Fotivda

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
tivozanibu
Dostupné s:
EUSA Pharma (Netherlands) BV
ATC kód:
L01EK03
INN (Mezinárodní Name):
tivozanib hydrochloride monohydrate
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Karcinom, ledvinná buňka
Terapeutické indikace:
Fotivda je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s pokročilým renálním karcinomem (RCC) a u dospělých pacientů, kteří jsou VEGFR a mTOR cesta-inhibitorem se po progresi onemocnění po předchozí léčbě cytokinové léčby pro pokročilého RCC. Léčba pokročilého renálního karcinomu.
Přehled produktů:
Revision: 6
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004131
Datum autorizace:
2017-08-24
EMEA kód:
EMEA/H/C/004131

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

22-11-2017

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

23-06-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

23-06-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

23-06-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

22-11-2017

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Fotivda 890 mikrogramů tvrdé tobolky

Fotivda 1340 mikrogramů tvrdé tobolky

tivozanibum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Fotivda a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fotivda užívat

Jak se přípravek Fotivda užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Fotivda uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Fotivda a k čemu se používá

Účinnou látkou přípravku Fotivda je tivozanib, který je inhibitorem proteinkinázy. Tivozanib snižuje

přívod krve do nádoru, čímž zpomaluje růst a šíření nádorových buněk. Pracuje tak, že blokuje činnost

proteinu zvaného cévní endotelový růstový faktor (VEGF). Blokování činnosti VEGF zabraňuje

tvorbě nových krevních cév.

Fotivda se používá k léčbě dospělých s nádorem ledvin v pokročilém stadiu. Používá se tam, kde

dosud nebyla použita jiná léčba, např. interferonem-alfa nebo interleukinem-2, nebo kde tato léčba

nepomohla zastavit Vaše onemocnění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fotivda užívat

Přípravek Fotivda neužívejte:

Pokud jste alergický(á) na tivozanib nebo kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě

Jestliže užíváte třezalku tečkovanou (známou rovněž jako Hypericum perforatum, bylinný lék,

používaný k léčbě deprese a úzkosti).

Upozornění a opatření

Než začnete přípravek Fotivda užívat, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem či zdravotní sestrou,

pokud:

máte vysoký krevní tlak.

Přípravek Fotivda Vám může zvýšit krevní tlak. Lékař bude Váš krevní tlak pravidelně

sledovat, a pokud bud příliš vysoký, může Vám dát lék na jeho snížení nebo snížit Vaši dávku

přípravku Fotivda. Pokud ale bude Váš krevní tlak stále vysoký, lékař může rozhodnout o

přerušení nebo ukončení léčby přípravkem Fotivda. Pokud již užíváte lék na léčbu vysokého

krevního tlaku a lékař Vám sníží dávku přípravku Fotivda nebo přeruší či ukončí léčbu, bude

Váš krevní tlak nadále pravidelně sledován.

Pokud máte nebo jste měl(a) aneurysma (výduť, rozšíření a oslabení stěny cévy) nebo trhlinu ve

stěně cévy.

máte potíže s krevními sraženinami.

Léčba přípravkem Fotivda může zvýšit riziko tvorby krevní sraženiny (trombu) v krevních

cévách, která se pak může uvolnit a může se krevním řečištěm dostat do jiné cévy, kterou ucpe.

Řekněte svému lékaři, zda jste někdy prodělal(a) následující:

krevní sraženinu v plicích (s kašlem, bolestí na hrudi, náhlou dechovou nedostatečností nebo

vykašláváním krve),

krevní sraženinu v nohou nebo rukou, oku nebo mozku (s bolestí nebo otokem dolních částí

nohou či rukou, zhoršení vidění nebo změny v duševním stavu)

mozkovou mrtvici nebo příznaky a symptomy „mini-mrtvice“ (tranzitorní ischemické ataky)

srdeční záchvat

vysoký krevní tlak

diabetes

větší operaci

vícečetná poranění, např. zlomeniny kostí nebo poškození vnitřních orgánů

neschopnost pohybu delší časové období

srdeční selhání, které může způsobit dechovou nedostatečnost nebo otoky kotníků

neschopnost dýchat, namodralé zbarvení kůže, špiček prstů nebo rtů, neklid, úzkost,

zmatenost, změny ve vědomí nebo smyslu uvědomování, zrychlené povrchní dýchání,

bušení srdce a nadměrné pocení.

pokud trpíte nebo jste trpěl(a) některým z těchto symptomů nebo jste léčen(a) pro srdeční

selhání:

Dechová nedostatečnost (dušnost), při námaze, nebo když ležíte

Pocit slabosti a únavy

Otok nohou (edém), kotníků a chodidel

Snížená schopnost provádět tělesné cvičení

Přetrvávající kašel nebo sípání, vykašlávání bílého nebo krvavě zbarveného hlenu

Příznaky a symptomy srdečního selhání Vám budou během užívání léku sledovány. Lékař může

podle potřeby dávku přípravku Fotivda snížit, nebo tuto léčbu přerušit nebo ukončit.

Pokud máte nebo jste léčen(a) pro

abnormální srdeční frekvenci a rytmus (arytmie)

. Váš

lékař bude sledovat účinek přípravku Fotivda na Vaše srdce pomocí záznamu elektrické aktivity

Vašeho srdce (elektrokardiogram) nebo pomocí měření hladiny vápníku, hořčíku a draslíku v

krvi během léčby.

pokud máte

onemocnění jater

Před zahájením léčby a během léčby přípravkem Fotivda bude lékař pravidelně sledovat, jak

dobře Vám játra fungují (např. pomocí krevních testů), a podle potřeby Vám sníží frekvenci

užívání přípravku Fotivda (tj. budete ho užívat méně často).

pokud máte

potíže se štítnou žlázou nebo užíváte léky k léčbě štítné žlázy

. Léčba přípravkem

Fotivda může způsobit, že štítná žláza pracuje méně, než je obvyklé. Lékař Před zahájením

léčby a během léčby přípravkem Fotivda bude lékař pravidelně sledovat, jak dobře Vám štítná

žláza funguje (např. pomocí krevních testů).

Řekněte svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře, pokud během užívání přípravku Fotivda:

Zaznamenáte

dechovou nedostatečnost nebo otoky kotníků

Oznamte to lékaři okamžitě, protože se může jednat o příznaky srdečního selhání. Lékař bude

tento Váš stav sledovat a podle jeho závažnosti Vám může snížit dávku přípravku Fotivda nebo

léčbu přípravkem Fotivda přerušit nebo zastavit.

Pokud máte potíže

s krvácením

Léčba přípravkem Fotivda může zvýšit riziko krvácení. Ihned informujte svého lékaře, pokud

máte potíže s krvácením (plus bolestivé nafouklé břicho, zvracíte krev, vykašláváte krev, máte

černou stolici, krev v moči, bolesti hlavy nebo změnu duševního stavu). Bude možná nutné

léčbu přípravkem Fotivda dočasně vysadit.

Pokud laboratorní testy prokážou, že máte

v moči bílkoviny

Lékař bude tento Váš stav sledovat před začátkem léčby a během ní. Na základě výsledků Vám

může lékař dávku přípravku Fotivda snížit nebo tuto léčbu přerušit či ukončit.

Pokud trpíte onemocněním mozku, zvaným syndrom

posteriorní reverzibilní encefalopatie

(onemocnění způsobené vratným podkorovým otokem v mozku cévního původu) (PRES)

Okamžitě svého lékaře informujte, pokud zaznamenáte symptomy, jako je bolest hlavy, záchvat,

nedostatek energie, zmatenost, slepota nebo jiná oční nebo neurologická porucha, např. slabost

v paži nebo noze. Pokud je diagnostikován PRES, lékař okamžitě ukončí léčbu přípravkem

Fotivda.

Pokud

začnete mít kůži na dlaních a chodidlech

suchou, popraskanou, šupinkovatou nebo

loupající se, pokud pociťujete píchání nebo mravenčení

Mohou to být příznaky stavu, který se nazývá syndrom (reakce) dlaní a chodidel. Váš lékař

bude tento stav léčit, a podle jeho závažnosti může buď snížit dávku přípravku Fotivda, nebo

tuto léčbu přerušit nebo ukončit.

pokud máte příznaky

perforace gastrointestinálního traktu (porušení celistvosti žaludeční či

střevní stěny)

nebo

vytvoření píštěle

(vznik otvoru v žaludku nebo střevě nebo abnormální

průchod vytvořený mezi částmi střeva), jako je např. závažná bolest břicha, zimnice, horečka,

pocit na zvracení nebo bolestivá obstrukce střev (překážka nebo zúžení střev), průjem nebo

krvácení z konečníku.

Během léčby přípravkem Fotivda bude lékař pravidelně tyto symptomy sledovat.

Pokud musíte podstoupit

operaci nebo jiný chirurgický zákrok

Pokud máte podstoupit operaci nebo chirurgický zákrok, lékař Vám doporučí, abyste dočasně

přerušili léčbu přípravkem Fotivda, protože by mohl mít špatný vliv na hojení ran.

Tiskařský inkoust použitý v tobolce přípravku Fotivda 890 mikrogramů obsahuje tartrazin (E102),

který může vyvolávat alergické reakce.

Děti a dospívající

Nepodávejte přípravek Fotivda dětem ani dospívajícím mladším než 18 let. Tento lék nebyl studován

u dětí ani dospívajících.

Další léčivé přípravky a Fotivda

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které

možná budete užívat. Patří sem i bylinné přípravky a další léky, které jste si koupil(a) bez lékařského

předpisu.

Přípravek Fotivda může hůře účinkovat, pokud je užíván s jinými léky. Pokud užíváte některý

z následujících léků, řekněte to svému lékaři, možná se rozhodne vaši léčbu změnit:

dexametazon (kortikosteroid ke snížení zánětu a léčbě poruch imunitního systému);

rosuvastatin (lék používaný ke snížení hladin cholesterolu v krvi);

fenobarbital, fenytoin, karbamazepin (používané k léčbě epilepsie);

nafcillin, rifampicin, rifabutin, rifapentin (antibiotika);

Třezalka tečkovaná (jiným názvem Hypericum perforatum, bylinný lék používaný k léčbě

deprese a úzkosti), protože tento bylinný lék nesmíte užívat ve stejnou dobu jako přípravek

Fotivda.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Fotivda neužívejte, pokud jste těhotná.

Promluvte si se svým lékařem, který s

Vámi probere rizika pro Vás a Vaše dítě, spojená s užíváním přípravku Fotivda.

Vy i Váš partner musíte (po)užívat účinnou antikoncepci.

Pokud Vy nebo Váš partner

používáte hormonální antikoncepci (pilulku, implantát, náplast), musíte používat dodatečnou

bariérovou metodu během celé léčby a další měsíc po dokončení léčby.

Během léčby přípravkem Fotivda nekojte

, neboť není známo, zda účinná látka přípravku

Fotivda přechází do mateřského mléka. Pokud již kojíte, promluvte si se svým lékařem.

Pokud plánujete dítě, řekněte to svému lékaři, protože přípravek Fotivda může mít vliv na

plodnost mužů i žen.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Přípravek Fotivda může mít vedlejší účinky, které mohou mít vliv na Vaši schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje. Vyhněte se řízení motorového vozidla nebo obsluze strojů, pokud pociťujete

slabost, únavu nebo závrať. Přečtěte si rovněž bod 4 „Možné nežádoucí účinky“

3.

Jak se přípravek Fotivda užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým

lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka

Doporučená dávka přípravku je jedna 1340 mikrogramová tobolka přípravku Fotivda, užívaná jednou

denně po dobu 21 dnů (3 týdny) s následným 7 denním obdobím (1 týdnem) bez užívání tobolek.

Tento rozvrh se opakuje v cyklech po 4 týdnech.

Lékař Vás bude pravidelně sledovat a Vy budete normálně pokračovat v užívání přípravku Fotivda,

dokud bude účinkovat a nebudete trpět nepřijatelnými nežádoucími účinky.

Snížená dávka

Pokud zaznamenáte závažné nežádoucí účinky, lékař se může rozhodnout přerušit léčbu přípravkem

Fotivda, popř. snížit dávku na:

21 dnů

(3 týdny)

Jedna tobolka

přípravku Fotivda

jednou denně

7 dnů

(1 týden)

Nejsou užívány

žádné

tobolky

Jednu 890 mikrogramovou tobolku přípravku Fotivda užívanou jednou denně po dobu 21 dnů

(3 týdny) s následným 7 denním obdobím (1 týdnem) bez užívání tobolek.

Tento rozvrh se opakuje v cyklech po 4 týdnech.

Onemocnění jater

Pokud máte

onemocnění jater

, lékař se může rozhodnout snížit frekvenci, jak často budete dávku

přípravku užívat, na frekvenci užívání co druhý den (tj. jednu 1340 mikrogramovou tobolku co druhý

den).

Užívání přípravku s jídlem a pitím

Přípravek Fotivda je nutno užívat se sklenicí vody a je možno ho užívat s jídlem či bez jídla. Tobolku

polkněte vcelku. Před spolknutím tobolku nežvýkejte, nerozpouštějte ani neotvírejte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)

Pokud jste si vzal(a) více, než předepsanou dávku 1 tobolky za den, oznamte to okamžitě svému

lékaři.

Užití přílišného množství přípravku Fotivda zvyšuje pravděpodobnost výskytu vnežádoucích účinků

nebo jejich závažnosti, a to především vysokého krevního tlaku.

Okamžitě si zajistěte lékařskou

pomoc

, pokud zaznamenáte zmatenost, změny duševního stavu nebo bolesti hlavy. Jedná se o

příznaky vysokého krevního tlaku.

Pokud si zapomenete vzít přípravek Fotivda

Pokud jste si zapomněl(a) vzít tobolku, neberte si náhradní tobolku. Pokračujte s užíváním další dávky

v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou tobolku.

Pokud budete po užití přípravku Fotivda zvracet, neberte si náhradní dávku. Pokračujte s užíváním

další dávky v obvyklém čase.

Pokud přestanete přípravek Fotivda užívat

Nepřestávejte užívat tento lék, dokud Vám to neřekne Váš lékař. Pokud přestanete tobolky užívat, Váš

stav se může zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Vysoký krevní tlak

je nejzávažnějším a nejčastějším nežádoucím účinkem (viz také bod 2

„Upozornění a opatření“).

Pokud si myslíte, že

máte vysoký krevní tlak, řekněte to okamžitě svému lékaři.

K příznakům patří

závažné bolesti hlavy, rozmazané vidění, dechová nedostatečnost, změny duševního stavu, např. pocit

úzkosti, zmatenosti a dezorientace

Lékař Vám bude během léčby přípravkem Fotivda pravidelně kontrolovat krevní tlak. Pokud se u Vás

objeví vysoký krevní tlak, lékař Vám může předepsat lék k léčbě vysokého krevního tlaku, snížit

dávku přípravku Fotivda nebo ukončit léčbu přípravkem Fotivda.

Další vedlejší účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než jednoho pacienta z 10 lidí)

Potíže s mluvením

Průjem

Ztráta chuti k jídlu, snížení tělesné hmotnosti

Bolest hlavy

Problémy s dýcháním, dušnost během zátěžte, kašel

Únava, neobvyklá slabost, bolest (včetně bolesti v ústech, končetin, boku, třísel a nádorové

bolesti)

Zánět v ústech, mírná bolest nebo nepříjemné pocity v ústech, pocit nevolnosti, bolesti,

nepříjemné pocity a napětí v žaludku

Syndrom dlaní a chodidel se zarudnutím kůže, otokem, necitlivostí a olupováním kůže na

dlaních a chodidlech, svědění těla

Bolest zad

Únava a ztráta energie

Časté

(mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

Snížená činnost štítné žlázy, která může vyvolat příznaky, jako je únava, netečnost (letargie),

svalová slabost, pomalý srdeční rytmus, zvýšení tělesné hmotnosti

Nespavost

Porucha nervů včetně necitlivosti, mravenčení, citlivé kůže nebo necitlivosti a slabosti paží a

nohou

Poruchy zraku včetně rozmazaného vidění

Zrychlený srdeční puls, napětí na hrudi, srdeční záchvat/snížení průtok krve srdcem, krevní

sraženina v tepně (krevní céva)

Krevní sraženina v plicích. Příznaky zahrnují kašel, bolest na hrudi, náhlou dušnost nebo

vykašlávání krve

Krevní sraženina v hluboké žíle, např. v noze

Velmi vysoký krevní tlak vedoucí k cévní mozkové příhodě; zarudnutí kůže

Krvácení z nosu, rýma, ucpaný nos

Nadýmání, pálení žáhy, problémy s polykáním a bolestivé polykání, bolest v krku, pocit plného

žaludku, otok a bolestivost jazyka, zánět dásní a/nebo bolest dásní

Změna chutí nebo ztráta chuti

Závratě; zvonění v uších, závratě a pocit točení (vertigo)

Krvácení, např. do mozku, z úst, dásní, do plic, žaludku, z vředů na střevní sliznici, z ženských

genitálií, konečníku, nadledvinek

Vykašlávání krve; zvracení krve

Bledost a únava z nadměrného krvácení

Zvracení, trávicí potíže, zácpa, sucho v ústech

Svědivá pokožka, vyrážka, svědění těla, loupání kůže, suchá pokožka, vypadávání vlasů,

zarudnutí kůže včetně kůže rukou a těla, akné

Horečka, bolest na hrudi, otok chodidel a nohou, zimnice a nízká tělesná teplota

Bolest kloubů, bolest zad, bolest svalů.

Zvýšené množství bílkovin v moči.

Abnormální výsledky krevních testů funkce jater, slinivky, ledvin a štítné žlázy,

Zánět slinivky způsobující těžkou bolest břicha, která může vystřelovat do zad

Méně časté

(mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

Hnisavá vyrážka, plísňové infekce

Snadná tvorba modřin, krvácení do kůže

Nadměrná činnost štítné žlázy (která může vyvolat symptomy, jako je snížená chuť k jídlu,

hubnutí, nesnášenlivost tepla, zvýšené pocení, třes, zrychlený puls, zvětšená štítná žláza

Zvýšení počtu červených krvinek

Ztráta paměti

Dočasně snížený tok krve do mozku

Slzící oči

Zalehlé uši

Nedostatečný tok krve srdečními cévami.

Peptické vředy v tenkém střevě

Zarudnutí pokožky, zčervenalá, oteklá a bolavá pokožka, puchýřkovitá pokožka, nadměrné

pocení, kopřivka

Svalová slabost

Otok nebo podráždění sliznic

Abnormální elektrokardiogram (EKG), zrychlený a/nebo nepravidelný tep

Srdeční selhání. Příznaky zahrnují dechovou nedostatečnost nebo otok kotníků. Otok plic

způsobený hromaděním tekutiny.

Vzácné

(mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie (PRES). Příznaky zahrnují bolest hlavy,

záchvaty, nedostatek energie, zmatenost, slepotu nebo jiné poruchy zraku a neurologické

poruchy.

Není známo

Rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích

účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Fotivda uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

výrazem EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomohou ochránit životní

prostředí

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Fotivda obsahuje

Fotivda 890 mikrogramů tvrdé tobolky

Účinnou látkou je tivozanibum. Jedna tobolka obsahuje tivozanibum 890 mikrogramům, ekvivalentní

tivozanibi hydrochloridum monohydricum.

Další složky:

Obsah tobolky: mannitol, magnesium-stearát.

Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E172).

Tiskařský inkoust, žlutý: šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, oxid titaničitý

(E171), hlinitý lak tartrazinu (E102).

Tiskařský inkoust, modrý: šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, hlinitý lak

indigokarmínu (E132).

Fotivda 1340 mikrogramů tvrdé tobolky

Účinnou látkou je tivozanibum. Jedna tobolka obsahuje tivozanibum 1340 mikrogramů, ekvivalentní

tivozanibi hydrochloridum monohydricum.

Další složky:

Obsah tobolky: mannitol, magnesium-stearát.

Obal tobolky: želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172).

Tiskařský inkoust, modrý: šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, hlinitý lak

indigokarmínu (E132).

Jak přípravek Fotivda vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky Fotivda 890 mikrogramů mají tmavě modrou neprůhlednou čepičku a jasně žluté

neprůhledné tělo, s potiskem žlutým inkoustem „TIVZ“ na čepičce a tmavě modrým inkoustem „LD“

na těle.

Tvrdé tobolky Fotivda 1340 mikrogramů mají jasně žlutou neprůhlednou čepičku a jasně žluté

neprůhledné tělo, s potiskem tmavě modrým inkoustem „TIVZ“ na čepičce a tmavě modrým

inkoustem „SD“ na těle.

Tobolky Fotivda 890 mikrogramů a Fotivda 1340 mikrogramů jsou k dispozici jako balení

po 21 tobolkách v HDPE lahvičkách s uzávěrem s dětskou pojistkou.

Držitel rozhodnutí o registraci

EUSA Pharma (Netherlands) B.V.

Beechavenue 54,

1119PW Schiphol-Rijk

Nizozemsko

Výrobce

ALMAC PHARMA SERVICES (IRELAND) LIMITED

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

lékové agentury http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek je předmětem dalšího sledování. Toto sledování umožní rychlé zjištění

nových informací o jeho bezpečnosti. Po zdravotnickém personálu je požadováno hlášení jakýchkoli

nežádoucích účinků, na které mají podezření. Viz bod 4.8 o způsobu hlášení nežádoucích účinků.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Fotivda 890 mikrogramů tvrdé tobolky

Fotivda 1340 mikrogramů tvrdé tobolky

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Fotivda 890 mikrogramů tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje tivozanibum 890 mikrogramů, ekvivalentní tivozanibi hydrochloridum

monohydricum.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tvrdá tobolka obsahuje stopová množství tartrazinu (E102) (8–12 % složení žluté tiskařské

barvy) (viz bod 4.4).

Fotivda 1340 mikrogramů tvrdé tobolky

Jedna tvrdá tobolka obsahuje tivozanibum 1340 mikrogramů, ekvivalentní tivozanibi hydrochloridum

monohydricum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tvrdé tobolky.

Fotivda 890 mikrogramů tvrdé tobolky

Tvrdá tobolka s tmavě modrou neprůhlednou čepičkou a jasně žlutým neprůhledným tělem, na níž je

vytištěno žlutým inkoustem „TIVZ“ na čepičce a tmavě modrým inkoustem „LD“ na těle.

Fotivda 1340 mikrogramů tvrdé tobolky

Tvrdá tobolka s jasně žlutou neprůhlednou čepičkou a jasně žlutým neprůhledným tělem, na níž je

vytištěno tmavě modrým inkoustem „TIVZ“ na čepičce a tmavě modrým inkoustem „SD“ na těle.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Fotivda je indikovaná k léčbě první linie u dospělých pacientů s pokročilým renálním karcinomem

(RCC)

a u dospělých pacientů, kteří nebyli léčeni bez předchozí léčby inhibitory VEGFR a inhibitory

dráhy mTOR po progresi onemocnění po jedné předcházející léčbě cytokinem na pokročilý RCC.

4.2

Dávkování a způsob podání

Na podávání přípravku musí dohlížet lékař se zkušenostmi v používání protinádorové léčby.

Dávkování

Doporučená dávka tivozanibu je 1340 mikrogramů jednou denně po dobu 21 dnů, následovaných

7 dny klidu, které dohromady tvoří kompletní léčebný cyklus v délce 4 týdnů.

V tomto léčebném cyklu je nutno pokračovat do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.

Nesmí být překročena jedna dávka přípravku Fotivda za den.

Úprava dávky

Výskyt nežádoucích účinků může vyžadovat dočasné přerušení, popř. snížení dávky léčby

tivozanibem (viz bod 4.4). V pivotní studii se dávka snížila u událostí 3. stupně a léčba se přerušila u

událostí 4. stupně.

Pokud je snížení dávky nezbytné, lze snížit dávku tivozanibu na 890 mikrogramů jednou denně

s normálním rozvrhem léčby po dobu 21 dnů podávání dávky, následovaných 7 dny klidu.

Vynechaná dávka

Pokud dojde k vynechání dávky, nesmí být užita náhradní dávka jako vyrovnání zapomenuté dávky.

Další dávku je nutno vzít v další naplánovanou dobu.

V případě zvracení se náhradní dávka nemá užít; další dávka se má užít v další naplánovanou dobu.

Zvláštní populace

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla bezpečnost a účinnost tivozanibu stanovena. Nejsou

k dispozici žádné údaje. Není k dispozici odpovídající použití tivozanibu u dětské populace s indikací

pokročilého renálního karcinomu.

Starší pacienti

U pacientů ve věku 65 let a starších není požadována úprava dávky (viz body 4.4 a 5.1).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky (viz bod

5.2). Doporučuje se opatrnost u pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin kvůli omezeným

zkušenostem, a rovněž u pacientů, kteří podstupují dialýzu, protože u této populace pacientů nejsou

žádné zkušenosti s tivozanibem.

Pacienti s poruchou funkce jater

Všichni pacienti mají podstoupit kontrolu testů jaterní funkce, včetně aminotransferázy (ALT),

aspartát aminotransferázy (AST), bilirubinu a alkalické fosfatázy (AP) ke stanovení funkce jater před

začátkem léčby a během léčby tivozanibem.

Tivozanib není doporučen u pacientů se závažnou poruchou funkce jater. Pacienti se středně závažnou

poruchou funkce jater mají být léčeni pouze jednou 1340 mikrogramovou tobolkou co druhý den,

protože u nich může existovat zvýšené riziko nežádoucích účinků kvůli zvýšené expozici dávkou

1340 mikrogramů denně (viz bod 4.4 a bod 5.2). U pacientů s mírnou poruchou funkce jater není při

podávání tivozanibu nutná úprava dávky. U pacientů s mírnou a středně závažnou poruchou jater je

nutno používat tivozanib s opatrností a za pečlivého sledování snášenlivosti.

Způsob podání

Přípravek Fotivda je určen k perorálnímu použití.

Přípravek Fotivda lze užívat s jídlem nebo bez jídla (viz bod 5.2). Tobolky je nutno užívat vcelku a

zapít sklenicí vody. Tobolky se nesmí otevírat.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Současné podávání s bylinnými přípravky obsahujícími třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum)

(viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypertenze

V klinických studiích s tivozanibem se vyskytla hypertenze (včetně perzistentní závažné hypertenze);

(viz bod 4.8). U přibližně jedné třetiny pacientů se během prvních 2 měsíců léčby vyvinula

hypertenze. Před zahájením léčby tivozanibem je třeba pečlivě kontrolovat krevní tlak. Během léčby je

nutno pacienty sledovat kvůli hypertenzi a léčit podle potřeby antihypertenzní léčbou v souladu se

standardní lékařskou praxí. V případech hypertenze, která přetrvává i přes použití antihypertenzní

léčby, je na základě posouzení lékařem nutno dávku tivozanibu snížit nebo léčbu přerušit a znovu

zahájit s nižší dávkou, jakmile je krevní tlak pod kontrolou (viz bod 4.2). Ukončení léčby je nutno

zvážit v případech přetrvávající závažné hypertenze, syndromu posteriorní reverzibilní encefalopatie

(viz níže) nebo dalších komplikací spojených s hypertenzí. Pacienty, kteří užívají antihypertenzní

léčbu, je nutno při přerušení nebo ukončení léčby tivozanibem přesto sledovat kvůli hypotenzi.

Arteriální tromboembolické příhody

V klinických studiích s tivozanibem došlo k výskytu arteriálních tromboembolických příhod (ATE)

(viz bod 4.8). K rizikovým faktorům ATE patří zhoubné onemocnění, věk nad 65 let, hypertenze,

diabetes mellitus, kouření, hypercholesterolemie a předchozí tromboembolické onemocnění.

Tivozanib nebyl hodnocen u pacientů, kteří měli ATE během předchozích 6 měsíců od zahájení

klinického hodnocení. Tivozanib je nutno používat s opatrností u pacientů s rizikem nebo anamnézou

těchto příhod (např. infarktu myokardu, cévní mozková příhoda).

Žilní tromboembolická příhoda

V klinických studiích s tivozanibem byly hlášeny žilní tromboembolické příhody (VTE), včetně plicní

embolie a hluboké žilní trombózy (viz bod 4.8). K rizikovým faktorům VTE patří větší operace,

vícečetné trauma, předchozí VTE, pokročilý věk, obezita, srdeční nebo respirační selhání a delší

imobilita. Tivozanib nebyl hodnocen u pacientů, kteří měli VTE během předchozích 6 měsíců od

zahájení klinického hodnocení. Rozhodnutí o léčbě, především pacientů s rizikem VTE, je nutno

založit na posouzení přínosů a rizik u jednotlivého pacienta.

Srdeční selhání

V klinických studiích s tivozanibem jako monoterapií k léčbě pacientů s RCC bylo hlášeno srdeční

selhání (viz bod 4.8). Během léčby tivozanibem je nutno periodicky sledovat příznaky a symptomy

srdečního selhání. Léčba příhod srdečního selhání může vyžadovat dočasné přerušení nebo trvalé

ukončení, popř. snížení dávky léčby tivozanibem, a léčbu možných základních příčin srdečního

selhání, např. hypertenze.

Krvácení

V klinických studiích tivozanibu byly hlášeny hemoragické příhody (viz bod 4.8). U pacientů

s rizikem nebo anamnézou krvácení je nutno používat tivozanib s opatrností. Pokud si jakékoli

krvácení vyžádá lékařský zákrok, je nutno podávání tivozanibu dočasně přerušit.

Proteinurie

V klinických studiích tivozanibu byla hlášena proteinurie (viz bod 4.8). Je doporučeno sledování

pacient kvůli výskytu proteinurie před zahájením léčby a periodicky v průběhu léčby. U pacientů, u

nichž se vyvine 2. stupeň (> 1,0-3,4 g/24 hod) nebo 3. stupeň (≥ 3,5 g/24 hod) proteinurie (obecná

terminologická kritéria nežádoucích příhod podle Národního Institutu pro výzkum rakoviny; National

Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events [NCI CTCAE]), je třeba snížit

dávku tivozanibu nebo léčbu dočasně přerušit. Pokud se u pacienta vyvine 4. stupeň proteinurie

(nefrotický syndrom), je nutno léčbu tivozanibem ukončit. K rizikovým faktorům vzniku proteinurie

patří vysoký krevní tlak.

Hepatotoxicita

V klinických studiích tivozanibu byla hlášena zvýšení hladin ALT, AST a bilirubinu (viz bod 4.8). Ve

většině případů nebylo zvýšení AST a ALT doprovázeno současným zvýšením bilirubinu. AST, ALT,

bilirubin a AP je nutno sledovat před zahájením a periodicky během léčby tivozanibem kvůli

možnému riziku hepatotoxicity (viz bod 4.2).

Tivozanib není doporučen u pacientů se závažnou poruchou funkce jater. Pacienti se středně

závažnou poruchou funkce jater mají být léčeni pouze jednou 1340mikrogramovou tobolkou

tivozanibu podávanou co druhý den, neboť u nich může existovat zvýšené riziko výskytu nežádoucích

příhod kvůli zvýšené expozici každodenní dávkou 1340 mikrogramů (viz bod 5.2). U pacientů

s mírnou poruchou funkce jater není při podávání tivozanibu nutná úprava dávky. U pacientů

s mírnou a středně závažnou poruchou jater je nutno používat tivozanib s opatrností a za pečlivého

sledování snášenlivosti.

Syndrom posteriorní reverzibilní encefalopatie

V klinických studiích byl potvrzen jeden případ syndromu posteriorní reverzibilní encefalopatie

(PRES) po léčbě tivozanibem (viz bod 4.8). PRES je neurologické onemocnění, které se může

projevovat bolestí hlavy, záchvaty, letargií, zmateností, slepotou a dalšími zrakovými a

neurologickými poruchami. Může se objevit mírná až závažná hypertenze. Diagnózu PRES je nutno

potvrdit vyšetřením magnetickou rezonancí. U pacientů, u nichž se objevily příznaky nebo symptomy

PRES, je nutno tivozanib vysadit. Bezpečnost opětovného zahájení léčby tivozanibem u pacientů

s předchozím výskytem PRES není známa, a proto nutné u těchto pacientů používat tivozanib s velkou

opatrností.

Syndrom ruka-noha

V klinických studiích tivozanibu byla hlášena reakce rukou a nohou (syndrom palmoplantární

erytrodysestézie). Většina příhod v pěti studiích monoterapie k léčbě renálního karcinomu byly 1.

nebo 2. stupně dle CTC (≥ 3. stupeň dle CTC byl pozorován u méně než < 2 % pacientů léčených

tivozanibem) a nebyly hlášeny žádné závažné příhody (viz bod 4.8). Vedení léčby pacientů, kteří

zaznamenají HFSR, může zahrnovat topickou léčbu pro symptomatickou úlevu a zvážení dočasného

přerušení léčby, popř. snížení léčebné dávky, nebo u závažných či přetrvávajících případů také trvalé

ukončení léčby.

Prodloužení intervalu QT

V klinických studiích tivozanibu bylo hlášeno prodloužení intervalu QT/QTc (viz bod 4.8 a bod 5.1).

Prodloužení intervalu QT/QTc může vést ke zvýšenému riziku ventrikulárních arytmií. U pacientů

s anamnézou prodloužení QT intervalu nebo jiného relevantního srdečního onemocnění a u pacientů,

kteří užívají jiné léky, o nichž je známo, že prodlužují QT interval, se doporučuje používat tivozanib

s velkou opatrností. Je doporučeno sledování výchozího a periodického elektrokardiogramu a

udržování elektrolytů (např. vápníku, hořčíku, draslíku) v normálním rozmezí.

Gastrointestinální perforace/píštěl

Během léčby tivozanibem se doporučuje pravidelné sledování symptomů gastrointestinální perforace

nebo píštěle. U pacientů s rizikem GI perforace nebo píštěle je nutno používat tivonzanib s velkou

opatrností.

Komplikace při hojení ran

Z preventivních důvodů je u pacientů podstupujících větší chirurgický zákrok doporučeno dočasné

přerušení léčby tivozanibem. Rozhodnutí o obnovení léčby tivozanibem má být založeno na lékařském

posouzení dostatečného zahojení rány.

Hypotyreóza

V klinických studiích tivozanibu byly hlášeny případy hypotyreózy (viz bod 4.8). Bylo vypozorováno,

že hypotyreóza se může vyskytnout kdykoli během léčby tivozanibem a může se objevit už do dvou

měsíců od zahájení léčby. K rizikovým faktorům hypotyreózy patří předchozí anamnéza hypotyreózy

a užívání antityreoidálních léků. Funkci štítné žlázy je nutno zkontrolovat před zahájením léčby

tivozanibem a pravidelně během léčby. Hypotyreózu je nutno léčit v souladu se standardními

lékařskými postupy.

Starší pacienti

Dysfonie, průjem, snížení tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu a hypotyreóza se vyskytly častěji u

pacientů ve věku 65 let a starších. Zdravotničtí pracovníci si mají uvědomit, že u starších pacientů

může existovat zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Tartrazin

Tvrdé tobolky přípravku Fotivda 890 mikrogramů obsahují tartrazin (E102), který může vyvolat

alergické reakce.

Aneurysmata a arteriální disekce

Používání inhibitorů dráhy VEGF u pacientů s hypertenzí nebo bez hypertenze může přispět

k tvorbě aneurysmat a/nebo arteriálních disekcí. U pacientů s rizikovými faktory, jako jsou

hypertenze nebo aneurysma v anamnéze, se má před zahájením užívání přípravku Fotivda toto

riziko pečlivě zvážit.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikace při souběžném podávání

Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum) jsou kontraindikovány.

Pokud pacient již užívá třezalku tečkovanou, je nutno její užívání před léčbou tivozanibem ukončit.

Indukující účinek třezalky tečkované může přetrvávat minimálně 2 týdny po zastavení léčby třezalkou

tečkovanou (viz bod 4.3).

Silné induktory CYP3A4

V klinických studiích u zdravých dobrovolníků snížilo současné podání jedné dávky 1340 mikrogramů

tivozanibu se silným induktorem CYP3A4 v ustáleném stavu (rifampin 600 mg jednou denně)

průměrný poločas tivozanibu ze 121 na 54 hodin, což bylo spojeno se snížením jedné dávky AUC0-∞

48 % v porovnání s AUC0-∞ při podání bez rifampinu. Průměrná Cmax a AUC0-24hr nebyly

významně ovlivněny (8% zvýšení, respektive 6% snížení). Klinické účinky silných induktorů

CYP3A4 na opakované každodenní podávání tivozanibu nebyly hodnoceny, ale potenciálně může

dojít ke zkrácení průměrné doby do dosažení ustáleného stavu a snížení průměrné sérové koncentrace

tivozanibu v ustáleném stavu kvůli zkrácení biologického poločasu. Při souběžném podávání

tivozanibu se silnými induktory CYP3A4 je doporučeno postupovat s opatrností.

U středně silných induktorů CYP3A4 se neočekává klinicky relevantní účinek na expozici

tivozanibu.

Inhibitory CYP3A4

V klinické studii u zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání tivozanibu a silného inhibitoru

CYP3A4, ketokonazolu (400 mg jednou denně), žádný vliv na sérové koncentrace tivozanibu (Cmax

nebo AUC); proto je nepravděpodobné, že by inhibitory CYP3A4 měnily expozici tivozanibu.

Léčivé přípravky, jejichž vstřebávání ve střevech je omezeno BCRP

Tivozanib inhibuje transportní protein BCRP

in vitro

, ale klinická relevance tohoto zjištění není známa

(viz bod 5.2). Při současném podávání tivozanibu s rosuvastatinem je nutno postupovat s opatrností.

Místo toho má být zvážen alternativní statin, který nepodléhá intestinální absorpci omezené BCRP.

Pacienti užívající perorální substrát BCRP s klinicky významnou efluxní interakcí ve střevě by měli

zajistit, že mezi podáním tivozanibu a substrátu BCRP bude vhodné časové období (např. 2 hodiny).

Antikoncepční přípravky

V současné době není známo, zda může tivozanib snižovat účinnost hormonálních antikoncepčních

přípravků, a proto mají ženy používající hormonální antikoncepční přípravky přidat používání nějaké

bariérové metody (viz bod 4.6).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy schopné porodit dítě/antikoncepce u mužů a žen

Ženy schopné porodit dítě by neměly otěhotnět, zatímco užívají tivozanib. Rovněž partnerky

mužských pacientů, kteří užívají tivozanib, by neměly otěhotnět. Pacienti a pacienty a jejich partneři

mají používat účinné antikoncepční metody během léčby a minimálně měsíc po dokončení léčby.

V současné době není známo, zda může tivozanib snižovat účinnost hormonálních antikoncepčních

přípravků, a proto mají ženy používající hormonální antikoncepci používat také bariérovou metodu.

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje z používání tivozanibu u těhotných žen. Studie se zvířaty prokázaly

reprodukční toxicitu (viz bod 5.3).

Tivozanib nemá být používán v těhotenství. Pokud je tivozanib používán v těhotenství nebo pokud

pacientka během užívání tivozanibu otěhotní, je třeba jí vysvětlit možná rizika pro plod.

Kojení

Není známo, zda je tivozanib vylučován do lidského mateřského mléka, ale tato možnost existuje.

Ženy, které užívají tivozanib, nemají kojit kvůli možnosti nežádoucích účinků u kojených dětí,

způsobených tivozanibem.

Fertilita

Studie se zvířaty naznačují možnost ovlivnění mužské i ženské fertility léčbou tivozanibem (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tivozanib může mít menší vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacientům je nutno poradit, aby

byli opatrní při řízení nebo obsluze strojů, pokud během léčby tivozanibem zaznamenají astenii,

únavu, popř. závrať (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Shromážděné údaje o 674 pacientech s pokročilým RCC, kteří pokračovali v užívání tivozanibu jako

jejich prvotní léčby v hodnocené léčbě v pěti hlavních studiích s monoterapií pro RCC, byly

vyhodnoceny v celkovém posouzení bezpečnosti a snášenlivosti tivozanibu.

Nejvýznamnějším závažným nežádoucím účinkem byla hypertenze.

K nejběžnějším nežádoucím účinkům jakéhokoli stupně patřila hypertenze (47,6%), dysfonie

(26,9%), únava (25,8%) a průjem (25,5%).

V pěti hlavních studiích s monoterapií pro RCC bylo podávání tivozanibu ukončeno u celkem

20 pacientů (3%) kvůli nežádoucím účinkům, nejčastěji kvůli hypertenzi (0,4%), přetrvávající závažné

hypertenzi (0,3%), nebo akutnímu infarktu myokardu (0,3%). Nejčastějšími nežádoucími účinky, které

vedly ke snížení dávky/přerušení podávání tivozanibu, byla hypertenze (4,7%), průjem (3,1%), únava

(1,8%).

U pacientů, kteří užívali tivozanib jako počáteční léčbu, byly hlášeny tři nežádoucí účinky vedoucí k

úmrtí; jedním byla nekontrolovaná hypertenze v podmínkách podezření na předávkování (viz bod 4.9)

a dva byly jednoduše hlášeny jako úmrtí.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které se objevily u pacientů, kteří pokračovali v užívání tivozanibu jako prvotní

léčby v hodnocené léčbě v pěti studiích monoterapie pro léčbu RCC, byly seskupeny a jsou uvedeny

níže zařazením do tříd orgánových systému (SOC) podle MedDRA a podle závažnosti. Frekvence

výskytu je definována takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 to < 1/10); méně časté (≥ 1/1000 to

< 1/100), vzácné (≥ 1/10000 to < 1/1000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé

SOC jsou nežádoucí reakce uvedeny v pořadí jejich klesající závažnosti.

Tabulka 1: Tabulkový seznam nežádoucích účinků (uvedený podle frekvencí pro všechny

nežádoucí účinky)

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Infekce a

infestace

Plísňové infekce

Pustulózní

vyrážka

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Anémie

Trombocytopenie

Zvýšení

hemoglobinu

Endokrinní

poruchy

Hypotyreóza

Hypertyreóza

Struma

Poruchy

metabolismu a

výživy

Snížená chuť k

jídlu

Anorexie

Psychiatrické

poruchy

Nespavost

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy

Periferní neuropatie

Závratě

Dysgeusie

Tranzitorní

ischemická

ataka

Poruchy

paměti

Syndrom

posteriorní

reverzibilní

encefalopatie

(PRES)

Porucha oka

Porucha zraku

Zvýšení slzení

Poruchy ucha a

labyrintu

Závrať

Tinitus

Zalehlé uši

Srdeční poruchy

Infarkt myokardu

(akutní)/ ishcemie

Angina pectoris

Tachykardie

Plicní edém

Koronární

arteriální

ischemie

Prodloužení

QT intervalu na

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Cévní poruchy

Hypertenze

Krvácení

Arteriální

tromboembolizace

Žilní

tromboembolizace

Perzistentní závažná

hypertenze

Návaly horka

Aneurysmata

a arteriální

disekce

Respirační, hrudní

a mediastinální

poruchy

Dušnost

Dysfonie

Kašel

Epistaxe

Rinorea

Ucpaný nos

Gastrointestinální

poruchy

Bolest břicha

Nauzea

Průjem

Stomatitida

Pankreatitida

Dysfagie

Zvracení

Gastroezofageální

reflux

Abdominální

distenze

Glositida

Gingivitida

Dyspepsie

Zácpa

Sucho v ústech

Nadýmání

Dvanáctníkový

vřed

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšená hladina

ALT / zvýšená

hladina AST

Zvýšená hladina

gama-

glutamyltransferázy

Zvýšená hladina

alkalické fosfatázy v

krvi

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Syndrom

palmoplantární

erytrodysestézie/

syndrom ruka-

noha (HFS/PPE)

Olupování kůže

Erytém

Pruritus

Alopecie

Vyrážka

Akné

Suchá kůže

Kopřivka

Dermatitdia

Hyperhidróza

Xeroderma

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Poruchy svalové a

kosterní soustavy

a pojivové tkáně

Bolest zad

Artralgie

Myalgie

Muskuloskeletální

bolest na hrudi

Svalová slabost

Poruchy ledvin a

močových cest

Proteinurie

Zvýšená hladina

kreatininu v krvi

Celkové poruchy

a reakce v místě

aplikace

Bolest

Astenie

Únava

Bolest na hrudi

Zimnice

Pyrexie

Periferní edém

Zánět sliznice

Vyšetření

Snížení tělesné

hmotnosti

Zvýšená hladina

amylázy

Zvýšená hladina lipázy

Zvýšená hladina

tyreotropního

hormonu v krvi

Nežádoucí účinky z klinických studií jsou uvedeny pomocí frekvencí pro nežádoucí účinky ze všech příčin.

Byly kombinovány následující pojmy:

Struma včetně strumy a toxické uzlové strumy

Periferní neuropatie včetně hyperestézie, hypestézie, mononeuropatie, periferní neuropatie, periferní senzorické

neuropatie a parestézie

Dysgeusie včetně ageusie, dysgeusie a hypogeusie

Porucha paměti včetně amnézie a poruchy paměti

PRES nebyl pozorován u pacientů léčených tivozanibem v pěti studiích monoterapii RCC. Jeden pacient měl PRES

stupně 4 a hypertenzi ve studii AV-951-09-901.

Porucha zraku včetně snížené zrakové ostrosti, rozmazaného vidění a poruchy zraku

Infarkt myokardu (akutní) / ischemie včetně akutního infarktu myokardu a infarktu myokardu

Tachykardie včetně sinusové tachykardie, supraventrikulární tachykardie, tachykardie a paroxysmální tachykardie

Krvácení včetně adrenálního krvácení, análního krvácení, krvácení z děložního čípku, krvácení z duodenálního vředu,

krvácení z dásní, hematemézy, hemoptýzy, hemoragické anemie, hemoragické erozivní gastritidy, hemoragické cévní

mozkové příhody, krvácení v ústech, plicního krvácení a krvácení v respiračním traktu

Arteriální tromboembolizace včetně akutního infarktu myokardu, arteriální trombózy, trombózy iliakální tepny,

ischemické cévní mozkové příhody, infarktu myokardu a tranzitorní ischemické ataky

Žilní tromboembolizace včetně hluboké žilní trombózy, žilní embolizace a plicní embolizace

Perzistentní těžká hypertenze včetně hypertenzní krize

Návaly včetně návalů a návalů horka

Dušnost včetně dušnosti a námahové dušnosti

Bolest břicha včetně nepříjemných pocitů v břiše, bolesti břicha, bolesti dolní části břicha, bolesti horní části břicha

a ztvrdnutí břicha

Stomatitida včetně nepříjemných pocitů v ústech, poruchy úst a stomatitidy

Pankreatitida včetně pankreatitidy a akutní pankreatitidy

Dysfagie, včetně dysfagie, odynofagie a orofaryngeální bolesti

Glositida včetně glositidy a glosodynie

Gingivitida včetně krvácení z dásní, poruchy dásní, bolesti dásní a gingivitidy

Zvýšení hladiny alaminaminotransferázy (ALT) ú zvýšení hladiny aspartátaminotransferázy (AST) včetně zvýšení

ALT a AST

Erytém včetně erytému, generalizovaného erytému a palmárního erytému

Pruritus včetně generalizovaného pruritu a pruritu

Vyrážka včetně vyrážky, erytematózní vyrážky, generalizované vyrážky, makulopapulózní vyrážky, papulózní

vyrážky a pruritické vyrážky

Akné včetně akné a akneformní dermatitidy

Dermatitida včetně dermatitidy a bulózní dermatitidy

Bolest včetně bolesti kostí, nádorové bolesti (zhoubný nádor), bolesti v boku, bolesti v tříslech, bolesti v ústech,

bolesti, bolesti končetin a nádorové bolesti (nezhoubný nádor).

Bolest na hrudi včetně bolesti na hrudi a bolesti na hrudi jiného než kardiálního původu

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/427397/2017

EMEA/H/C/004131

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Fotivda

tivozanibum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Fotivda. Objasňuje, jakým způsobem agentura vyhodnotila tento

přípravek, aby mohla doporučit vydání rozhodnutí o registraci přípravku v EU a podmínky jeho

používání. Účelem tohoto dokumentu není poskytnout praktické rady o tom, jak přípravek Fotivda

používat.

Pokud jde o praktické informace o používání přípravku Fotivda, pacienti by si měli přečíst příbalovou

informaci nebo se obrátit na svého lékaře či lékárníka.

Co je Fotivda a k čemu se používá?

Fotivda je léčivý přípravek určený k léčbě dospělých s pokročilým renálním karcinomem (nádorovým

onemocněním ledvin).

Přípravek Fotivda lze použít u dosud neléčených pacientů nebo u pacientů, u nichž došlo k progresi

onemocnění navzdory léčbě jiným léčivým přípravkem s odlišným mechanismem účinku.

Přípravek obsahuje léčivou látku tivozanib.

Jak se přípravek Fotivda používá?

Přípravek Fotivda je dostupný ve formě tobolek (890 a 1 340 mikrogramů). Obvyklá dávka je jedna

tobolka obsahující 1 340 mikrogramů jednou denně po dobu tří týdnů, přičemž poté následuje jeden

týden, kdy pacient žádné tobolky neužívá. Pacienti by měli tento 4týdenní cyklus opakovat

a pokračovat v užívání přípravku do doby, než dojde ke zhoršení onemocnění nebo výskytu

nepřijatelných nežádoucích účinků. Jestliže má pacient závažné nežádoucí účinky, lékař může

rozhodnout o přechodu na tobolky s nižší silou 890 mikrogramů nebo o přerušení léčby.

Fotivda

EMA/427397/2017

strana 2/2

Výdej přípravku Fotivda je vázán na lékařský předpis a léčba by měla probíhat pod dohledem lékaře,

který má zkušenosti s protinádorovou léčbou. Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Fotivda působí?

Léčivá látka v přípravku Fotivda, tivozanib, působí tak, že blokuje aktivitu proteinu zvaného VEGF,

který podněcuje tvorbu nových krevních cév. Blokováním tohoto proteinu tivozanib brání tvorbě

nových krevních cév, které nádor potřebuje, a tím přerušuje přívod krve do nádoru a omezuje jeho

růst.

Jaké přínosy přípravku Fotivda byly prokázány v průběhu studií?

Hlavní studie u 517 pacientů s pokročilým renálním karcinomem, který se buď objevil znovu, nebo se

rozšířil do jiných částí těla, ukázala, že přípravek Fotivda může pomoci zabránit progresi (zhoršení)

onemocnění. V této studii pacienti, jimž byl podáván přípravek Fotivda, přežívali bez zhoršení

onemocnění déle (12 měsíců) než pacienti užívající jiné schválené léčivo sorafenib (9 měsíců).

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Fotivda?

Nejdůležitějším závažným nežádoucím účinkem přípravku Fotivda je vysoký krevní tlak. Nejčastějšími

nežádoucími účinky jsou vysoký krevní tlak (vyskytující se téměř u poloviny pacientů) a dále změny

hlasu, únava a průjem (vyskytující se přibližně u čtvrtiny pacientů). Úplný seznam nežádoucích účinků

je uveden v příbalové informaci.

Pacienti nesmějí během léčby přípravkem Fotivda užívat třezalku tečkovanou (bylinný lék na deprese).

Úplný seznam omezení je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Fotivda schválen?

Hlavní studie prokázala, že přípravek Fotivda prodloužil dobu do zhoršení onemocnění o téměř

3 měsíce v porovnání s jiným schváleným léčivem sorafenibem. Nejčastější nežádoucí účinky přípravku

Fotivda jsou považovány za zvladatelné, přestože mohou ovlivnit kvalitu pacientova života. Celkově

jsou nežádoucí účinky přípravku v souladu s tím, co se očekává od léčiva této třídy (inhibitorů VEFG).

Evropská agentura pro léčivé přípravky tudíž dospěla k závěru, že přínosy přípravku Fotivda převyšují

jeho rizika, a proto doporučila, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Fotivda?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Fotivda, která by měla být dodržována zdravotnickými pracovníky

i pacienty.

Další informace o přípravku Fotivda

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Fotivda je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Další

informace o léčbě přípravkem Fotivda naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace