FUCHSORAL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FUCHSORAL Perorální suspenze
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FUCHSORAL Perorální suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • lišky
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935869 - 1 x 800 dávka - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/609/97-C
 • Datum autorizace:
 • 04-07-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 11-08-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

FUCHSORAL por. ad us. vet.

Vakcína proti vzteklině k orální imunizaci lišek

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

D-06861 Dessau-Roßlau

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

D-06861 Dessau-Roßlau

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FUCHSORAL perorální suspenze pro lišky

Vakcína proti vzteklině k orální imunizaci lišek

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V jedné návnadě je jedna vakcinační dávka (1,5 ml), uzavřená v kapsli

1 vakcinační dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus rabiei attenuatum (SAD B 19) 10

- 10

PFU/ml

Hranatá, tmavě hnědá návnada je zhotovená z krmivové směsi, do níž jsou přidána speciální

vnadidla pro lišky.

Každá návnada obsahuje 150 mg tetracyklinu HCL, který slouží jako indikátor.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace divoce žijících lišek proti vzteklině, prováděná na základě nařízení SVS.

5.

KONTRAINDIKACE

Vakcínu nelze používat k imunizaci domácích zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známé.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Divoce žijící lišky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Orální imunizace lišek

K potírání vztekliny se mají návnady s vakcínou klást nejméně dvakrát do roka, obzvláště na

jaře a na podzim, na území o rozloze minimálně 5 000 km

. V závislosti na epizootologické

situaci a prokázané hustotě liščí populace je vhodná koncentrace kladení v rozsahu 20 - 25

návnad na 1 km

. V oblastech s velmi početnou liščí populací je nutná vyšší koncentrace kladení

a to 25-30 návnad na 1 km

Kladení návnad:

Na volných polních plochách a při nízké hustotě osídlení se doporučuje forma leteckého kladení

návnad.

V hustě osídlených oblastech se upřednostňuje manuálnímu kladení.

Vakcinace přislušného území by se měla provádět po několik následujících let za sebou, avšak

alespoň ještě tři roky po posledním výskytu vztekliny.

K ochraně území bez výskytu vztekliny lze vakcínu rovněž použít a to k vytvoření ochranného

pásma. Rozloha takového pásma, které zasahuje až k další oblasti kde se vzteklina vyskytuje, by

neměla být menší než 50 km.

Vakcinační návnady může pokládat jen instruovaný personál.

Letecké kladení návnad:

Návnady se rozmístí podle předem připravených leteckých map podél vytyčených čar, ve

vzdálenosti jednoho kilometru. K orientaci a zajištění správného kladení je možné využít

družicový navigační systém (GPS).

Manuální kladení návnad:

Návnady klade na určeném území pověřený a instruovaný pracovník celoplošně podle map.

Rozmístění probíhá zejména na lesních a polních mezích, v příkopech, na místech s mršinami, v

soutěskách a u liščích nor.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Živá vakcína proti vzteklině!

Návnady s vakcínou se nesmí úmyslně poškozovat. Dojde-li ke kontaktu vakcinační tekutiny s

lidskými sliznicemi, je nezbytné místo opláchnout důklaně vodou a neprodleně vyhledat lékaře.

Při kontaktu vakcíny s pokožkou se místo okamžitě omyje vodou a mýdlem. Při přimém

kontaktu s vakcínou je třeba vždy konzultovat lékaře, který v případě potřeby musí přikročit k

postexpoziční očkovací profylaxi podle doporučení hygienické služby.

Návnady by neměly být kladeny v zimě při teplotách 0°C a nižších, protože zmrzlá očkovací

látka při rozkousnutí podané návnady nemůže vytécí z kapsle a vakcinovat zvíře.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Návnadu neberte do holých rukou z důvodu horšího příjmu liškou. Kladení návnad provádějte

v rukavicích na jednorázové použití.

Vakcína se skladuje ve zmrazeném stavu při teplotě minimálně – 20°C a po rozmrazení se ihned

aplikuje na místo určení.

Rozmrazenou vakcínu lze skladovat po dobu 5 dnů v chladnu při teplotách + 2°C až + 8°C.

Vakcínu nepoužívat po uplynutí doby její exspirace.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Nadbytečné návnady je možné zaslat zpět výrobci za účelem jejich likvidace. Neškodné

odstranění přímo na místě se provádí vařením celé navnady ve vodní lázni při teplotě 90°C po

dobu 10 minut.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení:

Karton s 800 návnadami

(40x20, 4x200, 1x800 návnad)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Poznámka:

Jen na předpis veterinárního lékaře!

Pouze pro zvířata.

Speciální upozornění:

1. Imunizační účinek vakcíny působí tak, že při rozkousnutí kapsle, umístěné v návnadě, se

vakcína perforací kapsle dostane na sliznici a tonzily dutiny ústní zvířete. Již malé

množství vakcíny je pro imunizaci zvířat dostačující. Ochrana pomocí vakcinace je

zajištěna zpravidla na dobu minimálně 12 měsíců.

2. Pozření několika návnad je nezávadné. Neškodnost vakcíny pro jiná domácí a volně žijící

zvířata byla prokázána na základě četných zkoušek. Imunizace domácích zvířat touto

formou vakcinace je kontraindikována.

3. Ochranného účinku proti vzteklině lze dosáhnout jen u neinfikovaných lišek. Rovněž u

liščat může být ochranný účinek proti vzteklině negativně ovlivněn mateřskými

protilátkami.

4. Vakcinační virus lze od divokého viru vztekliny odlišit prostřednictvím monoklonálních

protilátek W 239.17 / W 187.5.10/ W 187.6.1. Spolkového ústavu pro výzkum virových

nemocí zvířat (Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere), Středisko Světové

zdravotnické organizace k potírání vztekliny (WHO Tollwutzentrum) se sídlem v

Wusterhausenu.

5. V období dvou týdnů po kladení návnad by se na dotyčném území nemělo lovit. Psi a

kočky by v této době neměly volně pobíhat, nebot'jsou konkurenty pro pozření návnad.

6. Pokyny SVS stanoví opatření týkající se informovanosti obyvatel příslušné oblati a značení

regionů určených k vakcinaci.

Pokud chcete získat více informací o tomto přípravku kontaktujte pověřeného místního

zástupce, nebo držitele rozhodnutí o registraci.