FOSRENOL 750 MG ŽVÝKACÍ TABLETY, POR TBL MND 45X750MG

Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
HYDRÁT UHLIČITANU LANTHANITÉHO (LANTHANI CARBONAS HYDRICUS)
Dostupné s:
Shire Pharmaceutical Contracts Ltd., Chineham, Basingstoke
ATC kód:
V03AE03
Dávkování:
750MG
Léková forma:
Žvýkací tableta
Podání:
Perorální podání
Jednotky v balení:
45, Obal na tablety
Druh předpisu:
Léčiva na lékařský předpis
Stav Autorizace:
R - registrovaný léčivý přípravek.
Registrační číslo:
87/ 105/05-C
Datum autorizace:
0000-00-00

Přílohač. 1 krozhodnutíozměněregistrace sp.zn.sukls256903/2011

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

FOSRENOL 500mg žvýkacítablety

FOSRENOL 750mg žvýkacítablety

FOSRENOL 1000mg žvýkacítablety

Lanthanum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravek

užívat.

- Ponechte si příbalovouinformacipro případ,že si jibudete potřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtese,prosím,svého lékařenebolékárníka.

- TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnéjinéosobě.Mohlbyjíublížit,

a toitehdy,má-listejnépříznakyjako Vy.

- Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsi

všimnetejakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalové

informaci,prosím,sděltetosvémulékařinebolékárníkovi.

Vpříbalové informacinaleznete:

1. Co jeFosrenolakčemuse používá

2. Čemumusíte věnovatpozornost,nežzačneteFosrenolužívat

3. Jak seFosrenolužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. Jak Fosrenoluchovávat

6. Dalšíinformace

1. CO JEFOSRENOLAK ČEMU SEPOUŽÍVÁ

Fosrenolsloužíkesníženíhladinyfosfátů vkrvipacientů schronickýmonemocněnímledvin.

Pacientispoškozenouledvinovoufunkcínejsouschopniregulovathladinufosfátuvkrvi.

Množstvífosfátu vkrviprotovzrůstá(medicínskyse tomuříká hyperfosfatemie).

Fosrenoljeléčivo,kterésnižujevstřebávánífosfátuzestravytím,žesenanějvzažívacím

ústrojíváže.FosfátnavázanýnaFosrenolsenemůže stěnoustřeva vstřebat.

2. ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEFOSRENOL

UŽÍVAT

Neužívejte Fosrenol

Jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)nahydrátuhličitanulanthanitéhonebona

kteroukolidalšísložku Fosrenolu.

Jestliže mátevkrvipřílišmálofosfátu(hypofosfatemie)

ZvláštníopatrnostipřipoužitíFosrenoluje zapotřebí

Je-liVámznámo,žetrpítenebojstevminulostitrpěl/aněkterýmznásledujících

onemocnění,měl/abystepředzahájenímužíváníFosrenolukonzultovattutoskutečnost

sVašímlékařem:

žaludečnívřed;

ulcerózníkolitida(záněttlustého střeva provázenýtvorbou vředů);

Crohnova choroba;

střevníneprůchodnost;

snížená funkcejaternebo ledvin.

Pokudmátesníženoufunkciledvin,můžeVášošetřujícílékařsledovatvurčitýchčasových

intervalechhladinuvápníkuvkrvi.Pokudjehladinavápníkusnížena,můžeVámbýt

podávánvápníkjakodoplněkstravy.

Pokudjstevminulostipodstoupil(a)operacibřichaneboprodělal(a)infekcinebozánět

břicha/střev(peritonitidu),informujte otomsvého lékaře.

Pokudmátejítnarentgen,informujte lékaře,že užíváteFosrenol,protože to může mítvlivna

výsledekrentgenového snímku.

Vzájemnépůsobenísdalšímiléčivýmipřípravky

Fosrenolmůžeovlivnitvstřebáváníurčitýchlékůzezažívacíhoústrojí.Pokudužíváte

chlorochin(narevmatizmusamalárii),ketokonazol(nainfekcevyvolanéhoubami),

antibiotika tetracyklin nebodoxycyklin,nemělyby býtužívány2 hodiny předužitímFosrenolu

neboponěm.

Nedoporučujemeužíváníperorálníchantibiotikfloxacinu(včetněciprofloxacinu)ve2

hodinách předužitímFosrenolu nebo4hodinyponěm.

Pokudužívátelevothyroxin(kléčběnestatečnéaktivityštítnéžlázy),neužívejtejej2hodiny

přednebopoužitíFosrenolu.Lékařmožnározhodneopečlivějšímmonitorováníhladin

thyreotropníhohormonu(TSH)vkrvi.

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojste

užíval(a)vnedávnédobě,atoiolécích,kteréjsoudostupnébezlékařského předpisu.

UžíváníFosrenolusjídlema pitím

Fosrenolsemáužívatsjídlemneboihnedpojídle.Tabletysemajípředspolknutímzcela

rozžvýkat.Napomocsežvýkánímjemožnétabletyrozdrtit.Tabletysenemajípolykatcelé.

Nenínutnézapíjettabletu tekutinou.

Těhotenstvía kojení

Fosrenolbynemělbýtužívánvtěhotenství.Pokudjstenebomůžetebýttěhotná,oznamte to

Vašemu lékařipředtím,nežzačneteFosrenolužívat.

Jelikožneníznámo,zdasetentolékvylučujedomateřskéhomléka,nemělabystekojit,

pokudužíváteFosrenol.Jestližekojíte,poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve,

nežzačnetejakýkolilékužívat.

Řízenídopravních prostředků aobsluhastrojů

Závratěa vertigo (pocitzávratěnebotočeníhlavy)patříkméněčastýmnežádoucímúčinkům

přiužíváníFosrenolu.Jestližeseuvásobjevízávratě,můžebýtovlivněnavašeschopnost

řídita obsluhovatstroje.

3. JAK SEFOSRENOLUŽÍVÁ

VždyFosrenolužívejte přesně podle pokynůsvého lékaře.Pokudsinejstejistý/á,poraďte se

se svýmlékařemnebolékárníkem.

Fosrenolsemáužívatsjídlemneboihnedpojídle.Tabletysemajípředspolknutímzcela

rozžvýkat.Napomocsežvýkánímjemožnétabletyrozdrtit.Tabletysenemajípolykatcelé.

Nenínutnézapíjettabletu tekutinou.

VášlékařVámsdělí,koliktabletsimáteskaždýmjídlemvzít(Vašedennídávkabude

rozdělena najednotlivá jídla).Počettablet,kterébudeteužívat,budezávisetna:

Vašístravě (množstvífosfátuvpožívané stravě)

hladiněfosfátu ve Vašíkrvi

Zpočátku bude dennídávka Fosrenolu obvykle 1tabletaskaždýmjídlem(3 tabletydenně).

Každé2-3týdnyzkontrolujeVášlékařhladinufosfátuveVašíkrviamůžeVámdávkupodle

potřebyzvýšit,dokudnedosahuje hladinafosfátuvkrvipřijatelnékoncentrace.

Fosrenolúčinkujetím,ževáževestřevechfosfátobsaženývestravě.Jevelmidůležité,

abysteFosrenolužíval/askaždýmjídlem.PokudzměníteVašedietetickénávyky,

konzultujtetutoskutečnostsošetřujícímlékařem,neboťjemožné,žebudetemusetužívat

dalšíFosrenol.LékařVámsdělí,jakvtakovémpřípaděpostupovat.

Jestliže užil/avíceFosrenolunežjsteměl/a

Jestližeužijetepřílišmnohotablet,spojtesesesvýmlékařem,abymohlzhodnotitrizikoa

poskytnoutVámradu.Mezipříznakypředávkovánípatřínevolnosta bolesti hlavy.

Jestliže jstezapomněl/a užítFosrenol

Je důležité užívatFosrenolskaždýmjídlem.

Jestližesizapomenetevzíttabletu/yFosrenolu,vezmětesidalšídávkupřidalšímjídle.

Nezdvojujtenásledujícídávku,abystedoplnil/a vynechanou dávku.

4. MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítiFosrenolnežádoucíúčinky,kterésealenemusí

vyskytnoutukaždého.

Nežádoucíúčinkyjakonevolnostazvraceníjsoupravděpodobnější,jestližeužijeteFosrenol

předjídlem.Lékbysteměl/a vždyužívatpři jídle neboihnedpojídle.

Velmičasténežádoucíúčinky(postihujívíce než1 osobuz10):

Nevolnost,zvracení,průjem,žaludečníbolesti,bolesthlavy,svědění,vyrážka.

Časténežádoucíúčinky(postihujíméněnež1 osobuz10):

Zácpa,pálenížáhy,plynatost.

Hypokalcemie(přílišnízkáhladinavápníkuvkrvi)jetakéběžnýmnežádoucím

účinkem,mezijehožpříznakypatřímravenčenívrukouanohou,svalovéabřišní

křečeakřečeobličejových svalů asvalů nanohou.

Prosím,informujtesvéholékaře,pokudseuVásobjevízácpa.Můžetobýtčasnýpříznak

střevníneprůchodnosti.

Méně časté nežádoucíúčinky(postihujíméně než1 osobuze 100):

Únava;pocitnepohodlí;bolestinaprsou,slabost;otekléruceanohy;tělesnébolesti;

točeníhlavy;závratě;říhání;zánětžaludkuastřev(gastroenteritida);trávicípotíže;

syndromdráždivéhostřeva;suchovústech;onemocněnízubů;zánětyhrdlačiúst;

řídkástolice;zvýšeníurčitýchjaterníchenzymů,parathormonu,hliníku,vápníkua

glukózyvkrvi;zvýšenáčisníženáhladinafosfátuvkrvi;žízeň;ztrátahmotnosti;

kloubníbolesti;svalovébolesti;oslabeníazřídnutíkostí(osteoporóza);ztrátanebo

zesíleníchutikjídlu;záněthrtanu;vypadávánívlasů;zvýšené pocení;poruchychutia

zvýšenýpočetbílých krvinek.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,

sdělte tosvémulékařinebolékárníkovi.

5. JAK FOSRENOL UCHOVÁVAT

Uchovávejtemimodosah adohleddětí.

Tento léčivýpřípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Fosrenolnepoužívejtepouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaštítkulahvičky.Doba

použitelnostise vztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtese

svéholékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatření

pomáhajíchránitživotníprostředí.

6. DALŠÍINFORMACE

Co Fosrenolobsahuje

Léčivoulátkoujelanthanum500mg750mgnebo1000mg(veformělanthani

carbonashydricus)

- Pomocné látkyjsoudextrát,koloidníbezvodýoxidkřemičitýamagnesium-stearát.

Jak Fosrenolvypadáa coobsahuje toto balení

Fosrenoljebílá,kulatá,plochážvýkacítabletasezkosenýmiokraji,najednéstraněmá

vyraženo‘S405/500’(500mg),‘S405/750’(750mg)nebo‘S405/1000’(1000mg).

TabletyjsoudodáványvbílýchválcovitýchHDPElahvičkáchobsahujícíchtěsnícívatu,

spropylenovýmdětskýmbezpečnostnímzávitovýmuzávěrema pojistkou.

Velikostbalení:

Fosrenol500mg:20,45,90,100 nebo200žvýkacíchtablet

Fosrenol750mg:15,30,45,75,90nebo150žvýkacíchtablet

Fosrenol1000mg:10,15,30,50,90nebo100žvýkacíchtablet

Na trhunemusíbýtvšechnyvelikosti balení.

Držitelrozhodnutíoregistraciavýrobce

Držitelemrozhodnutíoregistracije:

ShirePharmaceuticalContractsLtd.,HampshireInternationalBusinessPark,Chineham,

Basingstoke,HampshireRG248EP,Velká Británie.

Výrobcemje:

HamolLimited,ThaneRoad,Nottingham,Nottinghamshire,NG902DB,Velká Británie.

WasdellPackagingLimited,Units6,7,8,EuroWay,Blagrove,Swindon,SN5 8YW,Velká

Británie.

Tento léčivýpřípravekje včlenskýchstátechEHPregistrovánpod těmitonázvy:

Belgie: Fosrenol

Bulharsko: Fosrenol

Českárepublika: Fosrenol

Dánsko: Fosrenol

Estonsko: Fosrenol

Finsko: Fosrenol

Francie: Fosrenol

Irsko: Foznol

Island: Fosrenol

Itálie: Foznol

Kypr: Fosrenol

Litva: Fosrenol

Lotyšsko: Fosrenol

Lucembursko: Fosrenol

Maďarsko: Fosrenol

Malta: Fosrenol

Německo: Fosrenol

Nizozemsko: Fosrenol

Norsko: Fosrenol

Polsko: Fosrenol

Portugalsko: Fosrenol

Rakousko: Fosrenol

Rumunsko: Fosrenol

Řecko: Fosrenol

Slovenská republika:Fosrenol

Slovinsko: Fosrenol

Španělsko: Fosrenol

Švédsko: Fosrenol

Velká Británie: Fosrenol

Tatopříbalováinformacebyla naposledyschválena:1.11.2011.

Přílohač. 2b)krozhodnutío změněregistracesp.zn. sukls22948/2011

apřílohaksp.zn. sukls234730/2010

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVPŘÍPRAVKU

Fosrenol750 mgžvýkacítablety.

2. KVALITATIVNÍA KVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Jedna žvýkacítableta obsahuje lanthanicarbonashydricus, cožodpovídá lanthanum750 mg.

Úplnýseznampomocných látekvizbod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Žvýkacítableta.

Bílé, kulaté, plochétabletysezkosenýmihranami, najednéstraněsvyraženým'S405/750'.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1 Terapeutickéindikace

Fosrenolje indikovánjakolátkavázajícífosfátk použitípřiregulacihyperfosfatemiepřichronickém

selháníledvin u pacientůnahemodialýzenebokontinuálníambulantníperitoneálnídialýze(CAPD).

Jetakéindikovánudospělýchpacientůschronickýmonemocněnímledvin,avšaknepodstupujících

dialýzuashladinoufosfátůvséru ≥1,78mmol/l,pokudsamotnánízkofosfátovádietanedostačujeke

kontrolejejich hladiny.

4.2 Dávkovánía způsobpodání

Fosrenoljeurčen kperorálnímu podání.

Tabletyse musížvýkatanikolivpolykat celé. Kusnadněnížvýkánílzetabletykousat.

Dospělívčetněstarších pacientů (>65 let)

Fosrenolse má užívats jídlemneboihnedpojídle,přičemždennídávkaserozdělímezijednotlivá

jídla.Pacientibymělidodržovatdoporučenoudietu,určenoukekontrolepříjmufosfátůatekutin.

Fosrenolsepodáváveforměžvýkacítablety,takženenínutnýdalšípříjemtekutin.Hladinafosfátu

v sérubysemělasledovatadávkaFosrenolupřizpůsobitkaždé2-3 týdnytak, abybylo dosaženo

přijatelnékoncentrace fosfátuvséru;potéjetřebapravidelněkoncentracisledovat.

Regulace hladinyfosfátuv sérubylodosaženopřidávkáchzačínajícíchod 750 mgdenně.Maximální

dávkastudovanáv klinickýchstudiíchnaomezenémpočtupacientůbyla3750mg.Pacienti,kteří

odpovídalinaterapiilanthanem,obvykledosáhli přijatelnéhladinyfosfátuvsérupřidávkách1500–

3000 mglanthanu naden.

Dětiamladiství

BezpečnostaúčinnostFosrenolu upacientů vevěku pod 18letnebylahodnocena(vizbod 4.4).

Jaterníporuchy

Efektpoškozeníjaternafarmakokinetikafosrenolunebylhodnocen.Vzhledemkmechanismuúčinku

achyběníjaterníhometabolismubydávkyfosrenolupřijaternímpoškozenínemělybýtupravovány,

alepacientibymělibýtpečlivěsledováni(vizbody4.4 a5.2).

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita nahydrátuhličitanulanthanitéhonebonakteroukolivpomocnoulátkutohoto

přípravku.

Hypofosfatemie.

4.4 Zvláštníupozorněnía opatřenípro použití

VestudiíchnazvířatechbylopřipoužitíFosrenoluzjištěnoukládánílanthanuvetkáních.Ve105

biopsiíchkostíupacientůléčenýchFosrenolem, znichžněkterétrvalypo dobu až4,5rokubyla

zjištěnastoupajícíhladinalanthanuběhemléčby(vizbod 5.1). Žádnéklinickéúdajeoukládání

lanthanu vjinýchlidskýchtkáních nejsou kdispozici.Informaceo použitíFosrenolu vklinických

studiíchpodobudelšínež2rokyjsouvsoučasnostiomezené.LéčbapacientůFosrenolempodobuaž

6 letvšaknevykázalazměnyvprofilu přínosu arizika.

Pacientisakutní mpeptickýmvředem,ulcerózníkolitidou,Crohnovounemocíastřevníobstrukcí

nebylizahrnutidoklinickýchstudiíFosrenolu. Fosrenolmůžebýtpodántěmtopacientůmažpo

pečlivémzváženípoměrurizikaapřínosuléčby.OFosrenolujeznámo,žezpůsobujezácpu (vizbod

4.8),aprotojetřebaopatrnostiupacientůspredispozicíkestřevníobstrukci(např.předchozíbřišní

operace, peritonitida).

Upacientůseselhánímledvinmůževzniknouthypokalcemie.Fosrenolneobsahujekalcium.Ztohoto

důvodujetřebautétopopulacepacientůsledovatvpravidelnýchčasovýchintervalechhladinykalcia

vséru apodávatvhodnésuplementy.

Lanthannenímetabolizovánjaternímienzymyalejenejpravděpodobnějivylučovándožluči.

Podmínkyvyúsťujícíveznačnouredukcitokužlučimohoubýtspojenysnižšímvylučovánílanthanu,

cožmůžezpůsobitvyššíplazmatickéhladinyazvýšenéukládánílanthanudotkání(vizbody5.2a

5.3).Játrajsouhlavnímorgánemzajišťujícímvylučovánívstřebanéholanthanu,doporučujemeproto

monit oracipomocífunkčních jaterních testů.

BezpečnostaúčinnostFosrenolunebylaudětíaadolescentůstanovena, použitíutěchtoskupinse

proto nedoporučuje(vizbod 4.2).

PřirozvojihypofosfatemiebymělabýtléčbaFosrenolempřerušena.

Rentgenovésnímk ybřichamohoumítupacientůužívajícíchhydrátuhličitanulanthanitéhoradio-

opaknívzhled typickýpro zobrazovanou látku.

4.5 Interakcesjinýmiléčivýmipřípravky a jinéformy interakce

HydrátuhličitanulanthanitéhomůžezvýšitžaludečnípH.Do 2 hodin po užitídávkyFosrenoluse

nedoporučujeužívatsloučeniny,onichžjeznámo, žereagujísantacidy(např.chlorochin,

hydroxychlorochin aketokonazol).

Uzdravýchsubjektůnebylaabsorpceafarmakokinetikalanthanuovlivněnasoučasnýmpodáním

citrátu.

Hladinyv tukurozpustnýchvitaminůA,D,EaKvsérunebylyvklinickýchstudiíchovlivněny

podánímFosrenolu.

Studies lidskýmidobrovolníkyukázaly,žesoučasnépodáníFosrenoluadigoxinu,warfarinuani

metoprololu nezpůsobilo klinickyvýznamnézměnyfarmakokinetických profilů těchto přípravků.

Vsimulovanýchžaludečníchšťáváchhydrátuhličitanulanthanitéhonetvořilnerozpustnésloučeniny

s warfarinem,digoxinem,frusemidem,fenytoinem,metoprololemanienalaprilem,cožsvědčí

o nízkémpotenciálu působenínaabsorpcitěchto přípravků.

Interakce s léčivyjakotetracyklinadoxycyklinjsouvšakteoretickymožné,a jestliže se tyto

přípravkybudou současněpodávat, doporučujeseneužívatjedo 2hodin po užitídávkyFosrenolu.

Biologickádostupnostpero rálněpodávanéhociprofloxacinukleslapřibližněo50%,pokudbyl

zdravýmidobrovolníkyužívánsFosrenolemvestudiiověřujícíjednorázovépodání.Perorálníformy

floxacinudoporučujemepodávatnejpozději2hodinypředužitímFosrenoluanejdříve4hodinypo

něm.

Ulátekvážícíchfosfát(včetněFosrenolu)bylozjištěno,žeomezujíabsorpcilevothyroxinu.Protodvě

hodinypřednebopoužitíFosrenolunenívhodnéužívatsubstitučníléčbuhormonyštítnéžlázy,au

pacientů užívajících obapřípravkydoporučujemepečlivou monitoracihladin TSH.

HydrátuhličitanulanthanitéhonenísubstrátemcytochromuP450ainvitroneinhibujevýznamně

činnosthlavníchizoenzymůlidskéhocytochromuP450,tj.CYP1A2,CYP2D6,CYP3A4,CYP2C9

aniCYP2C19.

4.6 Těhotenstvía kojení

Adekvátníúdajeo podáváníFosrenolu těhotnýmženámnejsou kdispozici.

Jednastudienapotkanech prokázalareprodukčnífetotoxicitu(zpožděnéotevřeníočíasexuální

vyspělost)aredukovanouváhumláďatpřivysokýchdávkách(vizbod5.3).Potenciálníriziko pro

člověkaneníznámé.PodáváníFosrenolusevtěhotenstvínedoporučuje.

Neníznámo,zdaselanthanvylučujedolidskéhomateřskéhomléka.Vylučovánílanthanudomléka

nebylo u zvířatstudováno.Přirozhodování,zdapokračovatčinepokračovatvkojenínebo zda

pokračovatčinepokračovatvléčběFosrenolem,jetřebapostupovatopatrněazvážitpotenciální

přínoskojenípro dítěapotenciálnípřínosterapieFosrenolempro kojícímatku.

4.7 Účinky na schopnostřídita obsluhovatstroje

Fosrenolmůžezpůsobitzávratěavertigo, cožmůžezhoršitschopnostříditaobsluhovatstroje.

4.8 Nežádoucíúčinky

Nejčastějihlášenýminežádoucímiúčinkybylysvýjimkoubolestihlavya alergickýchkožníchreakcí

gastrointestinální hopůvoduTytoúčinkylzesnížitnaminimumužívánímFosrenolu sjídlem;při

dalšímužíváníobvyklečasemzmizely(vizbod 4.2).

Provyjádřenífrekvencenežádoucíchúčinkůléčivéhopřípravkubylapoužitanásledujícíkonvence:

Velmičasté(≥1/10);časté(≥1/100až<1/10);méněčasté(≥1/1000až<1/100);vzácné(≥1/10000

až<1/1000);velmivzácné(<1/10 000), neníznámo (zdostupných údajů nelzeurčit).

Infekce ainfestace

Méněčasté

Gastroenteritida,laryngitida

Poruchykrve alymfatickéhosystému

Méněčasté

Eozinofilie

Endokrinníporuchy

Méněčasté

Hyperparatyreóza

Poruchy metabolismua výživy

Časté

Hypokalcemie

Méněčasté

Hyperkalcemie,hyperglykemie,hyperfosfatemie,

hypofosfatemie, anorexie, zvýšeníchutikjídlu

Poruchynervovéhosystému

Velmičasté

Bolestihlavy

Méněčasté Závratě, změnychuti

Poruchyuchaalabyrintu

Méněčasté

Vertigo

Gastrointestinálníporuchy

Velmičasté Bolestbřicha, průjem, nauzea, zvracení

Časté

Zácpa, dyspepsie, plynatost

Méněčasté Říhání, trávicípotíže, syndromdráždivého tračníku,

sucho v ústech, ezofagitida, stomatitida, řídkástolice,

zubnípotíže, blíženeurčenégastrointestinální

poruchy

Poruchykůžeapodkožnítkáně

Méněčasté

Alopecie,zvýšené pocení

Poruchy svalovéa kosternísoustavy a

pojivovétkáně

Méněčasté

Artralgie, myalgie, osteoporóza

Celkovéporuchy

Méněčasté

Astenie, bolestnaprsou, únava, malátnost, periferní

edém, bolest, žízeň

Vyšetření

Méněčasté

Zvýšenáhladinahliníku vkrvi,zvýšenágama-

glutamyltransferáza (GGT),zvýšené hepatální

transaminázy,zvýšená alkalická fosfatáza,snížená

tělesnáhmotnost.

Zkušenostipouvedenípřípravkunatrh:PouvedenípřípravkuFosrenolnatrhbylyhlášenypřípady

alergickýchkožníchreakcí(včetněkožníchvyrážek,kopřivkyasvědění),kterévykazujítěsnou

časovousouvislostsléčbouuhličitanemlanthanitým.Vklinickýchhodnoceních bylyalergickékožní

reakce zaznamenánys velmičastoufrekvencí(≥1/10)jakveskupináchdostávajícíchFosrenol,takve

skupináchdostávajícíchplacebo/aktivníkomparátor.

Bylasicehlášenařadadalšíchojedinělýchreakcí,aležádnéznich nebylyvtétopopulacipacientů

neočekávané.

BylypozoroványpřechodnézměnyintervaluQT,aletytozměnynebylyspojenysežádnýmzvýšením

srdečních nežádoucích účinků.

4.9 Předávkování

Nebylhlášenžádnýpřípadpředávkování.Nejvyššídennídávkalanthanu,podanázdravým

dobrovolníkůmvefáziIstudií, serovnala4718mg, podaných po 3 dny. Pozorovanénežádoucíúčinky

bylymírné ažst ředněsilnéazahrnovalynauzeuabolestihlavy.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamickévlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravkypro léčbuhyperkalemie ahyperfosfatemie.

ATCkód:V03AE03

Fosrenolobsahujehydrátuhličitanulanthanitého.Působeníhydrátuuhličitanulanthanitéhopřivázání

fosfátujeumožněnovysokouafinitouiontůlanthanu,uvolňovanýchzuhličitésolivkyselém

prostředížaludku,kfosfátůmobsaženýmvestravě. Tvořísenerozpustnýfosforečnan lanthanitý, který

snižujeabsorpcifosfátu zgastrointestinálního ústrojí.

Celkem1130pacientůschronickýmledvinovýmselháním,léčenýchudržovacíhemodialýzounebo

kontinuálníambulantníperitoneálnídialýzou, bylo studováno vedvou fázích IIavedvou fázích III

klinickýchstudií.Třistudiebylykontrolovanéplacebem(1spevnýmidávkamia2stitrovanými

dávkami)a v jednébylpoužituhličitanvápenatýjakoaktivněsrovnávanýpřípravek.Běhemtěchto

studiídostalo1016pacientůuhličitanlanthanitý,267pacientůuhličitanvápenatýa176pacientů

placebo.

Do dvou placebemkontrolovaných randomizovaných studiíbylizahrnutidyalizovanípacientipo

washoutupopředchozíterapiisfosfátovýmivazači.Potitracilanthnanupřikterébylodosaženo

sérovýchhladinfosfátumezi1,3a1,8mmol/lv jednéstudii(dávkydo2250mg/d),nebo≤1,8mmol/l

vdruhéstudii(dávkydo 3000 mg/d), bylipacientirandomizovanído skupinyužívajícílanthanum

neboplacebojakoudržovacíterapii.Počtyřtýdennírandomizovanéplacebem-kontrolovanéfázi,

vzrostlysérovékoncentracefosfátumezi0,5a0,6mmol/lveskupiněplaceba,vobou studiích,

v porovnáníseskupinoupacientů,kteřízůstalinaterapiilanthanem.U61%pacientůléčených

lanthanemse udržela l éčebnáodpověďvesrovnánís23%pacientů,kteříbylizahrnutidoskupiny

placeba.

Studiesaktivnímkomparátoremukázali,žesérovéhladinyfosfátubylykoncempětitýdennítitrační

periodyredukoványnacílovouhladinu1,8mmol/l,u51%veskupinělanthanuvesrovnánís57%ve

skupiněskalciumkarbonátem.Ve25.týdnubylyprocentarandomizovanýchpacientůs

kontrolovanýmisérovýmihladinamifosfátuuobouléčenýchskupinobdobná–29%u skupiny

lanthanua30%ukalciumkarbonátu(připoužitíchybějícího=selhávajícíhopřístupu).Středníhladiny

fosfátu bylyredukoványu obou léčebných skupin vobdobnémmnožství.

Dalšídlouhodobéstudiedokazujíudrženíredukcehladinfosfátuuněkterýchpacientů,kterýmbyl

podáván lanthan alespoň po dobu 2 let.

Ve srovnávacíchstudiíchbyla hyperkalcemie hlášena u 0,4%pacientůnaFosrenoluvesrovnání

s 20,2%pacientůnalátcevázajícífosfátsobsahemkalcia.Koncentrace PTHvsérumohou kolísat

vzávislostina obsahukalcia,fosfátua vitaminuDvsérupacienta.UFos renolunebylyzjištěnyžádné

příméúčinkynakoncentraciPTHvséru.

Vdlouhodobýchkostníchstudiíchbylvprůběhučasuukontrolnípopulacepozorovánstřednívzrůst

koncentracelanthamunatrojnásobekoprotipočátečnímhodnotámo průměrně53µg/kg za24měsíců.

Upacientůléčenýchlantahamumkarbonátemvzrostlakoncentracelanthamu vkostech běhemprvních

12měsícůléčbynastředníhodnotu1328µg/kg(rozmezí122–5513µg/kg).Středníhodnotaa

rozsahkoncentracípo18a24měsícíchbylyshodnéjakopo12měsících.Středníhodnotapo54

měsících léčbybyla4246µg/kg(rozmezí1673-9792µg/kg).

Zdvojenébiopsiekostí(vevýchozímstavuaporocenebopodvouletech)upacientůrozdělenýchdo

náhodnýchskupinaužívajícíchbuďFosrenolnebouhličitanvápenatý vpřípaděprvnístudie, nebo

užívajících Fosrenol čipodrobenýchalternativníterapiivpřípadědruhéstudie,neprokázalymezi

srovnávanýmiskupinamižádnérozdílyvrozvoji mineralizačníchdefektů.

Pediatrická populace

Evropskáagenturaproléčivépřípravkyudělilaodkladpovinnostipředložitvýsledkystudií

sFosrenolemujednénebo vícepodskupin pediatricképopulacev léčběhyperfosfatemie.Informace

opoužitíu dětívizbod4.2.

5.2 Farmakokinetickévlastnosti

Jelikožkvázánílanthanusfosforemobsaže nýmvestravědocházívžaludečnídutiněahorním

tenkémstřevu, terapeutickáúčinnostFosrenolu nezávisínahladinách lanthanu vplazmě.

Lanthanjepřítomenvživotnímprostředí.Měřenímzákladníhladinyupacientůschronickým

ledvinovýmselháním,neléčenýchhydrátemuhličitanulanthanitého,seběhemfázeIIIklinických

studiízjistilykoncentraceod <0,05 do 0,90 ng/mlv plazměaod<0,006do1,0µg/g vevzorcích

kostníbiopsie.

Absorpce

Hydrátuhličitanulanthanitéhománízkourozpustnostvevodě(<0,01mg/mlpřipH7,5)apo

perorálnímpodáníjeabsorbovánjenminimálně.Absolutníbiologickádostupnostpoperorálním

podáníseu člověkaodhadujena<0,002%.

U zdravýchsubjektůseoblastpodkřivkou(AUC)aC

v plazmězvýšilyvzávislostina dávce,ale

v méněnežpoměrnémstupni,pojednéperorálnídávce250až1000mglanthanu,cožodpovídalo

absorbciomezenérozpustností. Zjevnýbiologickýpoločasu zdravých subjektů byl36hodin.

Upacientůnaledvinovédialýze,užívajícíchdávku1000mglanthanu3krátdenněpodobu10dnů,

bylaprůměrná(±sd)maximálníkoncentrace vplazmě1,06(±1,04)ng/mlastředníAUC

last se

rovnala31,1 ( ± 40,5)ng.h/ml.Připravidelnémsledováníkoncentracevkrviseu1707pacientůna

ledvinovédialýze, užívajících hydrát uhličitanu lanthanitého po dobu do 2let,nezjistiložádné zvýšení

koncentracelanthanu v plazměběhemtéto doby.

Distribuce

Lanthanseanipoopakovanémperorálnímpodáníhydrátuuhličitanulanthanitéhonehromadí

v plazměpacientůanizvířat.Malýzlomekperorálněpodaného,absorbovanéholanthanujedoznačné

míryvázánplazmatickýmiproteiny(>99,7%),avestudiíchnazvířatechbylširocerozptýlendo

tělesnýchtkání,zejménadokostí,jateragastrointestinálníhoústrojívčetněmezenterických

lymfatickýchuzlin.V dlouhodobýchstudiíchnazvířatechbylykoncentracelanthanuvřadětkání

včetněgastrointestinálníhoústrojí,kostíajaterponějakédobězvýšenynahladinyoněkolikřádů

vyšší,nežbylyhladinyv plazmě.Zjevněustálenéhladinylanthanubylo dosaženo vněkterých

tkáních,např.vjátrech,zatímcovgastrointestinálnímústrojí sehladinasdélkouléčbyzvyšovala.

Změnyhladinlanthanusepovysazeníléčbyvjednotlivýchtkáníchlišily.Poměrněvysokáčást

lanthanu seudrželavtkáníchdéle než6 měsícůpoukončenídávkování(střední%zadrženévkostech

≤100%(potkani)a≤87%(psi)avjátrech≤6%(potkani)a≤82%(psi).Žádnénežádoucíúčinky

spojenésukládánímlanthanu vtkáních nebylyv dlouhodobýchstudiíchnazvířatechpřivysokých

perorá lněpodávanýchdávkáchuhličitanulanthanitéhozjištěny(vizbod5.3).(Informaceozměnách

koncentracelanthanu v kostníchbiopsiích,odebranýchodpacientůnarenálnídialýzepojednomroce

léčbylátkamivázajícífosfátsobsahemlanthanu vesrovnáníslátkamivázajícífosfátsobsahem

kalciavizbod 5.1.)

Metabolismus

Lanthan nenímetabolizován.

Studiepacientůschronickýmselhánímledvin aporuchou jaternífunkcenebylyprovedeny.U

pacientůsesoučasněexistujícíporuchoujaternebylyvdobězařazení dofázeIIIklinickýchstudií

zjištěnyžádnéznámkyzvýšenépřítomnostilanthanuvplazměanizhoršeníjaternífunkcepoléčbě

Fosrenolemtrvajícíaž2 roky.

Vylučování

Lanthansevylučujezejménastolicí,přičemžpouzeokolo0,000031%perorálněpodanédávky seu

zdravýchsubjektůvylučujemočí(renálníclearancejepřibližně1ml/min, to znamená<2%celkové

plazmatické clearance).

Ponitrožilnímpodánízvířatůmbyllanthanvylučovánhlavněstolicí(74%dávky), jakprostřednictvím

žluči, takpřímo přesgastrointestinálnístěnu. Vyloučeníledvinaminebylo významné.

5.3 Předklinickéúdajevztahujícísekbezpečnosti

Neklinickéúdajezískanénazákladěkonvenčníchfarmakologickýchstudiíbezpečnosti,toxicitypo

opakovanémpodáváníagenotoxicityneodhalilyžádné zvláštnírizikopročlověka.Hydrátuhličitanu

lanthanitého snížilžaludečníkyselostupotkanů vestudiifarmakologickébezpečnosti.

U potkanů,jimžsepodávalyvysokédávkyhydrátuuhličitanulanthanitéhood6.dnebřezostiaždo

20.dnepo porodu, nebyly zjištěnyžádnéúčinkynamatku,alebylasníženahmotnostmláďatadošlo

kezpožděníněkterýchvývojovýchukazatelů(očíavaginálníhootvoru).Ukrálíků,jimžsepodávaly

vysokédennídávkyhydrátuuhličitanulanthanitéhoběhembřezosti,bylapozorovánamateřská

toxicitasesníženýmpříjmempotravyasníženýmpřírůstkemhmotnostimatky,zvýšenépřed-a

poimplantačníztrátyasníženáhmotnostmláďat.

Hydrátuhličitanulanthanitéhonebylkarcinogenníumyšíanipotkanů.Umyšíbylo pozorováno

zvýšenígastr ickýchglandulárníchadenomůveskupiněnavysokýchdávkách(1500mg/kg/den).

Neoplastické reakce umyšísepovažujízaspojenésezhoršenímspontánních patologických

žaludečních změn anemyslíse, žebybylyklinickyvýznamné.

Vestudiíchnazvířatechsezjistilo ukládánílanthanu vetkáních, zejménavgastrointestinálním

ústrojí,mezenterickýchlymfatickýchuzlinách,vjátrecha vkostech (vizbod 5.2). Celoživotnístudie

nazdravýchzvířatechvšaknepoukazujínato,žebypřiužíváníFosrenoluhrozilonebezpečíčlověku.

Specifickéimunotoxickéstudienebylyprovedeny.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1 Seznampomocných látek

Dextrát

Koloidníbezvodýoxid křemičitý

Magnesium-stearát

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Dobapoužitelnosti

3roky.

6.4 Zvláštníopatřenípro uchovávání

Tento léčivýpřípraveknevyžaduježádnézvláštnípodmínkypřiuchovávání.

6.5 Druh obalu avelikostbalení

BíléválcovitéHDPElahvičkyobsahujícítěsnícívatu,spropylenovýmdětskýmbezpečnostním

závitovým uzávěremapojistkou.

Velikostbalení

15, 30, 45, 75, 90, 150žvýkacíchtablet. Natrhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštníopatřenípro likvidacipřípravku

Žádnézvláštnípožadavky.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

Shire PharmaceuticalContracts Ltd

Hampshire InternationalBusiness Park

Chineham

Basingstoke

Hampshire, RG24 8EP

VelkáBritánie

8. REGISTRAČNÍČÍSLO(A)

87/105/05-C

9. DATUMPRVNÍREGISTRACE/PRODLOUŽENÍREGISTRACE

18.5.2005/11.2.2010

10. DATUMREVIZETEXTU

19.10.2011

Document Outline

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace