 Kiel

Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GENABIL

100 mg/ml

injekční roztok pro skot, prasata, ovce, psy

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml přípravku obsahuje:

Léčivá látka: Menbutonum 100 mg

Pomocné látky: Chlorcresolum 2 mg

4.

INDIKACE

Stimulace zažívacího aparátu a sekrece zažívacích žláz, zejména biliární. Stimuluje také sekreci

pankreatu a žaludečních šťáv. Genabil může být podán samostatně nebo jako doplňková léčba.

Skot:

Dietní inbalance (např. změna krmiva, intoxikace krmivem), přeplnění předžaludku, zácpa,

gastroenteritida, anorexie (stimulace trávení při ztrátě apetitu), jaterní dystrofiea degenerativní

hepatické změny, ketóza a tympanie.

Ovce:

Indikace jako u skotu, toxémie v graviditě (postačuje jedna aplikace, která může být případně

kombinována s aplikací kortikosteroidu a glycerinu).

Prase:

Dietní inbalance, anorexie, zácpa, počínající primární a sekundární indigesce, enteritida (v kombinaci

s antibiotiky), toxická jaterní dystrofie, degenerativní hepatóza, profylakticky při puerperální

indigesci.

Pes:

Anorexie (ztráta chuti), zácpa, degenerativní hepatóza.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při rychlém intravenózním podání může docházet k přechodným reakcím. Zejména u skotu se mohou

takové reakce projevovat neklidem, svalovým třesem, zvýšenou frekvencí dýchání a v ojedinělých

případech přechodnými závratěmi nebo kolapsem. Po intramuskulárním podání se může objevit otok

v místě aplikace.

Po použití Genabilu se často objevuje tmavě zbarvený trus (žluč), dochází ke zvýšení motility

bachoru, k salivaci a slzení.

U zvířat s poškozením nebo nádorem jater může zvýšená sekrece jater vyvolat koliku.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata, ovce, psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Genabil 100 mg/ml se podává pomalu intravenózně nebo hluboko intramuskulárně.

Dávkovaní: 1 ml na 10 kg ž.hm.

Dávku je možno opakovat za 24 hodin.

Při intravenózním podání musí mít Genabil

teplotu těla.

Větší objem přípravku Genabil aplikovaný intramuskulárně by měl být podán na několik míst.

Neaplikovat více než 20 ml na jedno místo.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Intravenózní a intramuskulární podání

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso:

3 dny

Mléko:

2 dny

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Přípravek se nesmí mísit s roztoky obsahující kalcium, prokain-penicilinem nebo B-komplexem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů Léčivé přípravky se nesmí likvidovat

prostřednictvím odpadní vody.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení:

Krabička s injekční lahvičkou o obsahu 100 ml roztoku

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.