GEMCITABINE CSC PHARMACEUTICALS 200 MG, INF PLV SOL 1X200MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
GEMCITABIN-HYDROCHLORID (GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM)
Dostupné s:
CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, Bisamberg
ATC kód:
L01BC05
Dávkování:
200MG
Léková forma:
Prášek pro přípravu infuzního roztoku
Podání:
Infuze
Jednotky v balení:
1, Injekční lahvička
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 197/12-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 2 krozhodnutío registraci sp.zn.sukls148490/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

GemcitabineCSC Pharmaceuticals200mg

prášek pro přípravu infuzního roztoku

gemcitabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy, má-li stejné příznakyjako Vy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v tétopříbalovéinformaci

Co je přípravekGemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mga kčemu se používá

Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekGemcitabineCSCPharmaceuticals200

mgužívat

Jak se přípravekGemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgužívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravekGemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mguchovávat

Dalšíinformace

1. COJEPŘÍPRAVEKGEMCITABINECSCPHARMACEUTICALS200MGA

KČEMU SE POUŽÍVÁ

GemcitabineCSCPharmaceuticals200mgpatřídoskupinypřípravků nazývaných„cytostatika“. Tyto

přípravky usmrcují dělící se buňky, včetně nádorových buněk.

VzávislostinatypunádorumůžebýtpřípravekGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgpodán

samostatně nebo vkombinaci sdalšími protinádorovými přípravky.

GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgje používán kléčbě následujících typů nádorů:

nemalobuněčný nádor plic (NSCLC), samotný nebo společně scisplatinou,

nádor slinivkybřišní (pankreatu),

nádor prsu, společně spaklitaxelem,

nádor vaječníku, společně skarboplatinou,

nádor močového měchýře, společně s cisplatinou.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEK

GEMCITABINECSC PHARMACEUTICALS200 MGUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekGemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mg:

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nagemcitabinnebonakteroukolidalšísložkupřípravku

GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mg.

jestliže kojíte.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgje zapotřebí:

PředprvníinfuzíVámbudeodebránakrevkvyšetření,zdamátevpořádkufunkciledvinajater.Před

každou infuzíVámbude odebírána krev ke kontrole, zda máte dostatečný počet krvinek, abyVámmohl

býtpřípravekGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgpodán.Vášlékařmůžezměnitdávkunebo

odložitdalšíléčbuvzávislostinaVašemcelkovémzdravotnímstavuavpřípadě,žemátepřílišnízký

počet krvinek. Krev Vám bude ke zjištění funkce ledvin a jater odebírána pravidelně.

Oznamte svému lékaři, pokud:

trpíte, nebo jste dříve trpěl/aonemocněním jater, srdečními chorobami nebo cévními chorobami.

jste nedávno podstoupil/a nebo se chystáte podstoupit ozařování.

jste byl/a vnedávné době očkován/a.

seuVásobjevujípotížesdýcháním,nebosecítíteslabý/áajstevelmibledý/á(můžejíto

známku selhávání ledvin).

VprůběhuléčbypřípravkemGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgapodobuaž6následujících

měsícůpoléčběsemužůmnedoporučujezploditpotomka.Pokudmátevúmysluvprůběhuléčbynebo

vnásledujících6měsícíchdítězplodit,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.Předzahájením

léčby můžete vyhledat konzultacio způsobu uchovávání spermatu.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebonemocničníholékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval/a vnedávné době, a to i o očkováních a lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Informujtesvéholékaře,pokudjstetěhotnánebohodláteotěhotnět.Vprůběhutěhotenstvíbyseneměl

přípravekGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgpodávat.VášlékařsVámiproberemožnárizika

používání přípravku GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgběhemtěhotenství.

Pokudkojíte,oznamtetosvémulékaři.BěhemléčbypřípravkemGemcitabineCSCPharmaceuticals

200 mgse musí kojení přerušit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

PřípravekGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgmůžezpůsobit,žesecítíteospalý/á,obzvláště

pokudjstekonzumoval/aalkohol.Neřiďtedopravníprostředkyanineobsluhujtestroje,dokudsi

nebudetejistý/á,želéčbapřípravkemGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgVámospalost

nezpůsobuje.

Důležité informace o některých složkách přípravku GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mg

GemcitabineCSCPharmaceuticals200mgobsahuje3,5mg(<1mmol)sodíkuvjednélahvičce.Tato

skutečnost by měla být vzata do úvahy u pacientů sdietou kontrolující množství sodíku.

3. JAK SE PŘÍPRAVEKGEMCITABINECSCPHARMACEUTICALS200 MGUŽÍVÁ

ObvykládávkapřípravkuGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgje1000-1250mgnakaždý

čtverečnímetrpovrchuVašehotěla.PlochapovrchutělasevypočítázVašívýškyahmotnostialékař

potéztohotoúdajevypočtepotřebnoudávku.Tatodávkamůžebýt upravena, případně léčba může být

oddálena vzávislosti na počtu Vašich krvinek a Vašem celkovém zdravotním stavu.

FrekvencepodánípřípravkuGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgzávisínatypunádoru,pro

který jste léčen/a.

NežjeVámpřípravekpodán,nemocničnílékárníknebolékařprášekpřípravkuGemcitabineCSC

Pharmaceuticals200 mgrozpustí.

PřípravekGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgVámbudepodánvždyvinfuzidožíly.Tato

infuze bude trvat přibližně 30 minut.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravek GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgnežádoucí

účinky, kterése ale nemusí vyskytnout u každého.

Frekvence výskytupozorovaných nežádoucích účinků je definovánanásledovně:

velmi častý: postihuje více než 1 pacienta z10

častý: postihujeaž1 pacientaz10

méně častý: postihuje až 1 pacientaze100

vzácný: postihuje až 1 pacientaz1000

velmi vzácný: postihujeaž1 pacienta z10000

není známo:četnost nelze zdostupných údajů určit

Jestližezaznamenátejakýkolivznížeuvedenýchnežádoucíchúčinků,musíteihnedkontaktovat

svého lékaře:

horečka nebo infekce (časté): pokud máte tělesnou teplotu 38 °C nebo vyšší, potíte senebomáte

jinéznámkyinfekce(protože můžete mít méně bílých krvinek, než jich je normálně, což je velmi

časté)

nepravidelný srdeční tep (arytmie) (frekvence není známa)

bolest, zčervenání, otoknebo vřídky vústech (časté)

alergickéreakce:pokudsevyvinekožnívyrážka(velmičasté)/svědění(časté),nebohorečka

(velmi časté)

únava,pocitnaomdlení,snadnějšízadýchávánísenebojstebledý/á(protožemůžetemítméně

krevního barviva hemoglobinu,než je tomu normálně, což je velmi časté)

krvácenízdásní,nosuneboúst,případnějinékrvácení,kteréseobtížnězastavuje,načervenalá

nebonarůžovělámoč,neočekávanátvorbamodřin(protožemůžetemítnižšípočetkrevních

destiček, než je tomu normálně, což je velmi časté)

obtížnédýchání(jevelmičasté,žemátemírnédýchacípotížebrzypopodánípřípravku

GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mg, které brzy odezní, nicméně méně často nebo vzácně

se mohou objevit závažnější plicní potíže)

NežádoucíúčinkyspojenéspodávánímpřípravkuGemcitabineCSCPharmaceuticals200mg

mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky

nízká hladina krevního barviva hemoglobinu (anemie)

nízký počet bílých krvinek

nízký počet krevních destiček

obtížné dýchání

zvracení

nevolnost

kožní vyrážka-alergická kožní vyrážka, často svědivá

ztráta vlasů

jaterní problémy: zjištěné prostřednictvím abnormálních krevních testů

krev v moči

abnormální nálezy v moči: bílkoviny v moči

příznaky podobné chřipce, včetně horečky

otok (otékání kotníků, prstů, chodidel, tváře)

Časté nežádoucí účinky

horečka spojená snízkým počtem bílých krvinek (febrilní neutropenie)

anorexie(snížená chuť k jídlu)

bolest hlavy

nespavost

spavost

kašel

rýma

zácpa

průjem

bolest, zčervenání, otok nebo vřídkyvústech

svědění

pocení

bolest svalů

bolest zad

horečka

slabost

zimnice

Méně časté nežádoucí účinky

intersticiální pneumonitida(zánět plic způsobující jizvení plicních sklípků)

křeče dýchacích cest (sípání)

abnormální výsledky rentgenu plic (zjizvení plic)

Vzácné nežádoucí účinky

srdeční infarkt (infarkt myokardu)

nízký krevní tlak

šupinatění kůže, tvorba vřídků nebo puchýřů

reakce vmístě aplikace injekce

Velmi vzácné nežádoucí účinky

zvýšený počet krevních destiček

anafylaktická reakce (závažná přecitlivělost/alergická reakce)

odlupování kůže a závažná tvorba puchýřů

Nežádoucí účinky sneznámou frekvencí výskytu

nepravidelný srdeční tep (arytmie)

syndrom respirační tísně dospělých (závažný zánět plic způsobující selhání dýchání)

poradiačnípodrážděníkůže(podobnéspáleninámodslunce),kterésemůžeobjevitnakůži

vystavené předtím ozáření

tekutina v plicích

radiační toxicita–zjizvení plicních sklípků spojené sléčbou ozařováním

ischemická kolitida (zánět výstelky tlustého střeva způsobený nedostatečným zásobováním krví)

srdeční selhání

selhání ledvin

gangréna (sněť) prstů na rukou nebo nohou

závažné poškození jater, včetně selhání jater

cévní mozková příhoda

JakýkolivztěchtoprojevůnebostavůseuVásmůževyskytnout.Pokudzpozorujeteněkterýztěchto

nežádoucích účinků, musíte to co nejdříve oznámit svému lékaři.

Pokud se obáváteněkterého z nežádoucích účinků, promluvte o tom se svým lékařem.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK GEMCITABINE CSCPHARMACEUTICALS 200MG

UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

NepoužívejteGemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgpo uplynutí doby použitelnosti(EXP) uvedené

na obalu.

Neotevřená injekční lahvička: Uchovávejte při teplotě do 30C.

Rekonstituovaný přípravek:Chraňte předmrazem.

Rekonstituovanýroztok:přípravekbymělbýtpoužitokamžitě.Pokudjedodrženpostuppřípravy,pak

jechemickáafyzikálnístabilitanaředěnéhoroztokugemcitabinuprokázánana24hodinpřiteplotě

25°C.Roztok může být dále naředěn, ředění provádí zdravotnickýodborný personál.

Vzhledem kmožné krystalizaci rekonstituovaný roztok gemcitabinunezmrazujte.

Tentoléčivýpřípravekjeurčenpouzekjednorázovémupoužití.Jakýkolivnepoužitýroztokmusíbýt

zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgobsahuje

Léčivoulátkoujegemcitabinum.Jednainjekčnílahvičkaobsahujegemcitabinum200mg(veformě

gemcitabini hydrochloridum).

Pomocnýmilátkami jsou manitol(E 421),trihydrátoctanusodného, kyselina chlorovodíkováa hydroxid

sodný(kúpravěpH).

Jak přípravek GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgvypadá a co obsahuje toto balení

GemcitabineCSCPharmaceuticals200mgjebílýažtéměřbílýprášekpropřípravuinfuzníhoroztoku

vinjekčnílahvičce.Jednainjekčnílahvičkaobsahujegemcitabinum200mg.Balenípřípravku

GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mgobsahuje 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

Gewerbegebiet Klein-Engersdorf

A-2102 Bisamberg

Rakousko

Výrobce

GP-Pharm, S.A.

Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, sector 2

Carretera Comarcal C-244, km. 22,

08777 Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

Španělsko

Tento léčivý přípravek bylschválen v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Španělsko:Gemcitabina GP-Pharm200mg polvo para solución para perfusión EFG

Itálie: Gemcitabina GP-Pharm 200 mg polvere per soluzione per infusione

Portugalsko: Gemcitabina GP-Pharm200mgpó para solução para perfusão

Řecko:Gemcitabine Thama 200 mg κόνιςγιαδιάλυμαπροςέγχυση

Velká Británie:Gemcitabine GP-Pharm200mg powder for solution for infusion

Německo: Gemcitabine GP-Pharm200mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Bulharsko: Gemcitabine CSC200mg прах за инфузионен разтвор

Polsko: Gemcitabine CSC200mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Litva: Gemcitabine CSC200mg milteliai infuziniam tirpalui

Lotyšsko: Gemcitabine CSC200mg pulveris infuziju šķīduma pagatavošanai

Estonsko: Gemcitabine CSC200mg pulber infusioonilahuse valmistamiseks

Česká republika: GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mg, prášekpro přípravu infuzního roztoku

Romunsko: Gemcitabină CSC200mg pulbere pentru soluţie perfuzabilă

Slovenská republika: Gemcitabine CSC200mg prášok na infúzny roztok

Tato příbalová informace byla naposledyschválena18.4.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod kpoužití přípravku, zacházení sním a k jeho likvidaci

Přirekonstituciajakémkolidalšímředěnígemcitabinupropodáníintravenózníinfuzepoužívejte

aseptickou techniku.

VypočtětedávkuapočetpotřebnýchinjekčníchlahvičekpřípravkuGemcitabineCSC

Pharmaceuticals200 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku.

Rekonstituujte200mginjekčnílahvičkys5mlsterilníhoinjekčníhoroztokuchloridusodného

9mg/ml(0,9%) bezkonzervačníchlátek.Protřepejte, aby se prášek rozpustil.Celkovýobjem po

rekonstitucije5,26ml.Koncentracegemcitabinujepoté38mg/ml,včetnězohledněníobjemu

nevyužitelnéholyofilizovanéhoprášku.Dalšíředěníroztokumůžebýtprovedenosterilním

injekčnímroztokemchloridusodného9mg/ml(0,9%) bez konzervačních látek. Rekonstituovaný

roztok je čirý bezbarvý až světle žlutý.

Parenterálníléčivépřípravky by měly být před podáním vizuálně zkontrolovány, jestli neobsahují

pevnéčástice,nebozdanedošlokezměněbarvy.Pokudjsoupozoroványčástice,roztok

nepodávejte.

Vzhledemkmožnékrystalizacibyrekonstituovanýroztokgemcitabinunemělbýtuchováván

vchladničce.Chemickáafyzikálnístabilitaponaředěníbylaprokázánapodobu24hodinpři

teplotě25°C.Zmikrobiologickéhohlediskamábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužit

okamžitě,dobaapodmínkyuchovávánípřípravkuponaředěníjsouvodpovědnostiuživatelea

dobanesmíbýt delší než 24 hodin připokojové teplotě,pokud rekonstituce (případně další ředění)

neproběhla za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Roztokgemcitabinujeurčenpouzekjednorázovémupoužití.Všechennepoužitýpřípraveknebo

odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

Přípravaa bezpečnostní opatření při podání

Při přípravě a zacházení sinfuzním roztokem musí být dodržovány běžné bezpečnostní zásady pro práci

scytostatiky.Sroztokemproinfuzibysemělopracovatvbezpečnostnímboxuzapoužitíochranného

oděvuarukavic.Pokudneníbezpečnostníboxdostupný,mělbybýtnahrazenochrannoumaskoua

brýlemi.

Pokudsedostanepřípravekdokontaktusočima, můžezpůsobitvážnépodráždění.Postiženéočiihned

důkladněvypláchnětevodou.Pokudpodrážděnípřetrvává,kontaktujtelékaře.Pokuddojdekekontaktu

roztoku skůží, umyjte ihned a důkladně kůži vodou.

Likvidace

Všechen nepoužitý přípravek musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls148490-1/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku

GemcitabineCSC Pharmaceuticals1000mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jednalahvičkas200mgobsahujegemcitabinihydrochloridum227,7mg(cožodpovídágemcitabinum

200 mg).

Jednalahvičkas1000mgobsahujegemcitabinihydrochloridum1138,5mg(cožodpovídá

gemcitabinum1 000 mg).

Po rekonstituci obsahujeroztokgemcitabinum38mg/ml.

Pomocné látky:

Jednainjekčnílahvička 200 mg obsahuje 3,5 mg (<1 mmol) sodíku.

Jednainjekčnílahvička1000mg obsahuje17,5 mg (<1 mmol) sodíku.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu infuzního roztoku.

Bílýaž téměř bílýkoláč nebo prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Gemcitabinjevkombinaciscisplatinouindikovánkléčběpacientůslokálněpokročilýmnebo

metastazujícím karcinomem močového měchýře.

Gemcitabinjeindikovánkléčběpacientůslokálněpokročilýmnebometastazujícímadenokarcinomem

pankreatu.

Gemcitabinjevkombinaciscisplatinouindikovánvprvníliniikléčběpacientůslokálněpokročilým

nebometastazujícímnemalobuněčnýmkarcinomemplic(NSCLC).Monoterapiegemcitabinemmůže

být zvážena u starších pacientů nebo u pacientů se stupněm výkonnosti 2.

Gemcitabinjevkombinaciskarboplatinouindikovánkléčběpacientekslokálněpokročilýmnebo

metastazujícímepiteliálnímkarcinomemovariarelabujícímpoobdobí6avíceměsícůbezrelapsupo

terapii první linie založené na platině.

Gemcitabinjevkombinacispaklitaxelemindikovánkléčběpacienteksneresekovatelným,lokálně

relabujícímnebometastazujícímkarcinomemprsu,kterýzrelabovalpoadjuvantníneboneoadjuvantní

chemoterapii.Předchozíchemoterapiebymělazahrnovatantracykliny,nejsou-liklinicky

kontraindikovány.

4.2 Dávkování a způsob podání

Gemcitabinbymělbýtpředepsánpouzelékařemkvalifikovanýmvoblastipoužíváníprotinádorové

chemoterapie.

Po rekonstituci je vzniklý roztok průzračný nebo slabě žlutý.

Doporučené dávkování

Karcinom močového měchýře

Použití v kombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná30minutovouinfuzí.Dávkabymělabýt

podávána1.,8.a15.denkaždého28denníhocykluvkombinaciscisplatinou.Doporučenádávka

cisplatinyje70mg/m 2 podaná1.denpodávcegemcitabinunebo2.denkaždého28denníhocyklu.

Tentočtyřtýdennícyklusjepotomopakován.Sníženídávekuvšechcyklůneboujednohozcyklůje

možno provést individuálně dle míry toxicity u pacienta.

Karcinom pankreatu

Doporučenádávkagemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná30minutovounitrožilníinfuzí.Totobymělo

býtopakovánojednoutýdněpodobuaž7týdnů,poténásledujejednotýdennípřestávka.Dalšícykly

jsoučtyřtýdenní:3týdnyjelékpodávánjednoutýdně,4.týdenjebezléčby.Sníženídávekuvšech

cyklů nebo u jednoho z cyklů je možno provést individuálně dle míry toxicity u pacienta.

Nemalobuněčný karcinom plic

Monoterapie

Doporučenádávkagemcitabinuje1000mg/m 2 podávaná30minutovounitrožilníinfuzí. Toto by mělo

býtopakovánojednoutýdněpodobutřítýdnůapotébymělnásledovatjedentýdenbezléčby.Tento

čtyřtýdennícyklusjepotomopakován.Kesníženídávekvevšechcyklechneboujednohozcyklůje

možno přistoupit individuálnědle míry toxicity u pacienta.

Použití v kombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuje1250mg/m 2 tělesnéplochypodávaná30minutovounitrožilníinfuzí

1.a8.den21denníholéčebnéhocyklu.Kesníženídávekvevšechcyklechneboujednohozcyklůje

možnopřistoupitindividuálnědlemírytoxicityupacienta.Cisplatinabylaužitavdávkách75–100

mg/m 2 jednou za 3 týdny.

Karcinom prsu

Použití v kombinaci

Gemcitabinjevkombinacispaklitaxelemdoporučován ve schématu: paklitaxel (175 mg/m 2 ) aplikován

1. den ve zhruba tříhodinové intravenózní infuzi následován gemcitabinem (1250 mg/m 2 ) v 30minutové

nitrožilníinfuzi1. a 8. denkaždého21denního cyklu.

Sníženídávekuvšechcyklůneboujednohozcyklůjemožnoprovéstindividuálnědlemírytoxicityu

pacientky.Pacientkybymělymítpředpodánímkombinacegemcitabin+paklitaxelabsolutnípočet

granulocytů nejméně 1 500×10 6 /l.

Karcinom ovaria

Použití v kombinaci

Doporučenádávkagemcitabinuužívanéhovkombinaciskarboplatinouje1000mg/m 2 podávaná

30minutovounitrožilníinfuzí1.a8.denkaždého21denníhocyklu.Popodánígemcitabinuje1.den

podánakarboplatinavdávcepotřebnékdosaženíplochypodkřivkou(AUC)4,0mg/ml.min.Snížení

dáveku všech cyklů nebo u jednoho z cyklů je možno provést individuálně dle míry toxicity u pacienta.

Sledování toxicity a úpravy dávky zdůvodu toxicity

Úpravy dávky zdůvodu nehematologické toxicity

Upacientůužívajícíchgemcitabinbymělabýtprováděnapravidelnávyšetřeníakontrolyjaternícha

ledvinovýchfunkcí,abysezjistilapřípadnánehematologickátoxicita.Kesníženídávekvevšech

cyklechneboujednohozcyklůjemožnopřistoupitindividuálněnazákladěstupnětoxicityupacienta.

Obecněplatí,žeuzávažné (stupeň 3 nebo 4) nehematologické toxicity, mimo nauzeu/zvracení, by měla

býtterapiegemcitabinempřerušena,nebobymělybýtsníženydávkyvzávislostinarozhodnutí

ošetřujícíholékaře.Dalšídávkybynemělybýtpodány,dokudpříznakytoxicitypodlemíněnílékaře

nevymizí.

Proúpravudávkycisplatiny,karboplatinyapaklitaxelupodávanýchvkombinovanéterapiiviz

odpovídající souhrny údajů o přípravku.

Úpravy dávkyzdůvodu hematologické toxicity

Zahájení cyklu

Uvšechindikacímusíbýtpacientůmpředkaždouaplikacíprovedenovyšetřenípočtu krevních destiček

agranulocytů.Předzahájenímcyklubypacientimělimítabsolutnípočetgranulocytůnejméně1500

(×10 6 /l) a počet krevních destiček 100000 (×10 6 /l).

Vprůběhu cyklu

Vprůběhu cyklu by dávky gemcitabinu měly být upraveny podle následující tabulky:

Úpravydávkygemcitabinuvmonoterapiinebovkombinaciscisplatinouvprůběhucyklu

při léčbě karcinomu močového měchýře, NSCLC a karcinomu pankreatu

Absolutní počet granulocytů

(× 10 6 /l) Počet trombocytů

(×10 6 /l) Procento standardní

dávky gemcitabinu (%)

> 1 000 a > 100 000 100

500-1 000 nebo 50 000-100 000 75

< 500 nebo < 50 000 Vynechat dávku *

*Vynechanádávkanebudevcyklupodánapředdosaženímabsolutníhopočtugranulocytůnejméně500

(×10 6 /l) a počtu trombocytů50 000 (×10 6 /l).

Úpravydávkygemcitabinuvkombinacispaklitaxelemvprůběhucyklupřiléčběkarcinomu

prsu

Absolutní počet granulocytů

(× 10 6 /l) Počet trombocytů

(×10 6 /l) Procento standardní

dávky gemcitabinu (%)

1 200 a > 75 000 100

1000-< 1 200nebo 50000-75 000 75

700-< 1000 a 50 000 50

< 700 nebo < 50 000 Vynechat dávku *

*Vynechanádávkanebudevcyklupodána.Léčbabudezahájena1.dennásledujícíhocyklu,jakmile

absolutní počet granulocytů dosáhne nejméně 1 500 (×10 6 /l) a počet trombocytů100 000 (×10 6 /l).

Úpravydávkygemcitabinuvkombinaciskarboplatinouvprůběhucyklupřiléčbě

karcinomu ovaria

Absolutní počet granulocytů

(× 10 6 /l) Počet trombocytů

(×10 6 /l) Procento standardní

dávky gemcitabinu (%)

> 1 500 a 100 000 100

1 000-1 500 nebo 75000-100 000 50

< 1 000 nebo < 75 000 Vynechat dávku*

*Vynechanádávkanebudevcyklupodána.Léčbabudezahájena1.dennásledujícíhocyklu,jakmile

absolutní počet granulocytů dosáhne nejméně 1 500 (×10 6 /l) a počet trombocytů100 000 (×10 6 /l).

Úpravy dávky zdůvodu hematologické toxicity vnásledujících cyklech, pro všechny indikace

Dávkagemcitabinubymělabýtsníženana75%původnídávkyvzahajovacímcykluvpřípadě

následujících hematologických toxicit:

-Absolutní počet granulocytů < 500×10 6 /l po dobu více než 5 dnů

-Absolutní počet granulocytů < 100×10 6 /l po dobu více než 3 dnů

-Febrilní neutropenie

-Počet trombocytů< 25 000×10 6 /l

-Odložení cyklu o více než 1 týden z důvodu toxicity

Způsob podání

Gemcitabinjeběheminfuzedobřesnášenamůžebýtpodávánambulantně.Obecněplatí,ževpřípadě

extravazálního podání by měla být infuze ihned přerušena a opět zahájena aplikací do jiné cévy. Pacienti

by měli být po podání pečlivě sledováni.

Pokyny pro rekonstituci viz bod 6.6.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

Vzhledemknedostatečnýminformacímzklinickýchstudií,kterébydovolovalyjasnédoporučenípro

dávkovánípacientůmsjaternínedostatečnostínebosesníženoufunkcíledvin,bymělbýtgemcitabin

těmto pacientům podáván se zvýšenou opatrností (viz body 4.4 a 5.2).

Starší pacienti (> 65let)

Gemcitabinbylu pacientů starších 65 let dobře tolerován. Nejsou žádné důkazy o nutnosti jiných úprav

dávek pro starší pacienty, než jsou běžně doporučovány pro všechny pacienty (viz bod 5.2).

Pediatrická populace(<18 let)

Podávánígemcitabinudětemdo18letsevzhledemknedostatečnýmúdajůmobezpečnostiaúčinnosti

nedoporučuje.

4.3 Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Gemcitabinby mělbýt podáván na jednotkáchspecializovanýchnacytostatickou chemoterapiia podání

cytostatika by mělo být provedeno pod dohledem lékaře kvalifikovanéhov oblastiprotinádorové terapie.

Byloprokázáno,žeprodlouženídobyinfuzegemcitabinuazvýšenáfrekvencedávkovánízvyšují

toxicitu.

Hematologická toxicita

Gemcitabin může utlumit funkci kostní dřeně, což se projevuje leukopenií, trombocytopenií a anemií.

Upacientůužívajícíchgemcitabinbymělabýtpředkaždoudávkouprováděnakontrolapočtukrevních

destiček,leukocytůagranulocytů.Pokudsepotvrdíútlumkostnídřeněvyvolanýléčbou,mělabybýt

zvažovánamodifikacedáveklékunebopřerušeníléčby(vizbod4.2).Myelosupresejenicméně

krátkodobá a obvykle nevede kredukci dávky a jen vzácně vede kpřerušení léčby.

Poukončeníléčbygemcitabinemmůžepokračovatzhoršováníperiferníhokrevníhoobrazu.Upacientů

spoškozenoufunkcíkostnídřeněbymělabýtléčbazahájenasezvýšenouopatrností.Podobnějakou

jinécytotoxickéléčbymusíbýtvpřípaděpodánígemcitabinuspolečněsjinýmchemoterapeutikem

zváženo riziko kumulativní suprese kostní dřeně.

Jaterní nedostatečnost

Podávánígemcitabinupacientůmsesoučasnýmijaternímimetastázamineboshepatitidou,

alkoholismem nebo jaterní cirhózou vanamnéze může vést kexacerbaci jaterní nedostatečnosti.

Pravidelněbymělabýtprováděnalaboratorníkontrolarenálníchajaterníchfunkcí(včetně

virologických testů).

Vzhledemknedostatečnýminformacímzklinickýchstudií,kterébydovolovalystanovitjasná

doporučeníprodávkovánípacientůmsjaternínedostatečnostínebosesníženoufunkcíledvin,mělby

být gemcitabin těmto pacientům podáván se zvýšenou opatrností (viz bod 4.2).

Současná radioterapie

Současná radioterapie (aplikovaná společně nebo7 dnů od podání gemcitabinu): byla hlášena toxicita

(pro více informací a doporučení viz bod 4.5).

Vakcinace živou vakcínou

Upacientůléčenýchgemcitabinemnenídoporučenopodánívakcínyprotižlutézimnicineboočkování

jinými vakcínami zživých oslabených kmenů (viz bod 4.5).

Kardiovaskulární poruchy

Zdůvodurizikakardiovaskulárníchporuchpřipodávánígemcitabinumusíbýtvěnovánazvláštní

pozornost pacientům spředchozí anamnézou kardiovaskulárních příhod.

Plicní poruchy

Vsouvislostisléčbougemcitabinembylzaznamenánvýskytplicníchporuch,někdyzávažných (jako je

plicníedém,intersticiálnípneumonitisnebosyndromrespiračnítísnědospělých-ARDS).Etiologie

těchtoporuchneníznáma.Vtěchtopřípadechbymělobýtzváženopřerušeníléčbygemcitabinem.

Včasné zahájení podpůrné léčby může napomoci zmírnění těchto stavů.

Renální poruchy

Upacientůléčenýchgemcitabinembylzřídkazaznamenánklinickýnálezodpovídajícíhemolyticko-

uremickémusyndromu(HUS,vizbod4.8).Terapiegemcitabinembymělabýtpřerušenapři

jakýchkolivprvníchznámkáchmikroangiopatickéhemolytickéanemie,jakojenapříkladrychlýpokles

hemoglobinusesoučasnoutrombocytopenií,zvýšeníhladinsérovéhohladinbilirubinu,sérového

kreatininu,močovinyvkrvineboLDH.Renálníselhánímůžebýtnevratnéipoukončeníléčbya může

pak být nezbytná dialýza.

Fertilita

Vestudiíchfertilityzpůsoboval gemcitabin u myších samců hypospermatogenezi (viz bod 5.3). Ztohoto

důvodubymělobýtmužůmléčenýmgemcitabinemdoporučenoodložitotcovstvíběhemléčbyapo

dobuaž6měsícůpoléčběazdůvodumožnéneplodnostipoléčběgemcitabinemvyhledatpředléčbou

odbornou pomoc týkající se možnosti uchování spermatu zmrazením (viz bod 4.6).

Sodík

JednainjekčnílahvičkapřípravkuGemcitabineCSCPharmaceuticals200mgobsahuje3,5mg(<1

mmol)sodíku.Tatoskutečnostbymělabýtvzatadoúvahyupacientůsdietoukontrolujícímnožství

sodíku.

JednainjekčnílahvičkapřípravkuGemcitabineCSCPharmaceuticals1000mgobsahuje17,5mg(<1

mmol)sodíku.Tatoskutečnostbymělabýtvzatadoúvahyupacientůsdietoukontrolujícímnožství

sodíku.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Specifické studie interakcí nebyly provedeny (viz bod 5.2).

Radioterapie

Současnáradioterapie(aplikovanáspolečněnebo7dnůodpodánígemcitabinu):toxicitaspojená

smultimodálníléčboujezávislánamnoharůznýchfaktorech,mezikterépatřívelikostdávky

gemcitabinu,frekvencepodávánígemcitabinu,radiačnídávka,plánovanáozařovacítechnika,cílová

tkáňacílovýobjem.Preklinickéaklinickéstudieprokázaly,žegemcitabinmáradiosenzibilizační

potenciál.Vestudii,vekterébylgemcitabinpodávánvdávce1000mg/m 2 souběžněsterapeutickým

ozářenímhrudníkunepřetržitě po dobu až 6 týdnů pacientům s nemalobuněčným karcinomem plic, byla

pozorovánavýznamnátoxicitavpodobětěžkéapotenciálněživotohrožujícímukozitidy,zejména

ezofagitidyapneumonitidy,atozejménaupacientůléčenýchvelkýmidávkamiradioterapie(medián

cílovéhoobjemu4795cm 3 ).Následujícístudie,jakojestudiefázeIIunemalobuněčnéhokarcinomu

plic,kdebylovprůběhu6týdnůprováděnoozařováníhrudníkuvdávkách66Gyspolečněse

současnouléčbougemcitabinem(600mg/m 2 , čtyřikrát)a cisplatinou(80mg/m 2 , dvakrát)naznačily,že

společněsradioterapiíjemožnépodávatgemcitabinvnižšíchdávkáchspředpověditelnoutoxicitou.

Optimálníschémaprobezpečnépodávánígemcitabinupřiterapeutickémozařovánínebylodosudu

všech typů nádorů stanoveno.

Oddělenáradioterapie(aplikovaná>7dnůodpodánígemcitabinu)–analýzydatnenaznačujízvýšení

toxicity,svýjimkoukožníreakcena záření (radiation recall), pokud je gemcitabin podán více než 7 dnů

předozařovánímneboponěm.Datanaznačují,žepodávánígemcitabinumůžebýtzahájenopo

odeznění akutních účinků ozařování nebo alespoň po jednomtýdnu po ozařování.

Radiačnípoškozenívcílovétkáni(např.ezofagitida,kolitidaapneumonitida)bylohlášenojakve

spojitosti se současným podáním gemcitabinu, tak i spodáním gemcitabinu více než 7 dní od ozařování.

Ostatní

Vzhledemkrizikusystémovéapřípadněifatálníreakce,zejménauimunosuprimovanýchpacientů,se

nedoporučuje podávat vakcínu proti žluté zimnici a jiné vakcíny ze živých oslabených kmenů.

4.6 Těhotenstvía kojení

Těhotenství

Adekvátníúdajeopodávánígemcitabinutěhotnýmženámnejsoukdispozici.Studienazvířatech

prokázalyreprodukčnítoxicitu(vizbod5.3).Potenciálnírizikopročlověkaneníznámo.Vzhledem

kvýsledkůmzískanýmvestudiíchnazvířatecha vzhledemkmechanismuúčinkugemcitabinubytento

přípraveknemělbýtvtěhotenstvípoužíván, pokud to není nezbytně nutné. Ženy by měly být poučeny o

nutnostivyvarovatseotěhotněnívprůběhuléčbygemcitabinemanutnostioznámitokamžitěsvému

lékaři, pokud ktěhotenství přesto dojde.

Kojení

Neníznámo,zdajegemcitabinvylučovándomateřskéhomléka,aprotonemohoubýtvyloučeny

nežádoucí účinky u kojeného dítěte. Po dobu léčby gemcitabinem musí být kojení přerušeno.

Fertilita

Vestudiíchfertilityzpůsoboval gemcitabin u myších samců hypospermatogenezi (viz bod 5.3). Ztohoto

důvodubymělobýtmužůmléčenýmgemcitabinemdoporučenoodložitotcovstvíběhemléčbyapo

dobuaž6měsícůpoléčběazdůvodumožnéneplodnostipoléčběgemcitabinemvyhledatpředléčbou

odbornou pomoc týkající se možnosti uchování spermatuzmrazením.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studiehodnotícíúčinkynaschopnostříditneboobsluhovatstrojenebylyprovedeny.Ukázalosevšak,

žegemcitabinzpůsobujemírnouažstředníospalost,obzvláštěvkombinaciskonzumacíalkoholu.

Pacientibymělibýtvarovánipředřízenímmotorovýchvozidelaobsluhovánímstrojůdodoby,nežse

prokáže, že nemají příznaky ospalosti.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejčastějihlášenénežádoucíúčinkyspojenésléčbougemcitabinemzahrnují:u přibližně 60% pacientů

bylahlášenanauzeasezvracenímnebobezzvracení,zvýšenéhodnotyjaterníchtransamináz

(AST/ALT)aalkalickéfosfatázy,upřibližně50%pacientůproteinurieahematurie,u10–40%

pacientůbylahlášenadyspnoe(nejvyššívýskytupacientůsplicnímnádorem);alergickékožnívyrážky

byly hlášeny přibližně u 25% pacientů a u 10% pacientů byly spojeny se svěděním.

Frekvencevýskytunežádoucíchúčinkůajejichzávažnostjsouovlivněnydávkou,rychlostíinfuzea

intervalymezidávkami(vizbod4.4).Sníženípočtutrombocytů,leukocytůagranulocytůpatřímezi

nežádoucí účinky, které limitují dávku (viz bod 4.2).

Nežádoucí účinky

Údaje zklinických studií

Frekvencenežádoucíchúčinkůjedefinovánatakto:velmičasté(≥1/10),časté(≥1/100až<1/10), méně

časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10000).

Následujícítabulkanežádoucíchúčinkůafrekvencevýskytujezaloženanaúdajíchzklinickýchstudií.

Vkaždé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podleklesající závažnosti.

Třída orgánových systémů Frekvence výskytu

Poruchy krve a lymfatického systému Velmi časté

leukopenie(neutropeniestupeň3=19,3%,

stupeň 4 = 6%)

Útlum funkce kostní dřeně je obvykle mírný až středně

závažný a většinou ovlivňuje počet granulocytů (viz bod

4.2).

trombocytopenie

anémie

Časté

febrilní neutropenie

Velmi vzácné

trombocytóza

Poruchy imunitního systému Velmi vzácné

anafylaktická reakce

Poruchy metabolismu a výživy Časté

anorexie

Poruchy nervového systému Časté

bolest hlavy

nespavost

spavost

Srdeční poruchy Vzácné

infarkt myokardu

Cévní poruchy Vzácné

hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Velmi časté

dyspnoe–obvyklemírnáa rychleustupujícíbez

nutnosti léčby

Časté

kašel

rinitida

Méně časté

intersticiální pneumonitida (viz bod 4.4)

bronchospazmus–obvyklemírnýapřechodný,

ale může vyžadovat parenterální léčbu.

Gastrointestinální poruchy Velmi časté

zvracení

nauzea

Časté

průjem

stomatitida a ulcerace v ústech

zácpa

Poruchy jater ažlučových cest Velmi časté

zvýšeníhladinyjaterníchtransamináz(ASTa

ALT) a alkalické fosfatázy

Časté

zvýšená hladina bilirubinu

Vzácné

zvýšenáhladinagama-glutamyltransferázy

(GMT)

Poruchy kůže a podkožní tkáně Velmi časté

alergická kožní reakcečasto spojená spruritem

alopecie

Časté

svědění

pocení

Vzácné

ulcerace

tvorba puchýřků a boláků

šupinatění kůže

Velmi vzácné

závažnékožníreakce,včetnědeskvamacea

bulózní kožní vyrážky

Poruchysvalovéakosternísoustavya

pojivové tkáně Časté

bolest zad

bolest svalů

Poruchy ledvin a močových cest Velmi časté

hematurie

mírná proteinurie

Celkovéporuchy a reakce vmístě aplikace Velmi časté

symptomypodobnéchřipce– nejčastější

příznakyjsouhorečka,bolesthlavy,zimnice,

bolestsvalů,asténieaanorexie.Bylyhlášeny

takékašel,rinitida,malátnost,pocenía

problémy se spánkem.

edém/periferníedém–včetněedémuobličeje.

Edém je obvykle reverzibilní po ukončení léčby.

Časté

horečka

asténie

zimnice

Vzácné

reakce vmístě podání–obvykle mírné povahy

Poranění, otravy a procedurální komplikace Radiační toxicita (viz bod 4.5)

Postmarketingové zkušenosti (spontánní hlášení):četnost není známa(z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy nervového systému

Cerebrovaskulární příhoda

Srdeční poruchy

Arytmie, převážně supraventikulární povahy

Srdeční selhání

Cévní poruchy

Klinické známky periferní vaskulitidy a gangrény

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Plicní edém

Syndrom respirační tísně dospělých (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy

Ischemická kolitida

Poruchy jater a žlučových cest

Závažná hepatotoxicita, včetně selhání jater aúmrtí

Poruchy kůže a podkožnítkáně

Závažné kožní reakce, včetně deskvamace a kožní bulózní vyrážky, Lyellův syndrom, Steven-Johnsonův

syndrom

Poruchy ledvin a močových cest

Renální selhání (viz bod 4.4).

Hemolyticko-uremický syndrom (viz bod 4.4).

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Kožní reakce na ozáření (Radiační recall)

Použití vkombinaci při léčbě karcinomu prsu

Frekvencevýskytuhematologickétoxicitystupně3a4,převážněneutropenie,sezvyšuje,pokudje

gemcitabinpoužitvkombinacispaklitaxelem.Zvýšenítěchtonežádoucíchúčinkůvšakneníspojenose

zvýšenýmvýskyteminfekcínebo krvácivých příhod. Při podání gemcitabinu vkombinacispaklitaxelem

sečastějiobjevujeúnavaafebrilníneutropenie.Únava,kteráneníspojenasanémií,obvykleodeznípo

prvním cyklu.

Nežádoucí účinky stupně 3 a 4

Paklitaxel versus gemcitabin + paklitaxel

Počet (%) pacientů

Paklitaxel

(N=259) gemcitabin + paklitaxel

(N=262)

stupeň 3 stupeň 4 stupeň 3 stupeň 4

Laboratorní

anémie 5 (1,9) 1 (0,4) 15 (5,7) 3 (1,1)

trombocytopenie 0 0 14 (5,3) 1 (0,4)

neutropenie 11 (4,2) 17 (6,6)* 82 (31,3) 45 (17,2)*

Nelaboratorní

febrilní neutropenie 3 (1,2) 0 12 (4,6) 1(0,4)

únava 3 (1,2) 1 (0,4) 15 (5,7) 2 (0,8)

průjem 5 (1,9) 0 8 (3,1) 0

motorická neuropatie 2(0,8) 0 6(2,3) 1(0,4)

senzorická neuropatie 9(3,5) 0 14(5,3) 1(0,4)

*neutropeniestupně4trvajícídélenež7dnůseprojevilau12,6%pacientůveskupiněkombinované

léčby a u 5,0% pacientů ve skupině samotného paklitaxelu.

Použití vkombinaci při léčbě karcinomu močového měchýře

Nežádoucí účinky stupně 3 a 4

MVAC versus gemcitabin + cisplatina

Počet (%) pacientů

MVAC (metotrexát,

vinblastin, doxorubicin

a cisplatina)

(N=196) gemcitabin + cisplatina

(N=200)

stupeň 3 stupeň 4 stupeň 3 stupeň 4

Laboratorní

anémie 30(16) 4(2) 47(24) 7(4)

trombocytopenie 15(8) 25(13) 57(29) 57(29)

Nelaboratorní

nauzea a zvracení 37(19) 3(2) 44(22) 0(0)

průjem 15(8) 1(1) 6(3) 0(0)

infekce 19(10) 10(5) 4(2) 1(1)

stomatitida 34(18) 8(4) 2(1) 0(0)

Použití vkombinaci při léčbě karcinomu ovaria

Nežádoucí účinky stupně 3 a 4

karboplatina versus gemcitabin + karboplatina

Počet(%) pacientů

karboplatina

(N=174) gemcitabin+karboplatina

(N=175)

stupeň 3 stupeň 4 stupeň 3 stupeň 4

Laboratorní

anémie 10(5,7) 4(2,3) 39(22,3) 9(5,1)

neutropenie 19(10,9) 2(1,1) 73(41,7) 50(28,6)

trombocytopenie 18(10,3) 2(1,1) 53(30,3) 8(4,6)

leukopenie 11(6,3) 1(0,6) 84(48,0) 9(5,1)

Nelaboratorní

krvácení 0(0,0) 0(0,0) 3(1,8) (0,0)

febrilní neutropenie 0(0,0) 0(0,0) 2(1,1) (0,0)

infekce bez neutropenie 0(0) 0(0,0) (0,0) 1(0,6)

Senzorickáneuropatiebylatakéčastějšíveskupiněkombinovanéléčbyoprotiskupiněsamotné

karboplatiny.

4.9 Předávkování

Neníznámožádnéantidotumprotipředávkovánígemcitabinem.Dávkyaž5700mg/m 2 bylypodávány

intravenózníinjekcíběhem30minutkaždé2týdnysklinickyakceptovatelnoutoxicitou.Připodezření

napředávkovánímábýtupacientůkontrolovánkrevníobrazavpřípaděpotřebyzahájenapodpůrná

léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analogy pyrimidinu, ATC kód: L01BC05Antimetabolika

Cytotoxická aktivita vbuněčných kulturách

Gemcitabinvykazujesignifikantnícytotoxickýúčinekprotirůznýmmyšímilidskýmkulturám

nádorovýchbuněk.Vykazujespecifitu vůči buněčnému cyklu, jelikož primárně zabíjí buňky, vekterých

probíhásyntézaDNA(S-fáze)a za určitýchpodmínekblokujepřechodbuněkzG1doSfáze.Invitro

je cytotoxický účinek gemcitabinu závislý na koncentraci a času.

Protinádorový účinek vpreklinických modelech

Vezvířecíchmodelechnádorůjeprotinádorováaktivitagemcitabinuzávislánaschématudávkování.

Pokudjegemcitabinpodávánkaždýden,jedosaženovysokémortalityzvířat,alesminimálním

protinádorovýmúčinkem.Pokudjevšakgemcitabinpodávánkaždýtřetínebočtvrtýden,můžebýt

podávánvneletálníchdávkáchseznačnýmprotinádorovýmúčinkemprotiširokémuspektrunádorůu

myší.

Mechanismus účinku

Buněčný metabolismus a mechanismus účinku:

Gemcitabin(2‘2‘-difluorodeoxycytidin,dFdC)jeantimetabolitzeskupinypyrimidinovýchanalog.

Intracelulárnějemetabolizovánpomocínukleosidkinázynaaktivnídifosfát(dFdCDP)atrifosfát

(dFdCTP)nukleosid.CytotoxickýúčinekgemcitabinuspočívávinhibicisyntézyDNAdvojím

mechanismem-pomocídFdCDPadFdCTP.NejprvedFdCDPinhibujeribonukleotidreduktázu,která

jejedináodpovědnáza katalýzu reakcí generujících deoxynukleosidtrifosfáty (dCTP) pro syntézu DNA.

InhibicetohotoenzymupomocídFdCDPjepříčinousníženíkoncentracídeoxynukleotidůobecně,v

tomtopřípaděpředevšímkoncentracedCTP.ZadruhédFdCTPsoutěžísdCTPozařazenídořetězce

DNA (autopotenciace).

PodobněmůžebýttakémalémnožstvígemcitabinuinkorporovánodoRNA.Tímtedysnížená

intracelulárníkoncentracedCTPpotencujeinkorporacidFdCTPdoDNA.DNApolymerázaepsilon

neníschopnáodstraňovatgemcitabinaopravitrostoucíDNAřetězce.Poinkorporacigemcitabinudo

DNAjedorostoucíhořetězceDNApřipojenještějedennukleotid.Potomtopřipojenínastává

kompletníinhibicedalšísyntézyDNA(skrytářetězcováterminace).PoinkorporacidoDNAsezdá,že

gemcitabin indukuje programovanou buněčnou smrt známou jako apoptóza.

Klinické údaje

Karcinom močového měchýře

RandomizovanástudiefázeIII,provedenáu405pacientůspokročilýmnebometastazujícím

karcinomemzpřechodníchbuněkurotelu,neprokázalarozdílmezidvěmaléčebnýmirameny,

gemcitabin/cisplatinaoprotimetotrexát/vinblastin/adriamycin/cisplatina(MVAC),pokudjdeostřední

dobupřežití(12,8,respektive14,8měsíců,p=0,547),dobudoprogresenemoci(7,4,respektive7,6

měsíců,p=0,842)ačetnostodpovědinaléčbu(49,4%,respektive45,7%,p=0,512).Kombinace

gemcitabinu a cisplatiny měla ovšem lepší profil toxicity oproti MVAC.

Karcinom pankreatu

VrandomizovanéstudiifázeIIIu126pacientůspokročilýmnebometastazujícímkarcinomem

pankreatuprokázalgemcitabinstatistickyvýznamněvyššípoměrklinickéodpovědioproti5-

fluorouracilu(23,8%,respektive4,8%,p=0,0022).Upacientůléčenýchgemcitabinembylove

srovnánís5-fluorouracilemtaképozorovánostatistickyvýznamnéprodlouženídobydoprogresez0,9

na 2,3 měsíce(log-rank p<0,0002) a statisticky významné prodloužení střední doby přežití ze 4,4 na 5,7

měsíců (log-rank p<0,0024).

Nemalobuněčný karcinom plic

VrandomizovanéstudiifázeIIIu522pacientůsneoperabilním,lokálněpokročilýmnebo

metastazujícímNSCLCprokázalgemcitabinvkombinaciscisplatinoustatistickyvýznamněvyšší

výskytodpovědioprotisamotnécisplatině(31,0%, respektive12,0%, p<0,0001). U pacientů léčených

gemcitabinemacisplatinoubylovesrovnáníspacientyléčenýmicisplatinoupozorovánostatisticky

významnéprodlouženídobydoprogresez3,7na5,6měsíců(log-rankp<0,0012)astatisticky

významné prodloužení střední doby přežití ze 7,6 na 9,1 měsíců (log-rank p<0,004).

VdalšírandomizovanéstudiifázeIIIu135pacientůsNSCLCvestadiuIIIBneboIVprokázala

kombinacegemcitabinuacisplatinystatistickyvyššívýskytodpovědinežkombinacecisplatinya

etoposidu(40,6%, respektive21,2%, p=0,025). Statisticky významné prodloužení doby do progrese ze

4,3na6,9měsíců(p=0,014)bylopozorovánoupacientůléčenýchgemcitabinemacisplatinouve

srovnání spacienty léčenými etoposidem a cisplatinou.

Vobou studiích byla tolerabilita podobná u obou léčebných ramen.

Karcinom ovaria

VrandomizovanéstudiifázeIIIbylo356pacientekspokročilýmepiteliálnímkarcinomemovaria

relabujícímpo6avíceměsícíchpoukončenéterapiizaloženénaplatiněrandomizovánokléčbě

gemcitabinemakarboplatinou(GCb),nebopouzekarboplatinou(Cb).UpacientekléčenýchGCbbylo

vesrovnáníspacientkamiléčenýmiCbpozorovánostatistickyvýznamnéprodlouženídobydoprogrese

nemociz5,8na8,6měsíců(log-rankp=0,0038).Rozdílyvčetnostiodpovědi47,2%veskupiněGCb

oproti30,9%uCbskupiny(p=0,0016)astřednídoběpřežití18měsíců(GCb)oproti17,3(Cb)(p=

0,73) upřednostňujíGCb skupinu.

Karcinom prsu

VrandomizovanéstudiifázeIIIu529pacienteksneoperabilnímlokálněrekurentnímnebo

metastazujícímkarcinomemprsurelabujícímpoadjuvantníneboneoadjuvantníchemoterapiiprokázal

gemcitabinvkombinacispaklitaxelemstatistickyvýznamnéprodlouženídobydodokumentované

progrese nemociz3,98 na 6,14 měsíců(log-rank p=0,0002) ve srovnání spaklitaxelemsamotným.Po

377úmrtíchbylacelkovádobapřežití18,6měsícůupacientekléčenýchgemcitabinemapaklitaxelem

oproti15,8měsícům(logrankp=0,0489,HR0,82)upacientekléčenýchpaklitaxelemacelkový

výskytodpovědi byl 41,4%, respektive 26,2% (p= 0,0002).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetikagemcitabinubyla zkoumána vsedmistudiích u 353 pacientů. Věkové rozmezí 121 žen

a232mužůsepohybovalood29do79let.Přibližně45%ztěchtopacientůmělonemalobuněčný

karcinom plic a u 35% pacientů byl diagnostikovaný karcinom pankreatu. Následující farmakokinetické

parametrybylyzískánynazákladědávekpohybujícíchseod500 do 2 592mg/m 2 , které byly podávány

infuzí trvající od 0,4 do 1,2 hodin.

Maximální plazmatické koncentrace (získané vprůběhu 5 minut po dokončení infuze) se pohybovaly od

3,2do45,5µg/ml.Plazmatické koncentrace nepřeměněnélátky po infuzi dávky 1 000mg/m 2 /30 minut

bylyvětšínež5µg/mlpřibližně30minutpoukončeníinfuzea většínež0,4µg/mlpodalšínásledující

hodinu.

Distribuce

Distribučníobjemcentrálníhokompartmentubylužen12,4l/m 2 a17,5l/m 2 umužů(interindividuální

variabilita činila 91,9 %). Distribuční objem periferního kompartmentu byl 47,4 l/m 2 .

Objem periferního kompartmentu nebyl citlivý na pohlaví.

Vazba na plazmatické proteiny byla považována za zanedbatelnou.

Biologickýpoločas:Pohybovalsevrozmezíod42do94minutvzávislostinavěkuapohlaví.U

doporučenéhodávkovacíhoschématubyseeliminacegemcitabinumělapraktickydokončitvrozmezí5

až 11 hodin od začátku infuze. Při podání jednou týdně se gemcitabin neakumuluje.

Metabolismus

Gemcitabinjerychlemetabolizovánprostřednictvímcytidindeaminázyvjátrech,ledvinách,krvia

dalšíchtkáních.Intracelulárnímetabolismusgemcitabinuprodukujegemcitabinmono-,di-atrifosfát

(dFdCMP, dFdCDP a dFdCTP), ze kterých dFdCDP a dFdCTP jsou považovány za aktivní metabolity.

Tytointracelulárnímetabolitynebylynalezenyvplazměnebovmoči.Primárnímetabolit2'-deoxy-

2',2'-difluorouridin (dFdU) není aktivní aobjevuje se vplazmě a v moči.

Exkrece

Systémováclearancesepohybujevrozmezíod29,2l/hod/m 2 do92,2l/hod/m 2 vzávislostinavěkua

pohlaví(interindividuálnívariabilita byla 52,2%). Clearance u žen je nižší přibližně o 25% ve srovnání

shodnotamiumužů.Ačkolivjeclearancevysoká,zdáse,žeseumužůiužensvěkemsnižuje.Při

doporučenédávcegemcitabinu1000mg/m 2 podanéjako30minutováinfuzenevyžadujínižšíhodnoty

clearance u žen nebo mužů snížení dávky gemcitabinu.

Exkrece močí: vnezměněné formě se vyloučí méně než 10% podané látky.

Renální clearance se pohybovala od 2 do 7l/hod/m 2 .

Vprůběhutýdnenásledujícíhopopodáníjevyloučeno92až98%podanédávkygemcitabinu,99%

močí převážně ve formě dFdU a 1% dávkyje vyloučeno ve stolici.

Kinetika dFdCTP

Tentometabolitmůžebýtnalezenvperiferníchkrevníchmononukleárníchbuňkáchanížeuvedené

informacesetýkají těchto buněk. Intracelulární koncentrace se zvyšují úměrně dávce gemcitabinu od 35

do350mg/m 2 /30minut,kdyjedosaženokoncentracívustálenémstavu0,4-5µg/ml.Přikoncentraci

gemcitabinuvplazměnad 5 µg/ml se hladiny dFdCTP nezvyšují, což naznačuje, že přeměna je vtěchto

buňkách saturována.

Eliminační poločas: 0,7–12 hodin.

Kinetika dFdU

Maximálníplazmatickékoncentrace(3-15minutpoukončení30minutovéinfuze,1000mg/m 2 ):28-52

µg/ml.

Minimálníkoncentracevustálenémstavupopodáníjednoutýdně:0,07-1,12µg/mlbezzjevné

kumulace.

Třífázováplazmatická koncentrace oproti časové křivce, průměrný eliminační poločas terminální fáze–

65 hodin (rozmezí 33–84 hodin).

Vznik dFdU způvodní látky: 91%-98%.

Průměrný distribuční objem centrálního kompartmentu: 18 l/m 2 (rozmezí 11-22 l/m 2 ).

Průměrný distribuční objem (Vss) vustáleném stavu: 150 l/m 2 (rozmezí 96-228 l/m 2 ).

Tkáňová distribuce: rozsáhlá

Průměrná zdánlivá clearance: 2,5 l/hod/m 2 (rozmezí 1-4l/hod/m 2 )

Exkrece močí: kompletní

Gemcitabin a paklitaxel v kombinaci

Kombinovaná terapie neovlivňuje farmakokinetické parametry gemcitabinu ani paklitaxelu.

Gemcitabin a karboplatina v kombinaci

Při podání vkombinaci skarboplatinou nebyla farmakokinetika gemcitabinu ovlivněna.

Renální poškození

Mírnáažstřednězávažnárenálnínedostatečnost(GFRod30ml/mindo80ml/min)nemážádnýstálý

významný vliv na farmakokinetiku gemcitabinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se kbezpečnosti

Vestudiíchtoxicitypoopakovanémpodáníumyšíapsů,trvajícíchaž6měsíců,bylhlavnímnálezem

reverzibilní útlum krvetvorby závisející na dávkovacím schématu a dávce.

Gemcitabinjemutagennívinvitrotestumutaceavinvivomikrojádrovémtestukostnídřeně.

Dlouhodobé studie na zvířatech stanovující kancerogenní potenciál gemcitabinu nebyly provedeny.

Vestudiíchfertilityzpůsobovalgemcitabinumyšíchsamcůreverzibilníhypospermatogenezi.Vlivna

plodnost u samic nebyl zjištěn.

Vyhodnoceníexperimentálníchstudiínazvířatechprokázalo reprodukční toxicitu, např. vrozené vady a

jiné účinky na vývoj embrya a plodu, na průběh březosti nebo peri-a postnatální vývoj.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Mannitol(E 421)

Trihydrát octanusodného(E 262)

Roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l(k úpravě pH)

Roztok hydroxidusodného 1 mol/l(k úpravě pH)

6.2 Inkompatibility

Tentoléčivýpřípravek nesmí být mísen sjinýmiléčivýmipřípravky svýjimkou těch, které jsou uvedeny

v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřenálahvička:3 roky

Rekonstituovaný roztok:

Chemickáafyzikálnístabilitaponaředěníbylaprokázánapodobu24hodinpřiteplotě25°C.

Zmikrobiologickéhohlediskamábýtpřípravekpoužitokamžitě.Není-lipoužitokamžitě,dobaa

podmínkyuchovávánípřípravkuponaředěníjsouvodpovědnostiuživatelea normálněbydobaneměla

býtdelšínež24hodinpřipokojovéteplotě,pokudrekonstituce(případnědalšíředění)neproběhlaza

kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Vzhledem kmožné krystalizaci by rekonstituovaný roztok gemcitabinunezmrazujte.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Neotevřená lahvička:Uchovávejte při teplotě do 30C.

Rekonstituovaný přípravek:Chraňte před mrazem.

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jehorekonstitucijsou uvedeny v bodě 6.3.

6.5 Druh obalu a obsah balení

Lahvička 200 ml:

Přípravekjev5mllahvičcezflintovéhosklaI.hydrolytickétřídyuzavřenéšedoubromobutylovou

pryžovou zátkou a zapertlované Aluzávěremspolypropylenovýmvíčkem.

Lahvička 1 000 ml:

Přípravekjev25mllahvičcezflintovéhosklaI.hydrolytickétřídyuzavřenéšedoubromobutylovou

pryžovou zátkou a zapertlované Aluzávěremspolypropylenovýmvíčkem.

Balení obsahuje 1 injekční lahvičku.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravkua pro zacházení s ním

Zacházení s přípravkem

Připřípravěazacházenísinfuznímroztokembymělybýtdodržoványběžnébezpečnostnízásadypro

práciscytostatiky.Sinfuznímroztokembysemělopracovatvbezpečnostnímboxuzapoužití

ochrannéhooděvuarukavic.Pokudneníbezpečnostníboxdostupný,mělbybýtnahrazenochrannou

maskou a brýlemi.

Pokudsedostanepřípravekdokontaktusočima, můžezpůsobitvážnépodráždění.Postiženéočiihned

důkladněvypláchnětevodou.Pokudpodrážděnípřetrvává,kontaktujtelékaře.Pokuddojdekekontaktu

roztoku skůží, umyjte ihned a důkladně kůži vodou.

Pokyny pro rekonstituci (a případné další ředění)

Jedinýmschválenýmrozpouštědlemprorekonstitucisterilníhogemcitabinovéhopráškujeinjekční

roztokchloridusodného9mg/ml(0,9%)bezkonzervačníchlátek.Sohledemnarozpustnostje

maximálníkoncentracegemcitabinuporekonstituci40mg/ml.Rekonstitucevkoncentracíchvyšších

než 40 mg/ml může vést k neúplnému rozpuštění a nemá se proto používat.

Přirekonstituciajakémkolidalšímředěnígemcitabinupropodáníintravenózníinfuzepoužívejte

aseptickou techniku.

Prorekonstitucipřidejte5mlsterilníhoinjekčníhoroztokuchloridusodného9mg/ml(0,9%)bez

konzervačníchlátek do 200 mg injekční lahvičky nebo 25 ml sterilního injekčního roztoku chloridu

sodného9mg/ml(0,9%)bezkonzervačníchlátekdo1000mginjekčnílahvičky.Celkovýobjem

porekonstitucije5,26ml(injekčnílahvička200mg)nebo26,3ml(injekčnílahvička1000mg).

Koncentracegemcitabinujepoté38mg/ml,včetnězohledněníobjemunevyužitelného

lyofilizovanéhoprášku.Protřepejte,abyseprášekrozpustil.Dalšíředěníroztokumůžebýt

provedenosterilníminjekčnímroztokemchloridusodného9mg/ml(0,9%)bezkonzervačních

látek. Rekonstituovaný roztok je čirý bezbarvý až světle žlutý.

Parenterálníléčivépřípravkybymělybýtpředpodánímvizuálnězkontrolovány,jestlineobsahují

pevnéčástice,nebozdanedošlokezměněbarvy.Pokudjsoupozoroványčástice,roztok

nepodávejte.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován vsouladu smístními požadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CSC Pharmaceuticals Handels GmbH

Gewerbestrasse 18-20

Gewerbegebiet Klein-Engersdorf

A-2102 Bisamberg

Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

GemcitabineCSC Pharmaceuticals200 mg: 44/197/12-C

GemcitabineCSC Pharmaceuticals1 000mg:44/198/12-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.4.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.4.2012

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace