Gefitinib Mylan

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
gefitinib
Dostupné s:
Mylan S.A.S.
ATC kód:
L01XE02
INN (Mezinárodní Name):
gefitinib
Terapeutické skupiny:
Cytostatika, , inhibitory proteinkinázy
Terapeutické oblasti:
Karcinom, plicní jiná než malobuněčná
Terapeutické indikace:
Gefitinib Mylan je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) s aktivační mutací EGFR‑TK.
Přehled produktů:
Revision: 1
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004826
Datum autorizace:
2018-09-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/004826

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

05-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

05-10-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

05-10-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

05-10-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Gefitinib Mylan 250 mg potahované tablety

gefitinibum

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Gefitinib Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gefitinib Mylan užívat

Jak se přípravek Gefitinib Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gefitinib Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Gefitinib Mylan a k čemu se používá

Gefitinib Mylan obsahuje léčivou látku gefitinib, která blokuje bílkovinu nazývanou „receptor

epidermálního růstového faktoru“ (EGFR). Tato bílkovina se účastní růstu a rozsevu nádorových

buněk.

Gefitinib Mylan se používá k léčbě dospělých s nemalobuněčným karcinomem plic. Je to onemocnění,

při kterém se tvoří zhoubné nádorové buňky v tkáni plic.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gefitinib Mylan užívat

Neužívejte přípravek Gefitinib Mylan

jestliže jste alergický(á) na gefitinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gefitinib Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže jste někdy měl(a) jakékoliv jiné plicní problémy. Některé plicní problémy se mohou

během léčby přípravkem Gefitinib Mylan zhoršit.

jestliže jste někdy měl(a) problémy s játry.

Děti a dospívající

Gefitinib Mylan není určen dětem a dospívajícím do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Gefitinib Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména je třeba informovat svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:

fenytoin nebo karbamazepin (k léčbě epilepsie).

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

itrakonazol (k léčbě plísňových infekcí).

barbituráty (druh léčiv určený k léčbě problémů se spánkem).

rostlinné léčivé přípravky s obsahem třezalky tečkované (

Hypericum perforatum

, k léčbě

deprese a úzkosti).

inhibitory protonové pumpy, H2-antagonisté a antacida (k léčbě žaludečních vředů, trávicích

potíží, pálení žáhy a ke snížení kyselosti žaludku).

Tyto léky mohou ovlivňovat účinek tohoto léčivého přípravku.

warfarin (nazývaný perorální antikoagulans, k prevenci krevních sraženin). Pokud užíváte tento

lék, lékař Vám bude pravděpodobně častěji provádět krevní testy.

Pokud se Vás cokoliv z výše uvedeného týká nebo si nejste jisti, poraďte se před zahájením užívání

přípravku Gefitinib Mylan se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem.

Během užívání přípravku Gefitinib Mylan je třeba vyloučit těhotenství, protože tento přípravek může

poškodit Vaše dítě.

Neužívejte přípravek Gefitinib Mylan, pokud kojíte. Je to kvůli bezpečnosti Vašeho dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby přípravkem Gefitinib Mylan můžete cítit slabost. Jestliže k tomu dojde, neřiďte ani

neobsluhujte žádné nástroje či stroje.

Přípravek Gefitinib Mylan obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Přípravek Gefitinib Mylan obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Gefitinib Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna 250 mg tableta denně.

Užívejte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu.

Tabletu můžete užívat společně s jídlem nebo bez jídla.

Neužívejte antacida (léky ke snížení kyselosti žaludku) 2 hodiny před a 1 hodinu po užití

přípravku Gefitinib Mylan.

Pokud máte potíže s polknutím tablety, rozpusťte ji v polovině sklenice pitné (neperlivé) vody.

Nepoužívejte jiné tekutiny. Tabletu nedrťte. Tabletu ve vodě rozmíchejte, dokud se nerozpustí. To

může trvat až 20 minut. Vzniklou tekutinu hned vypijte.

Abyste vypili všechen lék, pečlivě sklenici vypláchněte vodou naplněnou do poloviny a vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gefitinib Mylan, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), okamžitě informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gefitinib Mylan

Co dělat v případě, že jste zapomněl(a) užít tabletu, záleží na tom, jak dlouhá doba zbývá do další

dávky.

Pokud do další dávky zbývá 12 a více hodin, vezměte si vynechanou tabletu, jakmile si

vzpomenete. Další dávku potom užijte normálně.

Pokud do další dávky zbývá méně než 12 hodin, opomenutou dávku vynechejte. Další dávku

pak užijte v obvyklou dobu.

Nezdvojnásobujte následující dávku (dvě tablety ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou

dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích

účinků – můžete potřebovat neodkladné lékařské ošetření:

Alergická reakce (časté), zvláště v přítomnosti příznaků jako je otok obličeje, rtů, jazyka nebo

hrdla, potíže s polykáním, vyrážka, kopřivka a obtížné dýchání.

Pokud se vám velmi těžce dýchá/nemůžete se nadechnout nebo se dýchání náhle ztíží, někdy

doprovázené kašláním nebo horečkou. Tyto příznaky mohou znamenat, že máte zánět plic

označovaný jako „intersticiální plicní onemocnění“. Tato komplikace postihuje přibližně

1 pacienta ze 100 léčených přípravkem Gefitinib Mylan a může být život ohrožující.

Závažné kožní reakce (vzácné) postihující rozsáhlé plochy těla. Příznaky mohou zahrnovat

zarudnutí, bolest, vředy, puchýře a odlupování kůže. Postiženy mohou být také rty, nos, oči

a pohlavní orgány.

Odvodnění/dehydratace (časté) způsobené dlouhodobým nebo úporným průjmem, zvracením,

pocitem na zvracení a nechutenstvím.

Oční problémy (méně časté), jako je bolest, zarudnutí očí, slzení, citlivost na světlo, poruchy

vidění nebo vrůstání řas směrem do oka. Tyto příznaky mohou znamenat, že máte vřed na

povrchu oka (rohovce).

Informujte svého lékaře co nejdříve, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí)

Průjem.

Zvracení.

Pocit na zvracení.

Kožní reakce, jako je vyrážka podobná akné, která je doprovázena svěděním a suchou nebo

rozpraskanou kůží

Nechutenství/ztráta chuti k jídlu.

Tělesná slabost.

Zarudnutá a bolavá sliznice dutiny ústní.

Zvýšení hladin jaterního enzymu označovaného jako alaninaminotransferáza v krevním testu;

pokud jsou příliš vysoké, lékař vám může říci, abyste přestal(a) užívat tento lék.

Časté

(mohou ovlivnit až 1 z 10 pacientů)

Sucho v ústech.

Suché, červené nebo svědící oči.

Červená a bolavá víčka.

Problémy s nehty.

Vypadávání vlasů.

Horečka.

Krvácení (např. krvácení z nosu nebo krev v moči).

Bílkovina v moči (prokázaná rozborem moči).

Zvýšení hladiny bilirubinu a jiného jaterního enzymu označovaného jako

aspartátaminotransferáza v krevním testu; pokud jsou příliš vysoké, lékař Vám může říci, abyste

přestal(a) užívat přípravek Gefitinib Mylan.

Zvýšení hladin kreatininu v krevním testu (ukazující na funkci ledvin).

Zánět močového měchýře (pocit pálení v průběhu močení a častá, okamžitá potřeba močení).

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

Zánět slinivky břišní. Známky zahrnují velmi silnou bolest v horní části břicha a silný pocit na

zvracení a zvracení.

Zánět jater. Příznaky mohou zahrnovat celkový pocit slabosti doprovázený žloutenkou nebo bez

projevů žloutenky (zežloutnutí kůže a očního bělma). Tento nežádoucí účinek je méně častý,

avšak několik pacientů na něj zemřelo.

Proděravění (perforace) žaludku nebo střeva.

Kožní reakce na dlaních a chodidlech zahrnující brnění, necitlivost, bolest, otok nebo zarudnutí

(známé jako syndrom palmoplantární erytrodysestezie nebo syndrom ruka-noha).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

Zánět krevních cév v kůži. Vzhledem se může podobat modřině nebo skvrnám neblednoucí

vyrážky na kůži.

Krvácivý zánět močového měchýře (pocit pálení v průběhu močení a častá, okamžitá potřeba

močení s příměsí krve v moči)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Gefitinib Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a ochranné

fólii za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Gefitinib Mylan obsahuje

Léčivou látkou je gefitinibum. Jedna potahovaná tableta obsahuje gefitinibum 250 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza (101), krospovidon (typ

A), povidon (K30), natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát (jádro tablety). Potahovanou

vrstvu tablety tvoří polyvinylalkohol (E1203), makrogol 4000 (E1521), mastek (E553b), oxid

titaničitý (E171), červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Gefitinib Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Gefitinib Mylan jsou hnědé kulaté bikonvexní potahované tablety o rozměrech

zhruba 11,1 × 5,6 mm. Na jedné straně je vyraženo „250“, druhá strana je prázdná.

Dodává se v PVC/PVDC/Al blistrech v balení po 30 potahovaných tabletách nebo v perforovaných

jednodávkových PVC/PVDC/Al blistrech v krabičkách po 30 × 1. Blistry mohou být zabaleny do

hliníkových sáčků.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 Saint Priest

Francie

Výrobce

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L.

Polígono Mocholí

C/ Noáin, Nº 1

31110 Noáin (Navarra)

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o.

Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Viatris ApS

Tlf: + 45 28 11 69 32

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan HealthcareGmbH

Tel: + 49 800 0700 800

Nederland

Mylan BV

Tel: + 31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS

Tel: + 47 66 75 33 00

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL

Tel: +40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland Limited

Tel: +353 1 8711600

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o.

Tel: + 386 1 23 63 180

Ísland

Icepharma hf

Simi: + 354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan Italia S.r.l.

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan Finland OY

Puh/Tel: +358 20 720 9555

Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd

Τηλ: + 357 2220 7700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

Mylan Healthcare SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited

Tel: +353 18711600

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace

k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Gefitinib Mylan 250 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje gefitinibum 250 mg.

Pomocná látka se známým účinkem

Jedna tableta obsahuje 161,0 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

Hnědé kulaté bikonvexní potahované tablety o rozměrech zhruba 11,1 × 5,6 mm. Na jedné straně je

vyraženo „250“, druhá strana je prázdná.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Gefitinib Mylan v monoterapii je indikován k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo

metastázujícím nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC - non-small cell lung cancer)

s aktivačními mutacemi EGFR-TK (viz bod 4.4).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Gefitinib Mylan má být zahájena a sledována lékařem, který je zkušený v používání

protinádorových léčiv.

Dávkování

Doporučené dávkování přípravku Gefitinib Mylan je jedna tableta 250 mg jednou denně. Při

opomenutí dávky je třeba ji užít, jakmile si pacient vzpomene. Jestliže však zbývá méně než 12 hodin

do další dávky, pacient opomenutou dávku užít nemá. Pacient nemá užívat dvojnásobnou dávku (dvě

dávky ve stejném čase), aby nahradil opomenutou dávku.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Gefitinib Mylan u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla

stanovena. Neexistuje žádné relevantní použití gefitinibu v pediatrické populaci v indikaci NSCLC.

Porucha funkce jater

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce jater (Child Pugh klasifikace B nebo C)

v důsledku jaterní cirhózy mají zvýšené plazmatické koncentrace gefitinibu. Tito pacienti mají být

pečlivě sledováni z hlediska nežádoucích účinků. Plazmatické koncentrace gefitinibu nebyly zvýšené

u pacientů se zvýšenými hladinami aspartátaminotransferázy (AST), alkalické fosfatázy nebo

bilirubinu, v důsledku jaterních metastáz (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin s clearance kreatininu > 20 ml/min. není třeba upravovat

dávkování. U pacientů s clearance kreatininu ≤ 20 ml/min jsou k dispozici pouze omezené údaje a je

třeba postupovat s opatrností (viz bod 5.2).

Starší pacienti

Není třeba upravovat dávkování s ohledem na věk pacienta (viz bod 5.2).

Pacienti s pomalým metabolismem CYP2D6

U pacientů se známým genotypem pomalého metabolismu CYP2D6 není třeba upravovat dávkování,

avšak je třeba je pečlivě sledovat s ohledem na nežádoucí účinky (viz bod 5.2).

Úprava dávkování v důsledku toxicity

Pacienti, kteří špatně tolerují průjem nebo kožní nežádoucí účinky, mohou být úspěšně léčeni tak, že

se krátkodobě přeruší léčba (až na 14 dnů), a léčba se znovu zahájí dávkou 250 mg (viz bod 4.8).

U pacientů, kteří netolerují léčbu ani po jejím přerušení, je třeba gefitinib vysadit a uvažovat

o alternativní léčbě.

Způsob podání

Perorální podání. Tableta se užívá perorálně a lze ji užívat s jídlem nebo bez jídla, přibližně ve stejnou

dobu každý den.

Tabletu lze spolknout celou a zapít vodou. Pokud není možné spolknout celou tabletu, tablety lze

podat jako disperzi ve vodě (prosté oxidu uhličitého). Jiné tekutiny se nemají používat.

Celá tableta se vhodí do sklenice z poloviny naplněné pitnou vodou. Obsah sklenice se občas zamíchá,

až se tableta úplně rozpadne (to může trvat až 20 minut). Vzniklá disperze se okamžitě vypije,

nejpozději do 60 minut. Sklenice se vypláchne stejným množstvím vody, která se rovněž vypije.

Disperze může být podána také pomocí nazogastrické sondy nebo gastrické sondy.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V rámci zvažování, zda předepsat přípravek Gefitinib Mylan k léčbě lokálně pokročilého nebo

metastazujícího NSCLC, je důležité, aby u všech pacientů byla vyšetřena EGFR mutace nádorové

tkáně. Pokud není vzorek nádorové tkáně hodnotitelný, lze využít cirkulující nádorovou DNA

(ctDNA) získanou ze vzorku krve (plazmy).

Je nutno použít pouze robustní spolehlivé a citlivé testy s prokázanou použitelností pro stanovení

mutace EGFR nebo ctDNA, aby se vyloučily falešně negativní a falešně pozitivní výsledky stanovení

(viz bod 5.1).

Intersticiální plicní onemocnění (ILD)

ILD, která může probíhat zpočátku akutně, byla pozorována u 1,3 % pacientů léčených gefitinibem

a některé případy byly fatální (viz bod 4.8). Pokud dojde u pacientů ke zhoršení respiračních

symptomů jako je dyspnoe, kašel a horečka, podávání přípravku Gefitinib Mylan je třeba přerušit

a pacient by měl být rychle vyšetřen. Potvrdí-li se ILD, je třeba léčbu přípravkem Gefitinib Mylan

ukončit a zahájit vhodnou léčbu.

V japonské farmakoepidemiologické studii případů a kontrol u 3159 pacientů s NSCLC, kterým byl

podáván gefitinib nebo chemoterapie a kteří byli sledováni po dobu 12 týdnů, byly identifikovány

následující rizikové faktory pro rozvoj ILD (bez ohledu na to, zda byl podáván přípravek gefitinib

nebo chemoterapie): kouření, špatný výkonnostní stav (PS ≥ 2), redukce normální plicní tkáně

prokázaná počítačovou tomografií (≤ 50 %), čerstvá diagnóza NSCLC (< 6 měsíců), již existující ILD,

vyšší věk (≥ 55 let) a současné onemocnění srdce. Zvýšené riziko úmrtí pacientů, u kterých se

vyvinula ILD při léčbě gefitinibem nebo chemoterapii, bylo pozorováno především v průběhu prvních

4 týdnů léčby (upravené relativní riziko (OR) 3,8; 95% interval spolehlivosti (CI) 1,9 až 7,7); poté

bylo relativní riziko nižší (upravený OR 2,5; 95% CI 1,1 až 5,8). Riziko úmrtí u pacientů, u kterých se

rozvinula ILD při léčbě gefitinibem nebo chemoterapii, bylo vyšší u pacientů s následujícími

rizikovými faktory: kouření, redukce normální plicní tkáně prokázaná počítačovou tomografií

(≤ 50 %), již existující ILD, vyšší věk (≥ 65 let) a rozsáhlé oblasti plic adherující k pleuře (≥ 50 %).

Hepatotoxicita a poškození jater

Ačkoliv byly pozorovány abnormality jaterních funkčních testů (včetně vzestupu

alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy a biliribinu), hepatitida byla pozorována méně často

(viz bod 4.8).

Existují jednotlivé případy hlášení selhání jater, které byly v některých případech fatální.

Proto se doporučuje pravidelně kontrolovat jaterní funkce. V případě mírných až středně závažných

změn jaterních funkčních testů se má gefitinib používat s opatrností. Pokud jsou změny závažné, mělo

by se uvažovat o ukončení léčby.

Porucha funkce jater v důsledku jaterní cirhózy měla za následek zvýšení plazmatických koncentrací

gefitinibu (viz bod 5.2).

Interakce s jinými léčivými přípravky

Induktory CYP3A4 mohou urychlit metabolismus gefitinibu a snížit koncentrace gefitinibu v plazmě.

Současné podávání induktorů CYP3A4 (např. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbituráty nebo

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou/

Hypericum perforatum

) mohou snížit účinnost

léčby a mají být vyloučeny (viz bod 4.5).

U pacientů s genotypem pomalých metabolizátorů pro substráty CYP2D6 může vést léčba účinnými

inhibitory CYP3A4 ke zvýšení plazmatických koncentrací gefitinibu. Při zahájení léčby inhibitory

CYP3A4 mají být pacienti pečlivě sledováni s ohledem na nežádoucí účinky gefitinibu (viz bod 4.5).

U některých pacientů užívajících warfarin současně s gefitinibem bylo zaznamenáno zvýšení hodnot

INR („International normalized ratio“) nebo případy krvácení (viz bod 4.5). U pacientů užívajících

warfarin současně s gefitinibem má být prováděna pravidelná kontrola změn protrombinového času

(PT) nebo INR.

Léčivé přípravky vyvolávající výrazné a trvalé zvýšení hodnoty žaludečního pH, jako jsou inhibitory

protonové pumpy a H2-antagonisté, mohou snížit biologickou dostupnost a koncentraci gefitinibu

v plazmě, a tak snížit účinnost. Pravidelně užívaná antacida podávaná přibližně ve stejnou dobu

s gefitinibem mohou mít podobný účinek (viz body 4.5 a 5.2).

Výsledky z klinických studií fáze II, kde byl gefitinib podáván současně s vinorelbinem, ukazují, že

gefitinib může zvyšovat neutropenický účinek vinorelbinu.

Laktóza

Přípravek Gefitinib Mylan obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

galaktózy, hereditárním deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento

přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

Další varování

Pacienti mají být poučeni, aby okamžitě vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u nich vyskytnou: těžký

nebo přetrvávající průjem, nauzea zvracení nebo anorexie, neboť tyto příznaky mohou nepřímo vést

k dehydrataci. Tyto příznaky je třeba léčit v závislosti na klinickém stavu (viz bod 4.8).

Pacienti, u kterých je vzhledem k známkám a příznakům (např. akutní nebo zhoršující se zánět očí,

slzení, citlivost na světlo, neostré vidění, bolest v očích nebo červené oči) podezření na zánět oční

rohovky, mají být neodkladně odesláni k oftalmologovi.

Pokud je potvrzena diagnóza ulcerózní keratitidy, je nutné léčbu gefitinibem přerušit, a pokud nedojde

k odeznění příznaků nebo pokud se příznaky objevují znovu po opětovném nasazení gefitinibu, je

nutné uvažovat o trvalém vysazení léčby.

Ve studii fáze I/II zkoumající použití gefitinibu a ozařování u dětí s čerstvě diagnostikovaným

gliomem mozkového kmene nebo neúplně resekovaným supratentoriálním maligním gliomem byly

z celkového počtu 45 dětí zařazených do studie zaznamenány 4 případy (1 smrtelný) krvácení do

centrálního nervového systému (CNS). Další případ krvácení do CNS byl zaznamenán u dítěte

s ependymomem ve studii se samotným gefitinibem. Zvýšené riziko krvácení do mozku u dospělých

pacientů s NSCLC nebylo potvrzeno.

U pacientů užívajících gefitinib byla hlášena gastrointestinální perforace. Ve většině případů to bylo

ve spojitosti s jinými známými rizikovými faktory, např. souběžným podáváním léků jako jsou

steroidy, nebo nesteroidní protizánětlivé léky, anamnézou gastrointestinální ulcerace, věkem,

kouřením nebo metastázami do střeva v místě perforace.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Gefitinib je metabolizován převážně izoenzymy CYP3A4 a CYP2D6 cytochromu P450.

Léčivé látky, které mohou zvyšovat plazmatické koncentrace gefitinibu

Studie in vitro prokázaly, že gefitinib je substrátem pro p-glykoprotein (Pgp). Dostupná data však

neukazují na žádné klinické důsledky tohoto pozorování

in vitro.

Látky inhibující CYP3A4 mohou snižovat clearance gefitinibu. Současné podávání s účinnými

inhibitory CYP3A4 (tj. ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, inhibitory proteázy, klarithromycin,

telithromycin) může zvýšit plazmatické koncentrace gefitinibu. Zvýšení může být klinicky významné,

neboť nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a expozici. Zvýšení může být vyšší u jednotlivých

pacientů s genotypem špatných metabolizátorů vázaných na CYP2D6. Předléčení itrakonazolem

(účinný inhibitor CYP3A4) u zdravých dobrovolníků způsobilo 80% zvýšení průměrné hodnoty AUC

gefitinibu. V případě současného podávání účinných inhibitorů CYP3A4 a gefitinibu musí být pacienti

pečlivě sledováni na projevy nežádoucích účinků gefitinibu.

Nejsou k dispozici údaje o současném užívání gefitinibu a inhibitorů CYP2D6, avšak účinné inhibitory

tohoto enzymu mohou vyvolat až dvojnásobné zvýšení plazmatických koncentrací gefitinibu

u pacientů s rychlým metabolismem vázaným na CYP2D6 (viz bod 5.2). Pokud se zahajuje současná

léčba gefitinibem a účinným inhibitorem CYP2D6, je třeba pečlivě sledovat výskyt nežádoucích

účinků.

Léčivé látky, které mohou snížit plazmatické koncentrace gefitinibu

Látky indukující aktivitu CYP3A4 mohou zvyšovat metabolismus a snižovat plazmatické koncentrace

gefitinibu, a tím snižovat účinnost gefitinibu. Současné podávání léčivých přípravků, které indukují

aktivitu CYP3A4 (tj. fenytoin, karbamazepin, rifampicin, barbituráty a rostlinné přípravky obsahující

třezalku tečkovanou,

Hypericum perforatum

) má být vyloučeno. Předléčení rifampicinem (účinný

induktor CYP3A4) u zdravých dobrovolníků způsobilo snížení průměrné hodnoty AUC pro gefitinib

o 83 % (viz bod 4.4).

Látky, které významně a trvale zvyšují žaludeční pH, mohou snižovat plazmatické koncentrace

gefitinibu, a tím snížit účinnost gefitinibu. Vysoké dávky antacid s krátkodobým účinkem mohou mít

podobný účinek, jestliže jsou pravidelně užívána ve stejnou dobu jako gefitinib. Současné podávání

gefitinibu s ranitidinem zdravým dobrovolníkům v dávce, která trvale zvyšovala žaludeční aciditu na

pH ≥ 5, snížilo průměrnou hodnotu AUC pro gefitinib o 47 % (viz body 4.4 a 5.2).

Léčivé látky, jejichž plazmatické koncentrace mohou být ovlivněny gefitinibem

Studie in vitro prokázaly, že gefitinib má pouze omezený potenciál inhibovat CYP2D6. V klinické

studii u pacientů byl gefitinib současně podáván s metoprololem (substrát pro CYP2D6). Výsledkem

bylo zvýšení expozice metoprololu o 35 %. Takové zvýšení může být potenciálně významné

u substrátů pro CYP2D6 s úzkým terapeutickým indexem. Při současném podávání substrátů pro

CYP2D6 a gefitinibu je třeba uvažovat o modifikaci dávky substrátů pro CYP2D6, zvláště u léčiv

s úzkým terapeutickým indexem.

Gefitinib inhibuje transportní protein BCRP

in vitro,

ale klinická významnost tohoto nálezu je

neznámá.

Jiné potenciální interakce

U některých pacientů užívajících warfarin současně s gefitinibem bylo zaznamenáno zvýšení INR

nebo výskyt krvácení (viz bod 4.4).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy v plodném věku

Ženy v plodném věku musí být poučeny, že nesmí otěhotnět v průběhu léčby.

Těhotenství

Neexistují žádné údaje o používání gefitinibu u těhotných žen. Studie prováděné na zvířatech

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko u lidí není známé. Gefitinib Mylan se

nemá podávat v průběhu těhotenství, pokud to není nezbytné.

Kojení

Není známo, zda gefitinib proniká do lidského mateřského mléka. Gefitinib a jeho metabolity se

kumulují v mateřském mléce laboratorních potkanů (viz bod 5.3). Gefitinib je kontraindikován

v průběhu kojení, a proto je nutné v průběhu léčby gefitinibem kojení přerušit (viz bod 4.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V průběhu léčby gefitinibem byla hlášena astenie. Pacienti, u kterých se tento symptom objeví, mají

dbát zvýšené opatrnosti při řízení vozidel nebo obsluze strojů.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Data ze spojené databáze studií ISEL, INTEREST a IPASS (klinické studie fáze III, 2462 pacientů

léčených gefitinibem) ukázala, že nejčastěji hlášené nežádoucí účinky, které se objevily u více než

20 % pacientů, jsou průjem a kožní nežádoucí účinky (zahrnující vyrážku, akné, suchou kůži

a svědění). Nežádoucí účinky se obvykle projeví během prvního měsíce léčby a jsou obvykle

reverzibilní.

Přibližně 8 % pacientů mělo závažné nežádoucí účinky (obecná kritéria toxicity (CTC) stupeň 3 nebo

Přibližně 3 % pacientů léčbu ukončilo kvůli nežádoucím účinkům.

Intersticiální plicní onemocnění (ILD) se objevila u 1,3 % pacientů, často v závažné formě (CTC 3

až 4). Byly hlášeny případy se smrtelnými následky.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Bezpečnostní profil uvedený v Tabulce 1 je podložen daty z klinického vývoje a poregistračních

zkušeností s gefitinibem. Nežádoucí účinky byly v Tabulce 1 rozděleny, kde to bylo možné, do

kategorií na základě počtu hlášených nežádoucích příhod ze spojené databáze klinických studií fáze III

ISEL, INTEREST a IPASS (2462 pacientů léčených gefitinibem).

Frekvence výskytu nežádoucích účinků jsou definovány jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až

< 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10

000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1 – Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky podle tříd orgánových systémů a frekvence

Poruchy metabolismu

a výživy

Velmi časté

Anorexie, mírná nebo středně závažná (obecná

kritéria toxicity (CTC) stupeň 1 nebo 2).

Poruchy oka

Časté

Konjuktivitida, blefaritida a suché oko*, většinou

mírné (CTC stupeň 1).

Méně časté

Eroze rohovky, reverzibilní, občas ve spojení

s abnormálním růstem řas.

Keratitida (0,12 %)

Cévní poruchy

Časté

Krvácení, například epistaxe a hematurie.

Respirační, hrudní

a mediastinální poruchy

Časté

Intersticiální plicní nemoc (1,3 %), často vážná

(CTC stupeň 3 a 4). Byly hlášeny případy se

smrtelnými následky.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, mírný nebo středně závažný (CTC) stupeň 1

nebo 2).

Zvracení, mírné nebo středně závažné (CTC stupeň

1 nebo 2).

Nauzea, většinou mírná (CTC stupeň 1).

Stomatitida, převážně mírného charakteru (CTC

stupeň 1).

Časté

Dehydratace, následek průjmu, nauzea, zvracení

nebo anorexie.

Sucho v ústech*, převážně mírné (CTC stupeň 1).

Méně časté

Pankreatitida

Proděravění (perforace) žaludku nebo střeva

Poruchy jater a žlučových

cest

Velmi časté

Vzestup alaninaminotransferázy, převážně mírný až

středně závažný.

Časté

Vzestup aspartátaminotransferázy, převážně mírný

až středně závažný.

Vzestup celkového bilirubinu, převážně mírný až

středně závažný.

Méně časté

Hepatitida**

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

Velmi časté

Kožní nežádoucí účinky, převážně mírné až středně

závažné (CTC stupeň 1 nebo 2), pustulózní vyrážka,

někdy svědivá se suchou kůží, včetně fisur, na

erytematózním základě.

Časté

Porucha nehtu

Alopecie

Alergické reakce (1,1 %), včetně angioedému

a kopřivky.

Méně časté

Syndrom palmoplantární erytrodysestezie

Vzácné

Bulózní projevy zahrnující toxickou epidermální

nekrolýzu, Stevens-Johnsonův syndrom a erythema

multiforme.

Kožní vaskulitida

Poruchy ledvin

a močových cest

Časté

Asymptomatické laboratorní zvýšení kreatininu

v krvi.

Proteinurie

Cystitida

Vzácné

Hemoragická cystitida

Celkové poruchy a reakce

v místě aplikace

Velmi časté

Astenie, převážně mírná (CTC stupeň 1).

Časté

Pyrexie

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s abnormálními laboratorními hodnotami je založen na

pacientech, u kterých došlo ke změně příslušných laboratorních parametrů o dva nebo více stupňů

CTC.

*Tento nežádoucí účinek se může vyskytnout ve spojení s dalšími příznaky suché tkáně (zejména

u kožních nežádoucích účinků) u pacientů užívajících gefitinib.

**Zahrnuje jednotlivá hlášení selhání jater, která v některých případech skončila smrtí.

Intersticiální plicní onenemocnění (ILD)

Ve studii INTEREST byl výskyt nežádoucích příhod ILD 1,4 % (10) pacientů ve skupině léčené

gefitinibem vs. 1,1 % (8) pacientů ve skupině léčené docetaxelem. Jeden případ ILD byl smrtelný

a vyskytl se u pacienta léčeného gefitinibem.

Ve studii ISEL byl výskyt nežádoucích příhod ILD v celkové populaci asi 1 % u obou léčených

skupin. Většina hlášených nežádoucích příhod ILD byla u pacientů asijského etnika, přičemž výskyt

ILD u pacientů asijského etnika užívajících gefitinib a placebo byl asi 3 %, resp. 4 %. Jeden případ

ILD byl smrtelný a vyskytl se u pacienta užívajícího placebo.

V poregistrační observační studii v Japonsku (3350 pacientů) byl hlášen výskyt ILD u 5,8 % pacientů

užívajících gefitinib. Podíl smrtelných nežádoucích příhod ILD byl 38,6 %.

V otevřené části klinické studie fáze III (IPASS) u 1217 pacientů srovnávající gefitinib a kombinační

chemoterapii karboplatina/paklitaxel jako léčbu první volby u vybraných pacientů s pokročilým

NSCLC v Asii byl výskyt nežádoucích příhod ILD 2,6 % v rameni na gefitinib vs. 1,4 % v rameni

karboplatina/paklitaxel.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9

Předávkování

Pro případ předávkování gefitinibem neexistuje žádný specifický léčebný postup. V klinických

studiích fáze I však byl omezený počet pacientů léčen denními dávkami až 1000 mg. Bylo pozorováno

zvýšení četnosti výskytu a závažnosti některých nežádoucích účinků, zejména průjmu a kožní vyrážky.

Nežádoucí účinky související s předávkováním mají být léčeny symptomaticky; zejména závažný

průjem má být léčen, podle klinické situace. V jedné studii byl omezený počet pacientů týdně léčen

dávkami od 1500 mg do 3500 mg. V této studii se expozice gefitinibu nezvyšovala s rostoucí dávkou,

nežádoucí příhody byly většinou mírné až středně závažné a byly v souladu s očekávaným

bezpečnostním profilem gefitinibu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, inhibitory proteinkinázy; ATC kód: L01EB01

Mechanismus účinku a farmakodynamické účinky

Epidermální růstový faktor (EGF) a jeho receptor (EGFR [HER1; ErbB-1]) byly identifikovány jako

klíčové faktory v procesu buněčného růstu a proliferace normálních a nádorových buněk. Aktivační

mutace EGFR v rakovinné buňce jsou důležitým faktorem pro podporu růstu nádorových buněk,

blokádu apoptózy, zvyšenou produkci angiogenních faktorů a podporu procesu metastázování.

Gefitinib je malá molekula, selektivní inhibitor tyrozinkinázy receptoru pro epidermální růstový faktor

a je účinnou léčbou pro pacienty s aktivační mutací EGFR-TK bez ohledu na linii léčby. Nebyla

prokázána klinicky významná aktivita u pacientů bez známé mutace genu pro EGFR-TK.

Pro běžné aktivační mutace EGFR (delece exonu 19; L858R) existují robustní údaje o odpovědi

podporující citlivost na gefitinib; např. přežití bez progrese HR (95% CI) 0,489 (0,336; 0,710) pro

gefitinib vs. duální chemoterapie [WJTOG3405]. Existuje daleko méně údajů o odpovědi na gefitinib

u pacientů s nádory, které nesou méně časté mutace; dostupné údaje ukazují, že G719X, L861Q

a S7681 jsou mutacemi zvyšující citlivost; samotná mutace T790M nebo vložení samotného exonu 20

jsou mechanismy pro vznik rezistence.

Rezistence

Většina nádorů NSCLC s aktivačními mutacemi EGFR kinázy se nakonec stane rezistentní k léčbě

gefitinibem s mediánem doby do progrese onemocnění 1 rok. V přibližně 60 % případů je rezistence

vázána na sekundární mutaci T790M, pro kterou lze považovat inhibitory EGFR-TK cílené na T790M

za další léčebnou možnost. Mezi další potenciální mechanismy rezistence, které byly hlášeny při léčbě

látkami blokující signální cesty pro EGFR patří: signální bypass, jako je amplifikace genu pro HER2

a MET a mutace PIK3CA. V 5–10 % případů byla též hlášena transformace na malobuněčný plicní

karcinom.

Cirkulující nádorová DNA (ctDNA)

Ve studii IFUM byl hodnocen stav mutace ve vzorcích nádorové tkáně a ctDNA získané z plazmy za

použití Therscreen EGFR RGQ PCR soupravy (Qiagen). Vzorky ctDNA a nádorové tkáně byly

hodnotitelné u 652 pacientů z 1060 vybraných pacientů. Výskyt objektivní odpovědi (ORR)

u pacientů, kde byla stanovena pozitivní mutace v nádorové tkáni i ctDNA, byl 77 % (95 % CI: 66 %

až 86 %) a u pacientů, u kterých byla mutace pozitivní pouze v nádorové tkáni, 60 % (95 % CI: 44 %

až 74 %).

Tabulka 2 – Souhrn základního stavu mutace nádoru a ctDNA vzorků u všech vybraných

pacientů s oběma hodnotitelnými vzorky

Kritérium

Definice

IFUM frekvence

% (CI)

IFUM

n

Senzitivita

Podíl M+ nádorů, které jsou M+

v ctDNA

65,7 (55,8; 74,7)

Specificita

Podíl M nádorů, které jsou M

v ctDNA

99,8 (99,0; 100,0)

Tyto údaje jsou v souladu s předem plánovanou analýzou v podskupině japonských pacientů ve studii

IPASS (2012). V této studii byla ctDNA použitá k analýze mutace EGFR za použití soupravy „EGFR

Mutation Test“ (DxS) (n = 86) získávána ze séra, nikoliv z plazmy. V této studii byla senzitivita

stanovení 43,1 %, specificita 100 %.

Klinická účinnost a bezpečnost

První linie léčby

Randomizovaná klinická studie fáze III, první linie, studie IPASS provedená u pacientů z Asie

s pokročilým (stádium IIIB nebo IV) NSCLC, histologicky potvrzeným adenokarcinomem, dříve mírní

kuřáci (zanechali kouření před ≥ 15 roky a kouřili ≤ 10 roků) nebo nekuřáci (viz Tabulka 3).

Čína, Hong-Kong, Indonésie, Japonsko, Malajsie, Filipíny, Singapur, Tchaj-wan a Thajsko.

Tabulka 3 – Výsledky účinnosti pro gefitinib vs. karboplatina/paklitaxel ze studie IPASS

Populace

n

Výskyt objektivní

odpovědi a 95%

interval spolehlivosti

pro rozdíl mezi

léčbami

a

Primární cílový

parametr účinnosti

přežití bez progrese

(PFS)

a,b

Celkové přežití

a,b

Celá

1217

43,0 % vs. 32,2 %

[5,3 %; 16,1 %]

HR 0,74

[0,65; 0,85]

5,7 m vs. 5,8 m

p < 0,0001

HR 0,90

[0,79; 1,02]

18,8 m vs. 17,4 m

p = 0,1087

EGFR

mutace pozitivní

71,2 % vs. 47,3 %

[12,0 %, 34,9 %]

HR 0,48

[0,36; 0,64]

9,5 m vs. 6,3 m

p < 0,0001

HR 1,00

[0,76; 1,33]

21,6 m vs. 21,9 m

EGFR

mutace negativní

1,1 % vs. 23,5 %

[–32,5%, –13,3%]

HR 2,85

[2,05; 3,98]

1,5 m vs. 5,5 m

p < 0,0001

HR 1,18

[0,86; 1,63]

11,2 m vs. 12,7 m

EGFR

mutace neznámá

43,3 % vs. 29,2 %

[7,3 %, 20,6 %]

HR 0,68

[0,58 až 0,81]

6,6 m vs. 5,8 m

p < 0,0001

HR 0,82

[0,70 až 0,96]

18,9 m vs. 17,2 m

Uvedené hodnoty jsou pro gefitinib versus karboplatina/paklitaxel.

„m“ je medián v měsících. Čísla v hranatých závorkách jsou pro 95% interval spolehlivosti pro

Počet randomizovaných pacientů.

Poměr rizik (poměr rizik < 1 je ve prospěch gefitinibu)

Hodnocení kvality života se lišilo podle stavu mutace EGFR. U pacientů s aktivační mutací EGFR

došlo u významně většího počtu pacientů léčených gefitinibem ke zlepšení kvality života a příznaků

karcinomu plic ve srovnání s karboplatinou/paklitaxelem (viz Tabulka 4).

Tabulka 4 – Výsledky hodnocení kvality života pro gefitinib vs. karboplatina/paklitaxel ve studii

IPASS

Populace

n

FACT-L míra zlepšení

QoL

a

%

LCS míra zlepšení

symptomů

a

%

Celá

1151

(48,0 % vs. 40,8 %)

p = 0,0148

(51,5 % vs. 48,5 %)

p = 0,3037

EGFR

mutace pozitivní

(70,2 % vs. 44,5 %)

p < 0,0001

(75,6 % vs. 53,9 %)

p = 0,0003

EGFR

mutace negativní

(14,6 % vs. 36,3 %)

p = 0,0021

(20,2 % vs. 47,5 %)

p = 0,0002

Výsledky „Trial outcome index“ podporovaly výsledky FACT-L a LCS

Uvedené hodnoty jsou pro gefitinib versus karboplatina/paklitaxel.

Počet pacientů hodnotitelných v analýze kvality života.

Kvalita života.

FACT L

Funkční hodnocení protinádorové léčby – plíce.

Podškála pro plicní nádory.

Ve studii IPASS prokázal gefitinib u pacientů bez předchozí léčby a s lokálně pokročilým nebo

metastatickým NSCLC s aktivační mutací pro EGFR tyrosinkinázu lepší PFS, ORR, QoL a zlepšení

symptomů a nevýznamný rozdíl v celkovém přežití ve srovnání s karboplatinou/paklitaxelem.

Předléčení pacienti

Randomizovaná klinická studie fáze III, studie INTEREST provedená u pacientů s lokálně pokročilým

nebo metastazujícím NSCLC, kteří dříve podstoupili chemoterapii na bázi platiny. V celé populaci

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/556782/2018

EMEA/H/C/004826

Gefitinib Mylan (gefitinibum)

Přehled pro přípravek Gefitinib Mylan a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Gefitinib Mylan a k čemu se používá?

Gefitinib Mylan je protinádorový léčivý přípravek používaný k léčbě dospělých, kteří mají lokálně

pokročilý nebo metastazující (pokud se nádorové buňky rozšířily z původního místa do dalších částí

těla) nemalobuněčný karcinom plic. Používá se u pacientů, jejichž nádorové buňky mají mutaci

v genech tvořících bílkovinu zvanou receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR).

Přípravek Gefitinib Mylan obsahuje léčivou látku gefitinib a je to „generikum“. Znamená to, že

přípravek Gefitinib Mylan obsahuje stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční

léčivý přípravek“, který je již v EU registrován, a sice přípravek Iressa. Více informací o generických

léčivých přípravcích naleznete v příslušném dokumentu otázek a odpovědí zde.

Jak se přípravek Gefitinib Mylan používá?

Výdej přípravku Gefitinib Mylan je vázán na lékařský předpis. Léčba by měla být zahájena lékařem,

který má zkušenosti s protinádorovými léčivými přípravky, a měla by probíhat pod jeho dohledem.

Přípravek Gefitinib Mylan je dostupný ve formě 250mg tablet, jež se užívají ústy. Doporučená dávka je

jedna tableta jednou denně. Pacientům, kteří mají potíže s polykáním, lze tabletu rozpustit ve vodě.

Více informací o používání přípravku Gefitinib Mylan naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Gefitinib Mylan působí?

Léčivá látka v přípravku Gefitinib Mylan, gefitinib, je inhibitorem proteintyrozinkinázy. Znamená to, že

blokuje určité enzymy známé jako tyrozinkinázy. Tyto enzymy se nalézají na povrchu nádorových

buněk, jako je EGFR na povrchu buněk nemalobuněčného karcinomu plic. EGFR se podílí na růstu

a šíření nádorových buněk. Zablokováním receptoru EGFR pomáhá přípravek Gefitinib Mylan omezit

růst a šíření nádoru. Přípravek Gefitinib Mylan působí pouze v buňkách nemalobuněčného karcinomu

plic, které mají mutaci v receptoru EGFR.

Gefitinib Mylan (gefitinibum)

EMA/556782/2018

strana 2/2

Jak byl přípravek Gefitinib Mylan zkoumán?

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou ve schváleném použití již byly provedeny s referenčním léčivým

přípravkem Iressa, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Gefitinib Mylan.

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Gefitinib Mylan.

Společnost také provedla studii, která prokázala, že je přípravek „bioekvivalentní“ s referenčním

léčivým přípravkem. Dva léčivé přípravky jsou bioekvivalentní, pokud dosahují stejné hladiny léčivé

látky v těle, a proto se očekává, že budou mít stejný účinek.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Gefitinib Mylan?

Jelikož přípravek Gefitinib Mylan je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Gefitinib Mylan registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Gefitinib Mylan je kvalitativně srovnatelný a bioekvivalentní s přípravkem

Iressa. Stanovisko agentury proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Iressa přínosy přípravku

Gefitinib Mylan převyšují zjištěná rizika a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Gefitinib Mylan?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Gefitinib Mylan, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Gefitinib Mylan průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Gefitinib Mylan jsou pečlivě hodnoceny a jsou

učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Gefitinib Mylan

Další informace k přípravku Gefitinib Mylan jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. Na

internetových stránkách agentury jsou rovněž k dispozici informace o referenčním léčivém přípravku.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace