Gabon Flum 4 mg Proužek do úlu

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Flumethrin
Dostupné s:
Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
ATC kód:
QP53AC
INN (Mezinárodní Name):
Flumethrin (Flumethrinum)
Léková forma:
Proužek do úlu
Terapeutické skupiny:
včely
Terapeutické oblasti:
Pyrethriny a pyrethroidy
Přehled produktů:
Kódy balení: 9907304 - 1 x 50 proužek - sáček
Registrační číslo:
96/024/19-C
Datum autorizace:
2019-04-01

Přečtěte si celý dokument

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Gabon Flum 4 mg proužky do úlu

1.

JMÉNO

A

ADRESA

DRŽITELE

ROZHODNUTÍ

O

REGISTRACI

A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Dol 94

252 66 Máslovice

tel.: 734 858 244

e-mail: beedol@beedol.cz

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabon Flum 4 mg proužky do úlu

Flumehtrinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 1 proužek do úlu obsahuje:

Léčivá látka:

Flumethrinum 4 mg

Proužek gabonové dýhy bez výrazné vůně nebo zápachu, v horní čtvrtině opatřen otvorem k

zavěšení mezi plásty.

4.

INDIKACE

Varroáza včel. Ošetření včelstev napadených ektoparazitickým roztočem Varroa destructor

citlivým na flumethrin, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno zejména na

ochranu plodu, zakládajícího generace zimujících včel v podletí.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte v případech známé rezistence na pyrethroidy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včely medonosné (Apis mellifera)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

K použití uvnitř úlu.

Veterinární léčivý přípravek je třeba použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy

je ve včelstvu konzumní med, tj. používat v podletí a na podzim.

Pro jedno včelstvo se použijí dva proužky. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, přidá se další

proužek. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný

přístup k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička v místě zavěšení proužku

cca o 1 cm rozšíří. Základní doba ošetření je stanovena na 24 dní u dělničího plodu a pokud je

přítomen trubčí plod na 30 dní. Prodloužení ošetření je možné jen v případech pokračujícího

spadu roztočů v důsledku reinvaze, a to nejdéle o 12 dní.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Proužky umístíme symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Přípravek

působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek

zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami. Proužky zavěšujte

zásadně na háčky ve tvaru dle obr.1. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a

nedotýká se plástové plochy. Háček se podle vzoru snadno vyrobí z drátu o síle 1,2 mm.

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat poškození trubců nebo mladušek,

pokud setrvají dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva.

V případě zvýšeného počtu uhynulých včel snížíme počet proužků.

Obr. 1: Vzor háčku pro zavěšení gabonových proužků, měřítko ve skutečné velikosti

10.

OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Med: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívejte v období snůšky medu.

Plásty v plodišti by měly být v souladu se správnou chovatelskou praxí každé tři roky

vyměněny za nové mezistěny.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v suchu.

Po otevření uchovávejte sáčky uzavřené několikanásobným přehnutím okraje.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na

etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Všechna včelstva umístěná na stejném stanovišti musí být ošetřena současně.

Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Nejvhodnější je test oklepem živých

včel pomocí moučkového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz) před aplikací a 14 dní po

zahájení aplikace. Pro sledování spadu musí být úly vybaveny varroadny nebo podložkami se

zdvojenými sítěmi.

Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné

skupiny látek a mající jiný způsob účinku. Účinná látka flumethrin je pyrethroid. Rezistence

k pyrethroidům byla hlášena, její výskyt se může lišit geograficky i časově. V případě

použití přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence, může dojít ke snížení účinnosti

přípravku pod 40 %. Použití přípravku by mělo být založeno na znalosti místní

epidemiologické informace o citlivosti Varroa destructor a doporučení ošetřujícího

veterinárního lékaře, pokud riziko rezistence v dané oblasti (regionu) je takové, že užití

přípravku proti roztočům Varroa destructor ve včelstvu je sporné.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Přípravek působí jen je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je

proužek zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Přípravek obsahuje pyrethroid flumethrin, který může způsobit podráždění kůže. Zabraňte

kontaktu přípravku s kůží. Proužky uchovávat v původním obalu do okamžiku použití. Při

nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte osobní ochranné prostředky

skládající se z nepropustných rukavic a běžného ochranného oděvu včelaře. Po manipulaci s

přípravkem si umyjte ruce. V případě kontaktu přípravku s kůží důkladně umyjte mýdlem a

vodou. V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou známy.

Nepoužívat současně s jinými akaricidy proti varroáze.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých

dělnic. To však nepředstavuje zásadní poškození včelstva.

Inkompatibility:

Neuplatňuje se

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další

vodní organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo

prázdnými obaly.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Sáček obsahující 50 proužků.

Přečtěte si celý dokument

Přečtěte si celý dokument

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gabon Flum 4 mg proužky do úlu

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každý 1 proužek obsahuje:

Léčivá látka:

Flumethrinum 4 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Proužek do úlu

Proužek gabonové dýhy bez výrazné chutě nebo zápachu, v horní čtvrtině opatřen otvorem k

zavěšení mezi plásty.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Cílové druhy zvířat

Včely medonosné (Apis mellifera)

4.2

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Varroáza včel. Ošetření včelstev napadených ektoparazitickým roztočem Varroa

destructor

citlivým na flumethrin, a to i v době, kdy je ve včelstvu plod. Použití je zaměřeno zejména na

ochranu plodu zakládajícího generace zimujících včel v podletí.

4.3

Kontraindikace

Nepoužívejte v případech známé rezistence na pyrethroidy.

4.4

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Všechna včelstva umístěná na stejném stanovišti musí být ošetřena současně.

Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Nejvhodnější je test oklepem živých

včel pomocí moučkového cukru (podrobnosti na www.beedol.cz) před aplikací a 14 dní po

zahájení aplikace. Pro sledování spadu musí být úly vybaveny varroadny nebo podložkami se

zdvojenými sítěmi.

Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné skupiny

látek a mající jiný způsob účinku. Účinná látka flumethrin je pyrethroid. Rezistence k

pyrethroidům byla hlášena, její výskyt se může lišit geograficky i časově. V případě použití

přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence, může dojít ke snížení účinnosti přípravku

pod 40 %. Použití přípravku by mělo být založeno na znalosti místní epidemiologické

informace o citlivosti Varroa destructor a doporučení ošetřujícího veterinárního lékaře, pokud

riziko rezistence v dané oblasti (regionu) je takové, že užití přípravku proti roztočům Varroa

destructor ve včelstvu je sporné.

4.5

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek působí jen je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je

proužek zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami.

Zvláštní opatření určené osobám, které

podávají

veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek obsahuje pyrethroid flumethrin, který může způsobit podráždění kůže. Zabraňte

kontaktu přípravku s kůží. Proužky uchovávat v původním obalu do okamžiku použití. Při

nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte osobní ochranné prostředky

skládající se z nepropustných rukavic a běžného ochranného oděvu včelaře. Po manipulaci s

přípravkem si umyjte ruce. V případě kontaktu přípravku s kůží důkladně umyjte mýdlem a

vodou. V případě podráždění kůže vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou známy.

4.7

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Neuplatňuje se.

4.8

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nejsou známy.

Nepoužívat současně s jinými akaricidy proti varroáze.

4.9

Podávané množství a způsob podání

K použití uvnitř úlu.

Veterinární léčivý přípravek je třeba použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je

ve včelstvu konzumní med, tj. používat v podletí a na podzim.

Pro jedno včelstvo se použijí dva proužky. Obsedá-li včelstvo dva nástavky, přidá se další

proužek. Proužky se zavěšují ve svislé poloze mezi plodové plásty tak, aby včely měly volný

přístup k proužku z obou stran. K tomuto účelu se plástová ulička v místě zavěšení proužku

cca o 1 cm rozšíří. Základní doba ošetření je stanovena na 24 dní u dělničího plodu a pokud je

přítomen trubčí plod na 30 dní. Prodloužení ošetření je možné jen v případech pokračujícího

spadu roztočů v důsledku reinvaze, a to nejdéle o 12 dní.

Proužky umístíme symetricky ke středu plodového tělesa (např. do 2. a 5. uličky). Přípravek

působí jen je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek

zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami. Proužky zavěšujte

zásadně na háčky ve tvaru dle obr.1. Tvar háčku zajistí, že proužek visí ve středu uličky a

nedotýká se plástové plochy. Háček se podle vzoru snadno vyrobí z drátu o síle 1,2 mm.

Přesně dodržujte dávkování. Předávkování může vyvolat poškození trubců nebo mladušek,

pokud setrvají dlouhou dobu na proužku. Neznamená to však žádné ohrožení včelstva.

V případě zvýšeného počtu uhynulých včel snížíme počet proužků.

Obr. 1: Vzor háčku pro zavěšení gabonových proužků, měřítko ve skutečné velikosti

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých

dělnic. To však nepředstavuje zásadní poškození včelstva.

4.11

Ochranná(é) lhůta (y)

Med: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívejte v období snůšky medu.

Plásty v plodišti by měly být v souladu se správnou chovatelskou praxí každé tři roky

vyměněny za nové mezistěny.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: ektoparazitika pro lokální aplikaci, včetně insekticidů,

pyrethriny a pyrethroidy.

ATCvet kód: QP53AC05.

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Přípravek má akaricidní účinek, který spočívá v neurotoxickém působení flumethrinu na

roztoče Varroa destructor. Flumethrin narušuje přechod sodíku buněčnými membránami

nervových tkání, vyvolává ztrátu koordinace pohybu, knock-down efekt až úhyn roztočů.

Včely jsou chráněny před insekticidním účinkem flumethrinu vrstvou kutikulárních

uhlovodíků na povrchu vnější chitinové kostry a nízkým dávkováním, které nedosahuje

hranice toxicity pro včely.

5.2

Farmakokinetické údaje

Přípravek působí kontaktně. Účinná látka difunduje na povrch proužku, odkud se dostává na

těla včel zdržujících se na proužku. Dále se rovnoměrně distribuuje na ostatní včely

vzájemným kontaktem s kontaminovanými včelami, charakteristickým pro sociální způsob

života včelstev. Roztoči jsou zasaženi při parazitaci kontaminovaných včel. Roztoči,

parazitující plod v zavíčkovaných buňkách, jsou zasaženi až po opuštění buňky spolu

s vylíhlými včelami. Přebytečný flumethrin je eliminován vazbou na vrstvu kutikulárních

uhlovodíků na povrchu těla včel a přirozenou obměnou včel.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Gabonová dýha

Povidon

6.2

Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

...

Přečtěte si celý dokument

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace