GEFITINIB SANDOZ Potahovaná tableta

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
GEFITINIB (GEFITINIBUM)
Dostupné s:
Sandoz s.r.o., Praha
ATC kód:
L01EB01
INN (Mezinárodní Name):
GEFITINIB (GEFITINIBUM)
Dávkování:
250MG
Léková forma:
Potahovaná tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
3X(30X1); 2X(30X1); 60X1; 90X1; 30X1; 100X1; 30; 120X1
Druh předpisu:
na lékařský předpis
Terapeutické oblasti:
GEFITINIB
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
44/ 303/17-C
Datum autorizace:
2019-08-07

Přečtěte si celý dokument

Sp. zn. sukls289201/2019

Příbalová informace:

Informace pro pacienta

Gefitinib Sandoz 250 mg potahované tablety

gefitinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Gefitinib Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gefitinib Sandoz užívat

Jak se Gefitinib Sandoz užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gefitinib Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Gefitinib Sandoz a k

č

emu se pou

ží

v

á

Gefitinib Sandoz obsahuje léčivou látku gefitinib, která blokuje bílkovinu nazývanou “receptor

epidermálního růstového faktoru“ (anglická zkratka je EGFR). Tato bílkovina se účastní růstu a rozsevu

nádorových buněk.

Gefitinib Sandoz se používá k léčbě dospělých s nemalobuněčným karcinomem plic. Je to onemocnění,

při kterém se tvoří zhoubné nádorové buňky v tkáni plic.

2.

Č

emu mus

í

te v

ě

novat pozornost, ne

ž

za

č

nete p

ří

pravek Gefitinib Sandoz u

ží

vat

Neužívejte přípravek Gefitinib Sandoz

jestliže jste alergický(á) na gefitinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Gefitinib Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste někdy měl(a) jakékoliv jiné plicní problémy. Některé plicní problémy se mohou

během léčby přípravkem Gefitinib Sandoz zhoršit.

jestliže jste někdy měl(a) problémy s játry.

Děti a dospívající

Přípravek Gefitinib Sandoz není určen dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a Gefitinib Sandoz

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Zejména je třeba informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících

přípravků:

fenytoin nebo karbamazepin (k léčbě epilepsie).

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

itrakonazol (k léčbě plísňových infekcí).

barbituráty (druh léčiv určený k léčbě problémů se spánkem).

rostlinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum, používané k léčbě

deprese a úzkosti).

inhibitory protonové pumpy, H2-antagonisté a antacida (k léčbě žaludečních vředů, trávicích

potíží, pálení žáhy a ke snížení kyselosti žaludku).

Tyto přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Gefitinib Sandoz.

warfarin (nazývaný perorální antikoagulans, k prevenci krevních sraženin). Pokud užíváte tento

přípravek, lékař Vám bude pravděpodobně provádět krevní testy častěji.

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká nebo si nejste jistý(á), poraďte se před užíváním přípravku

Gefitinib Sandoz se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo kojíte, poraďte se se svým

lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Během užívání přípravku Gefitinib Sandoz je třeba se vyhnout otěhotnění, protože tento přípravek může

poškodit Vaše dítě.

Neužívejte kvůli bezpečnosti svého dítěte přípravek Gefitinib Sandoz, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud při užívání tohoto přípravku cítíte slabost, buďte opatrný(á) při řízení vozidla nebo používání

nástrojů či strojů.

Přípravek Gefitinib Sandoz

obsahuje

sodík a

laktosu.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Gefitinib Sandoz užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna 250mg tableta denně.

Užívejte tabletu každý den v přibližně stejnou dobu.

Tabletu můžete užívat společně s jídlem nebo bez jídla.

Neužívejte antacida (léky ke snížení kyselosti žaludku) 2 hodiny před a 1 hodinu po užití

přípravku Gefitinib Sandoz.

Pokud máte potíže s polknutím tablety, rozpusťte ji v polovině sklenice pitné (neperlivé) vody.

Nepoužívejte jiné tekutiny. Tabletu nedrťte. Míchejte, dokud se tableta nerozpustí, což může trvat až 20

minut. Vzniklou tekutinu hned vypijte. Abyste vypil(a) všechen lék, pečlivě sklenici vypláchněte vodou

naplněnou do poloviny a vypijte.

Jestli

ž

e jste u

ž

il(a) v

í

ce p

ří

pravku Gefitinib Sandoz, ne

ž

jste m

ě

l(a)

Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestli

ž

e jste zapomn

ě

l(a) p

ří

pravek Gefitinib Sandoz u

ží

t

Co dělat v případě, že jste zapomněl(a) užít tabletu, záleží na tom, jak dlouhá doba zbývá do další

dávky.

Pokud do další dávky zbývá 12 hodin a více: vezměte si vynechanou tabletu, jakmile si

vzpomenete. Další dávku pak užijte normálně.

Pokud do další dávky zbývá méně než 12 hodin: vynechejte opomenutou dávku. Další dávku

pak užijte v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě tablety ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento léčivý přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích

účinků –

můžete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:

Alergická reakce (častá), zvláště v přítomnosti příznaků jako je otok obličeje, rtů, jazyka nebo

hrdla, potíže s polykáním, vyrážka, kopřivka a obtížné dýchání.

Těžká dušnost nebo náhlé zhoršení dušnosti, někdy doprovázené kašlem nebo horečkou. Tyto

příznaky mohou znamenat, že máte zánět plic označovaný jako „intersticiální plicní

onemocnění“. To může postihnout přibližně 1 pacienta ze 100 léčených přípravkem Gefitinib

Sandoz a může být život ohrožující.

Těžké kožní reakce (vzácné) postihující rozsáhlé plochy těla. Příznaky mohou zahrnovat

zarudnutí, bolest, vředy, puchýře a odlupování kůže. Postiženy mohou být také rty, nos, oči a

pohlavní orgány.

Odvodnění (časté) způsobené dlouhodobým nebo úporným průjmem, zvracením, pocitem na

zvracení a nechutenstvím.

Oční problémy (méně časté), jako je bolest, zarudnutí očí, slzení, citlivost na světlo, poruchy

vidění nebo vyrůstání řas směrem do oka. Tyto příznaky mohou znamenat, že máte vřed na

povrchu oka (na rohovce).

Inform

ujte svého lékaře co nejdříve, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

Velmi

č

ast

é

: mohou postihnout v

í

ce ne

ž

1 z 10 osob

Průjem.

Zvracení.

Pocit na zvracení.

Kožní reakce, jako je vyrážka podobná akné, která je někdy doprovázena svěděním a suchou

a/nebo rozpraskanou kůží.

Ztráta chuti k jídlu.

Slabost.

Zarudnutá a bolavá ústa.

Zvýšení hladin jaterního enzymu označovaného jako alaninaminotransferáza v krevním testu;

pokud jsou příliš vysoké, lékař Vám může říci, abyste přestal(a) užívat přípravek Gefitinib

Sandoz.

Č

ast

é

: mohou postihnout a

ž

1 z 10 osob

Sucho v ústech.

Suché, červené nebo svědící oči.

Červená a bolavá víčka.

Problémy s nehty.

Vypadávání vlasů.

Horečka.

Krvácení (např. krvácení z nosu nebo krev v moči).

Bílkovina v moči (prokázaná rozborem moči).

Zvýšení hladiny bilirubinu a jiného jaterního enzymu označovaného jako

aspartátaminotransferáza v krevním testu; pokud jsou příliš vysoké, lékař Vám může říci, abyste

přestal(a) užívat přípravek Gefitinib Sandoz.

Zvýšení hladin kreatininu v krevním testu a ukazující na funkci ledvin

Zánět močového měchýře (pocit pálení v průběhu močení a častá, okamžitá potřeba močení).

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze

100 osob

Zánět slinivky břišní. Příznaky zahrnují velmi silnou bolest v horní části břicha a silný pocit na

zvracení a zvracení.

Zánět jater. Příznaky mohou zahrnovat celkový pocit slabosti doprovázený žloutenkou nebo bez

projevů žloutenky (zežloutnutí kůže a očního bělma). Tento nežádoucí účinek je méně častý,

avšak několik pacientů na něj zemřelo.

Proděravění (perforace) žaludku nebo střeva.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 osob

Zánět krevních cév v kůži. Vzhledem se může podobat modřině nebo skvrnám neblednoucí

vyrážky na kůži.

Krvácivý zánět močového měchýře (pocit pálení v průběhu močení a častá, okamžitá potřeba

močení s příměsí krve v moči).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Gefitinib Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte

v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Gefitinib Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je gefitinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje gefitinibum 250 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E 460), sodná sůl

kroskarmelosy (E 468), povidon K30 (E 1201), magnesium-stearát (E 470b), natrium-lauryl-

sulfát, polyvinylalkohol (E 1203), makrogol 3350 (E 1521), mastek (E 553b), oxid titaničitý (E

171), červený oxid železitý (E 172) a žlutý oxid železitý (E 172).

J

ak přípravek Gefitinib Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Gefitinib Sandoz je hnědá, kulatá, potahovaná tableta, na jedné straně označena “250” a na

druhé straně je hladká, o průměru 11,1 mm.

Přípravek Gefitinib Sandoz potahované tablety je v perforovaných jednodávkových nebo

neperforovaných blistrech.

Velikosti balení: 30 a 30x1,

60x1, 90x1, 100x1 a 120x1 potahovaná tableta.

Vícečetné balení obsahující 60x1 (2 balení po 30x1) potahovaných tablet.

Vícečetné balení obsahující 90x1 (3 balení po 30x1) potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankrácí 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Remedica Ltd, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol, Kypr

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, Ljubljana, 1526, Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Nizozemsko:

Gefitinib Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten

Rakousko:

Gefitinib Sandoz 250 mg – Filmtabletten

Belgie:

Gefitinib Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko:

Гефитиниб Сандоз 250 mg филмирани таблетки

Gefitinib Sandoz 250 mg film-coated tablets

Kypr:

Gefitinib Sandoz film-coated tablets 250mg

Česká republika:

Gefitinib Sandoz

Německo:

Gefitinib HEXAL 250 mg Filmtabletten

Estonsko:

Gefitinib Sandoz

Španělsko:

Gefitinib Sandoz 250 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Francie:

GEFITINIB SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé

Chorvatsko:

Gefitinib Sandoz 250 mg filmom obložene tablete

Maďarsko:

Gefitinib Sandoz 250 mg filmtabletta

Itálie:

Gefitinib Sandot

Litva:

Gefitinib Sandoz 250 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko:

Gefitinib Sandoz 250 mg apvalkotās tabletes

Polsko:

Gefitinib Sandoz

Rumunsko:

Gefitinib Sandoz 250 mg comprimate filmate

Slovenská republika:

Gefitinib Sandoz 250 mg

Velká Británie:

Gefitinib Sandoz 250 mg Film-coated Tablets

T

ato příbalová informace byla naposledy revidována

21. 5. 2020

Přečtěte si celý dokument

1/17

Sp. zn. sukls255763/2020

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gefitinib Sandoz 250 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje gefitinibum 250 mg.

Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 155,3 mg laktosy (jako

monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

Hnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým “250” na jedné straně a hladké na druhé

straně. Průměr potahované tablety je 11,1 mm.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Gefitinib Sandoz v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi EGFR-TK (viz

bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Gefitinib Sandoz má být zahajována a sledována lékařem, který je zkušený

v používání protinádorových léčiv.

Dávkování

Doporučené dávkování přípravku Gefitinib Sandoz je jedna 250mg tableta jednou denně. Při opomenutí

dávky je třeba ji užít, jakmile si pacient vzpomene. Jestliže však zbývá méně než 12 hodin do další

dávky, pacient nemá opomenutou dávku užít. Pacient nemá užívat dávku dvojnásobnou (dvě dávky ve

stejném čase), aby nahradil opomenutou dávku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Gefitinib Sandoz u dětí a dospívajících do 18 let nebyla stanovena.

Neexistuje žádné relevantní použití gefitinibu v pediatrické populaci v indikaci NSCLC.

2/17

Porucha funkce jater

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (Child Pugh klasifikace B nebo C)

v důsledku jaterní cirhózy mají zvýšené plazmatické koncentrace gefitinibu. Tito pacienti mají být

pečlivě sledováni z hlediska nežádoucích účinků. Plazmatické koncentrace gefitinibu nebyly zvýšené u

pacientů se zvýšenými hladinami aspartátaminotransferázy (AST), alkalické fosfatázy nebo bilirubinu v

důsledku jaterních metastáz (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu >20 ml/min není třeba upravovat dávkování.

U pacientů s clearance kreatininu ≤ 20 ml/min jsou k dispozici pouze omezené údaje a je třeba

postupovat s opatrností (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Není třeba upravovat dávkování s ohledem na věk pacienta (viz bod 5.2).

Pacienti s pomalým metabolismem CYP2D6

U pacientů se známým genotypem pomalého metabolismu CYP2D6 není třeba upravovat dávkování,

avšak je třeba je pečlivě sledovat s ohledem na nežádoucí účinky (viz bod 5.2).

Úprava dávkování v důsledku toxicity

Pacienti, kteří špatně tolerují průjem nebo kožní nežádoucí účinky, mohou být úspěšně léčeni tak, že

se krátkodobě přeruší léčba (až na 14 dnů), a léčba se znovu zahájí dávkou 250 mg (viz bod 4.8). U

pacientů, kteří netolerují léčbu ani po jejím přerušení, je třeba gefitinib vysadit a uvažovat o alternativní

léčbě.

Způsob podání

Tableta se užívá perorálně a lze ji užívat s jídlem nebo mimo jídlo, přibližně ve stejnou dobu každý den.

Tabletu lze spolknout celou a zapít vodou. Pokud není možné tablety spolknout celé, lze je podat jako

disperzi ve vodě (prosté oxidu uhličitého). Jiné tekutiny by se neměly používat. Nerozdrcená tableta se

vhodí do sklenice z poloviny naplněné pitnou vodou. Obsah sklenice se občas zamíchá, až se tableta

úplně rozpadne (to může trvat až 20 minut). Vzniklá disperze se okamžitě vypije (nejpozději do 60

minut). Sklenice se vypláchne stejným množstvím vody, která se rovněž vypije. Disperze může být

podána také pomocí nazogastrické sondy nebo gastrické sondy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě

6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V rámci zvažování, zda předepsat přípravek Gefitinib Sandoz k léčbě lokálně pokročilého nebo

metastazujícího NSCLC, je důležité, aby u všech pacientů byla vyšetřena EGFR mutace nádorové tkáně.

Pokud není vzorek nádorové tkáně hodnotitelný, lze využít cirkulující nádorovou DNA (ctDNA)

získanou ze vzorku krve (plazmy).

Je nutno použít pouze robustní spolehlivé a citlivé testy s prokázanou použitelností pro stanovení mutace

EGFR nebo ctDNA, aby se vyloučily falešně negativní a falešně pozitivní výsledky stanovení (viz bod

5.1).

3/17

Intersticiální plicní

onemoc

nění

(ILD)

ILD, která může probíhat zpočátku akutně, byla pozorována u 1,3 % pacientů léčených gefitinibem a

některé případy byly fatální (viz bod 4.8). Pokud dojde u pacientů ke zhoršení respiračních symptomů,

jako je dyspnoe, kašel a horečka, podávání gefitinibu je třeba přerušit a pacient má být rychle vyšetřen.

Potvrdí-li se ILD, je třeba léčbu gefitinibem ukončit a zahájit vhodnou léčbu.

V japonské farmakoepidemiologické studii případů a kontrol u 3159 pacientů s NSCLC, kterým byl

podáván gefitinib nebo chemoterapie a kteří byli sledováni po dobu 12 týdnů, byly identifikovány

následující rizikové faktory pro rozvoj ILD (bez ohledu na to, zda byl podáván gefitinib nebo

chemoterapie): kouření, špatný výkonnostní stav (PS ≥ 2), redukce normální plicní tkáně prokázaná

počítačovou tomografií (≤ 50 %), čerstvá diagnóza NSCLC (< 6 měsíců), již existující ILD, vyšší věk (≥

55 let) a současné onemocnění srdce. Zvýšené riziko u pacientů, u kterých se vyvinula ILD při léčbě

gefitinibem nebo chemoterapii, bylo pozorováno především v průběhu prvních 4 týdnů léčby (upravené

relativní riziko (OR) 3,8; 95% interval spolehlivosti (CI) 1,9 až 7,7); poté bylo relativní riziko nižší

(upravený OR 2,5; 95% CI 1,1 až 5,8). Riziko úmrtí u pacientů, u kterých se rozvinula ILD při léčbě

gefitinibem nebo chemoterapii, bylo vyšší u pacientů s následujícími rizikovými faktory: kouření,

redukce normální plicní tkáně prokázaná počítačovou tomografií (≤ 50 %), již existující ILD, vyšší věk

(≥ 65 let) a rozsáhlé oblasti plic adherující k pleuře (≥ 50 %).

Hepatotoxicita a porucha funkce jater

Ačkoliv byly pozorovány abnormality jaterních funkčních testů (včetně vzestupu

alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy a biliribinu), hepatitida byla pozorována méně často

(viz bod 4.8). Existují jednotlivé případy hlášení selhání jater, které byly v některých případech fatální.

Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat jaterní funkce. V případě lehkých až středně těžkých změn

jaterních funkčních testů se má gefitinib používat s opatrností. Pokud jsou změny těžké, má se uvažovat

o ukončení léčby.

Porucha funkce jater v důsledku jaterní cirhózy měla za následek zvýšení plazmatických koncentrací

gefitinibu (viz bod 5.2).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Induktory CYP3A4 mohou urychlit metabolismus gefitinibu a snížit koncentrace gefitinibu v plazmě.

Současné podávání induktorů CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbituráty nebo

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou/Hypericum perforatum) může snížit účinnost léčby a

má být vyloučeno (viz bod 4.5).

U pacientů s genotypem pomalých metabolizátorů pro substráty CYP2D6 může vést léčba účinnými

inhibitory CYP3A4 ke zvýšení plazmatických koncentrací gefitinibu. Při zahájení léčby inhibitory

CYP3A4 mají být pacienti pečlivě sledováni s ohledem na nežádoucí účinky gefitinibu (viz bod 4.5).

U některých pacientů užívajících warfarin současně s gefitinibem bylo zaznamenáno zvýšení hodnot

INR (international normalized ratio) a/nebo případy krvácení (viz bod 4.5). U pacientů užívajících

warfarin současně s gefitinibem má být prováděna pravidelná kontrola změn protrombinového času (PT)

nebo INR.

Léčivé přípravky vyvolávající výrazné a trvalé zvýšení hodnoty žaludečního pH, jako jsou inhibitory

protonové pumpy a H2-antagonisté, mohou snížit biologickou dostupnost a koncentraci gefitinibu v

plazmě, a tak snížit účinnost. Pravidelně užívaná antacida podávaná v přibližně stejnou dobu s

gefitinibem mohou mít podobný účinek (viz body 4.5 a 5.2).

Výsledky z klinických studií fáze II, kde byl gefitinib podáván současně s vinorelbinem, ukazují, že

4/17

gefitinib může zvyšovat neutropenický účinek vinorelbinu.

Další varování

Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich vyskytnou těžký

nebo přetrvávající průjem, nauzea, zvracení nebo anorexie, neboť to může nepřímo vést k dehydrataci.

Tyto symptomy je třeba léčit v závislosti na klinickém stavu (viz bod 4.8).

Pacienti, u kterých je vzhledem k příznakům a projevům, např. akutní nebo zhoršující se zánět očí,

slzení, citlivost na světlo, rozmazané vidění, bolest v očích a/nebo červené oči, podezření na zánět oční

rohovky, mají být neodkladně odesláni k oftalmologovi.

Pokud je potvrzena diagnóza ulcerózní keratitidy, je nutné léčbu gefitinibem přerušit, a pokud nedojde k

odeznění příznaků nebo pokud se příznaky objevují znovu po opětovném nasazení gefitinibu, je nutné

uvažovat o trvalém vysazení léčby.

Ve studii fáze I/II zkoumající použití gefitinibu a ozařování u dětí s čerstvě diagnostikovaným gliomem

mozkového kmene nebo neúplně resekovaným supratentoriálním maligním gliomem byly zaznamenány

4 případy (1 fatální) krvácení do centrálního nervového systému (CNS) z celkového počtu 45 dětí

zařazených do studie. Další případ krvácení do CNS byl zaznamenán u dítěte s ependymomem ve studii

se samotným gefitinibem. Zvýšené riziko krvácení do mozku u dospělých pacientů s NSCLC nebylo

potvrzeno.

U pacientů užívajících gefitinib byla hlášena gastrointestinální perforace. Ve většině případů to bylo ve

spojitosti s jinými známými rizikovými faktory včetně souběžného podávání léků, jako jsou steroidy

nebo nesteroidní protizánětlivé přípravky, s anamnézou gastrointestinální ulcerace, věkem, kouřením

nebo metastázami do střeva v místě perforace.

Gefitinib Sandoz obsahuje sodík a laktózu

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to

znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo

malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Gefitinib je metabolizován izoenzymy CYP3A4 (převážně) a CYP2D6 cytochromu P450.

Léčivé látky, které mohou zvyšovat plazmatické koncentrace gefitinibu

Studie in vitro prokázaly, že gefitinib je substrátem pro p-glykoprotein (Pgp). Dostupná data však

neukazují na žádné klinické důsledky tohoto pozorování in vitro.

Látky inhibující CYP3A4 mohou snižovat clearance gefitinibu. Současné podávání se silnými inhibitory

CYP3A4 (tj. ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, inhibitory proteázy, klarithromycin, telithromycin)

může zvýšit plazmatické koncentrace gefitinibu. Zvýšení může být klinicky relevantní, neboť nežádoucí

účinky jsou závislé na dávce a expozici. Zvýšení může být vyšší u jednotlivých pacientů s genotypem

pomalých metabolizátorů vázaných na CYP2D6. Předléčení itrakonazolem (silný inhibitor CYP3A4) u

zdravých dobrovolníků způsobilo 80% zvýšení průměrné hodnoty AUC gefitinibu. V případě

současného podávání silných inhibitorů CYP3A4 a gefitinibu mají být u pacientů pečlivě sledovány

projevy nežádoucích účinků gefitinibu.

Nejsou k dispozici údaje o současném užívání gefitinibu a inhibitorů CYP2D6, avšak silné inhibitory

5/17

tohoto enzymu mohou vyvolat až 2násobné zvýšení plazmatických koncentrací gefitinibu u pacientů s

rychlým metabolismem vázaným na CYP2D6 (viz bod 5.2). Pokud se zahajuje současná léčba

gefitinibem a silným inhibitorem CYP2D6, je třeba pečlivě sledovat výskyt nežádoucích účinků.

Léčivé látky, které mohou snížit plazmatické koncentrace gefitinibu

Látky indukující aktivitu CYP3A4 mohou zvyšovat metabolismus a snižovat plazmatické koncentrace

gefitinibu, a tím snižovat účinnost gefitinibu. Současné podávání léčivých přípravků, které indukují

aktivitu CYP3A4 (tj. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbituráty a rostlinné přípravky obsahující

třezalku tečkovanou/Hypericum perforatum), má být vyloučeno. Předléčení rifampicinem (silný

induktor CYP3A4) u zdravých dobrovolníků způsobilo snížení průměrné hodnoty AUC pro gefitinib o

83 % (viz bod 4.4).

Látky, které významně a trvale zvyšují žaludeční pH, mohou snižovat plazmatické koncentrace

gefitinibu, a tím snížit účinnost gefitinibu. Vysoké dávky antacid s krátkodobým účinkem mohou mít

podobný účinek, jestliže jsou pravidelně užívána ve stejnou dobu jako gefitinib. Současné podávání

gefitinibu s ranititidinem zdravým dobrovolníkům v dávce, která trvale zvyšovala žaludeční aciditu na

pH ≥ 5, snížilo průměrnou hodnotu AUC pro gefitinib o 47 % (viz body 4.4 a 5.2).

Léčivé látky, jejichž plazmatické koncentrace mohou být ovlivněny gefitinibem

Výsledky studií in vitro ukázaly, že gefitinib má omezenou schopnost inhibovat CYP2D6. V klinické

studii u pacientů byl gefitinib současně podáván s metoprololem (substrát pro CYP2D6). Výsledkem

bylo zvýšení expozice metoprololu o 35 %. Takové zvýšení může být potenciálně relevantní u substrátů

pro CYP2D6 s úzkým terapeutickým indexem. Při současném podávání substrátů pro CYP2D6 a

gefitinibu je třeba uvažovat o modifikaci dávky substrátů pro CYP2D6, zvláště u léčiv s úzkým

terapeutickým indexem.

Gefitinib inhibuje transportní protein BCRP in vitro, ale klinická relevance tohoto nálezu není známá.

Jiné potenciální interakce

U některých pacientů užívajících warfarin současně s gefitinibem bylo zaznamenáno zvýšení INR

a/nebo výskyt krvácení (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku

Ženy ve fertilním věku musí být poučeny, že nesmí otěhotnět v průběhu léčby.

Těhotenství

Neexistují žádné údaje o používání gefitinibu u těhotných žen. Studie prováděné na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Přípravek Gefitinib

Sandoz se nemá podávat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbytné.

Kojení

Není známo, zda gefitinib proniká do lidského mateřského mléka. Gefitinib a jeho metabolity se

kumulují v mateřském mléce laboratorních potkanů (viz bod 5.3). Gefitinib je kontraindikován v

průběhu kojení a kojení je nutné přerušit v průběhu léčby gefitinibem (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V průběhu léčby gefitinibem byla hlášena astenie. Pacienti, u kterých se tento symptom objeví, mají

dbát zvýšené opatrnosti při řízení vozidel nebo obsluze strojů.

6/17

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Údaje ze spojené databáze klinických studií ISEL, INTEREST a IPASS fáze III (2462 pacientů léčených

gefitinibem) ukázaly, že nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, které se objevily u více než 20 % pacientů,

jsou průjem a kožní nežádoucí účinky (zahrnující vyrážku, akné, suchou kůži a svědění). Nežádoucí

účinky se obvykle projeví během prvního měsíce léčby a jsou obvykle reverzibilní. Přibližně 8 %

pacientů mělo závažné nežádoucí účinky (obecná kritéria toxicity (CTC) stupeň 3 nebo 4). Přibližně 3 %

pacientů léčbu ukončilo kvůli nežádoucím účinkům.

Intersticiální plicní onemocnění (ILD) se objevilo u 1,3 % pacientů, často v závažné formě (CTC 3 až

Byly hlášeny případy s fatálními následky.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Bezpečnostní profil uvedený v tabulce 1 je podložen daty z klinického vývoje a poregistračních

zkušeností s gefitinibem. Nežádoucí účinky byly v tabulce 1 rozděleny, kde to bylo možné, do kategorií

na základě počtu hlášených nežádoucích příhod ze spojené databáze klinických studií fáze III ISEL,

INTEREST a IPASS (2462 pacientů léčených gefitinibem).

Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až

< 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné

(< 1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu

Poruchy metabolismu a

výživy

Velmi časté

Lehká nebo středně těžká anorexie (CTC 1 nebo 2).

Poruchy oka

Časté

Konjunktivitida, blefaritida a suché oko*, nejčastěji lehké (CTC

Méně časté

Eroze rohovky, reverzibilní a někdy ve spojení s růstem

aberantních řas.

Keratitida (0,12 %)

Cévní poruchy

Časté

Krvácení, např. epistaxe a hematurie.

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Časté

Intersticiální plicní onemocnění (1,3 %), často těžké (CTC 3-4).

Byly hlášeny případy s fatálním zakončením.

Gastrointestinální

poruchy

Velmi časté

Průjem, převážně lehký a středně těžký (CTC 1 nebo 2).

Zvracení, převážně lehké a středně těžké (CTC 1 nebo 2).

Nauzea, převážně lehká (CTC 1).

Zánět dutiny ústní, převážně lehký (CTC 1).

Časté

Dehydratace jako průvodní projev průjmu, nauzey, zvracení nebo

anorexie.

Sucho v ústech*, převážně lehké (CTC 1).

Méně časté

Pankreatitida, gastrointestinální perforace

7/17

Poruchy jater a

žlučových cest

Velmi časté

Zvýšení alaninaminotransferázy, převážně lehké až středně těžké.

Časté

Zvýšení aspartátaminotransferázy, převážně lehké až středně

těžké.

Zvýšení celkového bilirubinu, převážně lehké až středně těžké.

Méně časté

Hepatitida**

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Velmi časté

Kožní nežádoucí účinky, převážně lehké až středně těžké (CTC 1

nebo 2) - pustulózní vyrážka, někdy svědivá se suchou kůží,

včetně fisur, nebo na erytematózním základě.

Časté

Porucha nehtů

Alopecie

Alergické reakce (1,1 %), včetně angioedému a kopřivky

Vzácné

Bulózní projevy zahrnující toxickou epidermální nekrolýzu,

Stevensův-Johnsonův syndrom a multiformní erytém.

Kožní vaskulitida

Poruchy ledvin a

močových cest

Časté

Asymptomatické laboratorní zvýšení kreatininu v krvi.

Proteinurie

Cystitida

Vzácné

Hemoragická cystitida

Celkové poruchy a

reakce v místě

aplikace

Velmi časté

Astenie, převážně lehká (CTC 1).

Časté

Horečka

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s abnormálními laboratorními hodnotami je založen na hlášeních, kde

došlo ke změně příslušných laboratorních parametrů o 2 nebo více stupňů CTC.

*Tento nežádoucí účinek se může vyskytnout ve spojení s dalšími příznaky suché tkáně (zejména

u kožních nežádoucích účinků) u pacientů užívajících gefitinib.

**Zahrnuje jednotlivá hlášení selhání jater, která v některých případech byla fatální.

Intersticiální plicní

onemo

cnění

(ILD)

Ve studii INTEREST byl výskyt nežádoucích příhod ILD 1,4 % (10) pacientů ve skupině léčené

gefitinibem vs 1,1 % (8) pacientů ve skupině léčené docetaxelem. Jeden případ ILD byl fatální a vyskytl

se u pacienta léčeného gefitinibem.

Ve studii ISEL byl výskyt nežádoucích příhod ILD v celkové populaci asi 1 % u obou léčených skupin.

Většina hlášených nežádoucích příhod ILD byla u pacientů asijského etnika, přičemž výskyt ILD u

pacientů asijského etnika užívajících gefitinib a placebo byl asi 3 %, resp. 4 %. Jeden případ ILD byl

fatální a vyskytl se u pacienta užívajícího placebo.

V poregistrační observační studii v Japonsku (3350 pacientů) byl hlášen výskyt ILD u 5,8 % pacientů

užívajících gefitinib. Podíl fatálních nežádoucích příhod ILD byl 38,6 %.

V otevřené části klinické studie fáze III (IPASS) u 1217 pacientů srovnávající gefitinib a kombinační

chemoterapii karboplatina/paklitaxel jako léčbu první volby u vybraných pacientů s pokročilým NSCLC

v Asii byl výskyt nežádoucích příhod ILD 2,6 % v rameni gefitinib vs. 1,4 % v rameni

karboplatina/paklitaxel.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-

8/17

nezadouci-ucinek.

4.9

Předávkování

Pro případ předávkování gefitinibem neexistuje žádný specifický léčebný postup. V klinických studiích

fáze I však byl omezený počet pacientů léčen denními dávkami až 1000 mg. Bylo pozorováno zvýšení

četnosti výskytu a závažnosti některých nežádoucích účinků, zejména průjmu a kožní vyrážky.

Nežádoucí účinky související s předávkováním mají být léčeny symptomaticky; zejména závažný

průjem má být léčen podle klinické situace. V jedné studii byl omezený počet pacientů týdně léčen

dávkami od 1500 mg do 3500 mg. V této studii se expozice gefitinibem nezvyšovala s rostoucí dávkou,

nežádoucí účinky byly většinou lehké až středně těžké a byly v souladu s očekávaným bezpečnostním

profilem gefitinibu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, inhibitory proteinkinázy; ATC kód: L01XE02

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Epidermální růstový faktor (EGF) a jeho receptor (EGFR [HER1; ErbB-1]) byly identifikovány jako

klíčové faktory v procesu buněčného růstu a proliferace normálních a nádorových buněk. Aktivační

mutace EGFR v rakovinné buňce jsou důležitým faktorem pro podporu růstu nádorových buněk,

blokádu apoptózy, zvýšenou produkci angiogenních faktorů a podporu procesu metastazování.

Gefitinib je malá molekula, selektivní inhibitor tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor

a je účinnou léčbou pro pacienty s aktivační mutací EGFR-TK bez ohledu na linii léčby. Nebyla

prokázána klinicky relevantní aktivita u pacientů bez známé mutace genu pro EGFR-TK.

Pro běžné aktivační mutace EGFR (delece exonu 19; L858R) existují robustní údaje o odpovědi

podporující citlivost na gefitinib; např. přežití bez progrese HR (95% CI) 0,489 (0,336; 0,710) pro

gefitinib vs. duální chemoterapie [WJTOG3405]. Existuje daleko méně údajů o odpovědi na gefitinib u

pacientů s nádory, které nesou méně časté mutace; dostupné údaje ukazují, že G719X, L861Q a S7681

jsou mutacemi zvyšující citlivost; samotná mutace T790M nebo vložení samotného exonu 20 jsou

mechanismy pro vznik rezistence.

Rezistence

Většina nádorů NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR kinázy se nakonec stane rezistentní k léčbě

gefitinibem, s mediánem doby do progrese onemocnění 1 rok. V přibližně 60 % případů je rezistence

vázána na sekundární mutaci T790M, pro kterou lze považovat inhibitory EGFR-TK cílené na T790M

za další léčebnou možnost. Mezi další potenciální mechanismy rezistence, které byly hlášeny při léčbě

látkami blokující signální cesty pro EGFR patří: signální bypass, jako je amplifikace genu pro HER2 a

MET a mutace PIK3CA. V 5-10 % případů byla též hlášena transformace na malobuněčný plicní

karcinom.

Cirkulující ná

d

orová DNA (ctDNA)

Ve studii IFUM byl hodnocen stav mutace ve vzorcích nádorové tkáně a ctDNA získané z plazmy za

použití Therscreen EGFR RGQ PCR soupravy (Qiagen). Vzorky ctDNA a nádorové tkáně byly

hodnotitelné u 652 pacientů z 1060 vybraných pacientů. Výskyt objektivní odpovědi (ORR) u pacientů,

kde byla stanovena pozitivní mutace v nádorové tkáni i ctDNA byl 77 % (95% CI: 66 % až 86 %) a u

9/17

pacientů, u kterých byla mutace pozitivní pouze v nádorové tkáni, 60 % (95% CI: 44 % až 74 %).

Tabulka 2 Souhrn základního stavu mutace nádoru a ctDNA vzorků u všech vybraných pacientů s

oběma hodnotitelnými vzorky

Kritérium

Definice

IFUM frekvence

% (CI)

IFUM N

Senzitivita

Podíl M+ nádorů, které jsou M+

v ctDNA

65,7 (55,8; 74,7)

Specificita

Podíl M- nádorů, které jsou M- v ctDNA

99,8 (99,0; 100,0)

Tyto údaje jsou v souladu s předem plánovanou analýzou v podskupině japonských pacientů ve studii

IPASS (Goto 2012). V této studii byla ctDNA použitá k analýze mutace EGFR za použití soupravy

„EGFR Mutation Test“ (DxS) (n = 86) získávána ze séra, nikoliv plazmy. V této studii byla senzitivita

43,1 %, specificita 100 %.

Klinická účinnost a bezpečnost

První linie léčby

Randomizovaná klinická studie IPASS fáze III, první linie, provedená u pacientů z Asie

s pokročilým

(stadium IIIB nebo IV) NSCLC, histologicky potvrzeným adenokarcinomem, dříve mírní kuřáci

(zanechali kouření před ≥ 15 roky a kouřili ≤ 10 roků) nebo nekuřáci (viz Tabulka 3).

Čína, Hong-Kong, Indonésie, Japonsko, Filipíny, Singapur, Taiwan, Thajsko.

Tabulka 3 Výsledky účinnosti pro gefitinib vs. karboplatina/paklitaxel ze studie IPASS

Populace

n

Výskyt objektivní

odpovědi a 95%

interval

spolehlivosti pro

rozdíl mezi

léčbami

a

Primární cílový

parametr

účinnosti

Přežití bez progrese

(PFS)

a,b

Celkové přežití

ab

Celková

1217

43,0 % vs. 32,2 %

[5,3 %; 16,1 %]

HR 0,74

[0,65; 0,85]

5,7 m vs. 5,8 m

p<0,0001

HR 0,90

[0,79; 1,02]

18,8 m vs. 17,4 m

p=0,1087

Aktivační mutace

EGFR

71,2 % vs. 47,3 %

[12,0 %; 34,9 %]

HR 0.48

[0,36; 0.64]

9,5 m vs. 6,3 m

p<0,0001

HR 1,00

[0,76; 1,33]

21,6 m vs. 21,9 m

Bez aktivační mutace

EGFR

1,1 % vs. 23,5 %

[-32,5 %; -13,3 %]

HR 2,85

[2,05; 3,98]

1,5 m vs. 5,5 m

p<0,0001

HR 1,18

[0,86; 1,63]

11,2 m vs. 12,7 m

Mutace EGFR

neznámá

43,3 % vs. 29,2 %

[7,3 %; 20,6 %]

HR 0,68

[0,58; 0,81]

6,6 m vs. 5,8 m

p<0,0001

HR 0,82

[0,70; 0,96]

18,9 m vs. 17.2 m

Uvedené hodnoty jsou pro gefitinib vs. karboplatina/paklitaxel.

”m” je medián v měsících. Čísla v hranatých závorkách jsou pro 95% interval spolehlivosti pro

10/17

počet randomizovaných pacientů

poměr rizik (poměr rizik <1 je ve prospěch gefitinibu)

Hodnocení kvality života se lišilo podle stavu mutace EGFR. U pacientů s pozitivní mutací EGFR došlo

u významně většího počtu pacientů léčených gefitinibem ke zlepšení kvality života a příznaků

karcinomu plic ve srovnání s karboplatinou/paklitaxelem (viz tabulka 4).

Tabulka 4 Výsledky hodnocení kvality života pro gefitinib vs. karboplatina/paklitaxel ve studii

IPASS

Populace

n

FACT-L

míra zlepšení

QoL

a

%

LCS

míra zlepšení symptomů

a

%

Celková

1151

(48,0 % vs. 40,8 %)

p=0,0148

(51,5 % vs. 48,5 %)

p=0,3037

Aktivační mutace

EGFR

(70,2 % vs. 44,5 %)

p<0,0001

(75,6 % vs. 53,9 %)

p=0,0003

Bez aktivační mutace

EGFR

(14,6 % vs. 36,3 %)

p=0,0021

(20,2 % vs. 47,5 %)

p=0,0002

Výsledky “Trial outcome index” podporovaly výsledky FACT-L a LCS.

Uvedené hodnoty jsou pro gefitinib vs. karboplatina/paklitaxel

Počet pacientů hodnotitelných v analýze kvality života.

Kvalita života

FACT-L

Funkční hodnocení protinádorové léčby – plíce.

Podškála pro plicní nádory

Ve studii IPASS prokázal gefitinib u pacientů bez předchozí léčby a s lokálně pokročilým nebo

metastazujícím NSCLC s aktivační mutací pro EGFR tyrosinkinázu lepší PFS, ORR, QoL a zlepšení

symptomů a nevýznamný rozdíl v celkovém přežití ve srovnání s kombinací karboplatina/paklitaxel.

Předléčení pacienti

Randomizovaná klinická studie INTEREST fáze III byla provedená u pacientů s lokálně pokročilým

nebo metastazujícím NSCLC, kteří dříve podstoupili chemoterapii na bázi platiny. V celé populaci nebyl

zjištěn statisticky významný rozdíl pro celkové přežití, přežití bez progrese a výskyt objektivní odpovědi

pro gefitinib a docetaxel (75 mg/m2) (viz tabulka 5).

Tabulka 5 Výsledky účinnosti pro gefitinib vs. docetaxel ve studii INTEREST

Populace

n

Výskyt objektivní

odpovědi a 95%

interval

spolehlivosti pro

rozdíl mezi

léčbami

a

P

řežití bez

progrese

ab

Primární cílový

parametr

účinnosti

celkové přežití

ab

Celková

1466

9,1 % vs. 7,6%

[-1,5 %; 4,5 %]

HR 1,04

[0,93;1,18]

2,2 m vs. 2,7 m

p=0,4658

HR 1,020

[0,905; 1,150]

7,6 m vs. 8,0 m

p=0,7332

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace