GAFERVIT mite

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GAFERVIT mite Injekční roztok
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GAFERVIT mite Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • selata
 • Terapeutické oblasti:
 • Železo v jiných kombinacích
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936796 - 1 x 10 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/397/91-C
 • Datum autorizace:
 • 27-12-1991
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

GAFERVIT mite injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GAFERVIT mite injekční roztok

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml roztoku obsahuje:

Léčivé látky

Serum suillum nativum

0,8 ml

Dextraferranum

7 mg

Thiamini hydrochloridum

0,03 mg

Riboflavinum

0,0114 mg

Pyridoxini hydrochloridum

0,0028 mg

Nicotinamidum

0,4284 mg

Calcii pantothenas

0,016 mg

Cupri chloridum

0,02707 mg

Cobaltosi chloridum anhydricum

0,00266 mg

Pomocné látky

Thiomersal

0,1 mg

4.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok

5.

INDIKACE

Anémie, hypoglobulinémie, kachexie, zaostávání ve vývoji, onemocnění spojená s odstavem

(průjmy, inapetence apod.), poruchy metabolismu u selat.

6.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

7.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

8.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Selata.

9.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Selata do 10 dnů stáří

5 ml

Selata od 10 do 20 dnů stáří

10 ml

Selata nad 20 dnů stáří

20 ml

10.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Aplikuje se intramuskulárně jednorázově nebo opakovaně po 7 - 10 dnech. U selat je aplikace

nejúčinnější 2. - 4. den po narození.

11.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů

13.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného požití nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte ústa. Je-li osoba při vědomí,

dejte jí napít dostatek vody. Pokud se objeví nežádoucí účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu přípravku s kůží se doporučuje postižené místo omýt vodu a mýdlem. Při

podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody i pod víčky minimálně 15

minut. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Nežádoucí aplikaci zabráníte použitím vhodného ochranného oděvu.

14.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

15.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2015

16.

OZNAČENÍ ,,POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ

TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

17. OZNAČENÍ ,,UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DÉTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí

18. REGISTRAČNÍ ČÍSLO:

97/397/91-C